Zawarto - SISKOM - Aktualnoś .Podstawy formalne opracowania Podstaw ą formaln ą niniejszego opracowania

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zawarto - SISKOM - Aktualnoś .Podstawy formalne opracowania Podstaw ą formaln ą niniejszego...

2

Zawarto projektu

1. Dane oglne ..............................................................................................................3

1.1. Nazwa i adres obiektu.........................................................................................3

1.2. Inwestor ..............................................................................................................3

1.3. Jednostka projektowa .........................................................................................3

1.4. Przedmiot i zakres projektu ................................................................................3

1.5. Podstawy formalne opracowania........................................................................3

1.6. Materiay wyjciowe do opracowania ................................................................3

2. Opis obiektw...........................................................................................................4

2.1. Lokalizacja obiektw..........................................................................................5

2.2. Gabaryty obiektw..............................................................................................5

2.3. Konstrukcja budynkw.......................................................................................6 2.3.1. Budynek 21 (przeznaczony do rozbirki) ....................................................6 2.3.2. Budynek 22 (przeznaczony do skrcenia)....................................................7 2.3.3. Budynek 27 (przeznaczony do rozbirki) ..................................................10 2.3.3. Podstawa komina .......................................................................................10 2.3.4. Ogrodzenie (przeznaczone do rozbirki) ...................................................11

3. Opis robt rozbirkowych ......................................................................................13

3.1. Zalecenia oglne...............................................................................................13

3. 2. Opis kolejnoci i sposobu prowadzenia robt rozbirkowych........................14 3.2.1. Rozbirka ogrodzenia ................................................................................15 3.2.2. Rozbirka budynku nr 27...........................................................................16 3.2.3. Rozbirka budynku nr 21...........................................................................17

4. Dyslokacja komina..................................................................................................18

4.1. Projektowana kolejno robt ..........................................................................19

5. Skrcenie budynku nr 22 ........................................................................................21

5.1. Wykonanie nowej ciany szczytowej ...............................................................21

5.2. Wyburzenie czci budynku od strony ulicy Prostej ........................................22

6. Okrelenie warunkw BHP podczas robt rozbirkowych ....................................23

Zaczniki

Nr 1 Pismo Urzdu Miasta Stoecznego Warszawy Biura Stoecznego Konserwatora Zabytkw znak KZ-ZN-MJW-40423-2-1-09 z dnia 16 lutego 2009 Nr 2 Ustawienie maszyn w budynku toczni 520T (budynek nr 22)

3

1. Dane oglne

1.1. Nazwa i adres obiektu

Budynki nr 21, 22, 23, 27, ogrodzenie i podstawa komina zlokalizowane

s na terenie dawnej Fabryki Norblina przy ul. elaznej 51/53 w Warszawie na

dziace nr 49 obrb 06-01-04.

1.2. Inwestor

Zarzd Miejskich Inwestycji Drogowych w Warszawie, ul. Chmielna 120

00-801 Warszawa.

1.3. Jednostka projektowa

Komprojekt s.c. z siedzib ul. Witosa 18, 06-200 Makw Mazowiecki.

1.4. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem projektu jest rozbirka budynkw nr 21 i 27 oraz skrcenia

budynku nr 22 (zespou hal 520T), rozbirki ogrodzenia od strony ulicy Prostej

oraz dyslokacji podstawy komina.

1.5. Podstawy formalne opracowania

Podstaw formaln niniejszego opracowania jest umowa z dnia 7 maja

2009 r. zawarta pomidzy Komprojekt s.c. z siedzib ul. Witosa 18, 06-200

Makw Mazowiecki a dr in. Markiem Kapel Ekspertyzy i Projekty Budow-

lane z siedzib ul. Wyspiaskiego 23A, 09-400 Pock.

1.6. Materiay wyjciowe do opracowania

- Mapa terenu do celw projektowych. - Pismo Urzdu Miasta Stoecznego Warszawy Biura Stoecznego Konserwa-

tora Zabytkw znak KZ-ZN-MJW-40423-2-1-09 z dnia 16 lutego 2009 doty-czce rozbudowy ulicy Prostej, na odcinku od Ronda ONZ do Ronda Da-szyskiego w Warszawie.

4

- Pismo dr hab. prof. nzw. Stanisawa Januszewskiego Fundacja Otwartego Muzeum Techniki z dnia 20.01.2009 r Ruchome zabytki techniki w d. Wal-cowni Metali Warszawa Ekspozycja.

- Inwentaryzacja budynku wykonana przez Fundacj Otwartego Muzeum Techniki z siedzib we Wrocawiu w sierpniu 2008r..

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z pniejszymi zmianami).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy podczas wykonywania robt budowlanych (Dz.U. Nr 47 pz. 401).

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montau i rozbirki, tablicy informacyjnej oraz ogosze-nia zawierajcego dane dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, pz. 953),

- Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2003 r. w sprawie wa-runkw i trybu postpowania dotyczcego rozbirek oraz zmiany sposobu uytkowania obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120, pz. 1131).

- Rozporzdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoecznej z 2 kwiet-nia 2004 r. w sprawie sposobw i warunkw bezpiecznego uytkowania i usuwania wyrobw zawierajcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649).

- Ekspertyza budynku nr 21(narzdziownia relikt Willi Norblinw) na terenie Fabryki Norblina przy ul. elaznej 51/53 w Warszawie. Dr in. Marek Kape-la, czerwiec 2009 r.

- Ekspertyza budynku nr 27 na terenie Fabryki Norblina przy ul. elaznej 51/53 w Warszawie. Dr in. Marek Kapela, czerwiec 2009 r.

- Ekspertyza budynkw nr 22/23 (zesp hal 520T) na terenie Fabryki Norbli-na przy ul. elaznej 51/53 w Warszawie. Dr in. Marek Kapela, czerwiec 2009 r.

- Ekspertyza komina na terenie Fabryki Norblina przy ul. elaznej 51/53 w Warszawie. Dr in. Marek Kapela, lipiec 2009 r.

- Ekspertyza ogrodzenia na terenie Fabryki Norblina przy ul. elaznej 51/53 w Warszawie. Dr in. Marek Kapela, lipiec 2009 r.

2. Opis obiektw W budynku nr 21 obecnie znajduje si magazyn teatralny, w budynku nr 27

bar, a budynki 22 i 23 ( toczni 520T) s obecnie nie jest uytkowane, ze wzgl-

du zy stan techniczny. Obiekty te znajduj si w pasie przewidzianym do po-

szerzenia ulicy Prostej.

5

2.1. Lokalizacja obiektw

Budynki s zlokalizowane na terenie dawnej Fabryki Norblina przy ul. e-

laznej 51/53 w Warszawie na dziace nr 49 obrb 06-01-04.

............. budynki 21 i 27 do rozbirki, budynek 22 do skrcenia

____ ogrodzenie do rozbirki

............ komin do przesunicia

Dokadne granice rozbirki zaznaczono na zaczonej mapie do celw pro-

jektowych.

2.2. Gabaryty obiektw

Wymiary budynkw w planie wynosz:

a) budynek 21 - dugo ok. 16,40m - szeroko 8,08m - wysoko 5,93m b) budynek 22 - dugo 35,60m

6

- szeroko 32,03m - wysoko 9,20m (wietlik), - wysoko 16,16m (wiea), c) budynek 27 - dugo 10,90m - szeroko 7,32m - wysoko 3,26m d) podstawa komina - rednica grna zewntrzna 210cm, - rednica grna wewntrzna 61cm, - rednica dolna zewntrzna 255cm, - rednica dolna wewntrzna 142cm, - wysoko ponad poziom terenu ~565cm.

e) ogrodzenie - dugo 13,0m wysoko 6,30 - dugo 8,0m wysoko 3,30 - dugo 56,0m wysoko 2,90 - dugo 52,0m wysoko 3,30

2.3. Konstrukcja budynkw

2.3.1. Budynek 21 (przeznaczony do rozbirki)

Budynek pochodzi z IXX wieku i znajduje si w ssiedztwie innych bu-

dynkw. Budynek ma jedn kondygnacj nadziemn i jest cakowicie podpiw-

niczony. Cze podziemna budynku jest znacznie starsza od czci nadziemnej.

Obecnie w budynku mieci si magazyn teatralny.

Rzut parteru budynku

7

Widok poudniowej ciany budynku (od strony ulicy Prostej)

Fundamenty budynku s murowane z cegy ceramicznej i kamienia na

zaprawie wapiennej. ciany budynku s murowane z cegy ceramicznej penej

na zaprawie wapiennej. Wymiary cegy wynosz 28x13x7cm. Gruboci cian s

zrnicowane. ciany zewntrzne piwnic maj gruboci 72 cm, ciany parteru

s ciesze. Gruboci cian oznaczono na rzutach w inwentaryzacji budynku. Do

piwnic budynku wchodzi si z terenu fabryki po pochylni. Wejcie przykryte

jest stropem Kleina na szynach kolejowych. Szyny opieraj si na cianach

bocznych. Piwnice maja ukad konstrukcyjny poduny dwutraktowy. Wszy

jest trakt od strony ulicy prostej i szerszy od strony fabryki. Nad piwnicami bu-

dynku znajduj si sklepienia ceramiczne kolebkowe o gruboci cegy.

Ukad konstrukcyjny parteru jest rwnie poduny dwutraktowy. ciany

podune s murowane, a poprzeczne szkieletowe z pyt kartonowo-gipsowych.

Na parterze budynku znajduj si posadzki betonowe.

Stropodach parteru ma konstrukcj drewnian kratow. Od spodu na su-

ficie znajduj si pyty wirowe (suprema