ZBORNIK RADOVA S ME¤¯UNARODNE ZNANSTVENO-STRU¤’NE zbornik radova s me¤¯unarodne znanstveno-stru¤’ne

 • View
  6

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ZBORNIK RADOVA S ME¤¯UNARODNE ZNANSTVENO-STRU¤’NE zbornik radova s...

 • ZBORNIK RADOVA S MEĐUNARODNE ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE Dani hrvatskog osiguranja 2015.

  HRVATSKI URED ZA OSIGURANJEHRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

 • Izdavač: Hrvatska gospodarska komora

  Suizdavač: Hrvatski ured za osiguranje

  Za izdavača: Luka Burilović

  Za suizdavača: mr. sc. Hrvoje Pauković

  Urednici: prof. dr. sc. Marijan Ćurković mr. sc. Slaven Dobrić Jasminka Horvat Martinović dr. sc. Jakša Krišto dr. sc. Tristan Šker

  Recenzenti: prof. dr. sc. Marijan Ćurković dr. sc. Jakša Krišto dr. sc. Tristan Šker

  Lektor: dr. sc. Perina Vukša Nahod

  Prijelom i tisak: INTERGRAFIKA TTŽ, Zagreb

  Naklada: 450 primjeraka

  U Zagrebu, studeni 2015.

  HGK ISBN 978-953-7622-69-5 HUO ISBN 978-953-55464-4-3

  CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000916362.

 • SADRŽAJ Predgovor ........................................................................................................................................................................... 5

  I. dio - Pravni okvir osiguranja i obvezna osiguranja od automobilske odgovornosti Marko Milošević, Mišo Mudrić: Osiguranje profesionalne odgovornosti odvjetnika u hrvatskome pravu i prikaz novije poredbene sudske prakse ............................................................................................. 9

  Željka Primorac: Aktualna pitanja uspješnosti implementiranja direktive 2004/113/EZ i provedbe odluke Test-Achats u europskim pravnim sustavima ...................................................................................... 21

  Sanela Svedrović: Mjere prevencije pranja novca u nebankarskome financijskom sektoru .............................................. 31

  Marijan Ćurković: Osiguranje dinamičkoga i statičkoga rizika u obveznome osiguranju od odgovornosti vlasnika i korisnika priključnih vozila .................................................................................................... 43

  Vlado Skorup, Dražen Tomić: Regresi osiguratelja ........................................................................................................... 51

  Berislav Matijević: Obrada šteta iz osiguranja motornih vozila – između kvalitetne usluge i mala gestio osiguratelja ................................................................................................................................................... 63

  Nives Grubišić Đogić: Direktive EU-a o obveznome osiguranju od građanske odgovornosti za štete od motornih vozila u praksi suda EU-a ................................................................................................................. 73

  Jože Škrilec, Robert Spudić: Novi pristup vještačenju prometnih nesreća – uporabom izabranoga alata s praktičnim primjerom ......................................................................................................... 85

  II. dio - Upravljanje u društvima za osiguranje – izabrane teme Vjenceslav Resli: Značajke i učinak relevantne vremenske strukture bezrizičnih kamatnih stopa na granicu solventnosti društava za osiguranje i reosiguranje u sklopu Solventnosti II ................................................... 97

  Hrvoje Filipović, Daniel Marcinek: Insurance KPIs as business steering metrics under risk appetite framework ........ 107

  Branka Jurčević: Osigurane obveznice kao alternativa ulaganju institucionalnih ulagača u državne obveznice ........... 117

  Danijel Bara: Uloga cyber-osiguranja u upravljanju i prijenosu rizika cyber-sigurnosti .............................................. 127

  Iva Matić: Nužnost sinkronizacije razvoja poslovnih procesa s razvojem informacijskoga sustava osiguranja ............ 139

  Mladen Meter: Unapređenje funkcije i procesa kontrolinga u društvima za osiguranje ................................................ 147

  III. dio - Tržišno okruženje društava za osiguranje Mihovil Anđelinović, Ana Pavković: Uloga osiguranja u razvoju financijskoga i gospodarskoga sustava Republike Hrvatske ............................................................................................................................................. 159

  Lela Saković: Motivi za širenje multinacionalnih društava za osiguranje u zemlje u razvoju – s osvrtom na Srbiju ........................................................................................................................ 169

  Sunčica Đorđević: Analiza tržišta osiguranja od autoodgovornosti s aspekta tržišne konkurencije – s posebnim osvrtom na tržište Srbije .............................................................................................................................. 177

  Vladimir Đorđević: Korelacija prihoda i rashoda društava za osiguranje ...................................................................... 187

 • PREDGOVOR

  5

  Predgovor

  Pred Vama je drugi Zbornik radova s „Dana hrvatskog osiguranja“, središnje konferencije djelatnosti osiguranja. Temeljem dobrog odaziva i kvalitetnih članaka u prošlogodišnjem Zborniku, nadamo se da će i ovogodišnji Zbornik rezultirati pozitivnim komentarima. „Dani osiguranja“ za svoje ciljeve i svrhu navode: • raspravu o aktualnostima u industriji osiguranja i upoznavanje s novostima sa svjetskih i europskih financijskih tržišta, • usavršavanje djelatnika u osiguranju putem međusobne razmjene znanja, vještina, najboljih praksi i iskustava, • pozicioniranje osiguratelja u odnosu na pitanja i izazove koje pred njih stavlja aktualni gospodarski i društveni trenutak, • promoviranje struke osiguranja među građanima i pravnim subjektima kao korisnicima osigurateljnih usluga s ciljem

  razvijanja svijesti o potrebi i važnosti osiguranja, • afirmacija struke u odnosu na mjerodavne i nadležne državne institucije i • educiranje medija o važnosti osiguranja, najnovijim tendencijama u osiguranju i njegovoj društvenoj i gospodarskoj ulozi.

  Navedeni ciljevi ujedno su i osnovni ciljevi i intencija Zbornika. U izradi ovogodišnjeg Zbornika sudjelovalo je ukupno 23 autora koji su priznati domaći i inozemni stručnjaci i praktičari iz društava za osiguranje, konzultanti, odvjetnici, suci, kao i znanstvenici i sveučilišni profesori. Zbornik čini 18 članaka od izvornih, preglednih znanstvenih članaka, izlaganja sa znanstvenog skupa do stručnih članka iz različitih područja multidisciplinarne grane osiguranja. Zbornikom se otvaraju važna pitanja u pravnom uređenju djelatnosti osiguranja, specifična pitanja obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u prvom dijelu, izabranih tema iz područja upravljanja društvima za osiguranje te upravljanja rizikom u drugom dijelu i u trećem dijelu različitih tema tržišnog okruženja društava za osiguranja. Članci doprinose razvoju znanosti i struke osiguranja te mogu poslužiti kao korisna literatura, kako u poslovanju društva za osiguranje, prilagodbi regulaciji i povećanju učinkovitosti poslovanja društva, tako i u oblikovanju nadzornog i regulatornog okvira te prepoznavanju šire važnosti djelatnosti osiguranja.

  Obuhvat i širina zastupljenih tema u Zborniku ponovno ukazuju na sveobuhvatnost i multidisciplinarnost djelatnosti osiguranja i suvremenog poslovanja društava za osiguranje, čime se naglašava opravdanost i potreba daljnjih istraživanja i obrade stručnih tema.

  Nadamo se da će Zbornik, „Dani“ kao i Nagrada Hrvatskog ureda za osiguranje za najbolje radove doprinijeti produbljenju suradnje i razumijevanja znanosti i prakse, sveučilišta i društava u cilju veće konkurentnosti djelatnosti osiguranja i učinkovitog odgovora na promijenjeno i izazovno tržišno okruženje. Zbornik može poslužiti kao poticaj za daljnja znanstvena istraživanja, stručne analize, ali prvenstveno kao koristan materijal za čitav niz stručnjaka koji se bave djelatnošću osiguranja, bilo djelatnika društava za osiguranje, nadzornog tijela i ostalih povezanih i nadležnih institucija ili poslovnih subjekata te ostalih uključenih strana. Autori i urednici prepuštaju Zbornik znanstvenoj i stručnoj javnosti uz uvjerenje u objavu Zbornika uz iduće „Dane“.

  Urednici

 • I. DIo Pravni okvir osiguranja i obvezna osiguranja od automobilske odgovornosti

 • Marko Milošević i Mišo Mudrić • OSIGURANJE PROFESIONALNE ODGOVORNOSTI ODVJETNIKA...

  9

  Marko Milošević Izvorni znanstveni članak Mamić Perić Reberski Rimac Odvjetničko društvo d. o. o. milosevicmarko01@gmail.com

  Mišo Mudrić Katedra za pomorsko i općeprometno pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu miso.mudric@pravo.hr

  oSIGURANJE PRoFESIoNALNE oDGoVoRNoSTI oDVJETNIKA U HRVATSKoME PRAVU I PRIKAZ

  NoVIJE PoREDBENE SUDSKE PRAKSE

  U radu se analizira obvezno osiguranje od profesionalne odgovornosti odvjetnika kako je uređeno trenutačno važećim hrvatskim propisima. S obzirom na širok društveni značaj odvjetničke djelatnosti te na vrlo visoke iznose šteta koje mogu potencijalno proizići obavljanjem iste, autori su proučavanjem pozitivno pravnoga uređenja predmetne materije i pregledom relevantne sudske prakse nastojali u radu istaknuti glavne probleme trenutačnoga uređenja te ponuditi potencijalna rješenja glavnih problema.

  Nakon uvodnoga okvirnog prikaza instituta osiguranja profesionalne odgovornosti odvjetnika posebno se analiziraju problematična pitanja u trenutačnome uređenju predmetne materije. I