of 24 /24
1 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI ZAŠTITA U PROMETU Pakiranje opasnih tvari Zagreb, 2012. Uvod osobe koje rade s opasnim tvarima ili mogu doći u kontakt s njima izložene su riziku od nezgoda koja mogu ugroziti sigurnost i zdravlje te onečistiti okoliš kako bi se smanjio rizik od nezgode poduzima se niz pripremnih kako bi se smanjio rizik od nezgode, poduzima se niz pripremnih, organizacijskih i tehničkih mjera za smanjenje opasnosti troškovi i posljedice nesreća nastalih pri prijevozu opasnih tvari mogu biti enormni ozljede, smrtni slučajevi, velike materijalne štete i štete na ekosustavima redovite su posljedice takvih nesreća, tako da je u općem interesu maksimalno smanjiti mogućnost istih na sve moguće načine osnove sigurnosti pri prijevozu opasnih tvari stoji u definiranju i analizi opasnosti pri s akom pojedinom transport te određi anj i opasnosti pri svakom pojedinom transportu te određivanju i klasifikaciji opasne tvari kojom se manevrira i koja je predmet prijevoza za siguran prijevoz opasnih tvari treba odrediti sve potencijalne opasnosti i poduzeti mjere zaštite kroz sve faze procesa njihova prometa

ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

  • Author
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... ·...

Page 1: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

1

SVEUČILIŠTE U ZAGREBUFAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

ZAŠTITA U PROMETU

Pakiranje opasnih tvari

Zagreb, 2012.

Uvod• osobe koje rade s opasnim tvarima ili mogu doći u kontakt s njima

izložene su riziku od nezgoda koja mogu ugroziti sigurnost i zdravlje te onečistiti okoliš

• kako bi se smanjio rizik od nezgode poduzima se niz pripremnih• kako bi se smanjio rizik od nezgode, poduzima se niz pripremnih, organizacijskih i tehničkih mjera za smanjenje opasnosti

• troškovi i posljedice nesreća nastalih pri prijevozu opasnih tvari mogu biti enormni

• ozljede, smrtni slučajevi, velike materijalne štete i štete na ekosustavima redovite su posljedice takvih nesreća, tako da je u općem interesu maksimalno smanjiti mogućnost istih na sve moguće načine

• osnove sigurnosti pri prijevozu opasnih tvari stoji u definiranju i analizi opasnosti pri s akom pojedinom transport te određi anj iopasnosti pri svakom pojedinom transportu te određivanju i klasifikaciji opasne tvari kojom se manevrira i koja je predmet prijevoza

• za siguran prijevoz opasnih tvari treba odrediti sve potencijalne opasnosti i poduzeti mjere zaštite kroz sve faze procesa njihova prometa

Page 2: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

2

Djelovanje opasnih tvari na čovjeka i okoliš

• opasne tvari na čovjeka i okoliš mogu djelovati izravno i neizravno

• IZRAVNO: tvari (primjerice plinovi) koje se kemijski vežu na živiIZRAVNO: tvari (primjerice plinovi) koje se kemijski vežu na živi organizam ili nekim drugim fizikalno-biokemijskim djelovanjem izazivaju znatne funkcionalne promjene na materijalu na koji djeluju

• NEIZRAVNO: mnoge tvari što se nalaze u prometu, u određenim uvjetima, reagiraju s kisikom iz zraka (goriva kao zapaljive tekućine, plinovi i čvrste tvari, oksidansi, sredstva za paljenje, korozivne tvari) ili se kemijski raspadaju brzo (eksplozivi, predmeti punjeni eksplozivom),

d i j t i k ji d đ d d di d iliodnosno reagiraju s tvarima s kojima dođu neposredan dodir s vodom ili nekim drugim tvarima. Posredna djelovanja opasnih tvari očituju se najčešće kao požari, posljedice eksplozija, te posljedice od zračenja radioaktivnih tvari.

Uvod

• spremnici za tvari klasificirane kao opasne predstavljaju prvu, a vjerojatno i najbitniju sigurnosnu liniju obrane prilikom bilo kojeg nepredviđenog incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti da spremnik zadrži opasnu tvar unutar svojih gabarita tj da opasna tvar neda spremnik zadrži opasnu tvar unutar svojih gabarita, tj. da opasna tvar ne dođe u kontakt sa čovjekom ili bilo kojim dijelom njegova okoliša

• važno je razlikovati pojmove tvari i pripravci• Tvari su kemijski elementi ili njihovi spojevi u prirodnom stanju ili

proizvedeni u proizvodnom procesu, uključujući i dodatke (aditive), koji su nužni za održavanje njihove stabilnosti, odnosno nečistoće, koje se pojavljuju tijekom proizvodnje zbog primijenjenoga proizvodnog postupka. Pojam uključuje i polimerne tvari i one otopine tvari kod kojih bi uklanjanje otapala d l d k ij k j t i ili i l tj j j i t bil tdovelo do kemijske promjene tvari ili imalo utjecaj na njezinu stabilnost

• tvar može biti kemijski vrlo dobro definirana (npr. aceton) ili to može biti složena mješavina sastojaka promjenljiva sastava (npr. destilati aromatskih spojeva). U nekih složenih tvari identificirani su neki njihovi pojedini sastojci

• Pripravci su smjese ili otopine, koje su sastavljene od dvije ili više tvari

Page 3: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

3

Označavanje opasnih tvari• opasne tvari i pripravci mogu se stavljati u promet samo ako su označene u skladu s uvjetima

utvrđenim Pravilnikom o razvrstavanju, označavanju, obilježavanju i pakiranju opasnih tvari• na svakom jediničnom pakiranju opasne tvari i pripravka moraju biti jasno, čitljivo i

neizbrisivo navedeni sljedeći podaci:

• ZA TVARa) kemijsko ime opasne tvari,a) kemijsko ime opasne tvari,b) ime, sjedište i broj telefona pravne ili fizičke osobe koja stavlja opasnu tvar u promet u

Republici Hrvatskoj,c) grafički znak (simbol) za opasnost, slovni znak za opasnost (koji nije obvezan, ali je

preporučljiv), natpis s upozorenjem o opasnosti,d) oznake upozorenja R (R oznake),e) oznake obavijesti S (S oznake),f) nominalna količina tvari u pakiranju, ako je namijenjena prometu na malo.

ZA PRIPRAVAK) t čk i ili k d k id tifik ij i ka) trgovačko ime ili neka druga oznaka za identifikaciju pripravka,

b) ime, sjedište i broj telefona pravne ili fizičke osobe koja stavlja opasni pripravak u promet,c) kemijske nazive opasnih tvari ili kemijske nazive opasnih tvari kao dijelova pripravka,d) grafički znak (simbol) za opasnost, slovni znak za opasnost (koji nije obvezan, ali je

preporučljiv), natpis s upozorenjem o opasnosti,e) oznake upozorenja R (R oznake),f) oznake obavijesti S (S oznake),g) nominalna količina pripravka u pakiranju, ako je namijenjena prometu na malo.

Označavanje opasnih tvari

deklaracija mora biti dobro pričvršćena na jednoj ili više stranapakiranja tako, da se podaci ne daju izbrisati i moraju biti čitljivi uvodoravnoj razini, kada je pakiranje normalno postavljeno.deklaracija kao dio cjelokupne informacije na pakiranju mora imati

Volumen pakiranja Dimenzije deklaracije (u mm)

125 mililitara ili manje u skladu s veličinom pakiranja

više od 125 mililitara do 3 litre najmanje 52 × 74

iš d 3 d 50 lit j j 74 105

deklaracija kao dio cjelokupne informacije na pakiranju mora imatisljedeće dimenzije:

više od 3 do 50 litara najmanje 74 × 105

više od 50 do 500 litara najmanje 105 × 148

iznad 500 litara najmanje 148 × 210

Page 4: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

4

Pakiranje opasnih tvari

• Zakonom o prijevozu opasnih tvari (N.N. 79/07) propisuju se između ostaloga uvjeti za prijevoz u pojedinim granama prometa te uvjeti pakiranja, ambalaže i vozila za prijevoz opasnih tvari

• svrha Zakona je osigurati prijevoz opasnih tvari bez ugrožavanja sigurnosti i zdravlja ljudi te okolišaljudi te okoliša

• uz Zakon o prijevozu opasnih tvari, u primjeni je i niz međunarodnih konvencija o prijevozu opasnih tvari:

− Europski sporazum o cestovnom prijevozu robe u međunarodnom prometu (ADR)− Propisi o međunarodnom prijevozu opasne robe željeznicom (RID)− Pravila europskih odredaba o međunarodnom prijevozu opasnog tereta na

unutarnjim plovnim putovima (AND)− Tehnička pravila o prijevozu opasnih tvari zrakoplovima (IAT)Tehnička pravila o prijevozu opasnih tvari zrakoplovima (IAT)− Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS)− Kodeks opasnih tereta Međunarodne pomorske organizacije (IMCO)− Tehnička pravila o prijevozu opasnih tvari zrakoplovima (IAT)− Međunarodna konvencija o civilnoj zračnoj plovidbi− Tehnički napuci za siguran prijevoz opasnih tvari zračnim putem (ICAO)

Pakiranje opasnih tvari

• opasne tvari se dakle mogu prevoziti svim prometnim granama, s naglaskom integralnog i multimodalnog transporta zbog kojeg je bilo potrebno omogućiti smještaj opasnih tvari u jedinstvene, normizirane i okrupnjene prijevozne jedinice odnosno pakiranja, koja se po potrebi mogu premještati sa vozila jedne prometne grane na/u vozilo druge prometne grane

• odabir pakiranja za opasne tvari u svim granama prometa poglavito ovisi o agregatnom stanju i o grupi odnosno klasi kojoj tvar pripada

• svi tipovi ambalaže moraju osiguravati zaštitu života, zdravlja ljudi i okoliša prilikom prijevoza opasnih tvari i rukovanju opasnim tvarima te moraju biti vidljivo označene podacima o sadržaju i oznakama opasnosti

ki j ih t i t k đ j biti t kl d t• pakiranja opasnih tvari također moraju biti zatvorena u skladu s uputama koje navodi proizvođač te vidljivo obilježena oznakama opasnosti

Page 5: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

5

Pakiranje opasnih tvari• opasne tvari moraju biti zapakirane u kvalitetno pakiranje, uključujući IBC kontejnere

(tekućine i rasute opasne tvari do najviše 3.000 l) i veliko pakiranje neto mase preko 400 kg i zapremnine 450-3.000 l

• pakiranje mora biti dostatno čvrsto da podnese udarce i opterećenja, a do čega uobičajeno dolazi za vrijeme prijevoza, uključujući prekrcaj između prijevoznih jedinica i skladišta, kao i svako skidanje s palete ili iz zaštitnog pakiranja zbog kasnijeg ručnog ili strojnog rukovanja

• pakiranja moraju biti izrađena i zatvorena tako da se spriječi svaki gubitak sadržaja pripripremi za prijevoz, a koji može nastati u uobičajenim uvjetima prijevoza zbog vibracija ili promjene temperature, vlažnosti ili tlaka

• pakiranja moraju biti zatvorena u skladu s uputama koje navodi proizvođač, te:• vidljivo obilježena oznakama opasnosti• dostatno čvrsta i nepropusna• otporna na tvar koja je pakirana u njoj• otporna na tvar koja je pakirana u njoj• otporna na vlagu.

• da su zahtjevi za određena pakiranja ispunjeni, potvrđuje se točno određenim oznakamaili kombinacijom oznaka na samom pakiranju kojima prethodi oznaka UN ili simbol

Načini pakiranja opasnih tvari• pakiranja za smještaj opasnih tvari razlikuju se prema obliku, načinu izrade, namjeni te

materijalu izrade• upotrebljavaju se:

posude: metalne, plastične ili od čvrstog papirakanistri: čelični metalni ili plastičnikanistri: čelični, metalni ili plastičnikontejneri (IBC)bačve: od metala, kartona, PVC-a, šperploče ili drugog materijalakante: metalne ili od PVC-a, pravokutnoga ili višekutnoga poprječnog presjekasanduci: drveni, metalni, kartonski ili plastični; pravokutna ili višekutna ambalaža s

punim stijenama bez otvoravreće: papirnate ili od PVC-folije, tekstila i drugih tkanih materijala

Page 6: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

6

Načini pakiranja opasnih tvari• kod pakiranja općenito razlikujemo unutarnje, kombinirano i vanjsko/završno pakiranje• unutarnje pakiranje mora biti zapakirano u vanjsko pakiranje tako da se pri uobičajenim

uvjetima prijevoza ne može slomiti, probušiti ili ispuštati svoj sadržaj u vanjsko pakiranje

• unutarnja pakiranja koja su sklona brzom lomljenju ili bušenju, kao što je pakiranje od j p j j j j j , j p jstakla, porculana ili posebne vrste lončarije ili od određenih plastičnih materijala itd., moraju također biti osigurana u vanjskom pakiranju prikladnim materijalom za prigušenje udaraca i oštećenja

• opasne tvari ne smiju se pakirati u istu vanjsku ambalažu ili u veliku ambalažu zajedno s opasnim tvarima ili drugim tvarima ako one međusobno reagiraju

• niti jedno pakiranje na kojem su vidljivi znakovi smanjene čvrstoće u odnosu na odobrenu vrstu konzistencije ne smiju se više upotrebljavati ili se moraju obnoviti takoda može izdržati ispitivanja za navedenu konstrukciju

• prazno pakiranje uključujući IBC i veliko pakiranje u kojem je bila opasna tvar• prazno pakiranje, uključujući IBC i veliko pakiranje, u kojem je bila opasna tvar, podliježe istim uvjetima koji vrijede za napunjeno pakiranje, osim ako nisu poduzete odgovarajuće mjere, čime je uklonjena svaka mogućnost glede opasnosti

• osim toga, ako se opasna tvar daje na prijevoz u neotpornim posudama, one se moraju smjestiti u zaštitno prijevozno pakiranje zbog sprečavanja loma pri prijevozu

Page 7: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

7

Načini pakiranja opasnih tvari

• pakiranja za smještaj opasnih tvari razlikuju se prema obliku, načinu izrade, namjeni te materijalu izrade

• osim pojedinačnih pakiranja, pakiranja mogu biti i kombinirana (primjerice staklena posuda omotana pleteromkombinirana (primjerice staklena posuda omotana pleterom, plastikom i sl.) ili završna (primjerice tvari u pojedinačnom pakiranju složene u kartonsku kutiju koja je zatvorena i prikladno obilježena)

• tekućine se mogu puniti samo u unutarnje pakiranje koje ima odgovarajuću otpornost na unutarnji tlak koji se može pojaviti u uobičajenim uvjetima prijevozapojaviti u uobičajenim uvjetima prijevoza

• nove, prerađene ili ponovno korištena pakiranja, uključujući IBC i velika pakiranja ili obnovljene i popravljene ili redovito održavane, moraju proći ispitivanja ovisno o slučaju

Načini pakiranja opasnih tvari• unutarnja ambalaža koja sadrži tekućine mora biti pakirana tako da su svi

poklopci okrenuti prema gore i smješteni unutar vanjskog pakiranja označenog strelicama usmjerenja gore/ dolje

• pri punjenju pakiranja tekućinama uključujući i IBC i velika pakiranja mora• pri punjenju pakiranja tekućinama, uključujući i IBC i velika pakiranja, mora se ostaviti dostatno slobodnog prostora za širenje tekućine kako bi se osiguralo da ne dođe do curenja ni do trajnog izobličenja pakiranja

• kombinirano pakiranje koristi se kada opasna tvar uvjetuje da se ambalaža treba sastojati od 2 ili više vrsta ambalažnih materijala, u kojem unutarnje pakiranje štiti samu tvar, a vanjsko pakiranje štiti unutarnju ambalažu od oštećenja

Page 8: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

8

Načini pakiranja opasnih tvari

• nekoliko primjera kombiniranog pakiranja:• stakleni spremnik u aluminijskom sanduku• stakleni spremnik u čvrstom plastičnom pakiranju• plastični spremnik u aluminijskom sanduku• plastični spremnik u drvenoj kutiji

• vanjsko ili završno pakiranje podrazumijeva pozicioniranje pojedinačnih zapakiranih proizvoda na veće paketne jedinice, primjerice palete ili sanduke kako bi se kao takve mogle usmjeriti usanduke, kako bi se kao takve mogle usmjeriti u promet

• svako pakiranje namijenjeno za tekućine mora uspješno proći odgovarajuće ispitivanje na nepropusnost i tako može zadovoljiti odgovarajuću razinu ispitivanja:

• prije prve uporabe za prijevoz• nakon prerade ili obnavljanja bilo koje pakiranje, prije njezine ponovne

Načini pakiranja opasnih tvari• pakiranja za tvari klase 1 moraju biti konstruirana i izrađena tako da:

• štite eksplozive, sprečavaju njihovo istjecanje i nisu uzrok povećanoj opasnosti od nehotičnoga paljenja ili pokretanja u uobičajenim uvjetima prijevoza, uključujući predvidive promjene temperature, vlažnosti i tlaka;

• se cjelokupnim pakiranjem može sigurno rukovati u uobičajenim uvjetima prijevoza; i• se cjelokupnim pakiranjem može sigurno rukovati u uobičajenim uvjetima prijevoza; i• pakiranja mogu podnijeti svako opterećenje pri predvidivomu slaganju jednoga na

drugoga za vrijeme prijevoza• posebne mjere sigurnosti potrebno je primijeniti prilikom prijevoza eksploziva odnosno

eksplozivnih tvari• u upotrebi su najčešće posebno ojačani čelični sanduci i kontejneri, projektirani na način da

mogu podnijeti eventualni udar eksplozivnog naboja kojeg prevoze

Page 9: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

9

Načini pakiranja opasnih tvari• radioaktivni materijal može biti u pakiranju koje se sastoji od jedne ili više posuda,

apsorpcijskih (upijajućih) materijala, zaštite od radijacije i servisne opreme za radijaciju i sl.

• pakiranje mora biti čitljivo i trajno označeno na vanjskoj stranici ambalaže oznakom pošiljatelja ili primatelja ili obojepošiljatelja ili primatelja ili oboje

• kao dobar materijal za proizvodnju ambalaže za čuvanje radioaktivnih tvari pokazalo se olovo, koje ima svojstvo sprječavanja širenja radioaktivnosti

• od organskih tvari uspješno se može koristiti hitin, polusaharid životinjskog podrijetla• svako pakiranje bruto mase koja prelazi 50 kg na vanjskoj stranici ambalaže mora imati

čitljivo i trajno označenu dopuštenu bruto masu• na vanjskoj strani ambalaže mora imati identifikacijsku oznaku nadležnog tijela

(institut za nuklearna istraživanja), serijski broj kojim je identificirana ambalaža• ako je pakiranje oštećeno i na drugi način propusna, pristup je moguć samo

kvalificiranoj osobi• takva pakiranja mogu se skloniti na prihvatljivu privremenu lokaciju, ali se ne smiju

otpremati dok se pakiranje ne popravi i ne dekontaminira• vozila i oprema za prijevoz radioaktivnog materijala moraju se periodično prozračiti da

se utvrdi razina kontaminiranosti

Načini pakiranja opasnih tvari

Page 10: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

10

Načini pakiranja opasnih tvari• opasni plinovi u prometu obično se komprimiraju u čelične boce, bačve ili spremnike

različitih oblika

• pri pakiranju tvari osjetljivih na kiseline i njihove pare mora se voditi računa o otpornosti ambalažnog materijala na te kiseline

• od ambalažnih materijala najveću otpornost prema kiselinama ima staklo (osim na flourovodične kiseline) te plastične mase koje se u tu svrhu sve više primjenjujuflourovodične kiseline) te plastične mase koje se u tu svrhu sve više primjenjuju

• dalje, ako se opasne tvari prevoze u posudama od lomljiva materijala ili neotporne plastične mase, posude moraju biti smještene u zaštitnu ambalažu i osigurane materijalom za popunu praznog prostora, radi sprečavanja loma posude pri normalnim uvjetima prijevoza

• materijal za popunu praznog prostora mora biti prilagođen prirodi opasne tvari, a mora biti i prikladan da upije tekuću opasnu tvar ili tekućinu koju opasna tvar može lučiti

Načini pakiranja opasnih tvari• ako se tekuća opasna tvar prevozi zrakoplovom u čijoj unutrašnjosti postoji zračni tlak

koji pri promjenama visine za vrijeme leta nije isti, posude u kojima je smještena tekuća opasna tvar i njihovi zatvarači moraju biti takvi da mogu izdržati promjene tlaka

• ambalaža koja se koristi za prijevoz opasnih roba zrakom mora biti kvalitetna, konstruirana sa zaštitnim zatvaranjem koje sprječava curenje, a koje u normalnim uvjetima prijevoza mogu biti prouzročene zbog promjene u temperaturi, vlažnosti ili pritisku ili zbog vibracija

• unutarnja ambalaža mora biti pakirana, učvršćena ili obložena ublaživačima udaraca kako bi se spriječio lom ili curenje i kako bi se kontroliralo pomicanje unutar vanjskog pakiranja u normalnim uvjetima zračnog prijevoza

• ublaživači udaraca ili upijajući materijali moraju biti takvi da ne omogućuju opasnu reakciju sa sadržajem ambalaže

• ambalaža za prijevoz opasnih tvari u željezničkom prometu mora biti izrađena i zatvorena tako da pri uobičajenim prijevoznim uvjetima a u prvom redu zbogzatvorena tako da pri uobičajenim prijevoznim uvjetima, a u prvom redu zbog temperaturnih, vlažnih ili tlačnih oscilacija, ne može doći do gubitka sadržaja iz pošiljke spremne za otpremu

• ambalaža mora biti atestirana i označena u skladu s odgovarajućim normama i propisima (RID)

• opasne tvari pakirane u odgovarajuću ambalažu ili bez ambalaže prevoze se u kontejnerima, zatvorenim vagonima, vagonskim cisternama i kontejnerskim cisternama

Page 11: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

11

Načini pakiranja opasnih tvari

Načini pakiranja opasnih tvari• kada se opasni teret prevozi u kontejnerima, svako pojedinačno pakiranje

(koleta) koje se nalazi u kontejneru, mora biti označeno tehničkim nazivom (a ne trgovačkim) na engleskom jeziku i UN brojem

• naziv UN broj upisuju se u nalogu ukrcajak j l išt lji t k ći 61°C ili iž i t b ti i• ako je plamište zapaljive tekućine 61°C ili niže, uz naziv treba navesti i

temperaturu plamišta ili plamišnu grupu prema IMDG kodeksu• mješavina opasnih tvari mora se deklarirati pod nazivom najopasnije

komponente• kod koleta sa radioaktivnim materijalom treba se upisati neto masa ako prelazi

50 kg• svaki kontejner koji prevozi opasan teret mora se označiti naljepnicom,

dimenzije najmanje 250x250 mm i čitljiva nakon tromjesečnog djelovanja vremena

• kada se u kontejneru prevozi opasan teret naljepnica se mora postaviti sa sve četiri vanjske strane, a ako se prevoze dvije opasne tvari tada za obje moraju biti zalijepljene naljepnice

• u donji kut naljepnice upisuje se klasa opasnosti, razred opasnosti i grupa združivosti

Page 12: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

12

* Mjesto gdje se upisuje šifra klasifikacije

* * Mjesto gdje se upisuje grupa združivosti

* * * Tekst na engleskom

Načini pakiranja opasnih tvari

• kod odjeljivanja kontejnera s opasnim tvarima koriste se slijedeća značenja:1 daleko od2 odijeljeno od3 odijeljeno čitavim skladištem ili odjeljkom od4 odijeljeno uzdužnim čitavim skladištem ili odjeljkom od0 nema posebnih zahtijeva za odjeljivanjem

Page 13: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

13

Pakirne skupine• prema stupnju opasnosti i zahtjevima za ambalažu opasne tvari razvrstane su u

slijedeće pakirne skupine, koje označavaju čvrstoću ambalaže:– pakirnu skupinu I: velika opasnost od neke tvari– pakirnu skupinu II: srednja opasnost od neke tvari– pakirnu skupinu III: mala opasnost od neke tvari

• opasne tvari klase 1., 2., 5.2. i 7 nemaju pakirne skupine• pakirna skupina određuje čvrstoću ambalaže• prema zahtjevima testiranja, ambalaža se označava slovima X., Y. i Z, te se u pakirnim

skupinama određuje za ambalažu:– označenu slovom X za pakirne skupine I., II. i III.– označenu slovom Y za pakirne skupine II. i III.

č l Z ki k i III– označenu slovom Z za pakirnu skupinu III.

Page 14: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

14

Označavanje i obilježavanje pakiranja• pakiranja predmeta ili opasne tvari, kao i velika pakiranja za rasute opasne tvari moraju

biti označena listicom opasnosti, najmanje veličine 100 x 100 mm• veličina listica opasnosti može biti umanjena, ali tako da ostane jasno vidljiva• lijepi se na vanjsku stranu pakiranja tako da ne pokriva ili remeti bilo koji dio dodatnih

k ki joznaka na pakiranju• osim ako nije drukčije propisano u ADR-u, UN broj koji odgovara opasnim tvarima u

pakiranjima, ispred kojega su slova “UN”, mora biti vidljivo i trajno naveden na svakomu pakiranju

• u slučaju nezapakiranih predmeta, oznake moraju biti na predmetu, njegovoj podlozi ili njegovoj napravi za rukovanje, skladištenje ili polaganje

• pakiranja obično sadrže jednu listicu opasnosti• kada se u pakiranju nalazi opasna tvar koja ima više potencijalnih opasnosti, tada se p j p j p j p ,

pakiranje mora obilježiti s više listica opasnosti• pri zajedničkom pakiranju više opasnih tvari za svaku opasnu tvar unutarnjeg pakiranja

vanjsko se pakiranje mora obilježiti listicom opasnosti• prazne neočišćene posude, boce ili druga ambalaža u kojima su se nalazile opasne tvari

moraju biti, za vrijeme prijevoza ili skladištenja, zatvorene i označene na isti način kao da su napunjene opasnim tvarima

Označavanje i obilježavanje pakiranja

Page 15: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

15

Označavanje i obilježavanje pakiranja• označavanje na pakiranjima mora biti napisano na priznatom jeziku države iz koje

potječe, a ako taj jezik nije engleski, francuski ili njemački tada isto mora biti napisano na jednom od ta tri jezika, osim ako nije drugačije naznačeno drugim sporazumima sklopljenim između država

• posude koje se mogu puniti moraju nositi ove podatke napisane jasnim čitljivim i• posude koje se mogu puniti moraju nositi ove podatke napisane jasnim, čitljivim i trajnim znakovima:– UN broj i vlastiti otpremni naziv plina ili smjese plinova i tehnički naziv plina

• za svaki predmet ili tvar moraju biti pričvršćene listice opasnosti, osim ako nije drukčije propisano posebnom odredbom

• oznake opasnosti koje se ne mogu izbrisati, koje točno odgovaraju propisanim modelima, mogu se upotrebljavati umjesto listica opasnosti

• svaka listica opasnosti mora biti:– pričvršćena na istu površinu pakiranja ako to dopuštaju dimenzije pakiranja; za

pakiranje klase 1 i 7, pokraj oznake za vlastiti otpremni naziv– tako postavljena na pakiranje da nije prekrivena ili zaklonjena bilo kojim dijelom

ili dodatkom na ambalažu ili bilo kojom drugom listicom opasnosti ili oznakom– postavljena odmah uz drugu listicu opasnosti kada je potrebno staviti više od jedne

listice opasnosti

Označavanje i obilježavanje pakiranja• pakiranje s ograničenim količinama opasnih tvari koje se predaje na prijevoz potrebno

je označiti natpisom LQ (ograničene količine)• u zaokrenutom kvadratu na vanjskoj strani pakiranja mora biti upisano:

– ako se prevozi samo jedna opasna tvar, oznaka UN koja prethodi UN brojuk j ki j iš ih t i k LQ ili UN k ji th di k UN b j– ako je u pakiranju više opasnih tvari, oznaka LQ ili UN koji prethodi svakom UN broju

svih opasnih tvari u pakiranju

Označavanje pakiranja s jednom opasnom tvari Označavanje pakiranja s više opasnih tvari

Page 16: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

16

Strelice smjera• kombinirana pakiranja čija unutarnja pakiranja sadrže tekućine, pojedinačna pakiranja

opremljena odušnim ventilom, namijenjene prijevozu pothlađenih ukapljenih plinovamoraju biti označena strelicama smjera prema ISO 780:1985

• strelice smjera moraju se nalaziti na dvjema stranicama pakiranja tako da strelice pokazuju smjer pravilnog okretanja pakiranjapokazuju smjer pravilnog okretanja pakiranja

• oznaka mora biti pravokutna i veličine koja je jasno vidljiva prema veličini pakiranja• pravokutnik mora biti obrubljen crtkanom crtom

Označavanje kombiniranih pakiranja strelicama smjera

Strelice smjera• pakiranja namijenjena uporabi u skladu s ADR-om moraju imati oznake (kodove) koje

su trajne, čitljive i postavljene na određeno mjesto i da su veličine u odnosu na pakiranje lako uočljive

• kodovi (oznake) moraju imati:– simbol pakiranja Ujedinjenih narodap j j j– oznaku koja označava vrstu ambalaže– oznaku koja se sastoji od dva dijela:

• 1. slovo koje označava pakirnu skupinu čija je vrsta konstrukcije uspješno ispitana:

– - X za pakirne skupine I., II. i III.– - Y za pakirne skupine II. i III.– - Z za pakirne skupine II.

• 2 specifična masa zaokružena na prvu decimalu (kg)• 2. specifična masa, zaokružena na prvu decimalu (kg)– ili slovo „S“ kojim se označava da je pakiranje namijenjeno prijevozu krutih tvari

ili unutarnja ambalaža, ili za pakiranja namijenjena tekućinama– dvije posljednje znamenke – godina kada je ambalaža proizvedena– država koja odobrava dodjelu oznake– naziv proizvođača ili drugi način identifikacije pakovina koji je odredilo nadležno

tijelo

Page 17: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

17

Strelice smjera

• oznaka, odnosno kodni broj ambalaže sastoji se od arapskog broja i slova. • broj označava vrstu ambalaže (bačva, sanduk...), a• veliko slovo označava prirodu ambalaže (drvo, čelik...).• u slučaju mješovite ambalaže koriste se dva velika slovau slučaju mješovite ambalaže koriste se dva velika slova• prvo ukazuje na materijal unutrašnjeg dijela ambalaže, a drugo materijal

vanjskog dijela ambalaže

Strelice smjera

• Brojevi označavanja ambalaže:

1 - bačve2 - drvene ploče2 drvene ploče3 - četvrtaste kutije4 - kutije5 - vreće6 - mješovito pakiranje0 - pakiranja od lakih materijala

Page 18: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

18

Strelice smjera

• Slova označavanja ambalaže:

A - čelikB - aluminijB aluminijC - prirodno drvoD - šperpločaF - obnovljeno drvoG - lesonitH - plastični materijaliL - tekstilM - višeslojni papirN - metal, no ne čelik ili aluminij pri prijevozuP - staklo, porculan ili keramika

Strelice smjeraPrimjer 1.: kod (oznake) za novo pakiranje:

4G/Y145/S/02/NL/VL 823 za nove kutije od ploča drvnih vlakana

pakiranje Ujedinjenih naroda4G kutija od ploča drvnih vlakanaY tvari pakirne skupine II. i III.145 najveća bruto masa u kilogramimaS pakiranje za krute tvari02 godina proizvodnjeNL država proizvodnjeVL 823 oznaka proizvođača

Page 19: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

19

Strelice smjera

Primjer 2.: kod (oznake) za novo pakiranje:

1A1/Y1.4/150/98/NL/VL 824 za nove čelične bačve za tekućine

pakiranje Ujedinjenih naroda1A1 čelična bačva za tekućineY tvari pakirne skupine II. i III.1.4 najveća bruto masa u kilogramima150 ispitano pod tlakom od 150 kPa98 godina proizvodnjeNL država proizvodnjeNL država proizvodnjeVL 824 oznaka proizvođača

Strelice smjera

Page 20: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

20

Mjere zaštite pri prijevozu opasnih tvari• mjere zaštite pri prijevozu opasnih tvari također su definirane međunarodnim

pravilnicima• opasna tvar ne smije se predavati odnosno primati na prijevoz ako nije pakirana u

propisnu ambalažu (omot), ako je ambalaža oštećena, ako se olabavio zatvarač na posudi u kojoj je smještena opasna tvar, ili ako je ambalaža nepropisno označena

• ambalaža koja se koristi za prijevoz opasnih tvari mora biti provjerena od nadležnih institucija te mora sadržavati odobrenje za prijevoz i sve propisane oznake opasnosti i znakove upozorenja

• prilikom prijevoza opasnih tvari, svako vozilo također mora biti propisno označeno oznakama opasnosti koje opasna tvar koju se prevozi uključuje, te mora biti označeno listicama opasnosti

• ploče za oznake opasnosti moraju se nalaziti na prednjoj i stražnjoj strani vozila• pakiratelj opasne tvari istu može pustiti u promet onda kada je tvar upakirana ili

punjena u ambalažu koja udovoljava uvjetima zakona odredbama o načinu prijevozapunjena u ambalažu koja udovoljava uvjetima zakona, odredbama o načinu prijevoza konkretne opasne tvari, kada prijevozno sredstvo udovoljava uvjetima iz zakona, kada vozač ima u posjedu sve propisane dokumente, te općenito kada su postignute sve odgovarajuće mjere koje omogućuju siguran prijevoz

Mjere zaštite pri prijevozu opasnih tvari• Zahtjevi odabira ambalaže i način pakiranja:

– ambalaža mora biti zatvorena i nepropusna tako da se spriječi prosipanje, curenje i gubljenje sadržaja,

– materijal od kojeg je napravljena ambalaža ne smije reagirati sa opasnom tvari koja se u nju pakira,

t i j tlji d b l ž ij čiti d t d đ d di č k i– za tvari osjetljive na vodu ambalaža mora spriječiti da opasna tvar dođe u dodir čak i sa vlagom iz ispuha,

– posude, cisterne, kontejneri i druge vrste ambalaže za prijevoz opasnih tvari moraju biti izrađene u skladu sa posebnim propisima,

– osnovna ambalaža ako je lomljiva mora biti zaštićena posebnom zaštitnom ambalažom– posude za prijevoz tekućih opasnih tvari ili opasnih tvari natopljenih u neku tekućinu i

posude za pakiranje otopljenih opasnih tvari kao i zatvarači tih posuda moraju izdržati unutarnji tlak u posudi kako pri normalnim uvjetima, tako i pri porastu temperature (do čega redovito dolazi u ljetnom periodu), zbog toga posude ne smiju biti prepunjene,

– posude namijenjene prijevozu opasnih tvari volumena većeg od 150 l moraju biti izrađene od p j j p j p g jčeličnog lima ili nekog drugog prikladnog materijala,

– ako je ambalaža za prijevoz opasnih tvari izrađena od lomljiva materijala, te ako se pakira u skupine, ukupna težina skupine opasne tvari i ambalaže ne smije prelaziti težinu od 75 kg, a ako se pri istim uvjetima radi o nelomljivoj ambalaži, dozvoljena težina skupine opasne tvari i ambalaže je 150 kg,

– paleta opasne tvari u kojoj se nalaze pojedinačna ili skupna pakiranja moraju se označiti odgovarajućim natpisima i listićima opasnosti

Page 21: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

21

Skladištenje i mjere zaštite pri skladištenju opasnih tvari

• skladištenje opasnih tvari regulirano je u najvećem broju slučajeva međunarodnim i nacionalnim propisima

• precizno su utvrđene različite metode prihvata, rukovanja, slaganja i čuvanja opasnih materijala i tvari.

t ih t i kl dišt dij l• prema vrstama opasnih tvari, skladišta se dijele na:

- specijalna skladišta za opasne tvari- skladišta za opasne tekućine- skladišta za kemikalije- skladišta za plinove

• svaka pojedina opasna tvar uvjetuje skladištenje u kontroliranim uvjetima, u vidu lokacije skladišta (dovoljna udaljenost od urbanih zona), temperature i

l ž i k k li id i d či j i ij lj ivlažnosti zraka, kvalitete zidova i podova, prozračivanja i osvijetljenosti, izvedbe električnih instalacija i slično

• u zatvorenim prostorima u kojima se vrši manipulacija opasnih tvari potrebno je postaviti uređaj za automatsku detekciju povećane koncentracije opasnih plinova

Skladištenje i mjere zaštite pri skladištenju opasnih tvari

Primjer unutarnje stalaže za prihvat IBC kontejnera

Page 22: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

22

Skladištenje i mjere zaštite pri skladištenju opasnih tvari

• unutar skladišta i u krugu zone oko skladišta potrebno je provesti niz zaštitnih mjera kako bi se smanjila mogućnost nesreće.

• u gotovo svim tipovima skladišta za smještaj opasnih tvari zabranjeno je:− držanje predmeta koji mogu izazvati požar ili omogućiti njegovo širenje,j p j g p g j g j ,− upotreba otvorenog plamena, alata koji iskre, pušenje i upotreba sredstava

za pripaljivanje (upaljači, šibice)− upotreba uređaja sa ložištem ili iskrištem− postavljanje nadzemnih električnih vodova− rad motora vozila u tijeku ukrcaja ili iskrcaja− pristup osobama koje nisu vezane za manipulaciju opasnim tvarima

• sve navedene zabrane nužno je istaknuti u obliku propisanih znakova i znakova upozorenja

• eksplozivi se skladište u skladištima propisno udaljenim od naselja i industrijskih objekata, a u priručnom skladištu se mogu čuvati određene količine eksploziva

Skladištenje i mjere zaštite pri skladištenju opasnih tvari

Metalni sanduk za čuvanje i prijevoz eksploziva

Page 23: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

23

Skladištenje i mjere zaštite pri skladištenju opasnih tvari

• plinovi i opasne tekućine se skladište u hermetički zatvorenim spremnicima do 100.000 m³ za naftu

• ta skladišta mogu biti podzemna, nadzemna ili plivajuća• zapaljive tvari moraju biti odvojene od materijala koji reagiraju sa zrakom i p j j j j j g j

vodom, oksidirajućih tvari, eksploziva i sličnih tvari• moraju biti opskrbljena protupožarnom zaštitom, izgrađena od vatrootpornog

materijala, s propisanom prirodnom ventilacijom itd.• tvrtke koje se bave proizvodnjom pa i skladištenjem opasnih kemikalija

moraju udovoljiti nizu posebnih uvjeta i odredbi određenih Zakonom o kemikalijama (NN. Br. 155/05 i 53./08.), koje se između ostaloga odnose i na samu građevinu tj. skladište u kojem će se opasne kemikalije pohranjivati

• propisano je da se kemikalije moraju čuvati u posebnoj prostoriji sa čvrstim stjenkama, odvojenoj od proizvodnih pogona i ostalih prostorija koje pogon zahtjeva

• također, opasne kemikalije je moguće skladištiti i u posebnim nadzemnim spremnicima

Skladištenje i mjere zaštite pri skladištenju opasnih tvari

• u lučkom skladištu opasne tvari moraju se uskladištiti odijeljeno• također, to mjesto mora najmanje dvaput dnevno pregledati stručno

osposobljena osoba• opasne tvari upakirane u kontejnerima moraju biti uskladištene na mjestu u p p j j j

luci na kontejnerskom terminalu posebno određenom za skladištenje opasnih tvari

• eksplozivne tvari mogu se uskladištiti samo na posebnim, za to izgrađenim skladištima, sukladno propisima o uskladištavanju eksplozivnih tvari

• prije pristupanja manipulaciji radioaktivnih tvari, korisnik luke dužan je korištenjem uređaja za mjerenje radioaktivnosti ustanoviti stupanj radioaktivnosti

• radioktivne tvari koje imaju žutu naljepnicu moraju se u lučkim skladištima uskladištiti na posebnom mjestu koje mora biti udaljeno od mjesta zadržavanja ili prolaza osoba zavisno o jačini zračenja tih tvari

Page 24: ZAŠTITA U PROMETU - e-Studente-student.fpz.hr/Predmeti/Z/Zastita_u_prometu/Novosti/Nastavni... · incidenta u toku manevriranja robom, kod kojeg će uvijek najbitnija stvar biti

24

HVALA NA PAŽNJI!