Click here to load reader

Zaštita vinove loze

 • View
  258

 • Download
  10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Svaki dobro postavljen program preventivne zaštite vinove loze od bolesti i štetnika osigurava visoke urode grožđa i kakvoću vina. Syngenta Vam nudi vrhunski program zaštite vinove loze od bolesti, štetnika i korova, s ciljem proizvodnje grožđa za vino ili svježu upotrebu.

Text of Zaštita vinove loze

 • loze

  Zatita

  vinove

  Struni savjeti:Josip Ki, Kontinentalna Hrvatska - 099 / 311 72 85Tomislav Vrabec, Kontinentalna Hrvatska - 099 / 704 69 01Nikica Grganovi, Istra i srednja Dalmacija - 098 / 428 275Milan Frani, Juna Dalmacija - 098 / 495 608Posjetite nau web stranicu: www.syngenta.hr

  Syngenta Agro d.o.o. Samoborska cesta 147, 10090 ZagrebTel.: 01/3887 670, Fax: 01/3887 671

 • Kontaktirajte nas:

  01 / 388 76 70 Ured Zagreb,

  Samoborska 147

  099 / 311 72 85 Josip Ki,

  kontinentalna Hrvatska

  098 / 428 27 5 Nikica Grganovi,

  Istra i Dalmacija

  098 / 495 608 Milan Frani,

  Dalmacija

  099/7046901 Tomislav Vrabec 099 / 227 09 29 Sinia Jelovan

  E mail adresa za savjete:[email protected]

  Potovani vinogradari!

  Svaki dobro postavljen program preventivne zatite vinove loze od bo-lesti i tetnika osigurava visoke urode groa i kakvou vina. Syngenta Vam nudi vrhunski program zatite vinove loze od bolesti, tetnika i korova, s ciljem proizvodnje groa za vino ili svjeu upotrebu.

  Prije primjene sredstava za biljnu zatitu detaljno proitajte uputstva za uporabu.Koristite pesticide sigurno.

  sms

  AgroA

  lar m

  Prava informacija,u pravo vrijeme,

  na pravome mjestu!

  U svakom trenutku moete odjaviti uslugu ako poaljete sms sadraja AGRO STOP na broj 866028.

  Ukoliko elite primati besplatne SMS poruke za VINOVU LOZU, poaljite SMS na broj 866028 sa kljunom rijei LOZA.

 • Korovne biljke u vinogradu uzrokuju dvojaku tetu: uzimaju hraniva i vodu te slue kao dobra mjesta za prezimljenje tetnika koji su prenosi-oci viroza i fitoplazmi. Iz tog razloga, vano je na vrijeme suzbiti korove (jesen nakon zavretka vegetacije i / ili u rano proljee). Aplikaciju herbi-cidima obavljamo ispod trsa, a meuredni pojas maliramo i ureujemo frezom.

  Korovi u vinogradu

  Rjeenje!

  Ouragan

  najbolji izbor za suzbijanje korova u vinovoj lozi totalni neselektivni herbicid na bazi glifosata za

  suzbijanje svih vrsta korova dozvoljen je za primjenu u vinogradima viih

  uzgojnih oblika ugraen okvaiva za bolje prijanjanje na biljnu

  povrinu (dodani su korisni ioni za sprjeavanje negativnog uinka tvrde vode)

  sadri amonijevu sol koja navlai vlagu iz zraka te sprijeava prerano suenje herbicida na po-vrini lista (drugi totalni herbicidi nemaju amo-nijevu sol pa se brzo posue i uinkovitost je slabija!)

  Doza: svi jednogodinji korovi i neki viegodinji 5 lit/ha, zubaa (troskot) 8 lit/ha ili 0,8 do 1,5 l/ 100 l vode.

  U mladim vinogradima preporuamo primjenu herbicida Reglone Forte u odmjeri 3 do 5 l / ha ili 1,25 l / 100 l vode.

  za preventivnu zatitu od ferokloroze najkvalitetnija formulacija helatnog eljeza na

  tritu (sadri 6,2 % eljeza ) moe se primjeniti preko tla ili folijarno (zemlji-

  na primjena daje bolje i bre rezultate) poveava fotosintetsku aktivnost lista, a sa-

  mim time i prinose (preporuuje se i za vino-grade bez simptoma kloroze)

  posebno je znaajan za stolne sorte vinove loze (kardinal, viktoria i sl.)

  Doza:10-20 g/trsu u tlo ili 100 g/100 lit vode folijarno (viekratno prskanje na razmaku 7-15 dana)

  Ferokloroza je fizioloko oboljenje uzrokovano nedostatkom eljeza u ishrani biljaka. Javlja se na tlima bogatim aktivnim vapnom. Glavni simptom je utilo lia koje se javlja na vrhu, a kasnije zahvaa itavu mladicu pa dolazi do rehuljavosti grozda te okot zaostaje u rastu i razvoju.

  Ferokloroza ili utica loze

  Rjeenje!

  4 5

 • Poetak vegetacije - fenofaza bubrenja pupoljaka

  Sve ove bolesti ulaze u biljno tkivo direktno ili preko rana od rezidbe i ostalih oteenja (tua). Razaranjem drveta utjeu na slabije kretanje vode i hraniva od korjena prema listovima. Zara-eni trsovi krljaju i na kraju odumiru.

  Pepelnica prezimi u pupoljku i inficira mladicu u ranoj fazi (im krene vegetacija). Trsove koji su bili zaraeni u prethodnoj vegetaciji vano je ve u ovom stadiju zatiti od bolesti.

  Grinje se ne mogu vidjeti prostim okom (duljina tjela 0,02 mm). Prezimljuju pod korom drveta ili izmeu ljuskica pupoljaka, a sisanjem sokova u biljci (ve od faze bubrenja) izazivaju deformacije tkiva i zaustavljaju rast mladica.

  Bolesti drveta loze (crna pjegavost, eskorioza, rak loze i dr.)

  Pepelnica (Erysiphe necator)

  Grinje

  Rjeenje!

  Rjeenje!

  Rjeenje!

  najbolji izbor za suzbijanje bolesti drveta loze najkvalitetnija formulacija bakra na tritu u

  obliku bakrenog oksida posjeduje izuzetna svojstva vezanja za biljno

  tkivo (teko se ispire oborinama) dozvoljen je u ekolokoj proizvodnji

  Doza:0,15 kg/100 lit (1,5 kg/ha)

  za suzbijanje prezimljujue pepelnice na po-etku vegetacije

  jedinstvena formulacija koja znaajno utjee na uinkovitost i selektivnost

  ima usputno djelovanje na eriofidne grinje ako se primjenjuje u povienoj dozi

  Doza:za suzbijanje pepelnice 0,3 do 0,5 kg / 100 l (1,2 2,0 kg/ha)

  insekticid i akaricid koji djeluje kontaktno i eluano vrlo brzo se upija i prua dugotrajnu zatitu za suzbijanje grinja tijekom cijele vegetacije za vrhunsko djelovanje dodati okvaiva Etalfix Pro (25 ml/ 100 l)

  Doza: 75 ml / 100 l ili 0,3 0,4 l/ha6 7

 • Rast i razvoj mladica od 5 - 50 cm

  U Dalmaciji i Istri, pepelnica ima optimalne uvje-te za razvoj ve u svibnju. Potreban je poseban oprez na osjetljivim sortama i vinogradima zara-enim pepelnicom u predhodnoj vegetaciji.Najosjetljivije su sorte: Portugizac, Plemenka, Chardonnay, Maratina, Debit, Karignan, Borgo-nja, Malvazija dubrovaka, ilavka i dr.Pojedinani trsovi osjetljivih sorti, sa ranom in-fekcijom pepelnice, obino budu izvor zaraze u kasnijoj fazi razvoja loze.

  Crna pjegavost postaje sve vei problem u vi-nogradima sa intenzivnim uzgojem. Znaajna je upravo za ovu fenofazu jer kasnije prestaje opa-snost od zaraze.Osjetljive sorte su Vranac, Debit, Plavac mali, i-lavka, Graevina, Malvazija, Rizvanac, Frankov-ka, Traminac, Moslavac, Rajnski rizling i dr.Plamenjaa se moe pojaviti rano, ako dozriju zimske spore i bude uvjeta za infekciju (kia). Od zaraze do prvih simptoma obino proe 8 - 18 dana zavisno o temperaturi zraka.

  Pepelnica lug (Erysiphe necator, syn. Uncinula necator)

  Crna pjegavost (Phomopsis spp.)

  Plamenjaa (Plasmopara viticola)

  Rjeenje! Rjeenje!

  Preventivno prskanje fungicidom Thiovit Jet od faze bubrenja pupoljaka prua dobru zatitu od pepelnice

  Doza:0,3 - 0,5 kg/100 lit (1,2 - 2,4 kg/ha)

  Odlino djelovanje na pepelnicu imaju Univer-salis i Quadris. U Universalisu se nalazi i folpet, ime se u ovoj fenofazi proiruje djelovanje i na crnu pjegavost.

  U vinogradima sa simptomima navedenih bole-sti prednost dajemo Universalisu zbog sadraja dvije aktivne tvari, odlinog djelovanja i na pepel-nicu i lokosisteminih svojstava.

  Doza: Universalis: 250 ml /100 lit (1,0 - 1,2 lit/ha), Nordox: 150 g /100 lit (0,1 0,15 %)

  8 9

 • Rjeenje!

  Lozine pipe (Otiorhynchus spp.)

  Cigara (Byctiscus betulae)

  Akarinoza (grinja - Calepitrimerus vitis)

  Erinoza (grinja - Eriophies vitis)

  Rast i razvoj mladica od 5 - 50 cm

  Lozine pipe opasni su tetnici u Istri, Dalmaciji i Hercegovini.

  Neke vrste se jave rano i izgrizaju pupove, dok druge vrste tetu ine kasnije u prvom djelu vegetacije.

  Cigara je tetnik koji izgriza listove pravei uzdune brazde za vrijeme dopunske ishrane.

  enke cigaraa polau jaja na list kojem pregrizu peteljku i saviju ga u tuljac cigaru (jedna enka smota do 20 tuljaca).

  Mjere zatite

  Jedna od moguih mjera na malim parcelama je runo skupljanje i unitavanje tuljaca u kojima se nalaze jaja i liinke cigaraa ili postavljanje lovnih klopki za lozine pipe.

  U ovoj fenofazi lako se uoe simptomi napada grinja, a same grinje se teko pronau i pod mi-kroskopom.Akarinoza i njezin uzronik Calepitrimerus vitis ima vei ekonomski znaaj jer moe izazvati pot-puni zastoj u rastu mladica. Napadnute mladice imaju skraene internodije s nepravilnim ili defor-miranim listiima.Erinoza kao pojava vezana uz napad Eriophies vitis lako se uoava u vidu nabreklina na gornjoj strani lista, a sa donje strane nalazi se vunasta prevlaka (manjeg je znaaja i rjetko se suzbija)

  Za suzbijanje grinja u ovoj fenofazi preporuamo sredstvo na bazi sumpora Thiovit Jet.

  Doza: 0,3 do 0,5 kg / 100 l

  10 11

 • Rjeenje!Rjeenje!

  Pepelnica lug (Erysiphe necator, syn. Uncinula necator)

  Plamenjaa vinove loze(Plasmopara viticola)

  Intenzivan rast i razvoj mladica do poetka cvatnje

  Iako vinogradari esto puta zanemare pepelnicu u ovoj fenofazi ona na osjetljivim sortama i pojedinim lokalitetima moe znaajno napasti listove i cvatove. Posljedice napada pepelnice osjete se u kasnijoj fazi kada se ona puno tee suzbija.

  Ova fenofaza je najopasnija za prve primarne infekcije plamenjaom. Simptomi se primjete najprije na liu i to 6 do 10 dana nakon infek-cije u obliku uljnih pjega. Nakon prvih simptoma plamenjae, slijedi pojava bjeliaste prevlake (sporulacija), koju neki proizvoai lako zamjene sa pepelnicom.Na liu se plamenjaa lako razlikuje od pepel-nice jer je sporulacija samo na donjoj strani lista ispod uljane pjege.

  Za najsigurniju zatitu od plamenjae!

  Oba fungicida se brzo usvajaju u biljku i siste-mino premjetaju pratei rast mladice (otpor-ni su na ispiranje kiom)

  sadre sisteminu komponentu na bazi meta-laksila-M i kontaktni fungicid na bazi manko-zeba ili folpeta

  Oba fungicida preporuamo dva puta u bloku, u razmaku 8 - 12 dana.

  Doza:Ridomil Gold MZ: 0,25 kg/100 lit (2,5 kg/ha)Ridomil Gold Combi: 0,20 kg/100 lit (2,0 kg/ha)

  sistemini pripravak iz grupe triazola