ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Schimmerova... · ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V…

  • Published on
    23-Mar-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

<p>ZPADOESK UNIVERZITA V PLZNI </p> <p>FAKULTA EKONOMICK </p> <p>Bakalsk prce </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>Communication in project team </p> <p>Tereza Schimmerov </p> <p>Cheb 2012 </p> <p>estn prohlen </p> <p>Prohlauji, e jsem bakalskou prci na tma </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>vypracovala samostatn pod odbornm dohledem vedoucho bakalsk prce za pouit </p> <p>pramen uvedench v piloen bibliografii. </p> <p>V Chebu dne 6.12.2012 </p> <p>.. </p> <p>Tereza Schimmerov </p> <p>4 </p> <p>Obsah </p> <p>Obsah .......................................................................................................................... 4 </p> <p>1. Projekt .................................................................................................................... 8 </p> <p>1.1 Definice projektu ............................................................................................ 8 </p> <p>1.2 Cl projektu ..................................................................................................... 8 </p> <p>1.3 Produkt projektu ............................................................................................. 9 </p> <p>1.4 ivotn cyklus projektu ................................................................................... 9 </p> <p>2. Projektov zen .................................................................................................. 10 </p> <p>2.1 Oblasti zen projektu .................................................................................. 10 </p> <p>2.2 Systmov pstup k zen projekt ............................................................. 10 </p> <p>2.3 Organizan struktury projektovho managementu ...................................... 11 </p> <p>3. Projektov tm ..................................................................................................... 12 </p> <p>3.1 Sestaven projektovho tmu ....................................................................... 12 </p> <p>3.2 Tmov role .................................................................................................. 13 </p> <p>3.3 Projektov manaer ...................................................................................... 14 </p> <p>4. Komunikace ......................................................................................................... 14 </p> <p>4.1 Definice pojmu komunikace ......................................................................... 14 </p> <p>4.2 Komunikan systm projektu ...................................................................... 14 </p> <p>4.3 Komunikan kanly a komunikan mdia ................................................. 15 </p> <p>5. Komunikace v projektovm tmu ........................................................................ 16 </p> <p>5.1 Typy komunikac v projektovm tmu ........................................................ 16 </p> <p>5.2 Komunikan modely v projektovm tmu .................................................. 16 </p> <p>5.3 Komunikan kanly v projektovm tmu ................................................... 17 </p> <p>6. eskomoravsk informan systmy, s.r.o. ......................................................... 18 </p> <p>6.1 Zkladn informace ....................................................................................... 18 </p> <p>6.2 Finann analza ........................................................................................... 19 </p> <p>6.2.1 Horizontln analza (analza trend) ..................................................... 19 </p> <p>6.2.2 Analza bn likvidity .............................................................................. 22 </p> <p>6.2.3 Analza rentability .................................................................................... 22 </p> <p>7. Realizovan projekt ............................................................................................. 24 </p> <p>7.1 Pedstaven projektu ..................................................................................... 24 </p> <p>7.2 Systmov analza projektu ......................................................................... 26 </p> <p>7.2.1 Work breakdown structure ........................................................................ 26 </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>5 </p> <p>8. Projektov tm ..................................................................................................... 27 </p> <p>8.1 Pedstaven projektovho tmu .................................................................... 27 </p> <p>8.2 Vznik projektovho tmu ............................................................................. 27 </p> <p>8.3 Odpovdnostn matice, kompetence len tmu .......................................... 29 </p> <p>8.3.1 Odpovdnostn matice ............................................................................... 29 </p> <p>8.3.2 Vztah kompetenc a komunikace v projektovm tmu ............................... 29 </p> <p>9. Analza stvajc komunikace v projektovm tmu ............................................ 30 </p> <p>9.1 Dotaznkov eten ...................................................................................... 30 </p> <p>9.2 Analza intern komunikan st ................................................................. 35 </p> <p>9.2.1 Komunikace mezi projektovm manaerem a garanty prac .................... 36 </p> <p>9.2.2 Komunikace mezi garanty prac navzjem ............................................... 36 </p> <p>9.2.3 Komunikace mezi garanty prac a leny projektovho tmu .................... 36 </p> <p>9.2.4 Komunikace mezi leny projektovho tmu navzjem .............................. 36 </p> <p>9.3 Analza komunikanch kanl ................................................................... 37 </p> <p>9.3.1 Komunikan kanly mezi projektovm manaerem a garanty prac ....... 37 </p> <p>9.3.2 Komunikan kanly mezi garanty prac .................................................. 39 </p> <p>9.3.3 Komunikan kanly mezi garanty prac a leny tmu ............................. 41 </p> <p>9.3.4 Komunikan kanly mezi leny projektovho tmu ................................. 43 </p> <p>9.4 Analza komunikace prostednictvm informanho systmu eGroupWare 44 </p> <p>10. Analza nklad a nvrh een nedostatk ................................................. 46 </p> <p>10.1 Analza nklad ....................................................................................... 46 </p> <p>10.2 Zaveden informanho systmu CRM ..................................................... 50 </p> <p>10.3 Rozhodnut o investici do systmu CRM ................................................. 53 </p> <p>10.3.1 Vpoet SH u nulov varianty ................................................................ 54 </p> <p>10.3.2 Vpoet SH u varianty A ........................................................................ 55 </p> <p>10.3.3 Vpoet ukazatele VVP ............................................................................. 56 </p> <p>10.3.4 Zvr a rozhodnut o investici .................................................................. 56 </p> <p>10.4 Pnos zvolenho een a synergick efekty ............................................ 56 </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>6 </p> <p>vod </p> <p>Management projekt, tmov prce, komunikace a jej efektivita, procesy a </p> <p>jejich zen. To jsou vrazy, se ktermi se v rmci ekonomickch subjekt setkvme </p> <p>v bn praxi a sname se o dosaen souladu mezi innostmi s nimi souvisejcmi a </p> <p>zdroji, kter do nich vstupuj. Sname se o efektivitu toho, na em pracujeme. </p> <p>Spojovacm lnkem mezi vemi podnikovmi procesy je komunikace. asto </p> <p>velmi podceovan soust vekerho dn uvnit ekonomickho subjektu. Pokud nen </p> <p>komunikace uvnit podniku, potamo tmu, zena, me jej neorganizovanost </p> <p>zpsobit velk pote, neoekvan nklady, nesplnn cle a dal nepjemnosti. </p> <p>Clem tto bakalsk prce je vyhledat neefektivitu v komunikanm systmu </p> <p>projektu Zven podlu na trhu prostednictvm dotanho programu EU Penze </p> <p>kolm spolenosti eskomoravsk informan systmy, s.r.o. Jedn se o nkolikalet </p> <p>projekt navzan na dotan programy Evropsk Unie (EU), kter umouj pjemcm </p> <p>poizovn informanch a komunikanch technologi. Spolenost se zamuje na </p> <p>dodvky hardware a software do kol i do komernho sektoru a prostednictvm </p> <p>fond EU se sna realizovat projekt s clem zven svho podlu na trhu. </p> <p>V rmci zmnnho projektu funguje projektov tm o patncti lidech, co je </p> <p>poet vy, ne je pro projektov tmy obvykle oznaovn jako efektivn. V tmu tedy </p> <p>mus bt velmi dobe zeny veker procesy a komunikace. Clem tto prce je </p> <p>prostednictvm metod zastnnho pozorovn, men, dotaznkovho eten a </p> <p>rozhovor s leny tmu analyzovat vechny komunikan kanly, kter tm vyuv </p> <p>k intern komunikaci, konkrtn face-to-face komunikaci, porady, meetingy, emaily, </p> <p>telefonty a informan systm. Komunikan kanl, kter bude shledn </p> <p>nejuvanjm, bude v prci dle podrobn analyzovn, a v ppad nalezen </p> <p>nedostatk budou tyto vysleny v nkladech a bude navreno een na jejich </p> <p>odstrann. Bude-li soust nvrhu een jakkoliv investice spolenosti, rozhodne se </p> <p>o jejm pijet i zamtnut pomoc metod k hodnocen investic. </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>7 </p> <p>V teoretick sti bakalsk prce jsou definovny zkladn pojmy zvolenho </p> <p>tmatu. Zaprv z oboru projektovho managementu, kde je zmnna problematika </p> <p>projektu, cle projektu, produktu projektu, ivotnho cyklu projektu, projektovho </p> <p>zen, projektovho tmu a organizan struktury. Zadruh z oboru komunikace, kde </p> <p>jsou uvedeny zkladn informace o komunikaci obecn, o komunikanm systmu </p> <p>projektu, definuj se komunikan kanly a typy komunikac a nakonec se teoretick </p> <p>st prce vnuje komunikaci v projektovm tmu. </p> <p>Na teoretickou st prce navazuje praktick. Ta je vnovna pedstaven firmy, </p> <p>v n psob sledovan projektov tm. Jsou zde uvedeny zkladn ekonomick </p> <p>ukazatele spolenosti a pedstaven projekt, ktermu se firma momentln naplno </p> <p>vnuje. Soust je SWOT analza projektu a jeho systmov analza. Nsleduje popis </p> <p>organizan struktury projektu a projektovho tmu vetn vytvoen odpovdnostn </p> <p>matice. </p> <p>Hlavnm tmatem praktick sti tto bakalsk prce je analza stvajc </p> <p>komunikace v projektovm tmu. Zamuje se na pedvn informac mezi leny </p> <p>projektovho tmu, na komunikan kanly, kter vyuvaj, a hlavn na zpsob een </p> <p>zadvanch kol mezi leny tmu. Nsleduje ekonomick analza nalezench </p> <p>problm a nvrh een. Bakalsk prce je zakonena zhodnocenm vsledku </p> <p>navrenho een a zvrenm shrnutm teoretickch i praktickch poznatk. </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>8 </p> <p>Teoretick st </p> <p>1. Projekt </p> <p>1.1 Definice projektu </p> <p>Soukrom subjekty i veejn instituce tvo pi sv ekonomick innosti projekty, </p> <p>kter vznikaj z dvodu splnn uritho cle, a kter jsou determinovan temi </p> <p>zkladnmi charakteristikami, tzv. trojimperativem, a to: </p> <p> asem, kter je zsadn pro plnovn dlch aktivit projektu, </p> <p> nklady, kter vykazuj uit zdroj v rmci asovho rozloen projektu a </p> <p> rozsahem zdroj, kter budou bhem projektu erpny. </p> <p>Projekt lze tedy definovat jako asov omezen sil, kter vede k vytvoen </p> <p>uniktnho produktu, sluby i vsledku za pedpokladu uritch zdroj a s nimi </p> <p>souvisejcch nklad. Projekt je zenm procesem, kter m svj zatek a konec a </p> <p>pesn pravidla zen a regulace, jinak se jedn o sled kol, jejich vsledek se </p> <p>nemus v zvru snaen setkat s oekvnm, stejn jako pvodn pedpoklad objemu </p> <p>vstup nemus odpovdat zskanmu vstupu. [8, s. 21] </p> <p>Splnn ve uvedench initel dle pvodnho plnu ale nemus nutn </p> <p>predikovat spnost projektu. Dalm pedpokladem spnho projektu je uivatelsk </p> <p>pouitelnost vsledku, tedy produktu projektu. Soust zen projektu je zejm tak </p> <p>definovn kritri, podle kterch se stanov spch i nespch projektu. </p> <p>1.2 Cl projektu </p> <p>Je patrn, e zsadnm bodem projektu je jeho cl. Clem projektu je </p> <p>poskytnout zainteresovanm stranm pidanou hodnotu a vytvoit odsouhlasen </p> <p>koncov vsledky, zejmna vstupy (dodvky) v poadovanm asovm rmci, </p> <p>v rmci danho rozpotu a v rmci akceptovatelnch parametr rizika. [3, s. 58] </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>9 </p> <p>1.3 Produkt projektu </p> <p>Projekt lze chpat jako proces, kter vede k vytvoen produktu a splnn cle. </p> <p>Produkt projektu je uniktn, nelze vytvoit ten sam produkt znovu, protoe nov </p> <p>projekt pin nov podmnky a okolnosti, jin asov omezen, jin lidsk i ostatn </p> <p>zdroje a podobn. Proces vedouc k vytvoen produktu je charakteristick svm </p> <p>postupnm vvojem v jednotlivch krocch, tedy innostech projektu. Spojujcm </p> <p>prvkem mezi potebou zadavatele projektu definovanou v zadn projektu a jeho </p> <p>realizovanm vstupem podle specifickch cl projektu je pak projektov pln. [8, s. </p> <p>24] </p> <p>1.4 ivotn cyklus projektu </p> <p>S vvojem projektu jako procesu souvis jeho ivotn cyklus. Definovn </p> <p>jednotlivch fz ivotnho cyklu projektu je stejn pro plnovn rozsahu prac, </p> <p>vstup innost a lidskch zdroj v pslunm stupni vvoje projektu. Jedn se </p> <p>obecn o tyto sekvence projektu: </p> <p> Pedprojektov studie, koncepce projektu (zkladn zmr projektu, studie </p> <p>proveditelnosti, odhad nklad, asu, analza rizik), </p> <p> Definice projektu (zpesnn vstup prvn fze), </p> <p> Realizace projektu (zen projektovch innost, kontrola plnu a porovnvn se </p> <p>skutenost, komunikace, sprva dokument, kontrola kvality, opaten proti </p> <p>rizikm), </p> <p> Pedn produktu projektu do uvn (hodnocen dopad projektu, zptn vazba) a </p> <p> Vyazen projektu (sthnut zdroj z projektu a penesen do jinho projektu, </p> <p>zpracovn vstup pro dal projekty). </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>10 </p> <p>2. Projektov zen </p> <p>Projektov zen nebo projektov management je pstup k innostem </p> <p>organizace jako k jednotlivm projektm, kter jsou omezeny asem, nklady a zdroji. </p> <p>Ekonomick subjekty tak mohou za pomoci projektovho zen produkovat vstupy </p> <p>tak, e na zklad smluvnho vztahu vytv dodavatel intern projekt, kter d, a </p> <p>jeho clem je uspokojen odbratelova poadavku. Nebo lze chpat projektov zen </p> <p>uvnit subjektu jako metodu managementu vnitnch operac. </p> <p>2.1 Oblasti zen projektu </p> <p>spn projekt je postaven na koncepci jeho zen ve vech oblastech. Tyto </p> <p>oblasti jsou v literatue [3, s. 38] uvdny nsledovn: </p> <p> zen integrace (sestaven plnu projektu, operativn zen projektu, zen zmn </p> <p>v prbhu projektu, veden manaerem projektu). V tto oblasti zen projektu </p> <p>vznik poteba vytit projektov tm jakoto skupinu vhodnch spolupracovnk; </p> <p> zen zmru (strategie projektu jakoto pedprojektov vahy, studie </p> <p>proveditelnosti a podobn, cle projektu); </p> <p> zen asu; </p> <p> zen nklad; </p> <p> zen jakosti projektu; </p> <p> zen lidskch zdroj; </p> <p> zen komunikace v projektu; </p> <p> zen projektovch rizik; </p> <p> zen obstarvn a smluvnch vztah; </p> <p>2.2 Systmov pstup k zen projekt </p> <p>zen projektu je snaha o neustlou integraci vech proces, innost, nzor, </p> <p>kontrol, zjm a vsledk, kter pi realizaci projektu probhaj. Aby bylo mon </p> <p>jednotliv procesy a aktivity integrovat a snait se o naplnn cle projektu, je nutn na </p> <p>projekt hledt jako na systm, to znamen mnoinu prvk a vazeb mezi nimi. </p> <p>Komunikace v projektovm tmu </p> <p>11 </p> <p>Systmov zpsob nahlen na vci bv oznaovn jako holismus (odvozeno </p> <p>z anglickho wholeness). [3, s. 39] </p> <p>Metodami systmov analzy a syntzy lze projekt rozdlit na jednotlivosti i </p> <p>naopak jeho sti propojit v celek. Clem zen projektu jako systmu je vyhnout se co </p> <p>nejvce aspektu neuritosti a neoekvanm vlivm....</p>

Recommended

View more >