Click here to load reader

ZAŠTO DECA I MLADI NAPUŠTAJU

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZAŠTO DECA I MLADI NAPUŠTAJU

Visoka sportska i zdravstvena škola – Beograd ZAŠTO DECA I MLADI NAPUŠTAJU SPORT – IZ UGLA PSIHOLOGAZAŠTO DECA I MLADI NAPUŠTAJU
SPORT – IZ UGLA PSIHOLOGA
Andrijana Vlai – master psiholog
Kada se javlja?
>13 godina = 35%
MOTIVI ZA BAVLJENJE SPORTOM
DECA IZ SAD 3900 dece, oba pola, uzrasta 12-17 godina (Ewing &
Seefeldt, 2007)
DECA IZ SRBIJE 400 dece, oba pola, prosene starosti 15.2 godine
(Baanac, Radovi & Veskovi, 2007)
2. unapreenje veština 2. ljubav prema sportu
3. biti u formi 3. zdravlje
4. raditi nešto u emu su dobri 4. zabava, provod
5. uzbuenje na takmienju 5. putovanja
6. vebanje 6. lep izgled
7. biti deo tima i igrati za tim 7. lina afirmacija – uspeh
8. izazov takmienja 8. popularnost
9. uenje novih veština 9. novac
10. pobeda 10. elja roditelja
Šta utie na strukturu motivacije za bavljenje
sportom?
Duina sportskog iskustva
Prethodno sportsko postignue
Intrapersonalna ogranienja
Nedostatak uivanja
Sazrevanje (adolescentska kriza)
Roditeljski pritisci
Nedostatak vremena za ueše u drugim aktivnostima koje su primerene
odeenom uzrastu
Bavljenje alternativnim sportom
Istraivanje: Ewing & Seefeld (1988) prema Schloder i sar. (2007)
Izvor: Baanac i sar (2011)
11 od ukupno 30 razloga za napuštanje sporta
Uzorak: 2700 deaka, 3100 devojica koji su nedavno prestali da se bave sportom
1. Izgubio/la sam interesovanje.
2. Nije bilo zabave.
4. Trener je bio loš pedagog / uitelj.
5. Bilo je mnogo pritisaka i brige.
6. elim da se bavim nekom drugom nesportskom aktivnošu.
7. Umoran/na sam od sporta.
8. Potrebno mi je više vremena za uenje.
9. Trener ima svoje favorite.
10. Sport je bio dosadan.
11. Prenaglašavana je vanost pobeivanja
Razlozi zbog kojih bi se deca i mladi vratili sportu
Istraivanje: Ewing & Seefeld (1988) prema Schloder i sar. (2007)
Izvor: Baanac i sar (2011)
Ponovo bih se ukljuio/la u sport koji sam napustio/la AKO bi...
DEACI DEVOICE
1. ...treninzi bili mnogo zabavniji. 1. ...treninzi bili mnogo zabavniji.
2. ...mogao više da igram. 2. ...ne bi bilo konflikata sa uenjem / školom.
3. ...treneri bolje razumeli sportiste. 3. ...treneri bolje razumeli sportiste.
4. ...ne bi bilo konflikata sa uenjem / školom. 4. ...ne bi bilo neusklaenosti sa društvenim
ivotom.
5. ...treneri bili bolji pedagozi / uitelji. 5. ...mogla više da igram.
6. ...ne bi bilo neusklaenosti sa društvenim
ivotom.
Prvih 6 od ukupno 21 ponuen odgovor.
Uzorak: 2700 deaka, 3100 deaka koji su nedavno prestali da se bave sportom.
Trener = “trei roditelj"
ponašanje trenera
Zdrava komunikacija (otvorena, iskrena, bez ironije, uvreda i "konstruktivnih
kritika")
Definisanje poeljnog i nepoeljnog ponašanja u merljivim terminima
Korišenje pozitivnog pre nego negativnog pristupa
Pohvala dobrih izvoenja, uloeni trud i sportska ponašanja
Trener = “trei roditelj"
Svakom sportisti pruiti podjednaku panju, fidbek i savete
Motivišite sportiste da postave ciljeve, takmie se sa sobom i prate napredak
Rad sa timom / grupom (dinamika, kohezivnost)
Uvid u socijalnu i porodinu situaciju svakog deteta
Roditelj = saradnik
faza (kognitivni, emocionalni, socijalni, fiziki i moralni aspekt)
Deca predškolskog uzrasta (2-5 godina)
Igra je više simbolika nego motorika
Unutrašnja motivacija za slobodnom igrom, uzbuenjem, zabavom
Egocentrino mišljenje
Panja je iskljuiva (usmerena samo na jedan aspekt / pojavu / stvar),
uska, kratkotrajna i nestalna
Pravila igre nisu razvijena, koriste samo jednostavne naredbe nametnute
od strane odraslih („Uradi!“, „Nemoj!“)
Preporuke za rad sa decom uzrasta od 2-5 godina
Naglasak na slobodnoj igri i zabavi
Stimulacija elje za uenjem novih veština - razvoja brzine, koordinacije,
ravnotee, preciznosti, veština hvatanja, dodavanja, šutiranja
Ovladavanje elementarnim tehnikama pojedinih sportova
Razvijanje oseaja za prostor, vreme, ritam
Ne pretrpavati ih informacijama i zadacima – panja kratkotrajna, malog
kapaciteta, nestalna, manje voljna i svesna
Deca ranog školskog uzrasta (6-10 godina)
Razvoj socijalnih kontakata sa vršnjacima (od 6. god.)
Uporeivanje sebe sa drugima
Vole da budu ukljueni u grupne igre, ali imaju i potrebu i za samostalnim
igrama (7 god.)
Naglašeno interesovanje za timske sportove (9 god.)
Razvoj sposobnosti odluivanja, kritinog mišljenja i sposobnosti razmatranja
više od jedne perspektive (9 god.)
Rasejanost, nedovoljna koncentrisanost, kratka i lutajua panja, bez
udubljivanja u aktivnosti
Inicijalna faza sportske aktivnosti - nain treniranja ima odluujui uticaj na ostajanje / napuštanje sporta i nivo bavljenja
Na treninzima kreirati pozitivnu i suportivnu sredinu u kojoj e deca kroz igru moi da isprobaju veliki broj sportova
Višestrani treninzi - manje formalni, nisu usmereni samo na jedan sport, uenje osnovnih sportskih veština
Treninzi zabavni i raznovrsni, a igra osnovni metod uenja
Pojednostavljena pravila
Naglašavanje vanosti fer pleja
(11-14 godina)
Razmišljaju o hipotetskim situacijama, zamišljaju budue dogaaje
U potpunosti shvataju svoje uloge, uloge saigraa, timski pristup i zadatke
Uzajamno poštovanje, poštovanje spoljnih pravila
Lep izgled, pravilan razvoj, fizika kondicija, potreba za druenjem, nova
prijateljstva, zabava, uenje sportskih veština – glavni motivi za
ukljuivanje u sport
Preporuke za rad sa decom uzrasta od 11-14 godina
Faza sportskog oblikovanja
Primarni cilj - lini razvoj, napredovanje i ulaganje maksimalnog napora a ne pobeda i plasman (unutrašnja motivacija)
Individualan pristup u treniranju (zbog razlika u rastu i sazrevanju)
Pravilo podjednakog igrakog vremena, svima pruiti priliku da uestvuju na takmienju
Osetljivost na kritike i komentare o izgledu, sposobnostima i ponašanju – strpljivi treneri koji ne dovode sportiste u potencijalno poniavajue situacije
Akcenat na igri i socijalizaciji – uestvovanje u zabavnim takmiarskim situacijama, da se zabavljaju, uivaju u izazovu, saradnji, nadmetanju
Razvoj veština komunikacije, saradnje, takmienja, liderstva → oseaj socijalne kompetentnosti i prihvaenosti → osnaivanje samopouzdanja
Mladi u dobi srednje adolescencije (15-18 godina)
Logiko i apstraktno mišljenje + nedostatak iskustva = konflikti sa
odraslima
Strah od neprihvaenosti i odbijanja vršnjaka (15) → simboliki status
Sa formiranjem identiteta, sticanjem nezavisnosti i ponovnim
zbliavanjem sa roditeljima sve više se oslanjaju na sopstveno mišljenje,
uverenje i stavove
godina
Uloga uitelja → uloga trenera
Paljivo pratiti reakcije na pojaane fizike i psihološke zahteve treninga i takmienja
Na treningu simulirati akcije i postupke tokom takmienja
Ukljuiti sportiste u proces donošenja odluka → razvijanje veština brzog odluivanja
Konstantno edukovanje o teorijskim aspektima treninga → vei trud
Pobeivanje postaje sve vanije, ali ne sme se prenaglašavati
Rad na poboljšanju psiholoških veština sportiste (koncentracija, panja, postavljanje ciljeva, samoregulacija emocija, pozitivno mišljenje, motivacija...)
Kreirati pozitivnu klimu za uenje i usavršavanje, koja svakog sportistu stimuliše za rad na nivou svojih najviših mogunosti uz razumevanje i podršku trenera i saigraa
Sugestije za poveanje motivacije mladih sportista i dece (Gould & Horn, 1984, prema Baanac i sar, 2011)
Obezbediti mogunosti za razvoj sportskih veština (planirano i ciljano vebanje,
pozitivan pristup u treniranju, iskrenost, realistina oekivanja, ohrabrenja, nagraivanje uloenog napore pre
nego rezultata, konstruktivan pristup greškama)
Obezbediti da treninzi i takmienja budu zabavni (aktivnost, uestvovanje, dinamika)
Zadovoljiti potrebu za druenjem (organizovanje socijalnih susreta izvan treninga, obezbediti
periode slobodnog vremena)
Razviti realistine poglede na uspeh (cilj nije pobeda protivnika ve poboljšanje svojih
veština i ostvarenje linih ciljeva)
Obezbediti uslove za sticanje fizike kondicije (nauiti sportiste da prate napredovanje,
planski i ciljani treninzi ka poveanju fizike spremnosti)
HVALA NA PANJI!
Uzrast: 12-15 (4 grupe: 12, 13, 14 i 15 godina)
Sportovi: fudbal, košarka i plivanje
Uslov za ukljuivanje u istraivanje: najmanje 6 meseci
trenirani od strane istog trenera
Merni instrumenti
Merni instrumenti
(Lee & MacLean, 1997)
(Jowett & Ntoumanis, 2004)
Nivo rezilijentnosti sportista (NRS)
(R-S) i trener-sportista (T-S)
uzrasta
...
prevenciju napuštanja sporta kod mladih.
Predlog za prevenciju napuštanja sporta
kod mladih
imaju više zabave, nego (samog) takmienja.
Ueše u sportu (specijalizaciju) zapoeti u odgovarajuem
uzrastu.
Promovisati pravila koja svakom detetu pruaju priliku da se
igra.