Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glavni projekt vodovoda i kanalizacije sa elaboratom zaštite od požara za poslovni objekt

Text of Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  1/29

  PROJEKTOM SE PREDVIDJA INSTALACIJA VODOVODA IKANALIZACIJE

  Objekat: Poslovni objekat spratnosti (P+1)

  Namena objekta:Prodajno servisnog karaktera (proizvodnja,aplikacija Idistribucija ortopetskih pomagala)

  Lokacija:Nis,u ulici Bul!ara "onstantina bb

  "atparcela br##$%&% "' NisPantalej

  Povrsina *%%m#

  Br.parking mesta -

  Objekat sadrzi: Sve potrebne sanitarne prostore I uredjaje(.csolje,umivaonike,sudopere,tuseve)

  10/01/2008 2

  /ehnicki opis

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  2/29

  0ituacija

  10/01/2008 3

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  3/29

  "analizaciona mreza

  'dvodjenje otpadnih voda izvrseno je prema uslovima na licu mestaPrikljucak je ostvaren na novoprojektovanu kanalizacionu mrezu ulice

  "analizaciona mreza ovog objekta je uradjena od P! kanalizacionih cevi i

  2azonskih elemenata odgovarajuceg precnika, a pojedini elementi su spojeni

  pomocu dihtung gume

  ertikale su vodjene u zidu i obzidanom prostoru a horizontalni razvodsanitarnog cvora je vodjen u zidu , podu i ispod pla2ona donjeg sanitarnog

  cvora Prilikom montaze se vodilo racuna o padovima koji su naznaceni u

  projektu

  3a bi se omogucilo ciscenje prilikom zacepljenja u mrezi u dnu vertikale

  uradjena je revizijaertikale su zavrsene odgovarajucom ventilacionom glavom od

  pocinkovanog lima visine 4-4m ,I debljine 4%%mm

  10/01/2008 4

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  4/29

  0anitarni objekti

  "valitet sanitarnih objekta je prvoklasni bez ostecenja I tehnickih gresaka,a

  spoj objekta sa kanalizacionom mrezom je izvrsen je pomocu dihtung guma

  odgovarajuceg precnika,a montaza u zidu I podu izvrsena je mesinganim

  zavrtnjima

  5a hendikepirane osobe postoji opremljen poseban prostor sa sanitarnim

  objektima prilagodjen njihovim potrebama

  10/01/2008 5

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  5/29

  10/01/2008 6

  odovodna mreza

  6 Izvod vodovodne mreze iz objekta je izvrsen je na licu mesta , aprikljucak je ostvaren na novo projektovanu vodovodnu mrezu

  ulice

  6 odovodna mreza je uradjena od celicnih pocinkovanih cevi I

  2itinga (2azonskih delova odgovarajuceg precnika)i to u padu od

  17 ka ispusnom ventilu u sahti kako bi se omogucilo praznjenje

  vodovodne mreze kod eventualnih popravki

  6 odovodna vertikala je vodjena u obzidanom prostoru, cevi su

  termicki izolovane

  6 Propusni ventili ugradjeni su kod svakog toceceg mesta

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  6/29

  10/01/2008 7

  Protivpozarna zastita objekta

  6 5a represivnu zastitu objekta od pozara unutar njega je predvidjena

  hidrantska mreza sa zidnim hidrantima za gasenje pozara vodom

  6 8idrantska mreza je izvedena od celicnopocinkovanih cevi I

  odgovarajucih 2itinga 9 po :;0 standardima

  6 8idrantska mreza je dimenzionisana tako da osigurava kolvode

  #% l&sek na hidrantu uz istovremenu upotrebu jos 1 susednog hidranta

  6 5idni hidranti su < %#mmmontirani su u standardnim limenim

  ormaricima %4=%4=1*cm

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  7/2910/01/2008 8

  /ehnicki uslovi za izvodjenje instalacija vodovoda I

  kanalizacije

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  8/2910/01/2008 9

  /ehnicki uslovi za izvodjenje instalacija vodovoda I

  kanalizacije

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  9/2910/01/2008 10

  /ehnicki uslovi za izvodjenje instalacija vodovoda I

  kanalizacije

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  10/2910/01/2008 11

  /ehnicki uslovi za izvodjenje instalacija vodovoda I

  kanalizacije

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  11/29

  /ehnicki uslovi za izvodjenje instalacije vodovoda I

  kanalizacije

  10/01/2008 12

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  12/29

  /ehnicki uslovi za izvodjenje instalacije vodovoda I

  kanalizacije

  10/01/2008 13

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  13/29

  Opasnosti I stetnosti koje se mogu javiti krozprojekt ViK ipredvidjene mere zastite

  VK! Necista,neispitana I nehlorisana

  vodmreza VK" >ogucnost zagadjenja vode usled

  prolaska vodmreze kroz sahte za kanalizaciju

  VK# Primena nepropisnih materijala I

  armatura

  VK$ Nepravilno dimenzionisanje vod

  mreze

  VK% Nepravilno dimenzionisanje hidranske

  mreze

  VK& Nepravilna zastita vodovodne mreze

  VK' Nepravilan izbor sanitarne opreme

  VK( Nepravilno vodjenje kanal mreze

  VK) Nepravilni padovi kanal mreze

  VK!* Nepravilno dimenzionisanje kanalmreze

  VK!! Nedovoljan brkanal vertikala I si2ona

  6 VK! Izvodjac je duzan da pre pustanja

  vodovoda u pogon izvrsi dezin2ekciju

  vodovodne mreze

  6 VK" Prilikom razvoda cevi u podu vodilo se

  racuna da one ne prolaze kroz rev okna

  6 VK# odmreza je predvidjena od matkoji su

  predvidjeni thepropisima

  6 VK$ 3imvodmreze izvrseno je prema

  vazecim propisima I normativima

  6 VK% 8idranska mreza je predvidjena I

  dimenzionisana prema propisima

  6 VK& !evi u rovu su zasticene premazima

  protiv korozije I polozene u sloj peska

  6 VK' 0anitarna oprema I objsu tako odabrani

  da pruzaju najbolje uslove za odrzavanje

  6 VK( "analmreza objje data tako da seotpadne vode sto pre izvedu iz obj

  6 VK) 'dabrani padovi kanmreze omogucuju

  brzine kretanja otpvoda u grandozvolj

  6 VK!* 3imkanalmreze izvrseno je prema

  vazecim propisima

  6 VK!! 5astita od stetnih gasova resena je putem

  si2ona I ventilacvertikala10/01/2008 14

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  14/29

  Proracun postrojenja za povisenje pritiska vode u

  vodovodnoj mrezi

  10/01/2008 15

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  15/29

  Pri+og:

  Protivpozarna pumpna postrojenja

  10/01/2008 16

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  16/29

  Pri+og:

  3imenzije protivpozarnog pumpnog postrojenja

  10/01/2008 17

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  17/29

  5akljucak

  10/01/2008 18

  6 Predvidjene mere za izvodjenje vodovoda I kanalizacije za poslovni objekt P+1,na

  katastarskoj parceli br##$%&% "'Nis,Pantalej,ispunjene su u potpunosti u

  dogovorenom roku kako je pogodbenim elaboratom I ugovorom predvidjeno

  6 Izvod vodovodne mreze iz objizvrsen je prema uslovima na licu mesta I to u padu

  od 17 ka ispusnom ventilu u sahti da bi se time omogucilo praznjenje vodmreze

  kod popravki a ujedno je time zasticena cevna mreza od zamrzavanja I zagadjenja

  6 'dvodjenje otpvoda iz objizvrseno je prema uslovima na licu mestaPrilikom

  montaze se vodilo racuna o padovima naznacenim u osnovama I presecima,a u dnuvertikale je uradjena revizija,kako bi se time omogucilo ciscenje prilikom

  eventualnog zacepljenja u mrezi

  6 Prema proracunu za povisenje pritu vodmrezi,sanitarne ili protivpozarne vode,

  usvojen je osnovni tip protivpozarnog pumpnog postrojenja PPP !P ##4&? te je isto

  I montirano

  6 5a zastitu od pozara unutar objekta izvedena je hidrantska mreza sa zidnim

  hidrantima,a postavljeni su I vatrogasni aparati za gasenje pozara prahom tipa 0

  6 @adovi su izvedeni po tehnickim propisima I standardima, od kvalitetnog materijala

  I uz ucesce kavlitetne a i strucne radne snage

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  18/29

  10/01/2008 19

  Alaborat zastite od pozara

  Pri izradi elaborata zastite od pozara uzima se u obzir

  namena objekta

  6 stepen ugrozenosti od pozara6 pozarno opterecenje6 moguce klase pozara

  Alaborat zastite od pozara je uskladjen sa vazecim propisima I

  standardima koji tretiraju problematiku zastite od pozara

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  19/29

  10/01/2008 20

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  20/29

  /ehnoloski parametri i stepen otpornosti prema pozaru

  10/01/2008 21

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  21/29

  Proracun pozarnog opterecenja

  10/01/2008 22

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  22/29

  "lasi2ikacija pozara po :;0 I0' $*1

  'vim standardom se de2inise klasa pozara u

  skladu sa prirodom postojanosti matkoji su obuhvaceni pozarom

  0tandardom su predvidjena odgovarajuca

  sredstva za gasenje pozara prema pojedinim

  klasama pozara

  Prema zapaljivosti matkoji mogu biti

  obuhvaceni pozarom, pozare delimo u *klase ?,B,!,3

  K+asa ,: Pozari koji obuhvataju cvrste

  materije,cesto organske prirode gde se pri

  gorenju 2ormira zar

  K+asa B: Pozari koji obuhvataju tecnostiili utecljive cvrste materije

  K+asa -: Pozari koji obuhvataju gasove

  K+asa : Pozari koji obuhvataju metale

  10/01/2008 23

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  23/29

  10/01/2008 24

  0tepen otpornosti objekta protiv pozara

  'dredjuje se na osnovu standarda

  :;0;:1#*4 ; tabelama su date min potrebne otpor

  nosti gradjevinskih konstrukcija

  'bjekat moze imati sledece stepeneotpor nosti

  Istepen neznatne otpornosti

  IIstepen male otpornosti

  IIIstepen srednje otpornosti

  IV stepen vece otpornosti

  Vstepen velike otpornosti

  Prema naznacenim konstrukcijama ugra2ickoj dokumentaciji objekta iuporedjenju sa datim vatrootpornostimau tabeli,usvajamo za dati objekatIIIstepen otpornosti od pozara,sto znacisrednja otpornost.

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  24/29

  10/01/2008 25

  >obilna protivpozarna oprema(OPSTI PRINCIPI,USLOVI KOJI UTICU NA IZBOR OPREME)

  3a bi se doslo do procesa gasenja pozara mora se spreciti ili eliminisati jedan od triuslova koji cine proces gorenja

  ukloniti zapaljive materijale koji gore

  spreciti ili ukloniti prisustvo kiseonika6 spreciti postizanje temperature paljenja,odnosno prisustvo toplotne energije

  potrebne da se zapaljiva materija zagreje do temperature na kojoj pocinje dagori

  Izborom potrebne mobilne opreme sa sredstvima za gasenje pozara,uglavnom se

  vrsi eliminacija ili sprecavanje prisustva kiseonika uz materiju koja gori,cime se

  postize gasenje pozara,odnosno prestaje proces oksidacije(gorenja),zapaljive

  materije

  0redstva gasenja pozara ili aparati su izabrani na bazi vrste materijala koji se nalazi

  u objektu, pozarne opasnosti i klase pozara koji se moze javiti a sve u cilju zastite

  ljudi i imovine

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  25/29

  Bez obzira na vrstu I namenu gradjevinskog objekta neophodno je prisustvo pozarnih hidranata u

  okviru samog objekta'ni su locirani na zidu ili stubu unutar zgrade na visini od oko 1#4m od poda

  a postavljaju se blizu ulaznih vrata i po hodnicima na rastojanju od #4m

  'snovni princip kojeg se treba pridrzavati pri dispoziciji zidnih hidranata jeste da povrsina celog

  objekta bude dva puta prekrivena vodom iz ovih uredjaja ,odnosno da se mlazevi vode preklapaju pri

  gasenju pozara

  Zidni hidranti se sastoje od sledecih elemenata:

  >etalni ormaric na vratima (%4=%4=1*cm) >esingani ventil < %#mm

  atrogasno crevo,kudeljino,iznutra gumirano ili plasti2icirano(C1%m,

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  26/29

  ?parati za gasenje pozara suvim prahom

  10/01/2008 27

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  27/29

  egenda simbola protivpozarne zastite

  10/01/2008 28

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  28/29

  egenda simbola protivpozarne zastite

  10/01/2008 29

 • 7/21/2019 Zavrsni Rad_Osnovne Strukovne Studije_Power Point Presentacija

  29/29

  /ak+jucak

  Objekat: Poslovni objekat spratnosti (P+1)Lokacija:Nis,u ulici Bul!ara "onstantina bb

  "atparcela br##$%&% "' NisPantalej

  Investitor:Nova 'rtopedija 3''Nis

  >ere predvidjene glavnim projektima 9P'0'N'D 'B:A"/?spratnosti (P+1) na katparceli br##$%&% "' NisPantalej,su takve da

  ne ugrozavaju evakuaciju iz objekta

  'mogucuju bezbednu evakuaciju u slucaju pozara a konstrukcija

  objekta ce imati ocuvan integritet I nosivost I u vreme pripreme

  vatrogasne intervencije pa do njenog punog angazovanja

  10/01/2008 30