ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA PRÁVNICKÁ nabyti... · 2.4.2 Inventio thesauri (Nález pokladu)

Embed Size (px)

Text of ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA FAKULTA PRÁVNICKÁ nabyti... · 2.4.2 Inventio thesauri (Nález pokladu)

ZPADOESK UNIVERZITA

FAKULTA PRVNICK

DIPLOMOV PRCE

,,Originrn nabyt vlastnictv v prvu justininskm

a pozdjch prvnch pravch

Kateina Gvardov

Plze, 2013

ZPADOESK UNIVERZITA

FAKULTA PRVNICK

DIPLOMOV PRCE

Originrn nabvn vlastnictv v prvu justininskm

a pozdjch prvnch pravch

Kateina Gvardov

Obor: Prvo

Katedra prvnch djin

Vedouc prce: Mgr. Petr Dostalk, Ph.D.

Plze, 2013

Prohlauji, e jsem diplomovou prci na tma Originrn nabvn vlastnictv

v prvu justininskm a pozdjch prvnch pravch zpracovala sama a uvedla

jsem vechny pouit prameny.

V Plzni dne 20.3.2013

..

Kateina Gvardov

Podkovn

Tmto bych chtla podkovat vedoucmu sv prce Mgr. Petru Dostalkovi, Ph.D.

pedn za schvlen individulnho tmatu, dle pak za vstcn pstup a cenn

rady a pipomnky, kter mi poskytoval v prbhu zpracovn tto diplomov

prce.

7

Obsah

Obsah ....................................................................................................................... 7

Seznam pouitch zkratek .......................................................................................... 9

1 vod ................................................................................................................ 10

2 Nabyt vlastnictv v prvu justininskm ........................................................... 12

2.1 Justininova doba a sbrka Digesta seu Pandectae ........................................... 12

2.2 Nabyt vlastnictv obecn, kategorizace nabvacch zpsob .......................... 15

2.3 Derivativn zpsoby nabyt vlastnickho prva obecn .................................... 19

2.4 Originrn zpsoby nabyt vlastnickho prva .................................................. 22

2.4.1 Occupatio (Okupace) ................................................................................. 23

2.4.2 Inventio thesauri (Nlez pokladu) ............................................................. 33

2.4.3 Specificatio (zpracovn) ........................................................................... 37

2.4.4 Commixtio a confusio (smsen a splynut) ................................................ 41

2.4.5 Accessio (prstek) ................................................................................... 44

2.4.6 Adquisitio fructuum (Nabyt plod) .......................................................... 59

3 Originrn mskoprvn nabvac zpsoby v pozdjch prvnch pravch ........ 65

3.1 Okupace ............................................................................................................ 66

3.1.1 Okupace dle OZO ...................................................................................... 66

3.1.2 Okupace dle OZ ......................................................................................... 67

3.1.3 Okupace dle NOZ ...................................................................................... 69

3.2 Nlez ................................................................................................................. 72

3.2.1 Nlez dle OZO ............................................................................................ 72

3.2.2 Nlez dle SOZ ............................................................................................ 73

3.2.3 Nlez dle OZ .............................................................................................. 74

3.2.4 Nlez dle NOZ ............................................................................................ 78

3.3 Vytvoen nov vci a zpracovn ...................................................................... 81

3.3.1 Vytvoen nov vci ................................................................................... 81

3.3.2 Zpracovn ................................................................................................. 84

3.3.2.1 Zpracovn dle OZO ............................................................................... 84

3.3.2.2 Zpracovn dle SOZ ................................................................................ 85

3.3.2.3 Zpracovn dle OZ .................................................................................. 86

3.3.2.4 Zpracovn dle NOZ ............................................................................... 91

8

3.4 Smsen a slit (splynut) .................................................................................... 94

3.4.1 Smsen a slit dle OZ ................................................................................. 94

3.4.2 Smen a slit dle NOZ ............................................................................... 96

3.5 Prstek ............................................................................................................ 97

3.5.1 Prstek dle OZO ...................................................................................... 97

3.5.2 Prstek dle SOZ ....................................................................................... 99

3.5.3 Prstek dle OZ ......................................................................................... 99

3.5.4 Prstek dle NOZ .................................................................................... 102

4 Zvr .............................................................................................................. 105

5 Resum ........................................................................................................... 109

6 Seznam pouitch zdroj a judikt citovanch a pouitch v prci ................... 112

7 Slovnk pojm a latinskch frz ....................................................................... 117

8 Ploha Peklad Digest 41.1. ............................................................................. 1

9

Seznam pouitch zkratek

ABGB Allgemeinem Brgerliche Gesetzbuch

D Digesta seu Pandectae

Gai Inst Gaius Institutiones

Inst Justininsk Instituce

KN katastr nemovitost

NOZ zkon . 89/2012 Sb., obansk zkonk

NS Nejvy soud

ObchZ zkon . 513/1991 Sb., obchodn zkonk, ve znn pozdjch

pedpis

OZ zkon . 40/1964 Sb., obansk zkonk, ve znn pozdjch

pedpis

OZO zkon . 946/1811 Sb. zk. soud., obecn zkonk obansk

POZ zkon . 40/1964 Sb., obansk zkonk

PR prvnick asopis Prvn rozhledy

R Sbrka soudnch rozhodnut a stanovisek, vydvan Nejvym

soudem SFR, pozdji Nejvym soudem R

SOZ zkon . 141/1950 Sb., obansk zkonk

10

1 vod

Vlastnictv je jednm ze zkladnch institut prva vbec, nebo se od nj

odvj ada obor prva, a u se jedn o regulaci vlastnictv, napklad v rmci

ddickho, rodinnho i zvazkovho prva, ale i obor ekonomickch, kdy se

projevuje ve smyslu zisku a rozvoje soukromho vlastnictv. Definice

vlastnickho prva je a vdy byla dosti neuchopiteln, o em svd i fakt, e od

doby msk se dn zkonn definice nevytvoila, nebo alespo snesla vlnu

kritiky ze strany teoretik, i byla do jist mry akceptovna. Vlastnick prvo je

tedy nejastji chpno jako soubor uritch znak, kter co nejvce pibliuj

podstatu tohoto institutu. Vlastnick prvo bezesporu pat mezi nejdleitj

vcn prvo, ze zsady erga omnes jej adme do prv absolutnch. Mezi

podstatn znaky pat jakkoliv nakldn s vc, kter je mon - tedy vc dret,

uvat, pisvojovat si plody a uitky, nakldat s n, zniit j; je to pm (uplatnn

moci bez zprostedkovn) a vlun prvn panstv nad vc (avak individualita

prva nevyluuje mnohost vlastnku k dan vci).

msk jurisprudence a teoretici mstnch kol vytvoili systm prvnch

princip a institut, kter se v dobch pozdjch uritou mrou podlely a stle

podlej na stavu platnho prva. V uritch etapch vvoje esk zem je vliv

mskho prva znatelnj i naopak dochz k plnmu zapomenut nkterch

institut prva. Interesantn je pot pohled na snahu mladch teoretik vrtit se

k elementrnm faktm poloenm ji vzdlanci ma, kdy ne vdy dojde

k racionlnmu zakotven zjitnch poznatk.

Pro znan vznam vlastnictv a mskho prva, jakoto nositele zklad

prvn vdy, bylo zvoleno i tma tto diplomov prce. Vzhledem k rozpt ltky

tkajc se vlastnictv byla jako hlavn linie vybrna oblast nabvn vlastnickho

prva, a to nabvn originrnm zpsobem. Zbyl okruhy vlastnickho prva,

pedevm pbuzn diplomov prci, jako derivativn zpsoby nabvn

vlastnickho prva, budou eeny jen okrajov, a to z dvodu plynulosti

a pehlednosti prce. V ostatnch otzkch lze tedy odkzat na prameny pouit

v tto prci, jakmi jsou knin a asopiseck publikace, prvn pedpisy,

dvodov zprvy k zkonm, rozhodnut orgn soudn moci a mnoh dal.

11

Diplomov prce bude rozdlena do dvou st, piem v prv se bude

pojednvat o podstat a vzniku vlastnictv z dob Justinina I., kterm byl

podncen vznik prvn kodifikace Corpus iuris civilis. Autor se v tto sti pokus

piblit problematiku nabvn vlastnictv obecn a ble pot originrnch

nabvacch zpsob pouvanch v justininskm prvu, kde bude pevn

vychzet z prvn pravy obsaen v Digestech fragmentu 41.1., kter bude

i autorem peloen pro ely tto prce a bude jej plohou. V sti druh se autor

zam na srovnn mskoprvn pravy s esko-prvnm uspodnm

nabvacch zpsob od dob psoben obecnho zkonku obanskho a po

pra