ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ pravo dle... · ABGB císařský patent . 946/1811

Embed Size (px)

Text of ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ pravo dle... · ABGB císařský patent ....

ZPADOESK UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA PRVNICK

Katedra obanskho prva

DIPLOMOV PRCE

ZSTAVN PRVO DLE NOVHO OBANSKHO ZKONKU

Michaela Stskalov

PLZE

2014

ZPADOESK UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA PRVNICK

Katedra obanskho prva

DIPLOMOV PRCE

ZSTAVN PRVO DLE NOVHO OBANSKHO ZKONKU

Zpracovatel: Michaela Stskalov (R09M0303P)

Studijn program: Prvo a prvn vda (M6805)

Studijn obor: Prvo

Vedouc prce: JUDr. Josef Pelech, Ph.D.

Pracovit: Katedra obanskho prva

PLZE

2014

Prohlauji, e jsem diplomovou prci na tma Zstavn prvo dle novho Obanskho

zkonku zpracovala samostatn, a e jsem vyznaila prameny, z nich jsem pro svou

prci erpala zpsobem ve vdeck prci obvyklm.

Plze, listopad 2014 Michaela Stskalov

PODKOVN

Dkuji panu JUDr. Josefu Pelechovi, Ph.D. za odborn veden, cenn rady a vstcn

pstup.

Obsah

Seznam pouitch zkratek ............................................................................................................9

1 vod....................................................................................................................................10

2 Pojem zstavnho prva ......................................................................................................12

2.1 Systematick zaazen zstavnho prva .....................................................................12

2.2 Definice zkladnch pojm .........................................................................................13

2.2.1 Zstavn vitel....................................................................................................13

2.2.2 Zstavce ..............................................................................................................14

2.2.3 Zstavn dlunk ..................................................................................................14

2.2.4 Dlunk ................................................................................................................15

2.2.5 Zstava ................................................................................................................15

2.3 el, funkce a podstata zstavnho prva ...................................................................16

2.4 Akcesorita a subsidiarita zstavnho prva .................................................................18

3 Historick vvoj na zem esk republiky .......................................................................20

3.1 Zstavn prvo dle mskho prva .............................................................................20

3.2 Zstavn prvo dle kodifikace mstskho prva .........................................................22

3.3 prava dle Veobecnho obanskho zkonku (ABGB) z r. 1811 ...........................23

3.4 Zkon . 141/1950 Sb., tzv. stedn obansk zkonk ...............................................26

3.5 Zkon . 40/1964 Sb., obansk zkonk, do 1. 1. 1992 .............................................31

3.6 Zkon . 109/1964 Sb., hospodsk zkonk ............................................................34

3.7 Zkon . 513/1991 Sb., obchodn zkonk ..................................................................34

3.8 Novelizace SOZ ..........................................................................................................35

3.8.1 Zkon . 509/1991 Sb. ........................................................................................35

3.8.2 Zkon . 165/1998 Sb. ........................................................................................38

3.8.3 Zkon . 27/2000 Sb. ..........................................................................................39

3.8.4 Zkon . 367/2000 Sb. ........................................................................................39

3.8.5 Zkon . 317/2001 Sb. ........................................................................................40

4 prava dle zkona . 40/1964 Sb., obansk zkonk k 31. 12. 2013 ................................41

4.1 Zstavn prvo obecn ................................................................................................41

4.2 Vznik zstavnho prva ...............................................................................................42

4.2.1 Vznik zstavnho prva na zklad smlouvy ......................................................42

4.2.2 Vznik zstavnho prva na zklad rozhodnut ...................................................46

4.2.3 Vznik zstavnho prva ze zkona ......................................................................47

4.3 Zmny v subjektech zstavnho prva ........................................................................48

4.3.1 Zmna v osob zstavnho vitele .....................................................................48

4.3.2 Zmna v osob zstavnho dlunka ...................................................................49

4.3.3 Zmna v osob dlunka .....................................................................................50

4.4 Prva a povinnosti .......................................................................................................51

4.5 Vkon zstavnho prva ..............................................................................................52

4.6 Znik zstavnho prva ...............................................................................................56

4.7 Podzstavn prvo .......................................................................................................57

5 prava dle zkona . 89/2012 Sb., obansk zkonk ........................................................58

5.1 Zstavn prvo obecn ................................................................................................58

5.2 Vznik zstavnho prva ...............................................................................................64

5.2.1 Vznik zstavnho prva na zklad smlouvy ......................................................64

5.2.2 Vznik zstavnho prva na zklad rozhodnut ...................................................73

5.2.3 Vznik zstavnho prva ze zkona ......................................................................74

5.3 Zmny v subjektech zstavnho prva ........................................................................74

5.4 Prva a povinnosti .......................................................................................................74

5.5 Vkon zstavnho prva ..............................................................................................77

5.6 Znik zstavnho prva ...............................................................................................82

5.7 Prva vlastnka pi uvolnn zstavy ...........................................................................86

5.8 Zmna zstavnho prva ............................................................................................87

5.9 Podzstavn prvo .......................................................................................................88

5.10 Zvltn zkony ...........................................................................................................89

5.10.1 Zkon . 13/1993 Sb., celn zkon ......................................................................89

5.10.2 Zkon . 114/1995 Sb., o vnitrozemsk plavb ..................................................90

5.10.3 Zkon . 49/1997 Sb., o civilnm letectv ...........................................................90

5.10.4 Zkon . 61/1952 Sb., o nmon plavb ............................................................91

5.10.5 Zkon . 56/2001 Sb., o podmnkch provozu na pozemnch komunikacch .....91

5.10.6 Zkon . 280/2009 Sb., daov d ....................................................................92

6 Zhodnocen nov prvn pravy .........................................................................................94

7 Zvr ...................................................................................................................................99

Resum......................................................................................................................................101

Seznam pouit literatury, prvnch pedpis a jinch zdroj ..................................................102

Knihy ....................................................................................................................................102

Odborn lnky .....................................................................................................................103

Internetov zdroje .................................................................................................................104

Pouit prvn pedpisy ........................................................................................................104

Pouit soudn judikatura ......................................................................................................105

Jin zdroje .............................................................................................................................106

9

Seznam pouitch zkratek

ABGB csask patent . 946/1811 Sb. z. n., Allgemeines brgerliches Gesetzbuch

R esk republika

D Zkon . 280/2009 Sb., daov d, ve znn pozdjch