of 15 /15
Zapadna Zapadna Afrika Afrika Zapadna Afrika Zapadna Afrika obuhvata obuhvata dve dve celine koje su po celine koje su po mnogim mnogim geografskim geografskim odlikama veoma odlikama veoma sli sli čne, ali se po čne, ali se po nekim odlikama nekim odlikama razlikuju. To su razlikuju. To su Gvinejska Afrika Gvinejska Afrika i Basen Konga i Basen Konga

Zapadna Afrika

  • Author
    deo

  • View
    290

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zapadna Afrika obuhvata dve celine koje su po mnogim geografskim odlikama veoma sli čne, ali se po nekim odlikama razlikuju. To su Gvinejska Afrika i Basen Konga. Zapadna Afrika. Reljef. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zapadna Afrika

Page 1: Zapadna Afrika

ZapadnaZapadna AfrikaAfrika

Zapadna Afrika Zapadna Afrika obuhvataobuhvata dve celine dve celine koje su po mnogim koje su po mnogim

geografskim geografskim odlikama veoma odlikama veoma slislične, ali se po čne, ali se po nekim odlikama nekim odlikama razlikuju. To su razlikuju. To su

Gvinejska Afrika i Gvinejska Afrika i Basen KongaBasen Konga

Page 2: Zapadna Afrika

ReljefReljef Gvinejska nizija oGvinejska nizija oštro prelazi u Sundansku štro prelazi u Sundansku

visoravan, na koju se dalje prema severu nastavlja visoravan, na koju se dalje prema severu nastavlja viša Saharska visoravan. viša Saharska visoravan.

Visoravni su zatalasane, sa niskim uzvišenjima i Visoravni su zatalasane, sa niskim uzvišenjima i plitkim basenima. Na zapadu su Gvinejske plitkim basenima. Na zapadu su Gvinejske (1.656m), a na istoku znatno više Kamerunske (1.656m), a na istoku znatno više Kamerunske planine (iznad 4.000m).planine (iznad 4.000m).

Za razliku od Gvinejske afrike, centralnim delom Za razliku od Gvinejske afrike, centralnim delom kontinenta dominira prostrani basen Konga, oivičen kontinenta dominira prostrani basen Konga, oivičen sa svih strana planinama i visoravnima. Od obale sa svih strana planinama i visoravnima. Od obale Gvinejskog zaliva basen odvaju niske ali teško Gvinejskog zaliva basen odvaju niske ali teško prohodne planine. One se strmo spuštaju prema prohodne planine. One se strmo spuštaju prema Atlanskom okeanu, pa je priobalni Atlanski pojas Atlanskom okeanu, pa je priobalni Atlanski pojas veoma uzan.veoma uzan.

Page 3: Zapadna Afrika

Gvinejska AfrikaGvinejska Afrika GvinejaGvineja je tradicionalni naziv za  je tradicionalni naziv za Afričku regiju koja  regiju koja

leži duž leži duž Gvinejskog zaliva. Proteže se na sever kroz . Proteže se na sever kroz šumovite, tropske regije, a završava na granici šumovite, tropske regije, a završava na granici Sahela..

U iU istorijistoriji je ova regija bila među prvim delovima  je ova regija bila među prvim delovima subsaharske Afrike koji su trgovali s E koji su trgovali s Evvropljanima. ropljanima. Velike količine trgovine u slonovoj kosti, Velike količine trgovine u slonovoj kosti, zlatu i  i robovima učinile su regiju bogatom, pa su onde  učinile su regiju bogatom, pa su onde nastala brojna centraliznastala brojna centralizovaovana kraljevstva koja su se na kraljevstva koja su se razvijala u 18. i 19. razvijala u 18. i 19. vekuveku. Ta su kraljevstva bila mnogo . Ta su kraljevstva bila mnogo manja od velikih država prostranog manja od velikih država prostranog Sahela, imala su , imala su daleko veću gustoću stanovništva, te su bila daleko veću gustoću stanovništva, te su bila centralizcentralizovaovanija i tehnološki naprednija. Zahvaljujući nija i tehnološki naprednija. Zahvaljujući njima regija je pružila veći otpor enjima regija je pružila veći otpor evvropskim napadima ropskim napadima od ostatka Afrike, pa je od ostatka Afrike, pa je samim timsamim tim velik velikii deo Gvineje deo Gvineje ostao nekoloniziran sve do samog kraja 19. ostao nekoloniziran sve do samog kraja 19. vekaveka..

Page 4: Zapadna Afrika

Rečna mrežaRečna mreža

Rečna mreža je dobro razvijena. Za Rečna mreža je dobro razvijena. Za razliku od reke Kongo čiji se sliv razliku od reke Kongo čiji se sliv prostire celim basenom, reke prostire celim basenom, reke Gvinejske Afrike su kratkih tokova Gvinejske Afrike su kratkih tokova (izuzev reke Niger), velikog pada i (izuzev reke Niger), velikog pada i bogate su vodom. Ove reke imaju bogate su vodom. Ove reke imaju veliki hidroenergetski potencijal, a veliki hidroenergetski potencijal, a plovnost otežavaju brojni brzaci.plovnost otežavaju brojni brzaci.

Page 5: Zapadna Afrika

KongoKongo KongoKongo ili ili ZairZair je najveća je najveća

reka u zapadnom delu reka u zapadnom delu Centrale Afrike. Centrale Afrike.

Reka je dugačka oko Reka je dugačka oko 4.700km što je čini 4.700km što je čini drugom po dužini u Africi drugom po dužini u Africi (posle Nila). (posle Nila).

Kongo sa svojim Kongo sa svojim pritokama velikim delom pritokama velikim delom protiče kroz tropske protiče kroz tropske šume, usled čega je šume, usled čega je veoma bogat vodom. veoma bogat vodom. Najveća je reka po količini Najveća je reka po količini vode i površini sliva u vode i površini sliva u Africi, a druga u svetu Africi, a druga u svetu (posle Amazona).(posle Amazona).

Page 6: Zapadna Afrika

NigerNiger NigerNiger je najveća reka zapadne  je najveća reka zapadne Afrike i treća reka kontinenta, Afrike i treća reka kontinenta, posle Nila i Konga, sa dužinom posle Nila i Konga, sa dužinom od 4.184 kilometra.od 4.184 kilometra.

Poreklo imena Niger je Poreklo imena Niger je nepoznato. Pretpostavlja se da nepoznato. Pretpostavlja se da vodi poreklo od latinske reči za vodi poreklo od latinske reči za „crnac“ (niger), ali nema „crnac“ (niger), ali nema dokaza za to. Verovatnije je da dokaza za to. Verovatnije je da su portugalski istraživači su portugalski istraživači koristili sopstvenu reč, negro, koristili sopstvenu reč, negro, kao što su radili na drugim kao što su radili na drugim mestima po svetu. mestima po svetu.

Države Niger i Nigerija su Države Niger i Nigerija su dobile ime po reci.dobile ime po reci.

Page 7: Zapadna Afrika

KlimaKlima Skoro cela regija prima veliku količinu padavina Skoro cela regija prima veliku količinu padavina

čija se količina smanjuje prema severu i jugu. Za čija se količina smanjuje prema severu i jugu. Za razliku od prave ekvatorske klime na području razliku od prave ekvatorske klime na području basena Konga, Gvinejska Afrika prima veću basena Konga, Gvinejska Afrika prima veću količinu padavina u letnjem periodu kada duvaju količinu padavina u letnjem periodu kada duvaju jugozapani pasati. Vlažne tropske šume jugozapani pasati. Vlažne tropske šume zauzimaju veliko prostranstvo. Obalsku niziju i zauzimaju veliko prostranstvo. Obalsku niziju i peščane sprudove prekrivaju mangrove. peščane sprudove prekrivaju mangrove. Mangrove su tip vegetacije koja se razvija na Mangrove su tip vegetacije koja se razvija na muljevitim terenima zaliva, laguna muljevitim terenima zaliva, laguna ii ušća reka u ušća reka u tropskim oblastima, a koju karakterišu uglavnom tropskim oblastima, a koju karakterišu uglavnom zimzelene drvenaste biljke. zimzelene drvenaste biljke.

Sa smanjenjem količine padavina na Sudanskoj Sa smanjenjem količine padavina na Sudanskoj visoravni zastupljene su sevane koje brzo prelaze visoravni zastupljene su sevane koje brzo prelaze u suve stepe, polupustinje i pustinje.u suve stepe, polupustinje i pustinje.

Page 8: Zapadna Afrika
Page 9: Zapadna Afrika

StanovništvoStanovništvo Na području zapadne Afrike živi blizu Na području zapadne Afrike živi blizu

350 miliona stanovnika 350 miliona stanovnika a prosečna a prosečna gustina naseljenosti veća je nego u gustina naseljenosti veća je nego u ostalim regijama Afrike. I ovu regiju ostalim regijama Afrike. I ovu regiju odlikuje neravnomerni raspored odlikuje neravnomerni raspored stanovništva.stanovništva.

Pustinjski prostori Sahare su Pustinjski prostori Sahare su nenaseljeni , a područja prašuma imaju nenaseljeni , a područja prašuma imaju malu gustinu naseljenosti. Najgušće je malu gustinu naseljenosti. Najgušće je naseljeno priobalno područje Gane, naseljeno priobalno područje Gane, Togoa, Benina i Nierije.Togoa, Benina i Nierije.

Većinu stanovništva u Gvinejskoj Africi Većinu stanovništva u Gvinejskoj Africi čine Sudanski crnci, a na području čine Sudanski crnci, a na području basena Konga Banu crnci. Na severu basena Konga Banu crnci. Na severu regije žive hamitski i semiski narodi, a u regije žive hamitski i semiski narodi, a u teško prohodnim prašumskim predelima teško prohodnim prašumskim predelima u slivu Konga malobrojni Pigmeji. Na u slivu Konga malobrojni Pigmeji. Na krajnjim južnim delovima basena i krajnjim južnim delovima basena i južnim visoravnima koji ga okružuju ima južnim visoravnima koji ga okružuju ima i Bušmana. I pored kolonijalne vlasti, i Bušmana. I pored kolonijalne vlasti, evropljani su se ovde manje naseljavali evropljani su se ovde manje naseljavali nego u drugim tropskim delovima Afrike. nego u drugim tropskim delovima Afrike. Zbog toga je njihov uticaj na rasnu i Zbog toga je njihov uticaj na rasnu i etničku strukturu zapadne Afrike bio etničku strukturu zapadne Afrike bio mali. Mnogo veći uticaj evropljani su mali. Mnogo veći uticaj evropljani su izvršili prisilnim migracijama crnačkog izvršili prisilnim migracijama crnačkog stanovništva, odnosno odvođenjem stanovništva, odnosno odvođenjem robova u druge prekomorske kolonije, robova u druge prekomorske kolonije, posebno Ameriku.posebno Ameriku.

Page 10: Zapadna Afrika
Page 11: Zapadna Afrika

PoljoprivredaPoljoprivreda

I pored velikog i raznovrsnog rudnog bogatstva, industrija je slabo I pored velikog i raznovrsnog rudnog bogatstva, industrija je slabo razvijena, a zastupljena jerazvijena, a zastupljena je i i ppoljopoljoprivreda. Poljoprivredna proizvodnja se u rivreda. Poljoprivredna proizvodnja se u okviru regije razlikuje kako po izboru kultura, tako i po načinu proizvodnje. okviru regije razlikuje kako po izboru kultura, tako i po načinu proizvodnje. Na području vlažnih tropskih šuma obradive površine se dobijaju krčenjem. Na području vlažnih tropskih šuma obradive površine se dobijaju krčenjem. Zbog velike vlage hranljive materije u zemljištu brzo se troše, a sporo Zbog velike vlage hranljive materije u zemljištu brzo se troše, a sporo obnavljaju zbog nedostatka đubriva, tako da se dobijaju mali prinosi. obnavljaju zbog nedostatka đubriva, tako da se dobijaju mali prinosi. Mnoge poljoprivredne kulture koje se i danas koriste u ishrani, ovde su Mnoge poljoprivredne kulture koje se i danas koriste u ishrani, ovde su preneli kolonosti kako bi obezbedili velike količine raznovrsne hrane za preneli kolonosti kako bi obezbedili velike količine raznovrsne hrane za robove u sabirnim centrima i za vreme puta do Amerike.robove u sabirnim centrima i za vreme puta do Amerike.

U najvlažnijim oblastima, na zapadu Afrike, gaji se pirinač, a na većoj visini U najvlažnijim oblastima, na zapadu Afrike, gaji se pirinač, a na većoj visini agrumi. Prema istoku i na području basena Konga gaje se manioka, batata agrumi. Prema istoku i na području basena Konga gaje se manioka, batata (slatki krompir), kikiriki, kukuruz, banane, povrće (paradajz, neke vrste (slatki krompir), kikiriki, kukuruz, banane, povrće (paradajz, neke vrste pasulja i graška). U suvljim predelima gaji se proso. Na plantažama se gaje pasulja i graška). U suvljim predelima gaji se proso. Na plantažama se gaje poljoprivredne kulture za izvoz. To su kafa (Obala Slonovače, Benin, poljoprivredne kulture za izvoz. To su kafa (Obala Slonovače, Benin, Kamerun, DR Kongo), kikiriki (Niger, Senegal, Gambija), kakao (Gana, Kamerun, DR Kongo), kikiriki (Niger, Senegal, Gambija), kakao (Gana, Ekvatorijalna Gvineja, Kemerun, DR Kongo), pamuk (Čad), uljevita palma, Ekvatorijalna Gvineja, Kemerun, DR Kongo), pamuk (Čad), uljevita palma, kaučukovac, kokosi dr.Veliko prirodno bogatstvo su šume. Izvoz drveta ima kaučukovac, kokosi dr.Veliko prirodno bogatstvo su šume. Izvoz drveta ima veliko učešće u privredi država vlažne tropske Afrike. Stočarstvo je u većini veliko učešće u privredi država vlažne tropske Afrike. Stočarstvo je u većini zemalja veoma slabo zastupljeno zbog stočnih bolesti koje prenose muve zemalja veoma slabo zastupljeno zbog stočnih bolesti koje prenose muve cece--ce. Samo u sušnim oblastima gaje se goveda i koze.ce. Samo u sušnim oblastima gaje se goveda i koze.

Page 12: Zapadna Afrika

Rudna bogatstvaRudna bogatstva Osim hidroenergije, najvažniji energetski izvor Osim hidroenergije, najvažniji energetski izvor

je nafta (Nigerija, Gabon). Najveći značaj je nafta (Nigerija, Gabon). Najveći značaj imaju bogata nalazišta zlata (Gana i Gvineja), imaju bogata nalazišta zlata (Gana i Gvineja), dijamanata (Sijera Leone, Centralnoafrička dijamanata (Sijera Leone, Centralnoafrička Republika, DR Kongo), rude gvožđa (Liberija, Republika, DR Kongo), rude gvožđa (Liberija, Gvineja), boksita, bakra, mangana, kalaja. Gvineja), boksita, bakra, mangana, kalaja.

Uglja skoro da uopšte nema u regiji. Uglja skoro da uopšte nema u regiji. Nedostatak energetskih izvora i slabe Nedostatak energetskih izvora i slabe saobraćajnice predstavljaju veliki problem za saobraćajnice predstavljaju veliki problem za razvoj industrije. Za razliku od ostalih regija razvoj industrije. Za razliku od ostalih regija Afrike, turizam nema skoro nikakav značaj.Afrike, turizam nema skoro nikakav značaj.

Page 13: Zapadna Afrika
Page 14: Zapadna Afrika

Sveta Sveta JelenaJelena Sveta JelenaSveta Jelena ( (енгл.  Saint HelenaSaint Helena) ) je vulkansko je vulkansko ostrvoostrvo u južnom u južnom delu delu

AtlanskoAtlanskog okeanag okeana. . Ime je dobila po svetoj Jeleni, majci cara Konstantina.Ime je dobila po svetoj Jeleni, majci cara Konstantina. Na ostrvu Sveta Jelena živi oko 4.000 ljudi. Glavni grad je Na ostrvu Sveta Jelena živi oko 4.000 ljudi. Glavni grad je DžDžejmstaun.ejmstaun.

Do Svete Jelene se može stići isključivo brodom. Do Svete Jelene se može stići isključivo brodom.

Sveta Jelena je poznata i Sveta Jelena je poznata i popo tome tome štošto jeje  Napoleon I Bonaparta bio proteran  bio proteran na ovo ostrvo oktobra na ovo ostrvo oktobra 1815. godine, gde je i umro (1821. godine). . godine, gde je i umro (1821. godine).

Page 15: Zapadna Afrika

Hvala na pažnji

Autor prezentacije

Stanko Damnjanović