of 12 /12
7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4 http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 1/12 ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA AHLI KUMPULAN : 1. AHMAD IRFAN 2. MUHAMMAD AFIQ 3. MUHAMMAD FIRDAUS 4. MUHAMMAD IZANI 5. KAMAL ASYLAN

Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

Embed Size (px)

Text of Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

Page 1: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 1/12

ZAMAN PRASEJARAHDI MALAYSIA

AHLI KUMPULAN :

1.AHMAD IRFAN

2.MUHAMMAD AFIQ3.MUHAMMAD FIRDAUS

4.MUHAMMAD IZANI

5.KAMAL ASYLAN

Page 2: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 2/12

ZAMAN

PALEOLITIK 

ZAMAN

MESOLITIK 

ZAMAN

NEOLITIK 

ZAMAN 

LOGAM

PEMBAHAGIAN

ZAMAN PRASEJARAHDI MALAYSIA

Page 3: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 3/12

ZAMAN

PALEOLITIK 

Page 4: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 4/12

Di!"#$i %!&#'#i

(#)#" &#*+ #,#$ .B!-)+$# i-# i-# 2 /i"''# 3 *#/+" 0#/+$+ .A$#* &#*+ #"'

0i'+"##" i#$#/ #$#*-!i/#" %!!-*i #$#*

&#*+ !"!*# .

Page 5: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 5/12

K!/i0+#" )#"+%i# 0i(#)#" #$!$i*i .

Page 6: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 6/12

CIRI-CIRI PENEMPATAN

Hi0+ &!-i"0#/-#"0#/ .Bi#%#"# *i"''#$ 0i#,#%#" *!-&+# 0i

$+#- '+# 6 7 0i 0#$#)'+# 0#" 0i %!i*#-

*#%i .

Page 7: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 7/12

KEGIATAN DAN PERALATAN

• M!)&+-+ &i"#*#"' $i#- .• M!)+"'+* /#%i$ /+*#" :oB+#/&+#/#"oP+8++8+ 0#+"

• M!"'#)#$#" 8#-# /i0+ %#-#

0i-i .• M!"''+"##" #$#* &#*+%!&#'#i #$#* +*#)# 0#$#)!/i0+ #" %!/#-i#" .

Page 8: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 8/12

Alat penetakyangdg!nakan

!nt!k"enetak

p#k#k dan

"e"#t#ngdagng.

Kapakgengga".

Alat $ep%anyang

dg!nakan!nt!k

"e$a!t dan"e"#t#ng.

Page 9: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 9/12

B#*+ *#9#) +"*+ )!)&+-+&i"#*#"' #0# (#)#"

#$!$i*i.

Page 10: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 10/12

KEPERCAYAANA"i)i%)!oK!!-8###" %!*i#&!"0# %!!-*i &#*+ 0#" )!)+"#i%!)#"'#* 9i,# 0#" -/ 6-#"' )#*i .

M!"'#)#$#" +#8#-#!-+&+-#"oM##* 0i!&+)i#"

Page 11: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 11/12

LOKASI DI MALAYSIA

B+i* J#,#7 K*#

T#)#"7 0#" B+i*B+"+/ 0i L!"''"'7

P!-# .G+# Ni#/7 S#-#,# .Ti"'#+7 S#&#/ .

Page 12: Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

7/24/2019 Zaman Prasejarah Di Malaysia k4

http://slidepdf.com/reader/full/zaman-prasejarah-di-malaysia-k4 12/12

SEKIAN TERIMAKASIH