Click here to load reader

[email protected] TERMINOLOGIJA SEVERNE METOHIJEscindeks- · PDF file UDK 811.163.41 MILETA BUKUMIRI] [email protected] TERMINOLOGIJA SEVERNE METOHIJE Apstrakt. Strukturu rada ~ini leksika iz oblasti

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of [email protected] TERMINOLOGIJA SEVERNE METOHIJEscindeks- · PDF file UDK 811.163.41 MILETA BUKUMIRI]...

 • UDK 811.163.41

  MILETA BUKUMIRI]

  [email protected] TERMINOLOGIJA SEVERNE METOHIJE

  Apstrakt. Strukturu rada ~ini leksika iz oblasti zapre`ne terminologije

  popisana u odabranim naseqima u kojima `ive Srbi starinci ~iji govor spada u

  kosovsko-resavske govore. Izvr{ena je semanti~ko-leksi~ka analiza i dat re~nik

  uazbu~enih leksema egzemplificiran upotrebom u re~enici.

  Kqu~ne re~i. Punktovi, zaprega, leksika, leksema, semema, pozajmqenice,

  turcizmi.

  Uvod

  Gra|u za ovaj rad ~ini leksika bele`ena u okviru projekta za prou~avawe di-

  jalekatske leksike Metohije u organizaciji Instituta za srpski jezik Srpske aka-

  demije nauka i umetnosti.

  Na podru~ju severne Metohije popisana je gra|a u 30 punktova, koje pokrivaju

  kosovsko-resavski govori. Punktovi su ranije odabrani kad je sakupqana gra|a za

  disertaciju Govori severne Metohije. Pri wihovom izboru nastojalo se da su pre-

  te`no naseqeni Srbima starincima, {to nije dosledno sprovedeno, jer je to bilo

  nemogu}e zbog nacionalne strukture stanovni{tva, i da su ravnomerno raspore|e-

  ni {to je prili~no dobro ura|eno.

  Bele`ewe gra|e zapo~eto je krajem 1998, nastavqeno s prole}a slede}e godi-

  ne, a prekinuto sredinom 1999. godine zbog migracije stanovni{tva iz poznatih

  razloga, tako da su u nastavku rada, tokom jeseni iste godine, za nekoliko punktova

  informatori pronala`eni u izbegli~kim centrima na podru~ju centralne Srbije,

  {to je ote`avalo bele`ewe, ali verodostojnost nije dovedena u pitawe, jer infor-

  matori nisu imali vremena da promene naglasak za nekoliko meseci.

  Napredak tehnologije i razvoj tehnike izazivaju promene u na~inu `ivota, a

  one neminovno vode promenama u jeziku, naro~ito u leksici. U nastojawu da se za|e

 • daqe u pro{lost i sa~uva od zaborava deo leksike koja je tehnologijom potisnuta

  iz upotrebe, birani su informatori u odmaklim godinama. Me|utim, iako su ne-

  prekidno `iveli u Metohiji, bavili se poqoprivredom i koristili predmete ~i-

  ji se nazivi ovde analiziraju, informatori su ponekad bili nesigurni kad su u pi-

  tawu nazivi predmeta koji su zameweni savremenijim i funkcionalnijim u perio-

  du oko Prvog svetskog rata. U tim slu~ajevima proveravani su podaci kod drugih

  informatora iz tog sela.

  LEKSI^KO-SEMANTI^KA ANALIZA

  Zaprega

  Op{ti naziv za upregnute `ivotiwe je zaprega.

  Zaprega koja se odnosi na volove upregnute u kola naziva se volujska zaprega. U jednom punktu zabele`ena je sintagma voluvska zaprega D.

  Semema ’kowi upregnuti u kola’ ozna~ava se slo`enom leksemom kowska za- prega.

  Kola i delovi kola

  Zapre`no vozilo s ~etiri to~ka koje vuku upregnuti kowi ili volovi naziva

  se kola. Razvrstavawe je izvr{eno prema gra|i od koje su kola izra|ena, prvenstve- no prema gra|i to~kova. Prema tome, kola mogu biti: drvena kola, gvojzena kola i gumena kola

  Zapre`no vozilo sa ~etiri to~ka izra|eno od drveta ozna~ava se slo`enom

  leksemom drvena kola.

  Za ozna~avawe sememe ’kola sa gvozdenim osovinama i {inama na to~kovima’

  upotrebqava se sintagma gvojzena kola.

  Kola sa gumenim to~kovima nazivaju se {pediter BP, {pediter D{, {pedi- tor Bi D Dr Dw L Q N P Pr Sv Si {peditor Bl Bs G Gr DD Ds @ K Kg SL T, pri- kol’ica Qu, prikol’ica Qe, gumena kola B. Naporedo se upotrebqavaju i nazivi {peditor i {piditor BP, {peditor i {pediter Br, {piditer i {penditer Ki, {peditor i prikol’ica Qe {piditor i prikol’ica Qu.

  Za deo kola s pragom, osovinom i to~kovima svuda se upotrebqava naziv kr-

  stina.

  Predwi deo zapre`nih kola naziva se predwa krstina.

  Zadwi deo zapre`nih kola ozna~ava se slo`enom leksemom zadwa krstina.

  Gorwi, pokretni deo prve krstine, na sredini spojen klinom sa fiksiranim

  wenim sredwim delom, izbu{en na krajevima pravougaonim otvorima naziva se

  prag B Bl BP Br Bi Bs G Gr DD D Dr Dw D{ @ K Ki Kg L Qe Q Qu N P Pr Sv Si S SL, opl’en Ds T.

  Nepokretni deo na predwoj krstini na kome le`i predwi prag asocira na ja-

  stuk, pa se taj turcizam upotrebqava i za ozna~avawe ove sememe i javqa u tom obli-

  342 Zbornik radova Filozofskog fakulteta HHHçÇ / 2006

 • ku: jastuk B D{ P Pr, i ne{to izmewenom glasovnom liku: jastak u punktovima Bl Ds Qu Pr S. Tako|e i druga leksema za ozna~avawe ove sememe ima dvojaki glasovni

  lik: platica BP Br Bs G DD D Dr @ K Kg L Q Qu N Sv Si T, plotica Gr Dw SL. U tri punkta naporedo se upotrebqavaju obe te lekseme; neo~ekivano na istoku i

  krajwem zapadu: jastuk/platica Bi D{ Qe, a u Kijevu navedena semema se ozna~ava leksemama jastuk i prgec.

  Ve}i gvozdeni klin koji prolazi kroz predwu krstinu ozna~ava se sememama

  klin i gvo`dar. Druga je rasprostrawenija od prve i karakteri{e je pasivan polo-

  `aj usne pri izgovoru poluvokalnog sonanta u ve}em broju punktova: go`dar Bl Br

  Bi Bs Gr DD D Dr Ds Dw D{ @ Kg Ki L N P Pr Sv Si S SL, gvo`dar BP G Ki K T,

  kl’in Gr; go`dar/gvo`dar B Qe, kl’in/go`dar Q, kl’in/gvo`dar Qe.

  Drveni deo zapre`nih kola koji je i`qebqen i nasa|en na osovinu naziva se

  obloga B Ki Q P Sv, obuka Bl Br Bs G DD D Dr Ds Dw D{ K Kg L Qe Q Qu N Si S SL T, navlaka BP Gr @, platica Pr.

  Gvozdena poluga, deo zapre`nih kola oko kojeg se okre}u to~kovi naziva se

  osovina B Bl Bs G Gr DD D Dr Ds @ Ki Kg L Qe Q Qu N P Pr Sv Si T, savina Br, so- vina D{ Ki Si SL, osovina/savina BP Bi Dw, osovina/osavina D Q. Zapa`a se da je akcenat postojan, a da struktura lekseme varira od standardnog oblika do onih u

  kojima su izvr{ene glasovne promene — ispu{tawe inicijalnog vokala i daqin-

  ska asimilacija.

  Dvokraki metalni deo sa navojima na krajevima pragova i po du`ini obuke

  koji slu`i za u~vr{}ivawe drvenih i pri~vr{}ivawe gvozdenih za drvene delove

  kola naziva se kavrama B BP DD Q N Sv Si, stega Bl Br Bi Bs G Gr D Dr Ds D{ @ Ki K Kg L Q Qu P Pr S SL T, stega/kavrama Dw, ma{ica/stega Qe.

  Predwa ra~va u koju se uglavquje ruda asocira na makaze i lastin rep, pa se ta

  semema ozna~ava leksemama makaze B Bl Br Bi Bs G @ K L Qu N P Pr Si T i lasta- vice BP Gr DD D Dr Ds D{ Kg Qe Qu S SL. One se naporedo bele`e u punktovima

  @akovu i Naklu lastavice/makaze, a u Dugowevu ozna~ava se leksemama lastavice i krakovi.

  Motka koja spaja predwu sa zadwom krstinom, i str~i u zavisnosti od razmaka

  izme|u wih, naziva se str~enica B Bl Gr D Ds K S SL T, str~anica BP Bs G Dw Qe, str~anica Br Dr D{, str{enica P. Predmet asocira na rep, pa se ozna~ava izvedeni- com repak DD N. Bele`i se i naporedna upotreba leksema str~anica i rep L, a ozna~a- va se i izvedenicama sa glagolom i imenicom u osnovi, str~anica/repak Qu Si. U ne- koliko punktova, u kojima je primetniji uticaj albanskog jezika, naporedo se upotre-

  bqava str~anica i albanizam bisht, {to u prevodu zna~i rep: str~anica/bi{t Qu Pr, odnosno izvedenica od tog albanizma: str~enica/ bi{tarica Bi Sv.

  Drvena ra~va na zadwoj krstini koja se naslawa na motku {to spaja predwu sa

  zadwom krstinom, tako|e, podse}a na lastin rep, pa se u ve}em delu punktova ozna~a-

  va leksemom lastavice B bl Bi Bs G Gr D Dr Ds Dw D{ @ K Kg Qu N P Sv Si S SL T. Na jugu podru~ja koje se ovde ispituje asocira na makaze, pa se ozna~ava tim turci- zmom u Dobrom Dolu i Lo}anima, a u Berkovu se naporedo upotrebqavaju obe lekseme

  Mileta Bukumiri}: Zapre`na terminologija severne Metohije 343

 • makaze/lastavice. Za ozna~avawe ove sememe zabele`ene su i lekseme ckripu{ke Ki i krstina Qe, kao i slo`ene lekseme zadwe makaze Q Pr, zadwe lastavice BP.

  Za kru`ni deo kola koji se okre}e oko osovine postoji arhai~an naziv kotur, zabele`en u svim punktovima, ali je taj arhaizam potisnula leksema to~ak.

  Gvozdeni omota~, prsten oko drvenih delova na to~ku gvozdenih kola, naziva

  se {ina.

  Jedan od {est drvenih delova to~ka u vidu polumeseca, stegnutih debqim

  gvozdenim obru~em naziva se gobel’a B Bl BP Bi G Gr DD Ds Dw D{ Ki Kg L Q Qu P Pr Si. U pribli`no istom broju punktova ova leksema je zabele`ena u formi

  gabel’a Br Bs Dr @ K Qe N Sv S SL T.

  Semema ’drveni klin kojim se spajaju dve gobele u to~ku zapre`nih kola’

  ozna~ava se leksemom pi{l’ak.

  Jedno od dvanaest drvaca u kolskom to~ku koje spaja periferni sa central-

  nim delom naziva se spica.

  Centralni, drveni deo to~ka u kojem su uglavqeni paoci naziva se glavina.

  Jedan od dvaju metalnih prstenova pri sredini centralnog dela to~ka naziva

  se obru~.

  Jedan od dvaju {irih gvozdenih prstenova na krajevima centralnog dela

  to~ka svuda se naziva tas, izuzev u Qevo{i gde je zabele`en oblik safa.

  Gvozdena cev u centralnom delu to~ka oko osovine naziva se pu{ka (u @akovu se naporedo upotrebqava i leksema tulza).

  Semema ’ve}i gvozdeni prsten na kraju osovine koji spre~ava to~ak da ispad-

  ne’, u ve}ini punktova ozna~ava se leksemom tulac, koja se javqa u vi{e glasovnih i morfolo{kih likova: tulac B Bl BP Bi Bs G Gr DD D Dr Ds @ Ki K P Pr Sv T, tulac Q Si, tulza Dw Qu N, tulze Kg, tulc L, tulce S SL, tulac/toce Br, tul- za/tuza D{. U jednom punktu zabele`ena je leksema kapa Qe.

  Semema ’{estougaoni metalni prsten sa navojem koji se navija na osovinu za-

  pre`nih kola da ne bi sa we ispao to~ak’ ozna~ava se turcizmom burma.

  Kugli~ni, odnosno vaqkasti le`aj u centralnom delu to~ka gumenih kola na-

  ziva se lager.

  Za metalni deo to~ka na koji se navla~i guma upotrebqava se naziv banda{.

  Gumeni omota~ metalno

Search related