Click here to load reader

ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ZAŠTITA OKOLIŠA

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ZAŠTITA OKOLIŠA

[email protected]
www.alfa-atest.hr
21000 SPLIT, POLJIKA CESTA 32 tel.: 021 / 270 506 , fax.: 021 / 270 507
ZAŠTITA NA RADU INSPEKCIJA DIZALA ZAŠTITA OKOLIŠA ZAŠTITA OD POARA ISPITIVANJA
VANJSKI PLAN ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
Dubrovako – neretvanske upanije u sluaju
nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje
postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i
otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa
100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa
200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i
22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal
tekuih tereta – brod skladište operatera ATT -
Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 2/109
1 SASTAV RADNE SKUPINE KOJA JE IZRADILA VANJSKI PLAN ........................................ 6
2 PREGLED OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANA ............................................... 15
3 PODRUJE PLANA ................................................................................................................ 16
4 PODACI O OPERATERU I PODRUJU POSTROJENJA ZA KOJE SE IZRAUJE VANJSKI PLAN 19
4.1 OPI PODACI .......................................................................................................................... 19 4.2 OPIS LOKACIJE PODRUJA POSTROJENJA I NAJBITNIJIH TEHNOLOŠKIH KARAKTERISTIKA ................................................................................................................................ 20 4.2.1 Koordinate i geografska širina i duina, nadmorska visina i visinski odnosi prostornih dijelova
na podruju Vanjskog plana koji mogu biti ugroeni ................................................................ 21 4.2.2. Meteorološki, geološki i hidrografski pokazatelji ...................................................................... 24 4.2.3. Kratak opis djelatnosti i aktivnosti u podruju postrojenja ........................................................ 34 4.2.4. Podaci o opasnim tvarima u podruju postrojenja .................................................................... 48 4.2.5. Snage operatera za reagiranje u sluaju velike nesree u podruju postrojenja ..................... 51 4.2.6. Sustav i postupak operatera za rano uzbunjivanje s konkretnim podacima o odgovornim
osobama i nainu komunikacije sa upanijskim centrom 112 .................................................. 53 4.2.7. Obveze operatera u obavješivanju javnosti o zaštitnim mjerama i ponašanju u sluaju velike
nesree kada se oekuje širenje posljedica izvan podruja postrojenja, koje se moraju provoditi bez posebnih zahtjeva, a informacije moraju biti stalno dostupne javnosti ............... 56
5 PROCJENA RIZIKA ................................................................................................................. 58
5.1 OPIS ......................................................................................................................................... 58 5.2 VREMENSKI UVJETI U KOJEM DOGAAJ MOE NASTATI ................................................ 70 5.3 PROCJENA POSLJEDICA PO SVE VANE SADRAJE NA PODRUJU VANJSKOG PLANA 70 5.4 ANALIZA RIZIKA ...................................................................................................................... 90 5.5 OSTALI PODACI ...................................................................................................................... 94
6 PLANIRANE MJERE I AKTIVNOSTI U VANJSKOM PLANU ................................................ 95
6.1 POSLJEDICE NESREA U PODRUJU POSTROJENJA PO ZDRAVLJE I IVOTE LJUDI, IMOVINU I OKOLIŠ U RAZDOBLJU OD NAJMANJE DESET GODINA PRIJE IZRADE VANJSKOG PLANA I RJEŠENJA ZA OEKIVANI RAZVOJ VELIKE NESREE U PODRUJU POSTROJENJA 95 6.2 AKTIVNOSTI, SUDIONICI, VRSTE I NAINI INSTITUCIONALNOG I VANINSTITUCIONALNOG ODGOVORA TE OBNOVA U PROCESU RJEŠAVANJA UTJECAJA SLUAJNOG ISPUŠTANJA OPASNIH TVARI ŠTO E OVISITI O VRSTI TVARI (KONTAMINACIJA, OBLAK PARE, VATRA ILI EKSPLOZIJA) ............................................................................................. 96 6.2.1 Imena i pozicije osoba ovlaštenih za primjenu urnih procedura i osoba koje su ovlaštene za
koordiniranje aktivnosti prema Vanjskom planu ....................................................................... 96 6.2.2 Djelovanje sustava ranog upozoravanja o nesrei, sustava javnog uzbunjivanja i naina
obavješivanja ljudi o nesrei na podruju Vanjskog plana ..................................................... 97 6.2.3 Preporuene mjere osobne i uzajamne zaštite za zaštitu stanovništva na ugroenom podruju
i mjere za pruanje pomoi i ublaavanje posljedica na podruju Vanjskog plana koje se moraju urno poduzeti .............................................................................................................. 98
6.3 SNAGE I SREDSTVA SUSTAVA ZA CIVILNU ZAŠTITU ...................................................... 101 6.3.1 Koordinacija i zapovijedanje aktivnostima sustava civilne zaštite na lokalnoj razini, koordinacija
sa snagama operatera i drugim sudionicima, koordiniranje svih kapaciteta nunih za provedbu Vanjskog plana ....................................................................................................................... 101
6.3.2 Postrojbe/timovi i materijalno – tehnika sredstva sustava civilne zaštite ............................. 102 6.4 AKTIVIRANJE I PROVEDBA AKTIVNOSTI ........................................................................... 103
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 3/109
6.4.1 Postupak i osobe odgovorne za aktiviranje Vanjskog plana .................................................. 103 6.4.2 Mobilizacija i aktiviranje snaga i materijalno tehnikih sredstava ........................................... 104 6.5 PRIVREMENI SMJEŠTAJ I ZBRINJAVANJE EVAKUIRANOG STANOVNIŠTVA ................ 104
7 OBAVJEŠIVANJE ............................................................................................................... 105
9 LITERATURA ......................................................................................................................... 108
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 4/109
UVOD
Vanjski plan zaštite i spašavanja u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari (u
daljnjem tekstu Plan) izrauje se za potrebe provoenja mjera zaštite i spašavanja u
odnosu na svaki viši razred podruja postrojenja koji proizvodi, prevozi, prerauje,
skladišti ili u tehnološkom procesu postupa s opasnim tvarima ili za skupinu podruja
postrojenja (za koju je utvreno nastajanje domino efekta). Operateri su duni
središnjem tijelu dravne uprave nadleno za poslove civilne zaštite i jedinicama
lokalne i podrune (regionalne) samouprave bez naknade dostavljati podatke
potrebne za izradu procjene rizika, plana djelovanja civilne zaštite i vanjskog plana
zaštite i spašavanja u sluaju nesree koja ukljuuje opasne tvari.
Plan izrauje upanija za svako podruje postrojenja za koje je prema odredbama
Uredbe o sprjeavanju velikih nesrea koje ukljuuju opasne tvari (NN 44/14, 31/17 i
45/17) (u daljnjem tekstu Uredbe) operater duan izraditi Izvješe o sigurnosti. Plan
se izrauje za svako podruje postrojenja u kojem su prisutne opasne tvari u
koliinama istim ili veim od onih iz Priloga I.A Popis opasnih tvari i granine koliine
kada se tvari smatraju opasnima, u dijelovima 1. i 2., u stupcu 3. (viši razred podruja
postrojenja) Uredbe.
Planom se utvruju:
- vrste opasnosti i mogue posljedice velike nesree u podruju postrojenja po
ljude, materijalna dobra i okoliš izvan podruja postrojenja
- preventivni postupci i mjere koje treba poduzeti kako bi se posljedice velike
nesree izvan podruja postrojenja umanjile
- kratkoroni urni postupci i mjere za uklanjanje neposrednih posljedica za
ljude, materijalna dobra i okoliš koji se trebaju poduzeti odmah te postupci i
mjere koje se nakon urnih trebaju provesti u periodu do potpune sanacije
posljedica velike nesree izvan podruja postrojenja
- sudionici, snage i materijalno – tehnika sredstva za provedbu mjera civilne
zaštite
- nadlenosti i odgovornost za provedbu te nain usuglašavanja s interventnim
mjerama koje se provode na temelju propisa na drugim podrujima, osim na
podruju civilne zaštite
(stanovništvu, slubama, vlastima)
Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza -
Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua
infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 5/109
tekuih tereta – brod skladište (u daljnjem tekstu zajedniki naziv Terminal) u
vlasništvu je tvrtke Adriatic Tank Terminals d.o.o. (u dalnjem tekstu ATT), na adresi
Luka cesta bb, 20 340 Ploe.
Analizom je utvrena prisutnost opasnih tvari na podruju postrojenja Terminal u
koliinama veim od propisanih u Prilogu I. A, dio 2, stupcu 3. Uredbe o sprjeavanju
velikih nesrea koje ukljuuju opasne tvari, tj. u koliini od 170 277,95 t, odnosno 19
695,65 t motornog benzina i 150 582,3 t dizel goriva. Stoga je tvrtka ATT obvezna
izraditi Izvješa o sigurnosti.
Prilikom izrade ovog Plana korišteni su podaci Adriatic Tank Terminals d.o.o.
Ploe, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, središnjeg tijela dravne uprave
nadlenog za poslove civilne zaštite, DHMZ, Dravnog zavoda za statistiku,
Dravnog zavoda za zaštitu prirode, podaci iz recentnih studija, dokumenata i
projekata koji su izraivani za podruje Grada Ploe.
Središnje tijelo dravne uprave nadleno za poslove civilne zaštite donijelo je Odluku
o izradi Vanjskog plana zaštite i spašavanja Dubrovako – neretvanske upanije u
sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za
dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i
pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje
broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod
skladište, operatera ATT - Adriatic Tank Terminals d.o.o. dana 12.lipnja 2019.
godine.
Prilikom objavljivanja Plana treba se pridravati odredaba propisa vezanih uz zaštitu
osobnih podataka.
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 6/109
1 SASTAV RADNE SKUPINE KOJA JE IZRADILA VANJSKI PLAN
Odlukom o osnivanju strunog povjerenstva za izradu Vanjskog plana zaštite i
spašavanja Dubrovako – neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuje
opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu
tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza -
grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i
Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište, operatera ATT - Adriatic
Tank Terminals d.o.o imenuje se:
Voditelj radne skupine:
Alfa atest d.o.o.
lanovi radne skupine:
Antonija Miji, mag.chem.,
Alfa atest d.o.o.
Alfa atest d.o.o.
ope poslove Grada Ploe
poslove Grada Ploe
Mato Tomljanovi, univ.spec.admin.publ., viši
upana i upanijske skupštine i tajnik Stoera
CZ DN
voditelj Terminala za dopremu, skladištenje i
otpremu tekuih tereta u Luci Ploe operatera
ATT- Adriatic Tank Terminals d.o.o.
Ivana Frani, voditeljica za HSE (pitanja
zdravlja, sigurnosti i okoliša Terminala za
dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta
u Luci Ploe operatera ATT- Adriatic Tank
Terminals d.o.o.
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 7/109
Odluka o osnivanju strunog povjerenstva
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 8/109
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 9/109
Rješenje tadašnje Dravne uprave za zaštitu i spašavanje
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 10/109
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 11/109
POJMOVI
Domino efekt je niz povezanih uinaka koji zbog meusobnog razmještaja i blizine
postrojenja odnosno dijelova ili grupe postrojenja i koliina opasnih tvari prisutnih u
tim postrojenjima poveavaju mogunost izbijanja velike nesree ili pogoršavaju
posljedice nastale nesree.
Evakuacija podrazumijeva organizirano i plansko napuštanje mjesta rada i radnog
okoliša zbog nastupanja iznenadnog dogaaja koji prouzrokuje opasnost za njihovo
zdravlje i ivot, ili moe imati za posljedicu ošteenje ili uništenje imovine veeg
opsega.
Incident je nesrea koja obuhvaa podruje vezano uz tehniko-tehnološki proces, a
svojim posljedicama ostaje unutar okvira tehniko-tehnološkog postrojenja u kojem je
nesrea nastala.
Katastrofa je svaki prirodni ili tehniko-tehnološki dogaaj koji, na podruju
Republike Hrvatske, opsegom ili intenzitetom ili neoekivano ugrozi zdravlje ili
ljudske ivote ili imovinu vee vrijednosti ili okoliš, a iji nastanak nije mogue
sprijeiti ili posljedice otkloniti redovitim djelovanjem nadlenih tijela dravne uprave i
postojeih operativnih snaga civilne zaštite s podruja jedinice lokalne i podrune
(regionalne) samouprave na kojem je dogaaj nastao,neovisno o tome je li
proglašena elementarna nepogoda. Katastrofom, u smislu ovoga zakona, smatraju
se i posljedice nastale ratnim razaranjem i terorizmom.
Neposredna opasnost je stanje visokog poarnog rizika, koje moe u bliskoj
budunosti dovesti do poara.
Nesrea je dogaaj koji je prouzroen iznenadnim djelovanjem prirodnih sila,
tehniko-tehnoloških ili drugih imbenika te ugroava zdravlje ili ivot ljudi i/ili
ivotinja, odnosno uzrokuje štetu na materijalnim i/ili drugim dobrima i/ili okolišu.
Okoliš je prirodno i svako drugo okruenje organizama i njihovih zajednica ukljuivo
i ovjeka, koje omoguuje njihovo postojanje i njihov daljnji razvoj: zrak, vode, tlo,
zemljina kamena kora, energija te materijalna dobra i kulturna baština kao dio
okruenja kojeg je stvorio ovjek; svi u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog
djelovanja.
Opasna tvar je tvar, smjesa ili pripravak iz popisa u Prilogu I.A dijelu 2., Uredbe ili
ispunjava uvjete iz popisa u Prilogu I.A dijelu 1. ove Uredbe, te je prisutna kao
sirovina, proizvod, nusproizvod, ostatak ili meuproizvod ukljuujui i tvari za koje se
moe opravdano pretpostaviti da e nastati u sluaju nesree, a koje mogu imati
štetne posljedice za zdravlje ljudi, materijalna dobra i okoliš.
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 12/109
Opasnost je bitno svojstvo opasne tvari ili uvjeti u kojima se ta tvar moe zatei, a
kojima se moe ugroziti ljudsko zdravlje i ivot, materijalna dobra i okoliš.
Operater je pravna ili fizika osoba koja upravlja ili posjeduje neko podruje
postrojenja ili postrojenje ili ima odluujuu ekonomsku ulogu u tehnikom upravljanju
podrujem postrojenja.
opasnosti.
Podruje postrojenja oznaava cijelo podruje koje je pod kontrolom operatera i u
kojem su prisutne opasne tvari u jednom ili više postrojenja, ukljuujui zajedniku ili
s njima povezanu infrastrukturu ili djelatnosti. Podruje postrojenja moe biti višeg ili
nieg razreda.
Pogon je jedna ili više razliito lociranih radnih jedinica tvrtke, koja se sastoji od
ureaja, a u kojima se obavlja neka od djelatnosti ili dio djelatnosti tvrtke.
Poar je samo podravajui proces gorenja koji se nekontrolirano širi u prostoru.
Prevencija su sve mjere i aktivnosti kojima se smanjuje ili sprjeava mogunost
nastanka prijetnje, odnosno smanjuju posljedice katastrofe.
Pripravnost je pravodobno poduzimanje svih aktivnosti kojima se poveava i
unaprjeuje uinkovitost postojeih operativnih i ostalih zakonom utvrenih snaga i
sredstava za reagiranje u katastrofi.
Prirodna pojava je fizikalno-kemijski proces, zraenje, geološka pojava, hidrografski
i biološki uvjeti, uvjeti podneblja kao i druge prirodne pojave, koje uzrokuju i/ili utjeu
na promjene okoliša.
Rizik je vjerojatnost da e neki zahvat posredno ili neposredno prouzroiti štetu
okolišu ili ugroziti ivot i zdravlje ljudi;
Sanacija je skup propisanih mjera i/ili aktivnosti kojima se uspostavlja ili nadomješta
stanje okoliša koje je bilo prije nastanka štete, odnosno oneišenja okoliša.
Skladištenje znai prisutnost odreene koliine opasne tvari za potrebe skladištenja,
pohranjivanja na sigurnom ili uvanja na zalihama.
Susjedno postrojenje je postrojenje koje se nalazi u takvoj blizini drugog postrojenja
da isto poveava rizik od posljedica velike nesree.
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 13/109
Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u
reagiranju na katastrofe i vee nesree, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja
operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, pripravnosti, reagiranju na katastrofe i
otklanjanju moguih uzroka i posljedica katastrofa.
Šteta u smislu odgovornosti za štetu uzrokovanu u okolišu znai mjerljiv štetni uinak
odnosno promjenu na prirodnim dobrima ili neposredan ili posredan mjerljivi
poremeaj u funkcioniranju prirodnih dobara.
Unutarnji plan je plan za postupanje unutar postrojenja koji donosi operater, a
izrauje ovlaštenik uz savjetovanje sa zaposlenim osobljem i vanim kooperantima
ije se osoblje esto nalazi na podruju postrojenja, kako bi upravljao rizicima i
unutarnjim posljedicama iznenadnih dogaaja koje ukljuuju opasne tvari. Unutarnji
plan ukljuuje postupke koji aktiviraju Vanjski plan.
Velika nesrea je dogaaj kao što je to velika emisija, poar ili eksplozija uzrokovan
nekontroliranim razvojem dogaaja tijekom rada bilo kojeg postrojenja koje podlijee
odredbama ove Uredbe i koji ozbiljno ugroava zdravlje ljudi i/ili okoliša, neposredno
ili s kasnijim uinkom, unutar ili izvan postrojenja te koji ukljuuje jednu ili više
opasnih tvari iz popisa u Prilogu I.A Uredbe.
Viši razred postrojenja oznaava podruje postrojenja kod kojeg su opasne tvari
prisutne u koliinama jednakim ili iznad graninih koliina navedenih u popisima u
Prilogu I.A, dijelovima 1. i 2. u stupcu 3. Uredbe.
Zainteresirana javnost je javnost na koju utjee ili bi moglo utjecati odluivanje o
okolišu, te koja ivi odnosno radi u podruju mogu ih negativnih utjecaja na okoliš ili u
podruju koje e vjerojatno biti pod negativnim utjecajem. Udruge civilnog društva
koje djeluju na podruju zaštite okoliša i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom
Zakonu smatrat e zainteresiranima.
Zaštita i spašavanje jest organizirano provoenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne
zaštite.
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 14/109
CAS (Chemical Abstracts Servic) je jedinstveni identifikacijski broj za kemijske
elemente
IAEA (International Atomic Energy Agency) je Meunarodna agencija za atomsku
energiju
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za dopremu, skladištenje i otpremu tekuih tereta u Luci Ploe I. Faza - Grupa 100 i pripadajua infrastruktura, III. Faza - grupa 200 i pripadajua infrastruktura (Podruje broj 21 i 22), VI.,VII.,VIII. Faza i Prekrcajni luki terminal tekuih tereta – brod skladište u vlasništvu operatera Adriatic Tank Terminals d.o.o.
ALFA ATEST d.o.o. 15/109
Na razini Dubrovako-neretvanske upanije:
1. Zamjenik upana,
Pred
Za zamjenika u sluaju sprijeenosti zamjenika upana
2. Tajnik Stoera civilne
Na razini Grada Ploe:
sata
099/534 -6934
2.
Ploe
098/979-8932
Ploe
091/727-2215
Red. br.
1. Voditelj operativnog
Ploe 020 / 642 - 133 091 / 6790 – 230
2. Voditeljica Odjela
Ploe 020 / 642 - 133 099 / 4288 – 358
Vanjski plan zaštite i spašavanja Dubrovako-neretvanske upanije u sluaju nesrea koje ukljuuju opasne tvari za podruje postrojenja Terminal za…

Search related