of 122 /122
ZASADY MUZYKI SKRYPT DLA UCZNIÓW SZKÓL MUZYCZNYCH I i II STOPNIA OPRACOWANIE: MGR MARIA BIEL NOWY SĄCZ MAJ 2003

Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

Embed Size (px)

Text of Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg...

Page 1: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

ZASADY MUZYKI

SKRYPT DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

MUZYCZNYCH I i II STOPNIA

OPRACOWANIE: MGR MARIA BIEL NOWY SĄCZ MAJ 2003

Page 2: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

2

Page 3: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

3

1. W P R O W A D Z E N I E

Skrypt „Zasady muzyki” adresowany jest do uczniów szkół muzycznych stopnia

podstawowego i średniego. Opracowany został w oparciu o moją dziesięcioletnią praktykę

nauczycielską w przekazywaniu wiedzy z tego przedmiotu, jak równieŜ z kształcenia słuchu.

Stanowi kompendium wiadomości z zakresu zasad muzyki potrzebnych w procesie

edukacji uczniów w PSM I i II stopnia. Oddając go do waszych rąk wierzę, Ŝe pomoŜe on wam

w usystematyzowaniu, utrwaleniu i w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy, dzięki czemu

staniecie się w niedalekiej przyszłości świadomymi kreatorami i odbiorcami muzyki.

.

Maria Biel

Page 4: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

4

Page 5: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

5

2. DŹWIĘK I JEGO CECHY

1. Powstawanie dźwięku.

2. Ton, dźwięk, szereg alikwotów dźwięku, szmer.

3. Cechy fizyczne dźwięku.

Ad 1. Do powstania dźwięku potrzebne jest ciało spręŜyste ( np.: struna, błona,

sztabka, słup powietrza ), które zostaje pobudzone do drgania w róŜny sposób:

- uderzeniem

- pocieraniem

- szarpnięciem

- dmuchnięciem

Ciało drgając wysyła fale dźwiękowe, które poprzez przewodnik ( gaz, ciecz, ciało

stałe) przekazywane są do ucha słuchacza.

Ad 2. Drganie proste ( podstawowe – ton ). Ciało po wytrąceniu ze stanu spoczynku

x, wychyla się do punktu x1, powraca przechodząc przez punkt spoczynku x i wychyla się w

przeciwną stronę do punktu x2 itd.

AB – miejsca zaczepienia struny

Czas pełnego drgania struny nazywa się okresem drgania.

Drganie proste moŜliwe jest do uzyskania w zasadzie tylko dzięki generatorom dźwięku,

gdyŜ niezmiernie rzadko występuje w przyrodzie ( wysyła je kamerton w końcowej fazie

wybrzmiewania ).

amplituda / największe wychylenie /

Page 6: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

6

Najczęściej w przyrodzie mamy do czynienia z drganiami złoŜonymi tzn. ciało równocześnie

drga na kilka lub kilkanaście róŜnych sposobów (jak np. struna ) wtedy mówimy, Ŝe

słyszymy dźwięk ( np. struny ) o określonej wysokości,

Struna drga równocześnie na kilkanaście róŜnych sposobów:

Całą dzieląc się na Długością drgające połówki:

1 2 3 4 ... 16 części

1 : 2 : 3 : 4 : 16

KaŜde takie drganie posiada inną częstotliwość ( wysokość dźwięku ) - wydaje jeden ton.

Tony te układają się w szereg harmoniczny – szereg alikwotów.

Dźwięk posiada łatwą do określenia wysokość, dzięki temu, Ŝe jego tony składowe układają

się w szereg harmoniczny.

Zjawiska akustyczne o nieokreślonej wysokości, np. huk, trzask, szum, szmer, zgrzyt, określa

się w akustyce mianem szmerów.

Page 7: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

7

Ad 3. Cechy fizyczne dźwięku :

- wysokość – zaleŜy od częstotliwości drgań, a więc od długości

i grubości ciała oraz materiału, z którego jest

wykonane

- głośność – zaleŜna jest od amplitudy drgania, czyli od siły

z jaką działamy na ciało.

- czas trwania – zaleŜy od czasu drgania ciała

- barwa - zaleŜna jest od ilości i natęŜenia tonów składowych

dźwięku.

Ćwiczenia:

1. Zapisz szereg tonów harmonicznych dźwięku C. Zagraj je z pamięci na fortepianie.

2. Zapisz szeregi tonów harmonicznych dźwięków: A, G, F. Zagraj je z pamięci na

fortepianie

3. Odpowiedz na pytania:

a) Jak powstaje dźwięk?

b) Co to jest ton?

c) Co to jest dźwięk? Czym róŜni się od pojedynczego tonu? Jak powstał szereg

alikwotów?

d) Co nazywamy szmerem?

4. Wymień cechy fizyczne dźwięku i wyjaśnij, od czego zaleŜą.

Page 8: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

8

3. ELEMENTY NOTACJI MUZYCZNEJ

1. Materiał dźwiękowy.

2. Sposób notacji dźwięków.

3. Podział materiału dźwiękowego na oktawy.

4. Skróty notacji muzycznej.

Ad 1. Zbiór dźwięków, jakimi posługujemy się w praktyce muzycznej nazywamy

materiałem dźwiękowym.

Ad 2. Dźwięki notujemy na pięciolinii za pomocą nut, czyli umownych znaków

graficznych wyraŜających wysokość dźwięku oraz jego wartość czasową.

KaŜdą pięciolinię winien otwierać klucz muzyczny, który jest znakiem wyznaczającym na

pięciolinii połoŜenie dźwięku kluczowego, a w stosunku do niego połoŜenie wszystkich

innych dźwięków.

W kluczu wiolinowym zapisujemy dźwięki w środkowym i wysokim rejestrze.

Klucz basowy natomiast przeznaczony jest do zapisywania dźwięków w niskim rejestrze.

c d e f g a h c1 d1 e1 f1 g1 a1

W praktyce muzycznej uŜywa się takŜe innych kluczy muzycznych.

linie:

linie dodane górne

pola

linie dodane dolne

Page 9: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

9

Ad 3. Przyglądając się klawiaturze fortepianu zauwaŜamy, Ŝe składa się ona z pewnych

stale powtarzających się ugrupowań klawiszy. Takim ugrupowaniem jest siedem białych

i mieszczących się pomiędzy nimi pięć czarnych klawiszy zawartych w oktawie.

Oktawa liczy zatem 12 kolejnych klawiszy /dźwięków /.

Oktawy: subkontra kontra wielka mała razkreślna dwukreślna trzykreślna czterokreślna

dolny przenośnik oktawowy górny

Ad 4. Skróty notacji muzycznej to umowne znaki i określenia słowne stosowane w celu

uniknięcia dosłownych powtórzeń tekstu nutowego lub w celu uproszczenia i skrócenia

notacji. Do najwaŜniejszych naleŜą:

a) znaki repetycji

Powtarzaną część utworu ogranicza się podwójną kreską z dwiema kropkami. Kreski stojące

po zewnętrznej stronie części powtarzanej są grubsze, po wewnętrznej zaś cieńsze i

zaopatrzone kropkami. Kropki stawia się nad drugą i trzecią linią:

JeŜeli powtarzać mamy utwór od początku, znak powtórzenia stawia się tylko na końcu, po

ostatnim takcie tego odcinka:

Jeśli dwa znaki repetycji się spotkają, piszemy tylko jedną grubą kreskę w środku, a po

bokach po jednej cienkiej kresce z kropkami:

C2D2E2F2G2A2H2 C1D1E1F1G1A1H1C D E F G A H c d e f g a h c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1c2d2 e2 f2 g2 a2 h2c3 d3 e3 f3 g3 a3h3c4 d4 e4 f4 g4 a4 h4c5

c0 d0e0 f0 g0 a0h0

-- lub:

Page 10: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

10

Często powtarzana część utworu moŜe posiadać róŜne zakończenia. Zakończenie grane za

pierwszym razem wyznacza się klamrą poziomą i podpisaną cyfrą 1, lub oznaczeniem prima

volta. Znak repetycji umieszcza się po pierwszej volcie. Przy powtórnym wykonaniu zamiast

opuszczonej pierwszej volty wykonuje się od razu drugą, równieŜ oznaczoną klamrą poziomą

z cyfrą 2, lub napisem seconda volta.

b) słowne oznaczenia powtórzeń

da capo al fine = powtórzyć od początku do wyrazu fine ( skrót D.c.al. f. )

dal segno al fine = powtórzyć od miejsca oznaczonego aŜ do słowa fine ( skrót D.S.al.

fine )

Dal al. e poi coda = powtórzenie odcinka ograniczonego obydwoma znakami, a następnie przeskoczenie na codę. Coda

Dal al. e poi coda

Da capo senza repetizione al fine = od początku bez powtórzeń do wyrazu fine

c) skrótowe oznaczenia powtarzanych dźwięków

- tej samej wysokości i tej samej wartości rytmicznej:

- dosłowne powtórzenie figur melodycznych ( a ), figur akompaniamentowych ( b )

Page 11: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

11

d) skrótowe zapisywanie większej ilości pauz

e) cyfra 8 umieszczona nad lub pod nutą oznacza wykonanie jej łącznie z jej górną

lub dolną oktawą. To samo oznacza określenie col 8va lub all 8va, con 8va(coll, all

ottava)lub ottava bassa- tylko dla dolnej oktawy.

Przenośnik oktawowy to znak graficzny, który oznacza ,iŜ zaznaczone dźwięki naleŜy

wykonać o oktawę wyŜej - zapisany od góry , lub niŜej - zapisany od dołu (patrz ad 3)

Ćwiczenia:

1. Zapisz na pięciolinii następujące dźwięki: A2, C1, G, d, e1.

2. Od wyŜej wymienionych dźwięków utwórz wszystkie znane ci interwały proste w dowolnym kierunku.

zapis: wykonanie:

Page 12: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

12

4. KLUCZE MUZYCZNE

KLUCZ MUZYCZNY jest to znak, który wyznacza na pięciolinii połoŜenie dźwięku

kluczowego / głównego dźwięku w danym kluczu /. WyróŜniamy trzy rodziny kluczy:

K L U C Z E

G C F - wiolinowy - sopranowy - barytonowy - dyszkantowy - mezzosopranowy - basowy - altowy - kontrabasowy - tenorowy / subbasowy /

g1 g1 c1 c1 c1 c1 f f f

Klucze G - dźwięk kluczowy g wskazuje g 1.

g1 h1 c2 g2 f1 a1 g1

g1 h1 c2 g2 f1 a1 g1 Klucze C - dźwięk kluczowy c wskazuje c 1.

g1 h1 c2 g2 f1 a1 g1

g1 h1 c2 g2 f1 a1 g1

dyszkantowy

wiolinowy

sopranowy

mezzoso – - pranowy

Page 13: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

13

g1 h1 c2 g2 f1 a1 g1

g1 h1 c2 g2 f1 a1 g1 Klucze F - dźwięk kluczowy f wskazuje f w oktawie małej.

d f e g a f e c A H G A

d f e g a f e c A H G A

d f e g a f e c A H G A

altowy

tenorowy

barytonowy

basowy

Subbasowy kontrabasowy

Page 14: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

14

5. S Y S T E M T E M P E R O W A N Y, S K A L A , G A M A, T O N A C J A.

Muzyka okresu baroku aŜ do współczesności posługuje się materiałem dźwiękowym

uzyskanym przez równomierną temperację oktawy, czyli podział oktawy na 12 równych

półtonów.

Ze zbioru wszystkich dźwięków uŜywanych w muzyce moŜna wyodrębnić pewne

uporządkowane szeregi dźwiękowe wznoszące, zwane skalami muzycznymi / dźwięki te

ułoŜone są według pewnych stałych schematów interwałowych /.

Podstawą europejskiej muzyki artystycznej są skale systemu tonalnego dur – moll, czyli skale

durowa i molowa.

Skala durowa (majorowa):

- posiada półtony pomiędzy III – IV oraz VII – VIII st, gamy

- pozostałe odległości to całe tony

1/2 1/2

T S D T

Poszczególne stopnie gamy mają swoje nazwy:

I - tonika / T /

II - dźwięk prowadzący w dół

III - medianta dolna

IV - subdominanta / S /

V - dominanta / D /

VI - medianta górna

VII - dźwięk prowadzący w górę

Skala muzyczna rozpoczynająca się od określonego dźwięku to gama. Tak więc powyŜej

zapisana jest gama C – dur.

Posługiwanie się w utworze dźwiękami określonej gamy np.: fis – moll, to granie

w tonacji fis – moll. Tonację określają znaki przykluczowe.

Page 15: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

15

6. I N T E R W A Ł Y

Interwał to odległość między dwoma dźwiękami następującymi po sobie / interwał

melodyczny /, lub współbrzmiącymi razem / interwał harmoniczny /.

Rozmiary interwałów prostych / zawartych do oktawy /:

nazwa symbol półtony ilość stopni przykład

Pryma czysta 1 - ten sam

Sekunda mała 2> 1 sąsiednie stopnie

„ wielka 2 2 „

Tercja mała 3> 3 trzy stopnie

„ wielka 3 4 „

Kwarta czysta 4 5 cztery stopnie

„ zwiększona 4< 6 „

Kwinta zmniejszona 5> 6 pięć stopni

„ czysta 5 7 „

Page 16: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

16

Seksta mała 6> 8 sześć stopni

„ wielka 6 9 „

Septyma mała 7 10 siedem stopni

„ wielka 7< 11 „

Oktawa czysta 8 12 osiem stopni

Rozmiary interwałów złoŜonych / ponad oktawę / : Nazwa symbol interwał ponad ilość stopni przykład oktawę

nona mała 9> / 8 + 2> / dziewięć st.

„ wielka 9 / 8 + 2 / „

decyma mała 10> / 8 + 3> / dziesięć st..

„ wielka 10 / 8 + 3 / „

undecyma czysta 11 / 8 + 4 / jedenaście st.

„ zwiększona 11< / 8 + 4< / „

Page 17: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

17

duodecyma zmniejsz. 12> / 8 + 5> / dwanaście st

„ czysta 12 / 8 + 5 / „

tercdecyma mała 13> / 8 + 6> / trzynaście st

„ wielka 13 / 8 + 6 / „

kwartdecyma mała 14 / 8 + 7 / czternaście st.

„ wielka 14< / 8 + 7< / „

kwintdecyma czysta 15 / 8 + 8 / piętnaście st.

Przewrotem interwału nazywamy jego dopełnienie do oktawy np.:

W przewrotach: interwały czyste dają interwały czyste

„ małe „ „ wielkie

„ wielkie „ „ małe

„ zmniejszone „ „ zwiększone

„ zwiększone „ „ zmniejszone

Page 18: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

18

Ćwiczenia:

1.Zbuduj następujące interwały od podanych dźwięków:

12 10< 14< 11<

14 10> 9>> 15 15> 2. Zbuduj od podanego dźwięku następujące interwały według wzoru:

13> 10> 6>

a) b) c) d)

13> 15 13 13> 6> 12 11< 10> 3> 10 9 6>

Rozwiązanie: Budujemy od podanego dźwięku po kolei interwały:

a) 6 – tj. dźwięk d1 b) 10 – tj. dźwięk a1 c) 13 – tj. dźwięk d2

13> 10> 6>

Page 19: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

19

7. R O Z W I Ą Z Y W A N I E D Y S O N A N S Ó W

Interwały dzielimy na konsonanse ( zgodnie brzmiące ) i dysonanse ( niezgodnie brzmiące ).

KaŜdy dysonans wymaga rozwiązania na konsonans. Rozwiązania moŜna dokonywać w ruchu

a) bocznym ( wtedy, gdy jeden głos pozostaje w miejscu, a drugi przechodzi na inny dźwięk )

b) przeciwnym ( wtedy, gdy oba głosy poruszają się w kierunkach przeciwnych )

Interwały zwiększone rozwiązują się zwykle w ruchu przeciwnym „na zewnątrz”,

a zmniejszone – „do środka” np.:

Konsonans Doskonały Niedoskonały Czyste: 1 4 5 8

małe i wielkie 3(>) 6(>)

Dysonans wąski średni szeroki dys. harm. 2(>) 4< 5> 7(<) zw. zmn.

Page 20: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

20

8. I N T E R W A Ł Y W G A M I E C - D U R

Sekundy: małe: III – IV, VII – VIII

wielkie: I – II, II – III, IV – V,

V – VI, VI – VII.

Tercje: małe: II – IV, III – V, VI – I,

VII - II

wielkie: I – III, IV – VI,

V – VII

Kwarty: wszystkie są czyste: I – IV, II – V, III – VI,

V – I, VI – II,VII – III.

oprócz: kwarty zmniejszonej: IV – VII.

Kwinty : wszystkie są czyste: I – V, II – VI, III – VII

IV – I, V – II, VI – III

oprócz: kwinty zmniejszonej: VII – IV

Seksty: małe: III – I, VI – IV, VII – V

wielkie: I – VI, II – VII, IV – II

V - III

Page 21: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

21

Septymy: wielkie: I – VII, IV - III

małe: II – I, III – II, V – VI,

VI – V, VII – VI.

Page 22: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

22

9 . B U D O W A N I E I N T E R W A Ł Ó W Ć W I C Z E N I A :

a) Pryma to powtórzenie tego samego dźwięku.

b) Sekundy:

Najmniejszą odległością jest sekunda mała /2>/, w gamie C-dur tworzą ją dźwięki: e-f i h-c. Nazywa się ją teŜ półtonem.

2> 2> Na klawiaturze fortepianu półton tworzą dwa klawisze w bezpośrednim sąsiedztwie:

Pomiędzy pozostałymi dźwiękami w gamie C-dur tj. c-d, d-e, f-g, g-a, a-h są odległości całych tonów, czyli sekundy wielkiej /2/

Page 23: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

23

Sekunda wielka zawarta jest pomiędzy dwoma klawiszami przedzielonymi trzecim klawiszem:

Sekunda wielka składa się z dwóch półtonów:

Znaki chromatyczne podnoszą /#/, lub obniŜają / / dźwięki o pół tonu. JeŜeli dźwięki c i d podniesie się krzyŜykami na cis i dis / c i d /, ...

to dalej pomiędzy nimi będzie interwał sekundy wielkiej / poniewaŜ klawisze cis i dis dzieli jeden biały klawisz /.

Page 24: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

24

JeŜeli dźwięki c i d obniŜy się bemolami na ces i des / c i d /, to dalej między nimi będzie odległość sekundy wielkiej / poniewaŜ klawisze ces i des takŜe dzieli jeden klawisz /.

Pomiędzy dźwiękami e i f jest sekunda mała:

2> Sekundy małe, przy dodawaniu znaków zachowują się podobnie jak wielkie:

1. JeŜeli oba dźwięki podniesie się o pół tonu, poprzez dodanie do nich krzyŜyków, to dalej między nimi będzie sekunda mała:

2>

Page 25: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

25

2. JeŜeli oba dźwięki obniŜy się o pół tonu, poprzez dodanie do nich bemoli, to dalej między nimi będzie odległość sekundy małej:

2>

2> W wyŜej opisany sposób zachowują się wszystkie sekundy małe i wielkie z gamy C-dur: a/ gdy do obu dźwięków dowolnej sekundy wielkiej doda się:

• krzyŜyki – uzyska się równieŜ sekundę wielką, ale brzmiącą o pół tonu wyŜej np.: d-e daje #d-#e

• bemole – uzyska się równieŜ sekundę wielką, ale brzmiącą o pół tonu niŜej np.: d-e daje d- e.

b/ gdy do obu dźwięków dowolnej sekundy małej doda się: • krzyŜyki – uzyska się równieŜ sekundę małą, ale brzmiącą o pół tonu wyŜej

np.: h-c daje #h-#c • bemole – uzyska się równieŜ sekundę małą, ale brzmiącą o pół. tonu niŜej

np.: h-c daje h- c Wobec tego prawdziwy jest poniŜszy schemat: poziom po-

- jedynczych # /

poziom po-

-jedynczych /

2> 2> Gdy do kaŜdego dźwięku gamy C-dur doda się krzyŜyk, podniosą się dźwięki o pół tonu / przeniosą się dźwięki na poziom pojedynczych krzyŜyków / i uzyska się równieŜ gamę durową, ale brzmiącą o pół tonu wyŜej – gamę Cis-dur:

Page 26: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

26

2> 2>

Gdy do kaŜdego dźwięku gamy C-dur doda się bemol, obniŜą nam się dźwięki o pół tonu / przeniosą się dźwięki na poziom pojedynczych bemoli / i uzyska się gamę durową brzmiącą o pół tonu niŜej – gamę Ces.-dur:

2> 2> UŜywając podwójnych znaków chromatycznych / i / schemat sekund w gamie C-dur rozszerzy się do następującej postaci:

Daje to gamy: C – dur : Cis – dur : Cisis – dur :

Ces. – dur : Ceses – dur :

poziom podwójnych krzyŜyków poziom pojedynczych krzyŜyków

poziom pojedynczych bemoli poziom podwójnych bemoli

Page 27: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

27

Karta pracy ucznia nr 1: Zbuduj sekundy wielkie i małe od podanych dźwięków. Przystępując do pracy wzoruj się na sekundach gamowłaściwych z gamy C – dur, zaznaczonych na czarno. Sekundy wielkie: Sekundy małe:

Karta pracy ucznia nr 2:

Zbuduj ciąg sekund wielkich w górę od dźwięku c. Wykonując pracę wzoruj się na sekundach z gamy C – dur.

Page 28: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

28

Karta pracy ucznia nr 3; Zbuduj ciąg sekund wielkich w dół od dźwięku c.

Karta pracy ucznia nr 4: Zbuduj dwa ciągi sekund wielkich z podanymi dźwiękami centralnymi:

a) dźwięk centralny c.

b) dźwięk centralny a.

Page 29: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

29

2) Wykreśl w tabeli wszystkie dźwięki z obu ciągów:

c

d

e

f

g

a

h 3) Zapisz wnioski wysnute na podstawie tabeli. 4) Zbuduj 3 sekundy wielkie od dowolnych dźwięków i odszukaj je w którymś z powyŜszych ciągów. 5) Zapisz wnioski jakie ci się nasunęły.

Karta pracy ucznia nr 5:

Zbuduj ciągi sekund małych od podanych dźwięków centralnych. W tym celu wykorzystaj podany przykład:

Page 30: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

30

Zadanie : ( 1 – 5 )

c)Tercje:

Informacja wyj ściowa : 3 = 2 + 2 3> = 2> + 2 lub 2 + 2> Oznaczamy wszystkie tercje gamowłaściwe w gamie C-dur

Karta pracy ucznia nr 6: Zbuduj tercje wielkie i małe od podanych dźwięków. Przystępując do pracy wzoruj się na tercjach gamowłaściwych z gamy C – dur, zaznaczonych na czarno. 3 – pierwsza linijka 3> - druga linijka

Page 31: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

31

tercje wielkie: tercje małe:

Karta pracy ucznia nr 7: Zbuduj ciągi tercji wielkich . KaŜdy ciąg posiada dźwięk centralny oznaczony na czarno. Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół. ( Przykł 1 – 4 )

Page 32: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

32

Karta pracy ucznia nr 8: 1. Zbuduj ciągi tercji małych . KaŜdy ciąg posiada dźwięk centralny oznaczony na czarno. Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół. Przykł: 1 - 3

d) Kwarty:

Informacja wyjściowa: wszystkie kwarty w gamie C – dur są czyste, oprócz kwarty f – h, która jest zwiększona /4</. KaŜda kwarta czysta posiada w swej rozpiętości jeden półton gamowłaściwy. Kwarta zwiększona nie posiada takiego półtonu 4<

4 4 4 4< 4 4 4

Page 33: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

33

Karta pracy ucznia nr 9: Zbuduj kwarty czyste i zwiększone od podanych dźwięków. Przystępując do pracy wzoruj się na kwartach gamowłaściwych z gamy C – dur, zaznaczonych na czarno.

czysta /4/ - pierwsza linijka zwiększona /4</ - czwarta linijka kwarty czyste: kwarty zwiększone:

Page 34: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

34

Karta pracy ucznia nr 10: Uzupełnij znaki przy nutach w ciągu z dźwiękiem centralnym - zaznaczonym na czarno - tak, aby powstały ciąg kwart czystych zawierał wszystkie dźwięki skali chromatycznej. Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół.

Karta pracy ucznia nr 11: Zbuduj ciągi kwart zwiększonych z podanymi dźwiękami centralnymi.

Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół Przykł ( 1 – 6 )

Page 35: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

35

e) Kwinty:

Informacja wyjściowa: - wszystkie kwinty w gamie C – dur są czyste, oprócz kwinty h - f, która jest kwintą zmniejszoną /5>/

- kaŜda kwinta czysta posiada w swojej rozpiętości jeden półton gamowłaściwy, kwinta zmniejszona posiada aŜ dwa takie półtony

5>

Karta pracy ucznia nr 12

Zbuduj kwinty czyste i zmniejszone od podanych dźwięków. Przystępując do pracy wzoruj się na kwintach gamowłaściwych z gamy C – dur, zaznaczonych na czarno:

czysta /5/ - pierwsza linijka zmniejszona /5>/ - ostatnia linijka kwinty czyste: kwinty zmniejszone:

Page 36: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

36

Karta pracy ucznia nr 13: Uzupełnij znaki przy nutach w ciągu z dźwiękiem centralnym - zaznaczonym na czarno - tak, aby powstały ciąg kwint czystych zawierał wszystkie dźwięki skali chromatycznej. Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół

Karta pracy ucznia nr 14:

Zbuduj ciągi kwint zmniejszonych z podanymi dźwiękami centralnymi.

Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół. ( Przykł. 1 – 6)

Page 37: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

37

f) Seksty:

Informacja wyjściowa: * seksta wielka / 6 / zawiera jeden półton gamowłaściwy: 6

½ * seksta mała / 6> / zawiera dwa gamowłaściwe półtony: 6>

1/2 1/2

Karta pracy ucznia nr 15:

Zbuduj seksty według wzorów: wielka /6/ - pierwsza linijka mała /6>/ - trzecia linijka seksty wielkie: seksty małe:

Page 38: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

38

Karta pracy ucznia nr 16: Zbuduj ciągi sekst wielkich. KaŜdy ciąg posiada dźwięk centralny oznaczony na czarno. Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół. Przykł. nr 1

Przykł. nr 2

Przykł. nr 3

Karta pracy ucznia nr 17: 1. Zbuduj ciągi sekst małych . KaŜdy ciąg posiada dźwięk centralny oznaczony na czarno. Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół. ( Przykłady 1 – 4 )

Page 39: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

39

g) Septymy:

Informacja wyjściowa: - dopełnieniem / przewrotem / septymy wielkiej /7</do oktawy jest półton / 2>/ /Skoro mamy w gamie C – dur tylko dwa półtony gamowłaściwe, to są równieŜ tylko dwie septymy wielkie – pozostałe septymy są małe /.

2>

- dopełnieniem septymy małej / 7 /do oktawy jest cały ton, czyli sekunda wielka / 2 /

Septymy w gamie C – dur:

Page 40: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

40

Karta pracy ucznia nr 18: Zbuduj septymy według wzorów: wielka / 7< / - pierwsza linijka mała / 7 / - druga linijka septymy małe: septymy wielkie:

Karta pracy ucznia nr 19: Zbuduj ciągi septym małych . KaŜdy ciąg posiada dźwięk centralny oznaczony na czarno. Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół.

Page 41: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

41

Przykład nr 1:

Przykład nr 2:

Karta pracy ucznia nr 20:

Zbuduj ciągi septym wielkich . KaŜdy ciąg posiada dźwięk centralny oznaczony na czarno. Pracę swą zacznij od budowania ciągu w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i buduj ciąg od tego dźwięku w dół. ( Przykłady nr 1 – 5 )

Page 42: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

42

10. PODSUMOWANIE WIADOMO ŚCI Budowanie interwałów Karta pracy ucznia nr 21:

1 Zbuduj ciągi sekund wielkich w górę od dźwięków: a) c b) f

2. Zbuduj ciągi sekund wielkich w dół od dźwięków: a) e b) h

3. Zbuduj ciągi sekund małych w górę od dźwięków: a) g b) a c) h d) d e) e

4. Zbuduj ciągi sekund małych w dół od dźwięków: a) f b) g c) a d) c e) d

2. Zbuduj ciągi tercji małych w górę od dźwięków: a) e b) a c) h

3. Zbuduj ciągi tercji małych w dół od podanych dźwięków: a) f b) g c) c

4. Zbuduj ciągi tercji wielkich w górę od dźwięków: a) c b) f c) d

Page 43: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

43

d) g 5. Zbuduj ciągi tercji wielkich w dół od dźwięków:

a) e b) a c) d d) h

6. Zbuduj ciąg kwart czystych w górę od dźwięku h. 10. Zbuduj ciąg kwart czystych w dół od dźwięku f. 11. Zbuduj ciąg kwart zwiększonych w górę od dźwięków:

a) a b) d c) e d) g e) c f) f

12. Zbuduj ciąg kwint czystych w górę od dźwięku f. 13. Zbuduj ciąg kwint czystych w dół od dźwięku h. 14. Zbuduj ciąg kwint zmniejszonych w górę od dźwięków:

a) g b) d c) a d) c e) h f) e

15. Zbuduj ciąg kwint zmniejszonych w dół od dźwięków: a) f b) c c) g d) e e) a f) d

16. Zbuduj ciąg sekst małych w górę od dźwięków: a) e b) a c) d d) h

17. Zbuduj ciąg sekst małych w dół od dźwięków: a) c b) f c) d d) g

18. Zbuduj ciąg sekst wielkich w górę od dźwięków: a) f b) g c) c

Page 44: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

44

19. Zbuduj ciąg sekst wielkich w dół od dźwięków: a) e b) a c) h

20. Zbuduj ciąg septym małych w górę od dźwięków: a) e b) h

21. Zbuduj ciąg septym małych w dół od dźwięków: a) c b) f

22. Zbuduj ciąg septym wielkich w górę od dźwięków: a) g b) a c) c d) f e) d

23. Zbuduj ciąg septym wielkich w dół od dźwięków: a) a b) h c) d d) g e) e

Page 45: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

45

11. INTERWAŁY ZMNIEJSZONE I ZWI ĘKSZONE KaŜdy interwał moŜna zmniejszyć lub zwiększyć.

Przy opisywaniu interwałów naleŜy pamiętać poznane juŜ symbole: zmniejszone małe wielkie czyste zwiększone 1> 2>> 3>> 4> 5> 6>> 7> 8>

2> 3> 6> 7

2 3 6 7<

1 4 5 8

1< 2< 3< 4< 5< 6< 7<< 8<

1. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi sekund zwiększonych ( 2< ) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

2< 2< 2< 2<

2< 2< 2< 2< 2<

2. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi sekund zmniejszonych ( 2>> ) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

2>> 2>> 2>> 2>>

2>> 2>> 2>> 2>>

2>> 2>> 2>> 2>>

3. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi tercji zwiększonych ( 3< ) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

3< 3< 3<

Page 46: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

46

3< 3< 3< 3<

3< 3< 3< 3<

4. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi tercji zmniejszonych ( 3>> ) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku

centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

3>> 3>> 3>>

3>> 3>> 3>> 3>>

3>> 3>> 3>>

5. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi kwart zmniejszonych ( 4> ) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku

centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

4> 4> 4> 4>

4> 4> 4> 4>

6. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi kwint zwiększonych ( 5< ) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku

centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

5> 5> 5> 5>

Page 47: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

47

5> 5> 5> 5>

7. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi sekst zmniejszonych (6>>) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku

centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

6>> 6>> 6>> 6>>

6>> 6>> 6>> 6>>

6>> 6>> 6>>

8. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi sekst zwiększonych (6<) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku

centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

6< 6< 6< 6< 6<

6< 6< 6< 6< 6<

9. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi septym zmniejszonych (7>) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku

centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

Page 48: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

48

10. Uzupełnij znaki przy nutach tak, aby powstały ciągi septym zwiększonych (7<<) z dźwiękami centralnymi. Dźwięki centralne oznaczone są na czarno. Pracę swą zacznij od uzupełniania znaków przy dźwiękach w górę od dźwięku

centralnego, potem wróć się i uzupełniaj dźwięki przy nutach w dół od tego dźwięku:

7<< 7<< 7<< 7<< 7<< 7<<

7<< 7<< 7<< 7<< 7<< 7<< Podsumowanie wiadomości 1. Zbuduj ciąg sekund zmniejszonych od dźwięków: a) w górę:

• d • e • f • g • a • h • c • d • e • g • a • h

b) w dół: • f • g • a • h • c • d • e • f • g • a • c • d

Page 49: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

49

2. Zbuduj ciąg sekund zwiększonych od dźwięków: a) w górę:

• f • h • c • c • e • f • d • a • g

3. Zbuduj ciąg tercji zmniejszonych od dźwięków: a) w górę:

• a • h • c • h • e • f • g • a • d • e

4. Zbuduj ciąg tercji zwiększonych od dźwięków: a) w górę:

• a • h • c • d • e • f • g • f • g • d • c

5. Zbuduj ciąg kwart zmniejszonych od dźwięków: a) w górę:

b) w dół: • h • e • e • f • a • h • g • d • c

b) w dół: • e • f • g • a • h • c • f • g • c • d

b) w dół: • e • f • g • a • h • c • d • e • d • a • h

b) w dół: • f • c • d • h • f • g • a • e

• d • e • h • g • a • h • f • c

Page 50: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

50

6. Zbuduj ciąg kwint zwiększonych od dźwięków: a) w górę:

• f • c • d • h • f • g • a • e

7. Zbuduj ciąg sekst zmniejszonych od dźwięków: a) w górę:

• e • f • g • a • h • c • d • a • h • d • e

8. Zbuduj ciąg sekst zwiększonych od dźwięków: a) w górę:

• e • f • g • a • h • c • f • c • g • d

b) w dół: • d • e • h • g • a • h • f • c

b) w dół: • a • h • c • d • e • f • g • d • c • g • f

b) w dół: • a • h • c • h • e • f • g • d • a

• e

Page 51: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

51

9. Zbuduj ciąg septym zmniejszonych od dźwięków: a) w górę:

• e • e • f • a • h • h • c • d • g

10. Zbuduj ciąg septym zwiększonych: od dźwięków: a) w górę:

• d • e • f • g • a • h • c • d • f • g • a • c

b) w dół: • h • c • c • e • f • f • g • a • d

b) w dół: • h • c • d • e • f • g • a • h • d • e • g • a

Page 52: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

52

12. I N T E R W A Ł Y C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E W G A M A C H

C - D U R I C - M O L L

Interwały charakterystyczne to wszystkie interwały zmniejszone i zwiększone jakie

występują w gamach na róŜnych stopniach.

Rodzaj gamy 2< 4> 4< 5> 5<

C – dur naturalna

IV - VII

C – dur harmoniczna

VI –VII

III – VI

IV – VII

II – VI

c – moll naturalna

II - VI

c – moll harmoniczna

VI -VII

IV - VII

II - VI III - VII

c – moll dorycka

IV - VII

III - VI

II - VI III - VII

Ćwiczenia: 1) Zapisz gamy C i c w odmianach, wypisz i rozwiąŜ wszystkie interwały charakterystyczne z

tych gam.

2) Zapisz gamy G i g w odmianach, wypisz i rozwiąŜ wszystkie interwały charakterystyczne.

3) Zapisz gamy D i d w odmianach, wypisz i rozwiąŜ wszystkie interwały charakterystyczne.

4) Zapisz gamy A i a w odmianach, wypisz i rozwiąŜ wszystkie interwały charakterystyczne

5) Zapisz gamy F i f w odmianach, wypisz i rozwiąŜ wszystkie interwały charakterystyczne

6) Zapisz gamy B i b w odmianach, wypisz i rozwiąŜ wszystkie interwały charakterystyczne

7) Zapisz gamy Es i es w odmianach, wypisz i rozwiąŜ wszystkie interwały charakterystyczne

Page 53: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

53

Wyszukiwanie tonacji dla danego interwału charakterystycznego:

stopnie IV – VII w tonacjach: A – dur naturalnej

harmonicznej

a – moll harmonicznej

doryckiej

III – VI w tonacji : h – moll doryckiej

stopnie: IV – VII w tonacjach: Fis – dur harmonicznej

fis – moll harmonicznej

13 T O N A L N O Ś Ć

Naczelne znaczenie w skali durowej i molowej ma I st. – dźwięk toniczny. Stanowi on

centrum, od którego zaleŜne są i do którego dąŜą wszystkie dźwięki i akordy. Tę zaleŜność

poszczególnych dźwięków i akordów nazywamy tonalnością / gr. tonos – napięcie, dźwięk /.

Podstawą tzw. systemu tonalnego dur –moll są skale majorowe i minorowe. System ten

dominuje juŜ od trzech wieków w muzyce europejskiej.

Pomiędzy poszczególnymi gamami, które są transpozycjami skal istnieją pewne wzajemne

stosunki, które określamy mianem pokrewieństwa. Stopień pokrewieństwa mierzymy ilością

wspólnych dźwięków.

Rozpoznawanie tonacji:

1/ ilość znaków przy kluczu

2/ słuchowe określenie trybu

Page 54: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

54

3/ patrzymy na akord kończący utwór lub ostatni dźwięk

4/ zwrócenie uwagi na podkład harmoniczny

Tonacja główna to tonacja, w której utrzymana jest przewaŜająca część utworu.

14. D I A T O N I K A, C H R O M A T Y K A , E N H A R M O N I A

Diatonika to zasada posługiwania się wyłącznie dźwiękami gamowłaściwymi, czyli

składowymi danej gamy. Melodię opartą tylko na dźwiękach gamowłaściwych określamy

jako diatoniczną.

Chromatyka oprócz dźwięków gamowłaściwych stosuje teŜ ich podwyŜszenia lub

obniŜenia za pomocą znaków chromatycznych.

NaleŜą do nich krzyŜyk ( )– podwyŜsza dźwięk o pół tonu, do nazwy dźwięku dodajemy

końcówkę - is.

Krzy Ŝyk podwójny ( ) - podnosi dźwięk o dwa półtony, czyli o cały ton, do nazwy dźwięku

dodajemy końcówkę - isis.

Bemol ( ) – obniŜa dźwięk o pół tonu, do nazwy dźwięku dodajemy końcówkę - es.

Page 55: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

55

Bemol podwójny ( ) – obniŜa dźwięk o dwa półtony, czyli o cały ton, do nazwy dźwięku

dodajemy końcówkę - eses.

Kasownik ( ) – oznacza zniesienie działania krzyŜyka lub bemola, tak pojedynczego, jak

i podwójnego.

Znaki przykluczowe to stałe znaki ( lub ) umieszczone przy kluczu, obowiązują do końca

pięciolinii ( a,b ), lub do zmiany znaków po podwójnej kresce taktowej (c):

Znaki przygodne są umieszczane bezpośrednio przed nutami, obowiązują do kreski taktowej,

Enharmonia to zmiana pisowni dźwięków bez zmiany ich brzmienia. Jest ona moŜliwa

tylko w systemie równomiernie temperowanym, w którym półtony są równe.

KaŜdy dźwięk moŜna zapisać na trzy róŜne sposoby, oprócz dźwięku gis, który jest równowaŜny

tylko dźwiękowi as, a więc posiada tylko dwie nazwy.

Page 56: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

56

Dźwięki o róŜnej nazwie i pisowni, ale posiadające tę samą wysokość nazywamy dźwiękami

enharmonicznymi, lub enharmonicznie równowaŜnymi.

eis f geses heses a gisis des cis hisis

Półton diatoniczny tworzą dźwięki leŜące na sąsiednich stopniach ( linia – pole, lub pole –

linia ).

fis g

Półton chromatyczny tworzy się przez obniŜenie, lub podwyŜszenie tego samego stopnia

( linia – linia, pole – pole ).

a as

Page 57: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

57

15. G A M A C – D U R I c – M O L L W O D M I A N A C H Podstawą europejskiej muzyki jest system tonalny opierający się na skalach durowej

i molowej. KaŜda z nich ma swoje odmiany.

Gama durowa moŜe występować w odmianie naturalnej ( najczęściej ), lub harmonicznej

( obniŜony VI stopień ) oraz miękkiej ( obniŜony VI i VII stopień ).

naturalna:

2> 2>

2<

harmoniczna:

2>

2> 2>

miękka:

2> 2>

Gama mollowa moŜe występować w odmianie naturalnej ( inaczej eolskiej ), harmonicznej

( podniesiony VII stopień ), doryckiej ( podniesione stopnie VI i VII ) oraz

melodycznej ( w górę gama melodyczna jest taka sama jak gama dorycka, w dół zaś jest

taka jak eolska ).

naturalna:

2> 2>

2<

harmoniczna: 2> 2> 2>

Page 58: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

58

dorycka:

2> 2>

melodyczna:

2> 2> 2> 2>

Gamy C – dur i c – moll moŜna chromatyzować, powstają wtedy gamy chromatyczne.

Gama durowa chromatyczna występuje w dwóch odmianach: - regularnej ( w górę wszystkie

stopnie się podnosi, a w dół się je obniŜa ).

- nieregularnej ( w górę wszystkie stopnie się podnosi, z wyjątkiem VII – ten się obniŜa, w dół

wszystkie stopnie się obniŜa, z wyjątkiem IV – ten się podnosi ).

Gama mollowa chromatyczna idąc do góry jest identyczna jak równoległa do niej gama durowa

chromatyzowana nieregularnie, pisana od VI stopnia, czyli jak Es – dur chromatyczna

nieregularna.

Page 59: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

59

Idąc w dół jest identyczna jak jednoimienna gama durowa chromatyzowana nieregularnie, czyli jak

C – dur chromatyczna nieregularna. ( dźwięki gamy c – moll oznaczone są O , zaś dźwięki gamy

C –dur + )

Page 60: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

60

16. B U D O W A T R Ó J D Ź W I Ę K Ó W

I. Wiadomości wstępne:

KaŜdy trójdźwięk składa się z trzech dźwięków ułoŜonych tercjami

np: lub

KaŜdy dźwięk trójdźwięku to jego składnik. Poszczególne składniki trójdźwięku mają swoje

nazwy:

Trójdźwięki moŜna budować tercjami od dowolnych dźwięków w górę lub w dół, nadal jednak

najwyŜszy składnik trójdźwięku będzie się nazywał kwintą, środkowy tercją,

a najniŜszy prymą:

Trójdźwięk moŜe brzmieć melodycznie tzn. dźwięk po dźwięku jak melodia – jest to zapis

melodyczny:

Mogą teŜ brzmieć w trójdźwięku wszystkie dźwięki naraz – jest to zapis harmoniczny:

Page 61: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

61

Karta pracy ucznia nr 1:

1. Zbuduj trójdźwięki w górę, w zapisie melodycznym, od następujących dźwięków:

c1,d1,e1,f1,g1,a1,h1,d2,e2,f2,g2. Podpisz składniki trójdźwięków.

2. Zbuduj trójdźwięki w dół, w zapisie melodycznym, od następujących dźwięków:

c2,d1, e1,f1,g1,a1,h1. Podpisz składniki trójdźwięków.

3. Zbuduj trójdźwięki w górę, w zapisie harmonicznym, od następujących dźwięków:

C, c, d f, G. Podpisz składniki trójdźwięków.

4. Zbuduj trójdźwięki w dół, w zapisie harmonicznym, od następujących dźwięków:

F, f, h, c2,h2. Podpisz składniki trójdźwięków.

Page 62: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

62

II. Rodzaje trójdźwięków i ich budowa:

W zaleŜności od rozmiarów i kolejności tercji uŜytych do budowy trójdźwięków rozróŜniamy dwa

podstawowe typy trójdźwięków: dur (+) i moll (0) oraz pochodne od nich: zwiększony (<) oraz

zmniejszony (>).

dur zw moll zmn

3 + 3> 3 + 3 3> + 3 3> + 3>

3

3> 3 3>

3 3 3> 3>

+ < 0 >

dur zw moll zmn

Karta pracy ucznia nr 2:

1) Zbuduj trójdźwięki harmoniczne w górę:

a) + od dźwięku g1.

b) < od dźwięku g1.

c) 0 od dźwięku g1.

d) > od dźwięku g1.

2) Podpisz rodzaje trójdźwięków:

a) b) c) d) e) f) g) h)

i)

Page 63: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

63

3) Popraw błędy w trójdźwiękach, dopisując odpowiednie znaki przy nutach tak, aby

powstały podane poniŜej rodzaje trójdźwięków. Na czarno zaznaczono nuty, od których

naleŜy budować trójdźwięki.

Page 64: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

64

III. PRZEWROTY TRÓJD ŹIĘKÓW Trójd źwięk durowy:

Wzór: trójdźwięk C - dur

pz Ip IIp

+ + + 1 3 5

1. Zbuduj trójdźwięki durowe od podanych dźwięków:

+ + + + + + + + 1 3 5 1 3 5 1 3 Trójd źwięk molowy: Wzór: trójdźwięk c – moll

pz Ip IIp

0 0 0 1 3 5

2. Zbuduj trójdźwięki molowe od podanych dźwięków:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 1 3 5 1 3 Trójd źwięk zmniejszony: Wzór: trójdźwięk h – zmn.

pz Ip IIp

> > > 1 3 5

Page 65: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

65

3. Zbuduj trójdźwięki zmniejszone od podanych dźwięków:

> > > > > > > > 1 3 5 1 3 5 1 3

Page 66: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

66

IV. Trójd źwięki w tonacji C-dur

1. Zapis gamy C-dur, zbudowanie na jej stopniach trójdźwięków gamowych, omówienie

trybów akordów:

2. Wprowadzenie nazw akordów.

KaŜdy akord posiada swoją nazwę, która pochodzi od nazwy prymy akordu i jego trybu:

np.: prymą jest dźwięk c1, akord jest w trybie durowym, dlatego nazywa się C-dur

Nazwy akordów durowych zapisujemy duŜą literą np.; A-dur, mollowe akordy oznaczamy małą

literą, np.: a-moll, akordy zmniejszone: małą literą i skrótem zmn np.; h-zmn, akordy zwiększone:

literą duŜą i określeniem zw, np.: H-zw.

W uŜyciu są teŜ skróty: - akord dur – tylko duŜa litera np.: A

- akord moll – mała litera np.: a

- akord zmn. – np.: h>

- akord zw np.: H<

Nazwy akordów w tonacji C-dur:

C-dur d-moll e-moll F-dur G-dur a-moll h-zmn C-dur

Page 67: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

67

V. Porównanie trójdźwięków z trójdźwiękami z gamy C-dur

(Przekształcanie trójdźwięków)

Ćwiczenia:

1. a. Zbuduj następujące trójdźwięki wzorując się na trójdźwiękach z gamy C – dur:

Page 68: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

68

1. b.Zamaluj w trójdźwiękach pochodnych dźwięki wspólne z trójdźwiękiem podstawowym

2. Podpisz tryb trójdźwięków zapisanych czarnymi nutami. Obok przekształć je,

na podane poniŜej, dopisując znaki przy nutach – prymy zmieniać nie wolno:

? < ? + ? < ? < 0 > ? + < >

3. Podpisz tryb trójdźwięków:

a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Page 69: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

69

17. TETRACHORDY W GAMACH

Tetrachord zawiera cztery dźwięki (jest to połowa gamy). O rodzaju tetrachordu decyduje porządek interwałów w nim zawartych: Tetrachord durowy posiada półton na ostatnim miejscu, pozostałe odległości to całe tony:

½

Tetrachord molowy posiada półton na drugim miejscu, pozostałe odległości to całe tony:

½

Tetrachord eolski posiada półton na pierwszym miejscu, pozostałe odległości to całe tony:

½

Tetrachord harmoniczny posiada półtony na pierwszym i ostatnim miejscu, w środku zaś jest

sekunda zwiększona:

½ ½

KaŜda gama durowa lub molowa składa się z dwóch tetrachordów:

t. dolny: t. górny:

½ ½ I II III IV V VI VII VIII

stopnie gamy

Page 70: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

70

W gamach durowych, niezaleŜnie od odmiany, w roli tetrachordu dolnego zawsze występuje

tetrachord durowy. Tetrachordy górne róŜnią się w zaleŜności od odmiany gamy durowej.

Podobnie w gamach molowych, niezaleŜnie od odmiany, w roli tetrachordu dolnego zawsze

występuje tetrachord molowy. Tetrachordy górne róŜnią się w zaleŜności od odmiany gamy

molowej.

gama odmiana zapis dźwiękowy tetrachord górny

naturalna

durowy

harmoniczna

harmoniczny

2<

durowa

miękka

eolski

eolska

eolski

harmoniczna

harmoniczny

2<

dorycka

durowy

molowa

melodyczna

durowy

eolski

Page 71: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

71

Ćwiczenia:

1. Określ rodzaj poniŜszych tetrachordów. Ustal w jakich gamach występuje kaŜdy z nich:

2. Uzupełnij znaki przygodne tak, aby powstały oznaczone tetrachordy:

3. Zbuduj tetrachordy: durowy, molowy, eolski, harmoniczny od dźwięków:

a) C

b) es

c) h1

d) gis2

4. Wymień wszystkie gamy, w jakich występują tetrachordy z ćwiczenia 3.

Page 72: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

72

18. A K O R D Y W G A M A C H C – D U R I c - M O L L

Akordem nazywamy współbrzmienie złoŜone z trzech lub więcej dźwięków o róŜnej wysokości

i nazwie.

Trójd źwięki w gamach C – dur i c – moll na poszczególnych stopniach gamy:

C – dur naturalna

T S D

C – dur harmoniczna

c – moll naturalna

c – moll harmoniczna

c – moll dorycka

Czterodźwięki septymowe w poszczególnych rodzajach gam:

C – dur naturalna

+7< o7 o7 +7< +7 o7 >7 +7< C – dur harmoniczna

+7< >7 o7 o7 +7 <7< >7> +7<

c – moll naturalna

o7 >7 >7< o7 o7 +7 +7 o7 c – moll harmoniczna

o7< >7 <7< o7 +7 +7< >7> o7<

Page 73: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

73

c – moll dorycka

o7< o7 <7< +7 +7 >7 >7 o7<

W poszczególnych rodzajach gam na wszystkich stopniach moŜna teŜ budować

pięciodźwięki nonowe:

C – dur naturalna

C – dur harmoniczna

c – moll naturalna

c – moll harmoniczna

c – moll dorycka

Ćwiczenia:

1. Zapisz gamę C – dur. Podpisz tryby trójdźwięków zbudowanych na poszczególnych jej

stopniach.

2. Zapisz gamę G – dur. Podpisz tryby trójdźwięków zbudowanych na poszczególnych jej

stopniach

Page 74: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

74

3 . Zapisz gamy: D – dur, A – dur. E - dur Podpisz tryby trójdźwięków zbudowanych na

stopniach tych gam.

4. Zapisz gamy: F – dur, B – dur, Es – dur, As – dur. Podpisz tryby trójdźwięków

zbudowanych na poszczególnych stopniach tych gam.

Page 75: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

19. FUNKCJE TRÓJDŹWIĘKÓW GŁÓWNYCH I POBOCZNYCH

W DUR NATURALNYM I HARMONICZNYM

ORAZ MOLL HARMONICZNYM

Funkcje trójd źwięków określają ich miejsce w danej tonacji ( np. T to akord na1-szym stopniu, S -na IV stopniu, D-na V stopniu) oraz typy zaleŜności między akordami. Trójd źwięki główne to trójdźwięki triady harmonicznej: T,S,D Trójdźwięki poboczne to akordy zbudowane na pozostałych stopniach gamy: II, III, VI i VII st. Akordy w tonacji C-dur: + 0 0 + + 0 > +

I II III IV V VI VII VIII

C-dur d-moll e-moll F-dur G-dur a-moll h-zmn C-dur

C d e F G a h> C

W gamie C – dur harmonicznej obniŜony zostaje dźwięk na VI stopniu, w związku z tym zmianie ulegną akordy w skład których wchodzi ten dźwięk: T oS D

d-zmn f – moll As – zw Pozostałe akordy pozostają te same, co w C-dur naturalnej. W tonacji c – moll harmonicznej akordy są następujące:

I II III IV V VI VII VIII c-moll d-zmn Es-zw f-moll G-dur As-dur h-zmn c-moll

c d> Es< f G As h> c

C-dur naturalna: główne poboczne

T S D II III VI VII

+

C

+ F

+ G

0 d

0 e

0 a

> h>

C-dur harmoniczna: główne poboczne T 0S D II III VI VII

+

C

0 f

+ G

> d>

0 e

< As<

> h>

c-moll harmoniczna: główne poboczne 0T 0S D II III VI VII

0

c

0 f

+ G

> d>

< Es<

+ As

> h>

Page 76: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

76

1. Zbuduj trójdźwięki na kolejnych stopniach gam: G-dur, G-dur harm. oraz g-moll harmonicznej.

Podpisz tryby tych trójdźwięków. Porównaj z trójdźwiękami z gam C i c. Zapisz wnioski.

G-dur

G-dur harm. T 0S D

g – moll harmoniczna

Ćwiczenia:

1) Zbuduj akordy na stopniach gamy we wszystkich tonacjach durowych i molowych w górę koła kwintowego. Podpisz te akordy nazwami. Zrób zestawienie w formie tabeli akordów głównych i pobocznych w w.wym. tonacjach.

2) Zbuduj akordy na stopniach gamy we wszystkich tonacjach durowych i molowych w dół koła kwintowego. Podpisz te akordy nazwami. Zrób zestawienie w formie tabeli akordów głównych i pobocznych w w.wym. tonacjach.

G-dur naturalna: główne poboczne

T S D II III VI VII

+ G

+ C

+ D

0 a

0 h

0 e

> fis>

G-dur harmoniczna: główne poboczne T 0S D II III VI VII

+ G

0 c

+ D

> a>

0 h

< Es<

> Fis>

g-moll harmoniczna: główne poboczne 0T 0S D II III VI VII

0 g

0 c

+ D

> a>

< B<

+ Es

> Fis>

Page 77: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

77

20. W I E L O Z N A C Z N O Ś Ć F U N K C Y J N A

T R Ó J D Ź W I Ę K Ó W Ten sam trójdźwięk durowy moŜe mieć róŜne funkcje w róŜnych tonacjach: np. trójdźwięk C-dur moŜe być akordem: gama C-dur

- T w tonacji C-dur - S w tonacji G-dur - D w tonacji F-dur i f-moll - VI stopnia w tonacji e-moll

Ten sam trójdźwięk molowy moŜe mieć róŜne funkcje w róŜnych tonacjach: gama c-moll-harm np. trójdźwięk c-moll moŜe być akordem:

- oT w tonacji c-moll - oS w tonacji g moll - II stopnia w tonacji B-dur - III stopnia w tonacji As dur - VI stopnia w tonacji Es dur

Ten sam trójdźwięk zmniejszony moŜe przybrać róŜne funkcje: np. trójdźwięk h> moŜe być akordem:

- VII stopnia w tonacji C-dur i c-moll - II stopnia w tonacji a-moll

Ten sam trójdźwięk zwiększony posiada najczęściej funkcję np. trójdźwięk Es< moŜe być akordem:

- III stopnia w tonacji c-moll Ćwiczenia:

1. Naucz się doskonale schematów funkcyjnych trójdźwięków w tonacjach C-dur naturalnym i c-moll harmonicznym.

2. Zrób tabelę akordów triady harmonicznej we wszystkich tonacjach durowych i molowych koła kwintowego, według wzoru:

3. Ustal wszystkie moŜliwe funkcje dla następujących trójdźwięków: a) d b) E c) F<

główne poboczne

T S D II III VI VII

+

C

+ F

+ G

0 d

0 e

0 a

> h>

główne poboczne 0T 0S D II III VI VII

0

c

0 f

+ G

> d>

< Es<

+ As

> h>

tonacja T S D C-dur C F G G-dur G C D D-dur D G A A-dur A D E itd.

tonacja oT oS D a-moll a d E e-moll e a H h-moll h e Fis fis-moll fis h Cis itd.

Naucz się bardzo dobrze tych akordów.

d) e> e) g

f) A g) D< h) fis>

Page 78: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

21. D O M I N A N T A S E P T Y M O W A

Oto triada harmoniczna gamy C – dur:

Gdy do dźwięków dominanty dodamy jeszcze jeden składnik oddalony o tercję

gamowłaściwą wyŜej od kwinty akordu, powstanie czterodźwięk o nazwie dominanta

septymowa:

3w

3m 3m

7m

KaŜdy składnik tego akordu ma swoją nazwę w zaleŜności od interwału jaki tworzy

z prymą akordu:

KaŜdy składnik tego akordu wymaga odpowiedniego rozwiązania na dźwięki akordu

tonicznego:

D7 -- T

1 – to pryma 3 – to tercja 5 – to kwinta 7 – to septyma

3 1

D7 3 T 1

5 1 5

1

Page 79: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

79

KaŜda D7 posiada 4 postacie:

postać zasadnicza I przewrót II przewrót III przewrót

D7 D7 D7 D 1 3 5 7

bas cyfrowany: 6 4

D7 D5 D3 D2

Budując akordy D7 w przewrotach naleŜy pamiętać o rozkładzie interwałów:

Cwiczenia:

!. Zbuduj w górę od podanych dźwięków dominanty septymowe w postaciach zasadniczych.

Zaznacz

składniki.

2. Zbuduj D7 w postaciach zasadniczych w górę od podanych dźwięków. RozwiąŜ je zgodnie

z zasadami na dźwięki toniki.

3. Zbuduj w górę od podanych dźwięków D7we wszystkich postaciach, zaznacz składniki.

Postać zasadnicza

II przewrót

I przewrót

III przewrót

Page 80: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

80

4. Zbuduj w dół od podanych dźwięków D7we wszystkich postaciach, oznacz składniki.

Page 81: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

81

22. ROZWIĄZANIA D7

Dominanta septymowa jako dysonansowa forma akordu dominantowego zawsze rozwiązuje się na

akord toniczny.

7

D (0)T 1 5

1

KaŜdy składnik dominanty ma określony kierunek rozwiązania:

a) tercja D7 zawsze posuwa się do góry na prymę T

b) septyma D7 zawsze opada na tercję T

c) pryma pozostaje jako dźwięk wspólny akordów stając się kwintą T, lub jeŜeli jest w basie

skacze na prymę T

d) kwinta D7 opada na prymę T

Ćwiczenia:

1. Oznacz składnikami zapisane D7 ( zamaluj prymę ). Podpisz nazwę D7. Podaj nazwę tonacji w której ten akord jest dominantą ( akordem zbudowanym na V stopniu ).

2. Zbuduj w podanej tonacji akordy D7 w oznaczonych postaciach:

3 5 1 3

Page 82: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

82

3. Zbuduj w podanej tonacji akord D7 w oznaczonej postaci i rozwiąŜ na T:

4. Podpisz nazwą podaną D7, oznacz składniki i rozwiąŜ na podaną T, podpisz nazwę T (czyli oznacz tonację).

Page 83: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

83

23. R Y T M M U Z Y C Z N Y

Rytm muzyczny to zjawiska związane z przebiegiem czasowym utworu ( inaczej –

następstwo dźwięków w czasie ).

Podział rytmiczny regularny - ( w jego wyniku powstają grupy rytmiczne regularne ) :

- podział dwudzielny: - kaŜda większa wartość dzieli się na dwie mniejsze

itd

- podział trójdzielny: - kaŜda większa wartość dzieli się na trzy mniejsze

Cała nuta trwa przez 4 miary Półnuta trwa przez 2 miary Ćwierćnuta trwa przez 1 miarę Ósemka trwa przez 0.5 miary Szesnastka trwa przez 0.25 miary

6 miar po 2 miary po 1 mierze

3 miary po 1 mierze po pól miary

Page 84: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

84

Podział rytmiczny nieregularny - ( w jego wyniku powstają nieregularne grupy rytmiczne ):

=

=

= Kropka przy nucie przedłuŜa czas jej trwania o połowę, np.:

= +

= +

= +

= + Łuk łączący dwie nuty o tej samej wysokości przedłuŜa czas trwania jednej nuty o wartość drugiej. Np.:

1 miara 0.5 miary 2 miary

6 miar 3 miary 3 ósemki 3 szesnastki

= 3 miary = = 3 ósemki =

Kiedy przy nucie stoi więcej kropek, np.: 2, wtedy pierwsza kropka przedłuŜa czas trwania nuty o jej połowę, druga zaś przedłuŜa jeszcze o połowę z pierwszej kropki:

=

=

=

Page 85: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

85

Ćwiczenia:

1. Napisz oznaczenie metrum , lub przy kaŜdym przykładzie, oznacz klamrami miary taktowe:

a)

b)

c)

d) 2. Zrealizuj przebiegi rytmiczne:

a)

b)

c)

d)

Page 86: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

86

24. N I E R E G U L A R N Y P O D Z I A Ł W A R T O Ś C I

R Y T M I C Z N Y C H A. Grupy niemiarowe w podziale dwójkowym:

W podziale regularnym dwójkowym kaŜda dłuŜsza wartość dzieli się na dwie równe

mniejsze, dalej na cztery .......osiem ..............szesnaście...............trzydzieści dwie.......itd.

Np.:

1

2

4 itd

8

16 JeŜeli zatem będziemy chcieli podzielić jakąś wartość na inną ilość równych części,

otrzymamy wtedy nieregularne grupy rytmiczne:

a) JeŜeli nutę podzielimy na trzy równe części, zamiast na dwie. Wówczas powstanie triola.

= = 3

= = 3

= =

3

3

= = 3

= =

Page 87: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

87

b) JeŜeli nutę podzielimy na pięć, sześć lub siedem równych części, zamiast na cztery.

Powstanie wówczas kwintola, sekstola lub septola.

= = = = 5 6 7

5 6 7

= = = =

5 6 7

= = = =

5 6 7

= = = =

5 6 7

= = = =

c) JeŜeli nutę podzielimy na dziewięć....do piętnastu równych części, zamiast na osiem.

Wówczas powstaną: nowemola, decymola, undecymola, duodecymola, tercdecymola,

kwartdecymola lub kwintdecymola.

9 10

= = =

9 10

= = =

9 10

= = =

d) JeŜeli nutę podzielimy na siedemnaście .....do trzydziestu jeden równych części, zamiast

na szesnaście.

21

= =

Page 88: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

88

B. Grupy niemiarowe w podziale trójkowym:

W regularnym podziale trójkowym kaŜda dłuŜsza wartość dzieli się na trzy równe

części, dalej na sześć..........dwanaście.............dwadzieścia cztery................czterdzieści

osiem......itd. Np.:

1.

3.

6.

12. itd.

1.

3.

6. itd. JeŜeli zatem będziemy chcieli podzielić jakąś wartość na inną ilość równych części,

otrzymamy wtedy nieregularne grupy rytmiczne::

a) JeŜeli nutę zamiast na trzy, podzielimy na dwie, cztery lub pięć równych części –

powstanie wtedy duola, kwartola lub kwintola.

= = = = 2 4 5

= = = =

2 4 5 4 5

= = = = 2

Page 89: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

89

2 4 5

= = = =

b) JeŜeli nutę zamiast na sześć, podzielimy na siedem..........do jedenaście równych części -

powstanie wtedy: septola ....... undecymola.

= = = ......................... = 7 11

7 11

= = = ............. = 7 11

= = = ...............=

c) Grupę niemiarową mamy teŜ wówczas, gdy nutę zamiast na dwanaście, podzielimy na

trzynaście ......... do dwadzieścia trzy części.

15 20

= = = 15

= = = ....... itd

d) Do grupy niemiarowej mogą wchodzić pauzy, np.: 6 6

3 3

e) W grupie niemiarowej spotyka się teŜ nuty z kropką.

Page 90: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

90

2 5. M E T R U M M U Z Y C Z N E.

T A K T I J E G O R O D Z A J E

Metrum muzyczne pozwala grupować wartości w takty za pomocą regularnie

powtarzających się akcentów metrycznych.

Takt ograniczony kreskami taktowymi zawiera odpowiednią ilość wartości rytmicznych

nut i pauz. Ilość ta jest określona przez oznaczenie taktowe, np.:

trzy zawiera ćwierćnuty Takty dzielimy na: 1. Proste i złoŜone

Proste – górna cyfra oznaczenia taktowego to 2 lub3, np.: , , ,

ZłoŜone – górna cyfra oznaczenia taktowego to wielokrotność 2 lub 3, np.: , ,

2. Dwójkowe i trójkowe

Dwójkowe – górna cyfra oznaczenia taktowego to 2 lub 4, np.:, , , ,

Trójkowe – górna cyfra oznaczenia taktowego to 3, lub jego wielokrotność.

np.: , , , ,

3. Takty złoŜone regularnie i nieregularnie.

Regularne – górna cyfra oznaczenia taktowego bez reszty dzieli się przez 2 lub 3.

np.: , , , ,

Składają się z takich samych taktów prostych, np.: = +

= + + Nieregularne – górna cyfra nie dzieli się bez reszty ani przez 2, ani przez 3.

np.: ,

Składają się z niejednakowych taktów prostych, np.: , = + +

Page 91: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

91

Takty proste posiadają jeden akcent metryczny:

mocna część

taktu

mocna część

taktu

Takty złoŜone składają się z dwu lub więcej taktów prostych, dlatego posiadają dwie lub

więcej części mocne:

mocna mocna mocna

słaba część

taktu

słabe części taktu

słabe słabe słabe

Page 92: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

92

26. G R U P O W A N I E W A R T O Ś C I W T A K T A C H

P R O S T Y C H

RozróŜniamy kilka rodzajów rytmów :

1. Głównoczęściowy – takty zawierają wartości równe jednostce miarowej, np.:

2. Rozdrobniony – jest wtedy, gdy takty zawierają wartości mniejsze od jednostki

miarowej ( metrycznej ), np.:

3. Rozszerzony – jest wtedy, dgy takty zawierają wartości większe od jednostki miarowej

( metrycznej ), np.:

Grupowanie wartości rytmicznych w takcie ma na celu ustalenie sumy ( ilości )

tych wartości oraz ich uporządkowanie tak, aby łatwo moŜna było je odczytać.

Grupowanie wartości rytmicznych w rytmie rozdrobnionym:

JeŜeli w części taktu - obojętne w mocnej, czy słabej – znajdują się co najmniej dwie nuty, to

mówimy wówczas o tzw. grupie rytmicznej, pierwsza nuta tej grupy jest metrycznie mocna,

druga zaś słaba, np.:

części grup

i podgrup

części taktu

poziom ósemek

poziom szesnastek

poziom trzydziestodwójek

Page 93: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

93

Rozdrobnienie wartości rytmicznych w taktach moŜe następować w ramach poszczególnych

części taktu. W pisowni oznacza to, Ŝe wartości ( powstałe przez rozdrobnienie wartości

rytmicznych ) naleŜące do tej samej części taktu powinny być wyraźnie graficznie związane, np.:

Grupowanie wartości w rytmie rozszerzonym:

W rytmie rozszerzonym wartości rytmiczne są większe od wartości jednostki miarowej.

Rozszerzenie wartości rytmicznych przeprowadza się według następujących zasad;

1) Wartość rytmiczna mocnej części taktu moŜe się rozszerzyć o całą wartość następnej

słabej części taktu w taktach dwójkowych np.: , , :

Page 94: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

94

lub następnych słabych części taktu w taktach trójkowych np.:, , :

2) Wartość rytmiczna mocnej części taktu moŜe się powiększyć o połowę następnej

wartości w takcie za pomocą kropki np.:

3) Wartość rytmiczna mocnej części taktu moŜe się powiększyć o mniej niŜ połowę

następnej wartości w takcie tylko za pomocą łuku. np.:

4) Wartość rytmiczna słabej części taktu moŜe się powiększyć o dowolną część

następnej wartości ( nawet o całą wartość) tylko za pomocą łuku , w przeciwnym

bowiem razie powstanie synkopa.

Page 95: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

95

Zadania: Grupowanie wartości w taktach prostych 1) Źle:

Dobrze:

2) Źle:

Dobrze:

Page 96: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

96

3) Źle:

Dobrze:

Page 97: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

97

27. T A K T Y Z Ł O ś O N E R E G U L A R N I E

Takty złoŜone regularnie składają się z dwóch lub więcej taktów prostych tego samego rodzaju,

np.: = +

= +

= + +

1 2 3 4 1 2 3 4

mocne części

taktów 1 i 3

równowaŜne

metrycznie

1 2 3 4 5 6

mocne części

taktów 1 i 4 równowaŜne

metrycznie

1 2 3 4 5 6

części mocne taktu

1 mocniejsze niŜ 4

słabe części

taktów 2 i 4 równowaŜne

metrycznie

części mocne taktu

1 mocniejsze od 3

części słabe taktu

równowaŜne metrycznie

słabe części taktów równowaŜne

metrycznie

części słabe taktu równowaŜne

metrycznie

Page 98: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

98

28. G R U P O W A N I E W A R T O Ś C I

W T A K T A C H Z Ł O ś O N Y C H

R E G U L A R N I E

I. W rytmie rozdrobnionym:

a) kaŜdy takt prosty powinien być graficznie wyraźnie wyodrębniony.

b) wszystkie nuty naleŜące do jednego taktu ósemkowego, bądź szesnastkowego łączy się

wspólnym wiązaniem.

II. W rytmie rozszerzonym:

1. Wszystkie takty złoŜone regularnie dają się wypełnić jedną nutą ( pauzą ) z kropką,

lub bez kropki. Wyjątek stanowią takty mające w oznaczeniu górną cyfrę 9,

których nie moŜna wypełnić jedną nutą.

2. W taktach dwójkowych wartość rytmiczna pierwszej mocnej części taktu moŜe zostać

zostać przedłuŜona na cały takt (a), na trzy czwarte taktu za pomocą kropki (b),

na siedem ósmych taktu za pomocą dwóch kropek(c), lub na piętnaście szesnastych

taktu za pomocą trzech kropek (d).

Page 99: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

99

a)

b) c)

d)

3. W taktach trójkowych wartość rytmiczna znajdująca się na pierwszej mocnej części

taktu moŜe przedłuŜać czas swego trwania na całą wartość taktów prostych,

składających się na takt złoŜony.

Dobrze: Źle:

W poniŜszych przykładach podany jest w pierwszych taktach rytm głównoczęściowy, a w

następnych – najczęstsze formy rytmu rozszerzonego:

zamiast

powinno być

Page 100: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

100

Page 101: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

101

29. P R Z E K S Z T A Ł C A N I E T A K T Ó W

KaŜdy z taktów , , posiada w sumie 12 szesnastek: róŜnią się jednak między sobą

ugrupowaniem swych wartości rytmicznych:

Ćwiczenia:

1. Przekształć rytm zapisany w takcie , na :

2. Przekształć rytm zapisany w takcie na :

Page 102: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

102

3. Przekształć rytm zapisany w takcie na :

Page 103: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

103

30. I N N E Z J A W I S K A

R Y T M I C Z N O - M E T R Y C Z N E

Synkopa

MoŜe powstać z przedłuŜenia wartości rytmicznej ze słabej części taktu na mocną jego część:

akcent rytmiczny: >

akcent metryczny: 1 i 2 i wynikiem tego jest akcent rytmiczny ( akcent metryczny w takcie jest normalny ).

Akcent rytmiczny – oparcie w takcie na słabej części taktu.

Przykłady synkop:

pisownia uproszczona: zamiast:

Page 104: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

104

Synkopy, które powstają z połączenia mniejszej wartości z większą:

Zjawiska synkopo – podobne - sytuacje powodujące powstanie akcentu rytmicznego.

1. Hoguetus ( łkanie ) – pojawianie się tekstu muzycznego na słabych częściach taktu,

podczas dgy na mocnych częściach jest pauza. ( zaczynanie od pauzy ).

1 2 1 2

2. Akcent charakterystyczny, np. polskich tańców ludowych – mazur:

> > 3. Przebieg rytmiczny, gdy na słabej części taktu lub grupy występują większe wartości rytmiczne, np.:

1 2

Cwiczenia:

1. Wypełnić w takcie pierwszy takt ćwierćnutami, drugi ósemkami, trzeci szesnastkami

i wprowadzić moŜliwie jak największą ilość synkop, po czym uprościć zapis.

2. W taktach , , wypełnić pierwszy takt ósemkami, drugi szesnastkami, wprowadzić

moŜliwie największą ilość synkop, po czym uprościć zapis.

3. Podany schemat w takcie przekształcić na takt w miarę potrzeby z zastosowaniem

synkop:

akcent rytmiczny, gdyŜ wypada na

słabą część taktu.

Page 105: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

105

31. P O K R E W I E Ń S T W O T O N A C J I

Stopień pokrewieństwa tonacji mierzymy ilością dźwięków wspólnych pomiędzy obu skalami. WyróŜniamy trzy rodzaje pokrewieństw:

1. Tercjowe – szczeg. przypadkiem jest pokr. równoległości 2. Kwintowe 3. Jednoimienności

Ad 1.

Stosunek tercjowy zachodzi wówczas, gdy toniki dwóch tonacji oddalone są od siebie w odległości tercji małej lub wielkiej. Istnieje kilka odmian tego pokrewieństwa:

a) stosunek mediantowy – tonika drugiej tonacji leŜy o tercję wyŜej od toniki pierwszej tonacji np. C-Es, C-es, C-E, C-e, c-es, c-E, c-e b) stosunek submediantowy – tonika drugiej tonacji leŜy o tercję niŜej od toniki pierwszej tonacji np. C-As, C-A, C-as, c-As, c-as, c-A

c) Równoległość ( paralelność ):

1) Zachodzi pomiędzy parą gam

+ i 0, tonika + leŜy o 3> wyŜej

od toniki 0.

2) Gamy takie mają wszystkie dźwięki

wspólne, a więc posiadają takie same

znaki przy kluczu.

Inne pary gam paralelnych np.:

C - dur a - moll

G - dur(1 ) e - moll(1)

D - dur(2 ) h - moll(2)

3>

Page 106: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

106

Jednoimienność: 1) Zachodzi pomiędzy parą

gam (+ i 0) o wspólnej

tonice.

2) Gamy te mają 5 dźwięków

wspólnych i róŜnicę 3 znaków

przy kluczu. Inne pary gam jednoimiennych:

F – dur (1 ) f – moll (4 )

B – dur (2 ) b – moll (5 )

G – dur (1 ) g – moll (2 )

A – dur (3 ) a – moll ( 0 )

Kwintowość :

Pokrewieństwo kwintowe zachodzi pomiędzy gamami durowymi, których toniki oddalone

są o interwał kwinty czystej. Gamy te mają siedem dźwięków wspólnych.

5cz

5cz

Page 107: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

107

Takie samo pokrewieństwo zachodzi pomiędzy dwoma gamami molowymi oddalonymi od

siebie o interwał kwinty czystej, np. gamy a – moll i e – moll mają teŜ

Siedem dźwięków wspólnych.

Na pokrewieństwie kwintowym opiera się koło kwintowe.

5cz 5cz

C a

(1 ) F G(1 #) (1) d e (1#) D (2 )B D(2#) (2 )g h(2#) Es A c fis (3 ) (3#) (3 ) (3#) As E f cis (4 ) (4#) (4 ) (4#) (5 )Des H (5#) (5)b gis (5#) (7#)Cis Ces(7 ) (7#) ais as(7) Fis (6#) dis(6#) Ges (6) es(6)

durowe molowe

Page 108: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

108

Koło kwintowe gam durowych: a) w górę koła kwintowego 7#

5cz 6#

5cz 5# 5cz 5 5cz 4#

5cz 3#

5cz 2#

5cz 1#

5cz 0#

Page 109: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

109

b) w dół koła kwintowego: 0 5cz 1

5cz 2

5cz 3 5cz 4 5cz 5 5cz 6

5cz 7

Page 110: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

110

Koło kwintowe gam molowych: a) w górę koła kwintowego

7# 5cz 6# 5cz 5# 5cz 4# 5cz 3# 5cz 2# 5cz 1# 5cz 0#

Page 111: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

111

b) w dół koła kwintowego: 0 5cz 1 5cz 2 5cz 3 5cz 4 5cz 5 5cz 6 5cz 7 Kolejność pisania znaków przykluczowych:

Page 112: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

112

Znaki w gamach bemolowych: durowe: molowe:

Znaki gam krzyŜykowych: durowe: molowe:

Stosunek sekundowy ( np. C-D, c-d, C-d itp.) oraz stosunek trytonu ( np.C-Fis, D-As) – gamy

naleŜące do tych stosunków uwaŜamy za niepokrewne.

C - dur 0

C – moll 0

Page 113: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

113

32. S K A L E M U Z Y C Z N E P O Z A S Y S T E M E M

D U R - M O L

Najbardziej znane są dziś dwie podstawowe skale muzyczne:

- durowa

- molowa

Inne skale obecne w muzyce na przestrzeni dziejów to:

- pentatonika

- skala całotonowa

- dwunastostopniowa

- góralska

- cygańska

- skale starogreckie

- skale kościelne ( średniowieczne )

Pentatonika:

Jest to skala pięciodźwiękowa, ( szósty jest powtórzeniem pierwszego ). Istnieje w dwóch

odmianach:

- anhemitonicznej ( bezpółtonowej )

3> 3>

- hemitonicznej ( półtonowej ) – dwie odmiany

- 2 półtony - -

- 1 półton

2>

Page 114: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

114

PoniewaŜ róŜne dźwięki tonikalizowano ( stawały się dźwiękami podstawowymi ), toteŜ

pentatonika obu odmian występowała w przewrotach, np.:

Ćwiczenia:

1) Napisać przewroty wyŜej podanej pentatoniki półtonowej.

2) Zbudować skale: pentatoniki półtonową i bezpółtonową z danymi dźwiękami centralnymi

f1 i h1.

Skala całotonowa:

Jest to skala 6 – stopniowa. Nie posiada ciąŜeń funkcyjnych, ani dźwięków prowadzących.

( w skalach durowej i molowej Dominanta zawsze, lub prawie zawsze rozwiązuje się na Tonikę,

natomiast tercja Dominanty wędruje jako dźwięk prowadzący w górę na prymę Toniki. )

Skalą tą posługiwał się Debussy w swych utworach.

Skala ta występuje tylko w 2 odmianach:

Ćwiczenie:

Zapisz skalę całotonową od dźwięku cis.

Skala dwunastostopniowa:

Skala zbudowana z dwunastu dźwięków powstałych z podziału oktawy na 12 równych części.

Wszystkie dźwięki są w tej skali jednakowo waŜne, ( nie tak jak w skalach systemu dur – moll,

gdzie najwaŜniejszy jest pierwszy stopień – Tonika ).

Skala ta wykorzystywana jest w muzyce współczesnej, przede wszystkim w muzyce serialnej

i dodekafonicznej.

- od dźwięku c - od dźwięku cis

Page 115: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

115

Skala góralska:

Jest to skala 7 – stopniowa, podobnie jak skale systemu dur – moll. Obecna w muzyce górali

tatrzańskich. Do skal góralskich sięgał Karol Szymanowski w swojej twórczości.

Skala cygańska:

To skala 7 – stopniowa. Występuje w dwóch odmianach:

4<

Ćwiczenia:

1) Zbudować skale góralskie kolejno od dźwięków: es2, f, A.

2) Zbudować skale cygańskie w odmianach, kolejno od dźwięków: d1, f1,H1.

Skale starogreckie:

Skale greckie były, tak jak skale naszego systemu tonalnego skalami 7 – stopniowymi,

( ósmy stopień był powtórzeniem pierwszego ). Składały się z dwóch takich samych tetrachordów

budowanych z góry w dół.

Najbardziej znane skale to:

1) 2)

dorycka frygijska

Page 116: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

116

Ćwiczenie:

Napisz transpozycje powyŜszych skal o 3w i 4cz .

Skale średniowieczne ( kościelne ):

Skale te zapoŜyczyły nazwy od skal greckich. Dzielono je na cztery główne ( autentyczne ):

W połowie XVI w wprowadzono jeszcze dwie skale autentyczne:

Zakres skal głównych rozszerzano, budując skale poboczne ( plagalne ) o 4cz niŜej od

autentycznych. Tak powstały skale:

- hypodorycka, zaczynająca się od dźwięku a

- hypofrygijska zaczynająca się od dźwięku h

- hypolidyjska zaczynająca się od dźwięku c

- hypomiksolidyjska zaczynająca się od dźwięku d

- hypojońska zaczynająca się od dźwięku g

- hypoeolska zaczynająca się od dźwięku e

lidyjska

dorycka frygijska lidyjska miksolidyjska

jońska eolska

Page 117: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

117

Wpływy skal średniowiecznych na muzykę artystyczną są bardzo silne. RównieŜ w polskiej

muzyce ludowej moŜna znaleźć wiele pieśni opartych na skalach kościelnych, np.: w zbiorze A.

Chybińskiego „Od Tatr do Bałtyku” są liczne pieśni oparte na skali doryckiej, frygijskiej,

lidyjskiej itd.

Z muzyki ludowej skale Średniowieczne przedostały się min. do mazurków Chopina, np.:

Mazurek nr 27 oparty jest na skali frygijskiej.

Page 118: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

118

33. E L E M E N T Y D Z I E Ł A M U Z Y C Z N E G O

Słuchając dowolnej muzyki moŜemy zaobserwować, Ŝe jest ona zmienna, o róŜnym wyrazie,

nastroju, tempie. Na tę jej róŜnorodność wpływają elementy muzyczne:

- rytmika

- melodyka

- harmonika

- agogika ( czyli tempo )

- dynamika ( czyli głośność )

- kolorystyka ( czyli barwa )

- artykulacja

Rytmika:

Związana jest z rytmem, czyli przebiegiem czasowym dźwięków ( z wartościami rytmicznymi ).

Dzielimy ją na:

RYTMIKA Swobodna Ustalona

Motoryczna Zmienna Okresowa

Swobodna nie ujmuje muzyki w takty, melodia płynie swobodnie Anonim „Bogurodzica”

Ustalona Posiada konkretne metrum, rytm ujęty w takty

Okresowa Często jest to rytmika taneczna i marszowa, operuje stałymi schematami rytmicznymi powtarzającymi się kilkakrotnie w równych odstępach czasu – okresowo, stąd nazwa.

F. Chopin - Preludium A – dur Schemat rytmiczny:

itd.

Zmienna Często zmieniają się grupy rytmiczne, rytmy, chociaŜ metrum pozostaje to samo

L. van Beethoven - Sonata A – dur op.2 nr 2

Motoryczna Oparta na jednostajnych, drobnych przebiegach rytmicznych

N. Paganini – Moto perpetuo M. Rimski – Korsakow „Lot trzmiela”

Page 119: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

119

Harmonika:

Związana jest nieodłącznie z harmonią czyli współbrzmieniami zachodzącymi w utworze.

Dzielimy ją na:

HARMONIKA Modalna Funkcyjna Sonorystyczna

modalna Cechują ją: - nieokreśloność tonalna - luźne współbrzmienia - posługiwanie się skalami kościelnymi Stosowana była głównie do XVI wieku

Anonim „Chwała Tobie Gospodzinie”

funkcyjna Wprowadzona od XVII wieku. Stosuje system tonalny dur – moll. Cechuje ją odnoszenie akordów do podstawowego akordu – Toniki.

F. Chopin – Preludium E – dur op 28 nr 9

sonorystyczna Cechuje ją posługiwanie się akordami ( często dysonującymi ) jako plamami barwnymi.

W. Lutosławski – „Muzyka Ŝałobna”

Dynamika:

Związana jest z głośnością dźwięku. Posiada swoje główne stopnie i odcienie:

fff ff f mf mp p pp ppp

moŜliwie głośno cicho moŜliwie najciszej najgłośniej

zgłośnienie ściszenie crescendo diminuendo

Stosuje się teŜ częste kontrasty dynamiczne, np.: O. di Lasso – madrygał „Echo”.

Agogika:

Związana jest z tempem utworu. Podstawowe oznaczenia agogiczne:

largo bardzo wolno

adagio powoli

andante wolno

moderato umiarkowanie

allegretto szybciej niŜ moderato

Page 120: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

120

allegro szybko wesoło

presto bardzo szybko

prestissimo jak najszybciej

rallentando zwalniając

ritardando zwalniając

accelerando przyspieszając

stringendo przyspieszając

Kolorystyka:

Związana jest z barwą dźwięku, z barwą instrumentu.

M. Musorgski – „Obrazki z wystawy”

Artykulacja:

Związana jest ze sposobem wydobywania dźwięku z danego instrumentu.

Wybrane oznaczenia artykulacyjne:

staccato odrywając dźwięki od siebie

spiccato odrywając dźwięki od siebie bardziej niŜ staccato

portato miękko oddzielając dźwięki

portamento stopniowo płynnie przechodząc z dźwięku na dźwięk

legato łącząc dźwięki

glissando płynne przechodzenie z jednego dźwięku na drugi poprzez wszystkie

moŜliwe wysokości pomiędzy tymi dźwiękami

tremolo szybkie powtarzanie dźwięku o tej samej wysokości

tremolando „ „ „ „ „ „

arpegio szybkie przejście poprzez składniki akordu od najniŜszego do najwyŜszego

z zatrzymaniem tych dźwięków do wybrzmienia.

arco grając smyczkiem

pizzicato szarpiąc strunę palcami

con sordino grając z tłumikiem

col legno grając drzewcem smyczka.

Page 121: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

121

S P I S T R E Ś C I :

1. Wprowadzenie........................................................................................ 2

2. Dźwięk i jego cechy................................................................................ 3

3. Elementy notacji muzycznej................................................................... 6

4. Klucze muzyczne....................................................................................10

5. System temperowany, skala, gama, tonacja............................................12

6. Interwały..................................................................................................13

7. Rozwiązywanie dysonansów…………………………………………...17

8. Interwały w gamie C – dur......................................................................18

9. Budowanie interwałów – ćwiczenia........................................................20

a. pryma...........................................................................................20

b. sekundy........................................................................................20

c. tercje............................................................................................28

d. kwarty..........................................................................................30

e. kwinty..........................................................................................33

f. seksty...........................................................................................35

g. septymy.......................................................................................37

10. Podsumowanie wiadomości – Budowanie interwałów...........................40

11. Interwały zmniejszone i zwiększone......................................................43

12. Interwały charakterystyczne w gamach C – dur i c – moll.....................50

13. Tonalność................................................................................................51

14. Diatonika, chromatyka i enharmonia......................................................52

15. Gama C – dur i c – moll w odmianach....................................................55

16. Budowa trójdźwięków.............................................................................58

i. Wiadomości wstępne.......................................................58

ii. Rodzaje trójdźwięków i ich budowa................................60

iii. Przewroty trójdźwięków..................................................62

iv. Trójdźwięki w tonacji C – dur.........................................64

v. Porównanie trójdźwięków z trójdźwiękami z gamy

C-dur (Przekształcanie trójdźwięków)............................65

17. Tetrachordy w gamach.............................................................................67

18. Akordy w gamach C – dur i c – moll.......................................................72

Page 122: Zasady muzyki do druku - Szkoła Muzycznapsm.nowysacz.pl/upload/articles/zm.pdf · Zapisz szereg tonów harmonicznych d źwi ęku C. Zagraj je z pami ... Pryma czysta 1 - ten sam

122

19. Funkcje trójdźwięków głównych i pobocznych w dur naturalnym

i harmonicznym oraz moll harmonicznym.............................................75

20. Wieloznaczność funkcyjna trójdźwięków...............................................77

21. Dominanta septymowa............................................................................78

22. Rozwiązania D7.......................................................................................81

23. Rytm muzyczny......................................................................................83

24. Nieregularny podział wartości rytmicznych............................................86

25. Metrum muzyczne. Takt i jego rodzaje...................................................90

26. Grupowanie wartości rytmicznych w taktach prostych...........................92

27. Takty złoŜone...........................................................................................97

28. Grupowanie wartości rytmicznych w taktach złoŜonych regularnie........98

29. Przekształcanie taktów............................................................................101

30. Inne zjawiska rytmiczno – metryczne.....................................................103

31. Pokrewieństwo tonacji. ...........................................................................105

32. Skale muzyczne poza systemem dur – moll............................................113

33. Elementy dzieła muzycznego..................................................................118

34. Spis treści.................................................................................................121