Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická DP.pdf · V práci Archaeological Landscapes:…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Zpadoesk univerzita v Plzni

  Fakulta filozofick

  Diplomov prce

  2016 Veronika Rohanov

 • Zpadoesk univerzita v Plzni

  Fakulta filozofick

  Diplomov prce

  Archeologick pamtky vchodn sti CHKO

  Kivokltsko ve svtle leteckho

  laserovho skenovn

  Veronika Rohanov

  Plze 2016

 • Zpadoesk univerzita v Plzni

  Fakulta filozofick

  Katedra archeologie

  Studijn program Archeologie

  Studijn obor Archeologie

  Diplomov prce

  Archeologick pamtky vchodn sti CHKO

  Kivokltsko ve svtle leteckho

  laserovho skenovn

  Veronika Rohanov

  Vedouc prce:

  PhDr. Jan John, Ph.D.

  Katedra archeologie

  Fakulta filozofick Zpadoesk univerzity v Plzni

  Plze 2016

 • Prohlauji, e jsem prci zpracoval(a) samostatn a pouil(a) jen uvedench

  pramen a literatury.

  Plze, duben 2016

 • za laskavou pomoc a cenn pipomnky dkuji Olze Bendov, Lucii

  Galusov, Michalovi Rakovi a pedevm Janu Johnovi

 • Obsah

  1. vod ..................................................................................................................................... 1

  2. Technologie LiDAR ............................................................................................................. 2

  3. Krajina .................................................................................................................................. 6

  4. Kivokltsko ....................................................................................................................... 10

  5. Metoda prce ...................................................................................................................... 16

  6. Klasifikace dat podle charakteristickho vzhledu .............................................................. 18

  7. Milit .............................................................................................................................. 20

  7.1. Typologizace mil pomoc analzy svaitosti .......................................................... 23

  7.2. Milit v oblasti Ble - Mal Kyice Nibor Skoice .................................... 24

  7.3. Milit v oblasti Lnsk obora .................................................................................. 25

  8. Relikty tby ...................................................................................................................... 27

  8.1 Lomy ............................................................................................................................ 28

  8.1.1 Lomy v oblasti Ble Mal Kyice Nibor Skoice ....................................... 29

  8.1.2 Lomy v oblasti Lnsk obora .................................................................................... 30

  8.2 Frstenbersk malodoly ............................................................................................... 32

  8.3 Jmy ............................................................................................................................. 33

  8.4 Neklidn povrch ........................................................................................................... 34

  9. Mohyly ............................................................................................................................... 36

  10. elezobetonov pevnstky vzor 37 .................................................................................. 39

  10.3 Ternn przkum ........................................................................................................ 41

  11. vozov cesty .................................................................................................................. 43

  11.1 vozy v oblasti Ble Mal Kyice Nibor Skoice ....................................... 45

  11.2 vozy Lnsk obory. ................................................................................................. 49

 • 12. Hradit ............................................................................................................................ 51

  13. Hrady ................................................................................................................................ 55

  14. Rybnky ............................................................................................................................ 58

  15. Protileteck zkladna........................................................................................................ 59

  16. Potencil LiDARovch dat .............................................................................................. 61

  17. Vvoj osdlen ve vchodn sti CHKO Kivokltsko ................................................... 63

  18. Zvr................................................................................................................................. 65

 • 1

  1. vod

  Prce je zamena pedevm na vyhledvn, evidenci a dokumentaci

  archeologickch pamtek pravkho, stedovkho, ale i novovkho obdob v oblasti vchodn

  sti CHKO Kivokltsko, kter je vzhledem ke stlmu zalesnn, a tedy znanmu mnostv

  dochovanch pamtek, vhodn pro prci s technologi leteckho laserovho skenovn.

  Srie datovch sad DMR 5G byla zskna na studentskou licenci z ZK (esk

  ad zem mick a katastrln). Jedn se o dvacet mapovch list (1 list m 5 km). Zvolen st

  m tm 118 km. V rmci tvorby databze bylo vyhledvn zameno na vbr objekt

  charakteristickch tvarovch prvk (nap. mile, mohyly). Evidovan nemovit artefakty byly

  nsledn oveny pomoc dostupn literatury, databz archeologickch lokalit, kartografickch

  pramen apod. U vybranch objekt byla provedena verifikace pomoc metod ternnho

  povrchovho vzkumu.

  V prvnch dvou kapitolch (2. a 3.) se prce vnuje pedevm veobecnmu

  pedstaven danho tmatu pomoc pojm LiDAR, krajina. Ve tvrt kapitole je prezentovna oblast

  CHKO Kivokltsko z rznch pohled (geografie, historie, geologie). Pt kapitola se vnuje

  zejmna analze zskanch dat. Nsledn est kapitola se vnuje veobecnmu rozdlen

  evidovanch objekt. Nsledn kapitoly (7 a 15) obsahuj detailnj propracovn

  dokumentovanch entit. Posledn kapitoly jsou souhrnn. Prvn se vnuje potencilu LiDARovch

  technologi v archeologii a druh se zamila na celistv vvoj tto krajiny ve vztahu k minulm

  populacm.

 • 2

  2. Technologie LiDAR

  Hlavnm clem tto prce je vyhledat nov nebo zdokumentovat zapomenut i mn

  znm lokality a stopy aktivit ve vchodn sti chrnn krajinn oblasti Kivokltsko, a to za

  pomoci jedn z nejmodernjch metod nedestruktivnho vzkumu. Jedn se o leteck laserov

  skenovn krajiny (LLS), kter v posledn dob vznamn pispv esk archeologii zejmna pi

  mapovn rozshlch ploch kulturn krajiny (Gojda 2005, 809).

  Veobecn LiDARy jsou systmy, pomoc kterch lze rekonstruovat tvar

  jakhokoliv pedmtu i tlesa. Takovmto tlesem me bt napklad socha, architektonick

  pamtka, skaln masiv nebo rozshl jeskyn komplexy. Dal variantou uvn je mapovn

  koncentrace polutant v atmosfe, men oblanosti i dokonce velikosti oznov vrstvy. Vyuit

  nalezne i pi ochran prodnho prosted. Avak nejastji se s tmito pstroji setkvme na silnici

  pi men rychlosti projdjcch vozidel. V dnen dob jsou tradin radary nahrazovny prv

  LiDARovmi systmy, kter mohou nabdnout vysokou operativnost, zrove jednoduch pouit a

  dosah a 1500 m (Dolansk 2004, 9).

  Laser-scanning, nebo tak Laserov skenovn pat k metodm sbru prostorovch

  dat. Laserov skener je zsadn vysokofrekvenn laserov dlkomr, jeho svteln paprsek je

  automatickou optickou soustavou rozprosten do zornho pole skeneru. Skener tak vysl paprsky

  do svho okol v pravidelnm hlovm kroku. Z kadho vyslanho paprsku odraenho od objektu

  v zornm poli pstroje, se ulo do pamti souadnice nejmn jednoho prostorovho bodu (John

  Gojda 2013, 9; http://sluzby.geodis.cz). Definice pojmu LiDAR je vlastn velice jednoduch,

  termn vznikl zkrcenm anglickch slov Light Detection And Ranging. Podobn jako tomu bylo i

  u RaDARu: Radio Detection And Ranging. Ve volnm pekladu se tedy jedn o pstroj nebo

  technologii k detekci objekt a hlavn k men vzdlenosti (Dolansk 2004, 9). Dal asto

  pouvanm pojmem ve spojen s touto metodou je ALS, tedy pesnji: Airborne Laser Scanning

  neboli leteck laserov skenovn LLS, jako esk ekvivalent (John Gojda 2013, 8).

  Cel pstroj obsahuje pt hlavnch st. Jedn se o zdroj laserovho zen,

  pomrn sloitou optickou soustavu, mechanick prvek, detektor elektromagnetickho zen a

  velmi pesn hodiny. U velice vkonnch LiDAR se pouvaj pevnoltkov rubnov lasery. U

  mn vkonnch apart jsou pouvan lasery diodov, kter maj i pesto mnoho vhod.

  Napklad jednoduchou monost implementace do systmu a vysokou variabilitou na trhu. Jako

  detektory jsou pouvny diody zvlt citliv na svtlo, kter mus bt spektrln synchronizovan

 • 3

  na stejnou vlnovou dlku, jako m vyzaovan laserov zen. Takovto detektory mus bt velice

  citliv, protoe intenzita svtla kles s druhou mocninou ul vzdlenosti. Optick soustava

  zajiuje koncentraci zen do velmi zkho svazku a zrove souosost detektoru a emitoru. To je

  zajitno polopropustnm hranolem. Posledn len optick soustavy, je zpravidla umstn na

  samostatnm mechanickm prvku a je jm zrcadlo nebo hranol. Ten zajiuje snmn jedn urit

  roviny bez nronho pemsovn celho pstroje (Dolansk 2004, 10 11).

  Posledn st LiDARu jsou pesn hodiny. Maj velice dleit kol, a to mit as

  od vysln sv