Click here to load reader

Zemlja Odredista Svajcarska - Informator _nov_ (1)

 • View
  113

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zemlja Odredista Svajcarska - Informator _nov_ (1)

 • Ovaj informator izraen je u okviru projekta AENEAS 2006: Izgradnja kapaciteta, informisanje i podizanje svesti u cilju promovisanja uredne migracije na podruju Zapadnog Balkana. Projekat finansira Evropska Unija uz pomo vajcarske

  Federalne Kancelarije za Migracije i Nemake Federalne Kancelarije za Migracije i Izbeglice

  INFORMATOR: VAJCARSKA

  1. Osnovne informacije

  Glavni grad: Bern Broj stanovnika: 7.591.400 Povrina: 41.285 km2 Valuta: vajcarski franak (CHF), (1 = 1.61 CHF) Stopa nezaposlenosti: 3,3 %

  2. Opti uslovi za ulazak i informacije o vizama

  Informacije koje slede mogle bi vam biti od pomoi ukoliko planirate putovanje u vajcarsku, oekujete posetu iz inostranstva ili elite pozvati posetioce iz inostranstva u vajcarsku. 12. Decembra 2008. godine vajcarska je postala lanica engenskog sporazuma i od tog dana potrebna je engenska viza za ulazak u zemlju (29. Marta 2009 godine se zavrava interna kontrola na vajcarskim aerodromima). Dablinska kooperacija zahteva da podnosioci zahteva za azil imaju samo jedan zahtev u okviru dablinskog-engenskog podruja i oni odreuju koja zemlja e reavati zahtev. Ta procedura se formalno sprovodi od 1 marta 2008. godine, a u praksi je poela sa primenom od 12. Decembra 2008. godine. 30. Novembra 2009.godine Evropska Unija je ukinula vize za graane Srbije koji putuju u zemlje engenskog prostora. Od 19. decembra 2009. godine graani Srbije, osim onih koji ive na Kosovu, kao i graani Crne Gore i Makedonije e putovati bez viza. Novi vizni reim e se primenti na sve vlasnike biometrijskih pasoa, koji sada mogu da putuju u engenski prostor i borave najdue 90 dana u periodu od est meseci. Oni e moi da posete bilo koje zemlje kao turisti i da borave najdue tri meseca u bilo koje doba godine. To znai da tri meseca posle ulaska na teritoriju zemlje u engenskoj zoni moraju privesti kraju svoj boravak i saekati tri meseca pre ponovnog turistikog ulaska na tri meseca, prema reimu slobodnog kretanja bez graninih kontrola. Za graane Srbije koji nameravaju da ostanu dui period od 90 dana i da rade i dalje e biti potrebna viza, kao i radna dozvola. engen prostor je sastavljen od 28 evropskih drava, kome pripadaju sve zemlje lanice EU, osim Velike Britanije i Irske, a ukljuujui Norveku, vajcarsku i Island.

  2.1. Preduslovi za ulazak

  Strani dravljani moraju imati vaeu i prihvaenu putnu ispravu da bi uli u vajcarsku. Pored toga, u odreenim sluajevima potrebna je i viza za zemlje van evropske unije. Za boravak do 3 meseca u okviru 6 meseci potrebna je engenska viza. Za boravak dui od 6 meseci potrebna je vajcarska viza.

 • 2

  http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/Weisungen_Visa.Par.0026.File.tmp/Annex%201%20List%201-IDandVisa%20Provisions-for-Switzerland-According_to_Nationality-020309.pdf http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/schweiz_-_eu/personenfreizuegigkeit/factsheets/2008.Par.0010.File.tmp/081211-FS1-d.pdf Dalje, dovoljna sredstva moraju biti na raspolaganju ili dostupna zakonskim sredstvima za pokrivanje trokova ivota tokom tranzita kroz vajcarsku ili boravka u vajcarskoj. vajcarska federalna Kancelarija za migracije (FOM), vajcarske misije u inostranstvu i kantonalni policijski organi za pitanja stranaca rado e saoptiti informacije o glavnim uslovima za ulazak u vajcarsku (www.bfm.admin.ch).

  2.2. Razlog i trajanje boravka

  Strani posetioci koji su uli u vajcarsku u skladu sa relevantnim propisima i koji ne preuzimaju bilo kakav oblik zaposlenja ne moraju imati dozvolu za boravak ukoliko trajanje njihovog boravka ne premauje period od tri meseca. Njihov boravak ne sme premaiti ukupno tri meseca u toku perioda od est meseci. Osobe koje moraju imati vizu trebalo bi da se pridravaju roka trajanja boravka navedenog u vizi. Strani dravljani koji nameravaju preuzeti bilo kakav oblik zaposlenja u vajcarskoj moraju podneti molbu za garanciju dozvole, bilo lino ili preko poslodavca, bez obzira da li moraju imati vizu za ulazak u vajcarsku ili ne. U sluaju obaveze posedovanja vize, garancija se daje putem izdavanja vize.

  2.3. Propisi o registraciji

  Osobe koje pruaju smetaj stranim dravljanima u zamenu za novac imaju obavezu da odmah obaveste nadlene organe vlasti. Ukoliko strani dravljani imaju besplatan smetaj, ne postoji obaveza da se obaveste organi vlasti, podlono otrijim optim kantonalnim propisima. Strani dravljani moraju se odmah javiti nadlenom kantonalnom ili optinskom organu vlasti ukoliko njihov odlazak unutar dodeljenog perioda boravka nije mogu.

  2.4. Izjava o sponzorisanju

  vajcarske misije u inostranstvu mogu proglasiti izdavanje vize zavisnim o izjavi o sponzorisanju ukoliko podnosilac zahteva nema pristup dovoljnim finansijskim sredstvima ili ako taj pristup ini spornim. Davalac garancije obavezuje se da e izmiriti sve nepokrivene trokove u iznosu do 30.000 CHF za trokove ivota, ukljuujui nezgode i bolesti. Ukoliko je potrebna izjava o sponzorisanju, nadlena vajcarska misija u inostranstvu dae potrebne obrasce i smernice inostranom posetiocu. Odobrena izjava o sponzorisanju nije osnova za polaganje prava na izdavanje vize.

  2.4.1. Nadoknade

  Obraivanje izjave o sponzorisanju od strane kantonalnih organa vlasti podlee plaanju nadoknade. Po pravilu, administrativna nadoknada plaa se unapred koristei posebno dostavljeni depozitni odrezak.

  2.4.2. Putno osiguranje

  Bez obzira da li je podneeno odricanje od odgovornosti, nadleni organi vlasti zahtevaju polisu osiguranja za povratno putovanje ukoliko trokovi operacije spaavanja, povratnog putovanja iz medicinskih razloga, medicinske pomoi u hitnoj situaciji ili hitna bolnika nega u sluaju nesree ili iznenadne bolesti tokom boravka osobe u zemlji nisu pokriveni drugim sredstvima. Minimalna pokrivenost osiguranjem je 50.000 CHF. Informacioni list za ulazak u vajcarsku: http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/einreise/merkblatt_einreise.Par.0004.File.tmp/merkblatt_0308-e.pdf

  2.5. Obrazac zahteva za vizu

  2.5.1. Obrasci koji se preuzimaju i ispunjavaju putem Interneta

 • 3

  Svi obrasci. http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html

  2.5.2. Smernice

  Nemaki - francuski italijanski - engleski http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/einreise/visumantragsformulare.Par.0013.File.tmp/a_infoblattBFM_d_f_i_e.pdf

  Nemaki - francuski - italijanski - albanski http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/einreise/visumantragsformulare.Par.0020.File.tmp/Infoschreiben07_albanisch_d_f_i_e.pdf

  2.5.3. Informacije o podnoenju zahteva za vizu

  Molimo imajte na umu da:

  Zahtev za vizu mora se podneti vajcarskoj ambasadi/konzulatu u mestu vaeg prebivalita.

  Zahtev za vizu koji nije podnet vajcarskoj ambasadi/konzulatu u mestu vaeg prebivalita moe biti odbijen ukoliko se razlozi za podnoenje zahteva nekoj drugoj vajcarskoj ambasadi ili konzulatu ine nejasnim.

  Morate imati dovoljno finansijskih sredstava za pokrivanje vaih trokova ivota u vajcarskoj; po pravilu se iznos od 100 CHF dnevno smatra dovoljnim iznosom.

  vajcarska ambasada/konzulat moe traiti izjavu o garanciji.

  Viza bez eksplicitne dozvole od strane nadlenih organa vlasti omoguava samo privremeni boravak u vajcarskoj.

  Moete ui u vajcarsku samo tokom perioda navedenog u vaoj vizi.

  Maksimalna duina vaeg boravka u vajcarskoj navedena je u vizi.

  Ne moete prihvatati zaposlenje tokom vaeg boravka u vajcarskoj niti prihvatati studije u periodu duem od tri meseca bez potrebne dozvole.

  2.5.4. Odeljak iz Propisa o ulasku i Registrovanju stranaca

  Izjava o garanciji

  Organi vlasti nadleni za izdavanje dozvola mogu traiti izjavu o garanciji, potpisanu od strane finansijski stabilnog fizikog ili pravnog lica u vajcarskoj, kao sredstvo kontrole nad okolnostima posete osobe iz inostranstva.

  Garanciju mogu dati vajcarski dravljani ili strani dravljani koji imaju boravinu vizu ili dozvolu boravka.

  Obrazac zahteva za vizu

  Strani dravljani moraju podneti zahtev za vizu na propisanom obrascu vajcarskoj misiji u inostranstvu koja pokriva njihovo prebivalite. vajcarska federalna Kancelarija za migracije utvruje sve mogue izuzetke.

  Uz zahtev za vizu mora se priloiti putna isprava, kao i dodatni dokumenti, ukoliko se to trai, kojima se jasno naznaavaju svrha i okolnosti nameravanog boravka ili nameravanog tranzita.

 • 4

  Pored propisa za ulazak u skladu sa lanom 1. Propisa o ulasku i Registrovanju stranaca (OEArr), strani dravljani moraju ispunjavati sledee uslove za tranzitnu vizu:

  a. Posedovanje putnih isprava i vize koja nosiocu daje pravo tranzita i ulaska u zemlju odredita; b. Posedovanje dokaza za aerodromski tranzit putem avionske karte koja vai za krajnju destinaciju.

  Zakonska prava

  Ukoliko viza bude otkazana ili ponitena, Federalna Kancelarija za migracije izdaje odluku, to podlee plaanju nadoknade, na zahtev podnosioca zahteva.

  Zahtev e biti obraen tek kada se unapred izvri uplata. http://www.bfm.admin.ch/bfm/en/home/themen/einreise/visumantragsformular.html

  2.6. Zahtevi za izdavanje vize za vajcarsku (i Lihtentajn)

  http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/Weisungen_Visa.Par.0022.File.tmp/anh1-liste1_vorschriften_20090529-d.pdf

  http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/rechtsgrundlagen/weisungen_und_kreisschreiben/Weisungen_Visa.Par.0021.File.tmp/anh1-liste2_vorschriften-besonderes_20090406-d.pdf

  samo na francuskom, nemakom i italijanskom jeziku

  2.6.1. Postupak za izdavanje turistike, poslovne ili posetilake vize

  Za boravak do 3 meseca; posao

Search related