Zbirka Zadataka Matematika 1

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  1/32

  1

  Sawa Maksimovi}

  ZADACI ZADODATNO VE@BAWE

  IGRA BROJEVA I OBLIKA

  M a t e m a t i k a z a 1 . r a z r e d o s n o v n e { k o l e

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  2/32

  IGRA BROJEVA I OBLIKA 1

  ZADACI ZA DODATNO VE@BAWE

  M a t e m a t i k a z a 1 . r a z r e d o s n o v n e { k o l eTre}e izdawe

  Autorka

  Recenzent

  Ilustracije

  Grafi~ko oblikovawe

  Izdava~

  Za izdava~a

  Urednik

  [tampa

  Tira`

  Sawa Maksimovi}

  dr Branislav Popovi}, docent, Prirodno-matemati~ki fakultet u Kragujevcu

  Alen Bauer

  Branka Milo{evi}

  Izdava~ka ku}a Klett, d.o.o.

  E-mail: [email protected]

  www.klett.co.yu

  Gordana Kne`evi}-Orli}

  Aleksandar Rajkovi}

  Branmil, Beograd

  11.000 primeraka

  ISBN 978-86-7762-056-1

  Zabraweno je reprodukovawe, distribucija, objavqivawe, prerada ili druga upotreba ovogautorskog dela ili wegovih delova u bilo kom obimu ili postupku, ukqu~uju}i fotokopirawe,{tampawe ili ~uvawe u elektronskom obliku, bez pismene dozvole izdava~a. Navedene radwe

  predstavqaju kr{ewe autorskih prava.

  Klett, 2007.

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  3/32

  1. Nacrtaj:gusara u brodu

  sunce iznad broda

  more ispod broda

  pticu na brodu

  ribu ispred broda

  ~amac iza broda.

  3

  [ta je izme|u kuce i mace? Nacrtaj!

  2.

  Opa`am, istra`ujem, razmi{qam

  levo od desno od

  desno od levo od

  Nacrtaj:

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  4/32

  Nacrtaj da bude:3.

  Spoj linijom ~arobni ma~ sa onim koji je u`i, a du`i.

  ~arobni ma~

  4.

  {ire i kra}e u`e i du`e

  ni`e a {ire u`e a vi{e

  4

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  5/32

  1.Crtamo robota:glava mu je kvadrat;o~i su mu trouglovi;usta su mu pravougaonik;

  telo mu je kvadrat;noge i ruke pravougaonici;cipele trouglovi;u{i krugovi.

  Moj robot se zove

  ___________________ .

  5Oblici

  2. 3.Spoj parove po veli~ini. Spoj parove po obliku.

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  6/32

  Oboj:

  crvenom, plavom,

  zelenom, `utom bojom.

  4.

  6

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  7/32

  5.Preko pravih linija pre|i crvenom, a preko krivih plavom bojom.

  7

  6.Otvorene krive linije oboj `utom, a zatvorene zelenom bojom.

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  8/32

  8.Produ`i linije lewirom i odredi wihove ta~ke preseka.

  9.Nacrtaj krivu liniju koja }e prese}i pravu liniju u 2 ta~ke.

  10.Nacrtaj krivu liniju koja }e prese}i pravu liniju u 5 ta~aka.

  8

  7.Napi{i od koliko se du`i sastoje ove linije, a zatim ih spojslede}i ovaj primer:

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  9/32

  1.Izdvoj zatvorenom krivom linijom skup vo}a.

  2.Izdvoj zatvorenom krivom linijom skup velikih obojenih figura.

  9

  3.

  Brojim prste na ruci

  Ucrtaj svo povr}e u zatvorenu krivu liniju sa leve, a sve biqke uzatvorenu krivu liniju sa desne strane.

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  10/32

  4. Docrtaj element koji nedostaje.

  5. Docrtaj ono {to nedostaje tako da skupovi imaju jednak broj elemenata.

  10

  6.Mira mo`e da pojede mawe, a Luka vi{e.Ko }e jesti iz kog tawira? Spoj linijama!

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  11/32

  5>

  11

  7.Upi{i u kvadrati}e znake > ili

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  12/32

  12 Dodajem drugu ruku

  1.Upi{i u kvadrati} pored broja wegov prethodnik.

  2.Upi{i u kvadrati} pored broja wegov prvi sledbenik.

  3. Jedan sabirak je 2, drugi 5. Odredi zbir.

  4.Sabirci su 8 i 1. Odredi zbir

  5.Dopuni i pove`i linijama.

  6.Umawenik je 9, umawilac 5. Izra~unaj razliku.

  sabirak sabirakzbir

  75 6 4

  3 + =4

  45 3 2

  8

  7.Umawenik je 7, umawilac 6. Kolika je razlika?

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  13/32

  13

  8.Dopuni i pove`i linijama.

  razlika umawilacumawenik

  6 =3

  9.Odredi broj koji je:

  za 5 ve}i od 3 ______________________________

  za 3 mawi od 5 _____________________________

  za 7 mawi od 10 ____________________________

  za 4 ve}i od 6 ______________________________ .

  10.Oboj kameleona. `uto1 =

  zeleno2 =

  plavo5 =

  crveno7 =

  braon8 =

  naranxasto10 =

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  14/32

  14

  11.Izra~unaj.

  2 + (3 + 4) =_________________ 5 + (1 + 2) = _________________

  (3 + 6) + 1 = ________________ 4 + (3 + 3) = _________________

  12.Napi{i jednakosti onako kako je zapo~eto.

  5

  3 2

  3+=5 53

  =

  52=

  2+3=5

  1

  6 7

  +=

  +

  =

  =

  =7

  3 10

  +=

  +=

  =

  =

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  15/32

  15

  13.Napi{i i re{i zadatak prema slici.

  14.Dopuni tablicu.

  1 6 3 4 8 10

  6 2 3 4 1

  8 5 10

  sabirak

  sabirak

  zbir

  15.Dopuni tablicu.

  umawenik

  umawilac

  razlika

  7 8 10 9

  6 1 5

  1 2 3 3 4

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  16/32

  16

  1.Napi{i broj koji ima:

  1 deseticu 3 jedinice 1 deseticu 5 jedinica

  ~ita se: ____________________ ~ita se: ____________________ .

  Dodajem prste na nogama

  2.Upi{i broj u kvadrati} tako da rezultat bude ta~an.

  1d 4j = 12 = d j 19 = d j

  3. Upi{i u kvadrati} >, < ili =, tako da rezultat bude ta~an.5 + 9 14 9 + 7 15 6 + 5 11

  3 + 8 12 8 + 8 17 20 9 + 9

  4.

  Upi{i u kvadrati} >, < ili =, tako da rezultat bude ta~an.

  18 5 12 14 3 12 17 11 + 6

  15 + 3 18 14 + 5 20 16 20 3

  6.Upi{i u kvadrati} broj koji nedostaje.

  5 + 8 = 10 + 16 8 = 5 +

  12 4 = 10 17 4 = 3 +

  15 + 3 = 20 9 + 7 = 20

  7.Upi{i brojeve koji nedostaju.

  1, 3, 5, 7, 9, ___, ___, ___, ___, ___.

  20, 18, 16, 14, 12, ___, ___, ___, ___, ___.

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  17/32

  17

  1.

  Dolazi stonoga

  2d 8j = j 36j = d j

  69j = d j 47j = d j

  2. Brojeve pete desetice zaokru`i crvenom, a brojeve osmedesetice plavom bojom.

  4.Upi{i brojeve koji nedostaju.

  38, 39, ____, 41. 57, ___, ___, ___, 61.

  72, 71, 70, ___, ___. 19, ___, ___, 22, 23.

  3.Pove`i brojeve sa wihovim sledbenicima.

  64 60

  38 65

  59 71

  70 39

  7227

  73

  12 44 60

  34 56 79

  49 86

  5. Stavi + ili tako da jednakost bude ta~na.

  20 70 = 90

  40 10 = 30

  50 50 = 100

  100 40 = 60

  80 30 = 50

  80 10 = 90

  60 30 = 30

  60 = 50 10

  30 40 = 70

  80 = 60 20

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  18/32

  18

  6.

  7

  8

  Dopuni.

  +11

  8

  +5

  9 +4

  5

  6 +9

  +4

  7.Koji je broj za 7 ve}i od 6?

  Ra~unam: _________________

  Odgovor: _________________

  Koji je broj za 9 mawi od 15?

  Ra~unam: _________________

  Odgovor: _________________

  8.

  Koji broj }emo dobiti ako20 umawimo za 5?

  Ra~unam: _________________

  Odgovor: _________________

  Broj 12 uve}aj za 7.

  Ra~unam: _________________

  Odgovor: _________________

  10.9.

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  19/32

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  20/32

  20

  16.Mira je imala 34 dinara. Dobila je jo{ 12.Koliko novca ona sada ima?

  Ra~unam: ________________________________

  Odgovor: ________________________________

  17.Marko je kupio svesku od 43 dinara, i olovku od 25 dinara.Koliko je novca potro{io?

  Ra~unam: ________________________________

  Odgovor: ________________________________

  18.Ivana ima 52 ukrasne salvete. Maja ima 15 salveta vi{e.Koliko salveta ima Maja?

  Ra~unam: ________________________________

  Odgovor: ________________________________

  19.Koji je broj za 6 ve}i od 33?

  Ra~unam:

  ____________________________

  Odgovor:

  ____________________________

  20.Koji je broj za 5 mawi od 29?

  Ra~unam:

  ____________________________

  Odgovor:

  ____________________________

  21. Upi{i >, < ili =, tako da zapis bude ta~an.

  25 + 3 21 + 4

  32 + 6 38 + 1

  47 + 2 8 + 40

  56 + 3 50 + 9

  61 + 5 6 + 60

  73 + 4 4 + 71

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  21/32

  21

  24.

  24

  15

  Dopuni.

  +6+2 +8

  +1 +9

  +7

  +6 +3

  +5

  22.Pove`i linijom brojeve koji se dopuwavaju do desetice.

  23.Dopuni.

  73 + = 80 55 + = 60 41 + = 50

  6 + = 30 + 28 = 30 + 69 = 70

  7 + = 90 44 + = 50 87 + = 90

  3 69 45 6 8

  52 1

  34 77 5

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  22/32

  22

  25.Dragan ima pet muzi~kih diskova, a wegov tata 25 vi{e.Koliko diskova ima wegov tata?

  Ra~unam: ______________________________________

  Odgovor: ______________________________________

  Pove`i kao {to je zapo~eto.26.

  Koji je broj za 53 ve}i od 7?

  Ra~unam: ___________________

  Odgovor: ___________________

  27.Koji je broj za 5 ve}i od 45?

  Ra~unam: ___________________

  Odgovor: ___________________

  28.

  26 + 4

  40

  80

  30

  6090

  52 + 8

  89 + 1

  73 + 734 + 6

  Upi{i >, < ili =, tako da zapis bude ta~an.31.74 + 6 30

  57 + 5 40

  32 + 7 40

  21 + 8 30

  45 + 5 50

  83 + 8 90

  56 + 6 60

  70 63 + 7

  80 78 + 2

  29.Koji broj je za 4 mawi od 38?

  Ra~unam: __________________

  Odgovor: __________________

  30.Koji broj je za 6 mawi od 98?

  Ra~unam: __________________

  Odgovor: __________________

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  23/32

  23

  32.Pove`i kao {to je zapo~eto.

  33.Dopuni.

  86 = 82 27 = 22 67 = 65

  54 = 51 38 = 32 59 = 54

  96 = 95 73 = 70 44 = 40

  25339

  7

  265

  37 4

  343

  32

  33

  21

  31

  22

  34.Izra~unaj.

  (25 + 3) 7 = ___________ (57 6) + 40 = ___________

  (36 + 30) 5 = ___________ (68 7) + 5 = ___________

  (49 5) + 20 = ___________ (74 + 6) 40 = ___________

  35.Maja je imala 25 salveta, Oqa 3 vi{e, a Zora 4 mawe odOqe. Koliko salveta ima Zora?

  Maja: ________________________________________

  Oqa: ________________________________________

  Zora: ________________________________________

  Odgovor: ____________________________________

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  24/32

  37.Dopuni.

  Darko je imao 17 sli~ica, Sa{a 20 vi{e od wega, a Zdravko6 mawe od Sa{e. Koliko ko ima sli~ica?

  Darko: ______________________________________

  Sa{a: ______________________________________

  Zdravko: ___________________________________

  Odgovor: ___________________________________

  36.

  28

  26

  +40

  5+30

  2 10

  20

  +6 +50

  +4

  24

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  25/32

  25

  1.Zaokru`i najdu`u du` zelenom, a najkra}u crvenom bojom.

  Du`ina: ________________ _______________

  Du`ina: ________________ _______________

  Odgovor: ________________________________________________________________

  Merewe i mere

  2.

  Pera Jova

  Mile Laza

  Koji pekar je ispekao najdu`i hleb? Izmeri lewirom wihove

  du`ine, a zatim ih upi{i na linije.

  Nacrtaj pomo}u lewira du`i du`ine 5 cm, 3 cm i 2 cm koje se ne seku.3.

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  26/32

  Produ`i nacrtane du`i tako da svaka bude du`ine 10 cm.5.

  Nacrtaj lewirom du` koja nedostaje da dobije{ trougao.

  Koliko je du`ina du`i koju si nacrtao? ___________

  4.

  26

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  27/32

  27Na{ novac

  Oboj nov~anik u kome ima najvi{e novca.1.

  Maja ima 50 dinara, a Joca 29. Nacrtaj wihove nov~anice.

  Zadatak ima vi{e re{ewa!

  2.

  Nacrtaj tri nov~anice tako da bude ukupno 90 dinara.3.

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  28/32

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  29/32

  29Mozgalice

  Re{i matemati~ku ukr{tenicu.1.

  Dopuni.2.

  20 + 30 =

  + = 40

  = = =

  7 + =

  15 + = 20 41 + = 71 64 = 34

  37 = 17 85 = 30 27 + = 30

  Upi{i brojeve koji nedostaju.3.

  2 4 10 12 20 243 9 15 33 45

  81 79 77 71

  4.Dopuni tablicu.

  sabirak

  sabirak

  zbir

  5.Dopuni tablicu.

  umawenik

  umawilac

  razlika

  25 8 16 9 8 30 23

  3 9 30 42 7 7

  59 60 48

  80 64 59 15 27 36

  30 3 8 8 14

  52 32 20 10 50

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  30/32

  30 Prostor za re{avawe zadataka

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  31/32

  31

 • 7/21/2019 Zbirka Zadataka Matematika 1

  32/32

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNarodna biblioteka Srbije, Beograd

  37.016:51-028.31(075.2)

  MAKSIMOVI], Sawa

  Igra brojeva i oblika 1 : zadaci zadodatno ve`bawe : matematika za 1. razredosnovne {kole / Sawa Maksimovi} ;[ilustracije Alen Bauer] . - 3. izd. -Beograd ; Klett, 2007 (Beograd :Branmil) . - 31 str. : ilustr. ; 30 cm

  Tira` 11.000.

  ISBN 978-86-7762-056-1

  COBISS.SR-ID 142457100