ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Schimmerova... · ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V…

Embed Size (px)

Text of ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Schimmerova... · ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA...

ZPADOESK UNIVERZITA V PLZNI

FAKULTA EKONOMICK

Bakalsk prce

Komunikace v projektovm tmu

Communication in project team

Tereza Schimmerov

Cheb 2012

estn prohlen

Prohlauji, e jsem bakalskou prci na tma

Komunikace v projektovm tmu

vypracovala samostatn pod odbornm dohledem vedoucho bakalsk prce za pouit

pramen uvedench v piloen bibliografii.

V Chebu dne 6.12.2012

..

Tereza Schimmerov

4

Obsah

Obsah .......................................................................................................................... 4

1. Projekt .................................................................................................................... 8

1.1 Definice projektu ............................................................................................ 8

1.2 Cl projektu ..................................................................................................... 8

1.3 Produkt projektu ............................................................................................. 9

1.4 ivotn cyklus projektu ................................................................................... 9

2. Projektov zen .................................................................................................. 10

2.1 Oblasti zen projektu .................................................................................. 10

2.2 Systmov pstup k zen projekt ............................................................. 10

2.3 Organizan struktury projektovho managementu ...................................... 11

3. Projektov tm ..................................................................................................... 12

3.1 Sestaven projektovho tmu ....................................................................... 12

3.2 Tmov role .................................................................................................. 13

3.3 Projektov manaer ...................................................................................... 14

4. Komunikace ......................................................................................................... 14

4.1 Definice pojmu komunikace ......................................................................... 14

4.2 Komunikan systm projektu ...................................................................... 14

4.3 Komunikan kanly a komunikan mdia ................................................. 15

5. Komunikace v projektovm tmu ........................................................................ 16

5.1 Typy komunikac v projektovm tmu ........................................................ 16

5.2 Komunikan modely v projektovm tmu .................................................. 16

5.3 Komunikan kanly v projektovm tmu ................................................... 17

6. eskomoravsk informan systmy, s.r.o. ......................................................... 18

6.1 Zkladn informace ....................................................................................... 18

6.2 Finann analza ........................................................................................... 19

6.2.1 Horizontln analza (analza trend) ..................................................... 19

6.2.2 Analza bn likvidity .............................................................................. 22

6.2.3 Analza rentability .................................................................................... 22

7. Realizovan projekt ............................................................................................. 24

7.1 Pedstaven projektu ..................................................................................... 24

7.2 Systmov analza projektu ......................................................................... 26

7.2.1 Work breakdown structure ........................................................................ 26

Komunikace v projektovm tmu

5

8. Projektov tm ..................................................................................................... 27

8.1 Pedstaven projektovho tmu .................................................................... 27

8.2 Vznik projektovho tmu ............................................................................. 27

8.3 Odpovdnostn matice, kompetence len tmu .......................................... 29

8.3.1 Odpovdnostn matice ............................................................................... 29

8.3.2 Vztah kompetenc a komunikace v projektovm tmu ............................... 29

9. Analza stvajc komunikace v projektovm tmu ............................................ 30

9.1 Dotaznkov eten ...................................................................................... 30

9.2 Analza intern komunikan st ................................................................. 35

9.2.1 Komunikace mezi projektovm manaerem a garanty prac .................... 36

9.2.2 Komunikace mezi garanty prac navzjem ............................................... 36

9.2.3 Komunikace mezi garanty prac a leny projektovho tmu .................... 36

9.2.4 Komunikace mezi leny projektovho tmu navzjem .............................. 36

9.3 Analza komunikanch kanl ................................................................... 37

9.3.1 Komunikan kanly mezi projektovm manaerem a garanty prac ....... 37

9.3.2 Komunikan kanly mezi garanty prac .................................................. 39

9.3.3 Komunikan kanly mezi garanty prac a leny tmu ............................. 41

9.3.4 Komunikan kanly mezi leny projektovho tmu ................................. 43

9.4 Analza komunikace prostednictvm informanho systmu eGroupWare 44

10. Analza nklad a nvrh een nedostatk ................................................. 46

10.1 Analza nklad ....................................................................................... 46

10.2 Zaveden informanho systmu CRM ..................................................... 50

10.3 Rozhodnut o investici do systmu CRM ................................................. 53

10.3.1 Vpoet SH u nulov varianty ................................................................ 54

10.3.2 Vpoet SH u varianty A ........................................................................ 55

10.3.3 Vpoet ukazatele VVP ............................................................................. 56

10.3.4 Zvr a rozhodnut o investici .................................................................. 56

10.4 Pnos zvolenho een a synergick efekty ............................................ 56

Komunikace v projektovm tmu

6

vod

Management projekt, tmov prce, komunikace a jej efektivita, procesy a

jejich zen. To jsou vrazy, se ktermi se v rmci ekonomickch subjekt setkvme

v bn praxi a sname se o dosaen souladu mezi innostmi s nimi souvisejcmi a

zdroji, kter do nich vstupuj. Sname se o efektivitu toho, na em pracujeme.

Spojovacm lnkem mezi vemi podnikovmi procesy je komunikace. asto

velmi podceovan soust vekerho dn uvnit ekonomickho subjektu. Pokud nen

komunikace uvnit podniku, potamo tmu, zena, me jej neorganizovanost

zpsobit velk pote, neoekvan nklady, nesplnn cle a dal nepjemnosti.

Clem tto bakalsk prce je vyhledat neefektivitu v komunikanm systmu

projektu Zven podlu na trhu prostednictvm dotanho programu EU Penze

kolm spolenosti eskomoravsk informan systmy, s.r.o. Jedn se o nkolikalet

projekt navzan na dotan programy Evropsk Unie (EU), kter umouj pjemcm

poizovn informanch a komunikanch technologi. Spolenost se zamuje na

dodvky hardware a software do kol i do komernho sektoru a prostednictvm

fond EU se sna realizovat projekt s clem zven svho podlu na trhu.

V rmci zmnnho projektu funguje projektov tm o patncti lidech, co je

poet vy, ne je pro projektov tmy obvykle oznaovn jako efektivn. V tmu tedy

mus bt velmi dobe zeny veker procesy a komunikace. Clem tto prce je

prostednictvm metod zastnnho pozorovn, men, dotaznkovho eten a

rozhovor s leny tmu analyzovat vechny komunikan kanly, kter tm vyuv

k intern komunikaci, konkrtn face-to-face komunikaci, porady, meetingy, emaily,

telefonty a informan systm. Komunikan kanl, kter bude shledn

nejuvanjm, bude v prci dle podrobn analyzovn, a v ppad nalezen

nedostatk budou tyto vysleny v nkladech a bude navreno een na jejich

odstrann. Bude-li soust nvrhu een jakkoliv investice spolenosti, rozhodne se

o jejm pijet i zamtnut pomoc metod k hodnocen investic.

Komunikace v projektovm tmu

7

V teoretick sti bakalsk prce jsou definovny zkladn pojmy zvolenho

tmatu. Zaprv z oboru projektovho managementu, kde je zmnna problematika

projektu, cle projektu, produktu projektu, ivotnho cyklu projektu, projektovho

zen, projektovho tmu a organizan struktury. Zadruh z oboru komunikace, kde

jsou uvedeny zkladn informace o komunikaci obecn, o komunikanm systmu

projektu, definuj se komunikan kanly a typy komunikac a nakonec se teoretick

st prce vnuje komunikaci v projektovm tmu.

Na teoretickou st prce navaz