Click here to load reader

Zaštita biljaka - prirucnik

 • View
  486

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

prirucnik iz zastite bilja

Text of Zaštita biljaka - prirucnik

 • Prof. dr. Milan MaceljskiProf. dr. Bogdan Cvjetkovi}

  Prof. dr. Jasminka Igrc Bar~i}Prof. dr. Zvonimir Ostoji}

  Priru~nik iz za{tite bilja

  (za zaposlenike u poljoprivrednim ljekarnama)

  Priru~nik je dostupan na Internetu:http://www.ergraf.hr/tiskara-md/

  Zagreb, 1997.

  1

 • ZAVOD ZA ZA[TITU BILJA U POLJOPRIVREDI I [UMARSTVUREPUBLIKE HRVATSKE

  Za izdava~a:

  Mr. Radoslav Maslin, ravnatelj

  Autori:

  prof. dr. Milan Maceljski, prof. dr. Bogdan Cvjetkovi},prof. dr. Jasminka Igrc Bar~i}, prof. dr. Zvonimir Ostoji}

  Urednici:

  prof. dr. Milan Maceljski, prof. dr. Bogdan Cvjetkovi},prof. dr. Jasminka Igrc Bar~i}, prof. dr. Zvonimir Ostoji}

  Grafikon na omotu:

  Broj dopu{tenih sredstava za za{titu bilja u Hrvatskoj. Stanje 1996. iz "Glasnikaza{tute bilja", 2-3/1996.

  Tisak:

  Tiskara MD - Zagreb, tel: 531-321 i 380-058E-mail: tiskara-md zg.tel.hr

  Tiskano sukladno ~l. 15. Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje obavljajupromet sredstvima za za{titu bilja na veliko i malo, te o na~inu i postupku osposobljavanja zaposlenikakoji ~uvaju i izdaju sredstva za za{titu bilja.

  ISBN 953-96985-0-2

  CIP - Katalogizacija u publikacijiNacionalna i sveu~ili{na biblioteka, Zagreb

  UDK 632.9(035)

  PRIRU^NIK iz za{tite bilja : za zaposlenike u poljoprivrednimljekarnama) / Milan Maceljski . . . . - Zagreb : Zavod zaza{titu bilja u poljoprivredi i {umarstvu Republike Hrvatske, 1997. -187 str. : ilustr. ; 24 cm

  Bibliografija: str. 187.

  ISBN 953-96985-0-2

  1. Maceljski, Milan

  970210038

  2

 • Kazalo

  1. Uvod i zakonski propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.1. Uvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.2. Zakonski propisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  2. [teto~inje bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.1. [tetnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.2. Uzro~nici bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.3. Korovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  3. Za{tita bilja - op}i dio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.1. Pojam za{tite bilja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.2. Mjere za{tite bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.3. Integrirana za{tita bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313.4. Organsko-biolo{ka proizvodnja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  4. Sredstva za za{titu bilja (fitofarmacija) - op}i dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354.1. Proizvodnja i potro{nja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364.2. Registracija sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374.3. Podjela sredstava za za{titu bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384.4. Otrovnost za ~ovjeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.5. Ostaci sredstava na poljoprivrednim proizvodima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414.6. Izbor sredstva u odnosu na karencu i namjenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444.7. Otrovnost po ivotinje, biljke i okoli{ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464.8. Mjere za za{titu osoba i okoli{a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474.9. Postupak u slu~aju otrovanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494.10. Rezistentnost {teto~inja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.11. Oblik (formulacija) sredstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514.12. Kombinirana sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534.13. Mije{anje sredstava. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534.14. Priprema sredstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544.15. Primjena sredstava za za{titu bilja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584.16. Prilozi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

  4.16.1. primjeri izdanih dopu{tenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644.16.2. zna~enje oznaka upozorenja i obavijesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674.16.3. karence propisane za pesticide u Hrvatskoj (ujedno pregleddopu{tenih namjena). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 724.16.4. dodatni primjeri izra~unavanja koncentracija i doze . . . . . . . . . . . . 81

  3

 • 5. Sredstva za za{titu bilja (fitofarmacija) - posebni dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835.1. Zoocidi

  5.1.1. Insekticidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835.1.2. Akaricidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 835.1.3. Nematocidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.1.4. Limacidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.1.5. Rodenticidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895.1.6. Korvicidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

  5.2. Fungicidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905.3. Herbicidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  6. Mjere za{tite bilja po kulturama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176.1. [tetnici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

  6.1.1. Ratarski usjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1176.1.2. Povr}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1236.1.3. Povr}e i cvije}e u za{ti}enom prostoru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1256.1.4. Vo}ke i vinova loza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1266.1.5. Cvije}e, ukrasno drve}e i grmlje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1346.1.6. Uskladi{teni poljoprivredni proizvodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

  6.2. Uzro~nici bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356.2.1. Ratarski usjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1356.2.2. Povr}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1436.2.3. Vo}ke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1476.2.4. Vinova loza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1546.2.5. Ukrasno i {umsko bilje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

  6.3. Korovi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596.3.1. Ratarski usjevi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1596.3.2. Povr}e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1776.3.3. Vo}njaci i vinogradi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

  7. Preporu~ena literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

  4

 • 1. UVOD I ZAKONSKI PROPISI

  1.1. UVOD

  Sve kulturne (i divlje) biljke napadaju razli~iti neprijatelji. To su razli~iti {tet-nici (kukci i druge ivotinje), uzro~nici bolesti (gljivice i dr.), te korovi. Ove biljneneprijatelje nazivamo zajedni~kim nazivom {teto~injama bilja.

  [teto~inje prorje|uju sklop i uzrokuju uginu}e biljaka, uzrokuju njihov krljavirazvoj i slabije proizvodne sposobnosti, o{te}uju plodine te na brojne druge na~inesmanjuju urod ili kakvo}u poljoprivrednih proizvoda. Najnoviji podaci ukazuju da{teto~inje smanjuju prirod poljoprivrednih kultura u svijetu za 42%, a u Europi za28%. Na{a su istraivanja pokazala da {teto~inje u Hrvatskoj smanjuju proizvodnjupoljoprivrednih kultura za 29,2%. Priblino jedna tre}ina ovih {teta otpada na {tet-nike, druga na uzro~nike bolesti, a tre}a na korove.

  Navedeni podaci o visini {teta se odnose na mogu}i (potencijalni) prirod, pa suizraene postotkom priroda koji bi se postigao da ovih {teta nema. O~ito je da privisini {teta od 29,2% mogu}eg priroda, nama ostaje samo 70,8% tog priroda. Stogaje postotak {teta na ostvareni prirod jo{ mnogo ve}i i za Hrvatsku iznosi 41,25%.Ra~unanje % na mogu}i prirod zna~i da je kod {tete 25% i ostvarenog prirodap{enice od 6 t/ha, {teta 2 tone, jer je prirod (mogu}i) bez ovih {teta trebao biti 8 t.Ako se pokusom utvrdi d

Search related