Click here to load reader

Zaslužni Prof. dr. Jurij Seminar Seminar Sem. vaje Tutorial Lab. vaje Laboratory work Teren. vaje Field work Samost. delo Individ. work ECTS 45 45 - - - 90 6 Nosilec ... JOTANOVIĆ,

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zaslužni Prof. dr. Jurij Seminar Seminar Sem. vaje Tutorial Lab. vaje Laboratory work Teren. vaje...

 • UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS

  Predmet: Course title:

  Projektiranje energetskih sistemov za ekološke bivalne in poslovne sisteme

  Design of Energetics Systems for Ecologic Private and Business Systems

  Študijski program Study programme and level

  Študijska smer Study field

  Letnik Academic

  year

  Semester Semester

  Inženiring in vozila drugi tretji

  Engineering and vehicles second third

  Vrsta predmeta / Course type Izbirni/optional

  Univerzitetna koda predmeta / University course code:

  Predavanja Lectures

  Seminar Seminar

  Sem. vaje Tutorial

  Lab. vaje Laboratory

  work

  Teren. vaje Field work

  Samost. delo Individ. work

  ECTS

  45 45 - - - 90 6

  Nosilec predmeta / Lecturer: Zaslužni Prof. dr. Jurij Krope

  Jeziki / Languages:

  Predavanja / Lectures:

  Slovensko/Slovenian

  Vaje / Tutorial: Slovensko/Slovenian

  Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

  Prerequisites:

  Ni posebnih pogojev. No special prerequisites.

  Vsebina: Content (Syllabus outline):

  Izdelava projektne dokumentacije v skladu z ustrezno zakonodajo

  Toplotna zašĉita stavb

  Bivalni pogoji

  Klasiĉni sistemi ogrevanja stavb

  Prezraĉevanje stavb

  Izraĉun pretoĉno – tlaĉnih razmer ogrevnih in prezraĉevalnih sistemov

  Ogrevanje s toplotnimi ĉrpalkami

  Absorbcijski hladilni sistemi

  Klimatizacija stavb

  Dinamiĉne metode za ekonomsko vrednotenje energetskih sistemov

  design of project documentation in accordance with legislation,

  heat-protection of buildings,

  living conditions,

  classic systems of heating in buildings,

  ventilation of buildings,

  calculation of fluid flow and pressure drop of heating and ventilation systems

  heating with heat pumps,

  absorption cooling systems,

  air-conditioning,

  dynamic methods for economic estimation of energy systems

  Temeljni literatura in viri / Readings:

 • Obvezna literatura/Required readings 1. Sašo Medved, Toplotna tehnika v zgradbah. 2., razširjena izd. Ljubljana: Fakulteta za

  strojništvo, 1997 2. Milan Marčič, Jurij Avsec, Hladilna tehnika, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru,

  2003. 3. Hakon Skistad, Elisabeth Mundt, Peter V. Nielsen, Kim Hagstöm, Jorma Railio: Izpodrivno

  prezračevnaje v neindustrijskih stavbah, Rehva, SITHOK, Ljubljana, 2002 Dodatna literatura/Recommended readings

  4. L. D. Danny Harvey: A handbook on low – energy buildings and district – energy systems: Fundamentals, techniques and examples, Earthscan Publications Ltd, 2006.

  5. Barney L. Capehart, Wayne C. Turner, Willia J. Kennedy: Guide to Energy Management, 4th editon, The Fairont Press, 2003

  6. The LTI – Research Group: Long –Term Integration of Renewable energy Sources into the European Energy System

  7. L. D. Danney Harvey: A handbokk on low-energy buildings and district-energy systems: Fundamentals, techniques and examples, Earthscan Publications Ltd, 2006

  Cilji in kompetence: Objectives and competences:

  Cilji Študentje se seznanijo s problematiko projektiranja energetskih sistemov, seznanitev s specifiĉnimi zahtevami glede ekoloških vidikov in vpliva na projektiranje bivalnih in poslovnih sistemov.

  Kompetence

  sposobnost evidentiranja problema in njegove analize,

  evidentiranje problemov povezanih s projektiranjem ekoloških objektov,

  sposobnost uporabe pridobljenega teoretiĉnega znanja v praksi,

  sposobnost razumevanja in uporabe sodobnih teorij s podroĉja tehniških, tehnoloških in naravoslovnih ved,

  sposobnost stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije na svojem strokovnem podroĉju

  Objectives Students are acquainted with the problems of the design of energetics systems, specific ecological requirements and their influence on design of private and business systems. Competences:

  ability to identifying a problem and its analysis,

  identifying problems related to the design of ecological buildings,

  ability of using acquired theoretical knowledge in practice,

  ability to understand and use modern theories from the technical, technological and nature-science fields,

  ability of constant use of information and communication technology in his/her professional field.

  Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes:

  Študent/študentka:

  - Pozna in razume osnove projektiranja bivalnih prostorov.

  Student Knows and understands the basics of living quarters design.

  Metode poučevanja in učenja: Learning and teaching methods:

  1. Predavanja ob pomoči sodobnih pripomočkov.

  2. Avditorne vaje, kjer študentje rešujejo naloge.

  1. lectures with modern aids, 2. auditory practice where students solve tasks.

 • Načini ocenjevanja: Delež (v %) / Assessment:

  Weight (in %)

  Pisni izpit

  Ustni izpit

  Seminarska naloga

  40

  40

  20

  Written exam

  Oral exam

  Individual paper

  Reference nosilca / Lecturer's references:

  1. DOBERŠEK, Danijela, GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij. Dryers for sewage sludge dehydration. International journal of energy and environment, 2012, vol. 6, iss. 6, str. 588-

  596. http://www.naun.org/multimedia/NAUN/energyenvironment/16-691.pdf. [COBISS.SI-ID 16535062]

  2. JOTANOVIĆ, Milovan, TADIĆ, G., KROPE, Jurij, GORIĈANEC, Darko. Analysis of two-stage high-

  temperature heat pump efficiency. International journal of systems applications, engineering & development, ISSN 2074-1308. [Online ed.], 2012, vol. 6, iss. 5, str. 350-363. http://www.naun.org/multimedia/UPress/saed/16- 564.pdf. [COBISS.SI-ID 16535574]

  3. KROPE, Jurij, TROP, Peter, GORIĈANEC, Darko. Flow-pressure analysis of loop gas networks. International journal of systems applications, engineering & development, ISSN 2074-1308. [Online ed.], 2011, vol. 5, iss. 4, str. 477-484. http://www.universitypress.org.uk/journals/saed/20-501.pdf. [COBISS.SI-ID 15154198]

  4. ZORKO, Jerneja, GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij. Process of oxygen transfer and power requirements in

  activated sludge wastewater treatment plant. Research Journal of Chemistry and Environment, ISSN 0972-0626, 2011, vol. 15, no. 2, str. 1-3, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15168534]

  5. TORHAĈ, Evgen, GORIĈANEC, Darko, ANDREJEVIĈ, SrĊan, SALJNIKOV, Saša, KROPE, Jurij. New high temperature heat pumps for exploiting low-temperature sources. Research Journal of Chemistry and Environment, ISSN 0972-0626, 2011, vol. 15, no. 2, str. 1-6, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15093782]

  6. TROP, Peter, MURSICS, József, GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij. Simulation of methanol production from

  biogas and natural gas. Research Journal of Chemistry and Environment, ISSN 0972-0626, 2011, vol. 15, no. 2, str. 1-6, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 15168278]

  7. KULĈAR, Bojan, GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij. Economy of replacing a refrigerant in a cooling system

  for preparing chilled water = Remplacement du frigorigene dans un systeme utilisé pour préparer de l'eau glacée : impact financier. International journal of refrigeration, ISSN 0140-7007. [Print ed.], Aug. 2010, vol. 33, iss. 5, str. 989-994, doi: 10.1016/j.ijrefrig.2010.02.003. [COBISS.SI-ID 14472470]

  8. GRABANT, Karmen, DOBERŠEK, Danijela, KROPE, Jurij, GORIĈANEC, Darko. Heat transmission processes

  in the heat pump borehole. Journal of international scientific publication, Materials, methods & technologies, 2010, vol. 4, part 1, str. 81-91, graf. prikazi. http://www.science-journals.eu/mmt/ISP-MMT-4-1-2010.swf. [COBISS.SI- ID 14197014]

  9. MEŢA, Damijana, GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij. Microclimate conditions and the design of optimal heat transfer in greenhouses. Journal of international scientific publication, Materials, methods & technologies, 2010, vol. 4, part 1, str. 93-112, graf. prikazi. http://www.science-journals.eu/mmt/ISP-MMT-4-1-2010.swf. [COBISS.SI- ID 14197526]

  10. ŢLAK, Janez, AGREŢ, Marko, DOBERŠEK, Danijela, GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij. Rentability of

  rotary heat regenerator use in ventilating systems = Rentabilnost upotrebe regeneratora topline u ventilacijskom sustavu. Strojarstvo, ISSN 0562-1887, 2010, vol. 52, no. 6, str. 665-671. [COBISS.SI-ID 15454486]

  11. MELE, Jernej, OMAN, Janez, KROPE, Jurij. Scale-up of a cold flow model of FICFB biomass gasification process to an industrial pilot plant - hydrodynamics of particles. WSEAS transactions on fluid mechanics, Jan. 2010, vol. 5, iss. 1, str. 15-24. [COBISS.SI-ID 13972246]

  12. JAMŠEK, Miran, DOBERŠEK, Danijela, GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij. Determination of optimal district

  heating pipe network configuration. WSEAS transactions on fluid mechanics, Jul. 2010, vol. 5, iss. 3, str. 165-174. [COBISS.SI-ID 14215190]

  13. POZEB, Viljem, KROPE, Tina, GORIĈANEC, Darko, KROPE, Jurij. The Slovenian electricity market and the prices of electricity. WS

Search related