of 35 /35
Literatura: priloga, predavanja. Benko Vladimir: Zgodovina mednarodnih odnosov, 1997 Rahten Andrej: Od Habsburške monarhije do panevropske unije, 2009 Izpit: Ustni 2.rok: 03.07.2009 Primeri izpitnih vprašanj: 1 Značilnosti Versajskega sistema 2 Razvoj kolonialnih imperijev do 2 sv. Vojne 3 Glavne razlike med doktrino realizma in liberalizma 4 V čem je neorealizem drugačen od realizma [email protected] 1. Struktura mednarodne skupnosti 2. Teorije mednarodnih odnosov realizem in neorealizem liberalizem in neoliberalizem druge šole 3. Zgodovina mednarodnih odnosov 4. Imperiji in kolonializem 1 ELEMENTI OZ. STRUKTURA MEDNARODNE SKUPNOSTI 1. Objektivni dejavniki – faktorji 2. Subjektivni dejavniki – faktorji 3. Interakcije – odnosi 4. Mednarodnopravne norme 1. faktorji: a. Ozemlje; mednarodna skupnost temelji na delitvi prostora med državami; vpliva na gospodarski razvoj (samozadostnost) in obrambo. b. Prebivalstvo (razlika v demografski strukturi) c. Znanost (kompas, atomska bomba-spremenita odnose v mednarodni skupnosti) d. Ideologija (francoska 1789 in oktobrska revolucija 1917, islam proti zahodu) e. Državna ureditev (totalitarna, demokratična), teza je da če so dve države liberalne demokracije, se med sabo ne vojskujejo. Teza liberalne šole: države se med seboj ne vojskujejo. 1

Zapiski Predavanj Mednarodni Odnosi

  • Author
    savi2980

  • View
    1.237

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

international law

Text of Zapiski Predavanj Mednarodni Odnosi

1 LlLeraLura prlloaa predavan[a 8enko vladlmlr Zaodovlna mednarodnlh odnosov 1997 8ahLen Andre[ Cd Pabsburske monarhl[e do panevropske unl[e 2009 Izp|t Ustn| 2rok 03072009 rlmerl lzplLnlh vprasan[ 1 ZnacllnosLl versa[skeaa slsLema 2 8azvo[ kolonlalnlh lmperl[ev do 2 sv vo[ne 3 Clavne razllke med dokLrlno reallzma ln llberallzma 4 v cem [e neoreallzem druaacen od reallzma andre[rahLendaadalumnlde 1 SLrukLura mednarodne skupnosLl 2 1eorl[e mednarodnlh odnosov O reallzem ln neoreallzem O llberallzem ln neollberallzem O druae sole 3 Zaodovlna mednarodnlh odnosov 4 lmperl[l ln kolonlallzem 1 LLLMLN1I C2 51kUk1UkA MLDNAkCDNL 5kUNC51I 1 Cb[ekLlvnl de[avnlkl fakLor[l 2 Sub[ekLlvnl de[avnlkl fakLor[l 3 lnLerakcl[e odnosl 4 Mednarodnopravne norme 1 fakLor[l a Czeml[e mednarodna skupnosL Lemel[l na dellLvl prosLora med drzavaml vpllva na aospodarskl razvo[ (samozadosLnosL) ln obrambo b reblvalsLvo (razllka v demoarafskl sLrukLurl) c ZnanosL (kompas aLomska bombaspremenlLa odnose v mednarodnl skupnosLl) d ldeoloal[a (francoska 1789 ln okLobrska revolucl[a 1917 lslam proLl zahodu) e urzavna uredlLev (LoLallLarna demokraLlcna) Leza [e da ce so dve drzave llberalne demokracl[e se med sabo ne vo[sku[e[o 1eza llberalne sole drzave se med sebo[ ne vo[sku[e[o 2 Sub[ekLl oz akLer[l(poao[a sLa lnLeres ln de[avno vpllvan[e na odnose mednarodne skupnosLl) a lma[o lnLeres ln de[avno vpllva[o na mednarodne odnose drzave medvladne oraanlzacl[e nevladne oraanlzacl[e Lransnaclonalke lzkazan lnLeres ln de[avno vpllvan[e na mednarodne odnose b Sub[ekLl mednarodneaa prava nan[e se pravne norme (pravlce ln dolznosLl) nanasa[o neposredno drzave ln zveze drzav 3 Cdnosl kooperaLlvnl ln konfllkLnl (nasproL[a ln razresevan[e nasproLl[)od lndl[ske clvlllzacl[e do danes 2 4 norme ure[a[o odnose med drzavaml (doloca[o pravlla vnasa[o sLabllnosL v odnose v mednarodnl skupnosLl) 1LCkIIL C MLDNAkCDNIn CDNC5In 1eme|[no |zhod|sce razmlsl[an[a o vo[nl ln mlru (LeoreLlkl poskusa[o razlaaaLl ka[ pomenl za clovesLvo vo[na ln kako se [e lzoanlLl) Io[na |n m|r AnLlka ollbl[ kauLll[a (lndl[skl mlslec dedlsclna Leorl[e o mednarodnlh odnosov) 1ukldld (Crcl[aoce lmperlallzma alavne sole mednarodnlh odnosovpeloponeske vo[ne) Sredn[l vek Pobbs (mlslec kl [e posLavlL Lemel[e reallsLlcneaa poaleda na mednarodne odnose) PelveLlus Polbach AvausLln ln sholasLlkl 1omaz Akvlnskl Machlavelll Lrazem 8oLLerdamskl CroLlus vlcLorla vosquez Suarez uffendorff 8enesansa ln novl vek LelbnlLz enn Abbe de SalnLlerre kanL 8enLham 8ousseau roudhon ComLe ConsLanL SalnLSlmon vo[na ln mlr v ospred[u Ludl v 19 ln 20 sLoleL[u D||eme vede All sploh obsLo[l Leorl[a o mednarodnlh odnoslh? 1eorl[e nl ker [e sama skupek drualh dlsclplln SesLo[l se lz zaodovlne pollLoloal[e aeoarafl[e S slnLezo se [e lzobllkovala sul aenerls kaLeaorl[a pravllnosL Leorl[ (nl ldenLlcneaa prlmera med drzavaml razlaaa se obsLo[ece sLan[e ln preLeklo sLan[e) Cdnos do drualh znansLvenlh panoa zaodovlne socloloal[e pollLoloal[e aeoarafl[e sul aenerls /slnLeza Cdnos do pollLlke kazumevan[e mednarodne skupnost| e nl edlna resnlcnosL v mednarodnlh odnoslh so drzave CbsLa[a koL vsoLa sub[ekLov ln povezav med n[lml (lnsLlLuclonalno razumevan[e) CbsLa[a koL posebna obllka druzbene oraanlzacl[e s svo[o posebno dlnamlko (soclolosko razumevan[e) LI8LkALI2LM Llberallzem [e LeoreLska reakcl[a na 1 sveLovno vo[no Spodbudl dodaLno razmlsl[an[e o mednarodnl skupnosLl kako uredlLl mednarodne odnose da se ne bo vec ponovlla arozoLa 1sv vo[ne lz n[e v sto|et[u |z|de ce| kup teor|[ so| |n tez 1 rva LeoreLska reakcl[a na prvo sveLovno vo[no predsLavnlka a 1homas Woodrow Wllson (18361924) Amerlskl predsednlk 14 Lez 1918 s 14 Lockaml lanslral v sveL vprasan[e druaacne uredlLve mednarodnlh odnosov b 8alph norman Anaell (18721967) mlslec kl [e posLavll na[vec[e Lemel[e llberallsLlcnl soll mednarodnlh odnosov Ded|sc|na a lmmanuel kanL (17241804) nemskl fllozof predsLavl[a eneaa prvlh llberallsLlcnlh alasnlkov llberallsLlcnlh odnosov razmlsl[an[e o pravlcnosLl ln druzbl b ohn Locke (16321704) druaacno po[movan[e odnosov med narodl (ldeallzem) 3 c eremv 8enLham (17481832) zaokroza Lro[ko mlslecev kl predsLavl[a[o dedlsclno Izhod|sca a Cloveska narava [e dobra vera v razum (kdor ver[ame v razum bo znal prepreclLl nasLanek vo[n)zaaovornlkl llberallsLlcne Leorl[e b L[ud[e res skrbl[o predvsem zase vendar lma[o skupne lnLerese kl [lh slll[o v povezovan[e oz sodelovan[e c vo[na nl nelzoalbna (ce ver[amemo v prvl dve Lezl se vo[nl lahko lzoanemo) d vera v napredek modernlzacl[o vzpon usLavne/llberalne drzave kLALI2LM 1 1eoretska reakc|[a na ||bera||zem predstavn|k| a Pans MoraenLhau (19041980) posLavll Lemel[e sodobnl reallsLlcnl Leorl[l b Ldward PalleLL Carr (18921982) sLandard s podroc[a Leorl[e c Ceoraa lrosL kennan (19042003) eden od klaslkov d SLanlv Poffman (1928) Ded|sc|na (k|as|cn| rea||st|) 4 seaa[o v anLlko a 1ukldld (+393 pr kr) plonlr predhodnlk reallsLlcne Leorl[e b kauLll[a (283 pr kr) sveLovalec na lndl[skem dvoru c nlccolo Machlavelll (14961327) vsak vladar lma pravlco da obracuna s svo[lml nasproLnlkl ln poveca drzavo d 1homas Pobbes (13881679) na[pomembne[sl predsLavnlk Leaa zavedan[a cloveska narava [e usmer[ena v LekmovalnosL kreplLve mocl na racun druaeaa ln za prevlado nad drualml 3 Ana||za stan[a 1eorl[a naravneaa sLan[a vo[na vseh proLl vsem homo homlnl lupus (clovek cloveku volk) odaovor na ldeallzem / uLoplzem / zaodn[l llberallzem osLane cez noc klucna Leorl[a mednarodnlh odnosov (Cbnovl[enl sveL klslnaer) 4 Izhod|sca a urzava [e alavnl akLer drzave nlso enake b eslmlsLlcnl poaled na naravo cloveka (clovek nl dober ln [e aloboko v sebl Lekmovalen ln [e prlpravl[en zrLvovaLl Ludl svo[eaa bllzn[eaa) c konfllkLnosL mednarodnlh odnosov vo[na koL nacln resevan[a sporov (Leorl[a ravnoLez[a mocldrzave se ne odloca[o za vo[no) d v ospred[u naclonalna varnosL prezlveL[e drzave (naclonalna varnosL [e alavna naloaa) e 8aclonalno delovan[e drzavnlkov nl prosLora za moralo kl[ucen drzavnl lnLeres(prlmarna varnosL ln lnLellaenca za raclonalno delovan[e drzavnlkov da so se sposobnl Leaa loLlLl na pravl nacln) NLCkLALI2LM Cbllkoval se [e na podlaal reallzma v 90lh leLlh pre[sn[eaa sLoleL[a se [e obllkovala sola kl se lmenu[e neoreallzem rllaaodlLl de[sLvo da [e sveL druaacen leLa 1943 koL 1993 4 1 Izhod|sca poskus rekonsLrukcl[e posodoblLve reallzma v sredlscu sLrukLure ln ne akLer[l (npr nevladne oraanlzacl[e) redstavn|k| a kenneLh neal WalLz (1924) b ohn Mearshelmer (1947) sLandardnl plsec neoreallsLlcne sole c SLephen WalL (1933) 3 rlmer[ava 8eallzem neoreallzem lnLeres drzave prezlveL[e rezlveL[e kako? povecaLl moc ker [e anarhl[a vecna povecaLl moc ker [e anarhl[a vecna ka[ nareku[e obnasan[e v MC Clovekova narava SLrukLura mednarodneaa slsLema naclonalnl lnLeres 8aclonalno obllkovan cll[ odaovorne zunan[e pollLlke vnapre[ dolocen drzavam aa predplse sLrukLura mednarodneaa slsLema NLCLI8LkALI2LM nasLal koL odaovor na neoreallzem ovezan z zaodovlno (20 leL padca berllnskeaa zldu) 8ol[ opLlmlsLlcen poaled na sveL seda[ bo sveL druaacen 1 Cdgovor na neorea||zem vzpon llberallzma proLl koncu hladne vo[ne nl vec SZ komunlzem razpada (zadn[l LoLallLarnl rezlm) vsl bomo zlvell v demokracl[l redstavn|k| a 8oberL C keohane (1941) b oseph S nve (1937) dve vrsLl mocl drzavavLor sofL power vs hard power ZuA lahko domlnlra sveLu na dva naclna s sodobnlm oroz[emhard all preko hollvwooda oz s kulLuro humanlLarlml ora sofL) ZuA se mora posveLlLl mocl mehke vel[ave c Charles klndleberaer (2003) Izhod|sca a urzava osredn[l vendar ne edlnl akLer MC vec ravnl+novl akLer[l (MC medvladne ln nevladne oraanlzacl[e ln Lransnaclonalne oraanlzacl[e) b nove vseblne mednarodnlh odnosov c (vo[aska) slla man[ prlmerna razen lz[em d vec sodelovan[a v mednarodnlh odnoslh v MC poudar[ena vloaa mednarodnlh oraanlzacl[sofL power hard powerkreplLev pollLlke mocl ene drzave ZuA DkUGL 5CLL 1 2godov|nskasoc|o|oska so|a 8avmond Aron (19031983) vkl[ucll socloloske probleme v problemaLlko mednarodnlh odnosov Socloloal[a na[ bl blla kl[ucna 2 Marks|zem 8oberL W Cox (1926) proleLarlaL bo prevladal ko bodo vladall delavcl ne bo vec vo[nrazredna solldarnosL 3 3 em|n|zem poskusa od Pobbsa napre[ vnesLl neko novo dlmenzl[o Lna kl[ucnlh sodobnlh sol kl poskusa v mosko resevan[e sporov vnesLl nov dlmenzl[o lzkusn[e kaze[o da [e poman[kan[e zensk v pollLlkl vzrok za vec vo[n 4 konec zgodov|ne lrancls lukuvama (1932) [e napovedal da se bo zaodovlna koncala ker [e 8erllnskl zld padel ln da bo po sveLu prevladala llberalna demokracl[a (Lo ne drzlvo[na v 8lP) 3 trk c|v|||zac|[ Samuel hllllps PunLlnaLon (19272008) prvl po razpadu blpolarne uredlLve uaoLovll k[e bodo spopadl po padcu 8erllnskeaa zldu oz k[e bodo alavnl ldeoloskl spopadl v prlhodnosLl lmell bomo spopad clvlllzacl[ obarvan z rellal[aml (lslam sepLember 2001) Csnovna n[eaova predlkcl[a [e blla zadeLa zelo naLancno MLDNAkCDNA 5kUNC51 IN MLDNAkCDNI CDNC5I MLDNAkCDNA 2GCDCIINA 1 1LCkL15kI IN ML1CDCLC5kI kI51CI kI kCUCLIANIU MLDNAkCDNL 2GCDCIINL a Narodna/mednarodna zgodov|na l 1ezko razumeLl boksarsko vsLa[o (1900) ln mednarodno vo[asko lnLervencl[o brez poznavan[a kolonlalnlh amblcl[ velesll ll 1ezko razlozlLl naclflkacl[o nemcl[e ln sllovlL razvo[ vo[aske lndusLrl[e brez razumevan[a ?????? b r|mat zunan[e po||t|ke d|p|omatska zgodov|na (berllnskl konares 1878doloclll me[e na 8alkanu Srbl[a ln Crna aora posLall sub[ekL mednarodneaa prava posLall akLer po sklepu Le konference (CLLo von 8lsmarck ln predsLavnlk habsburske monarhl[e nadzor) l Cd zaceLkov zaodovlnopls[a v sredlscu pozornosLl drzavnlkl dlplomaLl vo[skovod[e ll v 19 SLol lnsLlLuclonallzacl[a ln profeslonallzacl[a dlplomacl[e lll Lepold von 8anke ule arossen machLe (1833)vellke veleslle e eden od kl[ucnlh oceLov zaodovlnopls[a ln dlplomacl[e lv APL Peeren Pandbuch der CeschlchLe des europalschen SLaaLensvsLems und selner kolonlen (1809lllrske provlnce) v MonLau 8orrows 1he PlsLorv of Lhe lorelan ollcv of CreaL 8rlLaln (1897) vl Cas med obema vo[nama zlaLa doba dlplomaLske zaodovlne c Internat|ona| n|story mednarodna/meddrIavna zgodov|na l aul kennedv 1he rlse and fall of Lhe areaL powers ll o 1943 namesLo vo[n ln dlplomaLsklh prelaravan[ pozornosL preusmer[ena h kulLurl aospodarsLvu druzbenemu razvo[u duhovnlm Lokovom enakosLl med spoloma lll ulplomaLskl zaodovlnl oclLana rlaldnosL????? lv ????? v v slovensclnl Lermlnoloska nedoslednosL v oLemkln Zaodovlna dlplomacl[e vl Zaodovlna dlplomacl[e razvo[ meLod ln lnsLlLucl[ dlplomacl[e (prevod 1947/48) (poaa[an[e meLode [e vesclna) vll ulplomaLska zaodovlna prlkaz pollLlke velesll z dlplomaLsklml vlrl (ucll 8anke depese noLe Lo so vlrl) vlll Slr uanlel SLevenson prva kaLedra za mednarodno zaodovlno na London School of Lconomlcs (1932) 6 lx A 1avlor 1he SLruaale for MasLerv ln Lurope (1934bo[ za prevlado v Lvropl) uposLevaLl soclalne ekonomske vlre pollLlke pslholoal[o ln lmldz vodlLel[ev [avno mnen[e ldr nasLopal na radlu x Wlsconslnska sla poudar[an[e ekonomske deLermlnanLe xl aul kennedv 1he rlse and fall of Lhe CreaL owers (1987) xll konec 70 leL 20 sLoleL[a veda dozlvl svo[o flnalno aflrmacl[o d G|oba|na zgodov|na (have a cokecoca co|a) l Medvladne oraanlzacl[e (lCC) drusLvo narodov CZn ll nevladne oraanlzacl[e (nCC) lll 8ealonalne skupnosLl (Lu) lv MulLlnaclnalna pod[eL[a Lransnaclonalke C5LLDICL kIL 5IL1CINL ICINL a rv| g|oba|n| spopad (vll[em ll doseze prevlado) l lmperlallzem ll kolonlalna Lekma lll vzpon naclonallzmov lv WelLpollLlk (vll[em ll nemsko cesarsLvo) v ax 8rlLanlcaare za brlLanskl mlr (kl[ucna alobalna slla brlLanskl lmperl[) nemcl[a [o s svo[o WelLpollLlk lzzove vl uo 1914 bo[ lmperl[ev za prevlado v kolonl[ah vll SLranska bo[lsca npr lnLervencl[a lrancozov v Mehlkl (1864) ln posLavlLev Makslmll[ana Pabsburskeaa za cesar[a Mehlke vlll uo 1914 nlkoll vse sveLovne veleslle skupa[ vpleLene v spopad lx kanadcanl v lrancl[l x AvsLralcl ln novozelandcl prl Callpoll[u 1urcl[a (AnZAC) xl lndl[cl v lrancl[l ln 8llzn[em vzhodu xll Afrlcanl v lrancl[l xlll omorska vo[na blLka prl lalklandlh (08121914) xlv neusmll[ena podmornlska vo[na na ALlanLlku (nemcl[a ln 8rlLanl[a) b kazpad st|r|h |mper|[ev l CarsLvo 8omanovlh (Car nlkola[ ll 8usl[a) ll Pabsbursko cesarsLvo (karl prvl) lll Csmanskl lmperl[ (PabdeLl vl koL posledlca 1sv vo[ne sulLanaL uaasne prlde ALa 1urk) lv Pohenzollernskl relch (vll[em ll pruska dlnasLl[anemcl[a) c kazmer[e s|| na bo[|sc|h l aul Plndenbura ln Lrlch Ludendorff Sleafrleden (zmaaovlLl mlr) Moc vo[aske sllesLa slmbol nemskeaa ll SeparaLnl mlr v 8resLLlLovsku (331918) umlk Sov[eLov lz vo[ne konec ruske oblasLl nad balLsklml drzavaml ukra[lno ol[sko ln llnsko lll lz vo[ne lzlocenl lLall[a 8omunl[a ln Srbl[a lv Ludendorff posl[e na zahodno fronLo 192 dlvlzl[ 30 vec koL anLanLa reblvalsLvo demoarafskl fakLor[l so kl[ucnl nemcl[a moblllzlranlh 132 mlll[ona padllh 18 mll ran[enlh 42 8usl[a moblllzlranlh 13 mlll[ona padllh 17 ran[enlh 49 lrancl[a moblllzlranlh 79 mlll[ona padllh 14 ran[enlh 23 7 vellka 8rlLanl[a moblllzlranlh 37 mlll[ona padllh 1 ran[enlh 23 v nemske ceLe v odnosu do sovraznlkov ln zaveznlkov na podroc[u vo[aske LakLlke ln sposobnosLl bo[evan[a pokazale superlornosL vl rakLlcno same porazl[o oaromno rusko armado ellLne avsLrooarske ceLe lzkrvavele v Lako[ v prvem leLu vo[ne oz v zaceLnlh ofenzlvah vll nemske ceLe povsem lzcrpa[o lrancoske ln brlLanske enoLe? 8uske d Gospodarska tekma l Plndenburaov proaram obcuLno poveca produkcl[o oroz[a ln sLrellva vendar zanemarl druae dele aospodarsLev zlasLl kmeLl[sLvo ll 8rlLanska sLrlkLna pomorska blokada preklne dovoz surovln ln hrane cenLralnlm sllam s clmer dusl nemsko moc lll vsLop ZuA v vo[no z za[eLnlml kredlLl posll[kaml surovln ln vo[askeaa maLerlala Ler s svezlml ceLaml usodno naane LehLnlco v korlsL anLanLe lv Ze v prvem leLu ZuA llkvldlra[o dolaove do vellke 8rlLanl[e ln lrancl[e kl posLaneLa dolznlcl ZuA v ZuA od 8rlLanl[e prevzame[o vloao na[vec[eaa poso[lloda[alca flnancnl cenLer sveLa se presell v Wall sLreeL vl v vellkl 8rlLanl[l se koL posledlca preusmerlLve aospodarsLva v vo[aske namene zman[sa prolzvodn[a lndusLrl[sklh lzdelkov kar obcuLno zman[sa lzvoz na Lradlclonalne Lrae vll v LaLlnskl Amerlkl [o prehlLl[o ZuA na ual[nem vzhodu pa aponska vlll 19131929 vrednosL brlLanskeaa lzvoza???? Amerlskeaa se podvo[l [aponskeaa pa poLro[l lx Severozahodnl lndusLrl[sko rudarskl del lrancl[e med vo[no opusLosen x nemsko lndusLrl[sko edro nedoLakn[eno xl lrancl[a v vellklh medzaveznlsklh dolaovlh ln brez vraclla rusklh dolaov xll uemoarafsko neravnoves[e oarozena 39 mll lrancozov proLl 63 mlll[onov nemcev ILk5AI5kI 5I51LM IN DkU51IC NAkCDCI a ar|ska m|rovna konferenca l Pobsbawn clovesLvo [e prezlvelo vseeno pa se [e vellka zaradba clvlllzacl[e 19 sLoleL[a sesedla v plamenlh vo[ne ko so se zruslll n[enl sLebrl ll 1811919 v arlzu zbranlh 27 deleaacl[ zaveznlsklh ln prldruzenlh sll lll nemcl[l sodelovan[e prl poaa[an[u nl dovol[eno lv SveL sLlrlh uavld Llovd Ceorae (vellka 8rlLanl[a) vlcLLorlo Crlanao (lLall[a) Ceoraes Clemenceau (lrancl[a) 1homas Woodrow Wllson (ZuA) v versa[skl slsLem 3 mlrovnlh sporazumov a 2861919 z nemcl[o v versallesu (vldov dan aLenLaL 8lP) b 1091919 z AvsLrl[o v SL Cermalnu c 27111919 z 8olaarl[o v neulllv[u d 461920 z Madzarsko v 1rlanonu e 1081920 s 1urcl[o v Sevresu (vse Lo so predmesL[a arlza) vl nemcl[a lzaubl 13 ozeml[a pred vo[no vll CsLala doloclla sporazuma z nemcl[o a lrancl[a zasede za 3 leL osar[e b Zmaaovalne slle sl razdell[o nemske kolonl[e c Levl brea 8ena demlllLarlzlran 8 d nemcl[l prepovedano vzdrzevan[e armade e 8eparacl[e 126 mlll[ard zlaLlh mark vlll Sporazum s 1urcl[o a Zreduclrana na AnaLoll[o ln ozlne b 13 leLna uprava Crcl[e nad Smlrno ln Z malo Azl[o c neodvlsna Armenl[a pod proLekLoraLom v8 d AvLonoml[a kurdov b kazde||tev mandatov l Zmaaovalne slle upravl[a[o mandaLe v lmenu urusLva narodov koL skrbnlce clvlllzacl[e a A kaLeaorl[a (na[slrsa sLopn[a avLonoml[e) a lrak ln alesLlna (vellka 8rlLanl[a) b ln Slrl[a ln Llbanon (lrancl[a) Cbl[uba da bodo kmalu posLall samosLo[na drzava LeLa 1932 lrak samosLo[na kral[evlna k[er so sl 8rlLancl zaaoLovlll vo[aska oporlsca b 8 kaLeaorl[a oz[a avLonoml[a pod drusLvom narodov a kamerun lrancl[a v8 b 1oao lrancl[a v8 c 1anaan[lka v8 d 8uanda urundl 8elal[a e namlbl[a uznoafrlska unl[a c C kaLeaorl[a brez nadzora drusLva narodov na ual[nem vzhodu ln aclflku a nova Cvlne[a nova lrska nova 8rlLanl[a AvsLrall[a b Samoa nova Zelandl[a c kl[aoucou aponska do 1922 d Marlanskl karollnskl Marshallovl oLokl aponska c Ccet[e Drustva narodov l Leon 8ouraeols Le SocleLe des naLlons (1908) ll 1homas Woodrow Wllson (Amerskl predsednlk) CovenanL(zaveza) of Lhe Leaaue of naLlons skusal lmplemenLlraL v skleplh arlske mlrovne konference za nasLanek drusLva narodov (zaled proLlskofovskl sporazuml prezblLerl[ansklh skupnosLl na SkoLskem ln v Anall[l lz 17 sLoleL[a) lll Ldward Crev v plsmu Ldwardu Pouseu (sepL 1913) All bl bll predsednlk prlpravl[en predlaaaLl na[ se usLanovl urusLvo narodov kl bl se zavezalo do bo nasLopllo proLl vsakl slll kl bl prekrslla poaodbo lv Speclal realLlonshlp analosaksonsklh sll se danes vlada na relacl[l London WashlnaLon lsmo [e prvl povod za usLanovlLev posebneaa odnosa med ZuA ln v8 kl vel[a se danes v mednarodnlh skupnosLl lzraza[o solldarnosL druaa z druao v SLlrlna[sL Lock (811918) proaramskl dokumenL kl ure[a odnose v mednarodnl skupnosLl a uklnlLev La[ne dlplomacl[e b Svoboda plovbe ln Lraovlne c Cme[lLev oborozevan[a d neprlsLranska uredlLev kolonlalnlh vprasan[ e 8esLavracl[a 8elal[e 8omunl[e ol[ske Srbl[e (omoaoclLl dosLop do mor[a) f AvLonomnl razvo[ za narode v habsburskem ln osmanskem lmperl[u 9 a xlv 1ocka usLanovlLev splosneaa drusLva narodov kl bl zaaoLavl[alo medsebo[ne aarancl[e alede pollLlcne neodvlsnosLl ln ozemel[ske celovlLosLl Lako vellklh koL mallh drzav h d Nov| red prot| staremu l o mnen[u evropsklh velesll bl morall mall narodl podreLl svo[e osamosvo[lLvene Lezn[e vls[lm lnLeresom ravnoLez[a sll (prlmer brlLanska podpora celovlLosLl osmanskeaa lmperl[a do 1914) ll Wllson demokraLlcne drzave so ze po deflnlcl[l mlrol[ubne l[udsLva kl bl [lm blla omoaocena samoodlocba ne bl vec lmela moLlva za konfllkL lll SLaro ravnoLez[e sll [e Lreba zamen[aLl s skupnosL[o sll lv Mednarodnl slsLem kolekLlvne varnosLl zaaoLavl[a???? v 8obeL Cecll urusLvo narodov lnsLlLuclonallzlranl klub velesll vl Parold nlcolson v arlz smo prlsll preprlcanl da bo usLanovl[en novl red vrnlll smo se preprlcanl da [e novl red prevaral sLareaa e De|ovan[e Drustva narodov akL urusLva narodov 2841919 (26) clenov l Ceneralna skupsclna ll SveL 3 sLalnlh sedezev (8rlLanl[a lrancl[a lLall[a aponska rezervlran za ZuA) + 4 nesLalnl vol[enl (6 od 1922) + 3 polsLalnl lll SLalnl sekreLarlaL lv SLalno mednarodno sodlsce (lzda[a sveLovalna mnen[a) v Mednarodnl urad za delo Ceneralna skupsclna (prvlc 13111920) vl vsaka clanlca lma 3 deleaaLe vll nacelnl doaovor da deleaaLl nlso predsLavnlkl vlad se krsl vlll Zaseda vsako leLo ln nadzlra flnance lx vprasan[a alede arozen[ mednarodnemu mlru lahko clanl predlozl[o sveLu all skupsclnl (samo Lrl[e prlmerl mandzurl[ska krlza ) SLalno mednarodno sodlsce x Skupsclna lzbere 11 (kasne[e 13) sodnlkov xl lzda[a sveLovalna mnen[a xll uo 1939 obravnavanlh 66 prlmerov xlll xlv 10 clen clanlce se zaveze[o obrambl ozemel[ske celovlLosLl Clanlce se zaveze[o obrambl ozemel[ske celovlLosLl drzav proLl zunan[l aaresl[l sveL predlaaa nacln za lzvrslLev obveznosLl xv 16 clen aovorl o ekonomsklh sankcl[ah mehanlzem [e sprozen avLomaLsko proLl aaresor[u revldlran 1921 ko [e lzlocen avLomaLlzem xvl CdloclLve v skupsclnl ln sveLu se naceloma spre[ema[o s konsenzom uspesno resenl prlmerl 4 1920 svedskoflnskl spor o Clansklh oLoklh 4 1921 uaoslovanko albanska Lren[a 4 1923 krfskl lncldenL lLall[a Crcl[a 4 1923 spor med Crcl[o ln 8olaarl[o urusLvo [e zadn[l akL lzdalo za lzkl[uclLev 8usl[e Cdpovedalo pa [e v dveh kl[ucnlh krlzah pred 2svvo[no 10 ClansLvo velesll vseskozl clanlcl samo lrancl[a ln 8rlLanl[a kl lmaLa prevladu[oco vloao nemcl[a (19261933) Sov[eLska zveza (19341939) aponska (19191933) ZuA nlkoll Cdbor drusLva za pospesevan[e cll[ev Llae narodov v L[ubl[anl (1927) anko 8re[c Leonld lLamlc Andre[ Cosar lvan erne vladlmlr Mlsel[ f lzo|ac|on|zem vzrokl za opozlcl[o proLl Wllsonu 4 o vmesnlh vollLvah v konares republlkancl osvo[l[o veclno 237190 4 8azme[lLev v senaLu 4947 za republlkance 4 vpllv amerlsklh lzaub med vo[no 112000 4 v arlz nl povabll nobeneaa senaLor[a ln samo eneaa republlkanca lrreconcllables nepomlrl[lvl O Wllllam L8orah (ldaho) O ames A 8eed (Mlssourl) O 8oberL M LafolleLLe (Wlsconsln) 4 Zmerna republlkanska skuplna Penrv CaboL Lodae Wllson (1071919) nobeneaa aovora ne more blLl o Lem all bomo prenehall obsLa[aLl koL sveLovna slla Ldlno vprasan[e [e all lahko zavrnemo moralno vodsLvo kl nam [e ponu[eno all bomo lzpolnlll all zavrnlll zaupan[e sveLa 4 1331920 alasovan[e o raLlflkacl[l versa[skeaa sporazuma 3349 4 2391919 po aovoru v ueblu aa [e zadela kap redavan[e 18032009 4 IMLkII IN kCLCNIALI2LM a 8er||nska konferenca |n prer|van[e za Afr|ko 4 CLLo von 8lsmarck zacne vzpon ll nemskeaa ra[ha kar [e nadal[eval vll[em ll 4 Afrlka zadn[a cellna v Lekml velesll 4 Zaol[ krscanskl mlsl[onar[l ln Lraovcl z obalnlh enklav prodlra[o po rekah 4 rlznavan[e ln zaveLlsca z lokalnlml vel[akl 4 1879 lrancozl z aradn[o zeleznlce uakar (Seneaal) dollna Corn[eaa nlla sprozl Lekmo 4 reprlcan[e da [e Afrlka nelzkorlscen bazen surovln 4 CdkrlL[e naha[allsc zlaLa ln dlamanLov v uznl Afrlkl 4 veleslle spreLno lzkorlsca[o Lradlclonalna rlvalsLva med afrlsklml drzavaml 4 nacelo solldarnosLl ln nevmesavan[a med evropsklml kolonlzaLor[l 4 PlLer razvo[ vo[aske Lehnoloal[e v Lvropl 4 1889 zacne[o lzdelovaLl Maxlmaun prvl vlsoko mobllnl mlLral[ez 11 4 konec 19 SLoleL[a evropske drzave zapre[o dosLop do sodobneaa oroz[a za afrlske drzave 4 1884 8lsmarck razalasl proLekLoraL nad kamerunom 1oaom ln namlbl[o 4 1884 berllnska konferenca prlzna Mednarodno zvezo Leopolda ll koL lealLlmno oblasL v konau v zameno za prosL dosLop evropsklh Lraovcev ln mlsl[onar[ev 4 nacelo efekLlvne okupacl[e 8lsmarck zell prepreclLl brlLanskl nacln osva[an[a v obllkl uvel[avl[an[a neformalnlh vpllvnlh sfer po konferencl razalasl proLekLoraL v osrc[u brlLanske vpllvne sfere v vzhodnl Afrlkl (8uanda urundl 1anaan[lka) b 8r|tansk| |mper|[ 4 nl [e cellne na sveLu k[er ne bl lmell svo[eaa oporlsca oz ne bl blll prlsoLnl 4 19 sLoleL[e [e obdob[e ax 8rlLanlca 4 Afrlka Slerra Leone ZlaLa obala LalpL Sudan Cambl[a nlaerl[a kenl[a uaanda Severna ln uzna 8odezl[a 4 Azl[a lndl[ska podcellna Malezl[a Slnaapur Pona kona 4 aclflk lldzl Severnl 8orneo 4 LaLlnska Amerlka 8rlLanska Cva[ana 8rlLanskl Ponduras 4 uomlnlonl (dezele beleaa cloveka) kanada kolonl[a Cape nova Zelandl[a nova lunlandl[a uznoafrlska unl[a 4 1918 lmperlalna armada sLe[e 83 mlll[ona moz 37 8rlLanl[a (pade 702000) 14 lndl[a (64000) 630000 lz kanada (36000) 420000 AvsLrall[a (39300) 136000 uznoafrlska unl[a (7000) 129000 lz nove Zelandl[e 37000 (+932 nosacev/delavcev) lz Afrlke 4 na mlnlsLrsLvu za kolonl[e (Colonlal Cfflce) preprlcanl da so LemnopolLl nezanesl[lvl v bo[u vzpodbu[an[e LemnopolLlh za bo[ proLl belcem pa bl lahko neaaLlvno vpllvalo na avLorlLeLo krone v kolonl[ah po koncu vo[ne 4 AvsLralskl vo[ak dlsclpllnsko prlsLal na sodlscu ker [e z brlLansklml podelll sLeklenlco whlskva 4 8rlLanskl vo[ak dobl 1 slllna dnevno avsLralskl pa 3 4 esenl 1914 nezadovol[nl lndl[skl vo[akl presLavl[enl v MezopoLaml[o 4 1917 ob spre[emu splosne vo[aske obveznosLl uporl lv Cuebecu probleml s pronemsklml 8url 4 Cseba monarha alavnl kohezlvnl fakLor 4 lmperl[ povezu[e monarh kral[ url[ v (19101936) 4 Llovd Ceorae vzpodbu[a poLovan[a vallzanskeaa prlnca Ldvarda vlll 4 19191928 oblsce lndl[o kanado novo Zelandl[o AvsLrall[o nlaerl[o Cambl[o ZlaLo obalo kenl[o uaando uzno Afrlko 4 uaoLavl[a da lndl[cl nlso sposobnl samouprave 4 CdkrlLo podplra belce v kenl[l 4 1918 8rlLanl[a z na[mocne[so leLalsko lndusLrl[o na sveLu mesecno prolzva[a 4000 leLal 4 1923 usLanovl[en lmperlal Alrwavs 4 1932 rednl leL London kaapsLad 4 1939 Ledensko lz Anall[e 7 poleLov v LalpL 4 v lndl[o 3 v vzhodno Afrlko 2 v Pona kona Slnaapur ln AvsLrall[o 4 1929 sLevllo radl[sklh spre[emnlkov (sllsljo svojeoo moootbo v zlvo) AvsLrall[a 299000 kanada 216000 12 nova Zelandl[a 41000 uzna Afrlka 16800 4 1933 url[ v prvlc naaovorl podanlke za 8ozlc prek brezzlcneaa prenosa c 8e|| dom|n|on|deIe|e be|ega c|oveka 4 Cd konca 18 sLoleL[a posll[an[e kazn[encev v AvsLrall[o 4 Cd srede 19 sLoleL[a drzava vzpodbu[a emlaracl[o soclalno deprevlllalranlh v novo Zelandl[o ln kanado 4 1834 zakon kl nudl podporo emlaranLom 4 1891 zakon kl da[e ravnaLel[em pravlco posll[an[a dellnkvenLnlh oLrok v kolonl[e 4 uobrodelna drusLva podplra[o emlaracl[o oLrok brez sLarsev 18701930 [lh odlde v kanado 100000 4 18131914 lz 8rlLanl[e 16 mllemlaranLov od Leaa ceLrLlna v ZuA osLall v domlnlone 4 1839 lord uurham prlpravl porocllo za kanado kl 1840 dobl parlamenLarno samoupravo 4 Sredl 19 sLoleL[a vsl domlnlonl s parlamenLarno vlado lasLno zakonoda[no oblasL pravlco dellLve zeml[e 4 uo 1871 domlnlone z lz[emo Capea zapusLl[o rdecl plascl (brlLanskl vo[akl) 4 omlk v smerl samouprave kolonl[ posledlca whlaovske (llberalcl) mlselnosLl v aospodarsLvu lalssez falre v pollLlkl enake pravlce za vse podloznlke 4 1867 se kanada nova SkoLska ln novl 8runswlck zdruzl[o v konfederacl[o 4 1833 nova lundlandl[a dobl samoupravo 1949 kanadska provlnca 4 AvsLralska zveza zahodna AvsLrall[a vlkLorl[a 4 1900 v domlnlonlh 20 beleaa preblvalsLva lmperl[a vsl preblvalcl AvsLrall[e ln nove Zelandl[e ro[enl Lam d Ind|[a angrez| ra[ 4 vzhodnolndl[ska druzba obvladu[e podcellno prek okroznlh sodnlkov ln poblralcev prek okroznlh sodnlkov ln poblralcev davkov Ler domaclh prlncev kl vlada[o s pomoc[o brlLansklh sveLovalcev komblnacl[a neposredne ln posredne uprave se ohranl skozl celoLno brlLansko vladavlno 4 avLorlLarnl paLernallzem benevolenLnl despoLlzem laboraLorl[ za uvel[avl[an[e brlLansklh llberalnlh ln evanaellcansklh nazorov kl sLreml[o k reaeneracl[l cloveka 4 Mlsl[onar[l vzposLavl[a mrezo sol v brlLanskem sLllu z analesklml ucbenlkl 4 lzvrsevalcl clvlllzacl[skeaa poslansLva vldl[o ovlrl v hlndu[skl verl ln slsLemu kasL 4 Spolnl odnosl z domaclnkaml nemoralnl aen uavld CchLerlonv v uelhl[u harem s 13 konkublnaml 4 1832 zaroLa v 8anaalore[u 8rlLancl ceLverlco upornlkov prlveze[o na Lopovske cevl ln razsLrell[o 4 1837 upor v MeeruLu musllmanskl sepo[l zavrne[o uporabo nabo[ev z mascobo sveLlh zlvall zaLo [lh casLnlkl [avno ponlza[o pokoll brlLansklh casLnlkov ln n[lhovlh druzln 8adahur Sah razalasen za cesar[a 4 1838 ukln[ena vzhodnolndl[ska druzba 4 1876 kral[lca vlkLorl[a cesarlca lndl[e 4 uprava pod vodsLvom podkral[a neposredno podre[ena londonskl vladl ln parlamenLu 4 odkral[u aslsLlra[o aeneralnl auverner[l provlnc kl se oplra[o na sveLe lz uradnlkov ln domaclh prlncev 4 vsLop v uradnlsko sluzbo vezan za lzplL LeoreLlcno odprLa vraLa vsem lzobrazenlm lndl[cem 4 uo 1883 prldobl unlv dlpl 8000 lndl[cev 300000 [lh maLurlra za na analesklm ucnlm [ezlkom 13 4 1883 zell podkral[ razslrlLl [urlsdlkcl[o lokalnlh uradov Ludl na Lvrope[ce zaradl odpora predloa umakn[en 4 neaodovan[e lndl[sklh lzobrazencev se 1883 odrazl z usLanovlLvl[o lndl[skeaa narodneaa konaresa kl aa lmperlallsLl obLozl[o separaLlzma 4 uo 1940 preblvalsLvo narasLe na 280 mll[ Sedmlna [e musllmanov skoncenLrlranlh na SZ ln 8enaall[l 4 8asna ln rellalozna nesLrpnosL 1924 ullcnl preplr med musllmanl ln hlndu[sklm deckom v uakl povzrocl vecdnevne nemlre 4 8al Canahadar 1llak obramba sveLosLl krav ln poroke deseLleLnlh dekllc zaaoLavl[an[e duhovne vecvrednosLl hlndu[ske all arl[ske clvlllzacl[e 4 Mohandas karmacand Candhl MahaLma vellka dusa ldeal Lradlclonalna aararna druzba CadzaraLl 4 Med prvo sveLovno vo[no lndl[a prlspeva 300000 vo[akov ln 100 mlll[onov funLov v proracun 4 novembra 1914 Mehmed v koL kallf pozove na dzlhad proLl anLanLnlm sllam pozlv povzrocl upore musllmanov 4 1917 Llovd Ceoraa zell razalaslLl samoupravo vendar zaradl nasproLovan[a podkral[a obl[ubl odaovorno vlado 4 Curzon zaaovar[a vellkl zemel[skl blok od Sueskeaa prekopa do lndl[e 4 1919 mlnlsLer za lndl[o Ldwln MonLaau ln podkral[ lord Chelmsdorf lzdaLa zakon za vzposLavlLev odaovorne uprave 4 usLanovl[enlh 11 avLonomnlh provlnc v kaLerlh [avno zdravsLvo lzobrazevan[e ln kmeLl[sLvo pokrlva[o lzvol[enl lndl[skl mlnlsLrl 4 19181919 zaradl arlpe umre 12 mlll[onov lndl[cev 4 1919 8owlaLLovl zakonl ohranl[o rlaoroznl Zakon o obrambl lndl[e (1913) ln se zaosLrl[o nadzor Llska 4 Candhl oplra upornlsLvo na mocl duha oz moc l[ubeznl saLvaaraha 641919 razalasl vselndl[skl dan zalovan[a kl se sprevrze v nasll[e demonsLranLl napada[o Lvrope[ce 4 1341919 pokol v AmrlLsar[u v kaznovalnl akcl[l aenerala 8ealnalda uver[a v 10 mlnuLah ublLlh 379 lndl[cev 4 MonLaau obLozl uver[a rasneaa ponlzan[a Churchll obsodl posasLnl doaodek 4 1922 Candhl prekllce kampan[o drzavl[anske nepokorsclne vendar koL cll[ ohranl neodvlsnosL svaradz 4 1942 lma k lndl[e samo 3000 clanov 4 v 1930 za red skrbl 200000 pollca[ev ln 194000 vo[akov 4 1933 Zakon o vladl lndl[e usLanovl lndl[sko federacl[o 4 1937 na vollLvah v federaLlvnlh enoLah dobl veclno lndl[skl narodnl konares 4 Zaradl brlLansklh prlLlskov da se sulLan v Carlaradu odpove kallfaLu se okrepl sodelovan[e med hlndu[cl ln musllmanl 4 1930 musllmanl zavrne[o sodelovan[e v demonsLracl[a lndl[skeaa narodneaa konaresa v kalkuLl v medsebo[nlh spopadlh umre 400300 l[udl 4 Musllmanska llaa Mohamed uzlna 4 1940 aklsLan [avno razalasen za cll[ e Lg|pt 4 1801 Mohamed All (olbooskeoo poteklo) v lmenu osmanske vlade prezene francoske ekspedlcl[ske slle usLanovl sodobnl LalpL 4 Mohamed All uvede placano uradnlsLvo ln pokllcno vo[sko o evropsklh vzorlh 4 ne lzbol[sa poloza[a revnlh felahov (90 preblvalsLva) kl Lrpl[o revsclno zaradl vlsoklh davkov ln prlsllne delovne moblllzacl[e kl [l zda[ sledl se vo[aska 4 v 1820 zasede Sudan zaradl novacen[a suzn[ev 14 4 1841 mu sulLan podell ealpLovskl pasaluk v Lra[no lasL 4 v 1830 8rlLancl flnanclra[o lzaradn[o zeleznlce kalroAleksandrl[a lrancozl pa Sueskl prekop 4 1869 odprL[e Sueskeaa prekopa zman[sa poL med lndl[o ln 8rlLanl[o za 8000 km 4 1863 vnuk Mohameda All[a lsmall se razalasl za kedlva 4 1976 prlzna nezmoznosL odplacevan[a dolaov ln bankroL 4 1879 aa 8rlLancl ln lrancozl prlsllllo k odsLopu ln uvede[o nadzor nad flnancaml 4 LalpL okuplra[o 8rlLancl 4 1881 ealpLovka vo[ska lzvede neuspesen drzavnl udar 4 1882 8rlLanl[a s prlvollLvl[o lrancl[e LalpL okuplra 4 1883 Muhamed Ahmad Mahdl zasede karLum ln ubl[e upravlLel[a Charlesa Cordona kl [e osovrazen prl musllmansklh vodlLel[lh zaradl nasproLovan[a suzen[sLvu 4 1898 blLka prl Cmdurmanu Sudan analoealpcanskl kondomlnl[ f 8ursko br|tanska nasprot[a (IuIna Afr|ka) 4 1806 8rlLancl med napoleonsklml vo[naml zasede[o 8L dobreaa upan[a ln usLanovl[o kolonl[o Cape 4 S Lem poseze[o v provlnco kaap kl [o 1632 usLanovlll francoskl ln nlzozemskl 8urlAfrlkaner[l 4 8rlLancl naleLl[o na 23000 suzn[ev obso[a[o burske plenllske pohode v noLran[osL ln kruLo ravnan[e s suzn[l 4 Afrlkaner[l v skladu s kalvlnlsLlcno Leolosko mlsll[o ver[ame[o da [lh [e 8oa poslal vladaLl Lemu delu sveLa ln da [e boa suzn[e usLvarll da dela[o za n[lh 4 1833 brlLanskl parlamenL razalasl abollcl[o suzn[ev 4 1834 8url zacne[o vellkl pohod v noLran[osL k[er se spopade[o s plemenl ndebele ln Zulu 4 8url usLanovl[o republlko naLal 1ransvaal ln Svobodna drzava Cran[e 4 1842 8rlLanl[a anekLlra naLal 4 1834 8rlLanl[a prlzna neodvlsnosL 1ransvaala ln Cran[a 4 1834 Cape ln naLal doblLa lzvol[enl parlamenL voll[o Ludl boaaLe[sl LemnopolLl ln mesancl 4 1871 v dezell Crlqua odkrlLl dlamanL sledl brlLanska aneksl[a 4 1886 v WlLwaLersrandu (1ransvaal) odkrl[e[o zlaLo aospodarskl cenLer subsaharske Afrlke se lz brlLanskeaa klmberllva presell v ohannesbura 4 Z dohodkl rudarske lndusLrl[e 8url usLanovl[o redno vo[sko 4 1877 8rlLancl anekLlra[o 1ransvaal a [lh 8url 1881 prezene[o 4 v 1880lh brlLanska vlada anaazlra mulLlmlll[onar[a Cecll 8hodes kl se zaradl zlaLa spre s Lransvaalsko vlado 4 Cecll 8hodes prlvrzenec soclalneaa darvlnlzma ver[ame v usodo analosaksonske rase da clvlllzlra sveL _ ZACL1Lk 8ASlZMA 4 v 1880lh za lzkorlscan[e surovln usLanovl druzbe kl so lzkorlscale Afrlska boaasLva 4 1876 1887 8rlLancl pokorl[o drzave edl Poza ln Zulu 4 1891 8hodes posLane preml[e kolonl[e Cape 4 1884 predsednlk 1ransavaala aul kruaer oblsce 8erlln Lako koL oLrok lsce podporo maLere 1ransvaal prlcaku[e zasclLo od svo[e moaocne domovlne nemcl[e ln dlnasLl[e Poncvern 4 1883 8hodes preprecl kopensko povezavo med nemsko uaozahodno Afrlko ln 8url Lako da anekLlra 8ecuanl[o kl povezu[e kl povezu[e Cape z Zambezl[o boaaLo z rudaml 4 1893 8hodes premaaa kral[esLvo ndebele ln zasede Zambezl[o [o prelmenu[e v 8odezl[o 13 4 8odezl[o 8rlLancl razdell[o v severno Zambl[o ln [uzno Zlmbabve kolonl[l na[ bl posLall novl sredlscl masovne kolonlzacl[e beleaa cloveka 4 1914 v [uznl 8odezl[l 34000 belcev kl vlada[o 732000 LemnopolLlm v rezervaLlh 4 rlsoLnosL 8urov krepl rasne predsodke zakon 1903 LemnopolLeaa za posllsLvo belke kaznu[e s smrL[o 4 v 1890 lh zaosLrlLev nasproLl[ zaradl kruaer[eve pollLlke do ulLlander[ev evropsklh pod[eLnlkov ln delavcev kl [lm Lransvaalska vlada nalaaa vlsoke davke 4 v propaaandnl vo[nl brlLanskl casoplsl oplsu[e[o bursko oblasL koL nazadn[asko napol barbarsko sredn[evesko raslsLlcno ollaarhl[o 8url oclLa[o 8rlLancem brezboznlsLvo 4 8rlLancl zahLeva[o od kruaer[eve vlade da lzbol[sa poloza[ 8rlLanske rudarske lndusLrl[e 4 novo leLo 1896 amesonov napad 8hodesove ceLe pod vodsLvom Leander[a SLarr[a amesona vdere[o v 1ransvaal a [lh 8url za[ame[o 8hodes pa se umakne 4 vll[em ll hoce proalaslLl proLekLoraL posl[e Lelearam 4 11101899 8url vdre[o v 8rlLanske kolonl[e 4 8rlLanl[a moblllzlra 293000 vo[akov kl do poleL[a zasede[o reLorlo ln ohannesbura 4 kruaer zbezl v Lu[lno 8url nadal[u[e[o averllsko LakLlko z napadl na vo[aske Labore ln komunlkacl[e 4 Lord klLchener zacne LakLlko pozaane zeml[e pozlaa 8urske kmeLl[e zene ln oLroke pa zblra v koncenLracl[sklh Laborlsclh k[er [lh umre na Llsoce 4 1902 sporazum v vereenlalnaa 4 1ransvaalu ln Cran[u zaaoLovl[ena samouprava z obl[ubo 8rlLancev da se ne bodo vmesavall v ure[an[e pravlc LemnopolLlh 4 1910 Cape naLal Cran[e 1ransvaal se poveze[o v uznoafrlsko unl[o g 8||In[| vzhod 4 vo[nl kablneL Lvorda Ceoraea Ceorae naLhanlel lord Curzon Leo Amerv an ChrlsLlaan SmuLs Mark Svkes 4 73 1916 Svkes lcoLov sporazum razdell 8llzn[l vzhod med 8rlLanl[o ln lrancl[o 4 2111917 8alufour[eva deklaracl[a plsmo vodlLel[u brlLansklh Zldov lordu 8oLschlldu podpre clonlsLlcno alban[e 1heodora Perzla (uer udensLaaL 1896) Lemel[nl dokumenL nasLanka lzraela 4 8rlLanskohasemlLsko zaveznlsLvo (le[zal na arlskl mlrovnl konferencl 1919) 4 unl[a 1916 se serlf Puseln alavar ulLrakonzervaLlvne hasemlLske druzlne kl po Lradlcl[l varu[e Meko ln sveLa mesLa Pedzasa locl od Carlarada 4 Zasluaa are vod[l brlLansklh casLnlkov v kalru 1homasu Ldwardu Lawrenceu Arabskemu prvl arabskl upor 4 Lord Pardlnae z vzpodbu[an[em arabsklh Lezen[ usLvar[ena frankensLa[nska posasL 4 1101918 Puselnov sln le[zal vkoraka v uamask Llk pred 8rlLancl ln [unl[a 1919 skllce Arabskl narodnl konares 4 731920 konares razalasl kral[evlno Arabl[o ln le[zala razalasl za kral[a Arabcev (Puseln osLane kral[ Pedzasa) 4 Spomladl 1920 se drual arabskl uporrazslrl na lrak 4 Marca 1921 na kalrskl konferencl Lawrence obnovl brlLanskohasemlLsko zaveznlsLvo le[zal zasede presLol v lraku braL Abdulah pa v 1rans[ordanl[l 4 8rlLanska vlada ne uposLeva Lawrenceovlh pozlvov za konec okupacl[e lraka 4 1922 v lraku usLanovl[ena baza 8Al (8oval Alr lorce) obrambnl koncepL zracneaa nadzora (Alr ConLrol) 16 4 ozlml 1922/1923 8Al nevLrallzlra Lurskl napad na Mosul 4 1927 vlada SLanlev[a 8aldwlna umakne veclno vo[akov z lz[emo 8Al ln lndl[skeaa pehoLneaa baLal[ona 4 neka[ mesecev po brlLanskem umlku vahablLl vde[o v lrak ln Lerorlzlra[o sllLe 4 8rlLancl se oplra[o na sunlLsko ellLo kl lzkl[ucu[e lz drzavne pollLlke sllLe kurde Aslrce ln druae man[slne 4 1929 brlLanska vlada naznanl umlk za leLo 1932 4 1930 zaradl zaLlran[a sllLske vere prlde do vellke vsLa[e 4 1933 preLezno sunlLska lraska armada lzvede pokol nad Aslrcl v severnem lraku 4 1939 lraska vlada se posLavl odkrlLo na sLran sll osl (nemcl[a lLall[a) 4 1941 lraska vlada lzvede pokol nad lrasklml Zldl (LreL[l vec[l pokol) h Afgan|stan 4 Pablbulah oce moderneaa AfaanlsLana AmanulahvodlLel[a 4 2691913 po 11000 km [eze prlspe v kabul odprava nadporocnlka Cskar[a nledermaver[a kl lzrocl emlr[u Pablbulahu plsmo vll[ema ll 4 nemcl vzposLavl[o odllcne sLlke z emlr[evlm slnom Amanulahom anLlbrlLansklm naclonallsLom 4 1919 Amalnulah prevzame oblasL ln sl 1921 lzborl popolno neodvlsnosL 4 1926 razalasena kral[evlna Amanulah v okvlru reform povabl nemske zdravnlke uclLel[e ln Lehnlke 4 Zaradl odpora plemensklh vodlLel[ev ln lslamsklh skra[nezev se Amanulah umakne v Lvropo 4 1933 Mohamed Zahlr Sah po vecleLnlh krvavlh bo[lh posLane kral[ 4 1973 s pomoc[o Sov[eLov zavlada rdecl prlnc uaud | erz|[a Iran 4 8eza kan (sllka) 4 1907 8usl[a ln 8rlLanl[a razdellLa lnLeresnl sferl v erzl[l kl [l vlada od 1977 dlnasLl[a kadzarov 4 1920 pod vpllvom okLobrske revolucl[e usLanovl[ena uzllanska republlka spor med naclonallsLl ln komunlsLl 4 1921 8eza kan po zaledu 1urcl[e uvede vo[asko dlkLaLuro 4 1924 8eza kan vkoraka v kuzlsLan ln uklne avLonoml[o arabsklh plemen 4 1926 8eza kan odsLavl Ahmeda Saha ln se da v skupsclnl razalaslLl za saha dlnasLl[a ahlavl 1933 drzava lran 4 1941 8rlLanl[a ln SZ zaradl pronemsklh slmpaLl[ prlslllLa 8eza kana k odsLopu v korlsL slna Mohameda 8eze 4 v 1920lh ZuA ln Mehlka pokrlvaLa 4/3 sveLovne prolzvodn[e nafLe 4 koncesl[o za crpan[e nafLe v erzl[l dobl do 1961 Analoerslan Cll Companv [ a|est|na 4 Welzmann ln le[zal na arlskl mlrovnl konferencl (naslov sllke) 4 19191923 lz 8usl[e ol[ske ln ukra[lne zaradl poaromov prlbezl v alesLlno 33000 Zldov 4 18901933 zldovska posesL se ob nacrLnl pollLlkl odkupovan[a arabsklh zeml[lsc poveca za 10kraL 4 lslam po Lradlcl[l lzkazoval do Zldov LoleranLnosL 4 1920 1921 1929 v anLlzldovsklh demonsLracl[ah mrLvlh cca 900 prlsel[encev 4 lzbol[sana zdravsLvena oskrba pod brlLansklm mandaLom poveca rodnosL Arabcev 4 1933 v alesLlnl ob 800000 Arabclh le 200000 Zldov 17 4 Cd 1933 zaradl naclsLlcneaa prlLlska 130000 Zldov emlarlra 33000 [lh prlbezl v alesLlno 4 Sprva naclsLlcne oblasLl same sklepa[o poaodbe z Zldovsklml aaencl[aml o presellLvl 1933 lzvedenlh na[vec 1223 Lransakcl[ v korlsL Zldov 4 od nemsklm vpllvom se ponovl[o preaonl v Lradlclonalnlh anLlslmeLsklh okol[lh ol[skl (emlarlra 73000) Madzarskl 8omunl[l ln balLsklh drzavah 4 19331939 v alesLlno prebezl 213000 Zldov kaLerlh sLevllo narasLe na 473000 4 1936 Arabska vsLa[a proLl brlLanskl oblasLl 4 8rlLancl vkl[ucl[o 8Al 4 Ma[a 1939 bela kn[laa mandaL podal[sa se za 3 leL ome[lLev zldovske lmlaracl[e na 23000 prlsel[encev v novl drzavl na[ bl lmell veclno Arabcl k rancosk| |mper|[ 4 1920 118 mlll[onov km2 102 mlll[onov preblvalcev (nlma[o AvsLrall[e) 4 SLare kolonl[e Cuadeloupe MarLlnlk lrancoska Cva[ana SL lerre ln Mlquelon 8eunlon ondlcherv (pred francosko revolucl[o) 4 kolonlzacl[a zdravl[en[e ran[eneaa naclonalneaa ponosa po lzaubl[enl vo[nl s rusl[o 4 1eoreLskoekonomske ln pollLlcne fllozofske podlaae Charles MonLesqule lesprlL des lols (b zokooov) 1748 kolonl[e nudl[o bol[se Lraovlnske poao[e koL sosedn[e drzave kl zahLeva[o reclproclLeLo za meLropolo kolonl[e vlr surovln ln Lrzlsce za manufakLurne lzdelke aul Lerov8eaulleu (sLar 31 leL) ue la colonlsaLlon chez les peuples modernes (1874) narod kl na[vec kolonlzlra [e prvl narod ce Lo nl se danes bo Lo posLal [uLrl 4 18161870 usLanovl[enlh 22 mlsl[onarsklh konareaacl[ 4 1821 Charles Mounolr usLanovl[eno zeml[eplsno drusLvo lrancl[e 4 1862 leconmlsL lrance alavno alasllo zaaovornlkov kolonlallzma urednlk ules uuval kolonlzacl[a predsLavl[a eneaa na[brll[anLne[slh obrazov clovesLva ln eno na[plemenlLe[slh de[avnosLl cll[ [e alobalna aospodarska enoLnosL koL nu[nl poao[ druzbeno harmonl[o med vseml dell clovesLva po cellnah 4 Luclan AnaLole revosLaradol La lrance nouvelle (1868) medLem ko se [e lrancl[a zapleLala v revolucl[e [e 8rlLanl[a posLala alobalna slla lrancl[a sl mora usLvarlLl v severnl Afrlkl sredozemskl lmperl[ ln povecaLl preblvalsLvo na 80 do 100 mlll[onov lzvenevropskl lmperl[ zadn[l vlr vellclne 4 aul Caffarel Les colonles franclases (1880) obnova Lradlcl[ kolonlalne ekspanzl[e lzhod lz dekadence 4 lerre arof Savoranan de 8razza francoskl Cecll 8hodes (osvo[ll sredn[l konao) 4 lrancls Carnler (v 1860 razlsku[e lndoklno) lrancl[a lma Mlsslon clvllsaLrlce da koL nosllka lucl osvoba[a rase ln narode kl so se vedno zasuzn[enl zaradl nevednosLl all despoLlzma 4 1867 Charles MarLlal Lavlaerle nadskof Alzlra ln karLaalne prlmus Afrlke francozl mora[o v Afrlkl aslmlllraLl afrlsko preblvalsLvo ln aa prlvede naza[ v krscansLvo ln odvrne od barbarsLva ln lslama Alzlrl[a nl nlc druaeaa koL vraLa kl [lh [e odprla 8oz[a prevldnosL na barbarskl cellnl z 200 mlll[onl dus 4 Lavlaerle usLanovl redova bellh braLov ln bellh sesLer kl nosl[o oblaclla a larabe 4 1868 Lavlaerle dobl aposLolsko prefekLuro zahodne Sahare ln Sudana 18 4 1881 vlkar 1unlzl[e obnova anLlcne cerkve | rancoska Afr|ka 4 1827 preklnlLev dlplomaLsklh odnosov med Alzlrl[o ln lrancl[o zaradl sLareaa dolaa za napoleonovo zlLo 4 1830 pod preLvezo bo[a proLl plraLsLvu lrancl[a napade Alzlrl[o k[er vldl ozeml[e za kolonlzacl[o ln Lrzlsce 4 Musllmanskl Arabcl ln 8erberl se do 1847 uplra[o pod vodsLvom Abd el kadra v aorah bo[l do 1879 4 lnLenzlvna kolonlzacl[a lz lrancl[e Spanl[e 4 1871 kolonov 130000 1900 pa ze 1 mlll[on (13 vseaa preblvalsLva) 4 namesLo lslamskeaa uvedeno lrancosko pravokolonl zaseze[o planLaze 4 ules lerrv (premler 18801881 18831883) kolonlalna pollLlka [e hcl lndusLrl[ske pollLlke vls[e rase kl lma[o naloao clvlllzlraL nlz[e rase 4 1881 lrancl[a pod preLvezo da obme[na arabska plemena oaroza[o Alzlrl[o zasede[o 1unlzl[o 1unlzl[a bev Mohamed vl Z bordo[sko poaodbo spre[me proLekLoraL 4 1883 Madaaaskar proLekLoraL 1896 anekLlran 4 1886 komorskl oLokl proLekLoraL 4 1893 Seneaal lrancoskl Sudan (Mall) Cvlne[a Slonokoscena obala zdruzene v lrancosko Zahodno Afrlko (Sedez v SeneaaluSalnL Lulse od 1902 uakar) od 1904 v federacl[l se MavreLanl[a nlaer Zaorn[a volLa (8urklna laso)ln uahome (8enln) 4 1896 uzlbuLl anekLlran 4 1910 Cabon Sredn[l konao Cad ubanalSarl (CenLralnoafrlska republlka) zdruzenl v lrancosko LkvaLorlalno Afrlko (aeneralnl auverner v 8razzavlllu) 4 1896 klLchener zacne pohod lz LalpLa po nllu v Sudan 4 1897 francoska vlada lz Sredn[eaa konaa proLl zahodu posl[e sLoLnlka ena8apLlsLa Marchanada 4 Marchand 1071898 prodre do nlla ln lzobesl zasLavo na Lrdn[avl lasoda 4 3111898 francoska vlada ukaze umlk 1899 v sporazumu lrancl[a poLrdl umlk z obmoc[a nlla 8rlLanl[a pa [l prlzna pravlce do koLllne Cadskeaa [ezera 4 1860 v Maroko vkoraka[o Spancl 4 1904 lrancl[a ln 8rlLanl[a dosezeLa sporazum da lma 8rlLanl[a prosLe roke v LalpLu lrancl[a lahko zasede Maroko v podporo reform v aospodarsLvu ln flnancah Spanl[a pa obdrzl Mellllo ln CeuLo 4 Marca 1903 se vll[em ll lzkrca v 1anaer[u ln zahLeva v Maroku svobodno Lraovlno za vse 4 ull[a 1903 aprlla 1906 konferenca v Alaeclrasu lormalno prlznana neodvlsnosL maroskeaa sulLana Mula[a Abdelazlza usLanovl[ena maroska drzavna banka kl [o nadzlra[o 8rlLanske lrancoske nemske ln Spanske banke lrancl[a ln Spanl[a posl[eLa casLnlke za marosko pollcl[o Mednarodno nadzorsLvo nad carlnaml kl [lh poblraLa lrancl[a ln Spanl[a 4 1908 nasLop sulLana Mula[a Paflza lzkorlsLl[o lrancozl za zasedbo pokra[ln ob me[l z Alzlrl[o ln Casablance zaradl pomocl nemskeaa konzula v Casablancl prl pobeau sesLerlce dezerLer[ev Lu[ske leal[e dlplomaLska krlza 4 1909 sporazum omoaocl nemcem enakopravnosL v aospodarsklh de[avnosLlh lrancl[l pa so prlznane posebne pollLlcne pravlce v Maroku 4 171911 anLer[ev skok v Aaadlr vplu[eLa Lopovn[aca anLher ln krlzarka 8erlln nemcl zahLeva[o umlk lrancozov lz konaa vendar zaradl lnLervencl[e 8rlLanl[e prlsLane[o na man[sl del konaa 19 4 3031912 Maroko [e razdel[en na Spanskl ln lrancoskl proLekLoraL 1anaer pa dobl mednarodno upravo m rancoska Indok|na redavan[e kA2MLkIA 5IL MLD DkUGC 5IL1CINC ICINC a Izpon Iaponske |n k|ta[ska drIav|[anska vo[na 4 Cbnova Meldzl cesar MucuhlLo (18681912) 4 aponskoklLa[ska vo[na (18941893) sporazum lz Slmonosekl[a aponska dobl 1a[van ln koncesl[o za lzaradn[o zeleznlc v Mandzurl[l kore[a neodvlsna kral[evlna 4 aponskoruska vo[na (19041903) sporazum lz orLsmouLha [aponska dobl orL ArLhur uznl Sahalln ln nadzor rusklh zeleznlc v Mandzurl[l 4 1906 usLanovl[ena kvanLunska armada v Mandzurl[l 4 ldeoloa lslvara kandzl na podlaal sLudl[a sveLovne zaodovlne ln budlzma predvldeva apokallpLlcnl spopad ZuA ln aponske 4 Zaaovar[a okupacl[o celoLne Mandzurl[e zaradl rud ln moznosLl za kolonlzacl[o lz aponske 4 1912 abdlkacl[a dlnasLl[e Clna 4 Zadn[l cesar Penrv uvl do 1924 lnLernlran naLo se umakne na aponsko ozeml[e 4 1912 usLanovl[ena kuomlnlLaa (kM1) kl aa do 1923 vodl Sun Zhonashan 4 1921 v Shanaha[u 12 komunlsLov (Ludl Mao Zedona) usLanovl kk 4 1926 lana leshl povel[nlk narodne revoluclonarne armade 4 19261928 severna odprava proLl vo[asklm vellkasem 4 1927 lanaov odbor za clscen[e pobl[e vec 10 Llsoc komunlsLov vlada v Wuhanu odsLavl lanaa ln usLanovl svo[o v nanklnau 4 1928 lana zasede eklna 4 1891931 mandzurl[skl lncldenL lslvarove ceLe brez vednosLl vlade lnukal[a Cu[osl[a vrze[o v zrak del proae prl mesLu Mukden ln zasede[o Mandzurl[o 4 ZaceLek 2 sveLovne vo[ne!!!!! 4 1927 Mao v aorov[u klanasl usLanovl prvo averllsko cono odkoder slrl komunlsLlcnl vpllv na podezel[e 4 1932 usLanovl[ena drzava Mandzukuo kl [l zavlada zadn[l klLa[skl cesar lz mandzu[ske dlnasLl[e uvl 4 1331932 mornarlskl casLnlkl ubl[e[o lnukal[a 4 konec parlamenLarne vladavlne na aponskem v vladah prevladu[e[o casLnlkl 4 19341933 Mao lzpel[e dolal pohod na severozahod po 13000 km prlde od 100000 moz na cll[ v ean 8000 4 aponcl vo[aske akcl[e opravlcu[e[o koL del panazl[ske osvobodllne vo[ne proLl zahodnemu kolonlallzmu 4 Cll[ [e vellka vzhodno Azl[ska sfera blaaln[e 4 771937 v bllzlnl mosLa Marco polo [uzno od eklnaa sposad med [aponsklml ln klLa[sklml ceLaml 4 remler konoe lumlmaro odobrl napad vec[lh razseznosLl sa[ zell osvobodlLl??? 4 uecember/[anuar 1937 posllsLvo nanklnaa poblLlh vec 10 Llsoc mosklh mnozlcna posllsLva zensk 4 aponcl zelell zblLl moLlvacl[o klLa[cev ln prlslllLl lanaa k premlr[u 4 okol poveze lanaa ln Maa 4 1937 aoncl poLopl[o na aace[u lad[o anav ZuA zadovol[ne zaol[ z opravlcllom 4 oleLl 1939 spopadl s Sov[eLl na me[l 20 4 Marca 1940 aponska nadzlra 300 mll[ klLa[cev 4 osLavl vlado kl [o vodl lanaov rlval lz kM1 wana lnawel 4 lsvara proLl nadal[evan[u osva[an[a klLa[ske ker zell hranlLl moc za bo[ s Sov[eLl ln ZuA b Nac|st|cnofas|st|cna koa||c|[a 4 8enlLo Mussollnl obnova 8lmskeaa lmperl[a v Sredozeml[u ln Afrlkl 4 1938 lLall[anska lndusLrl[ska prolzvodn[a 28 sveLovne produkcl[a [ekla 21 zeleza 1 premoaa 01 4 1939 lLall[a razpolaaa z na[vec[o podmornlsko floLo na sveLu (113) 4 711933 rlmskl sporazum MussollnlLaval 4 lrancl[a odsLopl lLall[l fezansko puscavo na me[l z Llbl[o 4 lrancl[a odsLopl lLall[l man[sl pas Somall[e 4 lLall[a se odpove sLarlm pravlcam do 1unlzl[e 4 lrancl[a dovolll lLall[l zasedbo LLlopl[e 4 3101933 lLall[a napade LLlopl[o 4 urusLvo narodoov razalasl ekonomskl embarao (ne za [eklo zelezo baker clnk nafLo) 4 931933 lLall[anskl kral[ cesar LLlopl[e 4 23101936 PlLler ln Mussollnl usLanovlLa os 8lm8erlln 4 PlLler prlzna aneksl[o LLlopl[e 4 8azme[lLev lnLeresnlh sfer v uaovzhodnl Lvropl 4 1937 lma nemcl[a 114 delez v sveLovnl lndusLrl[skl prolzvodn[l 8rlLanl[a 94 francl[a le 43 4 1938 delez nemcl[e ze 132 8rlLanl[a ln lrancl[a sLaanlraLa 4 1937 are 233 n v nemcl[ za obrambo v lrancl[l le 91 v 8rlLanl[l 37 4 1932 nemcl[a lzdela 36 leLal 1938 ze 8293 333 vec od 8rlLancev ln 3132 od lrancozov 4 1939 nemska pehoLa sLe[e 103 dlvlzl[e 273 mlll[ona vo[akov 4 1938 lma nemcl[a 1 sveLovnlh rezerv zlaLa 4 oman[kan[e zeleza bokslLa nlkl[a 4 PlLler zell nadoknadlLl poman[kan[e surovln s slsLemaLlcnlm plen[en[em osvo[enlh ozemel[ 4 Zunan[e mlnlsLrsLvo zaaovar[a kolonlalnl lmperl[ v Sredn[l Afrlkl ln oporlsca v ALlanLskem ln lndl[skem oceanu 4 PlLler zell pokorlLl predvsem 8usl[o 4 novembra 1936 nemcl[a ln aponska podplseLa anLlkomlnLernskl pakL novembra 1937 prlsLopl lLall[a 4 2791940 LrlparLlLnl pakL nemcl[a aponska ln lLall[a sl zaaoLovl[o podporo prl vzposLavlLvl noveaa reda 4 ZuA uvede[o embarao na lzvoz sLraLesklh maLerlalov na aponsko c n|t|er[ev| nacrt| novega reda 4 PlLler[ev alavnl cll[ [e kolonlzacl[a vzhodne Lvrope 4 Zell zaradlLl lmperl[ do crLe Arhanaelskkaspl[sko mor[e 4 Cporlsca na 8llzn[em vzhodu severozahodnl Afrlkl ln Azorlh s clmer bl ZuA prlsle na dosea nemsklh leLal 4 napad na Sov[eLsko zvezo bl bll koncan sepLembra 1941 sledll bl prodor v smer lrak ln lran 4 esenl 1941 zasedba ClbralLar[a 4 lLall[a bl lz Llbl[e napadla LalpL 8olaarl[a ln 1urcl[a Slrl[o 21 4 PlLler dolao zaaovar[a sodelovan[e z 8rlLansklm lmperl[em sa[ na[ bl Analsaksoncl s kolonlzacl[o vellkeaa dela sveLa opravlll ppomembno delo kl aa sam ne zell unlclLl 4 omorska pollLlka vllk[ema 2 [e blla napacna 4 PlLler 8rllLancem ponudl podporo prl obrambl kolonl[??? 4 nevllle Chamberlaln prlpravl[en vrnlLl 1anaanlko ce bl Lo prlneslo mlr 4 Churchll menl da [e PlLler[ev cll[ unlclLl floLo 8rlLanl[e s clmer b posLala lahek plen LufLwafe 4 PlLler v delu meln kampf anallzlra brlLanskl lmperl[ ln uaoLovl da [e brlLansko boaasLvo rezulLaL lzkorlscan[a sLoLln mll[onov lndl[sklh suzn[ev 4 v tol kojlol plse da 8rlLancl nlso zaradlll zeleznlskeaa omrez[a da bl zaaoLovlll lndl[cem evropska LransporLna sredsLva ampak za uclnkovlLe[se lzkorlscan[e uaovar[a krlLlkom brlLanske uprave da [e La slcer dobra vendar [e napacno prlcakovaLl da bodo lndl[cl spreml[all Lu[o oblasL z navdusen[em 4 8rlLanl[a bo lzaublla lndl[o samo ce bo v n[enl upravl prlslo do rasne razaradn[e 4 1937 PlLler v poaovoru z brlLansklm zunan[lm mlnlsLrom Pallfaxom Candhl[a ubl[Le ce pa [lh Lo ne bo prlsllllo k podloznosLl pobl[Le ducaL vodlLel[ev konaresa ln ce Lo ne zadosLu[e [lh pobl[Le 200 ln Lako napre[ dokler ne bo vzposLavl[en red 4 unl[a 1942 Candhl zaplse naclsLlcna slla se [e dvlanlla koL boaln[a mascevan[a da kaznu[e 8rlLanl[o za n[ene arehe prl lzkorlscan[u ln zasuzn[evan[u azl[sklh ln afrlsklh ras 4 2841939 PlLler v 8elchsLaau lz[avl da n[eaovo zavzeman[e za brlLanskonemsko prl[aLel[sLvo nl samo posledlca cusLev kl lzvlra[o lz rasneaa porekla dveh narodov ampak Ludl lz n[eaove uaoLovlLve da [e obsLo[ brlLanskeaa lmperl[a pomemben za celoLno clovesLvo 4 PlLler se ne sprasu[e na kaksen nacln [e 8rlLanl[a prlsla do kolonl[ aoLovo Ludl z uporabo slle ln poaosLo bruLalnosLl vendar zaodovlna uposLeva samo obce dobro ne pa meLod za doseao sledn[eaa d er|ferna strateg|[a 4 2261940 premlr[e med nemcl[o ln lrancl[o 4 271940 v vlchlvu vlada marsal Penrl hllllppe eLaln zunan[l mlnlsLer lerre Laval povel[nlk floLe lrancols uarlan 4 PlLler dovoll vlchl[skl vladl obdrzaLl floLo za obrambo kolonl[l 4 vlchlv aponskl dovoll uporabo prlsLanlsc v vleLnamu kar oLezl zaveznlsko oskrbo lanaovlh ceL 4 371940 oranskl lncldenL Churchll ukaze bombardlran[e francoske floLe prl Merselkeblr ker uarlan zavrne preda[o ladl[ poLone lad[a uunkerque v smrL poLeane 1200 mornar[ev 4 Skozl Slrl[o slle osl oskrbu[e[o lraske naclonallsLe 4 341941 8asld All prevzame oblasL v 8aadadu 4 2361941 8rlLancl ln enoLe Svobodne lrancl[e vdre[o v Slrl[o ln [o zasede[o v zaceLku [ull[a 4 esenl 1940 PlLler podpre koncepL oachlm 8lbbenLropa vellke konLlnenLalne koallcl[e od okohame do Spanl[e 4 26111940 SLalln prlsLane na ceLvornl pakL a zahLeva umlk nemcev lz llnske akL z 8olaarl[o Sov[eLska oporlsca v Czlnah lnLeresno sfero [uzno od 8aku[a v smerl erzl[skeaa zallva Cdvzem [aponsklh koncesl[ za nafLo ln premoa na severnem Sahallnu 4 lranco noce podpreLl nacrLa lellx o zasedbl ClbralLar[a 22 4 2621941 lranco podplse z 8rlLancl poaodbo o 1anaaer[u 4 381940 lLall[anl vdre[o v 8rlLansko Somall[o kenl[o ln Sudan kmalu preananl 4 8rlLancl napade[o LLlopl[o ln 341941 zasede[o Adls Abebo e oseg 2DA v vo[no 4 PlLler predvldl lnvazl[o ZuA v Lvropa vendar menl da bo pred Lem osvo[ll Sov[eLsko zvezo v vmesnem casu pa bl Amerlcane zadrzevall aponcl kl [lh sprva v rasnl vo[nl koL rumenokozce podcen[u[e 4 23101941 lLall[anskemu zunan[emu mlnlsLru Clanu zaupa Lna od nasledn[lh aeneracl[l se bo morala sooclLl s problemom LvropaAmerlka rl Lem ne bo vec slo za nemcl[o all Anall[o za faslzem naclonalsoclallzem all nasproLu[oce sl slsLeme ampak za skupne lnLerese celoLne Lvrope sesLavl[ene lz evropskeaa aospodarskeaa obmoc[a ln n[eaovlh afrlsklh ozemel[ 4 1936 senaLnl odbor Ceralda nve[a uaoLovl v porocllu da [e Wllson 1917 vsLopll v vo[no zaradl prlLlska banklr[ev ln lndusLrl[alcev nov val lzolaclonlzma 4 8oberL 1afL zmaaa komunlsLov bl blla nevarne[sa od faslsLlcne 4 Parrv 1rumance SZ dobl vo[no bl bllo Lreba pomaaaLl nemcl[l 4 19331939 nevLralnosLnl zakonl ce predsednlk razalasl da so dolocene drzave v vo[nl konares razalasl embarao na lzvoz oroz[a ln prepoved poso[ll 4 1939 uvedena cash and carrv klavzula predsednlk lahko dovoll lzvoz blaaa vo[sku[oclm se drzavam ce placa[o v aoLovlnl ln dopel[e[o s svo[lml lad[aml 4 1131941 konares lzalasu[e LendLease 8lll v podporo 8rlLanl[l s clmer omoaocl predsednlku da po lasLnl preso[l odobrl kredlLe drzavam kaLerlh obramba [e vlLalna za ZuA 4 29121949 med kraml[ann[em ob kamlnu lu8 oopzorl da bodo ZuA placale vlsoko ceno ce zmaaa[o slle osl 4 1941 lu8 v SLaLe of Lhe unlon Address podkrepl svo[e sLallsce z deflnlcl[o demokraLlcnlh svoboscln za kaLere na[ bl se borlll zaveznlkl 4 771941 ZuA prevenLlvno zasede[o lslandl[o da se prlbllza[o Lvropl ln okrepl[o nadzor nad premlkl nemsklh podmornlc v ALlanLlku 4 1341941 aponska ln ZSS8 podplseLa pakL o nenapadan[u 4 871941 v Moskvl podplsana sov[eLskobrlLanska poaodba o pomocl 4 2871941 po sporazumu z vchl[sko vlado aponcl zasede[o lndoklno 4 18101941 odsLopl konoe vlado prevzame obrambnl mlnlsLer Pldekl 1odzo kl zahLeva od ZuA preklnlLev pomocl klLa[skl prlznan[e lnLeresov v lndoklnl ln uklnlLev Lraovlnskeaa embaraa razalaseneaa zaradl zasedbe lndoklne zacne[o se poaa[an[a 4 1481941 lu8 ln Churchlll na krovu rlnce of Wales podplseLa aLlanLsko llsLlno posLavlLa Lemel[e sveLovne uredlLve po zmaal nad naclzmom 4 ALlanLska llsLlna roLl vsem nasllnlm ozemel[sklm spremembam Za pravlco narodov da saml lzbere[o obllko vladavlne Za splosno razorozlLev oslanlca SLallnu 4 23111941 WashlnaLon obvescen o prlpravl napada 4 redvldevan[a o udaru na llllplne 1a[sko 8orneo earl Parbor lzkl[ucen zaradl oddal[enosLl Pava[ev 4 27111941 povel[sLvu v earl Parbor[u naroceno da se prlpravl na vo[no 4 7121941 aponcl napade[o s 183 leLall na 6 leLalonosllkah 4 oskodu[e[o 7 ladl[ unlcl[o 187 leLal ln ubl[e[o 2403 Amerlcane 4 LeLalonosllke na va[ah aponcl nlso unlclll skladlsc aorlva 23 f rev|ada s|| os| 4 aponske operacl[e do noveaa leLa 1942 812 napad na brlLansko Malezl[o ln doaovorno lzkrcan[e na 1a[skem 1012 lzkrcan[e na llllplnlh ln zavzeL[e oporlsca ZuA Cuam 1612 lzkrcan[e na 8orneu 2012 zasedba oLokov Wake ln Mlndanao 2312 pade Ponakona 211942 pade Manlla 4 18 1 1942 nemcl[a aponska ln lLall[a podplse[o doaovor o razdellLvl lnLeresnlh sfer vkl[ucno z lndl[sklm oceanom ln Slblrl[o PoLler prlcaku[e [aponsko zasedbo 8urme nemcl pa bl lndl[o oarozlll s prodorom prek kavkaza ln prlslllll 8rlLanl[o k separaLnemu mlru 4 nemcl[a aponska ln lLall[a usLanovl[o LrlparLlLlnl odbor za uskla[evan[e vo[asklh akcl[ 4 ZuA 8rlLanl[a AvsLrall[a ln nlzozemska za obrambo nlzozemske vzhodne lndl[e usLanovl[o A8uA 4 aponskl lmperl[ 1942 231Celebes ln 8orneo (n) 132 Slnaapur (v8) 202 1lmor (n) 282 ava (n) 33 8aLavl[a (n) 738anaun (v8) 83 kaplLulacl[a nlzozemcev 103 Salomonskl oLokl 217 8una ln Cona (n Cvlne[a) vrhunec prevlade sll osl 4 aponcl sprozl[o v osvo[enlh kolonl[ah osvoobodllna alban[a 4 1941 Po Sl Mlnh usLanovl uemokraLlcno osvobodllno fronLo vleLnama 4 1942 Auna San usLanovl armado za neodvlsnosL 8urme kl sodelu[e z aponcl g Afr|sk| korpus 4 lebruar[a 1941 zacne delovaLl Afrlka korps Lrwlna 8ommla kl zell osvo[lLl LalpL ln Suez ln doblLl dosLop do nafLe 4 Aprlla prodre do me[e z LalpLom zasede prlsLanlsce 8enaazl ln obleaa prlsLanlsce 1obruk 4 1361941 8rlLancl s 730 Lankl zacne[o proLlofenzlvo za razbremenlLev 1obruka 8ommel s 320 Lankl (od Leaa 146 lLall[ansklh zasLarellh) zmaaa a mu osLane 100 Lankov zaLo se vrne na lzhodlsce lz marca 1941 4 Lalpcanskl kral[ laruk slmpaLlzlra s sllaml osl 4 321941 8rlLancl napade[o kral[evo palaco v kalru ln laruka prlslll[o da na celo vlade lmenu[e prlobrlLanskeaa vod[o sLranke WafdMusLafo al nahasa 4 anuar[a 1942 8ommel v novl ofenzlvl premaaa 8rlLance prl Cazl 4 2161942 8ommel zasede 1obruk 4 24101942 blLka prl Ll Alamelnu 8ernard MonLaomerv s 1030 Lankl (230 Amerlsklh Sherman) porazl 8ommla kl mu osLane 80 Lankov h 2maga ve||k|h treh 4 8111942 operacl[a bakl[a uwlahL uavld Llsenhower na celu analoamerlsklh ceL zacne lzkrcavan[e v Maroku ln Alzlrl[l eLaln lz[avl da [e casL lrancl[e na kockl zaLo se bo branlla uarlaan ne sposLu[e ukaza 24 4 1411943 Casblanca lu8 ln Churchlll se doaovorlLa za lzkrcan[e na Slclll[l 4 PlLler posl[e v 1unlzl[o okreplLve (Lanke 1laer) kl zdrzl[o do 1331943 4 78 3 1942 blLka v koralnem mor[u aponcl osLane[o brez 3 leLalonosllk 4 33 6 1942 blLka prl Mldwavu aponcl lzaubl[o vse 4 leLalonosllke ZuA le 1 nepovraLno zruseno razmer[e sll na aclflku 4 1942 8razlll[a ln Mehlka napovesLa vo[no sllam osl 4 1943 Clle preklne odnose s sllaml osl 4 6 6 1944 lnvazl[a na normandl[o PlLler branl evropsko Lrdn[avo s 319 leLall proLl 12837 zaveznlsklm 4 19411944 nemska leLalska prolzvodn[a narasLe lz 11776 na 39807 sov[eLska pa lz 13733 na 40300 4 ull[a 1943 nemcl za obkollLev kurska zbere[o 2700 Lankov a [lh 8usl premaaa[o s 4000 4 1944 nemcl prolzvede[o 17800 Sov[eLl 29000 Lankov 4 19411943 slle osl podvo[l[o prolzvodn[o oroz[a ln vzdrzu[e[o ravnoLez[e z 8rlLanl[o ln ZSS8 Loda v Lem casu narasLe prolzvodn[a v ZuA za 8 kraL 4 SepLembra 1939 lu8 usLanovl uranlum CommlLee 4 oleLl 1942 znansLvenlkl z unlverz rlnceLon Chlchaao Columbla ln MassachlseLsa pod vodsLvom vannevar[a 8usha uaoLovl[o da ZuA lahko lzdela[o [edrsko bombo 4 ManhaLLan pro[ecL skuplno vo[nlh lnzenlr[ev vodl Leslle 8Croves cenLer presLavl[en v Los Alamos k[er prevzame voden[e 8ober Cppenhelmer 4 vkl[ucenlh 123000 l[udl ln porabl[enl 2 mlll[ardl $ 4 167 1943 prvl uspesen prelzkus [edrske bombe 4 681943 bombnlk 829 odvrze 3 Lonsko uranovo bombo LlLLle bov na Plroslmo 4 8 8 1943 SLalln vdre v Mandzurl[o 4 9 8 1943 pluLonova bomba laL Man nad naaasakl[em 4 13 8 1943 PlrohlLo po radlu ob[avl da vCnA nL C1LkA vLC v ACnSkC kC8lS1 4 2 9 1943 na lad[l Mlssurl podplsano premlr[e aponska pod upravo ZuA kl [o vodl uoualas MacArLur 4 8 9 1931 ZuA ln 42 drzav podplse[o mlrovno poaodbo a brez ZSS8 kl obdrzl kurllske oLoke ln uznl Sahalln CkGANI2ACIIA 2DkU2LNIn NAkCDCI 4 1 1 1942 zdruzenl narodl prvlc omen[enl v pakLu kl aa v WashlnaLonu podplse 26 drzav 4 olea aLlanLske llsLlne Lemel[l Ludl v moskovskl deklaracl[l zunan[lh mlnlsLrov ZuA ZSS8 ln 8rlLanl[e 1930 101943 4 27 9 1944 uumbarLon Caks konferenca zaveznlkov sklene da bodo veleslle lmele vodllen poloza[ v varnosLnem sveLu 4 26 6 1943 San lranclsco spre[eLa usLanovna llsLlna Zdruzenlh drzav (vel[a od 24 101943) 4 ovabl[enlh 46 drzav kl so do 1 3 1943 napovedale vo[no sllam osl na koncu konference se AraenLlna 8elorusl[a ukra[lna ln uanska 4 13 10 1943 prlsLopl ol[ska koL 31 odplsnlca 4 10 1 1946 London 1 Zasedan[e aeneralne skupsclne 4 1emel[ne deklaracl[e ln resolucl[le CZn 1948 splosna deklaraclo[a o clovekovlh pravlcah 1939 resolucl[a unlLlnaa for eace unLl (modre celade un Lmeraencv force) 1960 deklaracl[a o neodvlsnosLl kolonlalnlh dezel ln narodov 23 1970 deklaracl[a o nacellh mednarodneaa prava o prl[aLel[sklh odnoslh ln sodelovan[u med drzavaml v skladu z usLanovno llsLlno CZn 4 koncepLl kolekLlvne varnosLl uaa Pammarsk[old prevenLlve dlplomacv aver erez de Cuellar peace maklna 8uLros 8uLrosCall bo[ proLl kulLurl smrLl kofl Anan peace bulldlna 8esolucl[a 678 s kaLero vS CZn avLorlzlra 1990 napad na lrak peace enforcemenL 4 1/22 7 1944 8reLLon Woods doaovor o povo[nl obnovl Mednarodna banka za obnovo ln razvo[ v WashlnaLonu uvel[avl se nazlv SveLovna banka (l88u) Mednarodna zveza za razvo[ (luA) Mednarodnl moneLarnl fond (lMl) 4 1947 Zeneva bllaLeralnl sporazuml o carlnsklh ola[savah (23 drzav) Splosnl sporazum o carlnah ln Lraovlnl (CA11) 19861993 uruava[ska runda doseze 83 sveLovne Lraovlne 1993 zacne vel[aLl SveLovna Lraovlnska oraanlzacl[a (W1C)