Zemzem - br. 2/170 - Januar 2011. god. (Gazi Husrev-begova medresa - Sarajevo)

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of Zemzem - br. 2/170 - Januar 2011. god. (Gazi Husrev-begova medresa - Sarajevo)

 • 8/7/2019 Zemzem - br. 2/170 - Januar 2011. god. (Gazi Husrev-begova medresa - Sarajevo)

  1/52

 • 8/7/2019 Zemzem - br. 2/170 - Januar 2011. god. (Gazi Husrev-begova medresa - Sarajevo)

  2/52

 • 8/7/2019 Zemzem - br. 2/170 - Januar 2011. god. (Gazi Husrev-begova medresa - Sarajevo)

  3/52

  R IJEC UREDN IKA P i s e :M u h a m e d B ie li t '

  ZEMZEM J E 010SVIH UCENlKA GAZIHUSREV-BEGOVEMEDRESEEs-Selamu 'alejkum postovani citaoci!Po drugi put u "Zemzemu" novog ruha, urednik mora da kaze nekurijec, Stoga, u ovom broju imam duznost da se iz srca zahvalimsvima koji su ucesrvovali u izradi proslog broja koji je primio mnogopohvala za novi dizajn te za nove sadrzaje.

  se."Zemzem" rnoze nastaviti graditi historiju i istu braniti, te ostatiuzor mnogima, a u proslosti je to i bio.Hvala Allahu, dz.s., na blagodatima i znanjima koja nam je podarioi iz kojih nice nas glas i nas list "Zemzem".

  U s v o m n o s t o j o n ju d o s v o k i b r o jb u d e b o l j i o d p r e t h o d n o g , ufinil is m o s v e d o o v o j b r o i z o s l u i i j o sb o lj e k r i t i k e o d p r e t h o d n o g , o d s v i ho n ih k o j i c i t o j u n o s l i s t . . Z e m z e m "p o s t u je t r o d i c ij u , a t r o d ic ij o . Z e m -z e m o ' j e d o n i k n d n n e s to g n ir o , n it in o z o d u je , t e j o s j e d n o m e l i e t e v n m ej o s u p o r n i j i i p r e d o n ij i r o d . M o l im os v e o n e k o j i s u n o m d e s o d a J 1 is o l id o n o s t o v e p i s o ti , a o n e k o ji j o s n is ud o s v o jo r o zm i s l j o n l o i s v o j t o le n o tp o k o iu v e e u s l j e d e c e m b r o j u .

  Z o p r e th o d n i b r o j n o s e g i v o s e g l i s t o .Z e m ze m "d o b i l i s m o v e l i k i b r o j c e s t i t k i i p o h vo l a

  ZEMZEM I muharrem 1432. h.g./januar 2011.03

 • 8/7/2019 Zemzem - br. 2/170 - Januar 2011. god. (Gazi Husrev-begova medresa - Sarajevo)

  4/52

  PREDSTAVL jAN jE REDAKC ljE

  Em ina M ekic j e n a s a k n j i i e v n i c a , a s v o jt a l e n at z a p i s a n u r i j e c j e o t k ri l a u o s n o v n ojs k o l i , k a d a j e n a p i s a l a i i z d a l a k n j i g u p r o -z n ih r a d ov a " T ra g o m z a l t n e d o l i n e" , dnni-c o j e r e d a k c i j e o d p r v o g r a z r e d a m ed r e s e .J a k o j e t a l e n to v a n a i u p o r n a s t o r e d o v n od aj e r e z u l t a t . S up e r o d li c a n [ e u c e n ik , a i s t o

  L...a. ~_--'-""'-" t a k o i p r i j a t e l j , t e u v i j e k s p r e m n a p o m o l i .ZEMZEM I muharrem 1432. h.g./januar 2011.04

  B asic H ab ib a j e j o s j e d n a c l a n ic a r e d ak c i -j e d r u g o g r a z r e d a . N o p r v i p o g l e d i z g l e d av e o m a m i r n o i p o v u c e n o , a l i z a o n e k o j i j em a lo b o l j e p o z n a j u , z n a j u d o j e v e o m a d u -h o v i t a i k om u n ik a t i v n a o s o b a . Mo i em o re fd o s e u i e n s k o m d r u s tv u i s t i c e p o p o s e b n o jb o j i o c i j u . N je n e p l a v e o c i c i n e [ e s i m p c t i l -n i j o m i u m il j a t i j o m . P o r e d t o g a s to j e p r e d -

  s j e d n i c a s v o g r a z r e d a , v e l d r u g u g o d i n u j e k a p i t e n s k o l s k o g t i m a uo d b o j c i . H a b i b a j e i a k t i v a n c l a n S a v e z a i z v i d u l n s v o g a g r a d o ,Z e n i c e , v e l s e d m u g o d i n u z a r e d o m . N ad a m o s e d o le H a b i ba i sp u n i t in a s a o c e k i v a n j a , t e d o ( eme u n n s e m c a s o p i s u i m at i m n o g o n j e n i ht e k s t o v a .

  M em isev iC B elm in [e j e d n a o d s v ij e t l i ht a c a k a n a s e g r a z r e d a . S v o j i m r a d o m i z a l a -g a n j e m p o s t i g a o j e s t a t u s p r e d s j e d n i k a in a j b o l j e g u c e n i k a l i b r a z r e d a . S p r e m n o s td o p o m o g n e i z a l a g a n j e z a r a z r e d s u s a r n on e k e o d v r l i n a k o ] e k r a s e n a s e g B e lm i n a .m a k s i m u m i o p r a v d a t i u k a z a n o p o v j e r e -n j e .M uratov ic H ikm et R e d a k c i j a. Zememn" moi e b i t i s r e t n a j e r j e n j e n n o v ic l a n m om ak n e p r o c j e n j i v i h m og u l n o s t i .J a k o p r i j a t a n i u v i j e k d e b r n d e s n n u s v a k o

  . . . . . . . " " " " - _ d ru s tv e , a p o s e b n o i e n sk o. N je g o v e i n te -l e k t u a l n e s p o s o b n o s t i s u n o z a v i d n o m

  i s t a l i d o j e " f i z i c a ~ n o p e tu " . Sk a i a k ti v n o s t i u " Z em z e m u "e t o v o ~ o k a z i v a n j ' e t e k a d i

  i B o s n j i n o p o v je re n j e .

  r?::.:7iF~~~---' S irov ina Sm aila - S ta n a p is a t i 0 o vo j d je -y o j c i ? T o p i t a n j e j e p o s t a v l j e n o v i s e p u t a .C es t o k a i e d o s u r i j e t k i I j u d i k o j i j e d o i s t ap o z n a j u . M i 0 n j o j z n a m o d o j e v e s e l a ii s k r e n a . Z n a m o i d o j e , z a h v a l j u j u l i n j o j in j e n o m " d r u s tv u i z l o s k a " , r a s p o lo i e n j eu v i j e k n o n i v o u . Z a k l i l t i z a s t u p n i k f r o z e :" N o k o m e j e z v o n o . . . " S t a moi e k a d j e u p e -

  c a t l j i v a . G o v o r i d o j e n e r a z u m ij u , d o j e n e s h v a l e n a . A li m i r a z m ij e -m o. T a k a v j e i i v o t n o s u m je t n i k a . N je n i u t i s v i j e t . D ru g i m a n b i f u n ,n j o j c a r o b a n . O b i c a n o n i m a k o j i s u o b i c n i . Z a c a r o l i j u n i j e p o t r e b n ab a j k a . S m a i l a u i i v a u i i v o t u ( m o i d a n o m a lo neeb ifn n nnd n] . T o j ed o v o l j n o c a r o b n o . A z a n o s , D n a j e n a s a c a r o l i j a .

  D em ir A rm in - D e m i r [e o v o g o d is n je p o -j a c a n j e u n u s o ] r e d a k c i j i . O d l i k u j e s e v e l i -k o m u p o r n o s l u i i e l j o m z a d o k a z i v a n j e .P o r e d to g a s to j e c d l i f e n u c e n i k t r e { e g r a -

  -:A~iiEijj z r e d a , o n j e i r e d o v a n c l a n v a n n a s t a v n i ha k t i v n o s t i . Z b o g s v i h k v a l i t e t a k o j e A rm inp o s j e d u j e p o v j e r e n a m u j e d u i n o s t g l a v -n o g d i s t r i b u t e r a n o s e r e d a k c i j e g d j e j e v e t

  o d p r v o g b r o j a b r o j a p o k a z a o d o s e moi e n os i t i s o o v o m v e l i k o mo d g o v o r n o s { u . P o r e d o v o g a v j e r u j e m o d o t e t e u s v a k o m b r o j u u f i -v a t i u n j e g o v im z a n i m lj i v i m te k s t o v i m a. D u i n o s t m i j e d o n a p o m e-n e m d o i p o r e d s v e g a o v o g a D e m i r r a d i n o to m e d o n j e g o v o im eb u d e u p i s a n o m ed u f u v n r e K u r 'a n a c a s n o g ( h a f i z e ) .

  E lm ed in a K aradza - C la n i c a r e d a k c ij e.Z e m z e m n " j o s o d p r v o g r a z r e d a . N op r v i p o g l e d d j e l u j e k a o m i r n a o s o b a , a l iu s tv a r i s p o j j e k r e a t i v n o s t i i m c s t e .M og u { e j e n a { i m e d u n j e n i m s t v a r i m az n b n f e n e r a d o v e u z k o ] e d o h s t a j e c i t a -j u r i i h , a l i D n a u v i j e k s u m n j a u n j i h o v u_ _ _ _ _ _ " - _ _ , 1 k v a l i t e t u . A k o i k a d a s r e t n e t e i i i u p o z n a -

  t e n a s u E lm e d i n u n e m o j t e s e p i t a t i k a d g lu m i , a k a d j e o z b i l j n a .T o j e n e v a i n o , j e r j e o s o b a n o k o j u s e moi e o s lo n i t i i k o j o j s emoi e v j e r o v a t i . N ad a m o s e d o { e i d al j e b i t i e k k e n n s m i j e h o mi d o b r i m r a s p o lo i e n j e m i d o { e n j e n i r a d o v i k r a s i t i n o s l i s t. Z em z e m " .

  Sara jlic qm er - J o s j e d a n O lo v n i C l a n r e -d ak ci j e . I J d li C tm u fe n ik i o l i c e n je m a r l j i v o -s t i , u p o r n o s i i o d g o v o r n o s t i , a u z s v e to ia m b i c i o z a n p e n e s u m n j a m o d o j e r e d a k c i j az a i s t a o j a c a n a n j e g o v im C 1 a n s tv o m . l a k om u s v e o b l a s t i n a u k e i d u o d r u k e o n i s t i c eI j u b a v p r e m o p r i r o d n i m n a u k a m a, k o m en -t a r e , a p o s e b n o p r e m o b i o l o g i j i i h em ij i , s t o

  s e 0 e g o v o m p i s a n j u z a n o s l i s t ( n e m or a m o n a v o d i t i d o j en o i z b o r n o j n a s t a v i u p r a v o i z o v a d v a p r e d m e ta ) . P o s t o n o m , k a k or e k o s m o n e o s t a v l j a p r o s to r a z a s u m n j u o d n j e g a o c e k u j e m o s a r n on a j b o l j e .

  M ehic M un ir M ehtic M erjem a M ek ic M erjem H u se in b a sicM u h am e d

 • 8/7/2019 Zemzem - br. 2/170 - Januar 2011. god. (Gazi Husrev-begova medresa - Sarajevo)

  5/52

  NOVO RUHOP i s e :M agrd iija H aris , Il ib

  P rv i b ro je vi .Z em ze m n" s to m po ni s u n o s op ir og ro fu

  Pre ko s vog u d ru f e n ju u f e n i c i su do bili p rilik u do seoktivnije u k l i u l e u orgonizoc iju ukupnog zivo to irodo u M edresi i iz rovno uc estvuju u rjesovonjusvih s k c l s k i h i inte rno ts kih p ro blemo , o stvo rujus uro dnju s n n s t n v n i l k i m vijecem s k c l e , koo i sok ulturnim , h umonito rnim , s po rts kim i d rug im d rus -tvenim org onizoc ijo mo u B iH i von njenih g ro nic o.l l d r u f e n ] e je o rgoniz o to r i b ro jnih tr ib ino , k ultur nihi zo bo vnih ve ce ri, z o j e d n i l k i h iz le to i e ks kurz ijo ,b ro jnih pos je to p e z e r i i t i m o , muze jim o i k inim o, ro -z lic itih d ob ro vo ljnih o k cijo , itd .So "Z em zem om " su ufenici Med re se obnovili tr od i-c iju svo jih m ed res ons kih k ole go iz p re dro tno g p e-riodo (II Svje tsk i ro t) k odo je u ruzlidt im intervoli-m o, izdovono nek olik o listovo : "Z idne novine","So fto ", "Ro zo no do ", "B o so no c" i "M lo di p olum je -

  "sec.O ve,