Click here to load reader

Zaštita šuma

 • View
  41

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaštita šuma. e- mail: [email protected] web: www.hrsume.hr. mr. sc. Marina Popijač. Gospodarenje šumama. 260 autohtonih šumskih drvenastih vrsta – riznica biološke raznolikosti gospodarski značajno čak 60 vrsta drveća. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zaštita šuma

 • Zatita uma

  mr. sc. Marina Popijae- mail: [email protected] web: www.hrsume.hr

 • Gospodarenje umama

  Grafikon2

  79.2

  2.2

  18.6

  List1

  Hrvatske ume d.o.o.79.2

  druge dravne institucije2.2

  privatni vlasnici18.6

  List1

  List2

  List3

 • 260 autohtonih umskih drvenastih vrsta riznica bioloke raznolikosti gospodarski znaajno ak 60 vrsta drvea

 • Zastupljenost u drvnoj zalihi

  bukva (36,3%)

  hrast lunjak (13,7%)

  hrast kitnjak (9,9%) jela (9,4%) obini grab (7,6%)

 • sastojine se obavljaju prirodnom tehnologijom autohtonim ili udomaenim umskim vrstama drvea najvea ekoloka i gospodarska vrijednost mjeovite sastojine imajuprednost pred istim sastojinama

 • gospodarenje prema strogim ekolokim, socijalnim i ekonomskim standardimaDobro i uspjeno gospodarenje vezano je postupcima prema umi

  FSC (The Forest Stewardship Council) certifikat za gospodarenje umama

 • Ciljevi gospodarenja umama :

  osiguranje postojanosti ekosustavaodravanje i poboljanje opekorisnih funkcija umanapredno i potrajno gospodarenje

 • Prema namjeni ume mogu biti: gospodarskezatitneume s posebnom namjenomGospodarske ume koriste se prvenstveno za proizvodnju drva i drugih umskih proizvodaZatitne ume slue kao zatita zemljita od erozije, vodnih tokova, naselja, gospodarskih i drugih objekata

 • ume s posebnom namjenom:

  ume i dijelovi uma registrirani kao objekti za proizvodnju umskog sjemena ume koje predstavljaju posebne rijetkosti ili ljepote ili su od posebnog znanstvenog ili povijesnog znaenja ume namjenjene znanstvenim istraivanjima, nastavi i drugim potrebama openarodne obrane, te potrebama utvrenim posebnim propisima ume namjenjene za odmor i rekreaciju

 • temperatura atmosfere raste uslijed efekta staklenikavodni potencijali izgradnja hidrosustavapromjena klimatskih uvjeta poremeaj godinjih doba (temperaturne i oborinske anomalije)Elementi koji utjeu na postojanost ekosustava:

 • Odravanje i poboljavanje opekorisnih funkcija uma napredno i potrajno gospodarenje umama (sustainable management)upravljanje i iskoritavanje uma i umskih zemljita u mjeri ouvanja bioloke raznolikosti (biodiversity), sposobnosti obnavljanja, vitalnosti i produktivnosti

 • Naela koje je potrebno ugraditi u nacionalne standardeKonvencija o biolokoj i krajobraznoj raznolikosti Konvencija o prekograninom oneienju zraka na velikim udaljenostimaEuropska konvencija o zatiti ivotinja u meunarodnom prometuMeunarodna konvencija o zatiti biljaKyoto protokolRezolucija i Ope deklaracije Ministarskih konferencija o zatiti europskih uma;EEC direktiva 79/409 o zatiti ptica u Europi,EEC direktiva 92/43 o zatiti stanita ivotinjskih i biljnih divljih vrsta u Europi s obvezom uspostave ekoloke mree Natura 2000Bernska konvencija o zatiti divljih vrsta, posebno ugroenih te zatita njihovih prirodnih stanita

 • Zatita tla, prometnica i drugih objekata od erozije, bujica i poplavaZatita i unapreenje ljudskog okoliaUtjecaj na:vodni reim i hidroenergetski sustavplodnost tla i poljoprivrednu proizvodnjuklimufaunulovStvaranje kisika i proiavanje atmosfereRekreativna , turistika i zdravstvena funkcija

  Opekorisne funkcije uma

 • uma titi tlo od erozije (vodom, snijegom, vjetrom), od osiromaenja tla, padanja kamenja te puzanja i klizanja tla

  Hidroloka funkcija uma sastoji se u proiavanju podzemnih i povrinskih voda te u stalnosti opskrbe vodom i spreavanju njezina brzog otjecanja

  Pored uvanja uma stalno naplouje i obogauje tlo raspadanjem listinca, otpalih grana, te ostataka kroanja

 • uma ublaava susjednim naseljima i poljoprivrednim povrinama klimatske ekstreme, dok u veim prostorima osigurava izmjenu zraka i spreava pojavu hladnih zranih strujanja

  ume sa svojom sposobnou proiavanja zraka zadravaju na povrini lia i iglica velike koliine otrova

  ume imaju znaajnu funkciju zatite naselja od oneienog zraka i buke

 • Rekreacijska funkcija je vea to je uma pristupanija, turistiku funkciju imaju ume koje svojim poloajem,izgledom, ali i drugim funkcijama poveavaju turistiki promet umama je sklonite i stanite mnogim ivotinjama i pticama Divlja je u naim umama prirodno bogatstvo, izvor ive hrane, objekt turizma, sporta i rekreacije te mogunost obavljanja znanstvenog rada

 • Zatita uma Zatita od poaraSuzbijanje biljnih bolestiSuzbijanje tetnikaPodizanje i odravanje ogradauvanje umaIzrada i odravanje prosjeka

 • Zatita uma regulirana je sljedeim zakonima: Zakon o umama Zakon o zatiti bilja Zakon o zatiti od poara Pravilnik o tehnikim mjerama za zatitu uma od poara, te drugi podzakonski akti

 • H d.o.o. izrauju godinji Plan zatite uma od poaraZa sve povrine uma izvrena je procjena opasnosti od poara, po kojoj su ume razvrstane po stupnjevima opasnosti od poara od I-IV, a povrine uma ucrtane su u pregledne zemljovide Osnovana je motrilako-dojavna sluba, koja se aktivira na podruju kra 1.lipnja

 • Za podruje kra osnovane su interventne skupine radnika na razini uprava uma podrunica, dok su na kontinentu osnovane jedinice na razini umarije U svrhu zatite uma od poara koriste se postojee gospodarske prosjeke kao i za tu namjenu izgraene protupoarne prosjeke i protupoarne prosjeke s elementima umskih cesta provode se uzgojni radovi (proreda, ienje, njega sastojina), a u sastojinama etinjaa obavlja se kresanje donjih grana i njihovo uklanjanje iz sastojina

 • Promidbene aktivnosti provode se preko spotova na HRT-a i drugim televizijskim kuama, obavijesti i upozorenja preko lokalnih radiopostaja, konferencija za tisak, postavljanjem jumbo plakata, te postavljanjem znakova upozorenja i zabrane na povrinama uma u I. i II. stupnju opasnosti od poara

 • Za sve povrine na priobalju karakteristini su sljedei uvjeti koji pogoduju nastanku poara:dugotrajno razdoblje suhog i toplog vremena

  visoki stupanj zapaljivosti vegetacije (borovi, borovice, vegetacija bogata eterinim uljima, osuena trava i sl.)

  velika gospodarska i krajobrazna vrijednost te stoga i pritisak na kupovinu nekretnina i izgradnju kua

  pojaana uporaba uma za turizam, rekreaciju, sport, lov

  zaputene poljoprivredne povrine, vinogradi i maslinici

  nedovoljno razvijena infrastruktura

 • Na podruju Republike Hrvatske registrirani su jai napadi tetnika:

  borova etnjaka, gubara, mrazovca, hrastovog savijaa, potkornjaka

  Utvreni su i napadi slabijeg intenziteta ili na manjim povrinama: hrastove ose listarice, smrekine ose listarice, borovog savijaa, areva tuljara, jasenove pipe, irotoa, kukavijeg suznika, johine pipe, topoline zlatice i niza drugih

 • Od biljnih bolesti stalna je pojava hrastove pepelnice, rak kore pitomog kestena, mednjaa, crvena trule

  Nuno je istai i stalnu prisutnost raznih vrsta glodavaca

 • zatita uma od bolesti i tetnika provodi se u skladu s Planom za tekuu godinu i potrebama nastalim praenjem tetnika i biljnih bolesti u suradnji strunjaka "Hrvatskih umad.o.o. i dijagnostiko-prognostike slube umarskog instituta u Jastrebarskome hrastova je pepelnica suzbijana zrakoplovom i terestiki

 • Uzronici oteenosti uma

  nepovoljne vremenske prilike, posebice sua, kukci i biljne bolesti, zatim gljive, oneienost zraka i umski poariPremjetaj ciklone Baskijski zaljev Gorski Kotar

 • Proces umiranja uma nije reverzibilan takvih pojava u prirodi nemaJedna od mogunosti sanacije je pomou umjetnih gnojiva vratiti tlu gubitak hranjivih tvari te kompenzirati unos kiselinaPoznato je da i unos umjetnih gnojiva na vee povrine donosi dalekosene promjene, ako se prekorai depozicija S i N u tlu nee ni gnojivima biti mogua revitalizacija

 • Zatita uma = zatita temeljne vrijednosti drave i glavnog resursa za njezin daljnji razvitak

  Temeljna naela hrvatskoga umarstva su potrajno gospodarenje s ouvanjem prirodne strukture i raznolikosti uma, te trajno poveanje stabilnosti i kakvoe gospodarskih i opekorisnih funkcija uma

 • KATEGORIJA ZATITEBROJPOVRINA KOPNA (km2)POVRINA MORA (km2)UKUPNA POVRINA (km2)nacionalni park8763235998park prirode104006414047strogi rezervat224-24posebni rezervat743187325park-uma3679-79zatieni krajolik32405-405spomenik prirode806-6spomenik parkovne arhitekture1149-9UKUPNO35656102835893

Search related