of 22 /22
Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci - Informacije o studijskim programima, online razredbenom postupku i upisima 2021/2022 Zanima te crtanje ili slikanje ili grafika ili fotografija ili video ili grafički dizajn ili web dizajn ili keramika ili kiparstvo ili likov- na pedagogija ili mozaik ili sce- nografija ili staklo ili gluma ili kostimografija ili sve zajedno? Preddiplomski studiji

Zanima te crtanje ili slikanje ili grafika ili fotografija

  • Author
    others

  • View
    16

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Zanima te crtanje ili slikanje ili grafika ili fotografija

Akademije primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci - Informacije o studijskim programima, online razredbenom postupku i upisima 2021/2022
Zanima te crtanje ili slikanje ili grafika ili fotografija ili video ili grafiki dizajn ili web dizajn ili keramika ili kiparstvo ili likov- na pedagogija ili mozaik ili sce- nografija ili staklo ili gluma ili kostimografija ili sve zajedno?
Preddiplomski studiji
OPE INFORMACIJE
PRIMIJENJENA UMJETNOST Kompetencije Online razredbeni postupak i vrednovanje Dodatne provjere
GRAFIKI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE Kompetencije Online razredbeni postupak i vrednovanje Dodatne provjere
LIKOVNA PEDAGOGIJA Kompetencije Razredbeni postupak i vrednovanje Dodatne provjere
VANI TERMINI
OPE INFORMACIJE
OPE INFORMACIJE
U okviru sveuilišnog kampusa na Trsatu, u preureenoj zgradi bivše vojarne potpuno opre- mljenoj suvremenim predavaonicama, kiparskim radionicama, radionicama za obradu drva, kara- miku, staklo, mozaik, litografiju, duboki i viso- ki tisak te sitotisak, raunalnu radionicu, foto studio, projekcijsku dvoranu, studio za filmsko snimanje, istaknuti umjetnici, dizajneri i povje- sniari umjetnosti povest e Vas na trogodišnji preddiplomski studij i diplomski studij u traja- nju od dvije godine. Profesori s meunarodnim referencama garantiraju usvajanje temeljnih znanja iz podruja likovnih umjetnosti, kao i onih specijalistikih kompetencija iz strunih podruja primijenjenih umjetnosti. Na Akademiji se izvode preddiplomski studi- ji primijenjenih umjetnostii, grafikog dizajna i vizualnih komunikacija, likovne pedagogije i glume i medija, jednako kao i odgovarajui di- plomski studiji.
U skladu s vlastitim eljama, studenti mogu dio studija provesti u inozemstvu, u sklopu Erasmus programa mobilnosti financiranog od Europske unije, na inozemnim institucijama s kojima Akademija ima potpisane sporazume. Studijski programi u potpunosti su usuglaše- ni s Bolonjskim procesom, prilagoeni novim reformskim smjernicama i sustavom ECTS bodova, što otvara vrata Europe i svijeta za sve studente Akademije. Posebno se to odnosi na sustav izbornih predmeta, fleksibilnost studija, interdisciplinarnu nastavu i meufakultetsku ponudu predmeta. itav studij temelji se na modelu konzultativne i istraivake nastave s izrazito naglašenom komponentom individual- nog pristupa studentima.
Adresa: Sveuilište u Rijeci Akademija primijenjenih umjetnosti Slavka Krautzeka 83, (Kampus na Trsatu) 51000 Rijeka [email protected] www.apuri.hr
Studentska sluba: 051/228-886 [email protected]
Diplomski studiji
Likovna pedagogija — 2 godine / 4 semestara — 3 modula: kiparstvo, slikarstvo, grafika — 120 ECTS — Magistar / magistrica likovne pedagogije
Preddiplomski studiji
Likovna pedagogija — 3 godine / 6 semestara — 3 modula: kiparstvo, slikarstvo, grafika — 180 ECTS — Prvostupnik / prvostupnica likovne pedagogije
Diplomski studiji
Primijenjena umjetnost — 2 godine / 4 semestara — 2 modula: kiparstvo, slikarstvo — 120 ECTS — Magistar / magistrica primijenjenih umjetnosti
Vizualne komunikacije i grafiki dizajn — 2 godine / 4 semestara — 120 ECTS — Magistar / magistrica vizualnih komunikacija i grafikog dizajna
Gluma — 2 godine / 4 semestara — 120 ECTS — Magistar / magistrica glume
ODSJECI I STUDIJSKI PROGRAMI
ODSJEK ZA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI
ODSJEK ZA LIKOVNE UMJETNOSTI
Preddiplomski studiji
Primijenjena umjetnost — 3 godine / 6 semestara — 2 modula: kiparstvo, slikarstvo — 180 ECTS — Prvostupnik / prvostupnica primijenjenih umjetnosti
Grafiki dizajn i vizualne komunikacije — 3 godine / 6 semestara — 180 ECTS — Prvostupnik / prvostupnica grafikog dizajna i vizualnih komunikacija
Gluma i mediji — ne upisuje se u ak. godini 2021./2022.
Preddiplomski studiji Akademije primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci — Informacije za upise — 2021/2022 — 6
UPIS NA 1. GODINU PREDDIPLOMSKOG STUDIJA
Upisi u I. godinu studija akademske 2021./2022. godine obavljaju se temeljem natjeaja Sveui- lišta u Rijeci objavljenog u dnevnom tisku, a na temelju Odluka Senata Sveuilišta u Rijeci.
Akademija upisuje studente na redoviti studij: a) koji e studirati uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, b) koji e sami plaati svoj studij – studenti koji su prethodno bili upisani na neki studij u RH, c) koji e sami plaati svoj studij - strane dravljane izvan EU  
Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obra- zovanje prije 2010. nisu obvezni poloiti dravnu maturu. Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija akademske 2021./2022. godine na temelju Odlu- ke Senata Sveuilišta u Rijeci: Preddiplomski studij mogu upisati osobe koje su završile srednju školu u etverogodišnjem trajanju, poloile dravnu maturu, zdravstveno su sposobne za studij na umjetnikoj akademiji (što dokazuju potvrdom specijalista medicine rada), te su se, na temelju vrjednovanja ocje- na srednje škole i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, plasirale u okviru upisnih kvota.
PRIJAVE ZA UPIS
Sve pojedinosti o razredbenom postupku i dodatnim provjerama e se objaviti na www. apuri.hr na poveznici upisi https://apuri.hr/upi- si-se-na-akademiju/ Prijave za upis na studijske programe za preddiplomske studije Akademije podnose se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka uilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.po- stani-student.hr Prijave za jesenski rok primat e se za studi- je na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, što e biti objavljeno na internetskoj stranici www.posta- ni-student.hr internetskoj stranici Akademije www.apuri.hr i oglasnoj ploi Akademije. 
Studij Redoviti Stranci Izvanredni Ukupno
Primijenjena umjetnost 30 0 0 30
Grafiki dizajn i vizualne komunikacije 15 0 0 15
Likovna pedagogija 22 0 0 22
Gluma i mediji - - - -
PREDDIPLOMSKI STUDIJ PRIMIJENJENE UMJETNOSTI
Cjeloviti trogodišnji program preddiplomskog studija predvia ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema programu studija student/ica ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: SVEUILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/PR- VOSTUPNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) PRIMIJENJENE UMJETNOSTI.
Usvojena znanja, kompetencije i vještine omo- guuju prvostupnicima/cama da se nakon zavr- šenog preddiplomskog studija bave onim djelat- nostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: razne kulturne ustanove, turistike ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elek- troniki mediji, samostalni umjetniki rad. Teorijska znanja iz humanistikog podruja obu- hvaaju stjecanje znanja iz povijesti umjetnosti te suvremene i recentne umjetnosti koje se u kontinuitetu izvode kroz sve tri godine studija, stjecanje znanja se proširuje na kolegije iz filo- zofije umjetnosti.
U podruju teorije likovne mjetnosti se znanja stjeu na predmetima koji su koncentrirani na prve dvije godine studija.
Ishodi uenja u umjetnosti na prvoj godini su usumjereni prema stjecanju osnovnih znanja i vještina iz crtanja, kiparstva, slikarstva i gra- fike. Na drugoj godini studija se produbljuju steene znanja te se koncepcijski povezuju sa drugim teorijskim i primijenjenim predmetima. Na treoj godini se znanja nadograuju i ujedno proširuju s velikom ponudom izbornih kolegija (keramika, staklo, mozaik, video, scenografija, kostimografija, knjige objekti i bibliofilska izda- nja). Modulima, koje studenti mogu odabrati, se grupom obveznih i izbornih predmeta omogu- ava stjecanje specifinih znanja i vještina kao i razvoj individualnog likovnog izraza. Mogu se upisati i izborni predmeti iz zajednike svuiliš- ne ponude.
Modularno osmišljen program sa nizom obve- znih i izbornih predmeta daju studentima razli- ite kompetencije u primijenjenoj umjetnosti. Studenti mogu upisati prema vlastitom izboru: modul kiparstvo i modul slikarstvo.
Svi predemti su planirani kao jednosemestralni što omoguuje poveanu moblinost studenata prema drugim sadrajima unutar institucije kao i prema drugim studijskim programima u ino- zemstvu u kraim studijskim boravcima.
Nakon završetka preddiplomskog studija mo- gu je nastavak studija na diplomskom studiju Primijenjena umjetnost ili Vizualne komunikacije i grafiki dizajn u trajanju od dvije godine.
Preddiplomski studiji Akademije primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci — Informacije za upise — 2021/2022 — 9
KOMPETENCIJE KOJE SE STJEU NAKON PREDDIPLOMSKOG STUDIJA PRIMJENJENE UMJETNOSTI
Ope (generike) kompetencije:
1. Sposobnost primjene strunog znanja u praksi 2. Sposobnost analize vizualnog problema i sinteze u rješavanju istog 3. Razvijena indidvidualnost i kreativnost u rješavanju problema 4. Sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz razliitih izvora 5. Sposobnost samostalnog uenja 6. Sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovno- vizualnih problema 7. Sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine 8. Samostalnost i individualnost u rješavanju zadataka 9. Osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
Specifine kompetencije obzirom na modul:
1. teorijska i struno praktina znanja iz slikarstva, mozaika i stakla 2. teorijska i struno praktina znanja iz kiparstva i keramike 3. teorijska i struno praktina znanja iz grafiog dizajna, web dizajna, raunalne tehnologije 4. struna znanja i vještine iz poznavanja suvremenih raunalnih aplikacija 5. vještine i znanja iz umjetnikog podruja ilustracije i grafike 6. teorijska znanja iz povijesti umjetnosti 7. teorijska znanja iz osnovnog likovnog oblikovanja 8. struna razina uporabe metoda, alata i materijala 9. struna i praktina razina osnova fotografije
ONLINE RAZREDBENI POSTUPAK I VRJEDNOVANJE
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci za upis na preddiplomske sveuilišne studije provodi online postupak dodatne pro- vjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Rang liste za studij Primijenjena umjetnost se sastavlja prema slijedeim elementima:
— vrjednovanje uspjeha u srednjoj školi, 20% bodova moe se ostvariti maksimalno 200 bodova — vrjednovanje Hrvatskog jezika B razine s dravne mature, 5% bodova i mogue je prikupiti maksimalno 50 bodova — dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (razredbeni ispit), 75% bodova i mogue je prikupiti maksimalno 750 bodova (mapa radova, motivacijsko pismo i intervju)
Maksimalni broj bodova dodatnih provjera:
Razredbeni prag na dodatnoj provjeri iznosi 375 bodova.
Mapa radova 300
Motivacijsko pismo 200
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ PRIMJENJENE UMJETNOSTI
Motivacijsko pismo*
Preporueni sadraj motivacijskog pisma: pret- hodno obrazovanje, osobni interesi u umjet- nosti, oekivanja od studijskog programa i sve ostalo što pristupnik/ica smatra da je vano navesti.
Mapa radova*
Obavezni dio: Minimalno 15 do maksimalno 25 crtea: npr. studije glave, figure i slobodne crtake kompo- zicije, zatim nekoliko crtea interijera i eksteri- jera u perspektivi (ugljen, olovka, pastel, kola, tuš i pero ili kist ...) Preporuuje se da radovi ne budu manji od A3. 3 do 5 radova po slobodnom izboru u razliitim kiparskim ili slikarskim tehnikama (npr. figura, portret, mrtva priroda…).
Neobavezni dio: Autorski radovi u ostalim medijima: fotodoku- mentacija slikarskih ili trodimenzionalnih dje- la, fotografije, grafike, video radovi i sl. koji se mogu se podignuti na google drive.
Intervju
Online razgovor o mapi radova podignutoj na google drive, motivima upisa u studij, zainte- resiranosti za likovnu umjetnost, izlobama, muzejima, osobnim interesima, ali i o usvoje- nosti osnovnih pojmova iz likovne umjetnosti i vizualne kulture (poznavanje elemenata forme i naela komponiranja, razlikovanje grana, teh- nika i medija likovnih umjetnosti te snalaenje u opoj i nacionalnoj povijesti umjetnosti).
Preporuena literatura: Radovan Ivanevi: „Li- kovni govor. Uvod u svijet likovnih umjetnosti: udbenik za I. razred gimnazije“, Zagreb: Profil International, 1997.; Radovan Ivanevi: „Stilovi, razdoblja, ivot I. Od paleolitika do predroma- nike: udbenik za II. razred gimnazije“, Zagreb: Profil International, 2002.; Radovan Ivanevi: „Stilovi, razdoblja, ivot II. Od romanike do se- cesije: udbenik za III. razred gimnazije, Zagreb: Profil International, 2003.; Radovan Ivanevi: „Stilovi, razdoblja, ivot III. Umjetnost i vizual- na kultura 20. stoljea: udbenik za IV. razred gimnazije“, Zagreb: Profil International, 2001.
* Motivacijsko pismo i mapa radova predaju se na pregled povjerenstvu za razredbeni postupak podizajnem u mapu (zasebnu za svakog pristu- pnika) na google drive. Link na mapu svaki pri- stupnik e dobiti elektronskom poštom tijekom dodatnih provjera razredbenog postupka.
GRAFIKI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Preddiplomski studiji Akademije primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci — Informacije za upise — 2021/2022 — 12
PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAFIKOG DIZAJNA I VIZUALNIH KOMUNIKACIJA
Studijski program Grafikog dizajna i vizualnih komunikacija se temelji na dugogodišnjem isku- stvu izvoenja modula primijenjene grafike na studiju primjenjene umjetnosti te razvoja samo- stalnog dizajn-orjentiranog programa temeljem potreba iskazanih od studenata i zajednice.
Trogodišnji program preddiplomskog studija predvia ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaga- njem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema programu studija student/ica ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: SVEUILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/PRVOSTU- PNICA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) GRA- FIKOG DIZAJNA I VIZUALNIH KOMUNIKACIJA.
Na preddiplomskom studiju, studenti e se upoznati sa osnovama dizajnerske struke kroz vjebe i projekte koji ukljuuju rad na grafikom znaku, vizualnom identitetu, oblikovanju knji- ga i brošura te brendinga i ambalae. Nadalje, studente se aktivno potie na kritiku analizu i samoanalizu, kao osnova razvoja bilo kakve smislene vizualne komunikacije. Kroz temat- ska predavanja i niz vjebi studij e studentima pruiti cjelovito obrazovanje grafikog dizajnera u skladu sa suvremenim zahtjevima struke.
Usvojena znanja, kompetencije i vještine omo- guuju prvostupnicima/cama da se nakon zavr- šenog preddiplomskog studija bave onim djelat- nostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: dizajn studiji, dizajnerske i oglašiva- ke agencije, kuni dizajnerski timovi korporacija, razne kulturne ustanove, turistike ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektroniki me- diji, samostalni dizajnerski rad. Teorijska znanja iz humanistikog podruja obu- hvaaju stjecanje znanja iz povijesti umjetnosti, suvremene i recentne umjetnosti te povjesti, teorije i metodologije dizajna koje se u kontinu- itetu izvode kroz sve tri godine studija, stjeca- nje znanja se proširuje na kolegije iz filozofije umjetnosti.
Ishodi uenja u umjetnosti na prvoj godini su usumjereni prema stjecanju osnovnih znanja i vještina iz crtanja, kiparstva, slikarstva, grafi- ke, fotografije i tipografije te osnova vizualne komunikacije kroz semantiku i stilizaciju. Na drugoj godini studija se produbljuju steene znanja te se proširuju kroz koncepcijski teme- ljenim zadacima razvoja osnove grafikog diza- jna - vizualnog identiteta uz uvod u web dizajn. Na treoj godini se steena znanja nadograuju u smjeru razvoja brandinga proizvoda i usluga te kompleksnih sustava informacijskog dizajna i signalistike uz snaan naglasak na oblikovanje interakcija.
Usvojene umjetnike kompetencije mogu se proširiti velikom ponudom izbornih kolegija (keramika, staklo, mozaik, video, scenografija, kostimografija, knjige objekti i bibliofilska izda- nja), te upisom nekog od zbornih predmeti iz zajednike svuilišne ponude.
Svi predemti su planirani kao jednosemestralni što omoguuje poveanu moblinost studenata prema drugim sadrajima unutar institucije kao i prema drugim studijskim programima u ino- zemstvu u kraim studijskim boravcima.
Nakon završetka preddiplomskog studija mo- gu je nastavak studija na diplomskom studiju Primijenjena umjetnost ili Vizualne komunikacije i grafiki dizajn u trajanju od dvije godine.
Preddiplomski studiji Akademije primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci — Informacije za upise — 2021/2022 — 13
KOMPETENCIJE KOJE SE STJEU NAKON PREDDIPLOMSKOG STUDIJA GRAFIKOG DIZAJNA I VIZUALNIH KOMUNIKACIJA
Ope (generike) kompetencije:
1. Sposobnost primjene strunog znanja u praksi 2. Sposobnost analize vizualnog problema i sinteze u rješavanju istog 3. Razvijena indidvidualnost i kreativnost u rješavanju problema 4. Sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz razliitih izvora 5. Sposobnost samostalnog uenja 6. Sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovno- vizualnih problema 7. Sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine 8. Samostalnost i individualnost u rješavanju zadataka 9. Osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
Specifine kompetencije:
1. teorijska i struno praktina znanja iz grafiog dizajna, web dizajna, raunalne tehnologije 2. struna znanja i vještine iz poznavanja suvremenih raunalnih aplikacija 3. struna znanja i vještine iz umjetnikog podruja ilustracije i grafike 4. teorijska i struno praktina znanja iz fotografije i videa 5. struno praktina znanja iz slikarstva i kiparstva 6. teorijska znanja iz povijesti umjetnosti 7. teorijska znanja iz osnovnog likovnog oblikovanja
ONLINE RAZREDBENI POSTUPAK I VRJEDNOVANJE
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci za upis na preddiplomske sveuilišne studije provodi online postupak dodatne pro- vjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Rang liste za studij Grafikog dizajna i vizual- nih komunikacija se sastavlja prema slijedeim elementima:
— vrjednovanje uspjeha u srednjoj školi, 20% bodova moe se ostvariti maksimalno 200 bodova — vrjednovanje Hrvatskog jezika B razine s dravne mature, 5% bodova i mogue je prikupiti maksimalno 50 bodova — dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (razredbeni ispit), 75% bodova i mogue je prikupiti maksimalno 750 bodova (mapa radova, motivacijsko pismo i intervju)
Maksimalni broj bodova dodatnih provjera:
Razredbeni prag na dodatnoj provjeri iznosi 375 bodova.
Mapa radova 350
Motivacijsko pismo 200
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ GRAFIKOG DIZAJNA I VIZUALNIH KOMUNIKACIJA
Motivacijsko pismo*
Preporueni sadraj motivacijskog pisma: pret- hodno obrazovanje, osobni interesi u umjetnosti i dizajnu, oekivanja od studijskog programa i sve ostalo što pristupnik/ica smatra da je vano navesti.
Mapa radova*
Obavezni dio: — Crte arhitekture/prostora u perspektivi (interijer i eksterijer) — Crte ljudskog tijela po promatranju (figura, portret) — Crte predmeta (studija oblika) po slobodnom izboru 3 do 7 radova po temi u razliitim suhim i mo- krim crtakim tehnikama (olovka, pastel, ugljen, pero i tuš/drvce, lavirani tuš…). Preporuuje se da radovi u originalu ne budu manji od A3.
Neobavezni dio: — Fotografija, video, animacija, ilustracija, dizajn... — Tehniki crte (projektiranje, tehniko crtanje, 3D oblikovanje) — Slobodna tema (predstavljanje kandidata) Oekuje se da pristupnik priloi radove kojima na najbolji mogui nain, u koliini i sadraju, prikazuje svoje vještine i interese.
Intervju
Online razgovor o mapi radova podignutoj na google drive, motivima upisa u studij, zaintere- siranosti za grafiki dizajn i vizualne komunika- cije, izlobama, muzejima, poznavanju recentne umjetnike i dizajnerske produkcije, osobnim interesima te poznavanju likovnog jezika.
* Motivacijsko pismo i mapa radova predaju se na pregled povjerenstvu za razredbeni postupak podizajnem u mapu (zasebnu za svakog pristu- pnika) na google drive. Link na mapu svaki pri- stupnik e dobiti elektronskom poštom tijekom dodatnih provjera razredbenog postupka.
LIKOVNA PEDAGOGIJA
PREDDIPLOMSKI STUDIJ LIKOVNE PEDAGOGIJE
Studijski program likovne pedagogije ima du- gogodišnju tradiciju (izvodi se preko 50 godina) i bogato iskustvo nastavnog kadra. Kroz sve godine postojanja studijski program se kontinu- irano unapreuje programski i kadrovski. Dugogodišnje izvoenje studija garantira pro- gramsku kvalitetu, stjecanje potrebnih kompe- tencija za rad u struci i umjetniki razvoj svakog pojedinog studenta na preddiplomskoj razini. Cjeloviti trogodišnji program preddiplomskog studija predvia ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima student/ica nakon tri godine redovitog studija ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zva- nje: SVEUILIŠNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNI- CA (BACCALAUREUS/BACCALAUREA) LIKOVNE PEDAGOGIJE.
Studenti/ce nakon završetka preddiplomskog studija stjeu temeljna znanja iz podruja likov- ne pedagogije i likovne umjetnosti odreenog usmjerenja: slikarstva, kiparstva, grafike  koji im omoguuje nastavak diplomskog studija Likovne pedagogije ili nekog drugog studija u trajanju od dvije godine.
Usvojena znanja, kompetencije i vještine omo- guuju prvostupnicima/cama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vje- štine potrebne: razne kulturne ustanove, turi- stike ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektroniki mediji, samostalni umjetniki rad. Studenti prve godine studija usvajaju speci- jalizirana injenina i teorijska znanja unutar budueg strunog djelovanja u podruju likovne umjetnosti. Stjeu nune kognitivne i praktine vještine kao temelj budueg, naprednijeg sa- mostalnog rada i strunog promišljanja, stjeu kompetencije osobnog kritikog i samokritikog preispitivnja i unapreivanja mišljenja i rada.
U idue dvije godine kroz niz strunih, umjet- nikih te znanstveno humanistikih predmeta razvijaju višu razinu znanja prema kritikom razumijevanju teorija i naela iz struke. Unutar umjetnikih kolegija razvijaju individualnost, samostalnost i kreativnost. Vjebaju napred- ne vještine u izradi sloenih likovnih uradaka s jasno definiranim konceptom. Kroz svo trajanje studija se razvija struno znanje iz psihološ- ko pedagoških predmeta u dijelu Nastavnikog modula koji se izvodi na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
Nakon završetka preddiplomskog studija mo- gu je nastavak studija na diplomskom studiju Likovna pedagogija, Primijenjena umjetnost ili Vizualne komunikacije i grafiki dizajn u trajanju od dvije godine.
Preddiplomski studiji Akademije primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci — Informacije za upise — 2021/2022 — 17
KOMPETENCIJE KOJE SE STJEU NAKON PREDDIPLOMSKOG STUDIJA LIKOVNE PEDAGOGIJE
Ope (generike) kompetencije:
1. Sposobnost primjene strunog znanja u praksi 2. Sposobnost analize vizualno-likovnog problema i sinteze u rješavanju istog 3. Razvijena indidvidualnost i kreativnost u rješavanju problema 4. Sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz razliitih izvora 5. Sposobnost samostalnog uenja 6. Sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovnih problema 7. Sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine 8. Samostalnost i individualnost u rješavanju zadataka 9. Osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
Specifine kompetencije
1. struna znanja i vještine iz poznavanja tradicionalnih i suvremenih likovnih tehnika 2. teorijska znanja iz povijesti umjetnosti 3. teorijska znanja iz likovnog oblikovanja 4. struna razina uporabe metoda, alata i materijala 5. struna znanja iz psihološko-pedagoškog podruja
ONLINE RAZREDBENI POSTUPAK I VRJEDNOVANJE
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci za upis na preddiplomske sveuilišne studije provodi online postupak dodatne pro- vjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Rang liste za studij Likovna pedagogija se sa- stavlja prema slijedeim elementima:
— vrjednovanje uspjeha u srednjoj školi, 20% bodova moe se ostvariti maksimalno 200 bodova — vrjednovanje Hrvatskog jezika B razine s dravne mature, 5% bodova i mogue je prikupiti maksimalno 50 bodova — dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (razredbeni ispit), 75% bodova i mogue je prikupiti maksimalno 750 bodova (mapa radova, motivacijsko pismo i intervju)
Maksimalni broj bodova dodatnih provjera:
Razredbeni prag na dodatnoj provjeri iznosi 375 bodova.
Mapa radova 240
Motivacijsko pismo 200
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI ZA PREDDIPLOMSKI STUDIJ LIKOVNE PEDAGOGIJE
Motivacijsko pismo*
Preporueni sadraj motivacijskog pisma: pret- hodno obrazovanje, osobni interesi u umjet- nosti, oekivanja od studijskog programa i sve ostalo što pristupnik/ica smatra da je vano navesti.
Mapa radova*
Obavezni dio: Minimalno 15 do maksimalno 25 crtea: npr. studije glave, figure i slobodne crtake kompo- zicije, zatim nekoliko crtea interijera i eksteri- jera u perspektivi (ugljen, olovka, pastel, kola, tuš i pero ili kist ...) Preporuuje se da radovi ne budu manji od A3.
Neobavezni dio: Autorski radovi u ostalim medijima: fotodoku- mentacija slikarskih ili trodimenzionalnih dje- la, fotografije, grafike, video radovi i sl. koji se mogu se podignuti na google drive.
Intervju
Online razgovor o mapi radova podignutoj na google drive, motivima upisa u studij, zainte- resiranosti za likovnu umjetnost, izlobama, muzejima, osobnim interesima, ali i o usvoje- nosti osnovnih pojmova iz likovne umjetnosti i vizualne kulture (poznavanje elemenata forme i naela komponiranja, razlikovanje grana, teh- nika i medija likovnih umjetnosti te snalaenje u opoj i nacionalnoj povijesti umjetnosti).
Preporuena literatura: Radovan Ivanevi: „Li- kovni govor. Uvod u svijet likovnih umjetnosti: udbenik za I. razred gimnazije“, Zagreb: Profil International, 1997.; Radovan Ivanevi: „Stilovi, razdoblja, ivot I. Od paleolitika do predroma- nike: udbenik za II. razred gimnazije“, Zagreb: Profil International, 2002.; Radovan Ivanevi: „Stilovi, razdoblja, ivot II. Od romanike do se- cesije: udbenik za III. razred gimnazije, Zagreb: Profil International, 2003.; Radovan Ivanevi: „Stilovi, razdoblja, ivot III. Umjetnost i vizual- na kultura 20. stoljea: udbenik za IV. razred gimnazije“, Zagreb: Profil International, 2001.
* Motivacijsko pismo i mapa radova predaju se na pregled povjerenstvu za razredbeni postupak podizajnem u mapu (zasebnu za svakog pristu- pnika) na google drive. Link na mapu svaki pri- stupnik e dobiti elektronskom poštom tijekom dodatnih provjera razredbenog postupka.
INFORMACIJE I ROKOVI
VANI TERMINI
Likovna pedagogija, Primijenjena umjetnost, Grafiki dizajn i vizualne komunikacije    
ljetni rok: — do 9. lipnja 2021. jesenski rok: — do 2. rujna 2021.                                                         
Dostava prijavnice i uplatnice troškova dodatne provjere (330,00 kuna) na Akademiju
Likovna pedagogija, Primijenjena umjetnost, Grafiki dizajn i vizualne komunikacije    
Prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera kandidati podnose osobno ili skeni- rano (u PDF formatu na skeneru) na e-mail: [email protected] Prijavnice i uplatnice fotografirane ili skenira- ne mobitelom ne prihvaamo.
ljetni rok: — do 9. lipnja 2021. jesenski rok: — od 5. kolovoza do 2. rujna 2021.
Termini dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Likovna pedagogija, Primijenjena umjetnost, Grafiki dizajn i vizualne komunikacije      
ljetni rok: — 6. do 7. srpnja 2021. jesenski rok: — 7. do 8. rujna 2021.
Objava konanih rang lista
ljetni rok: — 21. srpnja 2021. jesenski rok: — 16. rujna 2021.
Termini upisa
Ljetni termin upisa prve godine preddiplomskog studija:   — 22. srpnja 2021. za Likovnu pedagogiju od 9:00 do 12:00 sati — 22. srpnja 2021. za Grafiki dizajn i vizualne komunikacije od 9:00 do 12:00 sati — 23. srpnja 2021. za Primijenjenu umjetnost od 9:00 do 13:00 sati
Jesenski termin upisa prve godine preddiplomskog studija: — 20. rujna 2021. od 8:00 do 10:00 sati za sve studijske programe
Preddiplomski studiji Akademije primijenjenih umjetnosti Sveuilišta u Rijeci — Informacije za upise — 2021/2022 — 21
UPISI
Kandidat je prilikom upisa duan priloiti prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodat- nih provjera (PZVS) u iznosu od 330,00 kn i dostaviti  je Studentskoj slubi Akademije osobno ili e-mailom do zakljuno 9. lipnja 2021., a za jesenski rok od 25. kolovoza 2021. do 2. rujna 2021. Pošiljke moraju biti zapri- mljene na Akademiji primijenjenih umjetnosti s konanim datumom prijava. Prijavnice i uplatnice poslane e-mailom mo- raju biti zaprimljene na Akademiji sa zadnjim danom prijava do 12:00h.
Uplatnica troškova dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti: Iznos: 330,00 kn IBAN Akademije: HR 4223600001101845215 Model: 00 Poziv na broj: OIB kandidata-09 Opis plaanja: dodatne provjere (LP ili PU ili GDVK)
Upisi se obavljaju prema rang listama sastav- ljenim na osnovi rezultata vrjednovanja.   Ako su na razredbenom postupku  pristupnici stekli isti, ukupni broj bodova, slijed za upis utvruje se redom, prema slijedeim osnova- ma: — steeni bodovi na dodatnoj provjeri, — steeni bodovi za opi uspjeh u srednjoj školi, — steeni bodovi iz testa Hrvatskog jezika s dravne mature
Dokumenti potrebni za upis u prvu godinu studija:
 
Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih uilišta u RH u statusu redovitog studenta bez plaanja i ponovo upisuje 1. godinu studija iste razine obvezan je platiti puni iznos participacije u iznosu 9240,00 kn. Ako je student-ica prethodno završio-la neki od preddiplomskih studija, plaa cijeli studij.
Student-ica ne moe biti upisan na dva visoka uilišta istovremeno te mora donijeti potvrdu o ispisu, ako je upisan/a na nekom od visokih uilišta
Sveuilište u Rijeci — Akademija primijenjenih umjetnosti — Svibanj 2021