ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ pravo dle... · ABGB císařský patent . 946/1811…

  • Published on
    17-Feb-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

ZPADOESK UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA PRVNICK

Katedra obanskho prva

DIPLOMOV PRCE

ZSTAVN PRVO DLE NOVHO OBANSKHO ZKONKU

Michaela Stskalov

PLZE

2014

ZPADOESK UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA PRVNICK

Katedra obanskho prva

DIPLOMOV PRCE

ZSTAVN PRVO DLE NOVHO OBANSKHO ZKONKU

Zpracovatel: Michaela Stskalov (R09M0303P)

Studijn program: Prvo a prvn vda (M6805)

Studijn obor: Prvo

Vedouc prce: JUDr. Josef Pelech, Ph.D.

Pracovit: Katedra obanskho prva

PLZE

2014

Prohlauji, e jsem diplomovou prci na tma Zstavn prvo dle novho Obanskho

zkonku zpracovala samostatn, a e jsem vyznaila prameny, z nich jsem pro svou

prci erpala zpsobem ve vdeck prci obvyklm.

Plze, listopad 2014 Michaela Stskalov

PODKOVN

Dkuji panu JUDr. Josefu Pelechovi, Ph.D. za odborn veden, cenn rady a vstcn

pstup.

Obsah

Seznam pouitch zkratek ............................................................................................................9

1 vod....................................................................................................................................10

2 Pojem zstavnho prva ......................................................................................................12

2.1 Systematick zaazen zstavnho prva .....................................................................12

2.2 Definice zkladnch pojm .........................................................................................13

2.2.1 Zstavn vitel....................................................................................................13

2.2.2 Zstavce ..............................................................................................................14

2.2.3 Zstavn dlunk ..................................................................................................14

2.2.4 Dlunk ................................................................................................................15

2.2.5 Zstava ................................................................................................................15

2.3 el, funkce a podstata zstavnho prva ...................................................................16

2.4 Akcesorita a subsidiarita zstavnho prva .................................................................18

3 Historick vvoj na zem esk republiky .......................................................................20

3.1 Zstavn prvo dle mskho prva .............................................................................20

3.2 Zstavn prvo dle kodifikace mstskho prva .........................................................22

3.3 prava dle Veobecnho obanskho zkonku (ABGB) z r. 1811 ...........................23

3.4 Zkon . 141/1950 Sb., tzv. stedn obansk zkonk ...............................................26

3.5 Zkon . 40/1964 Sb., obansk zkonk, do 1. 1. 1992 .............................................31

3.6 Zkon . 109/1964 Sb., hospodsk zkonk ............................................................34

3.7 Zkon . 513/1991 Sb., obchodn zkonk ..................................................................34

3.8 Novelizace SOZ ..........................................................................................................35

3.8.1 Zkon . 509/1991 Sb. ........................................................................................35

3.8.2 Zkon . 165/1998 Sb. ........................................................................................38

3.8.3 Zkon . 27/2000 Sb. ..........................................................................................39

3.8.4 Zkon . 367/2000 Sb. ........................................................................................39

3.8.5 Zkon . 317/2001 Sb. ........................................................................................40

4 prava dle zkona . 40/1964 Sb., obansk zkonk k 31. 12. 2013 ................................41

4.1 Zstavn prvo obecn ................................................................................................41

4.2 Vznik zstavnho prva ...............................................................................................42

4.2.1 Vznik zstavnho prva na zklad smlouvy ......................................................42

4.2.2 Vznik zstavnho prva na zklad rozhodnut ...................................................46

4.2.3 Vznik zstavnho prva ze zkona ......................................................................47

4.3 Zmny v subjektech zstavnho prva ........................................................................48

4.3.1 Zmna v osob zstavnho vitele .....................................................................48

4.3.2 Zmna v osob zstavnho dlunka ...................................................................49

4.3.3 Zmna v osob dlunka .....................................................................................50

4.4 Prva a povinnosti .......................................................................................................51

4.5 Vkon zstavnho prva ..............................................................................................52

4.6 Znik zstavnho prva ...............................................................................................56

4.7 Podzstavn prvo .......................................................................................................57

5 prava dle zkona . 89/2012 Sb., obansk zkonk ........................................................58

5.1 Zstavn prvo obecn ................................................................................................58

5.2 Vznik zstavnho prva ...............................................................................................64

5.2.1 Vznik zstavnho prva na zklad smlouvy ......................................................64

5.2.2 Vznik zstavnho prva na zklad rozhodnut ...................................................73

5.2.3 Vznik zstavnho prva ze zkona ......................................................................74

5.3 Zmny v subjektech zstavnho prva ........................................................................74

5.4 Prva a povinnosti .......................................................................................................74

5.5 Vkon zstavnho prva ..............................................................................................77

5.6 Znik zstavnho prva ...............................................................................................82

5.7 Prva vlastnka pi uvolnn zstavy ...........................................................................86

5.8 Zmna zstavnho prva ............................................................................................87

5.9 Podzstavn prvo .......................................................................................................88

5.10 Zvltn zkony ...........................................................................................................89

5.10.1 Zkon . 13/1993 Sb., celn zkon ......................................................................89

5.10.2 Zkon . 114/1995 Sb., o vnitrozemsk plavb ..................................................90

5.10.3 Zkon . 49/1997 Sb., o civilnm letectv ...........................................................90

5.10.4 Zkon . 61/1952 Sb., o nmon plavb ............................................................91

5.10.5 Zkon . 56/2001 Sb., o podmnkch provozu na pozemnch komunikacch .....91

5.10.6 Zkon . 280/2009 Sb., daov d ....................................................................92

6 Zhodnocen nov prvn pravy .........................................................................................94

7 Zvr ...................................................................................................................................99

Resum......................................................................................................................................101

Seznam pouit literatury, prvnch pedpis a jinch zdroj ..................................................102

Knihy ....................................................................................................................................102

Odborn lnky .....................................................................................................................103

Internetov zdroje .................................................................................................................104

Pouit prvn pedpisy ........................................................................................................104

Pouit soudn judikatura ......................................................................................................105

Jin zdroje .............................................................................................................................106

9

Seznam pouitch zkratek

ABGB csask patent . 946/1811 Sb. z. n., Allgemeines brgerliches Gesetzbuch

R esk republika

D Zkon . 280/2009 Sb., daov d, ve znn pozdjch pedpis

E Zkon . 120/2001 Sb., o soudnch exekutorech a exekun innosti (exekun

d) a o zmn dalch zkon, ve znn pozdjch pedpis

ObchZ Zkon . 513/1991 Sb., obchodn zkonk, ve znn pozdjch pedpis

OS Zkon . 99/1963 Sb., obansk soudn d, ve znn pozdjch pedpis

OZ Zkon . 89/2012 Sb., obansk zkonk, ve znn pozdjch pedpis

SOZ Zkon . 40/1964 Sb., obansk zkonk, ve znn pozdjch pedpis

SlOZ Zkon . 40/1964 Sb., obiansky zkonnk, ve znn pozdjch pedpis

ZCL Zkon . 49/1997 Sb., o civilnm letectv a o zmn a doplnn zkona

. 455/1991 Sb., o ivnostenskm podnikn (ivnostensk zkon), ve znn

pozdjch pedpis

ZNP Zkon . . 61/2000 Sb., o nmon plavb, ve znn pozdjch pedpis

ZPPVPK Zkon . 56/2001 Sb., o podmnkch provozu vozidel na pozemnch

komunikacch a o zmn zkona . 168/1999 Sb., o pojitn odpovdnosti za

kodu zpsobenou provozem vozidla a o zmn nkterch souvisejcch zkon

(zkon o pojitn odpovdnosti z provozu vozidla)

ZVD Zkon . 26/2000 Sb., o veejnch drabch, ve znn pozdjch pedpis

ZVP Zkon . 114/1995 Sb., o vnitrozemsk plavb, ve znn pozdjch pedpis

ZZS Zkon . 292/2013 Sb., o zvltnch zench soudnch

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6nbvguhttps://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6nbvguhttps://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgayf6nrrhttps://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzhe4v6mjwha

10

1 vod

Tma zstavnho prva pedstavuje v praxi velmi frekventovanou problematiku, nebo

je v praxi velmi asto pouvno. Uzavrn zstavnch smluv je pravidelnou innost

zejmna pi realizaci developerskch projekt; s tmto typem smluv se vak setk i

znan st lid ve svm bnm ivot, kdy si pomoc hypotky zajiuj bydlen pro

sebe a svoji rodinu. Tmto se vak vyuitelnost zstavnho prva ani zdaleka

nevyerpv.

Zstavn prvo pedstavuje jeden z vznamnch prvnch institut a zrove

jeden z nejvce vyuvanch nstroj sloucch k zajitn dluhu. "V praxi se pomrn

asto setkme se situac, kdy do dvoustrannho vztahu dlunk vitel vstupuje jako

nov, tj. tet strana zstavn dlunk, jeho majetkem m bt zajitna pedmtn

pohledvka. Vznikne tak pomysln trojhelnk, kde na stran jedn je vitel a na

stran druh (a tet) dlunk a zstavn dlunk."1 Zstavn prvo m dlouhou historii,

nebo bylo vyuvno ji v dob mskho prva.

Zstavn prvo pin velkou vhodu viteli zejmna dky tomu, e od

okamiku svho vzniku nut (motivuje) dlunka k tomu, aby splnil svj dluh tak, jak

bylo ujednno. Zstavn prvo pedstavuje pomrn spolehliv zajiovac instrument

(zejmna tzv. hypotekrn zstavn prvo, kdy je zstavou nemovitost2), na druhou

stranu je teba doplnit, e jeho efektivita je mrn zvisl na kvalit prvn pravy.3

Zstavn prvo me bt pnosnj ve srovnn s nktermi jinmi zpsoby zajitn

dluhu; na rozdl nap. od ruen, jeho efektivita je zvisl na platebn schopnosti

dlunka, je pro zstavn prvo zsadn hodnota vci, k n je zstavn prvo zizovno.

Rovn je teba ci, e uveden efektivita zle i na vci, ke kter je zstavn

prvo zzeno. Jej hodnota mus bt mrn vi dluhu, kter je pslunm prvem

zajiovn. V neposledn ad m velk vznam i peliv zpracovn zstavn smlouvy,

na jejm zklad m bt zstavn prvo zzeno (jde-li o zstavn prvo smluvn).

Diplomov prce obsahuje sedm kapitol vetn vodu a zvru, v nm bude

zstavn prvo analyzovno a vyhodnoceno. Druh kapitola pojednv o zstavnm

1 MAYER, J. Akcesorita zstavnho prva. Bulletin advokacie, 2008, . 12, s. 24. 2 FIALA, J. Nad dal zmnou v prvn regulaci zstavnho prva (zmry a realita), Ad Notam, 2001, .

5-6, s. 93. 3 HENDRYCH, D. a kol. Prvnick slovnk. 3. vydn. Praha : C. H. Beck, 2009, heslo "Zstavn prvo".

11

prvu na nejobecnj rovni. Zde bude nejprve pipomenuto systematick zaazen

zstavnho prva, kter bude nsledovno definic zkladnch pojm. Dle zde budou

pipomenuty zkladn funkce zstavnho prva a rovn jeho akcesorita a subsidiarita,

kter jsou pro tento institut typick.

Tet kapitola obsahuje historick vvoj na zem esk republiky. Pozornost

bude soustedna nejprve na vvoj ped rokem 1989 a dle pak na pozdj zmny v

prvn prav. Vt prostor bude vnovn podob prvn pravy ped nabytm

innosti zkona . 89/2012 Sb., obansk zkonk. Tato prvn prava bude zkoumna

k datu 31. 12. 2013, tedy k poslednmu dni innosti star prvn pravy obsaen

v zkon . 64/1964 Sb., obansk zkonk (SOZ).

Zatmco se tvrt kapitola bude zabvat zstavnm prvem podle dvj prvn

pravy, elem pt kapitoly ji bude rozbor regulace zstavnho prva dle zkona .

89/2012 Sb., obansk zkonk, kter dne 1. 1. 2014 nabyl innosti. V tto kapitole

budou zdraznny zejmna nkter odlinosti oproti dvjmu pojet. Tato kapitola

bude v rmci celho textu nejrozshlej a bude pedstavovat jeho hlavn st. Pot, co

bude rozebrno zstavn prvo podle dvj i souasn prvn pravy, bude

pikroeno ke zhodnocen nov prvn pravy. Zde budou zdraznny nkter hlavn

rozdly oproti jej dvj podob a rovn bude provedena strun komparace se

slovenskm prvem. V nvaznosti na to pak bude zhodnoceno, zda lze zmny, kter

zkon . 89/2012 Sb., obansk zkonk (OZ) v souvislosti se zstavnm prvem

pinesl, povaovat za pnosn a zda budou pro praxi pedstavovat krok kupedu i

nikoliv.

V zvru budou shrnuty a zhodnoceny poznatky zstavnho prva

v podmnkch esk republiky. Clem prce bude rozebrat v zkladnch rysech prvn

pravu zstavnho prva a jeho vvojov etapy, jej aktuln podobu a zhodnotit, zda

...

Recommended

View more >