Žarko Paić Gradovi Izbjeglica Lévinas i Derrida Final

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  1/120

  ARKO PAI

  GRADOVI IZBJEGLICA:Od etike gostoljubivostidopolitika prijateljstva

  (LvinasDerrida)

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  2/120

  2

  arko Pai

  GRADOVI IZBJEGLICA:

  Od etike gostoljubivostidopolitika prijateljstva

  (Lvinas Derrida)

  Pan liber

  Institut za europske i globalizacijske studije

  Zagreb

  2016.

  www.inegs.com

  http://www.inegs.com/http://www.inegs.com/http://www.inegs.com/
 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  3/120

  3

  Prijatelju Albertu Goldsteinu, u spomen

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  4/120

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  5/120

  5

  Sadraj

  Saetak

  * * *

  Uvod:

  Neljudsko kao poetak etiko-politikoga

  obrata

  * * *

  1.

  to s Drugime?

  Lvinas i granice hospitaliteta

  * * *

  2.

  Dosezi politika prijateljstva:

  Derrida i tajna nadolazeega* * *

  Epilog

  * * *

  Literatura

  * * *

  Biljeka o autoru

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  6/120

  6

  Saetak

  Studija se bavi analizom problema stranaca, izbjeglica i azilanata u svjetlu etiko-

  politikoga obrata filozofijskih promiljanja najznaajnijih suvremenih filozofa koji su prvi na

  ishodu 20. stoljeaovo pitanje postavili kao pitanje budunosti Europepolazei od Kantove

  ideje univerzalnog svjetskog graanstva i vjenoga miraEmmanuela Lvinasa i Jacquesa

  Derride. Ako je, dakle, etika bez svojeg zaviaja i ukorijenjenosti kako u politiku zajednicu

  poetka (arh) u Grka, tako i u kozmopolitski poredak vrijednosti koji upravlja regulativno

  prostorom nacije-drave u moderno doba Europe, neto uistinu ve najavljeno u 20. stoljeu

  propau svakog moralizma, moralnosti i morala nakon dva svjetska rata, nacistikih

  koncentracijskih logora i staljinistikoga Gulaga, genocida nad idovima i istrebljenja etnikih

  skupina u ratovima za naftu i pustu zemlju postimperijalne suverenosti na Bliskome Istoku,

  Africi i Aziji, tada preostaje jo samo posljednji obrat. Njegov je smjer upuen kDrugome. U

  suosjeanju s patnjama blinjih djelovanje postaje nesvodljivo na bilo to izvan zbiljskoga

  odnosa pomoi i sudionitva u prevladavanju izvora patnje.

  Ali razmjeri ovoga dogaaja nadili su ak i predvianja najveih zlogukih proroka.

  Problem s kojima se Europa danas susree u zbilji jest uistinu onaj koji je filozofijski iz veden

  u miljenju obrata kasnoga Derride spram pitanja dekonstrukcije etike i politike. Isto tako

  mora se priznati da je u ranome djelu Lvinasa otvoren put do etikoga obrata same

  metafizike kao ontologije. Derrida u spisu posveenom Lvinasu ve na poetku tvrdi da se u

  njegovu glavnome djelu Totalitet i beskonano (Totalit et infini) radi izriito o raspravi o

  gostoprimstvu. Drugim rijeima, ovo to se dogaa s izbjeglitvom ovdje i sada nije

  nikakav dokaz pobjede politike dogaaja nad etikom bezuvjetne gostoljubivosti spram

  Drugoga, ve upravo suprotno. Lvinasova je etika gostoljubivosti i Derridina misao o

  politikama prijateljstva dokaz da je globalni poredak bezobzirnoga realizma i pragmatizma

  sam sebe doveo do zida, dok je Europu i Zapad ostavio na brisanome prostoru izdaje

  vlastitih ideala.

  Osnovna postavka koja se izvodi u ovome razmatranju svodi se, dakle, na to da je

  pitanje etiko-politikoga obrata suvremene filozofije na zasadama Lvinasove metafizike

  Drugoga i Derridine dekonstrukcije zapadnjake metafizike s temeljnim sklopom praktine

  filozofije i filozofije politike postalo upravo ovdje i sada pretpostavka za obrat u biti

  razumijevanja tvorbe suvremenoga svijeta. U svakome sluaju, ono to se danas zbiva s

  obzirom na mogui raspad Europe i preokret u politikoj konstelaciji snaga u globalnome

  poretku moi intenziviranjem tzv. izbjeglike krize ima izravne posljedice i na filozofijskepokuaje etiko-politikoga obrata. Sada je postalo potpuno jasno da na izazove s kojim se

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  7/120

  7

  suoavaju liberalne demokracije i njihovi diskursi tolerancije i Drugoga moe nastati samo

  oekivani uinak prijelaza iz etikogau politikonasilje. Razliite su samo forme ostvarenja.

  Nije, meutim, nipotoproblem u slabosti europskogpolitikoga poretka. On je jo uvijek

  ionako oaza eksperimenta demokratskih i postdemokratskih metoda stvaranja jedne

  nadnacionalne zajednice iz duha postimperijalne kulture sredita i rubova propalih carstava

  (Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije i Njemake). U tom pogledu oba su rata u 20.

  stoljeu europsko pitanje. Usto, u simbolikome smislu jo su bitno nedovrenima. Problem

  je u tome to se krhka zgrada liberalnoga konsenzusa rui u krhotine jer ne moe na dolazak

  valova imigrantskoga stanovnita s Bliskoga Istoka odgovoriti nikako drukije negoli onako

  kako je i konstituirano ovo doba logike kraja suverenosti i fraktalnih mrea informacija: i-i.

  to onda imamo na repertoaru politikoga diskursa glavnih figura ovog igrokaza s

  elementima postmoderne ironije i cinizma? Nita drugo negoli smuenost i nesuvislost,

  smjesu ustraenoga razuma i emocija u intenzitetu od ekstremne ksenofobije, izgradnje

  zidova sa ianom ogradom kao u Maarskoj do bezuvjetnoga prihvaanja izbjeglica s

  iskazima dobrodolice. Izostanak je alternativa jedina prava realnost. To se zbiva unato

  jasnome signalu ve od poetka 21. stoljea da je rat protiv terora koji provode SAD, NATO

  i europski saveznici u Afganistanu i Iraku poetak raspleta dugovjeke europske velike prie.

  Nakon totalitarnih poredaka u 20. stoljeu i njihova poraza jedino to je preostalo jest da se

  kolijevka modernosti i veliajne povijesti sjaja i uasa konstituira iz vlastite iluzije o

  jedinstvenoj i svemonoj kulturi kao identitetu. Sada kada je jasno da je ta iluzija svedena

  na jasan znak kulture kao visokoga stila potroakoga ivota i nita vie, postoji dugorona

  opasnost da se ovaj nihilizam sa savjeu okrene protiv velikih ideala Europe kao

  duhovnoga bitka u kojem se stjeu iskustva filozofije, politike i religije tako to sloboda

  miljenja ne potire vjeru, a dogaaj politike stabilnosti ne iskljuuje mogunost revolucija i

  prevrata. Ipak, nemojmo se zavaravati. Drugo su hipotetike mogunosti, a neto drugo, pak,

  realnost u znakovima mrane distopije.

  Autor u ekstenzivnoj kritikoj analizi ne samo misaonih sklopova Lvinasove etike

  Drugoga i Derridine dekonstrukcije cjelokupne tradicije zapadnjake filozofije politike, idejedemokracije i univerzalnoga bratstva i solidarnosti pokazuje da je nunost drugoga smjera

  u razmatranju budue europske politike preispitivanje one uloge koju je u moderno doba

  nacija-drava imao pojam suverenosti. Nestankom njegove moi i prijelazom u podruje

  heterogene postimperijalne suverenosti pitanje identiteta subjekta moderne politike naroda

  postaje pitanje njegove drukije konstrukcije. I to na temelju onoga to Derrida zahtijeva od

  Europe nastale u grko-idovskom misaonome horizontu. Bez odgovora na to pitanje nije

  mogue krenuti dalje. Utoliko vie to je pretpostavka za bilo kakav europski dijalog kultura

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  8/120

  8

  i stabilnost u odnosu spram kriznih arita u svijetu etiko-politiko pomirenje idova i Arapa,

  Izraela i Palestine.

  Uvod:

  Neljudsko kao poetak etiko-politikoga

  obrata

  Vjerojatno je od svih napisanih etika od Aristotela, preko Kanta do

  Lvinasa i Jonasa ona Spinozina ponajvie zagonetna. Jer ono to se

  tim nazivom eli rei postaje drugo ime za prvu filozofiju ili ontologiju.

  Kao to je poznato, metafizika pita o biti bitka, Boga, ovjeka i svijeta. Iz

  njezina utemeljenja u Grka postavljanje etike u sredite miljenjabilo je

  obiljeeno razdobljem stoicizma i skepticizma. Razlog lei u tome to se

  sudovi o dobrome ivotu sada ne izvode iz kozmologijskih pitanja u

  strogome smislu rijei. Na njihovo mjesto dolazi svojevrsna etika

  antropologija. Njezina je zadaada se ljudski ivot razmotri kao najvia

  vrijednost unutar kozmopolitskoga poretka svijeta. U novome vijeku u

  Spinoze etikom se, pak, oznaava geometrijska metoda miljenja

  supstancije. Ona ima znaajku univoknosti bitka i ekvivoknosti bia. Bog

  kao stvaratelj svijeta nije izvan stvorenoga. Njegovo je mjesto u pojmu

  imanencije samoga ivota. Odnos izmeu tijela i due nije dualistiki

  zasnovan. Monizam supstancije pretpostavlja otvorenost za beskonanu

  potencijalnost. Stoga jejasno zato je svako odreenje ujedno negiranje

  (omne determinatio est negatio) i zato je sloboda spoznata nunost

  (causa sui). Ali ono to je iz svega prekretno u novovjekovnome

  razumijevanju bitka i odnosu spram Boga kao apsolutno Drugoga jest da

  se iz Spinozina conatusa razvija mogunost slobode. Dostojanstvo

  ovjeka izvire iz njegova miljenja. to pripada podruju etike nije

  ogranieno na moralnost i praktino djelovanje. Naprotiv, etikom se

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  9/120

  9

  oznaava upravo taj metafiziki pojam conatusa izmeu Boga, bitka,

  ovjeka i slobode kao nunost djelovanja u skladu s miljenjem koje

  poiva na ideji matematiki i fizikalno konstruirane prirode u njezinoj

  vjenosti.1Obrat u odnosu na sve dotadanje etike jest u tome to saSpinozom otpoinje tiha revolucija miljenja samouspostavljanja tijela

  imanentnom mreom samoga ivota. Nije um onaj koji tijelu propisuje

  granice i upravlja postupcima. Samo tijelo (corpus) jest autonomno

  podruje ivotnosti ivota. U nizu suverenih prava izdvaja se pravo na

  elju kao uvjet mogunosti singularnoga djelovanja onoga iz ega

  nastaje etiki osjeaj empatije spram Drugoga. Tako je oito dabez inakranskoga milosra, ali s preokretom u znaenju same udovine

  slobode koja nije prikovana uz um poput parazitskoga priljepka, otpoinje

  novo poglavlje u preokretu same metafizike.

  Naravno, pojam koji stoji u nazivu jedne discipline to povezuje

  filozofiju i religiju daleko nadilazi razdvojenost miljenja i vjerovanja.

  Jednako tako, pojmom se etikoga ne moe obuhvatiti tek ono to suGrci smatrali obiajnou ili udorednou vlastite politike zajednice

  (politeia). Iz tog pojma rasprostire se neto ujedno blaeno i bezaviajno,

  prisno i strano. Jer kada vie nije mogua bilo kakva zajednica i

  zajednitvo ljudi na lokalno odreenome prostoru kao u grkome polisu,

  tada etiko postaje Zakonom nadolazee zajednice. Ona se mora

  izgraditi na religioznim temeljima s vodeom idejom pravednosti. Tamo

  gdje nedostaje iskonsko tlo kao fiksno boravite politikih graana unutar

  grada-drave, tamo je prostor politikoga u neprestanome saimanju i

  otvaranju. A ovjek se ne odreuje metafiziki kao zon politikon, nego

  iz svoje lutalake sudbine planetom bez sigurna pribjeita. U stalnome

  1Benedikt de Spinoza, ETIKA dokazana geometrijskim redom, Demetra, Zagreb, 2000. Preveo: Ozren

  unec. Vidi o Spinozi iznimno vanu interpretaciju za razumijevanje suvremenoga shvaanja pojmapolitikoga kao utopijskoga iz horizonta ustrojene tjelesnosti u spisu Gillesa Deleuzea, Spinoza:Practical Philosophy, City Lights Books, San Francisco, 1988.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  10/120

  10

  kretanju poput nomada u potrazi za novim domom i zemljom, njegov se

  ivot vodi kao vjeita preobrazba stanja bitka. Ve je iz ovoga jasno da

  su osim Aristotela i Kanta, svi presudni mislioci etikoga i etike kao prve

  filozofije vezani uz ahasversku sudbinu idovstva. Doista ne sluajno,najvei filozofi etiko-politikoga obrata u doba globalne planetarnosti,

  kozmopolitizma, izbjeglitva naroda, kraja suverenosti nacija-drava,

  suoenja s autoimunim sustavom politike entropije informacijskoga

  kapitalizma, obiljeeni su nastojanjem preusmjeravanja zapadnjake

  metafizike iz prostora ukorijenjenosti u vrijeme mesijanskoga doaa.

  Franz Kafka u Dnevnicimanaziva ovo potragom za treom zemljom.2

  Uvjet mogunosti etike u doba posvemanjega razmjetanja i krize

  moderne suverenosti jest suoenje s bezaviajnou neljudskoga.

  Paradoks je, dakle, da etika moe biti vjerodostojnom samo tako da joj

  bestemeljni temelj nije vie u ideji ovjeka kao zon logon ehon-a ili

  animal rationale. Umjesto te odredbe koja ovjeka visoko postavlja

  subjektom racionalnoga postupanja i stvaranja svijeta iz ideje istogauma u rasponu od Aristotela do Kanta i dalje, na djelu je radikalan

  proces dekonstrukcije temelja uope, pa tako i ranga i poloaja ovjeka

  kao subjekta. Ono to stoji u samoj jezgri rascijepaizmeu uma (ratio) i

  osjeaja (sensus) jest neto uistinu uzvieno i otuda udovino neljudski.

  Taj osjeaj da ovjek nema svoje tlo, da je raskorijenjen dogaajem

  prokletstva izbjeglitva u traganju za novim zaviajem i drugim domom

  na nekom stranome i nepoznatome tlu, pripada osjeaju koji nije osjeaj,

  te doivljaju koji nije doivljaj. Zato? Zato to je svaki osjeaj

  intencionalne naravi. Odnosi se na neto. Neime je izazvan u

  predmetnosti izvanjskoga svijeta. Tako je i sa strahom od neega,

  primjerice, zatvorenoga prostora ili mraka. No, postoji i osjeaj iznad

  intencionalnosti i doivljaj onkraj izvanjskoga svijeta. Posrijedi je strah

  2arko Pai, Trea zemlja: Tehnosfera iumjetnost, Litteris, Zagreb, 2014.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  11/120

  11

  koji dosie dimenzije uzvienoga jer nadilazi ljudsko i ujedno omoguuje

  svaki in nadilaenja. To je ono to nas potresa silnom snagom. Nikako

  mu se ne moemo oduprijeti. Jer nije rije o strahu pred neim, nego o

  tjeskobi koja nastaje iz egzistencijalne strukture slobode kao otvorenosti

  spram nadolazeega.Nijemci od romantike u spisima Novalisa koriste za

  to izraz Unheimlichkeit. Bez njega ne moemo razumjeti glavnu nakanu

  Heideggerova miljenja nakon Bitka i vremena (Sein und Zeit-a) iz 1927.

  godine, a niti cjelokupnu nakanu Freudove i Lacanove psihoanalize.

  Neprevedivost ove rijei dostatan je dokaz njezina bitnoga utjecaja kako

  na filozofiju i umjetnost, tako i na pokuaj da se psihoanaliza s pomouvlastita programa koje je najbolje definirao Sigmund Freud izrekom Gdje

  je bilo ono treba postati Ja (Wo es War, soll Ich werden) uzdigne do

  terapije za svaki oblik iluzije kako um moe dosei posljednje toke

  kozmike tajne stvaranja svijeta i njegove apokalipse.

  Ako je, dakle, etika bez svojega zaviaja i ukorijenjenosti kako u

  politiku zajednicu poetka (arh) u Grka, tako i u kozmopolitski poredakvrijednosti koji upravlja regulativno prostorom nacije-drave u moderno

  doba Europe, neto uistinu ve najavljeno u 20. stoljeu propau

  svakog moralizma, moralnosti i morala nakon dva svjetska rata,

  nacistikih koncentracijskih logora i staljinistikoga Gulaga, genocida nad

  idovima i istrebljenja etnikih skupina u ratovima za naftu i pustu zemlju

  postimperijalne suverenosti na Bliskome Istoku, Africi i Aziji, tada

  preostaje jo samo posljednji obrat. Njegov je smjer upuen kDrugome.

  U suosjeanju s patnjama blinjihdjelovanje postaje nesvodljivo na bilo

  to izvan zbiljskoga odnosa pomoi i sudionitva u prevladavanju izvora

  patnje. Moralni se Zakon ne slijedi iz straha od kazne. Umjesto toga sve

  je na pozivu savjesti u pogledu na lice Drugoga. udovino u svojoj

  uzvienosti kao stranosti i tuini (Unheimlichkeit) postaje uvjet

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  12/120

  12

  mogunosti etike.3 Ona vie nigdje nije utemeljena i vie nita ne

  propisuje ovjeku-bez-osobina, kako ga naziva Robert Musil u

  istoimenome romanu-eseju. to iz svega reenoga proizlazi? Ako je

  njezino mjesto Nigdje, a njezin subjekt Nitko, oigledno je da se etika ne

  moe vratiti ideji transcendencije bitka koja bi poivala na ideji naroda u

  etnikome smislu to stvara svoju dravu u doba kada je suverenost

  iezla u nepovrat. Zbog toga se etika osamostaljuje od tradicionalnih

  metafizikih nauka o moralnome djelovanju iz podruja normi i maksima

  istoga uma. Ova je emancipacija ponajprije negativne naravi.

  to se oslobaa od okova racionalnosti umjesto postojee prirodei njezinih svrha mora postulirati drugu ili umjetnu prirodu. Za nju, pak ne

  vrijedi zakon kauzalnosti i teleologije. Kraj prirode istodobno oznaava

  kraj suverenoga prava djelovanja Zakona u formi moralne zapovijedi.

  Ona dobro suprotstavlja zlu tako to pojam zla izvodi iz njegove negacije

  umnoga poretka stvari, a ne iz njegove nesvodljivosti koja je s onu stranu

  racionalnosti uope. Paradoks je suvremenih etikih promiljanja upravou tome to vraaju u igru religiozne sustave obiajnosti s njihovim

  dualistikim, ne nuno i manihejskim teologijama spasa, da bi u novome

  kontekstu pokuali izboriti mogunoststvaranja nove teodiceje. Poznato

  je da je taj pojam skovao Leibniz. Unutar njegove monadologijske

  metafizike odnosi se na konanu pobjedu Boje providnosti na kraju

  povijesti. Problem je, meutim, u tome to je teodiceja zasnovana na

  teleologijskome shvaanju povijesti kao vladavine uma. Vjera nije

  protivna umu pod uvjetom njezina uzdizanja na razinu prirodne ili

  racionalne teologije. Konanu formu filozofijskoga sustava zadobiva u

  Hegela s njegovom definicijom filozofije kao jedinstva uma i zbilje, ili

  spekulativno-dijalektikoga shvaanja bitka kao umno postale zbilje u

  3arko Pai, Mesijanski trijumf etike: Emmanuel Lvinas i aporije Drugoga, u: Sloboda bez moi:

  Politika u mrei entropije, Bijeli val, Zagreb, 2013., str. 346-392.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  13/120

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  14/120

  14

  sveza idovskog mesijanstva i kranskoga milosra u posljednjem

  udaru boanske pravednosti i beskrajne milosti ljubavi Boga spram

  ovjeka. Ako je tome tako, onda je toliko slavljena realna politika

  pragmatinoga interesa pala na ispitu i postala najgorim oblikom

  ksenofobije, rasizma i latentnoga neofaizma s prezirom drugih kultura i

  islama kao opasnosti za budunost Europe i EU kao kranske tvorevine

  konzervativnih liberala, koja je evoluirala od zajednice za ugljen i elik

  do slaboga imperija zasnovanoga na kulturnim razlikama i politikoj

  (ne)stabilnosti asimetrinoga (kon)federalizma.

  Prijetnja da e Europa i osobito Njemaka biti suoena s probojemsvih katastrofinih kvota za prijem izbjeglica iz Sirije ukazuje, naime, na

  sve vee proturjeje izmeu onoga to Derrida naziva etikim nasiljemu

  najznaajnijem tekstu o Lvinasu uvrtenim u zbirku rasprava Pismo i

  razlika (L'ecriture et le Diffrence) naslovljenim Nasilje i metafizika5 i

  legitimnim nasiljem obrambene politike koja u ime kulturnih razlika eli

  razgraniiti i ograniiti Europljane od ne-Europljana. Dvije vrste nasiljanisu istoznaneu svojim nakanama. Prvo je nasilje mesijansko. Ono ima

  za svoj cilj uspostavu drukije, pravednije politike uporetku nadolazee

  demokracije. A drugo je, pak, nasilje realpolitiki kompromis izmeu

  subjekta kao to su postojee nacije-drave s njihovom histerijom

  suverenoga prava na etniki homogeni prostor, a predvodnicom ovoga

  nacionalistikog reakcionarnoga protupokreta postala je Maarska, i

  supstancije kao to je zajedniki interes cjeline EU sa stajalita

  neposredne globalne ekonomije reinvestiranja u ljudski kapital (human

  capital). Humanitarna su pitanja unutar diskursa izbjeglike krize u

  Europi otuda pitanja odrivosti poretka na zasadama etiko-politikoga

  konsenzusa. Njegova je bit da je bolje za pravu Europu ono to je gore

  5Jacques Derrida, Violence and Metaphysics: An Essay on the Thought of Emmanuel Lvinas, u:

  Writing and Difference, Routledge & Kegan Paul, LondonNew York, 1978., str. 122-123.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  15/120

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  16/120

  16

  sklopa kojeg nazivamo suvremeni svijet. Ako se Drugi ne moe svesti

  na miljenje metafizike subjektivnosti i ako je pritom njegova

  ontologijska znaajka u tome da je nesvodljiva kontingencija i

  singularnost koja iz temelja mijenja odnos unutar postojeeg

  metafizikoga sklopa miljenja, tada je samo po sebi jasno da se

  dolaskom Drugoga preokree itav poredak, ili se moda u tom

  preokretanju radi samo o drukijem odnosu spram itave povijesti

  zapadnjake metafizike koju valja proitati na drukiji nain. Ukratko,

  govorei Derridinim pojmovima od ranog miljenja traga i pisma do

  mesijanstva bez mesijanizma kasnoga miljenja, suoavamo se spitanjem ne samo to s tim Drugim i drukijim nainom razmjetanja

  pitanja o bitku i vremenu, kako je to postavio ve Heideggger. tovie,

  pitanje o Drugome postaje uvjet mogunosti promjene smjera metafizike

  i poretka zasnovanoga na njezinim temeljima.7 Isto vrijedi i za odredbu

  suvremenoga svijeta. Njegova se bit ne moe svesti na zemljopisnu

  protenost translokalnosti svijeta. U doba globalne planetarnosti svladavinom informacijskoga kapitalizma i drutvenoga poretka bipolarnih

  snaga liberalne demokracije i autoritarnih (despocijsko-diktatorskih)

  sustava politikemoi u doba kraja suverenosti modernih nacija-drava

  stvari stoje posve drukije. Ono to jo eventualnou samoj jezgri koja taj

  svijet ini suvremenimmoe bitiproduktivno za obrat od funkcionalne

  pragmatinosti tehnosfere u ivotnu svjetotvornost ljudskoga odnosa

  prema Drugome jest, paradoksalno, pokuaj da se svemu preostalome

  7 Vidi o tome: Simon Critchley, The Ethics of Deconstruction: Derrida and Lvinas , Edinburgh

  University Press, Edinburgh, 1999., 2. izd., str. 1-43. Critchley s pravom pokazuje da se u sluajudekonstrukcije pojam etike mora shvatiti izvan tradicije metafizike u kojoj je etika jedna regija ilipodruje filozofije. Odnos izmeu dekonstrukcije i etike, dakako u deridijanskome znaenju, jest odnosinferencije ili derivacije. A to samo znai da se dekonstrukcija ne pojavljuje kao nadomjestak zametafiziki poredak vrijednosti, pa bi etika dekonstrukcije bila primijenjena etika za novo dobaglobalizacije i kozmopolitizma. Ono to je odatle jedino izvedivo, a to je onda Critchleyeva misaonapozicija u sprezi anarhizma i dekonstrukcije koju na osebujan nain razumije u irem znaenju sLvinasovom etikom Drugoga, jest konstrukcija beskrajne odgovornosti kao djelovanja u izvedbiprograma nadolazee demokracije. Vidi o tome: Simon Critchley, Infinetely Demanding: Ethics ofCommitment, Politics of Resistance, Verso, London-New York, 2007.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  17/120

  17

  od ivota uope vrati dostojanstvo slobode i pravednosti. ivotinaebez

  toga gubi bilo kakav smisao.

  Lvinas i Derrida, u duhu malih razlika, pred kraj ivota preispitivali

  su nasljee metafizike Zapada. inili su to s obzirom na mogunostdrukijega odnosa spram humanizma i rehumanizacije svijeta. To je

  razlogom zato se ovaj obrat nalazi u blizini s religijom i njezinim

  mjestom iskonske svetosti. Uostalom, sam Derrida svjedoi da ono to je

  bila Lvinasova misaona nakana u etikoj metafizici Drugoga, prema

  samorazumijevanju, naposljetku nije nita drugo negoli nastojanje da se

  promisli to ini bit svetosti.8

  Kada dovodimo u svezu svetost ivota(religiju) i dekonstrukciju prakse (etiku i politiku) kao naina djelovanja u

  neoliberalnome tehno-kapitalizmu visokoga rizika, ve je unaprijed

  otvoreno jedno podruje koje se pojavljuje u povijesti zapadnjakog

  civilizacijskoga kruga s dolaskom Drugoga. Naravno, rije je o

  paradoksalnoj i aporetinoj tradiciji miljenja i djelovanja u susretu

  grkstva i idovstva. Nipoto se ovdje ne predmnijeva nikakva omeenostkrvlju i tlom etnikoga pojma naroda. Uostalom, tlo je za idovsku

  eshatologiju uvijek pitanje kafkijanske tree zemlje Kanaana koje za

  ovjeka, dodue, nema. No, sve je u lutanju i traganju za onim

  nadolazeim. Ve je otuda blizina i neprispodobiva udaljenost izmeu

  filozofije kao logosa i religije kao mesijanskoga zova budunosti iz

  susreta s apsolutno Drugime (Bogom?) razlog zato je povijest

  zapadnjake tradicije, prema Lvinasu, a jo vie Derridi, od samoga

  poetka u znaku dvojstva. S jedne je strana vladavina uma i polisa u

  kojem se zbiva dogaaj filozofije te traganja za svetom dravom Davida

  u kojoj religija ima status etikoga poziva ovjeku da svoju slobodu

  8Znate, oni esto govore o etici da opiu to ja radim, ali na kraju krajeva mene ne zanima etika, ne

  samo etika, nego sveto, svetost svetog ( la saint, la saintet du saint)". Jacques Derrida, Adieu toEmmanuel Lvinas, Stanford University Press, Stanford-California, 1999., str. 4.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  18/120

  18

  rtvuje u ime ope pravednosti. Lvinas u raspravi o odnosu vjere i

  politike posee stoga za izrazom plodotvornim za dananju situaciju. Ne

  svjedoimo li ustrajno o povratku religije u poststekularna drutva

  Zapada i ekstremnim oblicima u kojima se pojavljuje ideologija

  politikoga islama!? Izraz je izveden iz politike teologije u raspri Carla

  Schmitta s Erikom Petersonom 1935. godine. Lvinas ga je preuzeo

  promijenivi mu znaenje za suvremenu kritiku vjerskoga

  fundamentalizma. Rije je, naime, opolitikome monoteizmu.9

  Grci predstavljaju tlo ukorijenjenosti i postojanosti bitka. idovise, s

  druge strane, odreujuvjenim lutanjem u potrazi za drugim boravitem,zaviajem ovjeka kao obeanom zemljom. U predavanju koje je

  Jacques Derrida odrao na konferenciji na Collge Internationale de

  Philosophie u Parizu 1990. godine pod naslovom Mi, drugi Grci (Nous

  autres Grecs) izvodi se minuciozno jezino, povijesno-filozofijski i u

  virtuoznome tonu plemenitoga kazivanja dekonstrukcije svojevrsna

  posveta onome to ini bit suvremenosti kao drugoga traga jedneneumrle tradicije. Ona, pak, sama nije drugo negoli produktivni hibrid,

  ono tree izmeu dvojega. Bez obje strane, grke i idovske u

  istinskome znaenju te rijei, ne postoji filozofija ni religija, a niti

  mogunost jednog drukijega humanizma, ak i onkraj Heideggerove

  kritike humanizma kao metafizike. Tko su drugi Grci? Svi oni koji misle

  na tragovima bijele mitologije i odgovornosti da se iz same biti onoga

  to je proizvela grka metafizika otvori prostor budunosti u drugome

  smjeru. To je smjer radikalne drugosti Drugoga bez gubitka identiteta.

  9Emmanuel Lvinas, The State of Caesar and the State of David, u: Emmanuel Lvinas, Beyonde

  the Verse, Indiana University Press, Bloomington, 1994., str. 186. Vidi o tome: R.A.Cohen, PoliticalMonotheism: Lvinas on Politics, Ethics and Religion, Essays in Celebration of the Founding of theOrganization of Phenomenological Organizations (ur. C. Chan-Fai, I.Chvatik, I.Copoeru, L.Embree,J.Iribarne, & H.R.Sepp, Web Published atwww.o-p-o.net,2003.

  http://www.o-p-o.net/http://www.o-p-o.net/http://www.o-p-o.net/http://www.o-p-o.net/
 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  19/120

  19

  Jer ono isto ne dolazi iz istoga, ve je tvorba razlike u istome.10

  Metafora koju je sam Derrida u znamenitome ogledu o Lvinasu izbrusio

  do upeatljive jasnoe odnosi se na figure Odiseja i Abrahama. Pritom

  su u igri dva razumijevanja svijeta i ivota. Povijest metafizike Zapada

  odvija se u znaku tog dvojstva, rascijepa, razdora. Prvo je grkotragiko

  lutanje iz bezaviajnosti u zaviajnost svijeta, iz onog to je izgubljeni

  iskon ili arh do povratka zaviaju. Drugo predstavlja mesijansko

  idovstvo. Ono se odreuje iskustvom izbjeglitva i progonstva u

  traganju za obeanom zemljom kao drugim (iskonskim) zaviajem.

  U oba sluaja svjedoimo o bezaviajnosti (Unheimlichkeit). Grkoznamenuje nadolazee kao blizinu s onim prolim to senastoji iznova

  ugraditi u budunost, dok idovsko iskustvo tei transcendenciji

  budunosti kao nesvodljive naono prolo i sadanje. Odisej predstavlja

  figuru ontologijske razlike bitka i bia, a Abraham oekivanja onoga

  apsolutno drukijega i Drugoga u horizontu mesijanske budunosti.

  Derrida je u ogledu o Lvinasu gotovo paradigmatski doveo dopribliavanja grko-idovske strukture metafizike kao onto-teologije,

  miljenja bitka i prorokoga zavijetanja. Naime, nakraju teksta Lvinasa

  je nazvao Grko-idovom, a itavu postmetafiziku avanturu miljenja

  nakon Heideggera, u koju nedvojbeno pripada i sam svojim miljenjem

  dekonstrukcije metafizike prisutnosti, odredio horizontom povijesne

  sveze idovstva i helenizma kao susreta i pomirenja ekstremnih razlika.11

  Zaustavimo se na trenutak jo kod ove razlike (diffrence). Bit je

  dekonstrukcije u Derride upravo u iznaau one rijei kao uputstva za

  miljenje koja je sama neologizam bez presedana u francuskome jezikui

  jo k tome lingvistiko nasilje. Rije je o rijei-pojmu raz-luke

  10 Jacques Derrida, We Other Greeks, u: Miriam Leonard (ur.), Derrida and Antiquity, Oxford

  University Press, Oxford, 2010., str. 17-39.11Jacques Derrida, Violence and Metaphysics: An Essay on the Thought of Emmanuel Lvinas, str.

  152-153.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  20/120

  20

  (diffrance). to prethodi razlici? Naravno, a to drugo negoli in raz-

  luivanja, beskrajne analize onoga to je samo-uspostavljeno kao takvo i

  otada sve odreuje gotovo sudbinski. Da bi se, dakle, razlika izmeu

  Odiseja i Abrahama, grke slobode i filozofije teidovske pravednosti i

  religije dovela na svjetlo dana, potrebno je uvidjeti da je raz-luka ili in

  razluivanja same razlike-izmeu dvojega uvoenje u ono tree. Mi, mi

  suvremeni koji ivimo u tom iskustvu bezaviajnosti u traganju za novim

  i drugim izvorima vlastite raskorijenjenosti nosimo ovaj povijesno-

  metafiziki znamen. Neovisno o naem etnikome podrijetlu i neovisno o

  iskustvu miljenja koje pokuava izai iz paradoksa i aporija utemeljenjaobiljeeni smo tom sudbinom.

  Ono tree kao razluivanje razlike u sebi samoj jest miljenje

  nesvodljivoga dogaaja, kontingentnoga i singularnoga u svojoj biti, koji

  dolazi iz blizine i istodobne beskrajne udaljenosti s onim drugim i

  stranim. Lvinasje iz izvora Tore i Talmuda te u blizini s Heideggerom i

  njegovom kritikom tradicionalne ontologije ovo iskustvo imenovaobezuvjetnim susretom s Drugim. Zato je etika, na krajnje zaudan nain,

  od stoika, preko Kanta i Spinoze do nemogunosti njezina utemeljenja u

  logosui ideji ovjeka kao animalrationale sama po sebi eksces i skandal

  kao to je to i politika koja nastaje iz ovoga dogaaja (vnement). Bit

  etike kao ekscesa i skandala jest u onome bezaviajnome i udovino

  neljudskome to je s onu stranu dobra i zla. Nije li ovo proturjeje ve

  samim time to je pojam etike izveden iz pojma dobra i nemogue je

  zamisliti da bi neto drugo moglo biti posrijedi? Upravo je u tome

  paradoks i aporija. Da je pojam dobra s onu stranu bitka, da se, nadalje,

  dobro ne pojavljuje ve uvijek metafiziki postojano i postojee i da ga,

  naposljetku, treba izgraditi politikim nainom djelovanja kako bi potom

  pravno sve bilo ozakonjeno i normirano kao iva praksa samoga ivota.

  Dobro ne postoji bez egzistencije kao projekta onoga emu se tei u

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  21/120

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  22/120

  22

  doputeno, nego i korisno za pojedinca u zajednici, ostavilo je

  liberalistiko shvaanje ovjeka na granici s nemogunou bilo kakve

  etike koja bi bila vjerodostojno objanjenje ovoga to se ini u

  sadanjosti. Utopije i normativizmi nuno su morali nastati u 20. stoljeukada je etika ostala bez vrijednosti, a moral bez svojega subjekta.

  Napokon, ono to je od Lvinasa imenovano etikom bezuvjetno Drugoga

  nije bilo nita drugo negoli usmjerenje spram budunosti u znakovima

  suosjeanja s patnjom Drugoga. Utolikonije zaudno zato se zapravo

  dogaa udovini paradoks. Da, naime, estetika postaje etikom, a etika

  estetikom. Ovome jo treba dodati ono to danas izvodi JacquesRancire tvrdei da je svaka estetika u svojoj biti zapravo politika kao

  nesuglasnost (msentente).13

  Lacan je u Etici psihoanalize pokazao da sada elja prethodi umu.

  Njezino suvereno pravo na ozbiljenje u realnome poetak je

  rastemeljenja metafizikih ishodita etike s vladajuim kantovskim

  kategorikim imperativom. Tijelo postaje svetim mjestom dostojanstvasamoga ivota. A bezuvjetna pravednost nadomjeta individualnu

  slobodu decentriranoga subjekta koji se artikulira kao jezik

  nesvjesnoga.14

  To je silazak u podzemlje ivota. Zato se ininunim da

  se jo uvijek mora nekako ouvati trag transcendencije. Kod Lacana

  imamo stoga Velikoga Drugoga koji postaje taj udovini

  Unheimlichkeit zbivanja subjekta u njegovoj subverziji poretka

  Oca/Zakona. Kod Lvinasa se, pak, sve dogaa tako da je mjesto

  Drugoga neodreeno. To je mjesto apsolutne kontingencije i

  singularnosti lica ovjeka kao blinjega. Naravno, zbog toga je nuno da

  13JacquesRancire , Le Partage du sensible: Esttique et politique, Le Fabrique-dition, Pariz, 2000.

  Vidi o tome kritiku Rancireova pojma politike u tekstu Slavoja ieka The Lesson of Rancire:Afterword, u: Jacques Rancire, The Politics of Aesthetics, Continuum, London-New York, 2004., str.69-79. i Jacques Rancire, Knjievnost, politika i estetika: Pristupi demokratskoj nesuglasnosti,Tvra, br. 1-2/2014., str. 114-125. S francuskoga preveo Leonardo Kovaevi

  14Jacques Lacan, L'ethique de la psychoanalise: Le Seminaire, sv. VII, Seuil, Pariz, 1986.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  23/120

  23

  ima kvazi-transcendentalne oznake dvojstva: Boga mesijanske

  pravednosti i kranskoga milosra. Ali, na kraju krajeva, ovo nije Bog

  koji bi bio odreen iz Pisma kao religioznoga Zakona, nego iz horizonta

  dogaaja onoga to Derrida naziva nadolazeim (l'avenir), koje se ne

  oekuje i ne najavljuje niime unaprijed.15 Mjesto etikoga obrata jest

  mjesto otvorenosti onoga posve drukijega i drugoga. Za razliku od

  tradicionalne etike kao i politike u tradiciji politike filozofije koja je

  vjekovno od Platona do Marxa, kako su to izveli Hannah Arendt i Leo

  Strauss, politiko odreivala iz logike sredstvo-svrha, a ne iz navlastite

  nesvodljivosti djelovanja kao takvoga. Drugim rijeima, odnos etike ipolitike nije vie nipoto mogue sagledati u okviru logike derivacije: da

  jedno proizlazi iz drugoga ili da je jedno na viem rangu od drugoga, pa

  ak i da je dijalektiki rije o uzajamnome proimanju ili uzdizanju na vii

  stupanj u smislu Hegelove i Marxove sheme (tollere, conservare,

  elevare).16

  Zazor spram etike ak i unutar neomarksistikoga horizontamiljenja tzv. radikalne politike dogaaja dolazi iz tabora onih koji pod

  svaku cijenu ele izbjei zamke liberalno-demokratskoga konsenzusa.

  Njegovo je lukavstvo uma u tome to se zasniva na etici humanitarizma

  i na politici multikulturalizma. Ali stoga ekonomiju neoliberalnoga

  globalnoga kapitalizma koja poiva na logici kulturalne ili informacijske

  aksiomatike racionalnoga izbora u vladavini transnacionalnih

  korporacija i politike oligarhije uope ne postavlja u pitanje. Najei

  kritiari tog etiko-politikoga konsenzusa u suvremenom su diskursu

  sveze marksizma i psihoanalize, Heideggera i Althussera, pokuali

  izgraditi politiku ontologiju dogaaja polazei od nove teorije subjekta.

  15Jacques Derrida,Dissemination, University of Chicago Press, Chicago, 1983.

  16Vanja Sutli, Bit i suvremenost: S Marxom na putu k povijesnom miljenju, V. Maslea, Sarajevo,

  1967. i Uvod u povijesno miljenje: Hegel-Marx, Demetra,Zagreb, 1994.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  24/120

  24

  To je izriitosluaj u miljenju Alaina Badioua i Slavoja ieka. Kada se

  etikome humanitarizmu neoliberalne politike nastoji pronai filozofijsko

  utemeljenje onda se gotovo u pravilu za to kritiki ukazuje na Lvinasovu

  etiku Drugoga. Badiou je, primjerice, na radikalno-kritiki nainpotekoe etike gostoljubivosti sveo na ideologiju Drugoga. Ona

  zapravo prikriva strukturne proturjenosti itavoga sustava i slui mu kao

  opravdanje za novi nain ekonomske eksploatacije, politike moi i

  kulturalne ideologije drutva spektakla na globalnoj razini.17Ako je Drugi

  u svojoj drugosti beskrajna odgovornost subjekta, onda je pitanje

  subjekta radikalno pitanje o kraju Drugoga i njegovu integriranju u Isto.Tako je Badiouov napad na Lvinasa i posredno Derridu zapravo nita

  drugo negoli kritika etikoga radikalizma ili etikoga nasilja izvedena

  sredstvima druge vrste ontologijskoga nasilja. U skladu s tradicijom

  marksizma plus teologije dogaaja ono to suvremena teorijska ljevica

  nudi kao alternativu etici bez Boga (Lvinas) i mesijanstvu bez

  mesijanizma (Derrida) jest politika kao subjektiviranje i radikalnivoluntarizam akcije koja nije niime unaprijed planirana, ve se zbiva

  singularno i kontingentno. Alternativa je takva kakva jest. A to znai bez

  ikakve realne vjerodostojnosti. Razlog lei u tome to osim rijetkih

  pokuaja, koji su ionako izvan glavne misaone crte neomarksizma, poput

  studija neoderidijanca Bernarda Stieglera o kapitalizmu i razmjerima

  tehnikoga prodora u samu strukturu ivota, nitko nije osim Deleuzaa i

  Guattarija ozbiljno promislio odnose tehnologije i kraja rada, kibernetike i

  demokracije za mogunost jedne drukije politike strategije obrata

  sadanjega stanja.18

  17Alain Badiou, The Ehics: An Essay on the Understanding of Evil, Verso, London-New York, 2001.,

  str. 23-29. i Slavoj iek, The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology, Verso,London-New York, 2000. i Violence: Six Sideways Reflections, Picador, New York, 2008.

  18Vidi o tome obuhvatnu kritiku analizu politike ontologije dogaaja u: arko Pai, Antiteologija

  novoga dogaaja: Alain Badiou i kontingencija politike, Knjievna republika, 10-12/2015. Isto tako vidi

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  25/120

  25

  U svakome sluaju, ono to se danas zbiva s obzirom na mogui

  raspad Europe i preokret u politikoj konstelaciji snaga u globalnome

  poretku moi intenziviranjem tzv. izbjeglike krize ima izravne

  posljedice i na filozofijske pokuaje etiko-politikoga obrata. Sada je

  postalo potpuno jasno da na izazove s kojim se suoavaju liberalne

  demokracije i njihovi diskursi tolerancije i Drugoga moe nastati samo

  oekivani uinak prijelaza iz etikoga u politikonasilje. Samo su razliite

  forme ostvarenja. Nije, meutim, nipotoproblem u slabosti europskog

  politikoga poretka. On je jo uvijek ionako oaza eksperimenta

  demokratskih i postdemokratskih metoda stvaranja jedne nadnacionalne

  zajednice iz duha postimperijalne kulture sredita i rubova propalih

  carstava (Austro-Ugarske, Francuske, Velike Britanije i Njemake). U

  tom pogledu oba su rata u 20. stoljeu europsko pitanje. Usto, u

  simbolikome smislu jo subitno nedovrenima.Problem je u tome to

  se sama krhka zgrada liberalnoga konsenzusa rui u krhotine, jer ne

  moe na dolazak valova imigrantskoga stanovnita s Bliskoga Istokaodgovoriti nikako drukije negoli onako kako je i konstituirano ovo doba

  logike kraja suverenosti i fraktalnih mrea informacija: i-i. I to onda

  imamo na repertoaru politikoga diskursa glavnih figura ovog igrokaza s

  elementima postmoderne ironije i cinizma? Nita drugo negoli

  smuenost i nesuvislost, smjesu ustraenoga razuma i emocija u

  intenzitetu od ekstremne ksenofobije i izgradnje zidova sa ianom

  ogradom kao u Maarskoj do bezuvjetnoga prihvaanja izbjeglica s

  iskazima dobrodolice. Izostanak je alternativa jedina prava realnost. To

  se zbiva unato jasnome signalu ve od poetka 21. stoljea da je rat

  protiv terora koji provode SAD, NATO i europski saveznici u Afganistanu

  i trilogiju Bernarda Stieglera, La technique et le temps 1: La Faute de Epimthe, Galile, Pariz, 1994.,2: La dsorientation, Galile, Pariz, 1996. i 3: Le temps du cinma et la question du mal-tre, Galile,Pariz, 2001. te najznaajniju knjigu uope o drutvenoj ontologiji postajanja Gillesa Deleuzea i FelixaGuattarija, A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia II, Continuum, London-New York,1987.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  26/120

  26

  i Iraku poetak raspleta dugovjeke europske velike prie. Nakon

  totalitarnih poredaka u 20. stoljeu i njihova poraza jedino to je

  preostalo jest da se kolijevka modernosti i veliajne povijesti sjaja i uasa

  konstituira iz vlastite iluzije o jedinstvenoj i svemonoj kulturi kaoidentitetu. Sada kada je jasno da je ta iluzija svedena na jasan znak

  kulture kao visokog stila potroakoga ivota i nita vie, postoji

  dugorona opasnost da se ovaj nihilizam sa savjeu okrene protiv

  velikih ideala Europe kao duhovnoga bitka u kojem se stjeu iskustva

  filozofije, politike i religije tako to sloboda miljenja ne potire vjeru, a

  dogaaj politike stabilnosti ne iskljuuje mogunost revolucija i prevrata.Ipak, nemojmo se zavaravati. Drugo su hipotetike mogunosti, a neto

  drugo, pak, realnost u znakovima mrane distopije.

  Ostavljena na milost i nemilost politika identiteta, a nespremna na

  radikalan obrat iz kulture u dogaaj autentine politike bez kompromisa

  sa svim reliktima etikoga humanitarizma i utopija bez pokria, Europa je

  u stanju kolabiranja, kako to precizno dijagnosticira Giorgio Agamben.19

  Sve je ostalo prazno: i pozivanje na ideju naroda i upuivanje na

  politike razlika, i horizont dogaaja slobode i nesvodljivost kulturnih

  razlika, i tehno-znanstveni napredak i histerija nacionalistikoga bijesa

  usmjerenog na sublimni objekt vlastite opsjene figuru izbjeglice kao

  potencijalnog islamistikoga terorista. Ova logika i-i proima svaku

  moguu alternativnu strategiju rjeavanja problema ne vie tek

  integriranja u vodeu kulturu (Leitkultur), kako neokonzervativni

  njemaki politiari od Angele Merkel do Edmunda Stoibera nastoje umiriti

  vlastitu savjest i ne podlei objektivnome strahu od imigranata to ga

  do usijanja potpiruju neofaisti i ekstremna desnica. Kada Agamben

  upozorava da je globalna vladavina ekonomske paradigme postala

  19 Giorgio Agamben, Europa muss kollabieren: Interview mit Iris Radisch, Die Zeit, 25. kolovoza

  2015, br. 35.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  27/120

  27

  toliko banalna i ujedno potencijalno opasnom jer ugroava bilo kakvu

  suvislu strategiju miljenja potaknutog idejama slobode, pravednosti,

  jednakosti i solidarnosti umjesto bezobzirne logike profita, onda je

  posrijedi jo jedan paradoks onoga to se dogaa kada nitko ne zna tobi od Europe moglo nastati ako ona uistinu i kolabira. Radi se o

  sljedeem. Sam se ivot ispranjava od bilo kakvoga obeanja. Osim,

  naravno, ekonomske sigurnosti i minimalnoga izgleda za preivljavanjem

  Drugih. A to znai da su obeanja postala nemogua bez onoga to je

  ve, ini se, teko vratiti u stanje prije (a) ubrzanja kapitalizma u

  imploziju informacija i prije (b) njegove preobrazbe u neoliberalni stroj

  totalne racionalizacije s elementima programirane mahnitosti. Koji je to

  missing-link to pokazuje da je kriza prela granice moguega i da se

  moe jo vie nastavljati u beskraj do raspada itavog europskoga

  sustava tzv. kolektivne sigurnosti? Nije potrebno odve dokaznoga

  postupka da se kariku koja nedostaje pronae u kraju subjekta politike

  integracije ili konstrukcije same Europe kao asimetrinog poretkavladavine.

  Umjesto kozmopolitskoga graanina, kako gaje postulirao jo Kant

  u ideji vjenoga mira, subjekt je postao onaj dobar Europljanin kojeg

  Nietzsche ironino uzima zaprimjer europske kaljue vrijednosti. Jer je

  rije o kranskome kvijetizmu koji prelazi u paranoian strah od

  Drugoga upravo tamo gdje je u 20. stoljeu kranstvo bilo

  nadomjeteno vulgarnom ideologijom totalitarnoga komunizma.

  Europska su drutva na kraju 19. stoljea dosegla taj stupanj da se iza

  krinke modernoga individualizma skriva onaj nakaradni prethodnik

  svakog faizma. don von Horvath u svojim dramama naziva ga

  vjeitim malograaninom bezlinom figurom masovne egzistencije

  etnosa, a ne demosa, razularene rulje u unitavalakome pohodu protiv

  stranaca, idova, krivovjernih, neuroenih pripadnika zajednice, rijeju

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  28/120

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  29/120

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  30/120

  30

  kao nepoznatim i strancem, a ne kao blinjim i mojim supatnikom po

  krvi i mesu. Sve kulturne razlike ne mogu otkloniti zajedniku sudbinu

  ovjeka iz one dimenzije ivota koju Lvinas naziva svetou svetoga,

  a koja nije iskljuivo podruje pod jurisdikcijom religije. Zato jesadanjost toliko natopljena promaajima iz povijesti koja sablasno

  odreuje neposrednu budunost? Bilo bi lakomisleno kazati da je bilo

  mogue procijeniti kako e kad-tad izbjegliki val donijeti cijeloj Europi

  gotovo nerazrjeive probleme. Nita se ne dogaa tek racionalno u

  svakodnevnome ivotu. Utoliko ekonomija kao paradigma

  informacijskoga kapitalizma u svojem nainu funkcioniranja podlijeekibernetiki govorei povratnoj sprezi (feedback) etike iz koje je,

  uostalom, nastala i politike koja joj podaruje smjer, nastojeije odrati

  pod kontrolom u stanju financijskih poremeaja na tritima dionica nalik

  entropiji i kaosu u transakcijama. Tko, dakle, eli govoriti o Europi druge i

  drukije kulture od ove koja nadilazi kao tsunami u sve veim i

  snanijim valovima, taj mora raistiti s onim to tu i takvu kulturu koja jepripadala ideji Europe uope jo odrava na ivotu bez etike

  gostoljubivosti(Lvinas) ipolitika prijateljstva(Derrida).

  Pitanje o strancima, izbjeglicama i azilantima kao pitanje o

  radikalno i apsolutno Drugome jest odluujue pitanje o budunosti

  Europe. To je, tovie, jedino preostalo pitanje o identitetu jedne

  povijesno-epohalne tvorevine nastale jo u filozofijskome iskonu (arh) u

  Grka. Bez nje bi svijet utonuo u bezlinost dosade i u opsadno stanje

  zoologije naroda. Tako to kae Edmund Husserl na kraju svojega

  znamenitoga predavanja i spisa Kriza europskih znanosti i

  transcendentalna fenomenologija (Die Krisis der europischen

  Wissenschaften und die transcendentale Phnomenologie) iz

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  31/120

  31

  1935/1936. godine.21

  Vidjeli smo da ovo trojstvo jedne jedinstvene

  figure proizlazi iz Unheimlichkeita. Biti strancem, izbjeglicom i azilantom

  nije, dodue, jedno te isto. Razlike su, meutim, izvedene iz gubitka

  domovine u jednom dubljem smislu od politikoga odreenja modernenacije-drave. Taj se gubitak pokazuje egzistencijalnom cijenom koja se

  plaa nemogunou da se ikad vie pronae istinski dom pod

  zvijezdama usporediv s onim iskonskim, prvotnim, neskriveno bliskim i

  povjerljivim boravitem ovjeka. Sve su domovine nakon toga

  privremene i nadomjestive. Usto, ne postoji mogunost privrenosti krvi i

  tlu u doba kada Zemlja koju su Grci nazivali lutajuom zvijezdom(plantes) svakoga svojega stanovnika suoava s gubitkom identiteta.

  Kada se taj gubitak nadomjetava simbolikom moi priznanja drugosti,

  one druge strane i s onu stranu svake ukorijenjenosti, tada otpoinje

  druga povijest svijeta kao povijest migracija. Razlozi za naputanje

  domovine ovdje nisu u prvome planu. Ono to je svakako

  simptomatino jest da se stvar otela kontroli kako u demografskomesmislu tako i u nastajanju novih ideja o biti Europe i svijeta tek nakon

  katastrofe I. svjetskoga rata. Mnogi pokazatelji upuuju da se nakon

  sloma ideje nacije-drave nakon 1918. godine i nastanka tri forme

  totalitarizama (faizam, nacizam i staljinizam) pitanje

  raseljavanja/naseljavanja pojavljuje goruim za svaku buduu izgradnju

  postimperijalnoga poretka. Turski genocid nad Armencima i cionistiki

  pokret koji idove iz Europe odvodi 1930-ih godina u Palestinu iz straha

  od pogroma i iz tenje za uspostavom Davidove drave u tom su

  pogledu poetak neprestane drame izgona i nunosti migracije u svijetu

  21 Edmund Husserl, Die Krisis der europischen Wissenschaften und die transzendentale

  Phnomenologie. Eine Einleitung in der phnomenologische Philosophie, Husserliana, sv. VI,M.Nijhoff. Den Haag, 1976., 2. izd., str. 320.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  32/120

  32

  koji je u 20. stoljeu postao otvorenim prostorom za etnika ienja i

  progone naroda.22

  to podrazumijeva iskaz da je pitanje o strancima, izbjeglicama i

  azilantima pitanje o budunosti Europe? Oigledno, ovdje je rije o trimeusobno povezane stvari: ekonomiji, politici i kulturi. Redoslijed treba

  okrenuti zato to je Europa i njezin identitet konstituiran iz kulture. Nije

  sluajno jedan od oeva-utemeljitelja ideje Europe, francuski filozof

  Julien Benda, autor glasovitoga pamfleta Izdaja intelektualaca (La

  trahison des clercs) iz 1927. godine, ustvrdio da je pitanje Europe

  moralno pitanje.23

  Dakako, kultura u humanistikome znaenju pripadavrijednostima. Etika se, pak, u svim svojim diskurzivnim formama odnosi

  na uspostavljanje normi, postulata, imperativa. Nije stvar tek u

  proizvodnji umjetnikih djela, estetskoj kvaliteti arhitekture i kvalitete

  obrazovanja. Ono to ini bit kulture jest njezin duhovni lik. Za njega

  se ivi i umire jer predstavlja ono to ini smisao ivota pojedinca i

  naroda. Kultura je, meutim, u nae doba ispranjena od velikihzahtjeva. Svedena je na usluni pogon drutva spektakla, pa se zato i

  dogaa da nikad kao danas ta rije nije vie srozana do flatusa vocisa,

  posvemanjega doivljaja zbilje u znakovima estetizacije ivota kao

  izabranoga stila na tritu svjetonazora i ideologija. Pitanje o strancima,

  izbjeglicama i azilantima uistinu jest pitanje o budunosti Europe. Zbog

  toga i ima strategijsku vanost u globalnome poretku odnosa izmeu

  drava i politikih saveza jer iz temelja mijenja samoodreenje same

  biti vlastite konstrukcije. Jedan od rijetkih mislilaca suvremenosti koji je

  to gotovo instinktivno shvatio budui da su vrtoglava zbivanja u

  22Vidi o tome: Giorgio Agamben, Beyond Human Rights, u: Means Without Ends: Notes on Politics,

  University of Minnesota Press, Minneapolis-London, 2000., str. 15-16.23Julien Benda, Discours a la nation europene, Galimard, Pariz, 1933/1993. Vidi o tome: Jan-Werner

  Mller, Julien Benda's Anti-Passionate Europe, European Journal of Political Theory, SAGEPublications, Thousand Oaks and New Delhi, Vol.5, br.2/2006., str. 125-137.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  33/120

  33

  stvarnosti bili dokazom onoga emu je usmjereno njegovo miljenje od

  samoga poetka do kraja jest Jacques Derrida. U mnogim prigodama

  nastojao je stoga otvoriti istinski dijalog kultura i to preispitivanjem

  nasljea zapadnjake metafizike, ne samo iz grko-idovskih izvora oemu smo na poetku ve poneto kazali. Kljuno mjestoposredovanja i

  susreta Europe sa svojim izvorima nemogue je dovesti na svjetlo dana

  bez arapske odnosno islamske kulture. I ne samo stoga to bi bez Maura

  iz Andaluzije u panjolskoj filozofija bila praznom ploom; to bi bez

  Averroesa/Ibn Ruda i srednjovjekovna kranska teologija ostala bez

  Aristotelovih spisa koje su kaligrafi iz Kordobe prepisivali na svicima.

  Derridi je bilo jasno da se preusmjeravanje Europe u taj nepoznati drugi

  smjer (autre cap) kojim valja krenuti mora suoiti s jazom neznanja o

  Arapima i islamu.24 Ovo jo vrijedi za dananje stanje svari. Ono to

  znamo o njima uvelike su mizerni pabirci za razliku od onoga to oni

  znaju o nama.

  No, ak i ako se taj interkulturalni odnos oslobodi od teine(ne)znanja o onome Drugome, nalazimo se i nadalje zdvojni pred

  pitanjem o onome to ini bit Europe u njezinoj budunosti nakon to

  stranci, izbjeglice, azilanti postanu dijelom univerzalnoga graanstva EU.

  Ovo je presudno za svaku daljnju raspravu. Razlog lei u tome to

  pokazuje neto doista najparadoksalnije i najaporetinije od svega dosad

  vienoga. Naime, vie se uope ne moe govoriti samorazumljivo o

  Europi koja metafiziki gledano ima svoju postojanu bit, svoj identitet

  i, napokon, svoj nain tvorbe politikoga prostora na kraju epohe

  suverenosti naroda. Sve dosadanje teorije o kulturnome identitetu, o

  kulturi kao ishoditu i razlogu strukturne slabosti jedne politike

  24Vidi o tome: Mustapha Chrif, Islam and the West: A Conversation with Jacques Derrida, University

  of Chicago Press, Chicago i London, 2008., Jacques Derrida, Vjernost 'vie nego jednom', Tvra, br.1-2/2011., str. 11-46. S francuskoga preveo Ugo Vlaisavljevi i Fethi Benslama, Prvobitni izgon,Tvra, br. 1-2/ 2011., str. 47-76. S francuskoga preveo Ugo Vlaisavljevi

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  34/120

  34

  konstrukcije kao to je EU ine se zastarjelima. Ne moemo rei da i

  prije nije bilo prijepornih mjesta oko razlike ideje Europe i stvarne

  politike izgradnje Europske Unije. Isto tako ne moemo biti slijepi na

  injenice da su valovi imigrantskoga stanovnitva u potpunosti promijenilimentalnu mapu europskoga imaginarija kulture, politike i ekonomije. Ve

  je 1960-ih godina nastankom potroakoga kapitalizma u SAD-u i Europi

  otpoeo veliki proces dekoloniziranja Treega svijeta. Velika Britanija i

  Francuska od kolonijalnih su carstava postale europske liberalne

  ustavne drave s mnotvom useljenika iz Indije, Pakistana te zemalja

  Magreba. Njemaka se u isto vrijeme otvorila pridolicama iz IstoneEurope, Balkana i Turske, pa je njezina stopa rasta i ekonomski razvitak

  bio uvjetovan i odmjerenom politikom ekonomske integracije

  auslndera. Kako se postupno gradila svijest o nunosti jedne i

  jedinstvene Europe bez granica izmeu Zapada (liberalnoga kapitalizma)

  i Istoka (totalitarnoga komunizma), tako je ulazak u globalni poredak

  1990-ih godina padom Berlinskoga zida bio i dogaaj novoga dobaimigracije-emigracije koja vie nije bila primarno ekonomske naravi. S

  neoliberalnim strategijama tehno-kapitalizma otpoinje doba politike

  imigracije-emigracije iz podruja biveg Sovjetskoga Saveza, Kine,

  Afrike i Azije. Sve se to zbiva u asukada je dugo proklamirani obrat od

  doba ideologije u doba kulture imao znaajke preobrazbe svih politikih

  pitanja u ekonomske i kulturalne. Razlog lei, naravno, u tome to je

  nestanak suverenosti u svim aspektima ivota znaio mogunost novoga

  naina imperijalne kontrole nad resursima i stanovnitvom. Pojam koji

  savreno odgovara tom procesu ideologijske mobilizacije skovao je

  Michel Foucault. A dalje ga je razvila talijanska kola filozofa pod

  nazivom biopolitikes najistaknutijom ulogom Giorgia Agambena. Sveza

  ivota, politike i ekonomije u cijelosti mijenja pojam kulture. Znaenje

  odnosa svetosti i ivotarazvija se pritom u smjeru radikalne suprotnosti

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  35/120

  35

  izmeu tehno-politike globalnoga kapitalizma i zahtjeva za ljudskim

  pravima onih koji su pretvoreni u figuru i subjekta bespravlja, na rubu

  izmeu gologa ivota i oskudne egzistencije ovjeka homo sacera.25

  to ini, dakle, kulturni identitet ili bit ideje Europe? Ako je to

  filozofija, politika i religija u sklopu tehno-znanstvene logike napretka, s

  jedne strane, i prostora kulturne tolerancije razlika,26 s druge strane,

  mijenja li se ita bitno dolaskom stranaca, izbjeglica i azilanata? Na prvi

  pogled, ini se da je i nadalje sve isto. Osim to je drukije. Na jednom

  mjestu svoje rasprave o Posljednjem sudu s obzirom na ideju

  mesijanskoga dogaaja spasa Agamben efektno kae to e se dogoditinakon to konano doe taj spasonosni Sudnji dan: nita posebno; sve

  e biti isto, ali drukije.27 Upravo je u tome bit radikalne promjene u

  pojmu kulturnoga identiteta Europe. Doista, ona toliko plai uznevjerene

  domoroce europskih nacija-drava, od kojih su mnogi jednom

  odnekuda doli na ovo sveto tlo i tu se nastanili sa sjeanjem na svoje

  domove predaka i s tunim uspomenama na razorene zaviaje,opustoene drave vlastite prolosti, te odluili krenuti dalje, pa to bude.

  Ako sve ipak ne ostane isto, te nastane neto radikalno drukije, to e

  ostati od veliajne ideje Europe? Da bismo pokuali uope pribliiti se

  odgovoru na to pitanje u sljedeem emo razmatranju nastojati

  protumaiti razmjere etiko-politikoga obrata jednoga miljenja koje, ini

  se, predstavlja ponajbolje sve paradokse i aporije europstva Europe

  danas i ba stoga iziskuje da se unutar njegove mree pojmovlja i

  nainarazumijevanja Drugoga otvori za moguu budunost svijeta.28

  25 Giorgio Agamben, Homo Sacer: Sovereign Power and Bare Life, Stanford University Press,

  Stanford-California, 1998.26arko Pai, Logos, imperium, apokalipsa: Europa i duhovni bitak u planetarno doba, Tvra, br. 1-

  2/2014., str. 178-200.27Giorgio Agamben, Judgement Day, u: Profanations. Zone Books, New York, 2007., str. 23-28.

  28Vidi o tome: Agnes Czajka i Bora Isyar (ur.), Europe after Derrida: Crisis and Potentiality, Edinburgh

  University Press, Edinburgh, 2014.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  36/120

  36

  To je miljenje po svojim izvoritima nesumnjivo idovsko i to u

  najnavlastitijem smislu prinosa jedne mesijanske tradicije duhu

  europskoga identiteta. Ono je istodobno, kako je to pokazao Derrida,

  zbog svoje dekonstrukcije ideje iskona (arh) u potpunosti proetogrkstvom i njegovim svekolikim tragovima. Jer metafizike bez Platona

  nema, kao to Posljednjega sudane moe bitibez Abrahamove kunje

  rtvovanja Izaka u poslunosti Bojem glasu na planini Sinaj. Miljenje

  koje otvara put do nesvodljivosti Drugoga iz etike gostoljubivosti

  istodobno preokree dosadanju politiku kakva bijae izvedena iz pojma

  moi interesa da bi u mnotvu heterogenih politika na mjesto subjektapostavila zahtjev za beskrajnom pravednou nadolazee zajednice. Iz

  iskustva prijateljstva (amitie, friendship) izmeu slobodnih ljudi-graana

  univerzalne, kozmopolitske republike dolazi svjetlo nade. Dvostruki je

  obru kroz koje iznova prolazi europsko miljenje u pokuaju novoga

  utemeljenja. Jedno je prihvaanje Drugoga iz etike obveze i

  odgovornosti subjekta kao pojedinca u zajednici zbog suosjeanja spatnjama blinjih. Drugo je, pak, najtee uope. Svodi se na mogunosti,

  a ne na zbilju ili nunost. Rije je o politikama iz kojih se ve uvijek

  otvara put dogaaja na tragovima realnoga djelovanja zakona, normi,

  institucija prava na globalnoj razini, budui da je pitanje stranaca,

  izbjeglica i azilanata temeljno pitanje univerzalnih prava ovjeka. Hannah

  Arendt ova prava opravdano postavlja izvan dosadanjih okvira

  suverenosti nacije-drave.29 Nita vie nije samo i jedino lokalno i

  nacionalno. Sve postaje globalno i kozmopolitsko. Tako je i s

  paradigmatskim sluajem ove svjetsko-povijesne drame ovjeanstva u

  doba koje nazivamo informacijskim, telematskim, planetarnim. Doba je to

  koje se za razliku od svih povijesnih epoha svijeta i svjetova ne moe

  29Hannah Arendt, We Refugees, u: Marc Robinson (ur.), Alltogether Elsewhere: Writers on Exile,Faber & Faber, Boston-London, 1994., str. 110-119.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  37/120

  37

  vie zaustaviti u stabilnosti vrtoglavih promjena. I zato Europa u

  duhovnome smislu vie nema svoju bit. No, ima je preinaenu u

  razumijevanju kulture kao hybrisai sinkretizma naina ivota. Jednoje

  cvao na ishodu moi Rimskoga Carstvakao duh aleksandrinizma. iriose poput virusa u eklektikim misaonim sustavima od neoplatonizmado

  gnosticizma, od manihejskoga kranstva do hermetizma, od

  zoroastrizma do mranih ezoterinih kultova koji su se kriom svetkovali

  u Rimu, toj prijestolnici sveljudske drame egzistencije unutar granica

  politikoga prava na slobodu ovjeka kao rimskoga graanina.30

  Rekli smo da je dvostruki obru jednoga kruga miljenja vezan uzetiku gostoljubivosti spram Drugoga u kasnoga Lvinasa i uz politike

  prijateljstva kasnoga Derride. Neprijeporno, dogaaj koji potresa temelje

  uhodanih shema metafizike u zbiljskome udaru na sve pojmove koje smo

  preuzeli iz vlastite tradicije zbiva se uvijek u znacima zakanjelosti. No,

  ono to dolazi kasno uvijek dolazi i u pravo vrijeme. Katkad je pravo

  vrijeme ak i ono koje dolazi nakon to je mislilac nestao s ovoga svijeta.Ali je njegovo miljenje nakon njegove smrti poprimilo posve drukije

  obrise, moda ak i osnailo, dobilo dodatne razloge i vjerodostojnost i

  za one koji prethodno nisu mogli u njegovim zavjetajuim iskazima

  prepoznati veliinu i skromnost u kazivanju istine bitka. Kada za miljenje

  doe pravo vrijeme to ne znai da je stanje stvari dobro. Zbilja moe

  biti nepodnoljivim teretom odgovornosti za ive svjedoke ljudske

  tragedije. No, nije rije o utjehi i utoitima za one koji su izgubili ak i

  nadu da e se sve preokrenuti Bojim udarom mesijanske pravednosti,

  da e sve odjednom biti bolje od zbiljskoga stanja. Miljenje nije

  religiozna utjeha. Ono ne podaruje nikakvo pravo na kvijetizam. Tako je i

  u sluaju Lvinasa i Derride s njihovim etiko-politikim obratom. A s

  30 Peter Sloterdijk, Falls Europa erwacht: Gedanken zum Program einer Weltmacht am Ende des

  Zeitalters ihrer politscherAbsence, Suhrkamp, Frankfurt/M., 2002.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  38/120

  38

  njime uistinu otpoinje drugo i drukije miljenje nadolazeega. Je li to

  vie filozofija ili neto s onu stranu njezinih diskurzivnih granica, pokazat

  emo u nastavku. to jo izaziva posebnu pozornost jest ono to smo

  nazvali najparadoksalnijim i najaporetinijim u miljenju etikegostoljubivosti i politika prijateljstva. Ono idovsko u njihovome

  miljenju Drugoga i drukijega jest istodobno ono grko u svojem

  metafizikome obratu od bitka k dogaaju susreta s nadolazeim kao

  tajnom Unheimlichkeita. Kada u Europi danas idova gotovo da vie i

  nema, jer su istrebljeni u pogromima, nacistikim konclogorima,

  asimilirani u postojee europske narode i odseljeni u Ameriku i Izrael,jedno veliajno miljenje ublizini s religioznim izvorima Talmuda, Tore i

  kranskoga milosra, ali prije svega filozofijski otvoreno za budunost iz

  Heideggerove destrukcije tradicionalne ontologije i Marxove radikalne

  kritike modernoga kapitalizma kao paradigme otuenja i postvarenja

  ovjeka, ponajvie u sluaju Derride, a manje u Lvinasa, postaje

  drugim putem zaokreta europskoga identiteta u susretu s arapskimsvijetom i islamom navlastito. Zar nije upravo u tome tajna

  Unheimlichkeita? Ne da se dekonstruira tek grko-idovstvou identitetu

  Europe, ve i da se dekonstruira nasljee arapstva u samome temelju

  europstva i to iz susreta s onim tako poznatim, a tako dalekim, to je bilo

  prisutno u heretikome sklopu Averoesova tumaenja Aristotela i

  Kur'ana. Nema drugoga smjera Europe bez povijesne pomirbe i sveze

  idovstva i arapstva, Izraela i Palestine. Ovo nisu tek simboliki tragovi

  univerzalne drame postojanja od samoga iskona povijesti. Ima neto

  mnogo uzvienije u svemu tome.

  1.

  to s Drugime?

  Lvinas i granice hospitaliteta

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  39/120

  39

  Emmanuel Lvinas je u ogledu naslovljenom Etika kao prva

  filozofija (thique comme philosophie prmiere) iz 1984. godine

  zastupao postavku da je pitanje metafizike kao pitanje o bitku bia udimenziji prisutnosti (ousia) zapravo bitno pitanje etike odgovornosti

  ovjeka spram Drugoga.31 Ponajprije, etikom se ovdje ne misli na

  poredak moralnih naela, obveza i normi u tradicionalnome smislu rijei.

  Kada radikalno dovodi metafiziku do svojih granica, tada je obrat ve u

  tome to se ono etiko u svojoj biti ne suprotstavlja izvana vlastitoj

  tradiciji koja je, dakako, grka. Naprotiv, radi se o unutarnjem preokreturanga. Tako to sada ono to je bilo drugo postaje prvo. No, taj obrat

  poretka oznaava i obrat u razumijevanju moi koja je upisana u

  strukturu ovoga miljenja. Dolazak etike odgovornosti spram Drugoga

  radikalno mijenja nain miljenja. ini to tako to mo ozakonjenja

  rastemeljuje iz pojma bezuvjetne milosti i otvorenosti u susretu s licem

  Drugoga. Nadalje, ono to Lvinas hoe ovim preokretom nije podvalaneke religiozne transcendencije filozofiji subjekta (uma). Umjesto toga

  rije je o stvaranju uvjeta drukijih mogunosti od itave povijesti

  metafizike. Jasno je ve unaprijed da je ovaj korak u bitnoj razlici spram

  Heideggerova misaonoga pokuaja da misli bitak kao dogaaj iz

  iskonske vremenosti, iz njegove otvorenosti i istine. Bitak se, meutim,

  u Lvinasovoj etici kao prvoj filozofiji gotovo fenomenologijski

  zagrauje. Rekli bismo da se suspendira i neutralizira iz jednostavnoga

  razloga to je ve uvijek u znaku tematiziranja i ograivanja, to se

  pojavljuje u totalitetu postojane zbilje izvanjskoga svijeta. Usuprot tome,

  etiko predstavlja ekscesni dogaaj dolaska onoga to je udovino

  Drugo u svojoj apsolutnoj drugosti. Da je tome tako, svjedoi ve naziv

  31Emmanuel Lvinas, Ethics as First Philosophy, u: The Lvinas Reader (ur. Sen Hand), Basil

  Blackwell, Oxford, 1989., str. 75-87.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  40/120

  40

  najvanije knjige Lvinasova etiko-politikoga obrata u kasnome

  miljenju Drukije od bitka ili s onu stranu biti (Autrement qu'tre ou au-

  del de l'essence) iz 1974. godine.32to ini drugost te drugaijosti od

  bitka, ono to je tako radikalno drukije da se moe svetogrdno govoritio etici kao prvoj filozofiji? Zatoonda ne i estetici kao prvoj filozofiji ako

  ono to se danas dogaa s tehno-znanostima u konstrukciji umjetnoga

  uma (A-Intelligence) i umjetnoga ivota (A-Life) nije vie puka

  tehnologija stvaranja novoga bia, ve i njegova estetskoga dizajniranja?

  Na to pitanje mogue je odgovoriti onako kako smo i otpoeli ovo

  razmatranje. Ako je patnja ono (ne)ljudsko, onda je ona ne samo

  beskorisna. Tako je to Lvinas izveo u kritici teodiceje nakon

  nacistikoga istrebljenja idova u Auschwitzu i drugih dogaaja

  nesvodljive patnje naroda nakon genocida, etnikih ienja i

  progonstava u 20. stoljeu. tovie, patnja pripada osjetilnosti ili

  podruju onog estetskoga. U pogledu na lice Drugoga u neizmjernoj

  patnji ne osjea subjekt (Ja) tek samilost i milosre zato to je drugoivo ljudsko bie (ali i ivotinja) ugroena u svojoj egzistenciji. Ugroeno

  je suvereno pravo na ivot, prije svega, a tek onda sve drugo to otuda

  proizlazi. Obrat spram etike kao prve filozofije otpoinje s ranjivou

  Drugoga. On mi izravno, a ne posredno, ukazuje da sam i jaranjiv, da

  me ne odreuje tek moje miljenje kao miljenje bitka, nego neto

  mnogo vie ili manje od bitka. To je ono to je s onu stranu, to

  nadilazi ovu zbilju i zbiljske patnje ovjeanstva. U najznaajnijem i

  neporecivo paradigmatskome djelu Lvinasa, Totalitet i beskonano

  (Totalit et infini) iz 1961. godine na jednom mjestu, to posebno

  naglaava Derrida u spisu Zbogom Emmanuelu Lvinasu (Adieu

  32 Emmanuel Lvinas, Otherwise than Being: Or Beyond Essence, Duquesne University Press,

  Pittsburg, 1998. Vidi o tome: Adrian Paperzak, To the Other: An Introduction to the Philosophy of

  Emmanuel Lvinas, Purdue University Press, West Lafayette, Indiana, 1993.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  41/120

  41

  Emmanuel Lvinas), nailazimo na kljunu toku ovog misaonoga obrata

  od metafizike kao ontologije (bitka) prema etici kao apsolutnoj

  transcendenciji Drugoga. Tu se, dakle, odreuje sve ono to je bitno za

  sve daljnje analize odnosa subjekta kao ego-a uzdignutoga na kolektivnu

  razinu drutva, drave i naddravnih institucija i Drugoga polazei od

  nunosti bezuvjetnog gostoprimstva i gostoljubivosti samoga subjekta.

  Lvinas kae:

  Metafiziki dogaaj transcendencije dobrodolica Drugome, gostoprimstvo(hospitalit) elja i jezik ne postie uinak kao Ljubav. No, transcendencija razgovora je

  vezana za ljubav. Pokazat emo kako u ljubavi transcendencija smjera i dalje i manje dalekood jezika.33

  to je metafiziki dogaaj transcendencije drugo negoli dolazak

  Drugoga u formi stranca, izbjeglice, azilanta!? No, taj dogaaj nije

  svakidanji. Ne dogaa se u ponavljanju navika koje ovjeka prijee da

  izgubi orijentaciju u prostoru i vremenu u neprestanome suoenju s moi

  Unheimlichkeit-a. Dogaaj ima znaajke nenadanosti susreta. Jer iako jeskriveno prisutna mogunost da se svijet u kojem obitavamo urui sam

  od sebe ili promijeni ne bolje ili gore, ipak se sve nastavlja zbivati u

  faktinosti iznenaenja pred onime to dolazi. Drugim rijeima, da bi

  subjekt uope bio mogu u svojem sebstvu (ipseit), njegova se

  egzistencija mora potvrditi beskrajnom odgovornou spram onoga

  Drugoga. A njemu je moje lice i mojpogled poetak gostoljubivosti igostoprimstva. Odnos moe biti samoasimetrian i nereciproan. Postoji

  uvijek mogunost da se naem u situaciji onoga Drugoga kojemu je

  potrebna dobrodolica u susretu, kap vode na dlanu, gesta ljudske

  dobrostivosti bez uzvrata. I svijet odjednom postaje zaviajno pribjeite

  33Emmanuel Lvinas, Totality and Infinity, Duquesne University Press, Pittsburgh, 1969., str. 254. Svi

  su kurzivi Derridini iz navedenoga tekstaAdieu Emmanuel Lvinas, str. 31.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  42/120

  42

  ljubavi ak i pod otvorenim nebom, bez zatite, osim sudionitva u

  zajednitvu.

  Na hrvatskome jeziku rijei koje se rabe sinonimno za latinski izvor

  francuskoga hospitalit i engleskoga hospitality su gostoljubivost i

  gostoprimstvo. Ljubiti svojega blinjega i udomiti ga ili primiti ga na

  konak, da se posluimo arapskim izrazom za privremeno boravljenje kod

  nekoga u njegovu domu, dva su oitovanja onoga to ovdje Lvinas ima

  u vidu kada govori da transcendencija jest metafiziki dogaaj i da

  istodobno smjera dalje te manje daleko od jezika. Kako vidjesmo, etika

  nije nauk morala u bilo kojem povijesno-metafizikome liku tijekompovijesti miljenja. Problem je etike kao discipline unutar praktine

  filozofije od Kanta to se kao i politika nalazi pod okriljem teorijskoga ili

  istoga uma. U tom je smislu, dodue, uvijek ispod logike kao ontologije

  ili prve filozofije. Ali zato je iznad estetike kao znanosti o osjetilnome

  bitku bia. Lvinas preokree ovaj poredak. Uostalom, ve je Kantu bilo

  jasno da tzv. interesi uma nisu nikad isto teorijske naravi, nego suponajprije praktini. Ako je praksa u uem smislu svedena na djelovanje,

  tada se etika za razliku od politike nalazi u kripcu. Razlog lei u tome

  to, primjerice, pojam odgovornosti nije neto tek ukorijenjeno u

  sadanjosti. Tako se mora ispuniti zahtjev upravo ovdjei sada, a ne u

  budunosti. Jer bi to bilo kao da ovjek odgaa svoju bitza neka druga

  vremena, dok u zbilji sadanjega stanja postupa bezbitno, neetiki voen

  jedino slijepim nagonima strasti i interesa za preivljavanjem.Budunost

  nas, pak, obvezuje inom odgovornosti za sadanje djelovanje. Kada

  etika, dakle, stupa na mjesto prve filozofije onda to nije teorijski

  preokret ranga stvari. Umjesto toga, na djelu je praktina promjena

  miljenja. Sve ide u smjeru onoga to metafiziki dogaaj

  transcendencije iziskuje od ovjeka. A ono to se iziskuje jest da se

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  43/120

  43

  njegova bit etiki konstituira u inu gostoljubivosti kao gostoprimstva.

  Ovaj kaoima eksplikativno i apofantiko znaenje.

  Gostoljublje bez gostoprimstva onoga Drugoga kao gosta jest

  pukom gestom. Zato je uvijek vie od moi kazivanja jezika.Znamo da je

  ponekad jedna rije dovoljna da se ublae patnje. S njom sve otpoinje,

  primjerice, u trenutku koji povezuje nasilje poinjeno u prolosti nad

  Drugim s inom oprosta kojeg dobivam kada priznam svoju krivnju ili je

  barem doivljavam kao problem savjesti u metafizikome smislu

  suoenja s Treim (Bogom ili idejom pravednosti). No, u ovome obratu

  koji otpoinje kao dogaaj dolaska Drugoga, valja vidjeti kako je mogueda se elja i jezik potvruju u praktinome smislu kao gostoprimstvo.

  Kada se dogaa da Drugoga primam kaonesvodljiva gosta u svojoj kui,

  tada Drugi nije bilo tko. Ne dolazi mi tek u uzvratni posjet. Njegov je

  dolazak udovian dogaaj metafizike transcendencije. Ba stoga

  Drugi kao moj blinji ne dolazi kao puki gost u moj dom. Naprotiv,

  neka ga je strahotna nevolja nagnala da napusti svoj dom i da kaostranac, izbjeglica i azilant tumara drugim prostranstvima Zemlje u

  potrazi za novim domom. Ve je iz ovoga jasno da Lvinas svojim

  obratom spram etikoga dogaaja susreta s Drugim radikalno mijenja

  poloaj subjekta u suvremenoj filozofiji. Nije to onaj subjekt poput

  lakanovskoga decentriranoga subjekta elje unutar tjelesne subverzije

  poretka cogita, premda ima podosta slinosti u postupku rastemeljenja

  ideje subjektivnosti subjekta poevi s Descartesom i Kantom. To je

  blizina i razlika spram Husserlove intersubjektivnosti svijesti polazeiod

  transcendentalnoga egoiteta. On se, naime, mora uspostaviti onkraj

  intencionalne svijesti postupkom ograivanja (epoh) od tematiziranja

  predmetnosti. U tom pogledu Drugi nije i ne moe biti na nain

  egzistencije svjesnoga sebstva (Ja). Njega se ne moe tematizirati

  kao biljku, ivotinju ili kao puku svijest ak i u stanju one hegelovske

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  44/120

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  45/120

  45

  nain u 20. stoljeu nakon Heideggera otpoinje rastemeljenjeontologije.

  Neljudsko kao uvjet mogunosti etike mora biti u blizini s religijom.

  Zato?Razlog lei u tome to Lvinas ne moe prihvatiti da bi bitak u

  svojoj povijesnosti i epohalnoj konanosti mogao iz otvorenosti dogaajaonoga nadolazeega zbivati se bez etikoga nasilja mesijanske

  pravednosti, kako je to lucidno postavio Jacques Derrida u svojem

  ogledu Nasilje i metafizika.

  Za Lvinasa pojam Boga ne moe, dodue, biti tematiziran iz

  poloaja subjektivnosti subjekta i svijesti, kao to to nije moglo biti niti za

  Descartesa. Protiv Heideggera i njegove suspenzije i neutraliziranja bilo

  kakve etike suosjeanja u podruju su-bitka (Mit-Sein) iz razdoblja Bitka i

  vremena (Sein und Zeit-a) pronaeno je stoga podruje neodreenosti i

  beskonanosti. Bog je s onu stranu vremenitosti i vjenosti. Beskrajno

  udaljen i ujedno blizak ovome to jest u pogledu na lice Drugoga

  pribliava se humanome odnosu spram ivota. Tako se dogaa uvijek

  troje: (a) prijateljstvo i ljubav, (b) neprijateljstvo i mrnja i (c)ravnodunost spram Drugoga. Ovo tree rezultat je narcistike zapalosti

  svijeta u formi drutva spektakla u opsjednutost sobom i sebstvom

  kao drutvenim i politikim doivljajem.Nipotonije zaudno da se tom

  strahotnome inu samoljublja kao ravnodunosti spram svijeta uope

  suprotstavljaju odluno tek pseudo-transcendencije fundamentalistikih

  propovjednika i sekte profesionalnih revolucionara bez pokria.

  Alternativa je, dakle, dvostruko kodiranje nemoguega obrata: religiozno

  i politiko.Oboje odlikuje mahnita srdbana projektivnoga Drugoga kao

  neprijatelja.35Izmeu religioznoga i revolucionarnoga nasilja postoji i ono

  tree (tertium datur). Oba su apokaliptiki nastrojena spram liberalnoga

  kapitalizma obilja i potronje. I jedino to ele jest ostvarenje sna o

  35Peter Sloterdijk, Srdba i vrijeme: Politiko-psiholoki ogled, Izdanja Antibarbarus, Zagreb, 2007. S

  njemakoga prevela Nadeda ainovi

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  46/120

  46

  Bojoj ili Partijskoj dravi koja mora doi u budunosti tako to se ve

  sada za nju mora rtvovati ovaj jedini ivot. Umjesto Lvinasove

  alternative sukobu Davidove i Cezarove drave ovdje je posrijedi

  kulturalni rat (Kulturkampf) drugim sredstvima. U virtualnome okrujudanonono se vodi tisuu takvih ratova na interaktivnim forumima. to

  preostaje kao prolaz-izmeu (in-between) jest ono uistinu prijeporno i

  jedino postojee u shizofrenoj situaciji. Njoj danas podlijeu i radikalni

  ljeviari i religiozni liberali kada trae da se umjesto emocija spram

  izbjeglike krize gradi politika razuma, kojoj pridonose tako da

  podravaju gradnju zidova s bodljikavim icama, strogu politiku nadzoragranica i kulturalno razgranienje spram Drugih u ime upravo etiko-

  politike gostoljubivosti/gostoprimstva. Primit emo vas iz odgovornosti

  spram (zapovijedi) Boga i (zahtjeva) Kapitala. Ali samo tako da

  postanete isti kao Mi i da usvojite vodeu kulturu (Leitkultur). Najtei

  problem u svemu tome nije uope u mukama izbjeglikoga ivota u

  kretanju spram imaginarne domovine36

  u europskom kulturnomeprostoru. Gore od svega jest da se svaka etika

  gostoljubivosti/gostoprimstva zasniva na ideji da su Drugi, dodue, isti

  kao i mi, ali razliiti. Stoga nije uope problem u eticii etikome iz kojeg

  se promilja Drugi. U politici i politikome iz koje se djelujeu ime razlika

  (differences) nastaju sve daljnje potekoe.

  Na taj se nainvrijeme kao bitna dimenzija bitka na stanovit nain

  prebacuje u religioznu ekstazu vjenosti. Drugi u svojoj apsolutnoj

  drugosti pojavljuje se susretom lice-u-lice i neposredno kao dogaaj.37

  Beskonanost pritom ima znaajke neega to je ontologijski vezano uz

  bitak. A ono, pak, to je podruje etike odgovornosti ovjeka u

  36Salman Rushdie, Imaginary Homelands: Essays and Criticism 1981-1991, Granta Books & Penguin

  Books, London i New York, 1991.37Vidi o tome: Terry Eagleton, Troubles with Strangers: A Study of Ethics, Wiley - Blackwell, Oxford,

  2009., str. 223-229.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  47/120

  47

  suvremenome svijetu bezaviajnosti (Unheimlichkeit) odnosi se na

  beskrajni zahtjev vlastite savjesti. Etika gostoljubivosti na taj nain

  postaje ono to liberalnome konsenzusu u globalnome poretku vladavine

  korporativnoga kapitalizma nedostaje da bi postao i ideologijski prihvatljiv

  onima koji su izbaeni iz logike fairness igre u razmjeni na tritu

  milosra. Uostalom, sve kritike ideologije etikoga humanitarizma od

  Badioua do ieka i drugih kritiaraliberalne tvorbe suvremenih politikih

  poredaka polaze od ovoga paradoksa i aporije etikoga kvazi-

  transcendentalnoga utemeljenja. Moda je to na sebi svojstven nain

  provokacije najbolje saeo iek. U polemici s Lvinasom i Derridom okopolitikih konzekvencija etike gostoljubivosti dogmatski je nastojao da

  se svi koji govore o Drugome i njegovome suverenome pravu na

  prihvaanje u integrirani poredak vrijednosti liberalnoga kapitalizma

  odmah izjasne na poetku odgovorom na pitanje: Vjerujete li ili ne u neki

  oblik boanstva?38 Pravi odgovor na to pitanje bio bi samo jedan:

  Mislim, dakle, ne vjerujem da je biti vjernik ili nevjernik uope bitno.Umjesto toga, bitno je pitanje postaviti o razlozima zato post-metafizika

  dogaaja uope treba jo bitak, Boga, ovjeka i svijet ako ne zbog

  toga to bez mistike iskona (arh) ne moe dospjeti do vlastite etike kao

  an-arh u Lvinasa? Bog bez religije, ipak, neto je bitno drukije od

  religije bez Boga kakva se danas nudi u neomarksistikim

  eshatologijskim katehizmima sa sv. Pavlom kao Lenjinom i drutvom

  prijatelja dijalektikoga materijalizma kroz inflatornu mistiku politike

  dogaaja.

  U Lvinasovu sluaju, a isto vrijedi i u razlici za Derridu, etika,

  politika i religija ne mogu se razdvojiti a da se ne razdvoji sklop koji vie

  nije onaj s podrijetlom u metafizikome shvaanju bitka. Rasklapanje

  38Vidi o tome: Slavoj iek,Fragile Absolute: Or, Why is the Christian Legacy Worth Fighting For?,

  London-New York, 2000. i The Puppet and the Dwarf: The Perverse Core of Christianity, The MITPress, Cambridge Massachusets, London-New York, 2003.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  48/120

  48

  temeljnih kategorija i pojmova poput bitka, bia i biti ovjeka i

  njihovo nadomjetanje ili diseminacija s etiko-politikim diskursom

  kvazi-religioznoga mesijanstva svjedoi o toj operaciji drugoga smjera ili

  drukijega naina miljenja Istoga.Dok se bitak u Lvinasa smjeta upodruje totaliteta, a u Derride se suspendira i neutralizira

  dekonstrukcijom vremenske ekstaze prisutnosti kao vjene sadanjosti

  (nunc stans), ono to mu se suprotstavlja jest beskonaost apsolutno

  Drugoga s njegovim beskrajnim zahtjevom odgovornosti za subjekt. U

  Derride je etiko-politiki obrat, dakako, postao kvazi-mesijanstvom bez

  Mesije i mesijanstva. No, ni ateistiki in dokidanja Boga kaometafizikoga Velikoga Drugoga u Badioua i ieka nije nita drugo

  negoli prazan oznaitelj politike dogaaja ili revolucionarnoga prevrata.

  U konanici to tek znai da problem s bilo kakvim etiko-politikim

  obratom proizlazi iz dualnosti miljenja (subjekta) i bitka. U sluaju

  Lvinasa taj se subjekt misli iz perspektive Drugoga, pa je njegovo

  utemeljenje nunopostalo etiko nasilje. To znai da Druginavigacijskiupravlja mojim odlukama. ini to tako to odgovornost iz sfere politike

  liberalnoga konsenzusa prebacuje na teret beskrajnoga rtvovanja za

  Druge iz suosjeanja s njihovim patnjama. Rezultat je da u Lvinasa ono

  to zovemo etikom uope ne postoji ni u kakvoj drugoj formi negoli u

  praznome suosjeanju s Drugime. Upravo stoga valja razlikovati etiku

  kao sustav vrijednosti i normi unutar kozmopolitskoga poretka koji ne

  dopire do perverzija biti samoga sustava globalnog neoliberalnoga

  kapitalizma i etiko kao nain djelovanja koje vodi kontingentan i

  singularan metafiziki dogaaj transcendencije pravednost.39

  Etika i etiko uvjetuju razlikovanje politike i politikoga. to je za

  etiku podruje vaenja univerzalnih vrijednosti unutar granica

  39Vidi o tome: W.P.Simmons, The Third: Lvinas' theoretical move from an-archical ethics to the

  realm of justice and politics, Philosophy & Social Criticism, Vol 25, br. 6/1999., str. 83-104.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  49/120

  49

  rastemeljenoga uma kao elja i jezik za pravednou, to je za etiko

  militantni poziv na apsolutno Drugoga s njegovim mesijanskim

  posljednjim udarom boanskoga nasilja. Na taj nain etika i politika

  liberalnoga konsenzusa uvaju postojei poredak od unutarnjegaraspada time to ga uvruju izjednaenjem liberalizma i humanizma,

  slobodarstva i humantarizma. Sve su vojno-redarstvene akcije SAD-a i

  NATO-a upravo jedino i samo to. Nije nipoto sluajno to su strategijski

  propagandisti Bushov rat protiv terora najprije u Afganistanu 2001., a

  potom u Iraku 2003. godine nazvali levinasovski Operacijom beskrajne

  pravde(Operation Infinite Justice). Kada se, dakle, bitak i dogaaj etikeodgovornosti za Drugoga tako otro razdvaja, nalazimo se suoeni s

  novim dualizmom. To je dobro zapazio Slavoj iek u kritici svih etiko-

  politikih obrata od Lvinasa do Derride i njihovih sljedbenika poput

  Simona Critchleya i drugih.40 No, sada se dvojstvo uspostavlja izmeu

  subjekta i dogaaja, odnosno etike i politike. Sve ono to iek zamjera

  Lvinasu kao i dijelom Badiouu, paradoksalno, nosi rep hegelovskedijalektike. Proviruje taj rep iz njegove tzv. radikalne kritike svih misaonih

  pokuaja usmjerenih protiv lakanovske teorije decentriranoga subjekta i

  iz njega protumaene Marxove kritike ideologije. Tko kritiki govori o

  ideologiji Drugoga sam pada u zamke ideologije militantnoga

  subjekta.

  Konkretno, kada se etika suosjeanja (compassion) pojavljuje u

  formi odgovornosti spram Drugoga, tada je subjekt postao ne vie figura

  apstraktnoga stranca koji dolazi u moj liberalno-demokratski svijet kao

  gost ili privremeni useljenik na odreeno vrijeme. Posve suprotno, figura

  Drugoga i njegov ekscesni dogaaj promjene totaliteta bitka ili postojee

  situacije u realnome tehno-kapitalizmu mrea postaje izbjeglica kao

  40Slavoj iek, The Parallax View, The MIT Press, Cambridge Massachusetts, London, 2006. Vidi isto

  tako polemiki odgovor ieku u knjizi Simona Critchleya, The Faith of Faithless: Experiments inPolitical Theology, Verso, London, 2012., str. 207-212.

 • 7/25/2019 arko Pai Gradovi Izbjeglica Lvinas i Derrida Final

  50/120

  50

  azilant. Budui da se trajno eli nastaniti u mojoj naciji-dravi, koristei

  se pritom ideologijom ljudskih prava i drugim povlasticama politika

  hospitaliteta u europskome zakonodavstvu, samo je po sebi jasno da je

  etika gostoljubivosti kao politika gostoprimstva ograniena na pitanje

  rtvovanja subjekta u granicama etikoga suosjeanja. Budimo dokraja

  otvoreni: strogo je ograniena ulaznim kvotama. Sve se, naposljetku,

  svodi na ono realno ili dopustivo sa stajalita ekonomske stabilnosti

  korporativnoga kapitalizma.

  U kasnoga Lvinasa se pitanje odgovornosti ne izvodi iz opreke

  uma i suosjeanja spram patnji Drugoga. Primat estetske konfiguracijeelje za pravednou koja prethodi slobodi pojedinca kao subjekta sada

  se pokazuje kao beskrajno nastojanje da se etiko u traganju za

  svetou svetoga oslobodi napasti zamrzavanja etike u institucionalni

  poredak Velikoga Treega (drave, Zakona, meunarodnoga prava o

  hospitalitetu). Kao to etiko ima u sebi viakonoga an-arhijskoga, tako

  zahtjev za jednom etikom primjerenom kaosu i entropiji liberalnogakapitalizma na globalnoj razini ima manjak onoga to pripada realnome

  pokretau gibanja samoga ivota. Ta se napetost, sukob, raspra izmeu

  dogaaja etikoga djelovanja i bitka kao metafizike prisutnosti realnoga

  stanja neprestano nalazi u