Click here to load reader

Zaštita pitke vode Općine Nedelišće i Općine Središće ob Dravi «Pijemo istu vodu»

 • View
  45

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zaštita pitke vode Općine Nedelišće i Općine Središće ob Dravi «Pijemo istu vodu». Zaščita pitne vode v Obćini Nedelišće in v Obćini Središće ob Dravi «Pijemo isto vodo» Nedelišće, 19.11.2011. UZROCI ONEČIŠĆENJA PODZEMNIH VODA KAR POVZROČA ONESNAŽEVANJE PODTALNICE. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zaštita pitke vode Općine Nedelišće i Općine Središće ob Dravi...

 • Zatita pitke vode Opine Nedelie i Opine Sredie ob DraviPijemo istu voduZaita pitne vode v Obini Nedelie in v Obini Sredie ob Dravi Pijemo isto vodo

  Nedelie, 19.11.2011.

 • UZROCI ONEIENJA PODZEMNIH VODAKAR POVZROA ONESNAEVANJE PODTALNICE otpadne vode podruja Opine Sredie ob Dravi i djelomino podruja Opine Nedelie izlijevaju se u septike jame ili direktno u okoli. Niska razina ekoloke svijesti odpadne vode na obmoju Obine Sredie ob Dravi in delno na obmoju Obine Nedelie se izlivajo v greznice ali direktno v okolje nizka ekoloka ozaveenost

 • Prekogranino podrujeezmejno obmoje

 • Prirodno bogatstvoNaravni virOvo je podruje izrazito bogato pitkom vodom. Stoga je od posebnog interesa ovog podruja zatita podzemnih i povrinskih voda, vodotoka Drave i Mure s pritocima (dijelom podruje Nature 2000) i ouvanje geoloke i bioloke raznolikosti Omenjeno obmoje je izrazito bogato s pitno vodo. Zaradi tega je zaita podtalnice in povrinskih voda, reke Drave in Mure z njunimi pritoki (delno je v obmoju Nature 2000) ter varovanje geoloke in bioloke raznovrstnosti.

 • Vodocrpilite Nedelierpalie NedelieS hrvatske strane, uz naselje Nedelie nalazi se glavno vodocrpilite za Meimursku upaniju tokovi podzemnih voda formirani su tako da oneienja voda na podruju Opine Sredie ob Dravi direktno utjeu na kvalitetu pitke vode na vodocrpilitu u Nedeliu. S hrvake strani, poleg naselja Nedelie se nahaja glavno rpalie za vodo za Meimursko upanijotokovi podtalnice so formirani tako, da onesnaevanje vode na obmoju Obine Sredie ob Dravi direktno vpliva na kvaliteto pitne vode na vodnem rpaliu v Nedeliu.

 • Vodocrpilite Mihovcirpalie MihovciS slovenske strane voda iz vodocrpilita Mihovci (7 km od Ormoa) nije pitka te se provodi poseban postupak tretmana vode na nain da se crpi iz rijeke Drave u zasebno jezero, vraa u podzemlje, ponovo crpi i umjetno proiava preko sitnog ljunka i aktivnog ugljena, te se dodatno klorira kako bi bila upotrijebljiva za pie. S slovenske strani na rpaliu Mihovci, ki se nahaja 7 km iz Ormoa se za pripravo pitne vode izvaja poseben tretma vode, in sicer, da se voda rpa iz reke Drave v zasebno jezero, vraa nazaj pod zemljo, ponovno rpa in umetno preiuje preko peska in aktivnega oglja ter se dodatno klorira za uporabo vode za pitje

 • Rjeenje problemaReitve problemaIzgradnja sustava odvodnje (oborinske i fekalne) i proistaa otpadnih voda. Prvotno je potrebno izraditi projektnu (tehniku) dokumentaciju za izgradnju istih. Za Opinu Sredie ob Dravi potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju za naselja Sredie ob Dravi, Obre i Grabe, a za Opinu Nedelie za naselja Slakovec, rean, G. Kuranec, Macinec, Trnovec i Parag.Izgraditev sistema odvajanja (meteorne in fekalne) vode ter istilne naprave Prvotno je potrebno izdelati projektno (tehnino) dokumentacijo za izgradnjo le-teh. Za obino Sredie ob Dravi je potrebno izdelati projektno dokumentacijo za naselja Sredie ob Dravi, Obre in Grabe, medtem ko za obino Nedelie, za naselja Slakovec, rean, G. Kuranec, Macinec, Trnovec in Parag.

 • Direktni korisniciDirektni uporabnikisvi stanovnici podruja Opine Nedelie (11.544 stanovnika) i Sredia ob Dravi. (2.200 stanovnika). Broj stanovnitva naselja za koje bi se izradila projektna (tehnika) dokumentacija za odvodnju otpadnih voda i proiavanje: Sredie ob Dravi - 1.120, Obre - 520, Grabe - 154, u Opini Nedelie, Slakovec 497, rean 450, G. Kuranec 755, Macinec 618, Trnovec i Parag 1189. vsi prebivalci obmoja Obine Nedelie (11.544 prebivalcev) in Sredia ob Dravi (2.200 prebivalcev). tevilo prebivalcev naselij, za katere se bi izdelala projektna (tehnina) dokumentacija za odvajanje in ienje odpadnih voda je: Obina Sredie ob Dravi - 1.120 prebivalcev, Obre 520 prebivalcev, Grabe 154 prebivalcev, Obina Nedelie - Slakovec 497 prebivalcev, rean 450 prebivalcev, G. Kuruanec 755 prebivalcev, Macinec 618 prebivalcev, Trnovec in Parag 1.189 prebivalcev.

 • Partneri projektaMeimurske vode d.o.o. akovec, za vodnogospodarsku djelatnost, vodoopskrbu i odvodnju Opina Sredie ob Dravi / Obina Sredie ob Dravi Ekoremediacijski tehnoloki center CeljeRazvojna agencija grada akovca akRa d.o.o. Ljudska Univerza Ormo

 • IPA Program Prekogranine suradnje Slovenija Hrvatska 2007-2013IPA Program ezmejnega sodelovanja Slovenija Hrvaka 2007-2013Ukupni trokovi projekta / stroki projekta skupaj 603.676,95 EURIPA sredstva / IPA znesek do 327.489,80 EURPoetak provedbe/zaetek izvedbe 01.05.2010Zavretak/zakljuno do 31.03.2012.

 • Uinci/UinkiStrategija zatite voda na podruju Opine Sredie ob Dravi i Opine Nedelie /Strategija zaite voda na obmoju Obine Sredie ob Dravi in Obine Nedelie October/2011Sporazum o unaprjeenju zatite voda od oneienja otpadnim vodama/Sporazum o nujno potrebni zaiti voda pred onesnaevanjem z odpadnimi komunalnimi vodami potpisivanje 19.11.2011. u Nedeliu

 • Uinci u Opini Sredie ob DraviUinki v Obini Sredie ob DraviIdejni projekt odvodnje i proiavanja otpadnih voda /Idejni projekt odvajanja in ienja odpadnih vodaGedetsko snimanje i geomehaniki elaborat / geodetski posnetek in geomehanino poroilo

  Zavreno / dokonano : 03/2011

 • Uinci u Opini Sredie ob DraviUinki v Obini Sredie ob DraviGlavni i izvedbeni projekt za razdjelni sustav odvodnje i proiavanje otpadnih voda Opine Sredie ob Dravi / Glavni in izvedbeni projekt za rezdelni sistem odvajanja in ienja odpadnih voda Obine Sredie ob Dravi Izrada u tijeku/izradba v teku

 • Uinci u Opini NedelieUinki v Obini NedelieGeodetsko snimanje i izrada geomehanikog elaborata za naselja Slakovec, rean, Gornji Kuranec te Macinec, Trnovec i Parag / geodetski posnetek in geomehanini elaborat za vasi Slakovec, rean, Gornji Kuranec te Macinec, Trnovec in Parag Zavreno / dokonano : 05/2011

 • Uinci u Opini NedelieUinki v Obini NedelieGlavni i izvedbeni projekt za naselja Macinec, Trnovec i Parag / Glavni in izvedbeni projekt za mesta Macinec, Trnovec in ParagZavreno/dokonano: 09/2011Izdane Potvrde glavnog projekta (za sva tri naselja) / Potrditev glavnega projekta ( za vse tri vasi)

 • Uinci u Opini NedelieUinki v Obini NedelieGlavni i izvedbeni projekt za naselja Slakovec, rean i Gornji Kuranec / Glavni in izvedbeni projekt za vasi Slakovec, rean in Gornji Kuranec Izrada u tijeku/izradba v teku

 • Podizanje ekoloke svijestiDvig okoljske ozaveenostiPodizanje ekoloke svijesti o potrebi zatite voda ovog podruja kao najznaajnijeg resursa budunosti, s naglaskom na individualni doprinos svakog pojedinca te obrazovanje ciljanih skupina kao to su poljoprivrednici i ostali identificirani zagaivai o mjerama zatite voda.dvig okoljske ozaveenosti o nujnosti zaite in varovanja voda ter varovanja in ohranjanja obmoja kot pomembnega resursa prihodnosti, s poudarkom na individualnem doprinosu vsakega posameznika ter izobraevanju ciljnih skupin, kot so kmetje in ostali identificirani onesnaevalci o potrebnih ukrepih zaite voda.

 • Hvala na panji!www.medjimurske-vode.hr

  [email protected]

Search related