of 87 /87
7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 1/87 ЗАКОН О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА ("Сл. гласник РС", бр. 47/2006) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређиваа !лан #вим $ак%н%м уређу&у се' ) усл%ви и %стуак и$даваа арти&а %д вредн%сти* 2) трг%вина арти&ама %д вредн%сти на %ргани$%ван%м тр+иту арти&а %д вредн%сти (у да-ем тексту' %ргани$%ван% тр+ите)* ) %ргани$аи&а, структура и наин 1унки%нисаа %ргани$%ван%г тр+ита у Реублии Срби&и (у да-ем тексту' Реублика)* 4) %&ам и делатн%ст %ргани$ат%ра тр+ита* ) %снивае и делатн%ст уесника на %ргани$%ван%м тр+иту* 6) %ргани$аи&а и надле+н%сти 3%миси&е $а арти&е %д вредн%сти (у да-ем тексту' 3%миси&а)* 7) %ргани$аи&а и надле+н%сти ентралн%г регистра, де%а и клиринга арти&а %д вредн%сти (у да-ем тексту' ентрални регистар). Све %дредбе %в%г $ак%на к%&е се %дн%се на арти&е %д вредн%сти римеу&у се и на друге 1инанси&ске инструменте, ук%лик% %вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%. #сн%вни %&м%ви !лан 2 П%&едини %&м%ви, у смислу %в%га $ак%на, има&у следе5а $наеа' ) арти&е %д вредн%сти су рен%сиви електр%нски д%кументи к%&има се тргу&е на 1инанси&ск%м тр+иту и$ к%&и $а $ак%ните има%е р%и$ла$е рава и %баве$е у складу са %вим $ак%н%м и %длук%м и$дава%а % и$давау арти&а %д вредн%сти* 2) други 1инанси&ски инструменти су сви %стали 1инанси&ски инструменти к%&и редстав-а&у уг%в%рни %дн%с и$међу две или вие страна, к%&и и$ра+ава&у уг%в%рен% рав% или %баве$у, %дн%сн% рав% на налату, а % св%&%& рир%ди су у ве$и са 1инанси&ским тр+итем* ) ду+нике арти&е %д вредн%сти су %бве$ние и друге арти&е %д вредн%сти к%&е има%у да&у рав% на ислату главние, камате, ка% и друга рава* 4) стандарди$%вани 1инанси&ски деривати су 1инанси&ски инструменти к%&и редстав-а&у стандарди$%вани уг%в%рни %дн%с две или вие страна, к%д к%га реали$аи&а стандарди$%ване уг%в%рене %баве$е $ависи %д исуеа рет%дн% уг%в%рени усл%ва* редмет уг%в%ра м%гу бити аки&е, каматне ст%е, стране валуте, %дређена врста р%бе, бер$ански индекси и др* ) ин%стране арти&е %д вредн%сти су арти&е %д вредн%сти и&е &е и$давае %д%бри% надле+ни %рган $а арти&е %д вредн%сти у ин%странству* ин%страним арти&ама %д вредн%сти сматра&у се и арти&е %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструменти к%&е и$да&у д%ма5а равна лиа у ин%странству* 6) $ак%нити имала арти&е %д вредн%сти &е власник арти&е %д вредн%сти к%&а се в%ди на рауну арти&а %д вредн%сти к%д ентралн%г регистра* 7) ривилег%вана ин1%рмаи&а &е бил% к%&а ин1%рмаи&а % тан% %дређеним иениама к%&е се %дн%се на &едн%г или вие и$давалаа, куа

Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fin.instrumenti i hov

Text of Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

Page 1: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 1/87

ЗАКОН

О ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

И ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА("Сл. гласник РС", бр. 47/2006)

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет уређиваа!лан

#вим $ак%н%м уређу&у се') усл%ви и %стуак и$даваа арти&а %д вредн%сти*2) трг%вина арти&ама %д вредн%сти на %ргани$%ван%м тр+иту арти&а %д

вредн%сти (у да-ем тексту' %ргани$%ван% тр+ите)*) %ргани$аи&а, структура и наин 1унки%нисаа %ргани$%ван%г

тр+ита у Реублии Срби&и (у да-ем тексту' Реублика)*4) %&ам и делатн%ст %ргани$ат%ра тр+ита*) %снивае и делатн%ст уесника на %ргани$%ван%м тр+иту*6) %ргани$аи&а и надле+н%сти 3%миси&е $а арти&е %д вредн%сти (у да-ем

тексту' 3%миси&а)*7) %ргани$аи&а и надле+н%сти ентралн%г регистра, де%а и клиринга

арти&а %д вредн%сти (у да-ем тексту' ентрални регистар).Све %дредбе %в%г $ак%на к%&е се %дн%се на арти&е %д вредн%сти

римеу&у се и на друге 1инанси&ске инструменте, ук%лик% %вим $ак%н%м ни&едруки&е %дређен%.

#сн%вни %&м%ви!лан 2

П%&едини %&м%ви, у смислу %в%га $ак%на, има&у следе5а $наеа') арти&е %д вредн%сти су рен%сиви електр%нски д%кументи к%&има се

тргу&е на 1инанси&ск%м тр+иту и$ к%&и $а $ак%ните има%е р%и$ла$е рава и%баве$е у складу са %вим $ак%н%м и %длук%м и$дава%а % и$давау арти&а %двредн%сти*

2) други 1инанси&ски инструменти су сви %стали 1инанси&ски инструментик%&и редстав-а&у уг%в%рни %дн%с и$међу две или вие страна, к%&и и$ра+ава&ууг%в%рен% рав% или %баве$у, %дн%сн% рав% на налату, а % св%&%& рир%ди суу ве$и са 1инанси&ским тр+итем*

) ду+нике арти&е %д вредн%сти су %бве$ние и друге арти&е %двредн%сти к%&е има%у да&у рав% на ислату главние, камате, ка% и другарава*

4) стандарди$%вани 1инанси&ски деривати су 1инанси&ски инструментик%&и редстав-а&у стандарди$%вани уг%в%рни %дн%с две или вие страна, к%дк%га реали$аи&а стандарди$%ване уг%в%рене %баве$е $ависи %д исуеарет%дн% уг%в%рени усл%ва* редмет уг%в%ра м%гу бити аки&е, каматне ст%е,стране валуте, %дређена врста р%бе, бер$ански индекси и др*

) ин%стране арти&е %д вредн%сти су арти&е %д вредн%сти и&е &еи$давае %д%бри% надле+ни %рган $а арти&е %д вредн%сти у ин%странству*ин%страним арти&ама %д вредн%сти сматра&у се и арти&е %д вредн%сти и други1инанси&ски инструменти к%&е и$да&у д%ма5а равна лиа у ин%странству*

6) $ак%нити имала арти&е %д вредн%сти &е власник арти&е %д вредн%стик%&а се в%ди на рауну арти&а %д вредн%сти к%д ентралн%г регистра*

7) ривилег%вана ин1%рмаи&а &е бил% к%&а ин1%рмаи&а % тан%%дређеним иениама к%&е се %дн%се на &едн%г или вие и$давалаа, куа

Page 2: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 2/87

%дн%сн% р%дава арти&а %д вредн%сти или % иениама к%&е се %дн%се на &едну или вие арти&а %д вредн%сти, к%&е нису д%стуне &авн%сти, а м%гуутиати директн% или индиректн% на и$дава%а, трг%вину арти&ама %двредн%сти, %дн%сн% на и%ву ену на %ргани$%ван%м тр+иту*

) и$давала &е лие к%&е уу5у&е &авну %нуду у %стуку и$даваа арти&а%д вредн%сти или други 1инанси&ски инструмената, ка% и лие к%&е &е и$дал%арти&е %д вредн%сти или друге 1инанси&ске инструменте, %дн%сн% %кр%вите-емиси&е к%&и &е равн% лие и к%&и ври %тку арти&а %д вредн%сти %ди$дава%а на %сн%ву уг%в%ра % вреу услуга %ргани$%ваа и$даваа арти&а%д вредн%сти са %баве$%м и%в%г %ткуа ради да-е р%да&е*

) инвестит%р &е лие к%&е куу&е арти&е %д вредн%сти и друге 1инанси&скеинструменте, и$у$ев %кр%вите-а емиси&е к%&и арти&е %д вредн%сти куу&е %ди$дава%а ради и%ве да-е р%да&е*

0) р%1еси%нални инвестит%р &е равн% лие к%&е, $б%г врсте св%&еделатн%сти, м%+е да р%ени $наа& буду5е инвестии&е у арти&е %д вредн%стиили друге 1инанси&ске инструменте*

) %ргани$ат%р тр+ита &е равн% лие к%&е има д%$в%лу 3%миси&е $а рад

и к%&е %бав-а %сл%ве %ргани$%ваа трг%вине арти&ама %д вредн%сти истандарди$%ваним 1инанси&ским дериватима, ка% и друге %сл%ве у складу са%вим $ак%н%м*

2) бр%керск%8дилерск% друтв% &е равн% лие к%&е има д%$в%лу3%миси&е $а %бав-ае делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва у складу са%вим $ак%н%м*

) %вла5ена банка &е банка к%&а има д%$в%лу 3%миси&е $а %бав-аеделатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва у складу са %вим $ак%н%м*

4) каст%ди банка &е банка к%&а има д%$в%лу 3%миси&е $а %бав-ае%сл%ва в%ђеа рауна арти&а %д вредн%сти $а раун кли&ената и %стуаа% нал%гу кли&ената и %бав-а друге %сл%ве у складу са %вим $ак%н%м, ка% и9ар%дна банка Срби&е к%&а м%+е да %бав-а %сл%ве каст%ди банке бе$ д%$в%ле

3%миси&е 8 $а арти&е %д вредн%сти и&и су и$дава%и Реублика Срби&а и &единие терит%ри&алне аут%н%ми&е и л%калне сам%ураве*

) ентрални регистар &е аки%нарск% друтв% к%&е %бав-а %сл%ве &единствене евидени&е % $ак%нитим има%има арти&а %д вредн%сти и други1инанси&ски инструмената и % равима и$ ти арти&а, %дн%сн% инструмената,$атим % равима тре5и лиа на арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&скиминструментима и % тим лиима, ка% и %сл%ве клиринга и салдираа арти&а %двредн%сти и клиринга и салдираа н%вани %баве$а и %тра+иваа настали% %сн%ву %сл%ва са арти&ама %д вредн%сти и %бав-а друге %сл%ве у складуса %вим $ак%н%м*

6) клиринг &е утврђивае %баве$а и %тра+иваа % %сн%ву арти&а %двредн%сти и н%вани средстава и$међу уесника на %ргани$%ван%м тр+иту у

ве$и са %сл%вима са арти&ама %д вредн%сти*7) салдирае &е и$врее %баве$а и$међу уесника на %ргани$%ван%м

тр+иту рен%с%м арти&а %д вредн%сти и н%вани средстава % %сн%ву%сл%ва са арти&ама %д вредн%сти.

3%миси&а $а арти&е %д вредн%сти!лан

3%миси&а ври над$%р над римен%м %в%г $ак%на и %бав-а друге %сл%веу складу с тим $ак%н%м, $ак%н%м к%&им се уређу&у инвестии%ни 1%нд%ви,$ак%н%м к%&им се уређу&е реу$имае аки%нарски друтава и другим $ак%н%мк%&им се уређу&е %сл%вае са арти&ама %д вредн%сти к%&има се тргу&е на

%ргани$%ван%м тр+иту.

Page 3: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 3/87

Примена $ак%на!лан 4

#ва& $ак%н се римеу&е на следе5е 1инанси&ске инструменте') арти&е %д вредн%сти*2) стандарди$%ване 1инанси&ске деривате (у да-ем тексту' 1инанси&ски

деривати)*) друге 1инанси&ске инструменте к%&има се тргу&е у складу са равилима

%сл%ваа %ргани$ат%ра тр+ита, на к%&а сагласн%ст да&е 3%миси&а.

!лан

#ва& $ак%н не римеу&е се на') %лисе %сигураа %сигурава&у5и друтава*2) арти&е %д вредн%сти к%&е се и$да&у %в%д%м р%мета р%бе и услуга, ка%

т% су мениа, ек, исмени уут (асигнаи&а), к%н%сман, т%варни лист,складиниа и друге арти&е %д вредн%сти и&и су и$давае и р%мет уређени%себним $ак%н%м*

) друге исраве % дугу, н%ван%м де%$иту или теди к%&е нема&усв%&ства арти&е %д вредн%сти у складу са %вим $ак%н%м*4) и$ведене и друге 1инанси&ске инструменте к%&и нису стандарди$%вани и

к%&и ка% 1инанси&ски инструменти нису утврђени у складу са %вим $ак%н%м*) уделе у %ртак%м, к%мандитн%м и друтву са %граниен%м

%дг%в%рн%5у, инвестии%не &единие %тв%рени инвестии%ни 1%нд%ва ид%бр%в%-ни ен$и&ски 1%нд%ва*

6) ду+нике арти&е %д вредн%сти и&и &е и$давала Реублика и 9ар%днабанка Срби&е, %сим кад &е %вим или другим $ак%н%м друки&е %дређен%.

Примарна и секундарна %нуда арти&а %д вредн%сти!лан 6

Примарна %нуда арти&а %д вредн%сти &е рва %нуда $а р%да&у арти&а%д вредн%сти к%&у ври и$давала ти арти&а.

Свака друга %нуда, %дн%сн% трг%вина арти&ама %д вредн%сти &есекундарна %нуда арти&а %д вредн%сти.

Примарна и секундарна &авна %нуда!лан 7

Примарна &авна %нуда арти&а %д вредн%сти &е и$давае арти&а %двредн%сти на %сн%ву &авне %нуде к%&у ври и$давала.

Секундарна &авна %нуда арти&а %д вредн%сти &е свака друга &авна%нуда, %дн%сн% трг%вина арти&ама %д вредн%сти на %ргани$%ван%м тр+иту

к%&у ври ен имала.Свака %нуда к%&а ни&е уиена у складу са ст. . и 2. %в%г лана сматра се

%нуд%м бе$ &авн%г %$ива.

:авна %нуда арти&а %д вредн%сти!лан

:авна %нуда арти&а %д вредн%сти &е &авни %$ив уу5ен не%дређен%мбр%&у не%$нати лиа да и$вре уис и улату арти&а %д вредн%сти у %стукуримарне &авне %нуде или да куе арти&е %д вредн%сти у секундарн%& &авн%&%нуди.

:авна %нуда арти&а %д вредн%сти м%+е се ср%вести сам% у складу са

%дредбама %в%г $ак%на.

Page 4: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 4/87

:авн% друтв%!лан

:авн% друтв%, у смислу %в%г $ак%на, &е равн% лие к%&е &е ка% и$давалаарти&а %д вредн%сти усен% и$врил% на&мае &едну римарну &авну %нудути арти&а %д вредн%сти и к%&е &е д%бил% д%$в%лу 3%миси&е $а и$давае,

%дн%сн% ук-уее ти арти&а на %ргани$%ван% тр+ите.:авн% друтв% има %баве$у 1инанси&ск%г и$ветаваа, и$ветаваа %

св%м равн%м статусу и %сл%вау, ка% и % свим иениама к%&е м%гу битни&еутиати на ену арти&а %д вредн%сти, и т% на наин р%исан %вим $ак%н%м.

;$у$етн% %д става 2. %в%г лана, %баве$а и$ветаваа се не %дн%си наРеублику и 9ар%дну банку Срби&е када су %ни и$дава%и арти&а %д вредн%сти.

3%миси&а в%ди регистар &авни друтава и$ става . %в%г лана.

#ргани$%ван% тр+ите!лан 0

#ргани$%ван% тр+ите &е тр+ите арти&а %д вредн%сти и други

1инанси&ски инструмената к%&е &е д%стун% &авн%сти и на к%ме се % унаредр%исаним равилима тргу&е арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&скиминструментима, а к%&е %ргани$у&е %ргани$ат%р тр+ита и над к%&им над$%р ври3%миси&а.

#ргани$%ван% тр+ите %бувата бер$анск% тр+ите и ванбер$анск%тр+ите.

<ер$анск% тр+ите &е тр+ите на к%ме се %бав-а трг%вина арти&ама %двредн%сти и другим 1инанси&ским инструментима к%&и су рим-ени на листингбер$е и к%&има се тргу&е у складу са равилима к%&е р%ису&е бер$а.

=анбер$анск% тр+ите &е тр+ите на к%ме се %бав-а трг%вина арти&ама%д вредн%сти и другим 1инанси&ским инструментима к%&има се тргу&е у складуса равилима к%&е р%ису&е %ргани$ат%р ванбер$анск%г тр+ита.

>арти&ама %д вредн%сти м%+е да се тргу&е на %ргани$%ван%м тр+итусам% ук%лик% &е и$давала, у складу са %дредбама %в%г $ак%на, %д 3%миси&ед%би% %д%брее $а и$давае арти&а %д вредн%сти, %дн%сн% $а ук-уееарти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, бе$ %д%бреа 3%миси&е, на%ргани$%ван%м тр+иту се м%+е трг%вати арти&ама %д вредн%сти к%&е и$да&уРеублика и 9ар%дна банка Срби&е.

Пр%1еси%нални инвестит%ри!лан

Пр%1еси%нални инвестит%ри, у смислу %в%г $ак%на, &есу'

8 банке са седитем у Реублии*8 међунар%дне 1инанси&ске институи&е ка% т% су' ?еђунар%дна банка $а%бн%ву и ра$в%&, ?еђунар%дн% удру+ее $а ра$в%&, ?еђунар%дна 1инанси&скак%р%раи&а и @вр%ска банка $а %бн%ву и ра$в%&*

8 %сигурава&у5а друтва са седитем у Реублии*8 друтва $а урав-ае инвестии%ним и д%бр%в%-ним ен$и&ским

1%нд%вима са седитем у Реублии*8 бр%керск%8дилерска друтва са седитем у Реублии*8 банке, %сигурава&у5а друтва, бр%керск%8дилерска друтва, друтва $а

урав-ае инвестии%ним и д%бр%в%-ним ен$и&ским 1%нд%вима иинвестии%ни и ен$и&ски 1%нд%ви са седитем у др+авама ланиама#ргани$аи&е $а ек%н%мску сараду и ра$в%& (у да-ем тексту' #@A),

др+авама ланиама @вр%ске уни&е (у да-ем тексту' @B) и друга равна лиаса седитем у Реублии или у др+авама ланиама #@A и @B, к%&а св%&а

Page 5: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 5/87

н%вана средства ула+у у арти&е %д вредн%сти ради %ствареа д%бити на%сн%ву ра$лике у ени или ради $атите 1инанси&ске им%вине %д тр+инири$ика, %дн%сн% ради %ствариваа рава и$ арти&а %д вредн%сти.

Cиу и$ става . алине&а 6. %в%г лана на ег%в $атев, 3%миси&а %д%бравастатус р%1еси%налн%г инвестит%ра на наин утврђен актима 3%миси&е и=ладе.

D%рму и садр+ину $атева $а утврђивае статуса р%1еси%налниинвестит%ра р%ису&е 3%миси&а.

<ли+е критери&уме $а утврђивае статуса р%1еси%нални инвестит%ра,а на %сн%ву ег%в%г %бима трг%ваа арти&ама %д вредн%сти у %дређен%мери%ду и бр%&а так% %бав-ени трансаки&а р%ису&е =лада.

3%миси&а в%ди регистар р%1еси%нални инвестит%ра.

3вали1ик%ван% уе5е!лан 2

3вали1ик%ван% уе5е, у смислу %в%г $ак%на, %ст%&и када равн% или1и$ик% лие има директн% или индиректн% уе5е, %седу&е аки&е с рав%м

гласа или друга рава на %сн%ву к%&и уеству&е у урав-ау или има уе5е укаиталу у друг%м равн%м лиу у и$н%су %д на&мае E.

П%ве$ана лиа!лан

П%ве$ана лиа, у смислу %в%г $ак%на, су равна лиа к%&а су међус%бн%%ве$ана урав-аем, каитал%м или на други наин, ради %сти$аа$а&едники %сл%вни и-ева, так% да %сл%вае или ре$ултати %сл%ваа &едн%г лиа м%гу битн% утиати на %сл%вае, %дн%сн% ре$ултате %сл%ваадруг%г лиа.

П%ве$аним лиима, у смислу %в%г $ак%на, сматра&у се и лиа к%&а су

међус%бн% %ве$ана'8 ка% лан%ви %р%дие*8 так% да &едн% лие, %дн%сн% лиа к%&а се сматра&у %ве$аним лиима, у

складу са %вим лан%м, $а&едн%, %средн% или не%средн%, уеству&у у друг%млиу*

8 так% да у %ба лиа уе5е има ист% лие, %дн%сн% лиа к%&а се сматра&у%ве$аним лиима у складу са %вим лан%м*

8 на наин р%исан $а %ве$ана лиа $ак%н%м к%&им се уређу&е равни%л%+а& ривредни друтава*

8 ка% лан%ви ураве или над$%рн%г %дб%ра и лан%ви %р%дие ти лиа.

!лан%ви %р%дие, у смислу %в%г $ак%на, &есу'8 суру+нии, %дн%сн% лиа к%&а +иве у ванбран%& $а&еднии*8 крвни ср%днии у рав%& лини&и не%граниен%*8 ср%днии д% тре5ег стеена ср%дства, у %б%н%& лини&и, ук-уу&у5и и

ср%дств% % та$бини*8 усв%&ила и усв%&ении и %т%ми усв%&еника*8 старала и ти5ении и %т%ми ти5еника.

II ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Page 6: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 6/87

#блик и елементи арти&а %д вредн%сти!лан 4

>арти&е %д вредн%сти, у смислу %в%г $ак%на, и$да&у се, рен%се иевидентира&у у %блику електр%нск%г $аиса у ин1%рмаи%н%м систему

ентралн%г регистра.

!лан

>арти&е %д вредн%сти нар%ит% садр+е') %$наку врсте арти&е %д вредн%сти*2) %$наку класе, %дн%сн% сери&е арти&е %д вредн%сти ак% &е и$давала

и$да% вие класа, %дн%сн% сери&а арти&а %д вредн%сти исте врсте*) на$ив, седите и матини бр%& и$дава%а арти&а %д вредн%сти*4) на$ив, седите и матини бр%& равн%г лиа, %дн%сн% име, ре$име,

адресу и &единствени матини бр%& 1и$ик%г лиа на и&е име гласи арти&а %двредн%сти*

) н%миналну вредн%ст ел%куне емиси&е арти&а %д вредн%сти*6) н%миналну вредн%ст арти&а %д вредн%сти, %дн%сн% киг%в%дственувредн%ст ак% се аки&е и$да&у бе$ н%миналне вредн%сти*

7) %ис рава и %баве$а к%&е арти&а %д вредн%сти садр+и и наин и%в%г%ствареа*

) датум и$даваа, %дн%сн% уиса арти&е %д вредн%сти у ентралнирегистар.

П%себне елементе %&едини врста арти&а %д вредн%сти и &едн%%бра$нуиденти1икаи&у арти&а %д вредн%сти утврђу&е ентрални регистар.

;$дава%и арти&а %д вредн%сти!лан 6

>арти&е %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструменти к%&и се и$да&у ускладу са %вим $ак%н%м м%гу и$давати у Реублии'

) равна лиа са седитем на терит%ри&и Реублике (у да-ем тексту'д%ма5а равна лиа)*

2) Реублика, аут%н%мне %кра&ине, &единие л%калне сам%ураве, равналиа к%риснии буFетски средстава и %ргани$аи&е %баве$н%г с%и&алн%г%сигураа, у складу са $ак%н%м*

) 9ар%дна банка Срби&е*4) равна лиа са седитем на терит%ри&и др+ава ланиа #@A и @B и

на терит%ри&и суседни др+ава са и&им институи&ама надле+ним $а к%нтр%лутр+ита арти&а %д вредн%сти 3%миси&а има $ак-уен уг%в%р к%&им се уређу&е

сарада надле+ни %ргана $а к%нтр%лу тр+ита (у да-ем тексту' арти&е %двредн%сти страни равни лиа), у складу са %вим $ак%н%м.

=алута!лан 7

>арти&е %д вредн%сти к%&е д%ма5а равна лиа и$да&у и к%&има тргу&у уРеублии и$ра+ене су у динарима.

Aу+нике арти&е %д вредн%сти к%&е и$да&у лиа и$ лана 6. та. ), 2) и )%в%г $ак%на и ду+нике арти&е %д вредн%сти к%&е и$да&у страна равна лиам%гу бити и$ра+ене у стран%& валути.

Gа и$давае арти&а %д вредн%сти и$ра+ени у стран%& валути и$давалаи$ лана 6. та. ) %в%г $ак%на &е ду+ан да рибави рет%дну сагласн%ст9ар%дне банке Срби&е, у складу с р%ис%м 9ар%дне банке Срби&е.

Page 7: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 7/87

9а и$давае арти&а %д вредн%сти и$ра+ени у стран%& валути и$дава%аи$ лана 6. така 2) %в%г $ак%на римеу&у се %дредбе $ак%на к%&им се уређу&е &авни дуг.

9а и$давае арти&а %д вредн%сти и$ра+ени у стран%& валути и$дава%аи$ лана 6. та. ) %в%г $ак%на римеу&у се %дредбе $ак%на к%&им се уређу&е%ргани$аи&а и надле+н%ст 9ар%дне банке Срби&е.

9ар%дна банка Срби&е р%ису&е бли+е усл%ве $а давае сагласн%сти и$става . %в%г лана.

B %стуку даваа сагласн%сти и$ става . %в%г лана 9ар%дна банкаСрби&е римеу&е $ак%н к%&им се уређу&е %ти уравни %стуак.

Реее % давау сагласн%сти и$ става . %в%г лана &е к%нан% и р%тивега се м%+е %кренути уравни с%р.

9ар%дна банка Срби&е %себним р%ис%м уређу&е наин утврђиваадеви$ни кв%та д% к%&и се м%гу и$давати сагласн%сти и$ става . %в%г лана $аи$давае арти&а %д вредн%сти и$ра+ени у стран%& валути и усл%ве и наини$даваа ти сагласн%сти.

#баве$е и$ арти&а %д вредн%сти и$давала &е ду+ан да и$ври у валути у

к%&%& су и$ра+ене.

III ПРАВА И ОГРАНИЧЕЊА ПРАВА ИЗ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

Стиае рава!лан

Права и$ арти&а %д вредн%сти и рава на арти&ама %д вредн%сти м%густиати и има рас%лагати д%ма5а и страна 1и$ика и равна лиа, %сим ак%%себним $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

9астанак и рен%с рава!лан

Права $ак%нити ималаа арти&а %д вредн%сти (у да-ем тексту' $ак%нитиимала) и$ ти арти&а наста&у уис%м арти&а %д вредн%сти на и%в раун к%&исе в%ди у ентралн%м регистру.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, кад каст%ди банка в%ди рауне арти&а %двредн%сти к%д ентралн%г регистра у св%&е име, а $а раун $ак%нити ималаак%&и су кли&енти те банке, %дн%сн% у име кли&ената те банке к%&и нису $ак%нитиима%и, а $а раун $ак%нити ималаа 8 $ак%нити имала %ви арти&а %двредн%сти &есте лие $а и&и раун каст%ди банка в%ди рауне арти&а %двредн%сти.

Прен%с рава и$ арти&а %д вредн%сти ври се рен%с%м арти&е %двредн%сти на раун н%в%г $ак%нит%г има%а у ентралн%м регистру.

Права тре5и лиа на арти&ама %д вредн%сти стиу се и рен%се уис%мти рава и и%ви к%рисника на раун арти&а %д вредн%сти $ак%нитиималаа у ентралн%м регистру.

Прен%с и %граниеа рен%са раваи$ арти&а %д вредн%сти

!лан 20

Правима и$ арти&а %д вредн%сти се м%+е не%граниен% рас%лагати уравн%м р%мету, %сим ак% %вим или другим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, рас%лагае равима и$ арти&а %двредн%сти м%+е бити %граниен%'

) ак% $ак%нити имала у исмен%& 1%рми и$&ави да се %дриерас%лагаа %дређеним или свим равима к%&а р%истиу и$ арти&а %д

Page 8: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 8/87

вредн%сти, али не у к%рист друг%г лиа, у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&уривредна друтва*

2) ак% надле+ни суд д%несе %длуку % $абрани рас%лагаа %дређеним илисвим равима и$ арти&а %д вредн%сти.

#граниее рас%лагаа равима и$ арти&а %д вредн%сти уису&е се нараун $ак%нит%г има%а ти арти&а у ентралн%м регистру.

Gак%нити имала м%+е у свак% д%ба %ву5и и$&аву и$ става 2. така ) %в%глана.

Bис %граниеа рас%лагаа равима и$ арти&а %д вредн%сти % %сн%вуи$&аве и$ става 2. така ) %в%г лана брие се'

) кад се ентралн%м регистру, рек% лана ентралн%г регистра, д%ставиисана и$&ава $ак%нит%г има%а % %влаеу и$&аве и$ става 2. така ) %в%глана или

2) на дан %дређен у и$&ави и$ става 2. така ) %в%г лана, кад &е %дриае%д рас%лагаа равима и$ арти&а %д вредн%сти временски %граниен%.

Bис %граниеа рас%лагаа равима и$ арти&а %д вредн%сти % %сн%вусудске %длуке брие се када се судска %длука % укидау т%г %граниеа

д%стави ентралн%м регистру, %д стране суда или рек% лана ентралн%грегистра.

IV ВРСТЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И

 ДРУГИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА

#сн%вне врсте арти&а %д вредн%сти!лан 2

Предмет &авне %нуде на %ргани$%ван%м тр+иту м%гу бити следе5еарти&е %д вредн%сти'

) аки&е 8 арти&е %д вредн%сти к%&е гласе на де% %сн%вн%г каиталааки%нарск%г друтва*

2) ду+нике арти&е %д вредн%сти*) варанти 8 арти&е %д вредн%сти к%&е има%у да&у рав% на ку%вину,

%дн%сн% р%да&у арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената,%дређен%г дана, %дн%сн% у %дређен%м ери%ду, % унаред %дређен%& или%дредив%& ени*

4) де%$итне %тврде 8 арти&е %д вредн%сти к%&е и$да&у банке к%&е %седу&уин%стране аки&е или %бве$ние де%н%ване к%д банке у ин%странству, а к%&ередстав-а&у д%ма5и еквивалент ин%страни аки&а или %бве$ниа, %дн%сн%садр+е ист%ветна рава и %баве$е, ка% и ин%стране арти&е %д вредн%сти нак%&е се %дн%се.

Предмет &авне %нуде на %ргани$%ван%м тр+иту м%гу бити и друге

арти&е %д вредн%сти, %дн%сн% 1инанси&ски инструменти к%&е се утврђу&у ускладу са %вим $ак%н%м и акт%м 3%миси&е.

Aу+нике арти&е %д вредн%сти!лан 22

#баве$е и$ ду+ники арти&а %д вредн%сти не м%гу д%севати ре истекар%ка %д 0 дана %д дана и%в%г и$даваа.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, %баве$е и$ ду+ники арти&а %двредн%сти и&и &е и$давала Реублика и 9ар%дна банка Срби&е м%гу д%севатии ре истека р%ка и$ т%г става.

Aу+нике арти&е %д вредн%сти м%гу бити кратк%р%не или дуг%р%не.#баве$е и$ кратк%р%ни ду+ники арти&а %д вредн%сти д%сева&у у р%ку

д% 6 дана %д дана и%в%г и$даваа.

Page 9: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 9/87

Aу+нике арти&е %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструменти к%&и сем%гу $аменити $а аки&е не м%гу бити %сн%в $а стиае аки&а ре истека р%ка%д ест месеи %д дана и%в%г и$даваа.

Стандарди$%вани 1инанси&ски деривати!лан 2

Стандарди$%вани 1инанси&ски деривати м%гу бити редмет &авне %нудеак% су утврђени равилима %сл%ваа %ргани$ат%ра тр+ита на к%&есагласн%ст да&е 3%миси&а.

=рсте стандарди$%вани 1инанси&ски деривата!лан 24

Стандарди$%вани 1инанси&ски деривати су 1&уерс уг%в%ри и %и&скиуг%в%ри.

D&уерс уг%в%р м%+е бити') 1&уерс уг%в%р са ис%рук%м редмета уг%в%ра 8 рен%сиви

стандарди$%вани уг%в%р к%&им се куа %баве$у&е да лати унаред уг%в%ренуену на дан д%се5а утврђен уг%в%р%м, а р%к д%се5а не м%+е бити кра5и %дтри дана %д дана $ак-уеа уг%в%ра, %дн%сн% к%&им се р%дава %баве$у&е дана та& дан ис%руи редмет уг%в%ра*

2) 1&уерс уг%в%р бе$ ис%руке редмета уг%в%ра 8 рен%сивистандарди$%вани уг%в%р к%&им се уг%в%рне стране %баве$у&у да на дан д%се5аутврђен уг%в%р%м, а р%к д%се5а не м%+е бити кра5и %д три дана %д дана$ак-уеа уг%в%ра, ислате ра$лику и$међу уг%в%рене ене редмета уг%в%раи ене редмета уг%в%ра на дан д%сел%сти.

#и&ски уг%в%р &е рен%сиви стандарди$%вани уг%в%р к%&им куа стиерав% да, у$ %баве$у ла5аа уг%в%рене реми&е на дан, %дн%сн% дане д%се5аутврђене уг%в%р%м, а р%к д%се5а не м%+е бити кра5и %д три дана %д дана

$ак-уеа уг%в%ра 8 куи или р%да редмет уг%в%ра % ени утврђен%&уг%в%р%м, а р%дава реу$има %баве$у да т%г дана р%да или куи редметуг%в%рне %баве$е.

Предмет &авне %нуде на %ргани$%ван%м тр+иту м%гу бити и други1инанси&ски инструменти с редмет%м уг%в%ра и&и су врста, к%лиина,квалитет и друга св%&ства стандарди$%вани и %д и&е ене на тр+иту $ависивредн%ст 1инанси&ск%г инструмента, ак% су утврђени %длук%м %ргани$ат%ратр+ита.

9а %длуку и$ става 4. %в%г лана 3%миси&а да&е сагласн%ст.Стандарди$%ваним 1инанси&ским инструментима м%+е се трг%вати сам%

на %ргани$%ван%м тр+иту 8 %д усл%вима и на наин к%&и су утврђени %вим$ак%н%м и актима %ргани$ат%ра тр+ита.

V ИЗДАВАЊЕ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

Bсл%ви $а и$давае арти&а %д вредн%сти &авн%м %нуд%м!лан 2

>арти&е %д вредн%сти се и$да&у &авн%м %нуд%м, у$ %б&ав-иваер%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти и уу5ивае &авн%г %$ива $а уиси улату арти&а %д вредн%сти, ак% %вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

Cие к%&е намерава да и$да арти&е %д вредн%сти ду+н% &е да % т%мериреми р%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти и да 3%миси&и %днесе'

) $атев $а давае %д%бреа р%секта $а и$давае арти&а %д

вредн%сти*

Page 10: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 10/87

2) %длуку и$дава%а % и$давау арти&а %д вредн%сти и и%в%мук-уивау на тан% %дређен% ванбер$анск% тр+ите*

) римерак р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти*4) римерак скра5ен%г р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти (у

да-ем тексту' скра5ени р%сект)*) &авни %$ив $а уис и улату арти&а %д вредн%сти*6) %сниваки акт и$дава%а*7) реее % уису у регистар ривредни суб&еката*) 1инанси&ске и$вета&е, к%&и се и$рађу&у у складу са $ак%н%м к%&им се

уређу&е раун%в%дств% и реви$и&а*) и$вета& % реви$и&и 1инанси&ски и$вета&а, к%&и се и$рађу&е у складу

са $ак%н%м к%&им се уређу&е раун%в%дств% и реви$и&а*0) %тврду банке % стау на рауну и$дава%а у %следи 60 дана ре

%дн%еа $атева*) сагласн%ст надле+н%г %ргана, ак% &е %вим или другим $ак%н%м

%дређен% да &е и$давае арти&а %д вредн%сти д%$в%-ен% сам% у$ рет%днусагласн%ст т%г %ргана.

3ада се и$давае аки&а ври у %стуку %сниваа %тв%рен%гаки%нарск%г друтва, %сниваи т%г друтва ду+ни су да % т%ме риремер%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти и да 3%миси&и %днесу д%кументе и$става 2. та. %д ) д% 6) %в%г лана.

3ада и$давае арти&а %д вредн%сти ври %кр%вите- емиси&е на %сн%вууг%в%ра са и$дава%ем % %ткуу емиси&е, $а рирему р%секта $а и$даваеарти&а %д вредн%сти %дг%в%ран &е и$давала.

:авна %нуда арти&а %д вредн%сти м%+е се врити сам% % рет%дн%рибав-ен%м рееу % %д%бреу р%секта $а и$давае арти&а %двредн%сти, к%&е д%н%си 3%миси&а.

9итав% &е свак% стиае арти&а %д вредн%сти и$даваем на %сн%ву%нуде утем %гласа, рекламе, исма, теле1%нск%г %$ива или друг%м рад%м

к%&%м се ку%вина арти&а %д вредн%сти %дређен%г друтва ини д%стун%мве5ем бр%&у унаред не%дређени лиа, а к%&а ни&е уиена у складу са %вим$ак%н%м.

Регистар рееа % %д%бреу р%секта $а и$давае арти&а %двредн%сти в%ди 3%миси&а.

Пр%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти!лан 26

Пр%сект &е исани &авни д%кумент к%&и садр+и %датке к%&и инвестит%ру%м%гу5ава&у &асан и ел%вит увид у стварни (%б&ективни) равни и 1инанси&ски%л%+а& и$дава%а арти&а %д вредн%сти, у ег%ве %сл%вне м%гу5н%сти и у

рава и %баве$е к%&е р%и$ла$е и$ арти&а %д вредн%сти на к%&е се р%сект%дн%си, ка% и друге %датке битне $а д%н%ее инвестии%не %длуке.Пр%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти саст%&и се %д') ув%дн%г дела р%секта, к%&и садр+и %сн%вне %датке % и$дава%у,

%датке % арти&ама %д вредн%сти к%&е се намерава&у и$давати и %датке %намени средстава д%би&ени и$даваем ти арти&а %д вредн%сти*

2) %сн%вн%г р%секта, к%&и садр+и дета-не %датке % и$дава%у,%сл%вау и$дава%а и %датке % арти&ама %д вредн%сти к%&е су и$дате, а нису%вуене, %дн%сн% ни&е им истека% р%к д%се5а.

Скра5ени р%сект &е и$в%д и$ р%секта к%&и се &авн% %б&ав-у&е и к%&исадр+и %датке и$ ув%дн%г дела р%секта.

3ада %ени да &е т% %требн% ради $атите инвестит%ра, 3%миси&а м%+е

%д %дн%си%а $атева тра+ити да %&едине %датке у р%секту $а и$даваеарти&а %д вредн%сти на %дг%вара&у5и наин %себн% истакне.

Page 11: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 11/87

D%рму и садр+ину $атева $а %д%брее р%секта $а и$давае арти&а %двредн%сти, %длуке % и$давау арти&а %д вредн%сти, р%секта $а и$даваеарти&а %д вредн%сти и скра5ен%г р%секта, р%ису&е 3%миси&а.

#дг%в%рн%ст $а истинит%ст и %тун%ст %датака!лан 27

П%даи наведени у р%секту $а и$давае арти&а %д вредн%сти, ускра5ен%м р%секту и у свак%м друг%м %блику &авн%г %глааваа у ве$и саи$даваем и трг%вин%м арти&ама %д вредн%сти м%ра&у бити истинити и%дра+авати у %тун%сти 1инанси&ск% стае и %сл%вне ре$ултате и$дава%а.

Сваки други %блик &авн%г %глааваа у ве$и са и$даваем и трг%вин%марти&ама %д вредн%сти м%ра садр+ати %датке к%&и су у складу са %даима и$р%секта.

Пр%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти, скра5ени р%сект и свакидруги %блик &авн%г %глааваа у ве$и са и$даваем и трг%вин%м арти&ама %двредн%сти м%ра&у садр+ати %датке к%&и, с %б$ир%м на делатн%ст к%&у %бав-аи$давала и врсту арти&а %д вредн%сти к%&е се намерава&у и$давати,

%м%гу5ава&у инвестит%рима да и$вре %б&ективну р%ену 1инанси&ске%$ии&е, стаа укуне им%вине и %баве$а, д%бити и губитака у %сл%вау,равн%г %л%+а&а, %тени&ални %сл%вни ре$ултата и други битнииениа и %к%лн%сти у ве$и с и$дава%ем, ка% и рава и %баве$а и$ тиарти&а %д вредн%сти.

B р%секту $а и$давае арти&а %д вредн%сти, скра5ен%м р%секту и усвак%м друг%м %блику &авн%г %глааваа у ве$и са и$даваем и трг%вин%марти&ама %д вредн%сти не м%гу се нав%дити %даи к%&и м%гу ств%рити%грену редставу к%д инвестит%ра у %гледу и$дава%а, арти&а %д вредн%стик%&е се намерава&у и$давати у складу с тим р%сект%м и арти&а %д вредн%стии$дава%а к%&е су ве5 и$дате.

Gа истинит%ст и %тун%ст %датака %б&ав-ени у р%секту $а и$даваеарти&а %д вредн%сти, скра5ен%м р%секту и у свак%м друг%м %блику &авн%г%глааваа у ве$и са и$даваем и трг%вин%м арти&ама %д вредн%сти %дг%вараи$давала.

Gа тету р%у$р%к%вану %б&ав-иваем нетани, %дн%сн% не%туни%датака у р%секту $а и$давае арти&а %д вредн%сти, скра5ен%м р%секту иу свак%м друг%м %блику &авн%г %глааваа у ве$и са и$даваем и трг%вин%марти&ама %д вредн%сти %дг%в%ра и$давала.

Gа р%у$р%к%вану тету и$ става 6. %в%г лана %ред и$дава%ас%лидарн% %дг%вара&у реви$%р и сва друга лиа к%&а су уеств%вала у риремир%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти и скра5ен%г р%секта, ак% су$нала, %дн%сн% $б%г рир%де %сла к%&и %бав-а&у м%рала $нати да су %даи

нетани, %дн%сн% не%туни.3%миси&а не %дг%вара $а истинит%ст и %тун%ст %датака наведени ур%секту $а и$давае арти&а %д вредн%сти и скра5ен%м р%секту.

Реее % %д%бреу р%секта $аи$давае арти&а %д вредн%сти

!лан 2

3%миси&а д%н%си реее % %д%бреу р%секта $а и$давае арти&а %двредн%сти кад утврди да %н садр+и све %датке у складу са %вим $ак%н%м и да &е рил%+ена р%исана д%кументаи&а.

3%миси&а д%н%си реее % %дби&ау $атева $а %д%брее р%секта $аи$давае арти&а %д вредн%сти у слуа&у'

) да &е садр+ина р%секта у сур%тн%сти, %дн%сн% да 1%рма р%сектани&е у складу са %дредбама %в%г $ак%на и актима д%нетим на %сн%ву т%г $ак%на*

Page 12: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 12/87

2) да у р%секту нису наведени сви %требни %даи или ни&е рил%+енар%исана д%кументаи&а*

) да %даи у р%секту нису у складу са %длук%м и$дава%а % и$давауарти&а %д вредн%сти, %дн%сн% да не %дг%вара&у %даима у д%став-ен%&д%кументаи&и*

4) да &е над и$дава%ем %кренут %стуак стеа&а или ликвидаи&е*) кад и$давала ни&е исуни% %баве$у и$ветаваа р%исану %вим

$ак%н%м.Р%к $а д%н%ее рееа % %д%бреу р%секта $а и$давае арти&а %д

вредн%сти

!лан 2

Реее % %д%бреу р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти3%миси&а д%н%си у р%ку %д 20 дана %д дана ри&ема уредн%г $атева $а давае%д%бреа р%секта.

Прелиминарни р%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти

!лан 0

;$давала м%+е 3%миси&и %днети и $атев $а давае %д%бреарелиминарн%г р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти (у да-ем тексту'релиминарни р%сект).

Прелиминарни р%сект м%ра садр+ати све %датке к%&и 5е бити%б&ав-ени у р%секту, и$у$ев %датака % ени арти&а %д вредн%сти, висиникаматне ст%е и %кр%вите-има емиси&е.

3%миси&а р%ису&е усл%ве $а %б&ав-ивае релиминарн%г р%секта.9а садр+ину $атева $а давае %д%бреа релиминарн%г р%секта,

%дг%в%рн%ст $а истинит%ст %датака, реее % %д%бреу т%г р%секта и р%к $аег%в% д%н%ее, с%дн% се римеу&у %дредбе %в%г $ак%на % р%секту $а

и$давае арти&а %д вредн%сти.

#б&ав-ивае релиминарн%г р%секта!лан

A%$в%-ен% &е &авн% %б&ав-ивати релиминарни р%сект %д данад%н%еа рееа % %д%бреу релиминарн%г р%секта д% дана д%н%еарееа % %д%бреу р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти, али ни&ед%$в%-ен% врити уис ни улату арти&а %д вредн%сти на к%&е се %дн%си та&р%сект.

Прелиминарни р%сект се м%+е &авн% %б&ав-ивати на&ду+е ест месеи%д дана д%н%еа рееа % ег%в%м %д%бреу.

;$давала и бр%керск%8дилерск% друтв% к%&е %власти и$давала ду+нису да свак%м $аинтерес%ван%м лиу, на ег%в $атев, уруе римерак релиминарн%г р%секта и да в%де евидени&у % тим лиима.

#дл%+ни р%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти!лан 2

 Hки%нарск% друтв% к%&е намерава да и$да %д%брене, а неи$дате аки&еутем &авне %нуде, %дн%сн% лие к%&е намерава да ври и$давае другиарти&а %д вредн%сти утем &авне %нуде у$ %длагае %т%иаа %стукауиса и улате ти арти&а %д вредн%сти, ду+н% &е да %д 3%миси&е рет%дн%д%би&е %д%брее %дл%+н%г р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти (уда-ем тексту' %дл%+ни р%сект).

Page 13: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 13/87

#дл%+ни р%сект м%ра да садр+и све %датке к%&е садр+и р%сект $аи$давае арти&а %д вредн%сти, и$у$ев %датака % ени арти&а %д вредн%сти,%дн%сн% висини каматне ст%е.

#д дана д%н%еа рееа % %д%бреу %дл%+н%г р%секта д% данад%н%еа рееа % %д%бреу р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%стини&е д%$в%-ен% врити уис ни улату арти&а %д вредн%сти на к%&е се %дн%си%дл%+ни р%сект.

9а %сн%ву рееа % %д%бреу %дл%+н%г р%секта и$давала м%+е%днети вие $атева $а %д%брее р%секта $а и$давае арти&а %двредн%сти ради сукесивн%г и$даваа арти&а %д вредн%сти у ра$лиитимвременским интервалима, на наин и %д усл%вима утврђеним у %дл%+н%мр%секту.

=редн%ст ел%куне емиси&е арти&а %д вредн%сти к%&е се и$да&у у складуса став%м 4. %в%г лана не м%+е ре5и и$н%с утврђен %дл%+ним р%сект%м.

Aатум д%се5а арти&а %д вредн%сти к%&е се и$да&у у складу са став%м 4.%в%г лана м%ра бити у складу са р%к%вима д%се5а утврђеним %дл%+нимр%сект%м.

#длагае %т%иаа %стука уиса и улате арти&а %д вредн%сти нем%+е тра&ати ду+е %д ет г%дина $а %д%брене, а неи$дате аки&е, %дн%сн% 2месеи $а друге арти&е %д вредн%сти %д дана д%н%еа рееа % %д%бреу%дл%+н%г р%секта.

3%миси&а р%ису&е усл%ве $а %б&ав-ивае %дл%+н%г р%секта.9а садр+ину $атева $а давае %д%бреа %дл%+н%г р%секта,

%дг%в%рн%ст $а истинит%ст %датака, реее % %д%бреу т%г р%секта и р%к $аег%в% д%н%ее, с%дн% се римеу&у %дредбе %в%г $ак%на % р%секту $аи$давае арти&а %д вредн%сти.

A%уна р%секта!лан

 Hк% %д дана %дн%еа $атева $а %д%брее р%секта $а и$даваеарти&а %д вредн%сти, релиминарн%г или %дл%+н%г р%секта д% дана истекар%ка $а уис и улату арти&а %д вредн%сти настуе %к%лн%сти к%&е м%гу утиатина р%ену вредн%сти арти&а %д вредн%сти к%&е 5е се и$давати, и$давала &еду+ан да, наредн%г дана %д дана настуаа ти %к%лн%сти, 3%миси&и д%стави$атев $а %д%брее д%уне р%секта.

A%уна р%секта &е саставни де% р%секта и %ме се не м%гу меати%даи у р%секту на к%&е н%ве %к%лн%сти нема&у утиа&а, али се м%гу д%даватин%ви %даи ак% су $наа&ни $а &авну %нуду арти&а %д вредн%сти.

9а садр+ину $атева $а давае %д%бреа д%уне р%секта, %дг%в%рн%ст$а истинит%ст %датака, реее % %д%бреу т%г р%секта и р%к $а ег%в%

д%н%ее с%дн% се римеу&у %дредбе %в%г $ак%на % р%секту $а и$даваеарти&а %д вредн%сти.

П%себн% равил% $а релиминарни и %дл%+ни р%сект!лан 4

П%сле %д%бреа релиминарн%г, %дн%сн% %дл%+н%г р%секта, и$давала &е ду+ан да 3%миси&и д%стави д%уну р%секта у к%&%& су садр+ани %даи к%&инису били %б&ав-ени у релиминарн%м, %дн%сн% %дл%+н%м р%секту 8 са$атев%м $а %д%брее р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти.

Примерак д%уне и$ става . %в%г лана д%став-а се и свим лиима к%&асе нала$е у евидени&и и$дава%а, %дн%сн% бр%керск%8дилерск%г друтва и$лана . став . %в%г $ак%на.

Page 14: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 14/87

Скра5ени р%сект $а кратк%р%не арти&е %д вредн%сти!лан

Gа и$давае кратк%р%ни арти&а %д вредн%сти и$рађу&е се скра5енир%сект.

3%миси&а д%н%си реее % %д%бреу скра5ен%г р%секта $а кратк%р%не

арти&е %д вредн%сти у р%ку %д седам дана %д дана %дн%еа уредн%г $атева%д стране и$дава%а.

3%миси&а св%&им акт%м р%ису&е 1%рму и садр+ину скра5ен%г р%секта$а кратк%р%не арти&е %д вредн%сти и другу %требну д%кументаи&у к%&а се%дн%си у$ $атев $а %д%брее т%г р%секта.

VI ПОНУДА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ СТРАНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА

И ИНОСТРАНИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

П%нуда и р%мет арти&а %д вредн%сти!лан 6

П%нуда и р%мет арти&а %д вредн%сти стран%г равн%г лиа на терит%ри&иРеублике ври се у складу са %дредбама %в%г $ак%на % и$давау арти&а %двредн%сти &авн%м %нуд%м, ак% %вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

П%нуду и р%мет арти&а %д вредн%сти и$ става . %в%г лана м%+е%ргани$%вати сам% бр%керск%8дилерск% друтв%, %дн%сн% %вла5ена банка ак%има'

) д%$в%лу 3%миси&е $а %бав-ае делатн%сти %ргани$%ваа и$давааарти&а %д вредн%сти*

2) $ак-уен уг%в%р % %ргани$%вау %нуде и р%мета арти&а %двредн%сти са страним равним лием и$дава%ем арти&е %д вредн%сти*

) рет%дн% д%би&ену сагласн%ст 9ар%дне банке Срби&е $а р%мет арти&а%д вредн%сти стран%г равн%г лиа на терит%ри&и Реублике.

9ар%дна банка Срби&е р%ису&е бли+е усл%ве % наину и$даваасагласн%сти и$ става 2. така ) %в%г лана.

B %стуку даваа сагласн%сти и$ става 2. така ) %в%г лана 9ар%днабанка Срби&е римеу&е $ак%н к%&им се уређу&е %ти уравни %стуак.

Реее % давау сагласн%сти и$ става 2. така ) %в%г лана &е к%нан% ир%тив ега се м%+е %кренути уравни с%р.

Пр%ис%м 9ар%дне банке Срби&е и$ става . %в%г лана уређу&е се наинутврђиваа деви$ни кв%та д% к%&и се м%гу и$давати сагласн%сти $а %нуду ир%мет арти&а %д вредн%сти стран%г равн%г лиа на терит%ри&и Реублике иусл%ви и наин и$даваа ти сагласн%сти.

#д%брее р%секта $а %нуду и р%мет арти&а %д вредн%сти

стран%г равн%г лиа!лан 7

П%нуда и р%мет арти&а %д вредн%сти &авн%м %нуд%м стран%г равн%глиа м%+е се врити ак% т% равн% лие има %д%брее надле+н%г %ргана $анад$%р над тр+итем арти&а %д вредн%сти на терит%ри&и др+аве лание#@A и @B %дн%сн% на терит%ри&и суседни др+ава, у к%&%& су арти&е %двредн%сти и$дате, а са к%&има 3%миси&а има $ак-уен уг%в%р к%&им се уређу&есарада надле+ни %ргана $а над$%р над тр+итем арти&а %д вредн%сти.

П%нуда и р%мет арти&а %д вредн%сти &авн%м %нуд%м стран%г равн%глиа не м%+е се врити бе$ рет%дн% д%би&ен%г рееа % %д%бреур%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти стран%г равн%г лиа, к%&е д%н%си

3%миси&а.

Page 15: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 15/87

9а р%сект на %сн%ву к%га се ври %нуда и р%мет арти&а %д вредн%стистран%г равн%г лиа с%дн% се римеу&у %дредбе %в%г $ак%на % р%секту $аи$давае арти&а %д вредн%сти.

B$ $атев $а %д%брее р%секта $а %нуду и р%мет арти&а %д вредн%стистран%г равн%г лиа, %дн%си се'

) уг%в%р % %ргани$%вау %нуде и р%мета арти&а %д вредн%сти$ак-уен и$међу стран%г равн%г лиа и$дава%а арти&а %д вредн%сти ибр%керск%8дилерск%г друтва, %дн%сн% %вла5ене банке*

2) сагласн%ст 9ар%дне банке Срби&е $а %нуду и р%мет арти&а %двредн%сти стран%г равн%г лиа*

) %ригинал и %верени рев%д %стале д%кументаи&е к%&а се %дн%си у$$атев $а %д%брее р%секта $а %нуду и р%мет арти&а %д вредн%сти.

<ли+е усл%ве и наин и$даваа сагласн%сти и$ става 4. така 2) %в%глана р%ису&е 9ар%дна банка Срби&е.

Регистраи&а р%секта ин%страни арти&а %д вредн%сти!лан

:авна %нуда ин%страни арти&а %д вредн%сти м%+е се врити у$рет%дну регистраи&у р%секта $а и$давае ти арти&а %д вредн%сти к%&и &е%д%бри% ин%страни %рган и$ лана 7. став . %в%г $ак%на.

Реее % регистраи&и р%секта и$ става . %в%г лана д%н%си 3%миси&а,к%&а в%ди и регистар ти рееа.

B$ $атев $а регистраи&у р%секта и$ става . %в%г лана %дн%си се') д%кументаи&а и$ лана 7. став 4. %в%г $ак%на*2) %ригинал и %верени рев%д к%млетн%г р%секта к%&и &е %д%бри% %рган

и$ лана 7. став . %в%г $ак%на*) %ригинал и %верени рев%д ери%дини и$вета&а к%&е &е страни

и$давала ду+ан да д%став-а %ргану и$ лана 7. став . %в%г $ак%на, к%&и нем%+е да буде стари&и %д ест месеи %д дана %дн%еа $атева*

4) други %даи и д%кументи утврђени %тим актима 3%миси&е.

Aе%$итне %тврде!лан

:авна %нуда ин%страни арти&а %д вредн%сти м%+е се врити у %бликуде%$итни %тврда ак% &е р%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти на%сн%ву к%&и се и$да&у те %тврде %д%бри% ин%страни %рган и$ лана 7. став .%в%г $ак%на.

;$давала де%$итни %тврда м%+е бити сам% банка, и т%') ак% има рет%дну сагласн%ст 9ар%дне банке Срби&е $а и$давае

де%$итни %тврда*

2) ак% &е $ак-уила уг%в%р са и$дава%ем ин%страни арти&а %двредн%сти.

9ар%дна банка Срби&е р%ису&е бли+е усл%ве и наин и$даваасагласн%сти и$ става 2. така ) %в%г лана.

!лан 40

3%миси&а р%ису&е наин, усл%ве и %стуак и$даваа и трг%винеде%$итним %тврдама.

Page 16: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 16/87

VII ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

П%стуак и$даваа арти&а %д вредн%сти и уу5ивае &авн%г %$ива!лан 4

П%стуак и$даваа арти&а %д вредн%сти %т%ие уу5иваем &авн%г

%$ива $а уис и улату арти&а %д вредн%сти и %б&ав-иваем скра5ен%гр%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти у на&мае &едн%м дневн%м листук%&и се дистрибуира на ел%& терит%ри&и Реублике.

:авни %$ив и$ става . %в%г лана садр+и') %датке % датуму %т%иаа уиса и улате и % р%ку $а уис и улату

арти&а %д вредн%сти*2) %датке % месту на к%ме се м%гу и$врити уис и улата, %дн%сн%

и$врити увид или д%бити римерак р%секта $а и$давае арти&а %двредн%сти*

) на&ва+ни&е %датке % и$дава%у и % арти&ама %д вредн%сти к%&е 5е сеи$давати.

3%миси&а бли+е р%ису&е садр+а& &авн%г %$ива $а уис и улату арти&а

%д вредн%сти, наин ег%в%г %б&ав-иваа и садр+а& уисние.;$давала &е ду+ан да &авни %$ив $а уис и улату арти&а %д вредн%сти

%б&ави у р%ку %д 0 дана %д дана ри&ема рееа % %д%бреу р%секта $аи$давае арти&а %д вредн%сти.

 Hк% и$давала не %б&ави &авни %$ив $а уис и улату у р%ку и$ става 4.%в%г лана, реее % давау %д%бреа и$ лана 2. %в%г $ак%на %ста&енитав%.

#б&ав-ивае р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти!лан 42

Скра5ени р%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти %б&ав-у&е се у ист%

време кад и &авни %$ив $а уис и улату арти&а %д вредн%сти, у ист%м дневн%млисту у 1%рми &единствен%г %гласа, а на наин р%исаним лан%м 4. став .%в%г $ак%на.

Пр%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти и скра5ени р%сект став-а&усе на рас%лагае свим $аинтерес%ваним лиима 8 на местима %дређеним $ауис и улату ти арти&а.

;$давала, бр%керск%8дилерск% друтв% и %вла5ена банка, к%&е &е%власти% и$давала ду+ни су да свак%м $аинтерес%ван%м лиу, на ег%в$атев, уруе римерак р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти илискра5ен%г р%секта.

?ест% уиса и улате арти&а %д вредн%сти и р%к $а уис и улату

!лан 4

Bис арти&а %д вредн%сти ври се у бр%керск%8дилерск%м друтву илибани 8 лан%вима ентралн%г регистра, на %сн%ву исмен%г уг%в%ра к%&и$ак-уу&у т% бр%керск%8дилерск% друтв%, %дн%сн% та банка и и$давала.

Bлата арти&а %д вредн%сти ври се у бани 8 лану ентралн%грегистра, на %сн%ву исмен%г уг%в%ра к%&и $ак-уу&у та банка и и$давала.

3ад и$давае арти&а %д вредн%сти ври банка, улата ти арти&а %двредн%сти се ври у друг%& бани 8 лану ентралн%г регистра, на %сн%вуисмен%г уг%в%ра к%&и $ак-уу&у та друга банка и и$давала.

Bлата арти&а %д вредн%сти ври се у н%ву.;$у$етн% %д става 4. %в%г лана, кад се и$давае арти&а %д вредн%сти

ври бе$ %д%бреа р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти у складу салан%м 4. %в%г $ак%на, улата аки&а и арти&а %д вредн%сти $амен-иви $а

Page 17: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 17/87

аки&е м%+е се врити у н%ву, у арти&ама %д вредн%сти, у стварима и другимравима.

Р%к $а уис и улату арти&а %д вредн%сти!лан 44

Р%к $а уис и улату арти&а %д вредн%сти не м%+е бити ду+и %д тримесеа %д дана %$наен%г у &авн%м %$иву $а %т%иае уиса и улатеарти&а %д вредн%сти.

3%миси&а 5е, на $атев и$дава%а, р%ду+ити р%к $а уис и улату арти&а%д вредн%сти д% 4 дана.

Bис и улата % &авн%м %$иву вре се у р%к%вима и %д усл%вимаутврђеним у &авн%м %$иву $а уис и улату и р%секту $а и$давае арти&а %двредн%сти.

Bис и улата вре се на наин к%&им се %бе$беђу&е равн%раван третмансви лиа к%&а у дат%м р%ку и %д утврђеним усл%вима вре уис, %дн%сн%улату арти&а %д вредн%сти и на наин к%&им се среава нан%ее тетеи$дава%у.

#дуста&ае %д уиса!лан 4

Cие к%&е &е и$врил% уис арти&а %д вредн%сти на %сн%ву &авн%г %$иваре нег% т% му &е %м%гу5ен увид у р%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти,и$у$ев р%1еси%налн%г инвестит%ра, м%+е %дустати %д уиса 8 исмен%ми$&ав%м, у р%ку %д два дана %д дана увида у та& р%сект.

#бустава и %нитавае %стука и$даваа арти&а %д вредн%сти!лан 46

3%миси&а ври над$%р над %стук%м и$даваа арти&а %д вредн%сти &авн%м %нуд%м.

 Hк% 3%миси&а у вреу над$%ра над %стук%м и$даваа арти&а %двредн%сти &авн%м %нуд%м %ткри&е неравилн%сти к%&е &е м%гу5е %ткл%нити,нал%+и5е и$дава%у да у %дређен%м р%ку %ткл%ни у%ене неравилн%сти и $ат% време се %бустав-а %стуак уиса и улате арти&а, а р%к $а уис и улату$а т% време не тее. 3%миси&а &е ду+на да % и$дат%м нал%гу %бавести лиа к%&асу и$врила уис и улату арти&а %д вредн%сти т%г и$дава%а.

;$давала &е ду+ан да у %дређен%м р%ку д%стави 3%миси&и и$вета& сад%ка$има % %ткл%еним неравилн%стима.

Bк%лик% на %сн%ву и$вета&а утврди да су неравилн%сти %ткл%ене,3%миси&а рееем рекида %буставу %стука $а уис и улату и % т%ме

%баветава лиа к%&а су и$врила уис и улату арти&а %д вредн%сти т%ги$дава%а. Hк% и$давала не %ткл%ни неравилн%сти у р%ку %дређен%м нал%г%м

3%миси&е и$ става 2. %в%г лана или ак% 3%миси&а у вреу над$%ра утврди да &е у %стуку &авне %нуде бил% неравилн%сти к%&е и$давала не м%+е%ткл%нити, 3%миси&а рееем %нитава %стуак &авне %нуде и % т%ме%баветава лиа к%&а су и$врила уис и улату арти&а %д вредн%сти, ка% и &авн%ст на наин р%исан лан%м 4. став . %в%г $ак%на.

 Hк% се %стуак и$даваа арти&а %д вредн%сти %нити, и$давала &еду+ан да, у р%ку %д три дана %д дана ри&ема рееа 3%миси&е, лиима к%&а суи$врила уис и улату арти&а %д вредн%сти врати ула5ене и$н%се сакамат%м, ка% и да над%кнади тету.

Page 18: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 18/87

Реее % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти!лан 47

;$давала &е ду+ан да, у р%ку %д седам дана %д дана истека р%ка $а уиси улату арти&а %д вредн%сти, 3%миси&и д%стави д%ка$ % бр%&у уисани иула5ени арти&а %д вредн%сти и да %днесе $атев $а д%би&ае %д%бреа %

и$давау арти&а %д вредн%сти.Реее % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти д%н%си 3%миси&а у

р%ку %д три дана %д %дн%еа $атева и$ става . %в%г лана 8 ак% су уис иулата арти&а %д вредн%сти и$врене у складу с &авним %$ив%м $а уис иулату и р%сект%м $а и$давае арти&а %д вредн%сти.

#б&ав-ивае и$вета&а % ис%ду &авне %нуде!лан 4

;$давала &е ду+ан да, на&касни&е у р%ку %д три дана % ри&ему рееа %%д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти, %дн%сн% рееа % %дби&ауи$даваа арти&а %д вредн%сти %б&ави и$вета& % ис%ду &авне %нуде у &едн%м

дневн%м листу к%&и се дистрибуира на ел%& терит%ри&и Реублике, а к%&и м%рада садр+и %датке % уисаним и ула5еним арти&ама %д вредн%сти, ка% ина$наку да ли &е &авна %нуда била усена или не.

Садр+ину и наин %б&ав-иваа и$вета&а % ис%ду &авне %нуде и$ става. %в%г лана бли+е р%ису&е 3%миси&а.

Bис арти&а %д вредн%сти у ентрални регистар иук-уивае арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите

!лан 4

Реее % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти 3%миси&а %дмад%став-а и$дава%у и %ргани$ат%ру тр+ита, у складу са %длук%м и$дава%аи$ лана 2. став 2. така 2) %в%г $ак%на и ентралн%м регистру.

;$давала &е ду+ан да, у р%ку %д седам дана %д дана ри&ема рееа %%д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти, %днесе $атев ентралн%мрегистру рек% лана ентралн%г регистра $а %тварае емиси%н%г рауна иуис арти&а %д вредн%сти у та& регистар.

B$ $атев и$ става 2. %в%г лана рила+е се') реее % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти*2) друга д%кументаи&а утврђена акт%м ентралн%г регистра.>арти&е %д вредн%сти и$да&у се и%вим рен%с%м са емиси%ни рауна

на рауне к%&и се, у складу са %вим $ак%н%м, %твара&у и в%де у ентралн%мрегистру.

ентрални регистар &е ду+ан да % уису арти&а %д вредн%сти и$ става .

%в%г лана у ентрални регистар %дма %бавести и$дава%а рек% ланаентралн%г регистра и %ргани$ат%ра тр+ита у складу са %длук%м и$дава%а и$лана 2. став 2. така 2) %в%г $ак%на.

;$давала &е ду+ан да, у р%ку %д три дана %д ри&ема %баветеа %дентралн%г регистра % и$врен%м уису арти&а %д вредн%сти, %днесе $атев%ргани$ат%ру тр+ита $а ри&ем на ванбер$анск% тр+ите, у складу са св%&%м%длук%м и$ лана 2. став 2. така 2) %в%г $ак%на или да у ист%м р%ку %днесе$атев $а ри&ем на бер$анск% тр+ите.

Bк%лик% арти&е %д вредн%сти исуава&у усл%ве $а трг%вину на%ргани$%ван%м тр+иту, %ргани$ат%р тр+ита и$ става . %в%г лана &е ду+анда и на&касни&е у р%ку %д ет дана %д дана %дн%еа $атева $а ри&ем наванбер$анск% тр+ите, рими на ванбер$анск% тр+ите.

Bк%лик% арти&е %д вредн%сти исуава&у усл%ве $а трг%вину набер$анск%м тр+иту, бер$а &е ду+на да и на&касни&е у р%ку %д ет дана %д дана

Page 19: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 19/87

%дн%еа $атева $а ри&ем на бер$анск% тр+ите, рими на бер$анск%тр+ите.

Bк%лик% арти&е %д вредн%сти $а к%&е &е и$давала %дне% $атев $а ри&емна бер$анск% тр+ите не исуава&у усл%ве $а ри&ем на листинг бер$анск%гтр+ита, %ргани$ат%р тр+ита %стуа у складу са %длук%м и$дава%а и$лана 2. став 2. така 2) %в%г $ак%на.

#ргани$ат%р тр+ита и$ става . %в%г лана &е ду+ан да % и$врен%мри&ему арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите %бавести 3%миси&у.

Bсл%ви $а ук-уивае арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите!лан 0

>арти&е %д вредн%сти се ук-уу&у на %ргани$%ван% тр+ите ак% су и$дате &авн%м %нуд%м, %дн%сн% ак% &е и$давала д%би% %д 3%миси&е реее %ук-уеу ти арти&а на %ргани$%ван% тр+ите.

<ер$а м%+е св%&им актима р%исати д%датне усл%ве $а ри&ем на листингбер$е, на к%&е 3%миси&а да&е сагласн%ст.

VIII ТРГОВИНА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИНА ОРГАНИЗОВАНОМ ТРЖИШТУ

Iрг%вина арти&ама %д вредн%сти!лан

Секундарна %нуда арти&а %д вредн%сти, %дн%сн% трг%вина арти&ама %двредн%сти %бав-а се на %ргани$%ван%м тр+иту, %сим ак% %вим $ак%н%м ни&едруки&е %дређен%.

9а %ргани$%ван%м тр+иту м%гу трг%вати сам% ег%ви лан%вибр%керск%8дилерска друтва и %вла5ене банке, а друга лиа 8 &един%%средств%м лан%ва %ргани$%ван%г тр+ита.

=ласниким арти&ама %д вредн%сти к%&има се тргу&е на &едн%м%ргани$%ван%м тр+иту у Реублии не м%+е се трг%вати на друг%м%ргани$%ван%м тр+иту у Реублии.

Стиае и %туђее с%ствени аки&а ври се у складу са $ак%н%м к%&имсе уређу&у ривредна друтва.

Iрг%вина на %ргани$%ван%м тр+иту!лан 2

Iрг%вина на %ргани$%ван%м тр+иту %дра$умева &авну %нуду арти&а %двредн%сти и %ве$ивае %нуде и %тра+е арти&а %д вредн%сти и други1инанси&ски инструмената.

Iрг%вина арти&ама %д вредн%сти %бав-а се иск-уив% на %ргани$%ван%мтр+иту у Реублии к%&е %бувата бер$анск% и ванбер$анск% тр+ите, ак%%вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

Iрг%вина арти&ама и$ става 2. %в%г лана %бав-а се иск-уив% у складуса %дредбама %в%г $ак%на, ак% %вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

#ргани$аи&у и р%исивае усл%ва %сл%ваа %ргани$%ван%г тр+ита,над$%р над %сл%ваем лан%ва %ргани$%ван%г тр+ита, ка% и ри&ем арти&а%д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмента на %ргани$%ван% тр+итеври %ргани$ат%р тр+ита.

Page 20: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 20/87

IX ИЗУЗЕЦИ ОД ОБАВЕЗЕ ОДОБРЕЊА ПРОСПЕКТА

И ТРГОВИНЕ ЈАВНОМ ПОНУДОМ

;$у$еи рема врсти арти&а %д вредн%сти и и$дава%у!лан

#д%брее р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти ни&е %баве$н%када реду$е5е и$да&е аки&е у %стуку ривати$аи&е др+авн%г, %дн%сн%друтвен%г каитала у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&е ривати$аи&а.

9а %тварае рауна, уис у ентрални регистар и ук-уивае на%ргани$%ван% тр+ите аки&а и$ става . %в%г лана с%дн% се римеу&у%дредбе %в%г $ак%на % %стуку и$даваа арти&а %д вредн%сти.

#д%брее р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти ни&е %баве$н%када се ври и$давае и %нуда кратк%р%ни арти&а %д вредн%сти 1и$икими равним лиима и&и бр%& не м%+е бити ве5и %д 00.

;$давае и %нуда арти&а %д вредн%сти и$ става . %в%г лана ври себе$ уу5иваа &авн%г %$ива и друге врсте &авн%г %глааваа.

;$давала д%н%си %длуку % и$давау кратк%р%ни арти&а %д вредн%сти

к%&а на&мае садр+и') %сн%вне %датке % и$дава%у*2) %$наку емиси&е арти&а %д вредн%сти*) укуну н%миналну вредн%ст арти&а %д вредн%сти*4) н%миналну вредн%ст и бр%& арти&а %д вредн%сти*) р%да&ну ену арти&а %д вредн%сти*6) %датке % каматама и наин %брауна камата*7) р%к д%се5а*) мест% и време уиса и улате и р%к $а уис и улату арти&а %д

вредн%сти.;$давала ври и$давае и %нуду арти&а %д вредн%сти и$ става . %в%г

лана % $ак-уен%м уг%в%ру рек% бр%керск%8дилерск%г друтва, %дн%сн%%вла5ене банке, к%&и су лан%ви ентралн%г регистра.

Bис и улата арти&а %д вредн%сти и$ става . %в%г лана ври сес%дн%м римен%м %дредба л. 4. и 44. %в%г $ак%на.

#дма % истеку р%ка $а уис и улату и$давала %длуу&е да ли сеемиси&а кратк%р%ни арти&а %д вредн%сти %нитава или се сматраусен%м.

B слуа&у усен%сти емиси&е, бр%керск%8дилерск% друтв%, %дн%сн%%вла5ена банка, к%&и су лан%ви ентралн%г регистра, ду+ни су да %дмад%ставе ентралн%м регистру %длуку и$ става . %в%г лана и следе5е %даткеелектр%нским утем'

8 бр%& р%дати арти&а %д вредн%сти, са %&единаним енама ти арти&а*

8 %датке % куима арти&а %д вредн%сти.ентрални регистар &е ду+ан да, у складу са равилима %сл%ваа,д%дели D; к%д и ;С;9 бр%& и и$ври клиринг и салдирае арти&а %двредн%сти и$ става . %в%г лана.

>арти&ама %д вредн%сти и$датим у складу са став%м . %в%г лана тргу&есе ван %ргани$%ван%г тр+ита, %сим ук%лик% и$давала не д%би&е %д 3%миси&е%д%брее $а ук-уивае ти арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите.

<р%керск%8дилерск% друтв%, %дн%сн% %вла5ена банка, к%&и су лан%виентралн%г регистра, ду+ни су да %дма нак%н и$врене секундарне р%да&екратк%р%ни арти&а %д вредн%сти и$ става 0. %в%г лана %бавесте ентралнирегистар % и$врен%& р%да&и.

ентрални регистар &е ду+ан да на св%&%& интернет странии &авн%

%б&ав-у&е следе5е %датке % и$дава%има кратк%р%ни арти&а %д вредн%стии$дати у складу са %дредбама %в%г лана'

Page 21: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 21/87

) %сн%вне %датке % и$дава%у*2) укуну $аду+ен%ст и$дава%а % %сн%ву и$дати ду+ники арти&а %д

вредн%сти*) н%миналну вредн%ст и бр%& арти&а %д вредн%сти*4) р%да&ну ену арти&а %д вредн%сти*) %датке % каматама и наин %брауна камата*6) р%к д%се5а.ентрални регистар бли+е р%ису&е садр+ину %датака и$ става . %в%г

лана.

;$у$еи рема врсти инвестит%ра!лан 4

<е$ %д%бреа р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти м%+е севрити и$давае и %нуда арти&а %д вредн%сти унаред %$натим куима, ит%'

) Реублии Срби&и*2) 9ар%дн%& бани Срби&е*

) р%1еси%налним инвестит%рима*4) свим %ст%&е5им аки%нарима у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&у

ривредна друтва*) $а%сленима к%д и$дава%а, кад се аки&е и$да&у &един% ради д%деле

тим лиима у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&у ривредна друтва.;$давае и %нуда арти&а %д вредн%сти и$ става . %в%г лана ври се

бе$ &авне %нуде и друге врсте &авн%г %глааваа.

П%стуак и$даваа!лан

;$давала арти&а %д вредн%сти и$ лана 4. %в%г $ак%на ду+ан &е да, ре

%т%иаа уиса и улате арти&а %д вредн%сти, %днесе $атев $а %д%брееи$даваа арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде %$нат%м куу и 3%миси&и $аарти&е %д вредн%сти д%стави'

) %баветее % и$давау арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде%$нат%м куу*

2) %длуку % и$давау арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде %$нат%мкуу*

) другу %требну д%кументаи&у.Садр+ину %баветеа % и$давау арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде

%$нат%м куу, %длуке % и$давау арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде%$нат%м куу, ка% и другу %требну д%кументаи&у р%ису&е 3%миси&а.

3%миси&а д%н%си реее % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти бе$

 &авне %нуде %$нат%м куу кад утврди да %баветее % и$давау арти&а %двредн%сти бе$ &авне %нуде %$нат%м куу садр+и све %датке утврђене ускладу са %вим $ак%н%м, да &е рил%+ена р%исана д%кументаи&а и да су%даи у т%м %баветеу у складу са %длук%м и$дава%а % и$давау арти&а%д вредн%сти бе$ &авне %нуде %$нат%м куу и д%став-ен%м д%кументаи&%м.

;$давала арти&а %д вредн%сти и$ лана 4. %в%г $ак%на ду+ан &е да у$%нуду к%&у уу5у&е лиима и$ лана 4. %в%г $ак%на д%стави %баветее %и$давау арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде %$нат%м куу, и&е &еи$давае рееем %д%брила 3%миси&а.

Регистар рееа % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти бе$ &авне%нуде %$нат%м куу в%ди 3%миси&а.

;$давала арти&а %д вредн%сти и$ лана 4. %в%г $ак%на ду+ан &е да реуиса и улате ти арти&а %д вредн%сти $ак-уи са лием и$ става . т%г лана

Page 22: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 22/87

уг%в%р к%&им се уређу&у међус%бни %дн%си и$дава%а и т%г лиа %в%д%ми$даваа ти арти&а.

;$у$етн% %д става 6. %в%г лана, и$давала ни&е ду+ан да $ак-уи уг%в%ри$ т%г става кад се и$давае аки&а ври аки%нарима или $а%сленима к%ди$дава%а &един% ради д%деле тим лиима.

;$давала арти&а %д вредн%сти и$ лана 4. %в%г $ак%на ду+ан &е да, ур%ку %д седам дана %д дана истека р%ка $а уис и улату ти арти&а, 3%миси&и%днесе $атев $а д%би&ае рееа % %д%бреу и$даваа арти&а %двредн%сти и д%стави'

) уг%в%р и$ става 6. %в%г лана*2) д%ка$ % бр%&у уисани и ула5ени арти&а %д вредн%сти.3%миси&а д%н%си реее % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти и$

лана 4. %в%г $ак%на ак% су уис и улата арти&а %д вредн%сти и$врени ускладу са %длук%м % и$давау арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде иуг%в%р%м и$ става 6. %в%г лана.

С%дна римена

!лан 69а %дг%в%рн%ст $а истинит%ст %датака садр+ани у %баветеу %

и$давау арти&а %д вредн%сти и на р%к $а д%н%ее рееа % %д%бреуи$даваа арти&а %д вредн%сти и$ лана 4. %в%г $ак%на, с%дн% се римеу&у%дредбе %в%г $ак%на к%&има се %ва итаа уређу&у к%д р%секта $а и$даваеарти&а %д вредн%сти.

9а мест% уиса и улате и р%к $а уис и улату, рекид и %буставуи$даваа, реее % %д%бреу и$даваа и %тварае рауна и уис арти&а %двредн%сти и$ лана 4. %в%г $ак%на у ентрални регистар, с%дн% се римеу&у%дредбе %в%г $ак%на % и$давау арти&а %д вредн%сти &авн%м %нуд%м.

#граниее р%мета и ук-уиваена %ргани$%ван% тр+ите

!лан 7

>арти&е %д вредн%сти и$дате у складу са лан%м 4. %в%г $ак%на не м%губити редмет секундарне &авне %нуде на %ргани$%ван%м тр+иту на&маедванаест месеи %д дана и%в%г и$даваа.

Gак%нити имала арти&а %д вредн%сти и$дати бе$ &авне %нуде к%&е &естека% %д и$дава%а, нак%н истека дванаест месеи %д дана и$даваа тиарти&а м%+е и %туђити &авн%м %нуд%м %д усл%в%м да и$давала д%би&е%д%брее 3%миси&е $а ук-уивае ти арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван%тр+ите.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, арти&ама %д вредн%сти и$датим у складу

са лан%м 4. %в%г $ак%на м%+е се трг%вати на %ргани$%ван%м тр+иту и реистека р%ка и$ т%г става ак% и$давала д%би&е %д%брее $а ук-уивае тиарти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите.

Пр%1еси%нални инвестит%р к%&и &е стека% арти&е %д вредн%сти у складуса лан%м 4. %в%г $ак%на м%+е и %туђивати бе$ &авне %нуде и т% РеублииСрби&и, 9ар%дн%& бани Срби&е или р%1еси%налним инвестит%рима.

Gатев $а давае %д%бреа и$ става 2. %в%г лана и$давала %дн%си3%миси&и и у$ $атев д%став-а р%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти 8%сн%вни р%сект и другу д%кументаи&у и$ лана 2. став 2. %в%г $ак%на, бе$%$ива $а уис и улату аки&а.

Реее % давау %д%бреа и$ става 2. %в%г лана д%н%си 3%миси&а кадутврди да &е рил%+ена р%исана д%кументаи&а.

Page 23: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 23/87

9а р%к $а д%н%ее рееа % %д%бреу ук-уиваа арти&а %двредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите с%дн% се римеу&у %дредбе лана 44.%в%г $ак%на.

П%стуак ук-уиваа арти&а %д вредн%сти и$дати у складу са лан%м4. %в%г $ак%на на %ргани$%ван% тр+ите ври се с%дн% %дредбама лана 4.%в%г $ак%на.

9итави су уг%в%ри $ак-уени р%тивн% %дредбама %в%г лана.

Bг%в%р са %кр%вите-ем емиси&е!лан

3ад %кр%вите- емиси&е ври %тку арти&а %д вредн%сти %д и$дава%а на%сн%ву уг%в%ра % вреу услуга %ргани$%ваа и$даваа арти&а %д вредн%стиса %баве$%м и%в%г %ткуа ради да-е р%да&е &авн%м %нуд%м, та& %тку м%+еврити сам% % рет%дн% д%нет%м рееу % %д%бреу р%секта $а и$даваеарти&а %д вредн%сти.

П%кр%вите- емиси&е и$ става . %в%г лана м%+е врити и$даваеарти&а %д вредн%сти &авн%м %нуд%м на %сн%ву уг%в%ра и$ т%г става сам% у

ери%ду утврђен%м $а уис и улату ти арти&а, а % истеку т%г ери%да,арти&ама %д вредн%сти к%&е &е %ткуи%, а ни&е р%да% %кр%вите- м%+етрг%вати сам% на %ргани$%ван%м тр+иту.

3ад %кр%вите- емиси&е ври %тку арти&а %д вредн%сти %д и$дава%а на%сн%ву уг%в%ра % вреу услуга %ргани$%ваа и$даваа арти&а %д вредн%стиса %баве$%м и%в%г %ткуа ради да-е р%да&е бе$ &авне %нуде, та& %тку м%+еврити у складу са %дредбама л. 4. и . %в%г $ак%на.

П%кр%вите- емиси&е и$ става . %в%г лана м%+е врити и$даваеарти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде на %сн%ву уг%в%ра и$ т%г става сам% уери%ду утврђен%м $а уис и улату ти арти&а, а % истеку т%г ери%да,арти&ама %д вредн%сти к%&е &е %ткуи%, а ни&е р%да% %кр%вите- м%+етрг%вати сам% у складу са лан%м . %в%г $ак%на.

;$у$еи рема ра$л%гу $а и$давае арти&а %д вредн%сти!лан

#д%брее р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти ни&е %баве$н%када се ври и$давае'

) аки&а ради ретвараа ре$ерви и нерас%ређене д%бити у %сн%вникаитал у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&у ривредна друтва*

2) варанта $а ку%вину аки&а или %бве$ниа*) %бини аки&а рилик%м $амене $амен-иви %бве$ниа, варанта или

ре1ерени&ални аки&а ист%г и$дава%а*4) аки&а ради ретвараа дуга аки%нарск%г друтва у %сн%вни каитал у

складу са %себним $ак%н%м*) аки&а ради $амене %ст%&е5и аки&а $б%г р%мене и%ве н%миналне

вредн%сти*6) арти&а %д вредн%сти ради $амене %ст%&е5и арти&а %д вредн%сти

рилик%м статусни р%мена друтва к%&е се вре у складу са $ак%н%м к%&им сеуређу&у ривредна друтва.

П%стуак и$даваа!лан 60

;$давала арти&а %д вредн%сти и$ лана . %в%г $ак%на ду+ан &е да3%миси&и д%стави'

) %баветее % и$давау арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде*2) %длуку % и$давау арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде*

Page 24: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 24/87

) другу %требну д%кументаи&у.;$давала арти&а %д вредн%сти и$ лана . %в%г $ак%на ду+ан &е да, у

р%ку %д седам дана %д дана д%н%еа %длуке % и$давау ти арти&а, 3%миси&и%днесе $атев $а д%би&ае %д%бреа % и$давау арти&а %д вредн%сти.

3%миси&а д%н%си реее % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти и$лана . %в%г $ак%на кад утврди да %длука % и$давау арти&а %д вредн%стибе$ &авне %нуде садр+и све %датке утврђене у складу са %вим $ак%н%м, да &ерил%+ена р%исана д%кументаи&а и да су %даи у т%& %длуи у складу сад%став-ен%м д%кументаи&%м.

Садр+ину %длуке % и$давау арти&а %д вредн%сти и$ лана . %в%г$ак%на, ка% и другу %требну д%кументаи&у р%ису&е 3%миси&а.

Регистар рееа % %д%бреу и$даваа арти&а %д вредн%сти и$ лана .%в%г $ак%на в%ди 3%миси&а.

С%дна римена!лан 6

9а %тварае рауна, уис у ентрални регистар и ук-уивае на

%ргани$%ван% тр+ите арти&а %д вредн%сти и$ лана . %в%г $ак%на с%дн% серимеу&у %дредбе %в%г $ак%на % %стуку и$даваа и ук-уиваа арти&а %двредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите.

;$у$еи %д %баве$е трг%вине на %ргани$%ван%м тр+иту!лан 62

Aу+никим арти&ама %д вредн%сти м%+е се трг%вати ван %ргани$%ван%гтр+ита ак% се %нуда $а ку%вину, %дн%сн% р%да&у ври бе$ &авн%г%глааваа и ак%'

) ку%вину, %дн%сн% р%да&у арти&а %д вредн%сти ври Реублика*2) ку%вину, %дн%сн% р%да&у арти&а %д вредн%сти ври 9ар%дна банка

Срби&е*) су уг%в%рне стране р%1еси%нални инвестит%ри. Hки&ама и другим арти&ама %д вредн%сти м%+е се трг%вати ван

%ргани$%ван%г тр+ита у %стуку %нуде $а реу$имае, у складу са $ак%н%мк%&им се уређу&е реу$имае аки%нарски друтава.

 Hки&ама и другим арти&ама %д вредн%сти м%+е се трг%вати ван%ргани$%ван%г тр+ита у %стуку ринудне р%да&е и ку%вине у складу са$ак%н%м к%&им се уређу&у ривредна друтва и $ак%н%м к%&им се уређу&ереу$имае аки%нарски друтава.

=ан %ргани$%ван%г тр+ита ври се рен%с арти&а %д вредн%сти,%дн%сн% рава и$ арти&а %д вредн%сти'

) ради исуеа %баве$а у %стуку ре%ргани$аи&е ривредн%г друтва

или ради %ствариваа %себни рава несагласни аки%нара и лан%ва, ускладу са %дредбама $ак%на к%&им се уређу&у ривредна друтва*

2) ради и$вреа равн%сна+не судске %длуке к%&%м се %к%нава%ставински, стеа&ни или ликвидаи%ни %стуак, %дн%сн% ради и$вреаравн%сна+не судске %длуке к%&%м се %к%нава други судски %стуак*

) ради $амене $а аки&е и друге арти&е %д вредн%сти $амен-иве $а теаки&е, кад се, у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&е реу$имае, у %стуку%нуде $а реу$имае ла5ае $а те аки&е и арти&е %д вредн%сти ври уарти&ама %д вредн%сти други и$давалаа.

Пр%дава, %дн%сн% ентрални регистар &е ду+ан да %дма нак%ни$врен%г салдираа, % трг%вини ду+никим арти&ама %д вредн%сти ван%ргани$%ван%г тр+ита %бавести %ргани$ат%ра тр+ита на к%ме се тргу&е %вимарти&ама.

Page 25: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 25/87

9аин д%став-аа %баветеа и$ става . %в%г лана и ег%в садр+а&утврђу&е 3%миси&а.

 Hк% акт%м =ладе ни&е друки&е %дређен%, %дредбе %в%г $ак%на % трг%виниарти&ама %д вредн%сти на %ргани$%ван%м тр+иту не римеу&у се'

) на рен%с св%&ине бе$ накнаде на аки&ама к%&е су и$дале банке, садр+авне $а&едние Срби&а и рна J%ра на Реублику % %сн%ву Gак%на %регулисау %дн%са и$међу Саве$не Реублике :уг%слави&е и равни лиа ибанака са терит%ри&е Саве$не Реублике :уг%слави&е к%&е су рв%битни ду+нииили гаранти рема %вери%има Париск%г и C%нд%нск%г клуба ("Слу+бени листСР:", бр. 6/02 и 7/0)*

2) на трг%вину аки&ама к%&е су и$дале банке кад &е $ак%нити имала тиаки&а Реублика % %сн%ву Gак%на % регулисау %дн%са и$међу Саве$неРеублике :уг%слави&е и равни лиа и банака са терит%ри&е Саве$неРеублике :уг%слави&е к%&е су рв%битни ду+нии или гаранти рема%вери%има Париск%г и C%нд%нск%г клуба ("Слу+бени лист СР:", бр. 6/02 и7/0) и Gак%на % регулисау &авн%г дуга Саве$не Реублике :уг%слави&е %%сн%ву деви$не теде грађана ("Слу+бени лист СР:", бр%& 6/02)*

) на трг%вину аки&ама к%&е су и$дале банке, кад &е $ак%нити имала тиаки&а Реублика*4) на трг%вину аки&ама к%&е су и$дале банке, кад &е у складу са $ак%н%м

$ак%нити имала ти аки&а Hгени&а $а %сигурае де%$ита*) на трг%вину аки&ама к%&е су и$дале банке, када су $ак%нити има%и ти

аки&а %себним уг%в%р%м, к%&и м%ра бити $ак-уен у исмен%& 1%рми,%властили Hгени&у $а %сигурае де%$ита, да у и%в% име и $а и%в рауни$ври р%да&у такви аки&а тре5ем лиу*

6) на трг%вину аки&ама к%&е су и$дала друтва $а %сигурае, када$ак%нити има%и ти аки&а %себним уг%в%р%м, к%&и м%ра бити $ак-уен уисмен%& 1%рми, %власте Hгени&у $а %сигурае де%$ита, да у и%в% име и $аи%в раун и$ври р%да&у такви аки&а тре5ем лиу, у складу са $ак%н%м

к%&им се уређу&е %сигурае*7) на трг%вину аки&ама к%&е су и$дале банке, кад се та трг%вина ври у

%стуку ун%веа им%вине банака у стеа&у, %дн%сн% ликвидаи&и у к%&има1унки&у стеа&н%г, %дн%сн% ликвидаи%н%г уравника ври Hгени&а $а%сигурае де%$ита*

) на трг%вину аки&ама ентралн%г регистра, бер$и и други лиа у1инанси&ск%м сект%ру, у смислу $ак%на к%&им се уређу&е %сл%вае и%ргани$аи&а банака, кад &е $ак%нити имала ти аки&а Реублика*

) на трг%вину аки&ама ентралн%г регистра, бер$и и други лиа у1инанси&ск%м сект%ру, у смислу $ак%на к%&им се уређу&е %сл%вае и%ргани$аи&а банака, када су $ак%нити има%и ти аки&а %себним уг%в%р%м,к%&и м%ра бити $ак-уен у исмен%& 1%рми, %властили Hгени&у $а %сигурае

де%$ита да у и%в% име и $а и%в раун и$ври р%да&у такви аки&атре5ем лиу.

=лада бли+е р%ису&е %стуак и наин трг%вине арти&ама %д вредн%стии$ става 7. %в%г лана.

=ан %ргани$%ван%г тр+ита власниким арти&ама %д вредн%сти%дређен%г и$дава%а м%+е се трг%вати и утем &авн%г тендера, и т%'

) аки&ама к%&е су ренете Hки&ск%м 1%нду у складу са $ак%н%м, ка% иаки&е %&единани аки%нара к%&е се нуде на р%да&у ист%времен% са аки&ама Hки&ск%г 1%нда у складу са Gак%н%м % Hки&ск%м 1%нду ("Слу+бени гласник РС", бр. /0 и 4/0)*

2) аки&ама и&и &е $ак%нити имала Реублики 1%нд $а ен$и&ск% иинвалидск% %сигурае $а%слени*

) аки&ама и&и &е $ак%нити имала Реублики 1%нд $а ра$в%&*4) аки&ама и&и &е $ак%нити имала Реублика.

Page 26: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 26/87

=лада бли+е р%ису&е %стуак и наин трг%вине арти&ама %д вредн%стии$ става . %в%г лана.

X ИЗВЕШТАВАЊЕ ЈАВНИХ ДРУШТАВА

Суб&ект %баве$е и$ветаваа!лан 6

:авн% друтв% &е ду+н% да % св%м %сл%вау и$ветава &авн%ст на наинутврђен %вим $ак%н%м и актима 3%миси&е.

#баве$а и$ветаваа реста&е када, на %сн%ву $атева &авн%г друтва,3%миси&а д%несе реее % брисау т%г друтва и$ регистра &авни друтава,%дн%сн% када стуи на снагу %длука % %влаеу арти&а %д вредн%сти са%ргани$%ван%г тр+ита.

#баве$а и$ветаваа $а и$дава%а ду+ники арти&а %д вредн%стиреста&е % истеку сви %баве$а к%&е р%и$ла$е и$ ти арти&а %д вредн%сти.

;$ветавае % битним д%гађа&има

!лан 64

3ада настуе %к%лн%сти к%&е би м%гле битни&е утиати на %сл%вае &авн%г друтва и на ену ег%ви арти&а %д вредн%сти, а ни&е ре %%те%$натим %к%лн%стима, &авн% друтв% &е ду+н% да %дма и$да &авн%са%тее % таквим %к%лн%стима (и$вета& % битним д%гађа&има) у &едн%мдневн%м листу к%&и се дистрибуира на ел%& терит%ри&и Реублике.

Примерак и$вета&а и$ става . %в%г лана &авн% друтв% &е ду+н% даист%времен% д%стави 3%миси&и и %ргани$ат%ру тр+ита на к%ме се тргу&еарти&ама %д вредн%сти т%г &авн%г друтва.

3%миси&а р%ису&е наин и$даваа и$вета&а и$ става . %в%г лана.:авн% друтв% нема %баве$у да и$да и$вета& и$ става . %в%г лана ак%

%ст%&е %равдани ра$л%$и к%&и ука$у&у да би такв% &авн% са%тее %$би-н%угр%$ил% %сл%вае &авн%г друтва.

B слуа&у и$ става 4. %в%г лана, &авн% друтв% &е ду+н% да %днесе $атев3%миси&и $а д%н%ее рееа % рестанку %баве$е и$ветаваа % битнимд%гађа&има.

Dинанси&ски и$вета&ии и$вета&и % реви$и&и

!лан 6

:авн% друтв% &е ду+н% да 3%миси&и, %ргани$ат%ру тр+ита и бр%керск%8дилерск%м друтву са к%&им има $ак-уен уг%в%р д%стави'

) усв%&ен г%дии 1инанси&ски и$вета& к%&и се састав-а у складу са$ак%н%м к%&им се уређу&е раун%в%дств% и реви$и&а 8 на&касни&е д% . мартатеку5е г%дине $а рет%дну %сл%вну г%дину*

2) усв%&ен и$вета& % и$врен%& реви$и&и г%диег 1инанси&ск%ги$вета&а к%&и се састав-а у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&е раун%в%дств%и реви$и&а 8 %сам дана %д и$врене реви$и&е, а на&касни&е д% . &ула теку5ег%дине $а рет%дну %сл%вну г%дину*

) усв%&ен %луг%дии 1инанси&ски и$вета& 8 на&касни&е д% . августатеку5е г%дине $а &авна друтва и&им се арти&ама %д вредн%сти тргу&е набер$и.

 Hк% надле+ни %рган и$дава%а %дби&е да усв%&и и$вета&е и$ става . %в%глана, и$давала &е ду+ан да % т%ме %бавести 3%миси&у и %ргани$%ван%

тр+ите на к%ме се тргу&е арти&ама %д вредн%сти &авн%г друтва на&касни&енаредн%г радн%г дана %д дана %дби&аа и$вета&а и да %днесе %верен реис

Page 27: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 27/87

$аисника са седние на к%&%& &е ра$матран та& и$вета&, ка% и да %длуку %%дби&ау &авн% %б&ави у &едн%м дневн%м листу к%&и се дистрибуира на ел%&терит%ри&и Реублике.

#баве$а и$ става . %в%г лана %дн%си се и на све уеснике на1инанси&ск%м тр+иту к%&има &е 3%миси&а дала д%$в%лу $а %бав-аеделатн%сти, %дн%сн% д%$в%лу $а рад, бе$ %б$ира на равну 1%рму, ка% и на$атв%рена аки%нарска друтва и друтва са %граниен%м %дг%в%рн%5у к%&асу &авн%м %нуд%м и$дала ду+нике арти&е %д вредн%сти, д% и%в%г д%се5а.

#б&ав-ивае и$в%да и$ 1инанси&ски и$вета&а!лан 66

:авн% друтв% &е ду+н% да, на&касни&е у р%ку %д три дана %д дана истекар%ка $а реда&у и$вета&а % %бав-ен%& реви$и&и г%диег 1инанси&ск%ги$вета&а, %б&ави у &едн%м дневн%м листу к%&и се дистрибуира на ел%&терит%ри&и Реублике и$в%д и$ г%диег 1инанси&ск%г и$вета&а, к%&и садр+и'

) ре$име г%дии 1инанси&ски и$вета&а и и$вета& % реви$и&и и$лана 6. %в%г $ак%на*

2) %датке % р%менама равн%г и 1инанси&ск%г %л%+а&а &авн%г друтва*) %баветее % месту на к%ме се м%+е и$врити увид у к%млетан

1инанси&ски и$вета& и и$вета& реви$%ра*4) и$&аву % битним р%менама %датака и$ р%секта*) друге р%исане %датке.Садр+ину и наин %б&ав-иваа и$в%да и$ 1инанси&ски и$вета&а

р%ису&е 3%миси&а.

#б&ав-ивае г%диег 1инанси&ск%г и$вета&а!лан 67

 Hки%нарск% друтв% и&им се аки&ама тргу&е на %ргани$%ван%м тр+иту

ду+н% &е да, на&касни&е у р%ку %д 0 дана %д истека р%ка $а реда&у и$вета&а %%бав-ен%& реви$и&и г%диег 1инанси&ск%г и$вета&а, %б&ави г%диии$вета& % %сл%вау на наин и$ лана 64. став . %в%г $ак%на.

Bрава аки%нарск%г друтва и&им се аки&ама тргу&е на %ргани$%ван%мтр+иту ду+на &е да саини и$&аву % ест%месен%м лану %сл%ваа т%гдрутва и да &е %б&ави на наин и$ лана 64. став . %в%г $ак%на.

;$&ава и$ става 2. %в%г лана $а рв% %луг%дите теку5е г%дине%б&ав-у&е се %д . марта д% . ма&а исте г%дине, а $а друг% %луг%дитетеку5е г%дине %д . сетембра д% . н%вембра исте г%дине.

;$&ава и$ става 2. %в%г лана %баве$н% садр+и %б&аее битниматери&ални д%гађа&а и трансаки&а у дат%м ери%ду и и%в утиа& на1инанси&ск% стае и$дава%а, ка% и %ти рика$ 1инанси&ск%г %л%+а&а т%г

друтва.Садр+ину и 1%рму %б&ав-иваа и$вета&а % %сл%вау р%ису&е

3%миси&а.

#баветее % %сед%вау аки&а с рав%м гласаи %дг%в%рн%ст $а истинит%ст %датака

!лан 6

Cие к%&е стекне или рас%ла+е аки&ама са рав%м гласа ист%гаки%нарск%г друтва $а&едн% са %ве$аним лиима так% да и%в% уе5е уурав-ау у т%м друтву д%стигне, ређе или адне ис%д E, 0E, 2E,E, 0E, 66E, 7E или E %д укун%г бр%&а глас%ва у скутини т%г

друтва, ду+н% &е да % т%ме у р%ку %д три дана %д дана настанка р%мене

Page 28: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 28/87

%бавести и$дава%а, 3%миси&у и %ргани$аи&у надле+ну $а среаваем%н%%ла.

Садр+ину и наин %б&ав-иваа %баветеа и$ става . %в%г ланар%ису&е 3%миси&а.

 Hк% лие и$ става . %в%г лана %стуи сур%тн% %баве$и и$ т%г става,губи рав% гласа % %сн%ву так% стеен%г уе5а у %сн%вн%м каиталуаки%нарск%г друтва.

# губитку рава гласа у слуа&у и$ става . %в%г лана 3%миси&а%баветава ентрални регистар.

#дг%в%рн%ст $а истинит%ст и %тун%ст %датака!лан 6

9а %дг%в%рн%ст $а истинит%ст и %тун%ст %датака у и$вета&има %битним д%гађа&има, г%диим и %луг%диим 1инанси&ским и$вета&има,и$вета&има % и$врен%& реви$и&и 1инанси&ски и$вета&а, и$в%ду и$ тии$вета&а, %баветеу % %сед%вау аки&а с рав%м гласа и и$вета&имауесника на %ргани$%ван%м тр+иту, с%дн% се римеу&у %дредбе %в%г $ак%на

% %дг%в%рн%сти $а истинит%ст и %тун%ст %датака у р%секту $а и$даваеарти&а %д вредн%сти.

9ад$%р над и$ветаваем &авни друтава!лан 70

9ад$%р над и$ветаваем &авни друтава ври 3%миси&а. Hк% 3%миси&а у вреу над$%ра и$ става . %в%г лана утврди да &е &авн%

друтв% у и$ветавау %стуил% сур%тн% %дредбама %в%г $ак%на, нал%+и5ет%м друтву да утврђене неравилн%сти %ткл%ни у %дређен%м р%ку и дад%стави д%ка$ % т%ме.

 Hк% &авн% друтв% не %стуи % нал%гу и$ става 2. %в%г лана, 3%миси&а

д%н%си реее к%&им 5е утврдити да &е &авн% друтв% %вредил% %баве$уи$ветаваа, т% реее д%став-а %ргани$ат%ру тр+ита на к%ме се тргу&ередметним арти&ама %д вредн%сти и &авн% га %б&ав-у&е на наин и$ лана 64.став . %в%г $ак%на.

3%миси&а м%+е реду$ети и друге мере у складу са %вим $ак%н%м.

XI ПРИВИЛЕГОВАНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Gабрана к%ри5еа ривилег%вани ин1%рмаи&а!лан 7

9ик% не м%+е да стие, куу&е, р%да&е или на други наин рас%ла+е

арти&ама %д вредн%сти к%ри5еем ривилег%вани ин1%рмаи&а.Gабрана к%ри5еа ривилег%вани ин1%рмаи&а %дн%си се на сва лиак%&а $на&у или су м%рала $нати да %седу&у ривилег%вану ин1%рмаи&у, а%себн% на лиа к%&а су у %бав-ау св%&и %сл%ва, св%&е р%1еси&е или1унки&е са$нала $а ривилег%ване ин1%рмаи&е, ка% т% су'

) $а%слени к%д и$дава%а*2) лан%ви ураве и над$%рн%г %дб%ра и$дава%а*) реви$%р, %рт1%ли% менаFер, инвестии%ни саветник, бр%кер,

1инанси&ски аналитиар, раун%в%ђа, киг%в%ђа, адв%кат, актуар, р%еива,ветак или суди&а.

Gабрана к%ри5еа ривилег%вани ин1%рмаи&а %дн%си се и на') сва лиа к%&а има&у уе5е у каиталу и$дава%а %д на&мае 0E*

2) $ависн% друтв% и$дава%а*

Page 29: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 29/87

) сва лиа к%&а су стекла ривилег%вану ин1%рмаи&у а $на&у, %дн%сн%м%гла су $нати да су &е стекла %д лиа наведени у %в%м лану.

Gабрана са%таваа ривилег%вани ин1%рмаи&а!лан 72

Cие и$ лана 7. %в%г $ак%на ду+н% &е да ка% %сл%вну та&ну ува %датке% ривилег%ваним ин1%рмаи&ама и не сме и са%тавати другим лиима,нити на %сн%ву и ре%руивати другим лиима да стиу, куу&у и р%да&уарти&е %д вредн%сти или на други наин рас%ла+у тим арти&ама.

:авна друтва су ду+на да саине сисак лиа и$ лана 7. %в%г $ак%на ида га д%ставе на $атев 3%миси&е или друг%г надле+н%г %ргана.

Сисак лиа и$ става 2. %в%г лана на&мае садр+и ин1%рмаи&е к%&е се%дн%се на идентитет лиа к%&а рас%ла+у ривилег%ваним ин1%рмаи&ама,ра$л%г $а став-ае на сисак и датум састав-аа сиска.

:авна друтва су ду+на да %датке и$ наведен%г сиска ред%вн%%бнав-а&у у слуа&у када настуи бил% к%&а р%мена %датака и$ сиска и дасиск%ве ува&у на&мае ет г%дина %д дана састав-аа.

:авна друтва су ду+на да лиа са сиска у%$на&у у исмен%& 1%рми са%баве$%м уваа ривилег%вани ин1%рмаи&а и р%исаним санки&ама услуа&у не%т%ваа р%исани %баве$а и$ става . %в%г лана.

Aу+н%ст ри&ав-иваа!лан 7

Cие и$ лана 7. %в%г $ак%на ду+н% &е да % свак%& и$врен%& ку%вини илир%да&и арти&а %д вредн%сти на к%&е се %дн%си ривилег%вана ин1%рмаи&а%бавести и$дава%а, 3%миси&у и %ргани$ат%ра тр+ита на к%ме се %бав-атрг%вина тим арти&ама.

Садр+ину и наин даваа %баветеа и$ става . %в%г лана р%ису&е

3%миси&а.

9ад$%р!лан 74

Ради среаваа $л%у%требе ривилег%вани ин1%рмаи&а, 3%миси&ам%+е %д сви лиа к%&има м%гу бити д%стуне ривилег%ване ин1%рмаи&е$атевати да да&у %дг%вара&у5а %баветеа и %датке.

 Hк%, на %сн%ву иениа и %к%лн%сти утврђени у вреу над$%ра,3%миси&а утврди да су $л%у%треб-ене ривилег%ване ин1%рмаи&е, %крену5е%стуак ред надле+ним др+авним %рган%м.

Gастуника и$&ава!лан 7

 Hки%нарск% друтв% &е ду+н% да у$ %$ив $а %др+авае скутинеаки%нара, аки%нарима с рав%м гласа д%стави %баветее % и%в%м равуда имену&у $астуника $а ту скутину и %бра$а $астунике и$&аве, %сим ак%аки%нарск% друтв% има мае %д аки%нара или &е %сниваким акт%м илистатут%м аки%нарск%г друтва давае те и$&аве иск-уен%.

Gастунике аки%нара с рав%м гласа утврђу&е скутина аки%нарск%гдрутва, на редл%г ураве т%г друтва или ег%ви аки%нара.

3%миси&а утврђу&е %блик и садр+ину $астунике и$&аве и$ %в%г лана ид%н%си реее % %д%бреу те и$&аве.

Page 30: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 30/87

XII ОРГАНИЗАТОР ТРЖИШТА

#ргани$ат%р тр+ита!лан 76

#ргани$ат%р тр+ита %бав-а делатн%ст %ргани$%ваа бер$анск%г и

ванбер$анск%г тр+ита, у складу с %вим $ак%н%м.#ргани$ат%р тр+ита м%+е бити бер$а и %ргани$ат%р ванбер$анск%г

тр+ита.#ргани$ат%р тр+ита &е равн% лие %сн%ван% ка% аки%нарск% друтв%,

у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&у ривредна друтва.Aелатн%ст %ргани$%ваа трг%вине арти&ама %д вредн%сти и другим

1инанси&ским инструментима на бер$анск%м, %дн%сн% ванбер$анск%м тр+итуне м%+е се %бав-ати бе$ рет%дн% д%би&ене д%$в%ле 3%миси&е $а рад бер$е,%дн%сн% д%$в%ле $а рад %ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита.

3%миси&а в%ди регистар и$дати д%$в%ла $а рад %ргани$ат%ра тр+ита.A%$в%-ен% &е са&ае %ргани$ат%ра тр+ита иск-уив% са другим

%ргани$ат%р%м тр+ита, у$ рет%дн% д%би&ену сагласн%ст 3%миси&е.

3%миси&а бли+е уређу&е %стуак са&аа %ргани$ат%ра тр+ита ид%кументаи&у к%&а се %дн%си.

1. Берза

!лан 77

<ер$а &е равн% лие %ргани$%ван% ка% аки%нарск% друтв% к%&е, ускладу са %вим $ак%н%м, %бав-а делатн%ст %ргани$%ваа трг%вине арти&ама%д вредн%сти и другим 1инанси&ским инструментима на бер$анск%м тр+иту,%дн%сн% на бер$анск%м и ванбер$анск%м тр+иту.

#снива, %дн%сн% аки%нар бер$е м%+е бити Реублика Срби&а, д%ма5е и

стран%, равн% и 1и$ик% лие.3ада лие намерава да стекне квали1ик%ван% уе5е, %дн%сн% намерава

да стекне аки&е с рав%м гласа так% да ег%в% уе5е у каиталу бер$ед%стигне, ређе или адне ис%д E, 0E, E, 20E, E или 0E %д укун%гбр%&а глас%ва у скутини бер$е, ду+н% &е да рет%дн% %бавести 3%миси&у к%&аври р%ену и$ става 6. %в%г лана и да&е рет%дну сагласн%ст.

Садр+ину и наин %б&ав-иваа %баветеа и$ става . %в%г ланар%ису&е 3%миси&а.

#дредба става . %в%г лана не %дн%си се на Реублику и 9ар%дну банкуСрби&е.

3%миси&а у ери%ду к%&и не м%+е тра&ати ду+е %д месеа %д ри&ема%баветеа и$ става . %в%г лана %длуу&е % %д%бн%сти и %у$дан%сти н%ви

лиа к%&а стиу квали1ик%ван% уе5е и % т%ме д%н%си реее.3%миси&а 5е д%нети %$итивн% реее ук%лик% се на %сн%ву д%би&ени

ин1%рмаи&а м%+е $ак-уити да лиа к%&а %седу&у квали1ик%ван% уе5еима&у д%бру %сл%вну реутаи&у и да им &е 1инанси&ски %л%+а& такав да сем%+е рет%ставити да не5е имати негативан утиа& на %сл%вае бер$е.

<ли+е усл%ве $а %дређивае критери&ума %д%бн%сти и %у$дан%сти лиак%&а стиу квали1ик%ван% уе5е утврђу&е 3%миси&а.

<ер$а, %дн%сн% ентрални регистар %дма %баветава 3%миси&у %реласку, %дн%сн% сутау ис%д E, 0E, E, 20E, E или 0E %дукун%г бр%&а глас%ва у скутини бер$е.

 Hк% банка и %сигурава&у5е друтв% стие квали1ик%ван% уе5е у смислу%в%г $ак%на, не%%дна &е рет%дна сагласн%ст 9ар%дне банке Срби&е.

Page 31: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 31/87

<ер$а &е ду+на да на&мае &еданут г%дие д%стави 3%миси&и %датке %лиима к%&а %седу&у квали1ик%ван% уе5е, ка% и %датке % и%в%мр%ентуалн%м уе5у у каиталу бер$е.

Cие к%&е стекне квали1ик%ван% уе5е, %дн%сн% ређе раг%ве и$ става. %в%г лана сур%тн% %дредбама %в%г лана, %дн%сн% бе$ сагласн%сти3%миси&е, губи рав% гласа % %сн%ву так% стеени аки&а.

9а бер$у се римеу&у %дредбе $ак%на к%&им се уређу&у ривреднадрутва, ак% %вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

Aелатн%ст бер$е!лан 7

#ргани$%вае трг%вине арти&ама %д вредн%сти %бувата следе5е%сл%ве'

) %ргани$%вае &авне %нуде арти&а %д вредн%сти и %ве$ивае %нудеи тра+е арти&а %д вредн%сти*

2) %б&ав-ивае ин1%рмаи&е % %нуди, тра+и и тр+ин%& ени арти&а%д вредн%сти и други %датака $наа&ни $а трг%вину арти&ама %д вредн%сти*

) утврђивае и %б&ав-ивае курсни листа арти&а %д вредн%сти*4) %бав-ае други %сл%ва у складу са %вим $ак%н%м.#дредбе става . %в%г лана %дн%се се и на %сл%вае са другим

1инанси&ским инструментима.

Gабраени %сл%ви!лан 7

<ер$а не м%+е трг%вати арти&ама %д вредн%сти, нити давати савете к%&исе %дн%се на ку%вину и р%да&у арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената, ка% ни савете % и$б%ру бр%керск%8дилерск%г друтва или%вла5ене банке, не м%+е %бав-ати %сл%ве к%&и су %вим $ак%н%м %дређени

ка% делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва, нити друге %сл%ве, %сим%сл%ва утврђени у лану 7. %в%г $ак%на.

#сн%вни каитал!лан 0

9%вани де% %сн%вн%г каитала бер$е не м%+е бити маи %д .000.000евра у динарск%& р%тиввредн%сти % $ванин%м средем курсу динара9ар%дне банке Срби&е на дан улате.

A%$в%ла $а рад бер$е!лан

3%миси&а и$да&е д%$в%лу $а рад бер$е на %сн%ву %днет%г $атева.B$ $атев и$ става . %в%г лана, рила+е се') %сниваки акт бер$е*2) д%ка$ % %реклу %снивак%г каитала*) д%ка$ % улати %сн%вн%г каитала на ривремени раун к%д банке*4) д%ка$ % кадр%вск%& и %ргани$аи%н%& %с%с%б-ен%сти и теник%&

%рем-ен%сти*) статут бер$е*6) равила %сл%ваа бер$е*7) равилник % листингу и к%таи&и бер$е*) сисак %сниваа, %дн%сн% аки%нара бер$е са и$в%д%м и$ регистра

ривредни суб&еката, %дн%сн% %вереним рев%д%м и$в%да и$ регистра $астрана равна лиа*

Page 32: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 32/87

) %даи % уе5у лиа и$ таке . %в%г става у %сн%вн%м каиталу бер$е,к%&е се и$ра+ава у р%ентима*

0) тари1ник бер$е*) %даи % лан%вима ураве бер$е.Садр+ину $атева $а давае д%$в%ле $а рад бер$е бли+е р%ису&е

3%миси&а.

Реее % давау д%$в%ле $а рад бер$е!лан 2

3%миси&а д%н%си реее % давау д%$в%ле $а рад бер$е кад утврди') ва-ан%ст $атева и$ лана . %в%г $ак%на*2) да су исуени усл%ви утврђени $ак%н%м*) да &е рил%+ена р%исана д%кументаи&а*4) да су лиа к%&а %седу&у квали1ик%ван% уе5е %д%бна и %у$дана.3%миси&а %дби&а $атев $а давае д%$в%ле $а рад бер$е ак% утврди да

%ст%&и &едан или вие %д следе5и ра$л%га $а %дби&ае $атева') да нису исуени усл%ви $а рад бер$е р%исани %вим $ак%н%м*

2) да лан%ви ураве бер$е не исуава&у усл%ве и$ %в%г $ак%на*) да %рекл% %сн%вн%г каитала ни&е &асн% и несумив% на %сн%ву

рил%+ени д%ка$а, %дн%сн% да д%став-ене %датке ни&е м%гу5е р%верити*4) да &е структура %ве$ани лиа таква да %нем%гу5ава е1икасн% врее

над$%ра над %сл%ваем бер$е*) да лиа к%&а %седу&у квали1ик%ван% уе5е не исуава&у

критери&уме %д%бн%сти и %у$дан%сти.3%миси&а д%н%си реее % давау д%$в%ле $а рад бер$е у р%ку %д 60

дана %д дана %дн%еа уредн%г $атева.A%$в%ла $а рад бер$е да&е се на не%дређен% време.

Bис у регистар ривредни суб&еката!лан

<ер$а стие св%&ств% равн%г лиа уис%м у регистар ривреднисуб&еката.

<ер$а &е ду+на да, у р%ку %д 0 дана %д дана ри&ема рееа 3%миси&е %давау д%$в%ле $а рад и рееа % давау рет%дне сагласн%сти $а и$б%р,%дн%сн% имен%вае лан%ва ураве бер$е, %днесе ри&аву $а уис у регистарривредни суб&еката, у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&е регистраи&аривредни суб&еката.

;$в%д и$ уиса у регистар ривредни суб&еката бер$а д%став-а3%миси&и, у р%ку %д седам дана %д дана ри&ема рееа % уису.

<ер$а не сме да %т%не да %бав-а делатн%ст $а к%&у &е д%била д%$в%лу

$а рад ре уиса те делатн%сти у регистар ривредни суб&еката.

!лан 4

Правн% лие к%&е ни&е д%бил% д%$в%лу $а рад бер$е у складу са %вим$ак%н%м, ка% ни реду$етник, не м%гу бити уисани у регистар ривреднисуб&еката и не м%гу у равн%м р%мету к%ристити на$ив бер$а, нити реии$веден%г $наеа, %сим ак% т% ни&е р%исан% другим $ак%н%м.

Bрава бер$е!лан

3%миси&а д%н%си реее % давау рет%дне сагласн%сти $а и$б%р,%дн%сн% имен%вае директ%ра, %дн%сн% редседника и лан%ва уравн%г%дб%ра бер$е (у да-ем тексту' лан ураве).

Page 33: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 33/87

Bсл%ви $а и$б%р,%дн%сн% имен%вае лан%ва ураве

!лан 6

Gа лана ураве бер$е м%+е бити и$абран% лие $а к%&е &е датасагласн%ст и$ лана . %в%г $ак%на, а и к%&е ни&е'

) равн%сна+н% %суђиван% $а кривина дела р%тив радни %дн%са,ривреде, им%вине, рав%суђа, раа н%ва, &авн%г реда и равн%г са%бра5а&аи слу+бене ду+н%сти, а $а к%&е &е ка% на&маа мера р%исана ка$на $атв%ра утра&ау %д &едне г%дине, ка% ни $а кривин% дел% утврђен% %вим $ак%н%м*

2) и$врил% те+у %вреду %дредаба %в%г $ак%на % равилима сигурн%г ид%бр%г %сл%ваа, % $абрани к%ри5еа и са%таваа ривилег%ваниин1%рмаи&а, %дн%сн% % $абрани маниулаи&а, равила %сл%вн%г м%рала,савесн%г %сл%ваа и равила % урав-ау ри$ик%м или на други наин те+еугр%$ил% интересе уесника на %ргани$%ван%м тр+иту.

!лан ураве бер$е не м%+е бити лие к%&е &е лан ураве') друг%г %ргани$ат%ра тр+ита или &е ег%в $а%слени*2) бр%керск%8дилерск%г друтва или %вла5ене банке*

) банке са к%&%м бер$а има $ак-уен уг%в%р*4) %ве$ани лиа у %дн%су на лиа и$ та. ) и 2) %в%г става.!лан ураве бер$е м%ра имати %дг%вара&у5у %сл%вну реутаи&у и

на&мае три г%дине радн%г искуства стеен%г у %бав-ау %сл%ва у ве$и саарти&ама %д вредн%сти у $ем-и или ин%странству на %сл%вима'

) у бр%керск%8дилерск%м друтву*2) на бер$и арти&а %д вредн%сти, %дн%сн% 1инанси&ски деривата*) у бани*4) у друтву $а урав-ае инвестии%ним или д%бр%в%-ним ен$и&ским

1%нд%вима*) у %сигурава&у5ем друтву*6) у 9ар%дн%& бани Срби&е, %ргану др+авне ураве, %ргани$аи&и или

равн%м лиу к%&е %сл%ве у ве$и са арти&ама %д вредн%сти %бав-а $а раундр+аве ка% %верене %сл%ве*

7) у 3%миси&и*) у ентралн%м регистру*) наун%г радника и$ %бласти арти&а %д вредн%сти, ривредн%г рава,

раун%в%дства и реви$и&е*0) у ривредн%м друтву или друг%м равн%м лиу на 1инанси&ским

%сл%вима.

Садр+ина $атева и д%кументаи&а!лан 7

Садр+ину $атева $а давае рет%дне сагласн%сти и$ лана . %в%г$ак%на р%ису&е 3%миси&а.

B$ $атев и$ става . %в%г лана рила+е се') д%ка$ да лие $а к%&е се $атева давае сагласн%сти исуава усл%ве

и$ лана 6. %в%г $ак%на*2) лан %ргани$%ваа и в%ђеа %сл%ва бер$е, к%&и рирема лие $а к%&е

се $атева давае сагласн%сти.

Реее % давау сагласн%сти!лан

3%миси&а д%н%си реее % давау рет%дне сагласн%сти $а и$б%р,

%дн%сн% имен%вае лана ураве бер$е кад утврди да су исуени усл%виутврђени $ак%н%м и актима бер$е и да &е рил%+ена р%исана д%кументаи&а.

Page 34: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 34/87

3ада се $атев $а давае сагласн%сти и$ става . %в%г лана %дн%си у$$атев $а давае д%$в%ле $а рад бер$е, 3%миси&а %кре5е и в%ди &единствен%стуак.

3%миси&а %дби&а $атев $а давае сагласн%сти и$ става . %в%г лана кадутврди да нису исуени усл%ви и$ лана 6. %в%г $ак%на.

П%влаее сагласн%сти!лан

3%миси&а %влаи рет%дну сагласн%ст $а и$б%р, %дн%сн% имен%ваелана ураве бер$е кад утврди'

) да &е реее % давау сагласн%сти д%нет% на %сн%ву неистинити%датака*

2) да &е лие $а к%&е &е дата сагласн%ст равн%сна+н% %суђен% $а кривин%дел% и$ лана 6. став . така ) %в%г $ак%на*

) да &е лие $а к%&е &е дата сагласн%ст и$врил% %вреду и$ лана 6.став . така 2) %в%г $ак%на.

3адр%вска и %ргани$аи%на %с%с%б-ен%сти теника %рем-ен%ст бер$е

!лан 0

3%миси&а 5е бер$и дати д%$в%лу $а рад ак% бер$а') има на&мае три лиа к%&а су $а%слена на не%дређен% време, к%&а има&уд%$в%лу $а %бав-ае %сл%ва бр%кера, а к%&а им рани&е ни&е %ду$имана иисуава&у усл%ве и$ лана 6. став . %в%г $ак%на*2) исуава друге усл%ве к%&и се %дн%се на кадр%вску и %ргани$аи%ну%с%с%б-ен%ст и тенику %рем-ен%ст, у складу са %вим $ак%н%м и акт%м3%миси&е.

Gа%слени на бер$и!лан

Gа%слени на бер$и не м%гу бити лан%ви ураве, нити $а%слени к%дбр%керск%8дилерски друтава, банака или и$давалаа арти&а %д вредн%стии&им се арти&ама %д вредн%сти тргу&е на т%& бер$и.

Gабрана и$ става . %в%г лана тра&е и % рестанку радн%г %дн%са 8на&вие ест месеи %д дана рестанка радн%г %дн%са, ак% &е т% редвиђен%уг%в%р%м % раду.

#ти акти бер$е!лан 2

#ти акти бер$е су статут, равила %сл%ваа, равилник % тари1и,равилник % листингу и к%таи&и и други %ти акти.

Правилима %сл%ваа бер$е уређу&у се нар%ит%') врсте %сл%ва, усл%ви и наин и%в%г %бав-аа*2) усл%ви и наин %бав-аа %сл%ва лан%ва бер$е*) врсте и усл%ви трг%вине арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&ским

инструментима*4) %ти усл%ви и наин ри&ема арти&а %д вредн%сти и други

1инанси&ски инструмената на листинг бер$е и ра$л%$и и %стуак $аиск-уее арти&а %д вредн%сти са листинга*

) усл%ви и наин и$даваа, %влаеа и брисаа 1инанси&скидеривата*

Page 35: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 35/87

6) наин утврђиваа и %б&ав-иваа каматни ст%а, %дн%сн% енаарти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената к%&има се тргу&е набер$и*

7) наин %бав-аа %браунски трансаки&а $а и$врее %сл%ва$ак-уени на бер$и*

) међус%бна рава и %баве$е бер$е и лан%ва бер$е*) нед%$в%-ене раде, %дн%сн% маниулаи&е на тр+иту*0) над$%р и мере у над$%ру*) друга итаа %д $наа&а $а рад бер$е.Правилник%м % листингу и к%таи&и уређу&у се %себни усл%ви и %стуак 

ри&ема на листинг арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената,ка% и брисаа с листинга, %дн%сн% иск-уее, $атим бли+а равила % %стукуи уесниима у трг%вау арти&ама %д вредн%сти на бер$и, ка% и друга итаа$наа&на $а листинг и к%таи&у.

3%миси&а $а листинг и к%таи&у арти&а %д вредн%сти!лан

<ер$а има к%миси&у $а листинг и к%таи&у арти&а %д вредн%сти.!лан%ве к%миси&е и$ става . %в%г лана имену&е уравни %дб%р бер$е.

!лан 4

<ер$а &е ду+на да %д 3%миси&е рибави рет%дну сагласн%ст на и$мену') %снивак%г акта*2) статута*) равила %сл%ваа*4) равилника % листингу и к%таи&и*) равилника % тари1и.

Пр%мена на$ива, седита и адресе!лан

<ер$а &е ду+на да 3%миси&у %бавести % р%мени на$ива, седита илиадресе ре %дн%еа ри&аве $а уис те р%мене.

B слуа&у р%мене на$ива бер$е, бер$а %дн%си 3%миси&и $атев $адавае сагласн%сти на и$мене аката.

B$ %баветее % р%мени и$ става . %в%г лана, бер$а рила+е д%ка$ даисуава усл%ве тенике %рем-ен%сти.

!лан бер$е!лан 6

П%сл%ве трг%вине арти&ама %д вредн%сти на бер$и %бав-а&у лан%вибер$е.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, арти&ама %д вредн%сти на бер$и м%гутрг%вати Реублика и 9ар%дна банка Срби&е.

!лан%ви бер$е су бр%керск%8дилерска друтва и %вла5ене банке.Статут%м бер$е р%ису&у се усл%ви $а стиае св%&ства лана бер$е,

%та итаа над$%ра к%&и бер$а ср%в%ди над %сл%ваем лана бер$е, ка% иусл%ви $а иск-уее лана и рестанак ланства.

При&ем у ланств% бер$е ври се на %сн%ву %днет%г $атева ид%кументаи&е р%исане актима бер$е.

<ер$а 5е римити у ланств% бр%керск%8дилерск% друтв%, %дн%сн%%вла5ену банку, ак% исуава&у усл%ве $а стиае св%&ства лана бер$еутврђене статут%м бер$е.

Page 36: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 36/87

<ер$а д%н%си реее % $атеву и$ става . %в%г лана у р%ку %д дана%д дана ри&ема т%г $атева и д%став-а га бр%керск%8дилерск%м друтву,%дн%сн% %вла5ен%& бани и 3%миси&и.

<ер$а у уравним стварима с%дн% римеу&е %дредбе $ак%на к%&им сеуређу&е %ти уравни %стуак.

Рееа бер$е су к%нана и р%тив и се м%+е %кренути уравни с%р.

!лан 7

<ер$а не сме %вредити рини равн%равн%сти лан%ва бер$е.!лан бер$е &е ду+ан нар%ит% да') се ридр+ава сви аката бер$е*2) савесн% %бав-а %сл%ве на бер$и*) не $л%у%треб-ава ин1%рмаи&е к%&е нису д%стуне свим уесниима

на бер$и*4) исмен% %баветава бер$у % свак%& р%мени св%&и %вла5еа, рава,

%баве$а и %дг%в%рн%сти у равн%м р%мету, а нар%ит% % р%менама к%&е се%дн%се на усл%ве на %сн%ву к%&и &е стека% ланств% на бер$и*

) ла5а ланарину, р%ви$и&у %д $ак-уени %сл%ва трг%вине арти&ама%д вредн%сти на бер$и и друге накнаде утврђене равилник%м % тари1и.

!лан

<ер$а ври над$%р лан%ва бер$е у ве$и са %сл%вима $ак-уеним набер$и.

B вреу над$%ра и$ става . %в%г лана, бер$а има рав% не%средн%гувида у кигу нал%га лана бер$е и други д%кумената у ве$и с %сл%вима к%&исе $ак-уу&у на бер$и.

# реду$етим мерама рема лан%вима бер$е, бер$а %баветава3%миси&у.

<ер$а &е ду+на да у истим %к%лн%стима реду$има исте мере рема свимлан%вима бер$е.

;н1%рмаи%ни систем бер$е!лан

<ер$а %ргани$у&е ин1%рмаи%ни систем к%&им се %бе$беђу&е') да сви уеснии у трг%вини арти&ама %д вредн%сти и другим

1инанси&ским инструментима м%гу ист%времен%, равн%равн% и %д &еднакимусл%вима давати и риватати нал%ге $а ку%вину и р%да&у арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената на бер$и*

2) да сви уеснии у трг%вини арти&ама %д вредн%сти и другим

1инанси&ским инструментима на бер$и има&у у ист%м тренутку &еднак ристуин1%рмаи&ама % арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&скиминструментима к%&има се %бав-а трг%вина.

 Hрбитра+а!лан 00

Ради реаваа с%р%ва и$међу уесника на бер$и % %сл%вима$ак-уеним на бер$и, бер$а %бра$у&е арбитра+у.

 Hрбитра+а бер$е има листу арбитара, к%&у р%ису&е скутина бер$е.!лан%ви ураве бер$е не м%гу бити лан%ви арбитра+е бер$е. Hрбитра+а бер$е д%н%си равилник к%&им се уређу&е наин %бав-аа

%сл%ва арбитра+е.#длука арбитра+е &е к%нана.

Page 37: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 37/87

3%миси&а р%ису&е усл%ве и наин %бра$%ваа арбитра+е у слуа&евимаевентуални с%р%ва и$међу бер$е и уесника на бер$и.

<ер$анск% тр+ите!лан 0

9а бер$анск%м тр+иту м%+е се трг%вати сам% арти&ама %д вредн%сти идругим 1инанси&ским инструментима к%&и су рим-ени на листинг бер$е.

Bсл%ве $а листинг и к%таи&у арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената на бер$и р%ису&е бер$а, равилник%м % листингу и к%таи&и тиарти&а на к%&и 3%миси&а да&е сагласн%ст.

>арти&е %д вредн%сти и друге 1инанси&ске инструменте бер$а ук-уу&е набер$анск% тр+ите на $атев и$дава%а, у складу са %дредбама лана 4. %в%г$ак%на и ак% су исуени усл%ви $а ри&ем на листинг бер$е утврђениравилник%м % листингу и к%таи&и.

<ер$а &авн% %б&ав-у&е на св%&%& интернет странии и у на&мае &едн%мдневн%м листу к%&и се дистрибуира на ел%& терит%ри&и Реублике листуи$давалаа и врсту арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената

$а к%&е &е д%нела реее % ри&ему на листинг бер$е, у р%ку %д два дана %ддана д%н%еа рееа.

!лан 02

;$у$етн% %д лана 0. %в%г $ак%на, ду+никим арти&ама %д вредн%стик%&е и$да&у Реублика и 9ар%дна банка Срби&е, м%+е се трг%вати на бер$анск%мтр+иту бе$ %себни усл%ва к%&е утврђу&е бер$а $а друге и$дава%е арти&а %двредн%сти.

!лан 0

;н%стране арти&е %д вредн%сти, %дн%сн% арти&е %д вредн%сти к%&е и$да&устрана равна лиа, м%гу се римити на листинг и к%тирати на бер$и %дусл%вима утврђеним %вим $ак%н%м и актима бер$е.

#т%иае трг%вине на бер$и!лан 04

Iрг%вина арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&ским инструментимана бер$и м%+е %ети %сле %б&ав-иваа рееа % ри&ему на листинг арти&а%д вредн%сти.

3урсна листа арти&а %д вредн%сти!лан 0

<ер$а утврђу&е курсну листу арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената к%&има се тргу&е на бер$и.

3урсна листа &е и$вета& бер$е к%&и м%ра садр+ати %датке % арти&ама %двредн%сти и другим 1инанси&ским инструментима к%&има се трг%вал% т%г дана,к%лиинама, енама и р%менама ена.

3урсна листа и$ става . %в%г лана д%став-а се свак%га дана 3%миси&и.<ер$а &е ду+на да свак%дневн% у на&мае два дневна листа к%&и се

дистрибуира&у на ел%& терит%ри&и Реублике и у р%ст%ри&ама бер$е 8%б&ав-у&е курсну листу арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената к%&има се трг%вал% на бер$и.

Page 38: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 38/87

Привремена %бустава трг%вине и иск-уее арти&а %д вредн%сти!лан 06

<ер$а ривремен% %бустав-а трг%вину %дређеним арти&ама %двредн%сти и другим 1инанси&ским инструментима к%&има се тргу&е на бер$и услуа&у да трг%вина тим 1инанси&ским инструментима и$а$%ве или м%+е

и$а$вати %реме5а& на тр+иту, %дн%сн% ак% &е т% %требн% ради $атитеинвестит%ра.

Привремена %бустава и$ става . %в%г лана тра&е д% стиаа усл%ва $анаставак трг%вине, а на&ду+е ест месеи %д дана д%н%еа рееа бер$е %ривремен%& %бустави трг%вине.

<ер$а ривремен% %бустав-а трг%вину %дређеним арти&ама %двредн%сти и другим 1инанси&ским инструментима к%&има се тргу&е на бер$и на$атев 3%миси&е ак% 3%миси&а р%ени да &е т% %требн% ради $атитеинвестит%ра, %дн%сн% %ргани$%ван%г тр+ита.

<ер$а р%ису&е наин на к%&и се ври ривремена %бустава трг%винеарти&ама %д вредн%сти на бер$и.

!лан 07

<ер$а иск-уу&е са листинга арти&е %д вредн%сти %дређен%г и$дава%аак%'

) се трг%вина арти&ама %д вредн%сти не ври ду+е %д ест месеи*2) и$давала рестане да исуава усл%ве $а листинг на бер$и*) арти&ама %д вредн%сти истекне р%к д%се5а*4) &е над равним лием к%&е &е и$дал% арти&е %д вредн%сти %тв%рен

%стуак стеа&а или ликвидаи&е*) и$давала %днесе $атев $а ук-уее на другу бер$у или

ванбер$анск% тр+ите*6) т% $атева и$давала у слуа&у р%мене ег%ве равне 1%рме и

реласка и$ %тв%рен%г у $атв%рен% аки%нарск% друтв%, у складу са $ак%н%мк%&им се уређу&у ривредна друтва*

7) 3%миси&а р%ени да &е т% %требн% ради $атите инвестит%ра, %дн%сн%%ргани$%ван%г тр+ита.

!лан 0

<ер$а д%н%си реее % ривремен%& %бустави и иск-уеу арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената.

Реее и$ става . %в%г лана бер$а &е ду+на да %дма д%ставии$дава%у и 3%миси&и, ка% и да га %б&ави на наин и$ лана 0. став 4. %в%г$ак%на.

9ад$%р над %сл%ваем бер$е!лан 0

3%миси&а на&мае два ута г%дие ври над$%р над $ак%нит%5у%сл%ваа бер$е.

9ад$%р над $ак%нит%5у и$ става . %в%г лана %дра$умева и не%среданнад$%р у %сл%вним р%ст%ри&ама бер$е.

#вла5ен% лие 3%миси&е м%+е у %стуку над$%ра да') регледа акте, %сл%вне киге, и$в%де с рауна, к%рес%ндени&е и

друге д%кументе бер$е*2) $атева ин1%рмаи&е % %&единим итаима $наа&ним $а %сл%вае

бер$е.# и$врен%м над$%ру над $ак%нит%5у %сл%ваа бер$е састав-а се

$аисник.

Page 39: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 39/87

!лан 0

 Hк% у %стуку над$%ра утврди не$ак%нит%сти, %дн%сн% неравилн%сти у%сл%вау бер$е, 3%миси&а д%н%си %длуку к%&%м нала+е бер$и да у %дређен%мр%ку %ткл%ни те не$ак%нит%сти, %дн%сн% неравилн%сти и м%+е реду$ети &еднуили вие мера'

) и$ре5и &авну %%мену*2) дати нал%г бер$и да ривремен% %бустави трг%вину %дређеним

арти&ама %д вредн%сти, %дн%сн% да иск-уи са листинга %дређене арти&е %двредн%сти*

) дати нал%г бер$и да ривремен% %бустави рад у тра&ау д% три месеа*4) дати нал%г $а ривремену $абрану рас%лагаа средствима са рауна

бер$е и друг%м им%вин%м бер$е у тра&ау д% три месеа*) дати нал%г $а ривремену $абрану ислате накнада лан%вима %ргана

ураве бер$е и $а%сленима*6) %ду$ети д%$в%лу $а рад бер$е*7) реду$ети и друге мере, у складу са %вим $ак%н%м и св%&им актима.#длуку % реду$етим мерама и$ става . %в%г лана 3%миси&а %б&ав-у&е у

 &едн%м дневн%м листу к%&и се дистрибуира на ел%& терит%ри&и Реублике и насв%&%& интернет странии, %сим ак% би такв% %б&ав-иваа %$би-н% угр%$ил%1инанси&ск% тр+ите или р%у$р%к%вал% несра$мерну тету $а бер$у.

<ли+е усл%ве и наин вреа над$%ра, %стуак и$даваа нал%га иреду$имаа мера, р%к%ве $а и$вравае нал%га и тра&ае мера р%ису&е3%миси&а.

3%миси&а &е ду+на да у истим %к%лн%стима реду$има исте мере.

Престанак рада бер$е!лан

3%миси&а %ду$има бер$и д%$в%лу $а рад'

) ак% бер$а не %бав-а делатн%ст ду+е %д ест месеи*2) ак% &е д%$в%ла $а рад рибав-ена на %сн%ву неистинити %датака*) ак% бер$а не %бав-а %сл%ве у ве$и са арти&ама %д вредн%сти и

другим 1инанси&ским инструментима у складу са %вим $ак%н%м*4) ак% рестане да исуава усл%ве р%исане $а д%би&ае д%$в%ле $а

рад*) ак% рекри %баве$у $абране маниулаи&е*6) ак% у р%ку утврђен%м акт%м 3%миси&е не %стуи % нал%гу 3%миси&е $а

%тклаае утврђени не$ак%нит%сти, %дн%сн% неравилн%сти*7) ак% 3%миси&у %бавести % рестанку %бав-аа делатн%сти и %днесе

$атев $а брисае и$ регистра д%$в%ла $а рад %ргани$ат%ра тр+ита.3ад 3%миси&а %ду$ме бер$и д%$в%лу $а рад, %крену5е %стуак ене

ликвидаи&е, %дн%сн% стеа&а, у складу са $ак%н%м.#длука % %тварау %стука ликвидаи&е, %дн%сн% стеа&а над бер$%м

д%став-а се 3%миси&и.

2. Организатор ванберзанског тржишта

!лан 2

#ргани$ат%р ванбер$анск%г тр+ита &е равн% лие %ргани$%ван% ка%аки%нарск% друтв% к%&е, у складу са %вим $ак%н%м, %бав-а делатн%ст%ргани$%ваа трг%вине арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&скиминструментима на ванбер$анск%м тр+иту.

#снива, %дн%сн% аки%нар %ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита м%+ебити Реублика, д%ма5е и стран%, равн% и 1и$ик% лие.

Page 40: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 40/87

9а %ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита римеу&у се %дредбе $ак%нак%&им се уређу&у ривредна друтва, ак% %вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

#сн%вни каитал!лан

9%вани де% %сн%вн%г каитала %ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита нем%+е бити маи %д 70.000 евра у динарск%& р%тиввредн%сти % $ванин%мсредем курсу динара 9ар%дне банке Срби&е на дан улате.

=анбер$анск% тр+ите!лан 4

9а ванбер$анск% тр+ите се ук-уу&у арти&е %д вредн%сти и други1инанси&ски инструменти у складу са %дредб%м лана 4. %в%г $ак%на, %дн%сн%на $атев и$дава%а $а рела$ак са &едн%г на друг% %ргани$%ван% тр+ите.

#ргани$ат%р ванбер$анск%г тр+ита бли+е р%ису&е наин ри&емаарти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената к%&е исуава&у

усл%ве и$ лана 0. став . %в%г $ак%на.

С%дна римена!лан

#дредбе %в%г $ак%на к%&е се %дн%се на равни статус, стиаеквали1ик%ван%г уе5а, делатн%ст, и$давае д%$в%ле $а рад, уис у судскирегистар, к%ри5ее на$ива, ураву, $а%слена лиа, %те акте, р%менуна$ива седита и адресе, лан%ве, ин1%рмаи%ни систем, арбитра+у, трг%винуду+никим арти&ама %д вредн%сти Реублике и 9ар%дне банке Срби&е,ин%стране арти&е %д вредн%сти, арти&е стран%г равн%г лиа, %етак трг%ваа, курсну листу, %буставу трг%вине арти&ама %д вредн%сти и другим1инанси&ским инструментима, над$%р и рестанак рада бер$е, ка% и %дредба и$лана 0. став 4. и лана 07. став . та. )87) %в%г $ак%на, с%дн% серимеу&у и на %ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита.

;$ветавае!лан 6

<ер$а, %дн%сн% %ргани$ат%р ванбер$анск%г тр+ита &е ду+ан да 3%миси&ид%став-а'

) %датке % трг%вини арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&скиминструментима 8 свак%дневн%, на кра&у радн%г дана*

2) %датке % ри&ему у ланств%, %дби&ау ри&ема и рестанку ланства 8у р%ку %д три дана %д дана ри&ема, %дби&аа или рестанка ланства*

) %датке % ри&ему на листинг, %дби&ау ри&ема и иск-уеу арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената са листинга 8 у р%ку %д три дана%д дана ри&ема, %дби&аа или иск-уеа*

4) г%дие 1инанси&ске и$вета&е, са и$вета&ем % и$врен%& реви$и&и1инанси&ски и$вета&а, и и$вета& % %сл%вау 8 д% . &ула теку5е г%дине $арет%дну г%дину*

) месене и$вета&е % %сл%вау 8 д% . у месеу $а рет%дни месе*6) %датке % свак%& р%мени у ве$и са исуеем усл%ва р%исани $а

%бав-ае делатн%сти $а к%&е &е д%би&ена д%$в%ла $а рад 8 у р%ку %д %сам дана%д дана настанка р%мене*

7) месене и$вета&е % и$врен%м над$%ру 8 д% . у месеу $а рет%днимесе*

) друге %датке и ин1%рмаи&е 8 % $атеву 3%миси&е.Садр+ину %датака и$ става . %в%г лана р%ису&е 3%миси&а.

Page 41: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 41/87

Gабрана маниулаи&е!лан 7

Gабраен% &е стварати неистиниту слику % %ргани$%ван%м тр+иту, анар%ит%'

) утиати на висину тр+ине ене арти&а %д вредн%сти и други

1инанси&ски инструмената ку%вин%м, р%да&%м и %$а&м-иваем к%&има сене ври р%мена $ак%нити ималаа*

2) давати %вла5ен%м уеснику на %ргани$%ван%м тр+иту нал%ге $аку%вину, %дн%сн% р%да&у, у$ ист%времен% давае нал%га $а р%да&у, %дн%сн%ку%вину исти арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената, уист%м бр%&у и % ист%& ени, ист%м или друг%м %вла5ен%м уеснику на т%мтр+иту, када се $на да &е друг% лие дал% или да 5е дати нал%г $а ку%вину,%дн%сн% р%да&у исти 1инанси&ски инструмената % ист%& ени, ист%м илидруг%м %вла5ен%м уеснику на т%м тр+иту, на %сн%ву рет%дн%г с%ра$умаса %вла5еним уесник%м на %ргани$%ван%м тр+иту 8 ак% се та радареду$има ради утиа&а на р%мену ене на %ргани$%ван%м тр+иту на %сн%вук%&и нал%г%дава или друга лиа м%гу %стваривати им%винску к%рист.

Gабраен% &е на %ргани$%ван%м тр+иту реду$имати раде иск-уив%ради'

) %ве5аа ене %дређени арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената и %дстиаа други инвестит%ра да куе те инструменте*

2) смаеа ена %дређени арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената и %дстиаа инвестит%ра на р%да&у ти инструмената*

) ствараа ривида у %гледу %бима р%мета арти&а %д вредн%сти идруги 1инанси&ски инструмената.

Cиа к%&а уеству&у у маниулаи&и и$ ст. . и 2. %в%г лана с%лидарн%%дг%вара&у $а тету.

Сви уеснии на %ргани$%ван%м тр+иту, и т%' %ргани$ат%р тр+ита,бр%керск%8дилерска друтва, банке к%&е %бав-а&у каст%ди услуге, %вла5енебанке и ентрални регистар, ду+ни су да %дма %бавесте 3%миси&у % м%гу5им,%дн%сн% у%еним маниулаи&ама на тр+иту.

!лан

Gа%слени и лан%ви ураве бер$е, %дн%сн% %ргани$ат%р ванбер$анск%гтр+ита'

) ду+ни су да, ка% %сл%вну та&ну, ува&у %датке % р%мету арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената к%&и нису &авн% %б&ав-ени, ка% идруге %датке $а к%&е су са$нали у %бав-ау св%&и ду+н%сти или на другинаин, и не сме&у и са%тавати тре5им лиима, к%ристити или тре5им лиима%м%гу5ити да и к%ристе*

2) не сме&у давати савете % трг%вини арти&ама %д вредн%сти и другим1инанси&ским инструментима и улагау у исте, нити ми-ее % %в%-н%стиили не%в%-н%сти трг%вине арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&скиминструментима*

) не сме&у давати савете на и$б%р бр%керск%8дилерски друтава и%вла5ени банака.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, %даи и$ т%г става са%тава&у се истав-а&у на увид тре5им лиима сам% рилик%м над$%ра $ак%нит%сти%сл%ваа к%&и ври %вла5ен% лие 3%миси&е или на %сн%ву нал%га суда,%дн%сн% друг%г надле+н%г др+авн%г %ргана.

Page 42: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 42/87

Gабрана иреа неистинити ин1%рмаи&а!лан

Gабраен% &е ирее ин1%рмаи&а к%&има се ствара ривид %иениама и %к%лн%стима к%&е утиу или м%гу утиати на ену арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената, на уеснике, на стае или

кретае на %ргани$%ван%м тр+иту, с намер%м да се &едн% или вие лиа%дстакну на т% да $ак-уе или не $ак-уе уг%в%ре % р%мету арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената, или да %стваре, %дн%сн%у$др+е се %д %ствариваа рава к%&а су у ве$и са арти&ама %д вредн%сти идругим 1инанси&ским инструментима.

Cиа к%&а ире неистините ин1%рмаи&е и$ става . %в%г лана с%лидарн%%дг%вара&у $а тету.

Iрг%вина стандарди$%ваним 1инанси&ским дериватима!лан 20

Iрг%вина стандарди$%ваним 1инанси&ским дериватима ври се на

%ргани$%ван%м тр+иту, а нестандарди$%ваним 1инанси&ским дериватима ван%ргани$%ван%г тр+ита.#ргани$ат%р тр+ита р%ису&е усл%ве $а ув%ђее стандарди$%вани

1инанси&ски деривата у трг%вину на %ргани$%ван%м тр+иту, усл%ве $а%бав-ае трг%вине тим дериватима, наин и$миреа %баве$а и$ %сл%ва$ак-уени у трг%вини стандарди$%ваним 1инанси&ским дериватима, %дн%сн%клиринга и салдираа, % рет%дн% рибав-ен%& сагласн%сти 3%миси&е.

3%миси&а $абрау&е ув%ђее стандарди$%ван%г 1инанси&ск%г деривата утрг%вину, %дн%сн% $абрау&е да-у трг%вину стандарди$%ваним 1инанси&скимдериват%м и&а &е трг%вина $а%ета на %ргани$%ван%м тр+иту ак% &е т%%требн% ради $атите инвестит%ра.

!лан 2

Стандарди$%ваним 1инанси&ским дериватима м%+е се трг%вати ван%ргани$%ван%г тр+ита када се %нуда $а ку%вину, %дн%сн% р%да&у ври бе$ &авн%г %глааваа, ак% се, с %б$ир%м на врсту стандарди$%ван%г 1инанси&ск%гдеривата, име м%+е трг%вати и ван %ргани$%ван%г тр+ита и ак%'

) ку%вину, %дн%сн% р%да&у стандарди$%вани 1инанси&ски дериватаври Реублика*

2) ку%вину, %дн%сн% р%да&у стандарди$%вани 1инанси&ски дериватаври 9ар%дна банка Срби&е*

) су уг%в%рне стране р%1еси%нални инвестит%ри.

!лан 229а трг%вину стандарди$%ваним 1инанси&ским дериватима, $абрану

$л%у%требе %вер-иви ин1%рмаи&а и и$миривае %баве$а и$ %сл%ва$ак-уени у трг%вини тим инструментима, с%дн% се римеу&у %дредбе %в%г$ак%на % трг%вини арти&ама %д вредн%сти и и$миреу %баве$а и$ %сл%ва$ак-уени у трг%вини арти&ама %д вредн%сти.

Page 43: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 43/87

XIII ОВЛАШЋЕНИ УЧЕСНИЦИ НА ОРГАНИЗОВАНОМ ТРЖИШТУ

1. Брокерско-дилерско друштво

#снивае!лан 2

<р%керск%8дилерск% друтв% &е равн% лие %ргани$%ван% ка%аки%нарск% друтв% к%&е делатн%сти %бав-а на %ргани$%ван%м тр+иту ускладу са %вим $ак%н%м.

9а бр%керск%8дилерск% друтв% римеу&у се %дредбе $ак%на к%&им сеуређу&у ривредна друтва, ак% %вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

Aелатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва не м%гу се %бав-ати бе$д%$в%ле $а %бав-ае ти делатн%сти на %ргани$%ван%м тр+иту, к%&у да&е3%миси&а.

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е %сн%вати равн% и 1и$ик% лие.#дредбе лана 77. %в%г $ак%на к%&е уређу&у стиае квали1ик%ван%г

уе5а у каиталу бер$е с%дн% се римеу&у и на стиае квали1ик%ван%г

уе5а у каиталу бр%керск%8дилерск%г друтва.3%миси&а в%ди регистар и$дати д%$в%ла $а %бав-ае делатн%сти

бр%керск%8дилерск%г друтва.

Aелатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва!лан 24

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е %бав-ати следе5е делатн%сти') %сред%вае у ку%вини и р%да&и арти&а %д вредн%сти и други

1инанси&ски инструмената и ку%вина и р%да&а ти инструмената у св%&е име,а $а раун нал%г%дава, %дн%сн% у име и $а раун нал%г%дава (бр%керски%сл%ви)*

2) ку%вина и р%да&а арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената у св%&е име и $а св%& раун, ради %ствариваа ра$лике у ени(дилерски %сл%ви)*

) %баве$на ку%вина и р%да&а арти&а %д вредн%сти и други1инанси&ски инструмената у св%&е име и $а св%& раун % ени к%&у унаред%б&ав-у&е бр%керск%8дилерск% друтв% (%сл%ви маркет8ме&кера)*

4) урав-ае арти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&скиминструментима у име и $а раун нал%г%дава (%сл%ви %рт1%ли% менаFера)*

) %ргани$%вае и$даваа арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената бе$ %баве$е %ткуа нер%дати арти&а %д вредн%сти, %дн%сн%%ргани$%вае ук-уиваа арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите(%сл%ви агента емиси&е)*

6) %ргани$%вае и$даваа арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената са %баве$%м и%в%г %ткуа %д и$дава%а ради да-е р%да&е,или са %баве$%м %ткуа %д и$дава%а нер%дати арти&а %д вредн%сти(%сл%ви %кр%вите-а емиси&е)*

7) ру+ае савет%давни услуга у ве$и с %сл%ваем арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената (%сл%ви инвестии%н%гсаветника).

B %квиру делатн%сти и$ става . %в%г лана, бр%керск%8дилерск% друтв%м%+е %бав-ати и %сл%ве и$ лана . став . %в%г $ак%на, и$у$ев %сл%ва и$таке 2. т%г става.

П%сл%ве инвестии%н%г саветника бр%керск%8дилерск% друтв% не м%+е%бав-ати ка% &едину делатн%ст.

#дредбе % делатн%стима бр%керск%8дилерски друтава %дн%се се и на%сл%вае другим 1инанси&ским инструментима.

Page 44: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 44/87

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е %бав-ати и %сл%ве к%&и се %дн%се натрг%вину другим 1инанси&ским инструментима, ак% &е т% р%исан% %себним$ак%н%м.

;$у$еи %д %баве$е д%би&аа д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти!лан 2

A%$в%ла $а %бав-ае %сл%ва инвестии%н%г саветника ни&е %баве$накада се такви %сл%ви %бав-а&у'

) %в%д%м ру+аа савет%давни услуга у %квиру %сн%вне делатн%стик%&у %бав-а адв%кат, %рески саветник, раун%в%ђа или реви$%р 8 ак% лие к%&еру+а савет%давне услуге т% ини бе$ %себне накнаде, %сим накнаде к%&урима $а %бав-ае %сн%вне делатн%сти*

2) у %квиру %сн%вне делатн%сти равни лиа %сн%вани у складу са%дредбама %себн%г $ак%на 8 ак% &е ру+ае савет%давни услуга у ве$и са%сл%ваем арти&ама %д вредн%сти тим $ак%н%м утврђен% ка% %сн%внаделатн%ст.

#сн%вни каитал!лан 26

9%вани де% %сн%вн%г каитала бр%керск%8дилерск%г друтва не м%+ебити маи %д'

) 0.000 евра у динарск%& р%тиввредн%сти % $ванин%м средем курсудинара 9ар%дне банке Срби&е на дан улате $а %бав-ае делатн%сти и$ лана24. став . та. ) и 7) %в%г $ак%на*

2) 00.000 евра у динарск%& р%тиввредн%сти % $ванин%м средем курсудинара 9ар%дне банке Срби&е на дан улате $а %бав-ае делатн%сти и$ лана24. став . та. 2) и ) %в%г $ак%на*

) 200.000 евра у динарск%& р%тиввредн%сти % $ванин%м средем курсу

динара 9ар%дне банке Срби&е на дан улате $а %бав-ае делатн%сти и$ лана24. став . та. ) и 4) %в%г $ак%на*

4) 00.000 евра у динарск%& р%тиввредн%сти % $ванин%м средем курсудинара 9ар%дне банке Срби&е на дан улате $а %бав-ае делатн%сти и$ лана24. став . така 6) %в%г $ак%на.

#сн%вни каитал и$ става . %в%г лана ула5у&е се у ел%сти ре уисабр%керск%8дилерск%г друтва у регистар ривредни суб&еката, %дн%сн% реуиса делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва у регистар ривреднисуб&еката.

<р%керск%8дилерск% друтв% к%&е исуава усл%в у %гледу %сн%вн%гкаитала у складу са став%м . %в%г лана $а %бав-ае делатн%сти $а к%&у се$атева ве5и и$н%с, сматра се да исуава усл%в у %гледу н%ван%г дела

%сн%вн%г каитала $а %бав-ае делатн%сти $а к%&у &е р%исан ни+и и$н%с.<р%керск%8дилерск% друтв% ду+н% &е да тра&н% %др+ава минимални

и$н%с %сн%вн%г каитала $а %бав-ае делатн%сти и$ става . %в%г лана.

3адр%вска и %ргани$аи%на %с%с%б-ен%сти теника %рем-ен%ст

!лан 27

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е %бав-ати делатн%сти и$ лана 24.став . %в%г $ак%на ак% исуава усл%ве кадр%вске и %ргани$аи%не%с%с%б-ен%сти и тенике %рем-ен%сти у складу са %вим $ак%н%м и акт%м3%миси&е.

Page 45: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 45/87

П%д кадр%вск%м %с%с%б-ен%5у бр%керск%8дилерск%г друтва у смислустава . %в%г лана %дра$умева се да т% друтв% има на&мае &едн% лие$а%слен% на не%дређен% време са д%$в%л%м $а %бав-ае %сл%ва бр%кера.

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е %бав-ати делатн%сти и$ лана 24.став . така 4) %в%г $ак%на ак% исуава усл%ве утврђене став%м . %в%г ланаи има на&мае &едн% лие $а%слен% на не%дређен% време са д%$в%л%м $а%бав-ае %сл%ва %рт1%ли% менаFера.

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е %бав-ати делатн%сти и$ лана 24.став . така 7) %в%г $ак%на ак% исуава усл%ве и$ става . %в%г лана и имана&мае &едн% лие $а%слен% на не%дређен% време са д%$в%л%м $а %бав-ае%сл%ва инвестии%н%г саветника.

3%миси&а р%ису&е бли+е усл%ве $а %бав-ае делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва к%&и се %дн%се на %ргани$аи%ну %с%с%б-ен%ст и тенику%рем-ен%ст.

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е $а %бав-ае св%&е делатн%стианга+%вати и %среднике.

Gа %стуке и тету к%&у рилик%м ру+аа услуга риине %среднии,

%ред и %дг%вара и бр%керск%8дилерск% друтв%.3%миси&а св%&им акт%м бли+е %дређу&е врсте %сл%ва к%&е м%гу %бав-ати%среднии, %дн%сн% усл%ве к%&е м%ра&у исуавати равна или 1и$ика лиада би %бав-ала %сл%ве %средника и в%ди регистар %средника.

A%$в%ла $а %бав-ае %сл%ва бр%кера, инвестии%н%г саветникаи %рт1%ли% менаFера

!лан 2

П%сл%ве бр%кера, инвестии%н%г саветника и %рт1%ли% менаFера м%гу%бав-ати сам% 1и$ика лиа к%&а има&у д%$в%лу $а %бав-ае ти %сл%ва.

3%миси&а утврђу&е р%грам, %ргани$у&е наставу и %лагае исита $астиае $ваа бр%кера, инвестии%н%г саветника и %рт1%ли% менаFера,и$да&е серти1икат % стиау наведени $ваа, да&е д%$в%лу $а %бав-ае ти%сл%ва и в%ди регистар %ви лиа.

A%$в%лу $а %бав-ае %сл%ва бр%кера 3%миси&а да&е ак% %дн%сила$атева $а д%би&ае те д%$в%ле исуава следе5е усл%ве'

) да &е усен% %л%+и% тест $а стиае $ваа бр%кера*2) да исуава усл%ве и$ лана 6. став . %в%г $ак%на*) да му рани&е ни&е %ду$ета д%$в%ла $а %бав-ае ти %сл%ва.A%$в%лу $а %бав-ае %сл%ва инвестии%н%г саветника и %рт1%ли%

менаFера 3%миси&а да&е ак% %дн%сила $атева $а д%би&ае те д%$в%леисуава следе5е усл%ве'

) да &е усен% %л%+и% тест $а стиае $ваа инвестии%н%г

саветника, %дн%сн% %рт1%ли% менаFера*2) да исуава усл%ве и$ лана 6. став . %в%г $ак%на*) да му рани&е ни&е %ду$ета д%$в%ла $а %бав-ае ти %сл%ва*4) да има вис%ку струну срему*) да има на&мае три г%дине радн%г искуства на %сл%вима с арти&ама

%д вредн%сти.3%миси&а и$да&е д%$в%лу $а %бав-ае %сл%ва и лиу к%&е &е у

ин%странству стекл% $вае бр%кера, инвестии%н%г саветника, %дн%сн%%рт1%ли% менаFера % рет%дн% %бав-ен%& н%стри1икаи&и %дг%вара&у5егсерти1иката, ук%лик% исуава %стале усл%ве и$ ст. . и 4. %в%г лана.

9%стри1икаи&у серти1иката и$ става . %в%г лана ври 3%миси&а нанаин р%исан св%&им актима и с%ра$умима $ак-уени и$међу 3%миси&е и

надле+ни ин%страни над$%рни %ргана.

Page 46: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 46/87

3%миси&а м%+е лиу к%&е има д%$в%лу $а %бав-ае %сл%ва бр%кера,инвестии%н%г саветника, %дн%сн% %рт1%ли% менаFера ривремен% $абранити%бав-ае ти %сл%ва $б%г %вреде %дредби %в%г $ак%на % равилима сигурн%ги д%бр%г %сл%ваа 8 на&ду+е у тра&ау д% три месеа.

3%миси&а %ду$има д%$в%лу $а %бав-ае %сл%ва бр%кера, инвестии%н%гсаветника, %дн%сн% %рт1%ли% менаFера ак% лие к%ме &е дата та д%$в%ла'

) буде равн%сна+н% %суђен% $а кривин% дел% и$ лана 6. став . така) %в%г $ак%на*

2) и$врил% те+у %вреду %дредаба %в%г $ак%на и$ лана 6. став . така2) %в%г $ак%на*

) ак% &е %бав-ал% %сл%ве $а к%&е ни&е д%бил% д%$в%лу.

A%$в%ла $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва

!лан 2

Садр+ину $атева и д%датне д%кументаи&е $а давае д%$в%ле $а%бав-ае делатн%сти бли+е р%ису&е 3%миси&а.

B$ $атев и$ става . %в%г лана рила+у се') статут бр%керск%8дилерск%г друтва*2) равила %сл%ваа бр%керск%8дилерск%г друтва*) %даи % %сниваима, бр%&у, врсти и н%миналн%м и$н%су аки&а, ка% и

%даи % свим лиима са к%&има &е %снива %ве$ан у смислу %в%г $ак%на*4) имена и %даи % квали1икаи&ама, искуству и %сл%вн%& реутаи&и

редл%+ени лан%ва ураве бр%керск%8дилерск%г друтва*) д%ка$ % кадр%вск%& и %ргани$аи%н%& %с%с%б-ен%сти и теник%&

%рем-ен%сти бр%керск%8дилерск%г друтва*6) равилник % тари1и $а %бав-ае делатн%сти бр%керск%8дилерск%г

друтва. Hк% се $атев и$ става . %в%г лана %дн%си ради %сниваа бр%керск%8

дилерск%г друтва, %ред д%кументаи&е и$ става 2. т%г лана, рила+у се и') уг%в%р % %снивау бр%керск%8дилерск%г друтва*2) и$в%д и$ регистара ривредни суб&еката $а равна лиа 8 аки%наре

бр%керск%8дилерск%г друтва, ка% и %верени рев%д и$в%да и$ регистраривредни суб&еката $а страна равна лиа*

) д%ка$ да &е надле+н% регулат%рн% тел% др+аве %рекла %д%брил%стран%м равн%м лиу уе5е у %снивау бр%керск%8дилерск%г друтва уРеублии или д%ка$ да такв% %д%брее ни&е %требн% % р%исима тедр+аве, ук%лик% 5е бр%керск%8дилерск% друтв% бити $ависн% друтв% стран%гравн%г лиа*

4) %даи % лан%вима ураве бр%керск%8дилерск%г друтва*

) д%ка$ да 5е бр%керск%8дилерск% друтв% имати на&мае &едн% лие$а%слен% на не%дређен% време са д%$в%л%м $а %бав-ае %сл%ва и$ лана24. став . та. 2), ) и 4) %в%г $ак%на.

Реее % давау д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти!лан 0

3%миси&а д%н%си реее % давау д%$в%ле $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва кад утврди'

8 ва-ан%ст $атева и$ лана 2. %в%г $ак%на*8 да су исуени усл%ви утврђени %вим $ак%н%м*8 да &е рил%+ена р%исана д%кументаи&а*8 да су лиа к%&а %седу&у квали1ик%ван% уе5е %д%бна и %у$дана.3%миси&а %дби&а $атев $а давае д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти

бр%керск%8дилерск%г друтва кад утврди да'

Page 47: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 47/87

) бр%керск%8дилерск% друтв% не исуава усл%ве $а %бав-аеделатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва р%исане %вим $ак%н%м*

2) %сниваи не исуава&у усл%ве р%исане %вим $ак%н%м*) лан%ви ураве бр%керск%8дилерск%г друтва не исуава&у усл%ве и$

лана 6. %в%г $ак%на*4) %рекл% %сн%вн%г каитала ни&е &асн% и несумив% на %сн%ву

рил%+ени д%ка$а, %дн%сн% да д%став-ене %датке ни&е м%гу5е р%верити*) &е структура %ве$ани лиа таква да %нем%гу5ава е1икасн% врее

над$%ра над %сл%ваем бер$е*6) лиа к%&а %седу&у квали1ик%ван% уе5е не исуава&у критери&уме

%д%бн%сти и %у$дан%сти.

Р%к $а д%н%ее рееа!лан

3%миси&а д%н%си реее % давау д%$в%ле $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва у р%ку %д 0 дана %д дана ри&ема $атева.

A%$в%ла у слуа&у статусни р%мена!лан 2

B слуа&у статусни р%мена, бр%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да,ре %дн%еа ри&аве $а уис у регистар ривредни суб&еката, д%би&ед%$в%лу 3%миси&е $а риа&ае, са&ае или %делу.

Aел%ви бр%керск%8дилерск%г друтва!лан

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е %бав-ати делатн%сти и у %квирудел%ва бр%керск%8дилерск%г друтва к%&и нема&у статус равни лиа, алиима&у %дређена %вла5еа у равн%м р%мету, %себан %браун ре$ултата%сл%ваа и %себан %драун 8 ак% ти дел%ви исуава&у усл%ве $а %бав-аеделатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва.

#дредбе %в%г $ак%на % давау д%$в%ле $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва с%дн% се римеу&у на давае д%$в%ле $а%бав-ае ти делатн%сти у делу бр%керск%8дилерск%г друтва.

#ти акти бр%керск%8дилерск%г друтва!лан 4

#ти акти бр%керск%8дилерск%г друтва су %сниваки акт, статут,равила %сл%ваа и други %ти акти.

Правилима %сл%ваа бр%керск%8дилерск%г друтва уређу&у се нар%ит%'

) врсте %сл%ва к%&е %бав-а бр%керск%8дилерск% друтв% и усл%ви инаин и%в%г %бав-аа*

2) врсте нал%га кли&ената, наин, усл%ви и ред%след и%в%г и$вреа*) међус%бна рава и %баве$е бр%керск%8дилерск%г друтва и ег%ви

кли&ената*4) друга итаа %д $наа&а $а рад бр%керск%8дилерск%г друтва.3%миси&а бли+е р%ису&е садр+ину и наин %б&ав-иваа равила

%сл%ваа бр%керск%8дилерск%г друтва.<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да св%&е услуге нала5у&е д%

максималн%г и$н%са тари1е к%&у ре ене римене д%став-а 3%миси&и, а к%&и &е утврђен равилник%м % тари1и бр%керск%8дилерск%г друтва.

Page 48: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 48/87

Сагласн%ст на и$мену %ти аката!лан

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да %д 3%миси&е рибави рет%днусагласн%ст на %сниваки акт, и$мене статута и равила %сл%ваа.

Bрава бр%керск%8дилерск%г друтва!лан 6

3%миси&а д%н%си реее % давау рет%дне сагласн%сти $а и$б%р,%дн%сн% имен%вае директ%ра, %дн%сн% редседника и лан%ва уравн%г%дб%ра (у да-ем тексту' лан ураве).

Bсл%ви $а и$б%р, %дн%сн% имен%вае лан%ва ураве!лан 7

Gа лана ураве бр%керск%8дилерск%г друтва м%+е бити и$абран% лиек%&е ни&е'

) равн%сна+н% %суђиван% $а кривина дела р%тив радни %дн%са,

ривреде, им%вине, рав%суђа, раа н%ва, &авн%г реда и равн%г са%бра5а&аи слу+бене ду+н%сти, а $а к%&е &е, ка% на&маа мера, р%исана ка$на $атв%ра утра&ау %д &едне г%дине, ка% ни $а кривин% дел% утврђен% %вим $ак%н%м*

2) и$врил% те+у %вреду %дредаба %в%г $ак%на % равилима сигурн%г ид%бр%г %сл%ваа бр%керск%8дилерск%г друтва, % $абрани к%ри5еа иса%таваа ривилег%вани ин1%рмаи&а, %дн%сн% % $абрани маниулаи&ауслед ега &е угр%+ена с%лвентн%ст, %дн%сн% ликвидн%ст бр%керск%8дилерск%гдрутва и да &е $а кли&енте бр%керск%8дилерск%г друтва настуила тета.

!лан ураве бр%керск%8дилерск%г друтва не м%+е бити лие к%&е &е ланураве'

) друг%г бр%керск%8дилерск%г друтва или %вла5ене банке*2) друтва $а урав-ае инвестии%ним или д%бр%в%-ним ен$и&ским

1%нд%м*) банке са к%&%м &е т% друтв% $ак-уил% уг%в%р % в%ђеу рауна арти&а

%д вредн%сти*4) %ве$ани лиа у %дн%су на лиа и$ та. ) и 2) %в%г става.Aирект%р, %дн%сн%, у друтвима к%&а у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&у

ривредна друтва нема&у директ%ра, редседник уравн%г %дб%ра бр%керск%8дилерск%г друтва, м%ра имати %дг%вара&у5у %сл%вну реутаи&у и на&маетри г%дине радн%г искуства стеен%г у %бав-ау %сл%ва у ве$и са арти&ама%д вредн%сти у $ем-и или ин%странству на %сл%вима'

) у бр%керск%8дилерск%м друтву*2) на бер$и арти&а %д вредн%сти, %дн%сн% 1инанси&ски деривата*

) у бани*4) у друтву $а урав-ае инвестии%ним или д%бр%в%-ним ен$и&ским1%нд%вима*

) у %сигурава&у5ем друтву*6) у 9ар%дн%& бани Срби&е, %ргану др+авне ураве, %ргани$аи&и или

равн%м лиу к%&е %сл%ве у ве$и са арти&ама %д вредн%сти %бав-а $а раундр+аве ка% %верене %сл%ве*

7) у 3%миси&и*) у ентралн%м регистру*) на %сл%вима наун%г радника и$ %бласти арти&а %д вредн%сти,

ривредн%г рава, раун%в%дства и реви$и&е*0) у ривредн%м друтву или друг%м равн%м лиу на 1инанси&ским

%сл%вима.

Page 49: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 49/87

Садр+ина $атева и д%кументаи&а!лан

Садр+ину $атева $а давае рет%дне сагласн%сти $а и$б%р, %дн%сн%имен%вае лана ураве бр%керск%8дилерск%г друтва р%ису&е 3%миси&а.

B$ $атев и$ става . %в%г лана рила+е се'

) д%ка$ да лие $а к%&е се $атева давае сагласн%сти $а и$б%р, %дн%сн%имен%вае $а лана ураве исуава усл%ве и$ лана 7. %в%г $ак%на*

2) лан %ргани$%ваа и в%ђеа %сл%ва бр%керск%8дилерск%г друтва,к%&и рирема лие $а к%&е се $атева давае сагласн%сти $а и$б%р, %дн%сн%имен%вае директ%ра бр%керск%8дилерск%г друтва.

Реее % давау сагласн%сти!лан

3%миси&а д%н%си реее % давау рет%дне сагласн%сти $а и$б%р,%дн%сн% имен%вае лана ураве бр%керск%8дилерск%г друтва кад утврди дасу исуени усл%ви утврђени $ак%н%м и актима бр%керск%8дилерск%г друтва и

да &е рил%+ена р%исана д%кументаи&а.3ада се $атев $а давае сагласн%сти и$ става . %в%г лана %дн%си у$$атев $а давае д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти т%г друтва ради %сниваабр%керск%8дилерск%г друтва, 3%миси&а %кре5е и в%ди &единствен %стуак.

3%миси&а %дби&а $атев $а давае сагласн%сти и$ става . %в%г лана кадутврди да нису исуени усл%ви и$ лана 7. %в%г $ак%на.

П%влаее сагласн%сти!лан 40

3%миси&а %влаи рет%дну сагласн%ст $а и$б%р, %дн%сн% имен%ваелана ураве бр%керск%8дилерск%г друтва кад утврди'

) да &е реее % давау сагласн%сти д%нет% на %сн%ву неистинити%датака*

2) да &е лие $а к%&е &е дата сагласн%ст, а к%&е &е ист%времен% и ланбр%керск%8дилерск%г друтва, стекл% аки&е друг%г бр%керск%8дилерск%гдрутва сур%тн% лану 2. став . %в%г $ак%на*

) да &е лие $а к%&е &е дата сагласн%ст равн%сна+н% %суђен% $а кривин%дел% и$ лана 7. став . така ) %в%г $ак%на*

4) да &е лие $а к%&е &е дата сагласн%ст и$врил% %вреду и$ лана 7.став . така 2) %в%г $ак%на.

Bис у регистар ривредни суб&еката!лан 4

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да, у р%ку %д 0 дана %д данари&ема %длуке % давау д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва и рееа % давау рет%дне сагласн%сти $а и$б%р,%дн%сн% имен%вае лана ураве бр%керск%8дилерск%г друтва, %днесери&аву $а уис у регистар ривредни суб&еката.

Bк%лик% $атев $а уис бр%керск%8дилерск%г друтва у регистарривредни суб&еката не буде %днет у р%ку и$ става . %в%г лана, 3%миси&ад%н%си реее % %нитавау д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти и брие т%бр%керск%8дилерск% друтв% и$ регистра.

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да, у р%ку %д седам дана %д данари&ема рееа % уису у регистар ривредни суб&еката, 3%миси&и д%ставии$в%д и$ т%г регистра.

Page 50: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 50/87

<р%керск%8дилерск% друтв% не сме да %т%не да %бав-а делатн%ст $ак%&у &е д%бил% д%$в%лу $а рад ре уиса те делатн%сти у регистар ривреднисуб&еката.

Пр%мена %блика, на$ива, седита и адресе!лан 42

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да, ре %дн%еа ри&аве $а уису регистар ривредни суб&еката р%мене, на$ива, седита или адресе,%бавести 3%миси&у % р%мени к%&у ври.

B слуа&у р%мене равне 1%рме или на$ива друтва, бр%керск%8дилерск% друтв% %дн%си 3%миси&и $атев $а давае сагласн%сти на и$менеаката.

B$ %баветее % р%мени седита или адресе, бр%керск%8дилерск%друтв% рила+е д%ка$ да исуава усл%ве тенике %рем-ен%сти.

Gабрана у%требе на$ива!лан 4

Правн% лие к%&е ни&е д%бил% д%$в%лу $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва у складу са %вим $ак%н%м, ка% ни реду$етник, нем%гу бити уисани у регистар ривредни суб&еката и не м%гу к%ристити уравн%м р%мету на$ив бр%керск%8дилерск% друтв%, бр%кер, инвестии%нисаветник или %рт1%ли% менаFер, нити реи и$веден%г $наеа, %сим ак% &е т%р%исан% %себним $ак%н%м.

Gатита %д ри$ика %бав-аа делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва

!лан 44

3аитал бр%керск%8дилерск%г друтва м%ра увек %дг%варати и$н%сукаитала к%&и &е %требан да би се %бе$бедил% %кри5е м%гу5и губитака $б%гри$ика к%&има &е бр%керск%8дилерск% друтв% и$л%+ен% у св%м %сл%вау с%б$ир%м на врсту делатн%сти и вредн%ст %сл%ва к%&е %бав-а.

 Hдекватн%ст каитала и и$раунавае адекватн%сти каитала

!лан 4

3аитал бр%керск%8дилерск%г друтва %требан $а %бав-ае делатн%стии$ лана 26. став . %в%г $ак%на и$раунава се на наин к%&и утврди 3%миси&а.

3%миси&а р%ису&е и мет%д%л%ги&у $а мерее ри$ика и и$раунаваа%требн%г каитала.

;$л%+ен%ст ри$ику!лан 46

;$л%+ен%ст ри$ику бр%керск%8дилерск%г друтва рема &едн%м лиу,%дн%сн% рема вие %ве$ани лиа &есте $бир сви %тра+иваа и усл%вни%тра+иваа рема т%м лиу, %дн%сн% лиима, вредн%сти улагаа у арти&е %двредн%сти т%г лиа и вредн%сти удела каитала бр%керск%8дилерск%г друтва ут%м лиу.

!лан 47

;$л%+ен%ст ри$ику бр%керск%8дилерск%г друтва рема &едн%м лиу,%дн%сн% рема вие %ве$ани лиа не сме рела$ити 2E каиталабр%керск%8дилерск%г друтва.

Page 51: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 51/87

;$у$етн% %д става . %в%г лана, и$л%+ен%ст ри$ику бр%керск%8дилерск%гдрутва рема лиу к%&е &е у %дн%су рема т%м бр%керск%8дилерск%м друтву%средн% или не%средн% матин% друтв%, %дн%сн% рема к%ме &е т%бр%керск%8дилерск% друтв% %средн% или не%средн% матин% друтв%,%дн%сн% рема лиу к%&е има ист% матин% друтв% ка% и т% бр%керск%8дилерск% друтв%, не сме рела$ити 20E каитала бр%керск%8дилерск%гдрутва.

 Hк% бр%керск%8дилерск% друтв% ређе на&ве5у д%$в%-ену и$л%+ен%ст и$става , %дн%сн% става 2. %в%г лана $б%г са&аа два равна лиа, %дн%сн% и$други ра$л%га на к%&е не м%+е утиати, ду+н% &е да % т%ме %дма %бавести3%миси&у.

B$ %баветее и$ става . %в%г лана, бр%керск%8дилерск% друтв%рила+е %ис мера к%&е 5е реду$ети ради усклађиваа са став%м , %дн%сн%став%м 2. т%г лана и р%к%ве у к%&има 5е и реду$ети.

!лан 4

=елика и$л%+ен%ст ри$ику бр%керск%8дилерск%г друтва &есте и$л%+ен%ст

бр%керск%8дилерск%г друтва рема &едн%м лиу, %дн%сн% рема вие%ве$ани лиа к%&а рела$и 0E каитала бр%керск%8дилерск%г друтва.

;$н%с сви велики и$л%+ен%сти ри$ику бр%керск%8дилерск%г друтва несме ре5и 00E висине каитала бр%керск%8дилерск%г друтва.

!лан 4

3%миси&а бли+е р%ису&е наин вредн%ваа и ук-уеа %&единиставки к%д и$раунаваа и$л%+ен%сти ри$ику бр%керск%8дилерск%г друтва ибли+е критери&уме $а лиа и$ лана 47. %в%г $ак%на.

Ре$ерве $а %те ри$ике и %себне ре$ерве

!лан 0

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е %бра$%вати ре$ерве $а %те ри$икенамеене %кри5у евентуални губитака $б%г ри$ика к%&и р%и$ла$е и$ел%кун%г ег%в%г %сл%ваа.

 Hк% бр%керск%8дилерск% друтв% %бра$у&е ре$ерве $а ри$ике и$ става .%в%г лана, у билансу усеа м%ра %дв%&ен% рика$ати ри%де и рас%де%ве$ане с %ве5аем, %дн%сн% смаеем %ви ре$ерви.

!лан

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да %бра$у&е %себне ре$ерве с%б$ир%м на %себне ри$ике к%&и р%и$ла$е и$ %&единани %сл%ва, %дн%сн%

врсте %сл%ва к%&е %бав-а.П%себним ре$ервама и$ става . %в%г лана сматра&у се и ре$ерве к%&е

бр%керск%8дилерск% друтв% %бра$у&е с %б$ир%м на %себан ри$ик налатив%сти %тра+иваа % %сн%ву гарани&е $а %тра+иваа кли&ената услуа&у стеа&а друг%г бр%керск%8дилерск%г друтва.

9а&маи %бим и наин и$раунаваа %себни ре$ерви и$ ст. . и 2. %в%глана р%ису&е 3%миси&а.

Cиквидн%ст!лан 2

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да, ради $атите %д ри$ика

ликвидн%сти, утврди и ср%в%ди %литику уредн%г урав-аа ликвидн%5у,к%&а %бувата'

Page 52: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 52/87

) ланирае %екивани рилива и %длива н%вани средстава*2) ред%вн% ра5ее ликвидн%сти*) реду$имае %дг%вара&у5и мера $а среавае, %дн%сн% %тклаае

у$р%ка неликвидн%сти.

9ад$%р над ри$ик%м!лан

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да дневн% и$раунавак%е1ии&енте ликвидн%сти средстава.

3%миси&а р%ису&е наин и$раунаваа к%е1ии&ената ликвидн%стисредстава и на&маи %бим ликвидн%сти к%&и м%ра %бе$бедити бр%керск%8дилерск% друтв%.

!лан 4

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да 3%миси&у %дма %бавести %нем%гу5н%сти и$миреа д%селе н%ване %баве$е.

!лан

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да, рема стау %следег дана умесеу, месен% и$раунава и р%ису&е'

) висину каитала*2) висину каитала %требн%г $а %бав-ае %&едини %сл%ва*) адекватн%ст каитала*4) и$л%+ен%ст ри$ику.

!лан 6

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да 3%миси&и д%став-а месене

и$вета&е с %даима % каиталу, и$л%+ен%сти ри$ику и ликвидн%сти.

!лан 7

3%миси&а р%ису&е садр+а& %баветеа, %дн%сн% и$вета&а и$ л. 4. и6. %в%г $ак%на, ка% и р%к%ве и наин и$ветаваа.

?ере $а %бе$беђее адекватн%сти каитала и ликвидн%сти!лан

<р%керск%8дилерск% друтв% не м%+е д%н%сити %длуке % ислати д%битини у %блику дивиденде, ни у %блику ислате % %сн%ву уе5а у д%бити ураведрутва, %дн%сн% $а%слени, у следе5им слуа&евима'

) ак% &е ег%в каитал маи %д минималн%г каитала к%&и &е р%исан%дредбама л. 44. и 4. %в%г $ак%на*

2) ак% би се ег%в каитал $б%г ислате д%бити смаи% т%лик% да не бид%стига% минимални каитал к%&и &е р%исан %дредбама л. 44. и 4. %в%г$ак%на*

) ак% не %бе$беди на&маи %бим ликвидн%сти у складу са л. 2. и .%в%г $ак%на*

4) ак% $б%г ислате д%бити не би м%гл% да %бе$беди на&маи %бимликвидн%сти у складу са л. 2. и . %в%г $ак%на.

#длука скутине бр%керск%8дилерск%г друтва к%&а &е у сур%тн%сти састав%м . %в%г лана нема равн% де&ств%.

Page 53: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 53/87

!лан

3ад каитал бр%керск%8дилерск%г друтва, $б%г %ве5ани $атевакаитала или други у$р%ка, не д%сти+е минимални каитал и$ л. 44. и 4.%в%г $ак%на, урава бр%керск%8дилерск%г друтва м%ра %дма д%нети мере $а%бе$беђее минималн%г каитала $а к%&е &е сама надле+на, %дн%сн% и$радити

редл%г мера $а к%&е су надле+ни други %ргани бр%керск%8дилерск%г друтва.# мерама, %дн%сн% % редл%гу мера и$ става . %в%г лана, урава

бр%керск%8дилерск%г друтва ду+на &е да у месен%м и$вета&у и$ лана 6.%в%г $ак%на %бавести 3%миси&у.

!лан 60

 Hк% 3%миси&а ри вреу над$%ра утврди да бр%керск%8дилерск% друтв%не д%сти+е минимални каитал и$ л. 44. и 4. %в%г $ак%на, %дн%сн% да ни&ес%с%бн% да и$миру&е д%селе н%ване %баве$е, м%+е т%м друтву ривремен%$абранити %бав-ае сви или %&едини %сл%ва у ве$и са арти&ама %двредн%сти, у тра&ау д% три месеа.

9аела сигурн%г и д%бр%г %сл%ваабр%керск%8дилерск%г друтва

!лан 6

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да у св%м %сл%вау %ту&енаел% равн%равн%сти кли&ената.

B %бав-ау св%&и %сл%ва, бр%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да серук%в%ди иск-уив% интересима кли&ената, в%де5и %себн% рауна %на&%в%-ни&%& ени и на&б%-ем и$вреу нал%га.

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да у р%ст%ри&ама у к%&има %бав-арад са странкама %м%гу5и увид у равила %сл%ваа и равилник % тари1и.

Gа%слени и лан%ви ураве бр%керск%8дилерск%г друтва ду+ни су да,ка% %сл%вну та&ну, ува&у %датке % стау и р%мету на раунима арти&а %двредн%сти кли&ената т%г друтва, ка% и друге %датке $а к%&е су са$нали у%бав-ау %сл%ва т%г друтва и не сме&у и са%тавати тре5им лиима,к%ристити и или тре5им лиима %м%гу5ити да и к%ристе.

;$у$етн% %д става 4. %в%г лана, %даи и$ т%г става м%гу се са%таватии став-ати на увид тре5им лиима сам%'

) на %сн%ву исмен%г %д%бреа кли&ента*2) рилик%м над$%ра $ак%нит%сти %сл%ваа, к%&и ври %вла5ен% лие

3%миси&е*) на %сн%ву нал%га суда, %дн%сн% друг%г надле+н%г др+авн%г %ргана.<р%керск%8дилерск% друтв% не м%+е %бав-ати %сл%ве са арти&ама %д

вредн%сти к%&и би угр%$или стабилн%ст %ргани$%ван%г тр+ита, а нар%ит% нем%+е') давати инвестит%рима %грене ин1%рмаи&е % ени арти&а %д

вредн%сти*2) ирити ла+не ин1%рмаи&е ради р%мене ена арти&а %д вредн%сти*) рас%лагати арти&ама %д вредн%сти к%&е су у власнитву кли&ента бе$

ег%ве исмене сагласн%сти*4) и$вравати нал%ге кли&ената на наин к%&и ни&е у складу с %вим

$ак%н%м и другим актима к%&има се уређу&е наин и$враваа нал%га кли&енатабр%керск%8дилерск%г друтва*

) ку%вати, р%давати или %$а&м-ивати $а с%ствени раун исте арти&е%д вредн%сти к%&е су редмет нал%га кли&ента ре %стуаа % нал%гу

кли&ента*

Page 54: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 54/87

6) ку%вати, р%давати или %$а&м-ивати арти&е %д вредн%сти % %сн%вууг%в%ра % урав-ау арти&ама %д вредн%сти иск-уив% ради налатер%ви$и&е*

7) %дстиати кли&енте на уестал% %бав-ае трансаки&а иск-уив%ради налате р%ви$и&е.

Сук%б интереса!лан 62

<р%керск%8дилерск% друтв% не м%+е св%&е интересе став-ати исрединтереса кли&ената.

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да кли&ента у%$на с м%гу5имсук%бима ег%в%г интереса са интересима т%г друтва, %дн%сн% интересимадруги кли&ената бр%керск%8дилерск%г друтва.

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да %сл%вае %ргани$у&е так% да сем%гу5и сук%би интереса кли&ента, бр%керск%8дилерск%г друтва и $а%слени ут%м друтву %грание на на&мау м%гу5у меру.

Gак-уее уг%в%ра!лан 6

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да с кли&ент%м $ак-уи исмениуг%в%р, к%&им се регулиу и%ва међус%бна рава и %баве$е у %бав-ауделатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва.

Bг%в%р и$ става . %в%г лана %баве$н% садр+и %дредбу да &е саставни де%уг%в%ра и$&ава кли&ента да су му ре $ак-уеа уг%в%ра била д%стуна равила%сл%ваа и да &е у%$нат с и%вим садр+а&ем, %дн%сн% да &е у%$нат саравилник%м % тари1и бр%керск%8дилерск%г друтва, ка% и и$&ава кли&ента %ег%в%м ред$нау и искуству у %бав-ау %сл%ва у ве$и са арти&ама %двредн%сти и другим 1инанси&ским инструментима на 1инанси&ск%м тр+иту.

<р%керск%8дилерск% друтв% на %сн%ву и$&аве кли&ента % ег%в%мред$нау и искуству састав-а и$&аву % у%$%реу на м%гу5е ри$ике к%&и м%гур%исте5и и$ трг%вине %дређеним арти&ама %д вредн%сти.

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да кли&енте %бавести % р%мениравила %сл%ваа ре и%в%г стуаа на снагу.

Стандарди$%вану 1%рму и$&ава и$ ст. 2. и . %в%г лана р%ису&е3%миси&а.

9ал%$и кли&ента $а ку%вину и р%да&у арти&а %д вредн%сти!лан 64

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да'

) нал%ге кли&ената и$врава %нак% как% %ни гласе и %дма им се стекнуусл%ви $а и%в% и$врее*2) в%ди %себну кигу нал%га, у к%&у се уису&у нал%$и кли&ената $а

ку%вину или р%да&у арти&а %д вредн%сти и %%$иви ти нал%га*) нал%ге кли&ената рима у %сл%вним р%ст%ри&ама св%г седита, месту

%бав-аа делатн%сти св%г %ргани$аи%н%г дела и у %сл%вним р%ст%ри&амадруг%г равн%г лиа, к%&е не м%+е бити и$давала арти&а %д вредн%сти $а к%&есе вре %ви %сл%ви, на %сн%ву $ак-уен%г уг%в%ра*

4) нал%ге кли&ената $а ку%вину, %дн%сн% р%да&у арти&а %д вредн%стии$врава % ред%следу утврђен%м равилима %сл%ваа бр%керск%8дилерск%гдрутва*

) на&касни&е наредн%г радн%г дана %д дана ри&ема нал%га и$да кли&енту

%тврду % ри&ему нал%га*

Page 55: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 55/87

6) на $атев кли&ента, и$да %верени и$в%д и$ киге нал%га сви %сл%вак%&и се %дн%се на реали$%ване нал%ге кли&ената.

;$у$етн% %д става . така ) %в%г лана, бр%керск%8дилерск% друтв%м%+е уг%в%р%м %властити друг% равн% лие да у св%&им %сл%внимр%ст%ри&ама, у име и $а раун бр%керск%8дилерск%г друтва, рима нал%гекли&ената бр%керск%8дилерск%г друтва, с тим да т% равн% лие ни&еи$давала арти&а %д вредн%сти $а к%&е се да&у ти нал%$и.

<р%керск%8дилерск% друтв% нал%ге кли&ената $а ку%вину, %дн%сн%р%да&у арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван%м тр+иту и$врава уисиваемсадр+ине нал%га у ентралну ин1%рмаи%ну ба$у бер$анск%г ин1%рмаи%н%гсистема.

3ига нал%га в%ди се на наин к%&и %нем%гу5ава накнадне и$мене унети%датака.

П%датке % садр+ини, наину в%ђеа киге нал%га и наин ри&ема нал%гар%ису&е 3%миси&а.

#дби&ае ри&ема нал%га $а ку%вину и р%да&у

!лан 6<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да %дби&е') ри&ем нал%га $а ку%вину када утврди да на н%ван%м рауну кли&ента

нема д%в%-н% средстава $а и$мирее ег%ви %баве$а к%&е би настале %%сн%ву и$вреа нал%га $а ку%вину арти&а %д вредн%сти*

2) ри&ем нал%га $а р%да&у када утврди да на рауну арти&а %д вредн%стикли&ента нема д%в%-н% арти&а %д вредн%сти к%&е су редмет нал%га*

) ри&ем нал%га $а ку%вину, %дн%сн% р%да&у арти&а %д вредн%сти кадутврди да би и$вреем такв%г нал%га биле рекрене %дредбе %в%г $ак%на %$абрани маниулаи&е и $абрани иреа неистинити ин1%рмаи&а, %дн%сн%уиен% друг% дел% ка+ив% % $ак%ну ка% кривин% дел%, ривредни рестуили рекра&*

4) ри&ем нал%га $а ку%вину, %дн%сн% р%да&у арти&а %д вредн%сти кад &ер%к $а реда&у т%г нал%га ради ег%в%г и$вреа истека%.

#баветавае кли&ената!лан 66

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да, на&касни&е наредн%г радн%г дана%д дана $ак-уеа ку%вине, %дн%сн% р%да&е арти&а %д вредн%сти, кли&ента%бавести % свак%м %слу к%&и &е $ак-уен % ег%в%м нал%гу.

3ли&ент се не м%+е %дре5и рава на %баветавае и$ става . %в%г лана.

9%вани раун бр%керск%8дилерск%г друтва и кли&ената

!лан 67

<р%керск%8дилерск% друтв% ду+н% &е да к%д %вла5ене банке, %дн%сн%банке 8 лана ентралн%г регистра или к%д ентралн%г регистра %тв%рин%вани раун кли&ената и св%& н%вани раун.

Средства с н%ван%г рауна кли&ената бр%керск%8дилерск% друтв% м%+еда к%ристи сам% $а ла5ае %баве$а на %сн%ву нал%га кли&ената.

Средства на н%ван%м рауну кли&ената нису власнитв% бр%керск%8дилерск%г друтва и не ула$е у ег%ву им%вину, не м%гу се ук-уити уликвидаи%ну или стеа&ну масу, нити к%ристити $а ла5ае %баве$абр%керск%8дилерск%г друтва рема тре5им лиима.

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да в%ди рауна да на н%ван%м

рауну кли&ената има д%в%-н% средстава на дан салдираа.=%ђее рауна арти&а %д вредн%сти

Page 56: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 56/87

!лан 6

Bг%в%р%м % %тварау и в%ђеу рауна арти&а %д вредн%сти, бр%керск%8дилерск% друтв% се %баве$у&е да 5е к%д ентралн%г регистра %тв%рити раунарти&а %д вредн%сти $а кли&ента (у да-ем тексту' власники раун) и на т%мрауну, у име и $а раун кли&ента, в%ди стае арти&а %д вредн%сти и и$врава

нал%ге $а рен%с рава и$ арти&а %д вредн%сти и нал%ге $а уис рава тре5илиа на арти&ама %д вредн%сти, а кли&ент се %баве$у&е да 5е $а т% латитир%ви$и&у.

>арти&е %д вредн%сти на власник%м рауну, бр%керск%8дилерск% друтв%м%+е к%ристити сам% на %сн%ву нал%га кли&ента.

<р%керск%8дилерск% друтв% &е ду+н% да рауне св%&и арти&а %двредн%сти (раун лана ентралн%г регистра) в%ди %дв%&ен% %д рауна арти&а%д вредн%сти св%&и кли&ената.

>арти&е %д вредн%сти на власник%м рауну кли&ената бр%керск%8дилерск%г друтва нису власнитв% бр%керск%8дилерск%г друтва и не ула$е уег%ву им%вину, не м%гу се ук-уити у ликвидаи%ну или стеа&ну масу, нитик%ристити $а и$миривае %баве$а бр%керск%8дилерск%г друтва рема тре5им

лиима.<р%керск%8дилерск% друтв% ду+н% &е да в%ди рауна да на власник%м

рауну кли&ента има д%в%-н% арти&а %д вредн%сти на дан салдираа.

Bрав-ае арти&ама %д вредн%сти!лан 6

Bг%в%р%м % урав-ау арти&ама %д вредн%сти, бр%керск%8дилерск%друтв% се %баве$у&е да 5е, у св%&е име а $а раун кли&ента, н%вана средствакли&ента улагати у арти&е %д вредн%сти, %дн%сн% да 5е римити на урав-аеарти&е %д вредн%сти кли&ента, а кли&ент се %баве$у&е да 5е $а т% латитир%ви$и&у.

<р%керск%8дилерск% друтв%, к%&е с кли&ент%м $ак-уи уг%в%р %урав-ау арти&ама %д вредн%сти, ду+н% &е да к%д ентралн%г регистра%тв%ри и в%ди %себан раун $а кли&ента (у да-ем тексту' раун урав-аа).

Bг%в%р%м % урав-ау арти&ама %д вредн%сти р%ису&е се нар%ит%') и$н%с н%вани средстава, %дн%сн% врста и к%лиина арти&а %д

вредн%сти к%&е кли&ент став-а на рас%лагае бр%керск%8дилерск%м друтвуради ку%вине, %дн%сн% р%да&е ти арти&а*

2) %литика улагаа у арти&е %д вредн%сти*) усл%ви %д к%&има кли&ент арти&е %д вредн%сти %верава на

урав-ае бр%керск%8дилерск%м друтву*4) висина р%ви$и&е и %сн%виа $а %браун и налату р%ви$и&е*) друга међус%бна рава и %баве$е.

П%д %литик%м улагаа и$ става . така 2) %в%г лана %дра$умева сенар%ит% врста арти&а %д вредн%сти к%&е 5е се куити и$ средстава кли&ента,карактеристике и$давалаа арти&а %д вредн%сти, на&ве5и д%$в%-ени и$н%сулагаа у арти&е %д вредн%сти &едн%г и$дава%а и с им %ве$ани лиа, ка% идруге %к%лн%сти $наа&не $а %дређивае стеена ри$ика улагаа.

<р%керск%8дилерск% друтв% м%+е н%вана средства кли&ента улагати уарти&е %д вредн%сти сам% у складу са уг%в%р%м $ак-уеним с кли&ент%м.

П%$а&м-ивае арти&а!лан 70

3%миси&а м%+е р%исати усл%ве $а %$а&м-ивае и р%да&у %$а&м-ени

арти&а %д вредн%сти.;$ветавае бр%керск%8дилерск%г друтва

Page 57: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 57/87

!лан 7

<р%керск%8дилерск% друтв% ду+н% &е да 3%миси&и д%став-а') г%дии 1инанси&ски и$вета& и и$вета& % реви$и&и 1инанси&ски

и$вета&а к%&и се и$рађу&у у складу са $ак%н%м к%&им се уређу&е раун%в%дств% иреви$и&а 8 д% . &ула теку5е г%дине $а рет%дну г%дину*

2) месене и$вета&е % %сл%вау 8 д% . дана у месеу $а рет%днимесе*

) %датке % свак%& р%мени р%исани усл%ва $а %бав-ае делатн%сти$а к%&е &е д%би&ена д%$в%ла $а рад 8 у р%ку %д %сам дана %д дана настанкар%мене*

4) друге %датке и ин1%рмаи&е % $атеву 3%миси&е.Садр+ину %датака и$ става . %в%г лана р%ису&е 3%миси&а.

9ад$%р над %сл%ваем бр%керск%8дилерск%г друтва!лан 72

3%миси&а на&мае два ута г%дие ври над$%р над $ак%нит%5у

%сл%ваа бр%керск%8дилерск%г друтва.9ад$%р над $ак%нит%5у и$ става . %в%г лана %дра$умева и не%среданнад$%р у %сл%вним р%ст%ри&ама.

#вла5ен% лие 3%миси&е м%+е у %стуку над$%ра') да регледа акте, %сл%вне киге, и$в%де с рауна и друге д%кументе

бр%керск%8дилерск%г друтва*2) да $атева ин1%рмаи&е % %&единим итаима $наа&ним $а

%сл%вае бр%керск%8дилерск%г друтва.# и$врен%м над$%ру над $ак%нит%5у %сл%ваа бр%керск%8дилерск%г

друтва састав-а се $аисник.

?ере у над$%ру

!лан 7

 Hк% у %стуку над$%ра бр%керск%8дилерск%г друтва утврдине$ак%нит%сти, %дн%сн% неравилн%сти у %сл%вау, 3%миси&а д%н%си рееек%&им 5е т%м друтву нал%+ити да утврђене неравилн%сти %ткл%ни у%дг%вара&у5ем р%ку и м%+е реду$ети &едну или вие мера'

) и$ре5и &авну %%мену*2) дати нал%г $а ривремену $абрану %бав-аа %&едини или сви

%сл%ва и$ д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти у тра&ау д% три месеа*) дати нал%г $а ривремену $абрану рас%лагаа средствима с н%вани

рауна и рауна арти&а %д вредн%сти и друг%м им%вин%м у тра&ау д% тримесеа*

4) дати нал%г $а ривремену $абрану лан%вима %ргана ураве и$а%сленима ислате дела д%бити к%&а риада аки%нарима, %дн%сн% накнада*) %ду$ети д%$в%лу $а %бав-ае делатн%сти*6) реду$ети друге мере, у складу са %вим $ак%н%м и акт%м к%&и %на

д%н%си.#длуку % реду$етим мерама и$ става . %в%г лана 3%миси&а %б&ав-у&е у

 &едн%м дневн%м листу к%&и се дистрибуира на ел%& терит%ри&и Реублике и насв%&%& интернет странии, %сим ак% би такв% %б&ав-ивае %$би-н% угр%$ил%1инанси&ск% тр+ите или р%у$р%к%вал% несра$мерну тету $а бр%керск%8дилерск% друтв% к%ме &е и$реена мера.

<ли+е усл%ве и наин вреа над$%ра, %стуак и$даваа нал%га иреду$имаа мера, ка% и р%к%ве $а и$вравае нал%га и тра&ае мера,

3%миси&а р%ису&е св%&им акт%м.

Page 58: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 58/87

3%миси&а &е ду+на да у истим %к%лн%стима реду$има исте мере ремасвим бр%керск%8дилерским друтвима.

#ду$имае д%$в%ле $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва

!лан 74

3%миси&а %ду$има бр%керск%8дилерск%м друтву д%$в%лу $а %бав-аеделатн%сти'

) ак% делатн%ст $а к%&у му &е дата д%$в%ла не %бав-а ду+е %д тримесеа*

2) ак% &е д%$в%ла $а %бав-ае делатн%сти рибав-ена на %сн%вунеистинити %датака*

) ак% %сл%ве у ве$и са арти&ама %д вредн%сти не %бав-а у складу са%вим $ак%н%м*

4) ак% рестане да исуава усл%ве р%исане $а д%би&ае д%$в%ле $а%бав-ае делатн%сти*

) ак% рекри %баве$у $абране маниулаи&е*

6) ак% не исуава усл%ве $а %сл%вае у складу са %дредбама %в%г$ак%на % %тклаау ри$ика*

7) ак% се не ридр+ава %длуке % ривремен%& $абрани %бав-ааделатн%сти*

) ак% у р%ку утврђен%м акт%м 3%миси&е не %стуи % нал%гу $а%тклаае утврђени не$ак%нит%сти, %дн%сн% неравилн%сти.

 Hк% бр%керск%8дилерск% друтв% %бавести 3%миси&у % рестанку%бав-аа делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва и %днесе $атев $абрисае и$ регистра д%$в%ла и$дати $а %бав-ае те делатн%сти, 3%миси&а%ду$има т%м друтву д%$в%лу $а %бав-ае делатн%сти.

П%себна равила стеа&н%г %стука!лан 7

B слуа&у %ду$имаа бр%керск%8дилерск%м друтву д%$в%ле $а рад,3%миси&а % слу+бен%& ду+н%сти %кре5е %стуак ликвидаи&е, %дн%сн% стеа&ау складу са $ак%н%м, ак% %вим $ак%н%м ни&е друки&е %дређен%.

Aан%м д%н%еа рееа % %ду$имау бр%керск%8дилерск%м друтвуд%$в%ле $а рад, 3%миси&а да&е нал%г бани к%д к%&е се в%де рауни %в%г друтвада и$ври бл%каду ти рауна.

B %стуку стеа&а бр%керск%8дилерск%г друтва стеа&ни уравник нем%+е %дустати %д уг%в%ра % ку%вини и р%да&и арти&а %д вредн%сти к%&е &е$ак-уил% т% друтв%.

;$ стеа&не масе бр%керск%8дилерск%г друтва и$луу&у се %тра+иваа

кли&ената т%г друтва % %сн%ву улагаа у арти&е %д вредн%сти, ка% и%тра+иваа Реублике и 9ар%дне банке Срби&е % т%м %сн%ву.

#длука % %тварау %стука ликвидаи&е, %дн%сн% стеа&а над бр%керск%8дилерским друтв%м д%став-а се 3%миси&и.

2. Овлашћене банке

#вла5ее $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва

!лан 76

<анка м%+е %бав-ати делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва ак%

д%би&е д%$в%лу 3%миси&е $а %бав-ае делатн%сти (у да-ем тексту' %вла5енабанка).

Page 59: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 59/87

Bсл%ви $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва

!лан 77

Aелатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва %вла5ена банка %бав-а %д

усл%в%м') да $а т% има %себан %ргани$аи%ни де%*2) да у %сл%вним кигама %бе$беди %себну евидени&у и %датке %

%сл%вау т%г %ргани$аи%н%г дела*) да исуава усл%ве кадр%вске и %ргани$аи%не %с%с%б-ен%сти и

тенике %рем-ен%сти $а %бав-ае ти делатн%сти.#вла5ена банка д%н%си равила %сл%ваа арти&ама %д вредн%сти,

%ргани$аи%н%г дела и$ става . %в%г лана, на к%&а 3%миси&а да&е сагласн%ст.

?ере у над$%ру!лан 7

 Hк% 3%миси&а у %стуку над$%ра утврди не$ак%нит%сти, %дн%сн%неравилн%сти у %сл%вау %вла5ене банке, реее % реду$етим мерамад%став-а 9ар%дн%& бани Срби&е.

С%дна римена!лан 7

#дредбе %в%г $ак%на % делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва,усл%вима и д%$в%ли $а %бав-ае %ве делатн%сти, д%стави %датака,равилима сигурн%г и д%бр%г %сл%ваа, и$ветавау, над$%ру над%сл%ваем, мерама у над$%ру и рестанку %бав-аа делатн%сти, к%&е су %вим$ак%н%м р%исане $а бр%керск%8дилерск% друтв%, с%дн% се римеу&у и на%вла5ену банку.

3. Кастоди банка

#вла5ее $а %бав-ае делатн%сти каст%ди банке!лан 0

<анка (у да-ем тексту' каст%ди банка) м%+е %бав-ати делатн%стикаст%ди банке ак% д%$в%лу $а %бав-ае те делатн%сти д%би&е %д 3%миси&е.3%миси&а в%ди регистар д%$в%ла и$дати $а %бав-ае делатн%сти каст%дибанке.

9ар%дна банка Срби&е м%+е да %бав-а %сл%ве каст%ди банке бе$д%$в%ле 3%миси&е 8 $а арти&е %д вредн%сти и&и су и$дава%и Реублика и

 &единие терит%ри&алне аут%н%ми&е и л%калне сам%ураве.

Aелатн%ст каст%ди банке!лан

B %квиру св%&е делатн%сти, каст%ди банка %бав-а следе5е %сл%ве') %твара и в%ди рауне арти&а %д вредн%сти к%д ентралн%г регистра у

име и $а раун $ак%нити ималаа 8 св%&и кли&ената (власники раун арти&а%д вредн%сти)*

2) %твара и в%ди рауне арти&а %д вредн%сти к%д ентралн%г регистра, уиме каст%ди банке, а $а раун $ак%нити ималаа 8 св%&и кли&ената, %дн%сн% уиме св%&и кли&ената к%&и нису $ак%нити има%и ти арти&а, а $а раун

$ак%нити ималаа ($бирни каст%ди раун)*

Page 60: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 60/87

) и$врава нал%ге $а рен%с рава и$ арти&а %д вредн%сти и нал%ге $ауис рава тре5и лиа на арти&ама %д вредн%сти и стара се % рен%су раваи$ ти арти&а*

4) нала5у&е %тра+иваа %д и$давалаа % %сн%ву д%сели арти&а %двредн%сти, камата и дивиденди $а раун $ак%нити ималаа ти арти&а и старасе % %стваривау други рава к%&а риада&у $ак%нитим има%има арти&а %двредн%сти к%&и су ени кли&енти*

) ру+а услуге %$а&м-иваа арти&а %д вредн%сти*6) %баветава аки%наре % г%диим скутинама аки%нарски

друтава и $астуа и на тим скутинама*7) % %вла5еу кли&ента стара се % и$вравау %рески %баве$а

кли&ента % %сн%ву арти&а %д вредн%сти и&и &е кли&ент $ак%нити имала*) %бав-а друге %сл%ве у складу са $ак%н%м к%&им су уређени

инвестии%ни 1%нд%ви и д%бр%в%-ни ен$и&ски 1%нд%ви и другим $ак%н%м иравилима %сл%ваа каст%ди банке.

3аст%ди банка м%+е %бав-ати и %сл%ве к%&и се %дн%се и на друге1инанси&ске инструменте.

3ада %бав-а %сл%ве и$ става . та. ) и 2) %в%г лана, каст%ди банка &еду+на да се стара да на н%ван%м, %дн%сн% власник%м рауну кли&ента имад%в%-н% средстава, %дн%сн% арти&а %д вредн%сти на дан салдираа.

3ада %бав-а %сл%ве и$ става . така 2) %в%г лана, каст%ди банка &еду+на да в%ди %себну евидени&у % арти&ама %д вредн%сти и лиима у и&еиме %бав-а те %сл%ве, да %датке и$ те евидени&е ува ка% %сл%вну та&ну ида и $атити %д не%вла5ен%г к%ри5еа, и$мена или губитака.

3аст%ди банка %бав-а св%&у делатн%ст ак% &е лан ентралн%г регистра иак% има %себан %ргани$аи%ни де% к%&и &е теники и кадр%вски %с%с%б-ен $а%бав-ае %сл%ва каст%ди банке.

3аст%ди банка не м%+е %бав-ати делатн%сти бр%керск%8дилерск%гдрутва и$ лана 24. став . %в%г $ак%на.

>арти&е %д вредн%сти к%&е се в%де на власник%м рауну кли&ената и на$бирн%м каст%ди рауну нису власнитв% каст%ди банке и не ула$е у енуим%вину, не м%гу се ук-уити у ликвидаи%ну или стеа&ну масу, нити се м%гук%ристити $а и$миривае %баве$а %ве банке рема тре5им лиима.

>арти&ама %д вредн%сти к%&е се в%де на каст%ди рауну, каст%ди банкам%+е рас%лагати сам% на %сн%ву нал%га кли&ента.

3аст%ди банка &е ду+на да, на $атев кли&ента, %дма и$да %баветее %стау средстава на ег%в%м каст%ди рауну, а на&касни&е у р%ку %д три дана %ддана %днет%г $атева.

9а арти&е %д вредн%сти к%&е %$а&м-у&е каст%ди банка, с%дн% серимеу&у %дредбе лана 70. %в%г $ак%на.

A%$в%ла $а %бав-ае %сл%ва каст%ди банке!лан 2

Садр+ину $атева $а давае д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти каст%дибанке р%ису&е 3%миси&а.

B$ $атев и$ става . %в%г лана рила+е се') статут банке*2) д%ка$ да &е банка лан ентралн%г регистра*) равила %сл%ваа каст%ди банке*4) д%ка$ да банка има %себан %ргани$аи%ни де% $а %бав-ае %сл%ва

каст%ди банке*) д%ка$ да банка исуава усл%ве кадр%вске и %ргани$аи%не

%с%с%б-ен%сти $а %бав-ае %сл%ва каст%ди банке*

Page 61: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 61/87

6) д%ка$ да банка исуава усл%в тенике %рем-ен%сти $а %бав-ае%сл%ва каст%ди банке, %дн%сн% да има %дг%вара&у5и ин1%рмаи%ни систем $а%бав-ае ти %сл%ва.

3%миси&а да&е рет%дну сагласн%ст $а имен%вае лиа к%&е 5ерук%в%дити %сл%вима каст%ди банке.

Bсл%ве кадр%вске и %ргани$аи%не %с%с%б-ен%сти и тенике%рем-ен%сти $а %бав-ае делатн%сти каст%ди банке р%ису&е 3%миси&а.

Правн% лие к%&е ни&е д%бил% д%$в%лу $а %бав-ае делатн%сти каст%дибанке у складу са %вим $ак%н%м, ка% ни реду$етник, не м%гу бити уисани урегистар ривредни суб&еката, нити у равн%м р%мету м%гу к%ристити на$ивкаст%ди банке, %дн%сн% реи и$веден%г $наеа, %сим ак% т% ни&е р%исан%другим $ак%н%м.

Правила %сл%ваа каст%ди банкеи $ак-уее уг%в%ра

!лан

3аст%ди банка д%н%си равила %сл%ваа са арти&ама %д вредн%сти у

%гледу %бав-аа каст%ди %сл%ва, на к%&а сагласн%ст да&е 3%миси&а.Правилима и$ става . %в%г лана %себн% се утврђу&у') врсте каст%ди %сл%ва к%&е %бав-а каст%ди банка*2) врсте нал%га кли&ената и наин и%в%г и$вреа*) наин %стуаа са арти&ама %д вредн%сти и н%ваним средствима

кли&ента*4) рава и %баве$е каст%ди банке и ени кли&ената.3%миси&а бли+е р%ису&е садр+ину и наин %б&ав-иваа равила и$

става . %в%г лана.3аст%ди банка &е ду+на да с кли&ент%м $ак-уи исмени уг%в%р, к%&им се

регулиу и%ва међус%бна рава и %баве$е у %бав-ау каст%ди %сл%вакаст%ди банке, у складу са %вим $ак%н%м и равилима и$ става . %в%г лана.

Gа%слени и лан%ви ураве банке к%&а %бав-а %сл%ве каст%ди банкеду+ни су да, ка% %сл%вну та&ну, ува&у %датке % стау и р%мету на раунимаарти&а %д вредн%сти кли&ената, ка% и друге %датке $а к%&е су са$нали у%бав-ау %сл%ва каст%ди банке и не сме&у и са%тавати тре5им лиима,нити к%ристити или %м%гу5ити тре5им лиима да и к%ристе.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, %даи и$ т%г става м%гу се са%таватии став-ати на увид тре5им лиима'

) на %сн%ву исмен%г %д%бреа кли&ента*2) рилик%м над$%ра $ак%нит%сти %сл%ваа к%&и ври %вла5ен% лие

3%миси&е*) на %сн%ву нал%га суда, %дн%сн% друг%г надле+н%г др+авн%г %ргана.

С%дна римена!лан 4

#дредбе %в%г $ак%на % давау д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти, %рееу % уису у регистар ривредни суб&еката и р%ку $а д%н%ее т%грееа, % и$ветавау, % над$%ру и мерама у над$%ру и % рестанку%бав-аа делатн%сти к%&е су р%исане $а бр%керск%8дилерск% друтв%,с%дн% се римеу&у и на каст%ди банку.

Page 62: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 62/87

XIV ЦЕНТРАЛНИ РЕГИСТАР ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ

#ргани$аи&а!лан

ентрални регистар &е равн% лие к%&е се %ргани$у&е и %слу&е ка%

$атв%рен% аки%нарск% друтв% у складу са %вим $ак%н%м и $ак%н%м к%&им сеуређу&у ривредна друтва.

ентрални регистар аки&е и$да&е св%м %снивау, %дн%сн% %граниен%мбр%&у други лиа.

 Hки&е ентралн%г регистра су %бине са рав%м гласа.

9а$ив и седите!лан 6

ентрални регистар %слу&е %д следе5им имен%м' ентрални регистар,де% и клиринг арти&а %д вредн%сти аки%нарск% друтв%.

Скра5ен% %сл%вн% име ентралн%г регистра &е' ентрални регистар

арти&а %д вредн%сти а.д.Седите ентралн%г регистра &е у <е%граду.ентрални регистар м%+е имати %ргани$аи%не дел%ве и ван седита,

к%&и нема&у св%&ств% равн%г лиа.

Aелатн%ст!лан 7

Прете+на делатн%ст ентралн%г регистра &е клиринг и салдирае %баве$аи %тра+иваа у арти&ама %д вредн%сти и н%ву настали на %сн%ву$ак-уени %сл%ва са арти&ама %д вредн%сти.

П%ред делатн%сти и$ става . %в%г лана ентрални регистар %бав-а и') в%ђее регистра арти&а %д вредн%сти*2) в%ђее евидени&а арти&а %д вредн%сти на раунима и$дава%а*) в%ђее и евидени&а рауна арти&а %д вредн%сти и други рауна у

складу са %вим $ак%н%м лан%ва ентралн%г регистра и и%ви кли&ената*4) уис рава тре5и лиа на арти&ама %д вредн%сти*) увае матери&али$%вани арти&а %д вредн%сти*6) в%ђее н%вани рауна лан%ва ентралн%г регистра*7) уки+авае матери&али$%вани арти&а %д вредн%сти у

дематери&али$%ван%& 1%рми*) клиринг и салдирае %баве$а и %тра+иваа у арти&ама %д вредн%сти

и н%ву настали на %сн%ву $ак-уени %сл%ва са арти&ама %д вредн%сти иутврђивае стаа %баве$а и %тра+иваа лан%ва ентралн%г регистра и

и%ви кли&ената %сле и$миреа међус%бни %баве$а и %тра+иваа, и т% ур%ку утврђен%м равилима %сл%ваа ентралн%г регистра*) клиринг и салдирае ин%страни арти&а %д вредн%сти к%&има се тргу&е

у Реублии*0) рен%с арти&а %д вредн%сти на рауне лан%ва ентралн%г регистра и

$ак%нити ималаа ти арти&а*) утврђивае и д%дела &едн%%бра$н%г иденти1икаи%н%г бр%&а арти&а

%д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената*2) в%ђее и1арника врста арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски

инструмената*) %сл%ве у ве$и са к%р%ративним радама*4) %браунавае %ре$а на рен%с ас%лутни рава на арти&ама %д

вредн%сти у складу са $ак%н%м к%&и регулие %ре$е на им%вину*

Page 63: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 63/87

) сараду са међунар%дним %ргани$аи&ама к%&е се баве %сл%вимарегистраи&е, клиринга и салдираа арти&а %д вредн%сти и н%ва % %сн%ву%сл%ва са арти&ама %д вредн%сти*

6) друге %сл%ве у ве$и са арти&ама %д вредн%сти.ентрални регистар у уравним стварима с%дн% римеу&е %дредбе

$ак%на к%&им се уређу&е уравни %стуак.Рееа ентралн%г регистра су к%нана и р%тив и се м%+е %кренути

уравни с%р.

#сн%вни каитал!лан

9%вани де% %сн%вн%г каитала ентралн%г регистра не м%+е бити маи%д 0.000 евра у динарск%& р%тиввредн%сти % $ванин%м средем курсудинара 9ар%дне банке Срби&е на дан улате.

Средства $а рад ентралн%г регистра %бе$беђу&у се и$ накнада $а%бав-ае %сл%ва и$ лана 7. у складу са равилник%м % тари1и т%грегистра, ка% и и$ други и$в%ра, у складу са $ак%н%м.

Bде% др+авн%г каитала у ентралн%м регистру не м%+е бити маи %дE.

Bис у регистар ривредни суб&еката!лан

ентрални регистар стие св%&ств% равн%г лиа уис%м у регистарривредни суб&еката.

ентрални регистар &е ду+ан да, у р%ку %д седам дана %д дана ри&емарееа % уису у регистар ривредни суб&еката, 3%миси&и д%стави и$в%д и$уиса у регистар ривредни суб&еката.

;суее %баве$а!лан 0

#баве$е настале % %сн%ву $ак-уени %сл%ва на %ргани$%ван%мтр+иту и ван %ргани$%ван%г тр+ита и$врава&у се рек% ентралн%грегистра у складу са равилима %сл%ваа ентралн%г регистра.

;$врее %баве$е рен%са рава и$ арти&а %д вредн%сти % %сн%вуи$даваа ти арти&а и уг%в%ра % и%в%& р%да&и ври се сам% $а ку-енеарти&е %д вредн%сти к%&е су ист%времен% ла5ене.

!лан%ви ентралн%г регистра н%ване %баве$е настале % %сн%ву$ак-уени %сл%ва с тим арти&ама и$врава&у рек% н%вани рауна к%&и сев%де к%д ентралн%г регистра.

Прен%с рава и$ арти&а %д вредн%стии уис рава тре5и лиа

!лан

Прен%с рава и$ арти&а %д вредн%сти % %сн%ву и$даваа, уг%в%ра %р%да&и и уг%в%ра % $а&му ври се на %сн%ву нал%га $а рен%с к%&и да&е ланентралн%г регистра, а у складу са актима ентралн%г регистра.

Прен%с рава и$ арти&а %д вредн%сти % %сн%ву равн%г следбенитваври се на %сн%ву равн%сна+не судске ресуде.

Прен%с рава и$ арти&а %д вредн%сти % %сн%ву уг%в%ра % %кл%ну врисе на %сн%ву исмен%г уг%в%ра % %кл%ну к%&и &е %вери% надле+ни %рган.

Page 64: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 64/87

!лан 2

Bис рава тре5и лиа на арти&ама %д вредн%сти, ентрални регистарври на %сн%ву нал%га $а уис $ак%нит%г има%а, %дн%сн% лиа к%&е %н %властиили $ак%нск%г $астуника.

#ргани ентралн%г регистра!лан

#ргани ентралн%г регистра су Скутина и Bравни %дб%р.

#вла5еа Скутине ентралн%г регистра!лан 4

#вла5еа Скутине ентралн%г регистра ври =лада рек%%вла5ени редставника.

3ада се %ве5а бр%& аки%нара, Скутину ентралн%г регистра инеаки%нари са рав%м урав-аа.

Прав% урав-аа аки%нари %ствару&у не%средн% или рек% св%&и

редставника.B име Реублике ка% аки%нара, рав% и$ става . %в%г лана ври =лада.Статут%м ентралн%г регистра утврђу&е се минимални бр%& аки&а ка%

усл%в $а ланств% у Скутини ентралн%г регистра.

Скутина ентралн%г регистра!лан

Скутина ентралн%г регистра') д%н%си статут ентралн%г регистра*2) д%н%си акте %сл%вне %литике*) д%н%си акте к%&има 5е се бли+е уредити усл%ви и наин %бав-аа

делатн%сти ентралн%г регистра*4) ра$матра г%дие и$вета&е Bравн%г %дб%ра*) усва&а г%дии раун ентралн%г регистра и %длуу&е % у%треби и

рас%ређивау %стварене д%бити, %дн%сн% %кри5у губитака*6) %длуу&е % %ве5ау %сн%вн%г каитала ентралн%г регистра и висини

улагаа у %сн%вна средства ентралн%г регистра*7) %длуу&е % и$н%су и структури ре$ерви сигурн%сти*) имену&е и ра$реава лан%ве Bравн%г %дб%ра*) %длуу&е % статусним р%менама и р%менама равне 1%рме

ентралн%г регистра*0) имену&е и ра$реава реви$%ра*) д%н%си лан ра$в%&а ентралн%г регистра*

2) д%н%си %сл%вник % св%м раду*) д%н%си и друге %длуке у складу са $ак%н%м и статут%м ентралн%г

регистра.

Bравни %дб%р!лан 6

Bравни %дб%р има редседника, $аменика редседника и три лана.!лан%ве Bравн%г %дб%ра имену&е и ра$реава Скутина ентралн%г

регистра.?андат лан%ва Bравн%г %дб%ра &е етири г%дине и иста лиа м%гу бити

%н%в% бирана.

Page 65: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 65/87

!лан 7

Председника и $аменика редседника Bравн%г %дб%ра ентралн%грегистра бира&у лан%ви Bравн%г %дб%ра и$ св%&и ред%ва.

!лан

Bравни %дб%р ентралн%г регистра') са$ива седние Скутине ентралн%г регистра*2) рирема редл%ге $а Скутину ентралн%г регистра и и$врава

ене %длуке*) ра$матра и редла+е усва&ае и$вета&а % %сл%вау ентралн%г

регистра у т%ку г%дине*4) %дн%си Скутини ентралн%г регистра и$вета& % %сл%вау*) и$да&е аки&е и утврђу&е и%ву вредн%ст, ка% и вредн%ст им%вине

ентралн%г регистра, у складу са $ак%н%м*6) утврђу&е и$н%с и дан дивиденде, дан ла5аа и %стуак ла5аа

дивиденде*

7) %длуу&е % давау и %%$ивау р%куре*) д%н%си %ти акт % %ргани$аи&и и системати$аи&и*) д%н%си %сл%вник % св%м раду*0) %бав-а и друге %сл%ве утврђене $ак%н%м к%&им се уређу&е равни

%л%+а& ривредни друтава и статут%м ентралн%г регистра.

!лан

# итаима и$ св%г дел%круга Bравни %дб%р %длуу&е ве5ин%м глас%ва.B слуа&у &еднаке %деле глас%ва, %длуу&у5и &е глас редседника

Bравн%г %дб%ра.

!лан 200

#ти акти ентралн%г регистра су статут, равила %сл%ваа,равилник % тари1и, уутства и други %ти акти к%&има се на %ти наинуређу&у итаа битна $а рад ентралн%г регистра.

3%миси&а да&е сагласн%ст на статут, равила %сл%ваа и равилник %тари1и ентралн%г регистра.

 Hкти и$ става 2. %в%г лана %б&ав-у&у се у "Слу+бен%м гласнику РС", ур%ку %д %сам дана %д дана д%би&аа сагласн%сти и$ т%г става.

!лан 20

Статут%м ентралн%г регистра нар%ит% се утврђу&у'

) усл%ви $а ри&ем у ланств% ентралн%г регистра*2) рава и %баве$е лан%ва ентралн%г регистра*) рестанак ланства у ентралн%м регистру*4) на$ив и седите ентралн%г регистра*) делатн%ст, %дн%сн% %сл%ви*6) %ргани ентралн%г регистра, дел%круг, %дг%в%рн%ст и наин

%длуиваа %ргана*7) $астуае ентралн%г регистра и %дг%в%рн%ст $а %баве$е*) рас%дела д%бити и сн%ее губитака*) наин 1%рмираа и к%ри5еа 1%нд%ва и средстава ре$ерви

ентралн%г регистра*0) унутраа %ргани$аи&а ентралн%г регистра*

) %ти акти и наин и%в%г д%н%еа*2) наин и %стуак и$мене статута*

Page 66: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 66/87

) друга итаа %д $наа&а $а рад и %сл%вае ентралн%г регистра, ускладу са $ак%н%м.

Правила %сл%ваа!лан 202

Правилима %сл%ваа ентралн%г регистра нар%ит% се утврђу&у'8 наин %бав-аа %сл%ва регистра*8 наин %твараа и в%ђеа рауна арти&а %д вредн%сти*8 наин %твараа и в%ђеа н%вани рауна*8 наин уваа арти&а %д вредн%сти*8 наин клиринга и салдираа %баве$а и %тра+иваа настали % %сн%ву

$ак-уени %сл%ва са арти&ама %д вредн%сти*8 наин рен%са рава и$ арти&а %д вредн%сти и рен%са ти арти&а, ка%

и садр+ина нал%га $а рен%с рава и$ арти&а %д вредн%сти (у да-ем тексту'нал%г $а рен%с) и нал%га $а уис рава тре5и лиа на арти&ама %д вредн%сти(у да-ем тексту' нал%г $а уис)*

8 наин %бра$%ваа и к%ри5еа гарантн%г 1%нда и други наин

%тклааа ри$ика у слуа&у неи$вреа %баве$а лана ентралн%г регистра*8 друга итаа %д $наа&а $а рад ентралн%г регистра.<ли+е усл%ве % ср%в%ђеу равила %сл%ваа утврђу&е Bравни %дб%р

ентралн%г регистра.

Правилник % тари1и!лан 20

Правилник%м % тари1и ентралн%г регистра утврђу&е се висиналанарине и накнада к%&е ентрални регистар нала5у&е $а %бав-ае св%&иуслуга.

!лан%ви ентралн%г регистраи и%ва рава и %баве$е

!лан 204

!лан%ви ентралн%г регистра м%гу бити Реублика, 9ар%дна банкаСрби&е, бр%керск%8дилерска друтва, %вла5ене банке, каст%ди банке, банке,%ргани$ат%ри тр+ита, друтва $а урав-ае 1%нд%вима и ин%страна равналиа к%&а %бав-а&у %сл%ве клиринга и салдираа арти&а %д вредн%сти.

При&ем у ланств% ентралн%г регистра ври се на %сн%ву %днет%г$атева и д%кументаи&е р%исане %тим актима ентралн%г регистра.

ентрални регистар &е ду+ан да, у р%ку %д 0 дана %д дана ри&ема$атева и$ става 2. %в%г лана, д%несе реее % ри&ему у ланств%

ентралн%г регистра.Реее и$ става . %в%г лана &е к%нан%, а р%тив ега се м%+е%кренути уравни с%р.

!лан 20

Права и %баве$е ентралн%г регистра рема лану ентралн%г регистра,ка% и рава и %баве$е т%г лана, утврђу&у се актима ентралн%г регистра к%&и се%б&ав-у&у у "Слу+бен%м гласнику Реублике Срби&е".

!лан 206

Gа тету насталу даваем не$ак%нити и нетани нал%га $а уис рава

к%&а су редмет уиса у ентрални регистар, лан%ви ентралн%г регистра%дг%вара&у има%има ти рава.

Page 67: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 67/87

!лан 207

ентрални регистар ври к%нтр%лу св%г лана у делу %сл%ва и$надле+н%сти ентралн%г регистра.

B вреу к%нтр%ле и$ става . %в%г лана, ентрални регистар има рав%

не%средн%г увида у д%кументаи&у у ве$и са %сл%вима и$ т%г става.# нала$има к%нтр%ле и$ ст. . и 2. %в%г лана, ентрални регистар

%баветава 3%миси&у.

Престанак ланства!лан 20

!лану ентралн%г регистра реста&е ланств% у ентралн%м регистру') ак% му &е %ду$ета д%$в%ла $а рад, %дн%сн% д%$в%ла $а %бав-ае

делатн%сти*2) ак% не исуава усл%ве на %сн%ву к%&и &е рим-ен у ланств%

ентралн%г регистра*

) ак% не и$врава %баве$е рема ентралн%м регистру*4) ак% не %ту&е %те акте ентралн%г регистра*) у другим слуа&евима утврђеним статут%м ентралн%г регистра.

Рауни!лан 20

B ентралн%м регистру %твара&у се и в%де следе5и рауни') рауни арти&а %д вредн%сти лан%ва ентралн%г регистра*2) рауни де%н%вани арти&а %д вредн%сти*) емиси%ни рауни.

B %квиру рауна и$ става . така ) %в%г лана, в%де се следе5и рауни'8 власники рауни арти&а %д вредн%сти*8 рауни урав-аа*8 $бирни каст%ди раун и други рауни арти&а %д вредн%сти у складу саравилима %сл%ваа ентралн%г регистра.

B ентралн%м регистру %твара&у се и в%де следе5и н%вани рауни'8 н%вани рауни лан%ва ентралн%г регистра,8 рауни гарантни 1%нд%ва лан%ва ентралн%г регистра.

9%ване рауне ентралн%г регистра %твара и в%ди 9ар%дна банкаСрби&е.

B %квиру н%ван%г рауна Реублике к%д ентралн%г регистра %твара се%драун Hки&ск%г 1%нда на к%&и се рику-а&у средства %д р%да&е аки&а к%&уври Hки&ски 1%нд.

!лан 20

Jубитак ентралн%г регистра к%&и се не м%+е %крити и$ средставаентралн%г регистра, %крива се смаеем %сн%вн%г каитала ентралн%грегистра, у складу са $ак%н%м.

Aу+н%ст и %дг%в%рн%ст ентралн%г регистра!лан 2

ентрални регистар &е ду+ан да ин1%рмаи%ни систем и %датке к%&имарас%ла+е $атити %д не%вла5ен%г к%ри5еа, и$мена и губитака.

Page 68: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 68/87

ентрални регистар &е ду+ан да тра&н% ува д%кументаи&у и %датке$абеле+ене на електр%нским меди&има, ак% другим $ак%н%м ни&е друки&ер%исан%.

ентрални регистар &е ду+ан да сигурн%ст нерекидн%г 1унки%нисааин1%рмаи%н%г система %бе$беди 1%рмираем секундарне ба$е %датака исекундарн%г раунарск%г система име се %бе$беђу&е к%нтинуитет ег%в%г радау слуа&у %лаве, %+ара и др. и к%&и м%ра бити уда-ен %д места на к%ме сенала$и римарни ин1%рмаи%ни систем ентралн%г регистра.

П%даи садр+ани у ентралн%м регистру су та&ни %даи и са%тава&усе сам% %д усл%в%м и на наин к%&и су р%исани %вим $ак%н%м, на $атев судаили друг%г надле+н%г %ргана.

ентрални регистар &е ду+ан да лану ентралн%г регистра %м%гу5и увиду де% ба$е %датака ентралн%г регистра к%&и се %дн%си на т%г лана и ег%векли&енте, %дн%сн% да му и$да и$в%д са тим %даима, у складу с равилима%сл%ваа ентралн%г регистра.

П%даи и$ &единствене евидени&е аки%нара и$давалаа су &авни %даии %б&ав-у&у се на интернет странии ентралн%г регистра на наин р%исан

актима ентралн%г регистра.

!лан 22

ентрални регистар %дг%вара и$дава%у, власнику арти&а %д вредн%сти,%дн%сн% $ак%нит%м има%у рава к%&а су редмет уиса у ентрални регистар$а тету насталу неи$вреем, %дн%сн% неравилним и$вреем нал%га $арен%с, %дн%сн% %вред%м други %баве$а утврђени %вим $ак%н%м, ка% и $атету насталу $б%г нетан%сти или губитка %датака у %стуку $аменематери&али$%вани арти&а %д вредн%сти $а дематери&али$%ване арти&е %двредн%сти.

Aавае сагласн%сти!лан 2

ентрални регистар &е ду+ан да %д 3%миси&е рибави рет%днусагласн%ст на и$мене статута, равила %сл%ваа и равилник % тари1иентралн%г регистра, ка% и рет%дну сагласн%ст $а имен%вае лана ураве.

9ад$%р и мере!лан 24

3%миси&а ври над$%р над $ак%нит%5у %сл%ваа ентралн%г регистра,% ему састав-а $аисник.

B %стуку и$ става . %в%г лана, 3%миси&а м%+е да регледа акте,

%сл%вне киге и друге д%кументе ентралн%г регистра.

!лан 2

 Hк% ри %бав-ау над$%ра и$ лана 24. %в%г $ак%на утврдине$ак%нит%сти или неравилн%сти, 3%миси&а да&е нал%ге $а и%в% %тклааеи реду$има &едну или вие мера, у складу са %вим $ак%н%м и св%&им актима.

# реду$етим мерама и$ става . %в%г лана, 3%миси&а д%н%си реее.3%миси&а р%ису&е наин вреа над$%ра, %стуак и$даваа нал%га и

реду$имаа мера и$ %в%г лана, ка% и р%к%ве $а и$вравае нал%га итра&ае мера.

Page 69: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 69/87

П%дн%ее и$вета&а!лан 26

# регистраи&и, клирингу и салдирау арти&а %д вредн%сти, ка% и %другим иениама $наа&ним $а %ргани$%ван% тр+ите, ентрални регистар%дн%си и$вета& 3%миси&и.

3%миси&а р%ису&е садр+а& и наин %дн%еа и$вета&а и$ става . %в%глана.

ентрални регистар &авн% %б&ав-у&е г%дии и$вета& % св%м %сл%вау,у складу са акт%м 3%миси&е и д%став-а га 3%миси&и.

С%дна римена!лан 27

#дредбе %в%г $ак%на % $а%сленима на бер$и, % увау %сл%вне та&не$а%слени, %дн%сн% лан%ва ураве и % $абраеним %сл%вима на бер$и,с%дн% се римеу&у на ентрални регистар.

#вла5еа 9ар%дне банке Срби&е!лан 2

9ар%дна банка Срби&е д%н%си р%исе к%&има се уређу&е наин %бав-аалатн%г р%мета рек% н%вани рауна к%д ентралн%г регистра.

9ар%дна банка Срби&е ври к%нтр%лу $ак%нит%сти %сл%ваа ентралн%грегистра и ег%ви лан%ва у делу к%&и се %дн%си на %бав-ае латн%гр%мета рек% н%вани рауна к%д ентралн%г регистра.

XV КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ

Статус 3%миси&е!лан 2

3%миси&а &е не$ависна и сам%стална %ргани$аи&а Реублике Срби&е.Gа %бав-ае %сл%ва и$ св%&е надле+н%сти 3%миси&а &е %дг%в%рна

9ар%дн%& скутини Реублике Срби&е.3%миси&а &е равн% лие.Седите 3%миси&е &е у <е%граду.

9адле+н%сти 3%миси&е!лан 220

B %квиру св%&и надле+н%сти, 3%миси&а') д%н%си акте ради ср%в%ђеа %в%г $ак%на*

2) %д%брава и$давае арти&а %д вредн%сти са и бе$ &авне %нуде*) %д%брава равним лиима статус р%1еси%нални инвестит%ра ускладу са %вим $ак%н%м и св%&им акт%м*

4) да&е д%$в%ле $а рад и сагласн%сти у складу са %вим $ак%н%м и $ак%н%мк%&им се уређу&е %снивае и %сл%вае инвестии%ни 1%нд%ва*

) да&е д%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва ускладу са %вим $ак%н%м*

6) ври над$%р над %сл%ваем бр%керск%8дилерски друтава, бер$и,%ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита, друтава $а урав-ае, инвестии%ни1%нд%ва, ентралн%г регистра, %вла5ени банака, каст%ди банака,и$давалаа арти&а %д вредн%сти, инвестит%ра, р%1еси%нални инвестит%ра идруги лиа 8 у делу %сл%ва к%&е %ни %бав-а&у на %ргани$%ван%м тр+иту у

складу са %вим $ак%н%м, $ак%н%м к%&им се уређу&е реу$имае аки%нарскидрутава, $ак%н%м к%&им се уређу&у инвестии%ни 1%нд%ви и р%исима

Page 70: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 70/87

д%нетим на %сн%ву %ви $ак%на, ка% и другим $ак%нима к%&и регулиу редметнуматери&у*

7) $атева ин1%рмаи&е %д сви %вла5ени уесника и %ргани$ат%ратр+ита и и%ви реви$%ра*

) %ргани$у&е, реду$има и к%нтр%лие ср%в%ђее мера к%&има се%бе$беђу&е е1икасн% 1унки%нисае %ргани$%ван%г тр+ита и $атитаинвестит%ра*

) утврђу&е бли+и садр+а& %баве$ни ин1%рмаи&а к%&е &%& се д%став-а&у и &авн% %б&ав-у&у*

0) утврђу&е критери&уме к%&е м%ра&у исунити ин1%рмаи%ни системи%вла5ени уесника к%&и %слу&у са арти&ама %д вредн%сти, ентралн%грегистра, бер$и и %ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита, а $а %бав-аетрг%вине арти&ама %д вредн%сти*

) в%ди регистре у складу са %вим $ак%н%м, $ак%н%м к%&им се уређу&ереу$имае аки%нарски друтава и $ак%н%м к%&им се уређу&у инвестии%ни1%нд%ви*

2) утврђу&е наин уваа д%кументаи&е $а %вла5ене уеснике к%&и

%слу&у са арти&ама %д вредн%сти, ентрални регистар, бер$е и %ргани$ат%реванбер$анск%г тр+ита*) %дн%си надле+н%м др+авн%м %ргану ри&аву р%тив %вла5ени

уесника к%&и %слу&у са арти&ама %д вредн%сти, ентралн%г регистра, бер$е, и%ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита $а к%&е у %стуку над$%ра утврди даима&у %беле+&а кривин%г дела, ривредн%г рестуа или рекра&а, %дн%сн%%реск%г кривин%г дела и %реск%г рекра&а*

4) рати стае и кретае на %ргани$%ван%м тр+иту и реду$има мере$а %тклаае %реме5а&а на т%м тр+иту*

) сарађу&е са међунар%дним %ргани$аи&ама, страним регулат%рним%рганима и другим д%ма5им, %дн%сн% страним %рганима и %ргани$аи&ама радиру+аа равне %м%5и, ра$мене ин1%рмаи&а и у другим слуа&евима кад $а

тим %ст%&и %треба, у складу са $ак%н%м*6) да&е ин1%рмаи&е % %ргани$%ван%м тр+иту*7) %бав-а и друге %сл%ве утврђене %вим и другим $ак%н%м.3%миси&а м%+е %кренути и в%дити ред суд%м %стуак ради $атите

интереса инвестит%ра и други лиа $а к%&а утврди да им &е %вређен%%дређен% рав% или на раву $асн%ван интерес, а у ве$и са %сл%вима саарти&ама %д вредн%сти и другим 1инанси&ским инструментима.

П%сл%ве и$ става . та. )84) %в%г лана 3%миси&а %бав-а ка% %верене%сл%ве.

#та %вла5еа 3%миси&еу ср%в%ђеу %стука над$%ра

!лан 22

3%миси&а %бав-а над$%р увид%м у и$вета&е и д%кументаи&у и %стале%датке к%&е су суб&екти над$%ра редвиђени у лану 220. став . така 6) %в%г$ак%на %баве$ни в%дити или 3%миси&и д%став-ати рема %дредбама %в%г$ак%на и р%исима д%нетим на %сн%ву %в%г $ак%на, анали$%м ти %датака, ка%и у$имаем и$&ава %д %дг%в%рни лиа и %стали $а%слени у суб&ектунад$%ра, ка% и %д други лиа к%&а има&у са$нае %д интереса $а над$%р.

9ад$%р и$ става . %в%г лана %бав-а&у %вла5ена лиа 3%миси&е 8инсект%ри, не%средним над$%р%м у р%ст%ри&ама суб&екта над$%ра илиравн%г лиа са к%&им &е суб&ект над$%ра директн% или индиректн%, %сл%вн%,урав-аки или каиталн% %ве$ан, увид%м у акте, %сл%вне киге, и$в%де са

рауна, к%рес%дени&е и друге д%кументе.

Page 71: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 71/87

Суб&екти над$%ра %баве$ни су %вла5еним лиима 3%миси&е %м%гу5утиристу у %сл%вне р%ст%ри&е, дати на увид и д%ставити тра+енуд%кументаи&у и исраве, дати и$&аве, те %бе$бедити друге усл%ве $а %бав-аенад$%ра.

<ли+е усл%ве и наин ср%в%ђеа %вла5еа 3%миси&е у %стукунад$%ра 3%миси&а р%ису&е св%&им акт%м.

#те над$%рне мере!лан 222

9ад$%рним мерама нала+е се %тклаае утврђени не$ак%нит%сти инеравилн%сти, те реду$има&у активн%сти $а и%в% %тклаае.

B слуа&у утврђени не$ак%нит%сти и неравилн%сти 3%миси&а 5ерееем нал%+ити реду$имае ради и мера к%&е д%рин%се ус%став-ау$ак%нит%сти и усклађиваа %сл%ваа са $ак%н%м и другим р%исима,%дн%сн% и$ре5и %дг%вара&у5у меру р%исану %вим $ак%н%м.

Рееем и$ става 2. %в%г лана, 3%миси&а 5е %дредити р%к $а и$вреерееа и %баве$у да се 3%миси&и д%стави д%ка$ % исрав-ен%& не$ак%нит%сти и

неравилн%сти. Hк% 3%миси&а утврди да не$ак%нит%сти и неравилн%сти нису %ткл%ене,

3%миси&а м%+е и$ре5и н%ву меру.Рееем и$ става 4. %в%г лана, 3%миси&а и$рие и н%вану ка$ну с%дн%

римен%м %дредби %в%г $ак%на к%&е се %дн%се на и$врее мералиенираним суб&ектима.

3ада 3%миси&а утврди уестал% крее %дредби %в%г $ак%на, $ак%на к%&имсе уређу&е реу$имае аки%нарски друтава, $ак%на к%&им се уређу&уинвестии%ни 1%нд%ви и р%иса д%нети на %сн%ву %ви $ак%на, ка% и други$ак%на к%&и регулиу редметну матери&у, 3%миси&а м%+е и$ре5и &авну %%мену.

<ли+е усл%ве и наине вреа над$%ра, %стуак и$даваа нал%га иреду$имае мера, р%к%ве $а и$врее нал%га и тра&ае мере и критери&уме$а и$риае н%ване ка$не р%ису&е 3%миси&а.

 Hкти 3%миси&е!лан 22

3%миси&а д%н%си статут к%&им, у складу са %вим $ак%н%м, уређу&е св%&енадле+н%сти, ка% и %ргани$аи&у и наин %бав-аа %сл%ва и$ тинадле+н%сти, рава, %баве$е и %дг%в%рн%сти лан%ва, редседника и секретара3%миси&е, рава и %баве$е %стали $а%слени, наин %бе$беђеа средстава $арад, наин д%н%еа %ти и %&единани аката и друга итаа $наа&на $арад 3%миси&е.

Сагласн%ст на статут 3%миси&е да&е 9ар%дна скутина Реублике Срби&е.

!лан 224

Ради ср%в%ђеа и и$враваа %сл%ва утврђени %вим и другим$ак%н%м, 3%миси&а д%н%си равилнике, уутства, струна уутства и наредбе.

!лан 22

3%миси&а у реавау у уравним стварима с%дн% римеу&е %дредбе$ак%на % %тем уравн%м %стуку, %сим ак% %вим $ак%н%м ни&е друки&е%дређен%.

Рееа 3%миси&е су к%нана а р%тив и се м%+е %кренути уравнис%р.

!лан 226

Page 72: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 72/87

3%миси&а м%+е давати ми-еа, ка% и друге %блике &авни са%теа,када &е т% %требн% ради римене и ср%в%ђеа %&едини %дредаба %в%г$ак%на.

!лан 227

Статут и друге %те акте 3%миси&а %б&ав-у&е у "Слу+бен%м гласникуРеублике Срби&е" и у билтену 3%миси&е, а рееа 3%миси&е % %д%бреу,%дн%сн% регистраи&и р%секта, %нитеу &авне %нуде, давау и %ду$имауд%$в%ле $а %бав-ае делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва, %дн%сн%д%$в%ле $а рад бер$е и %ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита %б&ав-у&у се у"Слу+бен%м гласнику Реублике Срби&е", у билтену 3%миси&е, ка% и у &едн%мдневн%м листу к%&и се дистрибуира на ел%& терит%ри&и Реублике.

Састав 3%миси&е!лан 22

3%миси&а има ет лан%ва, ук-уу&у5и и редседника 3%миси&е.

Председника и лан%ве 3%миси&е бира и ра$реава 9ар%дна скутинана редл%г надле+н%г радн%г тела $а %сл%ве 1инанси&а 9ар%дне скутинеРеублике Срби&е. 3%миси&у редстав-а и $астуа редседник 3%миси&е, к%&ирук%в%ди еним рад%м.

!лан 22

Председник и лан%ви 3%миси&е бира&у се на ет г%дина.Председник и лан%ви 3%миси&е м%гу бити %н%в% бирани.

!лан 20

Gа редседника и лан%ве 3%миси&е м%+е бити биран др+ав-анин

Реублике к%&и %седу&е %ту радну с%с%бн%ст, има вис%ку струну срему ина&мае ет г%дина радн%г искуства стеен%г у %бав-ау %сл%ва у ве$и саарти&ама %д вредн%сти у $ем-и или ин%странству.

!лан 2

Председник и лан 3%миси&е не м%+е бити лие к%&е') &е %суђиван% $а кривин% дел% р%тив радни %дн%са, ривреде,

им%вине, рав%суђа, раа н%ва, &авн%г реда и равн%г са%бра5а&а и слу+бенеду+н%сти*

2) &е у ср%дству или у браку с другим лан%м 3%миси&е*) %бав-а 1унки&у у др+авн%м %ргану или %ргани$аи&и % %сн%ву и$б%ра

или имен%ваа*4) &е лан %литике странке.Председник и лан%ви 3%миси&е сталн% су $а%слени у 3%миси&и.Председник и лан%ви 3%миси&е не м%гу имати св%&ински уде% у равним

лиима к%&има 3%миси&а да&е д%$в%лу $а %бав-ае делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва, %дн%сн% д%$в%лу $а рад.

Председник и лан%ви 3%миси&е не м%гу %бав-ати друге %сл%ве к%&и бим%гли утиати на и%ву сам%сталн%ст, неристрасн%ст и друтвени углед и науглед 3%миси&е.

!лан 22

Page 73: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 73/87

Председнику и лану 3%миси&е реста&е 1унки&а ре истека мандата кадат% сами $атра+е или кад им радни %дн%с рестане $б%г исуеа усл%ва $астар%сну ен$и&у.

!лан 2

Председник и лан 3%миси&е ра$реава&у се 1унки&е') ак% су %суђени $а кривин% дел% на бе$усл%вну ка$ну $атв%ра у тра&ау

%д на&мае ест месеи или $а кривин% дел% и$ радни %дн%са, ривреде,им%вине, рав%суђа, раа н%ва, &авн%г реда и равн%г са%бра5а&а и слу+бенеду+н%сти*

2) ак% се, на %сн%ву нала$а и ми-еа надле+не $дравствене устан%ве,утврди да су $б%г $дравствен%г стаа тра&н% и$губили радну с%с%бн%ст $аврее 1унки&е*

) ак% се утврди да неструн% и несавесн% %бав-а&у 1унки&у*4) ак% се утврди %ст%&ае &едне или вие %к%лн%сти и$ лана 2. %в%г

$ак%на.

!лан 24

9адле+н% радн% тел% $а %сл%ве 1инанси&а 9ар%дне скутинеРеублике Срби&е утврђу&е исуен%ст усл%ва $а рестанак 1унки&е, %дн%сн%ра$реее редседника и лана 3%миси&е %кретаем %стука ред9ар%дн%м скутин%м у р%ку %д 60 дана %д дана утврђиваа ти усл%ва.

#длуку % рестанку 1унки&е, %дн%сн% ра$рееу лана 3%миси&е д%н%си9ар%дна скутина к%&%м утврђу&е и дан рестанка 1унки&е, %дн%сн%ра$рееа.

!лан 2

9а рава и %баве$е и$ радн%г %дн%са $а%слени у 3%миси&и римеу&у се%ти р%иси % радним %дн%сима.

#длуивае и кв%рум!лан 26

3%миси&а %длуу&е на седниама, к%&е в%ди редседник 3%миси&е или ланк%га %н %власти.

Iри лана 3%миси&е ине кв%рум.3%миси&а %длуу&е ве5ин%м глас%ва сви лан%ва, ук-уу&у5и и

редседника.B слуа&у &еднак%г бр%&а глас%ва, %длуу&е глас редседника 3%миси&е.Председник и лан%ви 3%миси&е и$у$има&у се %д гласаа ри %длуивау

% $атевима равни лиа у к%&има има&у уе5е у каиталу.

Прини рада!лан 27

Председник и лан%ви 3%миси&е ду+ни су да у вреу св%&е ду+н%сти%стуа&у струн%, савесн% и неристрасн%.

Председник и лан%ви 3%миси&е ри д%н%еу %длука не м%гу д%вести уитае св%&у сам%сталн%ст, ка% ни сам%сталн%ст 3%миси&е.

Gабраен% &е свак%м лиу, %ргану или %ргани$аи&и да реду$има бил%к%&у раду к%&%м утие на сам%сталн%ст у раду и %длуивау 3%миси&е и бил%к%г ен%г лана.

Page 74: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 74/87

Gабраен% &е свак%м лиу, %ргану или %ргани$аи&и да реду$има %сл%век%&и су $ак%н%м редвиђени ка% надле+н%ст 3%миси&е, ак% $ак%н%м ни&е друки&е%дређен%.

!лан 2

Председник и лан%ви 3%миси&е, ка% и $а%слени у 3%миси&и, не м%гу себавити %сл%вима трг%вине арти&ама %д вредн%сти ни даваем савета % тимарти&ама.

Cиа и$ става . %в%г лана не м%гу св%& рад у 3%миси&и к%ристити $а%стваривае с%ствени интереса.

!лан 2

Председник и лан%ви 3%миси&е, ка% и $а%слени у 3%миси&и, ду+ни су даува&у %датке % и$дава%има арти&а %д вредн%сти, лиима над к%&има3%миси&а ври над$%р, ка% и друге %датке % иениама и %к%лн%стима %к%&има су са$нали у ве$и са вреем 1унки&е, %дн%сн% рада, %сим %датака

к%&и су д%стуни &авн%сти и те %датке не сме&у са%тавати тре5им лиима,к%ристити и, нити %м%гу5ити тре5им лиима да и к%ристе.П%даи и$ става . %в%г лана, %сим %датака к%&и су д%стуни &авн%сти,

сматра&у се слу+бен%м та&н%м.;$у$етн% %д става . %в%г лана, %даи и$ т%г става м%гу се са%тавати

и став-ати на увид сам% на %сн%ву нал%га суда, %дн%сн% надле+н%г %рганаураве.

;$у$етн% %д става . %в%г лана, 3%миси&а м%+е %датке и$ т%г ставаса%тавати и став-ати на увид надле+ним лиима %ргана и$ лана 7. став .%в%г $ак%на 8 ради ра$мене ин1%рмаи&а и %датака, ка% и %ствариваанад$%рне 1унки&е.

!лан 240

Председник и лан%ви 3%миси&е, ка% и $а%слени у 3%миси&и, %баве$ни суда 3%миси&и да&у %датке % арти&ама %д вредн%сти к%&има рас%ла+у, ка% и%датке % свак%& р%мени стаа у ве$и с тим арти&ама.

#баве$а и$ става . %в%г лана %дн%си се и на лан%ве у+е %р%дие лиаи$ т%г става.

П%даи % арти&ама %д вредн%сти и$ става . %в%г лана м%ра&у битид%стуни &авн%сти.

Cиа и$ става . %в%г лана не м%гу бити лан%ви %ргана бер$е,%ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита, бр%керск%8дилерск%г друтва,%вла5ене банке, каст%ди банке, ентралн%г регистра, друтва $а урав-ае

1%нд%вима, инвестии%ни 1%нд%ва, ка% ни и$давалаа и&им се арти&ама %двредн%сти тргу&е на %ргани$%ван%м тр+иту, нити интересе ти уесника м%гу$астуати ред 3%миси&%м, ка% ни ред др+авним и другим %рганима.

!лан 24

Регистри к%&е в%ди 3%миси&а су &авни.Саставни де% регистара и$ става . %в%г лана $а све и$дава%е арти&а

%д вредн%сти су и р%сект, скра5ени р%сект, г%дии 1инанси&ски и$вета&са ми-еем реви$%ра, и$в%д и$ г%диег и$вета&а, ка% и и$вета& %ва+ни&им %сл%вним д%гађа&има и равним иениама и$дава%а.

3%миси&а бли+е р%ису&е садр+а&, наин в%ђеа и наин %ствариваарава увида у регистре и$ %в%г лана.

Page 75: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 75/87

!лан 242

#вла5ена лиа к%&а %слу&у са арти&ама %д вредн%сти ду+на су да%датке к%&е %б&ав-у&у у складу са %вим $ак%н%м д%ставе 3%миси&и ре%б&ав-иваа.

3%миси&а м%+е $атевати да &%& се д%ставе и други %даи к%&и су %д

интереса $а инвестит%ре и %вла5ене уеснике к%&и %слу&у са тим арти&ама.П%даи и$ ст. . и 2. %в%г лана д%став-а&у се 3%миси&и у исмен%м

%блику.3%миси&а р%ису&е к%&и се %даи д%став-а&у у %блику $аиса на

електр%нским, магнетним и слиним меди&има.

!лан 24

3%миси&а &е ду+на да ус%стави ин1%рмаи%ни систем са ентралнимрегистр%м, бер$ама, %ргани$ат%рима ванбер$анск%г тр+ита бр%керск%8дилерским друтвима, %вла5еним банкама, друтвима $а урав-ае1%нд%вима и инвестии%ним 1%нд%вима, ка% и да %бе$беди $атиту %датака.

3%миси&а р%ису&е критери&уме сигурн%сти к%муникаи&а и $атитурас%л%+иви %датака у$ исуее следе5и усл%ва') теника усклађен%ст са %рем%м и ин1%рмаи%ним р%грам%м

3%миси&е*2) к%ри5ее телек%муникаи%н%г система $а ри&ем ин1%рмаи&а.;н1%рмаи&е рим-ене рек% ин1%рмаи%н%г и телек%муникаи%н%г

система се, у складу са карактеристикама и усл%вима к%&е р%ису&е 3%миси&а,сматра&у %ригиналним д%кумент%м.

Правилник % тари1и и и$в%ри средстава!лан 244

3%миси&а д%н%си равилник % тари1и, к%&им утврђу&е висину накнада $а%сл%ве и$ св%г дел%круга.

Правилник % тари1и и$ става . %в%г лана %б&ав-у&е се у "Слу+бен%мгласнику Реублике Срби&е".

!лан 24

Средства $а рад 3%миси&е %бе$беђу&у се и$ накнада к%&е се, у складу сравилник%м % тари1и, нала5у&у $а %бав-ае %сл%ва и$ ене надле+н%сти,ка% и и$ други и$в%ра, у складу са $ак%н%м.

;$ ри%да к%&е %ствари, у складу с 1инанси&ским лан%м, и$два&а&у сесредства ре$ерви 3%миси&е.

=иак рас%да над ри%дима 3%миси&а %крива и$ св%&и ре$ерви, а ак%

та средства нису д%в%-на 8 и$ буFета Реублике.=иак ри%да над рас%дима 3%миси&е ула5у&е се у буFет Реублике.

П%дн%ее и$вета&а!лан 246

J%дии раун $а рет%дну г%дину, са и$вета&ем % %сл%вау ии$вета&ем %вла5ен%г реви$%ра, 3%миси&а %дн%си 9ар%дн%& скутини на%тврђивае д% 0. арила теку5е г%дине.

Реви$и&а г%диег рауна 3%миси&е ври се на наин утврђен $ак%н%мк%&им се уређу&е реви$и&а раун%в%дствени и$вета&а.

3%миси&а имену&е реви$%ра к%&и ври реви$и&у и$ става 2. %в%г лана.

Dинанси&ски лан $а наредну г%дину 3%миси&а д%н%си д% 0. н%вембратеку5е г%дине и д%став-а га 9ар%дн%& скутини на %тврђивае.

Page 76: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 76/87

3%миси&а &е ду+на да, на&мае &едн%м г%дие, %днесе 9ар%дн%&скутини и$вета& % св%м раду, ка% и и$вета& % кретаима на %ргани$%ван%мтр+иту у Реублии.

!лан 247

3%миси&а &е ду+на да =ладу тр%месен% ин1%рмие % св%м раду икретаима на %ргани$%ван%м тр+иту, с д%кументаи%н%м %сн%в%м, к%&асадр+и %датке к%&и се %дн%се на'

) дате и %ду$ете д%$в%ле $а рад и д%$в%ле $а %бав-ае делатн%стибр%керск%8дилерск%г друтва, у складу са %вим $ак%н%м и $ак%нима к%&има сеуређу&у инвестии%ни 1%нд%ви и реу$имае аки%нарски друтава*

2) и$вета& % %стваривау над$%рне 1унки&е 3%миси&е, с мерамареду$етим у над$%ру*

) реали$аи&у 1инанси&ск%г лана 3%миси&е $а теку5у г%дину*4) став%ве и ми-еа 3%миси&е*) друге рил%ге % ср%в%ђеу надле+н%сти 3%миси&е.

XVI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

3ривина дела!лан 24

3% у р%секту $а и$давае арти&а %д вредн%сти, скра5ен%м р%секту, усвак%м друг%м %блику &авн%г %глааваа у ве$и са и$даваем и трг%вин%марти&ама %д вредн%сти, релиминарн%м р%секту, %дл%+н%м р%секту,д%уни р%секта, р%секту $а кратк%р%не арти&е %д вредн%сти, р%сектук%&и &е %д%бри% %рган и$ лана 7. %в%г $ак%на надле+ан $а арти&е %двредн%сти у ин%странству, и$вета&у % битним д%гађа&има, г%дием и%луг%дием 1инанси&ск%м и$вета&у, и$в%ду и$ г%диег 1инанси&ск%г

и$вета&а и г%дием и$вета&у % %сл%вау, %б&ав-у&е неистините %датке %равн%м и 1инанси&ск%м %л%+а&у и$дава%а или ег%вим %сл%внимм%гу5н%стима и друге неистините иение к%&е су релевантне $а д%н%ееинвестии%не %длуке, или не %б&ав-у&е %туне %датке % тим иениама 8ка$ни5е се н%ван%м ка$н%м или $атв%р%м д% три г%дине.

3% не %б&ави д%уну р%секта или и$вета& % битним д%гађа&има у р%ку %дтри дана %д дана настуаа %к%лн%сти к%&е м%гу битни&е утиати на енуарти&а %д вредн%сти 8 ка$ни5е се н%ван%м ка$н%м или $атв%р%м д% три г%дине.

 Hк% &е услед дела и$ ст. . и 2. %в%г лана д%л% д% %реме5а&а на%ргани$%ван%м тр+иту, уинила 5е се ка$нити $атв%р%м %д &едне г%дине д%ет г%дина.

Привредни рестуи!лан 24

9%ван%м ка$н%м %д 00.000 д% .000.000 динара ка$ни5е се $а ривредниресту и$давала арти&а %д вредн%сти'

) ак% д%$в%ли уис и улату арти&а %д вредн%сти на %сн%вурелиминарн%г р%секта (лан . став )*

2) ак% релиминирани р%сект дистрибуира ду+е %д ест месеи %ддана д%н%еа рееа % ег%в%м %д%бреу (лан . став 2)*

) ак% не уруи римерак релиминарн%г р%секта $аинтерес%ванимлиима, %дн%сн% ак% не в%ди евидени&у % тим лиима и ак% лиима к%&има &ед%стави% релиминарни р%сект не д%стави д%уну т%г р%секта (лан .

став . и лан 4. став 2)*

Page 77: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 77/87

4) ак% ври уис и улату арти&а %д вредн%сти на к%&е се %дн%си %дл%+нир%сект у р%ку и$ лана 2. став . %в%г $ак%на*

) ак% 3%миси&и не д%стави $атев $а д%уну релиминарн%г или %дл%+н%гр%секта у слуа&у настуаа %к%лн%сти к%&е битни&е утиу на р%енувредн%сти арти&а %д вредн%сти (лан . став )*

6) ак% не %б&ави скра5ени р%сект у складу са %дредбама лана 42. став. %в%г $ак%на*

7) ак% р%сект $а и$давае арти&а %д вредн%сти и скра5ени р%сект нестави на рас%лагае свим $аинтерес%ваним лиима на местима %дређеним $ауис и улату ти арти&а (лан 42. став 2)*

) ак% свак%м $аинтерес%ван%м лиу, на ег%в $атев, не уруи римерак р%секта $а и$давае арти&а %д вредн%сти или скра5ени р%сект (лан 42.став )*

) ак% уис и улату арти&а %д вредн%сти не ври у складу са лан%м 4.%в%г $ак%на*

0) ак% уис и улату арти&а %д вредн%сти не ври у р%ку и на наин и$лана 44. %в%г $ак%на*

) ак% не врати ула5ене ул%ге лиима к%&а су и$врила улату у р%ку и$лана 46. став 6. %в%г $ак%на*2) ак% 3%миси&и не д%стави д%ка$ % бр%&у уисани и ула5ени арти&а

%д вредн%сти и не %днесе $атев $а д%би&ае %д%бреа % и$давау арти&а %двредн%сти у р%ку утврђен%м лан%м 47. став . %в%г $ак%на*

) ак% не %б&ави и$вета& % ис%ду &авне %нуде у р%ку и на наинредвиђен лан%м 4. %в%г $ак%на*

4) ак% ври и$давае и %нуду, %дн%сн% трг%вину кратк%р%нимарти&ама %д вредн%сти р%тивн% %дредбама лана . %в%г $ак%на*

) ак% и$давае и %нуду арти&а %д вредн%сти бе$ %д%бреа р%сектаври утем &авн%г %глааваа унаред %$натим куима (лан 4)*

6) ак% ре %т%иаа уиса и улате арти&а %д вредн%сти 3%миси&и не

%днесе $атев $а %д%брее и$даваа арти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде(лан . став )*

7) ак% унаред %$нат%м куу не д%стави %баветее % и$давауарти&а %д вредн%сти бе$ &авне %нуде к%&у &е св%&им рееем %д%брила3%миси&а (лан . став 4)*

) ак% % св%м %сл%вау не и$ветава &авн%ст и 3%миси&у на наинутврђен %дредбама л. 6, 64, 6, 66, 67. и 6. %в%г $ак%на*

) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани маниулаи&е(лан 7)*

20) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани иреанеистинити ин1%рмаи&а (лан )*

2) ак% %вла5еним лиима 3%миси&е не %м%гу5и да и$вре над$%р над

%сл%ваем и$дава%а (лан 220. став . така 6)*22) ак% %длуку % дематери&али$аи&и арти&а %д вредн%сти не %б&ави у р%ку

и на наин редвиђен лан%м 26. став . %в%г $ак%на*2) ак% %стуи сур%тн% %дредби лана 26. став 4. %в%г $ак%на.9%ван%м ка$н%м у висини %д 0E д% 00E висине вредн%сти укуне

емиси&е арти&а %д вредн%сти ка$ни5е се и$давала') ак% $атев $а %тварае емиси%н%г рауна и уис арти&а %д вредн%сти у

ентрални регистар не %днесе у р%ку и на наин к%&и су утврђени лан%м 4.ст. 2. и . %в%г $ак%на*

2) ак% $атев $а ри&ем на ванбер$анск% тр+ите не %днесе %ргани$ат%рутр+ита у р%ку и$ лана 4. став 6. %в%г $ак%на.

Gа раде и$ става . %в%г лана ка$ни5е се $а ривредни ресту и%дг%в%рн% лие и$дава%а арти&а %д вредн%сти н%ван%м ка$н%м %д 0.000 д%200.000 динара.

Page 78: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 78/87

B$ ка$ну $а ривредне рестуе и$ ст. . и 2. %в%г лана м%+е се и$ре5и$атитна мера $абране вреа %дређени ду+н%сти %дг%в%рн%м лиу утра&ау %д &едне д% ет г%дина и $атитна мера &авн%г %б&ав-иваа ресуде.

!лан 20

9%ван%м ка$н%м %д 00.000 д% .000.000 динара ка$ни5е се $а ривредниресту бр%керск%8дилерск% друтв%, %дн%сн% %вла5ена банка'

) ак% не %баветава ентрални регистар на наин р%исан %дредбамалана . ст. . и 2. %в%г $ак%на*

2) ак% тргу&е ду+никим арти&ама %д вредн%сти ван %ргани$%ван%гтр+ита сур%тн% лану 62. %в%г $ак%на*

) ак% % трг%вини ван %ргани$%ван%г тр+ита ду+никим арти&ама %двредн%сти %дма не %бавести %ргани$ат%ра тр+ита на к%ме се тргу&е %вимарти&ама (лан 62. став )*

4) ак% не %бавести 3%миси&у у складу са лан%м 77. став . %в%г $ак%на*) ак% не д%стави %датке 3%миси&и у складу лан%м 77. став 0. %в%г

$ак%на*

6) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани маниулаи&е(лан 7)*

7) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани иреанеистинити ин1%рмаи&а (лан )*

) ак% %бав-а делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва $а к%&е немад%$в%лу (лан 2. став )*

) ак% %бав-а другу ривредну делатн%ст, %сим делатн%сти к%&е %бав-а ускладу са лан%м 24. %в%г $ак%на*

0) ак% ка% &едину делатн%ст %бав-а %сл%ве инвестии%н%г саветника(лан 24. став )*

) ак% анга+у&е %средника р%тивн% %дредбама лана 27. %в%г $ак%на*2) ак% у слуа&у статусни р%мена, ре д%би&аа д%$в%ле 3%миси&е $а

риа&ае, са&ае или %делу, %днесе ри&аву $а уис у регистар ривреднисуб&еката (лан 2)*

) ак% делатн%сти %бав-а у делу бр%керск%8дилерск%г друтва бе$д%$в%ле $а %бав-ае ти делатн%сти (лан )*

4) ак% 3%миси&и не д%стави максимални и$н%с тари1е, %дн%сн% и$мену тетари1е и ак% св%&е услуге не нала5у&е у складу са т%м тари1%м (лан 4. став4)*

) ак% на и$мене статута и и$мене равила %сл%ваа не рибавирет%дну сагласн%ст 3%миси&е (лан )*

6) ак% лан ураве бр%керск%8дилерск%г друтва ври ту 1унки&у бе$сагласн%сти 3%миси&е (лан 6)*

7) ак% не %стуи на наин и у р%ку утврђеним лан%м 4. %в%г $ак%на иак% %бав-ае делатн%сти $а к%&у &е д%бил% д%$в%лу %т%не ре уиса теделатн%сти у регистар ривредни суб&еката (лан 4)*

) ак% 3%миси&у не %бавести % р%мени %блика равне 1%рме, на$ива,седита или адресе, или не рил%+и д%ка$ да исуава усл%ве тенике%рем-ен%сти (лан 42)*

) ак% ег%ва и$л%+ен%ст ри$ику рема &едн%м лиу, %дн%сн% ремавие %ве$ани лиа ремау&е висину %д 2E ег%в%г каитала (лан 47.став )*

20) ак% %дма не %бавести 3%миси&у да &е рел% на&ве5у д%$в%-енуи$л%+ен%ст $б%г ра$л%га наведени у лану 47. став . %в%г $ак%на*

2) ак% укуан и$н%с сви велики и$л%+ен%сти ри$ику ремау&е 00E

висине ег%в%г каитала (лан 4. став 2)*

Page 79: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 79/87

22) ак% ре$ерве $а %те ри$ике у билансу усеа не рика+е %дв%&ен%,%дн%сн% не рика+е %дв%&ен% ри%де и рас%де %ве$ане с %ве5аем,%дн%сн% смаеем %ви ре$ерви (лан 0)*

2) ак% не %бра$у&е %себне ре$ерве с %б$ир%м на %себне ри$ике к%&ир%и$ла$е и$ %&единани %сл%ва, %дн%сн% врсте %сл%ва к%&е %бав-а (лан)*

24) ак% не утврди и не ср%в%ди %литику уредн%г урав-ааликвидн%5у (лан 2)*

2) ак% %дма не %бавести 3%миси&у % нем%гу5н%сти и$миреа д%селен%ване %баве$е (лан 4)*

26) ак% месен% не и$раунава и не р%ису&е %датке и$ лана . %в%г$ак%на и не д%став-а 3%миси&и месене и$вета&е у складу са лан%м 6. %в%г$ак%на (л. . и 6)*

27) ак% урава друтва не %стуи на наин и у р%ку и$ лана . %в%г$ак%на*

2) ак% у св%м %сл%вау не %ту&е наел% равн%равн%сти кли&ената(лан 6. став )*

2) ак% кли&ентима не %м%гу5и увид у равила %сл%ваа и равилник %тари1и (лан 6. став )*0) ак% %бав-а %сл%ве са арти&ама %д вредн%сти к%&има се угр%+ава

стабилн%ст %ргани$%ван%г тр+ита (лан 6. став 6)*) ак% св%&е интересе став-а исред интереса кли&ената, или кли&ента не

у%$на са м%гу5им сук%бима ег%в%г интереса са интересима бр%керск%8дилерск%г друтва или интересима други кли&ената (лан 62. ст. . и 2)*

2) ак% не $ак-уи исмени уг%в%р с кли&ент%м на наин утврђен лан%м6. %в%г $ак%на*

) ак% не %стуа у складу с лан%м 64. %в%г $ак%на*4) ак% не %дби&е ри&ем нал%га у складу са лан%м 6. %в%г $ак%на*) ак% на&касни&е наредн%г радн%г дана %д дана $ак-уеа ку%вине,

%дн%сн% р%да&е арти&а %д вредн%сти кли&ента не %бавести % свак%м %слу к%&и &е $ак-уен % нал%гу т%г кли&ента (лан 66. став )*

6) ак% не %стуа у складу са лан%м 67. %в%г $ак%на*7) ак% уг%в%р % в%ђеу рауна арти&а %д вредн%сти са кли&ент%м не

$ак-уи и раун арти&а %д вредн%сти кли&ента не в%ди на наин утврђенлан%м 6. %в%г $ак%на*

) ак% % урав-ау арти&ама %д вредн%сти са кли&ент%м не $ак-уиуг%в%р у складу са лан%м 6. %в%г $ак%на*

) ак% 3%миси&и не д%став-а акте ни %датке у складу са лан%м 7.%в%г $ак%на*

40) ак% слу+бен%м лиу 3%миси&е не %м%гу5и да и$ври над$%р над$ак%нит%5у ег%в%г %сл%ваа на наин утврђен лан%м 72. %в%г $ак%на.

Gа раде и$ става . %в%г лана ка$ни5е се $а ривредни ресту и%дг%в%рн% лие бр%керск%8дилерск%г друтва или %вла5ене банке н%ван%мка$н%м %д 0.000 д% 200.000 динара.

B$ ка$ну $а ривредне рестуе и$ става . %в%г лана м%+е се и$ре5и$атитна мера $абране вреа %дређени ду+н%сти %дг%в%рн%м лиу утра&ау %д &едне д% ет г%дина и $атитна мера &авн%г %б&ав-иваа ресуде.

!лан 2

9%ван%м ка$н%м %д 00.000 д% .000.000 динара ка$ни5е се $а ривредниресту банка к%&а %бав-а %сл%ве каст%ди банке'

) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани маниулаи&е

(лан 7)*

Page 80: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 80/87

2) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани иреанеистинити ин1%рмаи&а (лан )*

) ак% не %стуа у складу са лан%м . став . %в%г $ак%на*4) ак% не в%ди %себну евидени&у % арти&ама %д вредн%сти и лиима у

и&е име %твара и в%ди рауне арти&а %д вредн%сти (лан . став 4)*) ак% се у %ргани$аи%н%м делу к%&и %бав-а делатн%ст каст%ди банке

%бав-а&у делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва (лан . став 6)*6) ак% арти&е %д вредн%сти к%&е се в%де на каст%ди рауну к%ристи бе$

нал%га кли&ента или мим% т%г нал%га (лан . став )*7) ак% на $атев кли&ента не и$да %баветее % стау средстава на

ег%в%м каст%ди рауну у р%ку %д три дана %д дана %днет%г $атева (лан .став )*

) ак% бе$ сагласн%сти 3%миси&е д%несе %длуку % имен%вау лиа к%&ерук%в%ди %сл%вима каст%ди банке (лан 2. став 2)*

) ак% на равила %сл%ваа са арти&ама %д вредн%сти не рибависагласн%ст 3%миси&е (лан . став )*

0) ак% уг%в%р са кли&ент%м не $ак-уи у исмен%& 1%рми (лан . став

4)* ) ак% са %бав-аем делатн%сти каст%ди банке $а к%&у &е д%била д%$в%лу%т%не ре уиса те делатн%сти у регистар ривредни суб&еката (лан 4)*

2) ак% 3%миси&и не д%став-а и$вета&е % %сл%вау каст%ди банке (лан4)*

) ак% слу+бен%м лиу 3%миси&е не %м%гу5и да и$ври над$%р над%сл%ваем (лан 4).

Gа раде и$ става . %в%г лана ка$ни5е се $а ривредни ресту и%дг%в%рн% лие банке к%&а %бав-а %сл%ве каст%ди банке н%ван%м ка$н%м %д0.000 д% 200.000 динара.

B$ ка$ну $а ривредне рестуе и$ става . %в%г лана м%+е се и$ре5и$атитна мера $абране вреа %дређени ду+н%сти %дг%в%рн%м лиу у

тра&ау %д &едне д% ет г%дина и $атитна мера &авн%г %б&ав-иваа ресуде.

!лан 22

9%ван%м ка$н%м %д 00.000 д% .000.000 динара ка$ни5е се $а ривредниресту %ргани$ат%р тр+ита'

) ак% арти&е %д вредн%сти к%&е исуава&у усл%ве $а трг%вину на%ргани$%ван%м тр+иту не рими на ванбер$анск% тр+ите у р%ку р%исан%млан%м 4. став 7. %в%г $ак%на*

2) ак% арти&е %д вредн%сти к%&е не исуава&у усл%ве $а ри&ем налистинг бер$анск%г тр+ита не ук-уи % $атеву и$дава%а на ванбер$анск%тр+ите у складу са лан%м 4. став . %в%г $ак%на*

) ак% % ри&ему арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите не%бавести 3%миси&у (лан 4. став 0)*4) ак% не %бавести 3%миси&у у складу са лан%м 77. став . %в%г $ак%на*) ак% не д%стави %датке 3%миси&и у складу лан%м 77. став 0. %в%г

$ак%на*6) ак% %стуа сур%тн% %дредби лана 7. %в%г $ак%на*7) ак% у р%ку %д 0 дана %д дана ри&ема рееа 3%миси&е % давау

д%$в%ле $а рад и рееа % давау сагласн%сти на %длуку % и$б%ру, %дн%сн%имен%вау лана ураве %ргани$ат%ра тр+ита не %днесе ри&аву $а уис урегистар ривредни суб&еката (лан . став 2)*

) ак% са %бав-аем делатн%сти $а к%&у &е д%би% д%$в%лу $а рад %т%нере уиса те делатн%сти у регистар ривредни суб&еката (лан . став 4)*

) ак% $а лана ураве %ргани$ат%ра тр+ита и$абере или имену&е лиебе$ рет%дне сагласн%сти 3%миси&е (лан )*

Page 81: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 81/87

0) ак% $а лана ураве %ргани$ат%ра тр+ита имену&е лие к%&е &е$а%слени к%д %ргани$ат%ра тр+ита, бр%керск%8дилерск%г друтва, банке илии$дава%а арти&а %д вредн%сти и&им се арти&ама %д вредн%сти тргу&е на т%м%ргани$%ван%м тр+иту (лан )*

) ак% на и$мену %снивак%г акта, статута, равила %сл%ваа,равилника % листингу и к%таи&и или равилника % тари1и %ргани$ат%ратр+ита не рибави рет%дну сагласн%ст 3%миси&е (лан 4)*

2) ак% 3%миси&у не %бавести % р%мени на$ива, седита или адресе%ргани$ат%ра тр+ита (лан )*

) ак% не %стуи на наин и у р%ку к%&и су утврђени лан%м 6. став 7.%в%г $ак%на*

4) ак% %вреди рини равн%равн%сти сур%тн% лану 7. %в%г $ак%на*) ак% не %бавести 3%миси&у % реду$етим мерама у складу са лан%м .

став . %в%г $ак%на*6) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % реду$имау исти

мера у над$%ру рема свим лан%вима бер$е (лан . став 4)*7) ак% ин1%рмаи%ни систем не %ргани$у&е у складу са лан%м . %в%г

$ак%на*) ак% $а лана арбитра+е имену&е лана ураве бер$е (лан 00. став )*) ак% арти&е %д вредн%сти к%&е исуава&у усл%ве $а ри&ем на листинг

не рими на бер$анск% тр+ите (лан 0. став )*20) ак% не %стуи на наин и у р%ку и$ лана 0. став 4. %в%г $ак%на*2) ак% не утврђу&е курсну листу арти&а %д вредн%сти к%&има се тргу&е на

бер$и, %дн%сн% ванбер$анск%м тр+иту и не д%став-а &е свак%га дана 3%миси&и(лан 0)*

22) ак% не %б&ав-у&е курсну листу на наин утврђен лан%м 0. став 4.%в%г $ак%на*

2) ак% арти&е %д вредн%сти %дређен%г и$дава%а не иск-уи сабер$анск%г, %дн%сн% ванбер$анск%г тр+ита %д усл%вима и$ лана 07. %в%г

$ак%на*24) ак% не %стуи на наин и у р%ку редвиђен%м лан%м 0. став 2. %в%г

$ак%на*2) ак% 3%миси&и не %м%гу5и да и$ври над$%р над %сл%ваем

%ргани$ат%ра тр+ита (лан 0)*26) ак% 3%миси&и не д%став-а %датке и и$вета&е у складу са лан%м

6. %в%г $ак%на*27) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани маниулаи&е

(лан 7)*2) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани иреа

неистинити ин1%рмаи&а (лан )*2) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % ук-уивау, %дн%сн%

иск-уивау са ванбер$анск%г тр+ита (лан 262. ст. 4. и 6).Gа раде и$ става . %в%г лана ка$ни5е се $а ривредни ресту и

%дг%в%рн% лие %ргани$ат%ра тр+ита н%ван%м ка$н%м %д 0.000 д% 200.000динара.

B$ ка$ну $а ривредне рестуе и$ става . %в%г лана м%+е се и$ре5и$атитна мера $абране вреа %дређени ду+н%сти %дг%в%рн%м лиу утра&ау %д &едне д% ет г%дина и $атитна мера &авн%г %б&ав-иваа ресуде.

!лан 2

Page 82: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 82/87

9%ван%м ка$н%м %д 00.000 д% .000.000 динара ка$ни5е се $а ривредниресту ентрални регистар'

) ак% % и$врен%м уису арти&а %д вредн%сти не %бавести и$дава%а и%ргани$ат%ра тр+ита у р%ку редвиђен%м лан%м 4. став . %в%г $ак%на*

2) ак% не и$ври клиринг и салдирае кратк%р%ни арти&а %д вредн%стии &авн% не %б&ав-у&е р%исане %датке (лан . ст. 0. и )*

) ак% не д%стави %датке 3%миси&и у складу са лан%м 77. став . %в%г$ак%на*

4) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани маниулаи&е(лан 7)*

) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани иреанеистинити ин1%рмаи&а (лан )*

6) ак% %бав-а друге %сл%ве %сим %сл%ва и$ лана 7. %в%г $ак%на*7) ак% 3%миси&и не д%стави и$в%д и$ уиса у регистар ривредни

суб&еката у р%ку р%исан%м лан%м . став 2. %в%г $ак%на*) ак% не %стуи на наин и у р%ку к%&и су утврђени лан%м 204. став .

%в%г $ак%на*

) ак% 3%миси&у не %бавести % нала$има к%нтр%ле (лан 207. став )*0) ак% не $атити ин1%рмаи%ни систем и %датке к%&има рас%ла+е ускладу са лан%м 2. %в%г $ак%на*

) ак% не %м%гу5и увид у ба$у %датака, %дн%сн% и$да и$в%д са %даимана наин р%исан лан%м 2. став%м . %в%г $ак%на*

2) ак% бе$ сагласн%сти 3%миси&е д%несе %те акте и$ лана 200. или ак%и$мени акте р%исане лан%м 200. %в%г $ак%на или ак% не рибави рет%днусагласн%ст 3%миси&е и$ лана 2. %в%г $ак%на (л. 200. и 2)*

) ак% 3%миси&и не %м%гу5и да и$ври над$%р над %сл%ваементралн%г регистра (лан 24)*

4) ак% 3%миси&и не д%став-а и$вета&е % %сл%вау и не %б&ав-у&ег%дии и$вета& % %сл%вау у складу са акт%м 3%миси&е (лан 26)*

) ак% не %бавести и$дава%а и %ргани$ат%ра тр+ита у складу са%дредбама лана 26. став . %в%г $ак%на.

Gа раде и$ става . %в%г лана ка$ни5е се $а ривредни ресту%дг%в%рн% лие ентралн%г регистра н%ван%м ка$н%м %д 0.000 д% 200.000динара.

!лан 24

9%ван%м ка$н%м %д %д 00.000 д% .000.000 динара ка$ни5е се $аривредни ресту равн% лие'

) ак% ван %ргани$%ван%г тр+ита тргу&е ду+никим арти&ама %двредн%сти са лиима к%&а нису редвиђена лан%м 62. став . %в%г $ак%на*

2) ак% % $ак-уен%м уг%в%ру % р%да&и арти&а %д вредн%сти ван%ргани$%ван%г тр+ита %дма не %бавести %ргани$ат%ра тр+ита (лан 62. став)*

) ак% % рас%лагау и стиау аки&а не %бавести и$дава%а, 3%миси&у и%рган надле+ан $а среавае м%н%%ла на наин и у р%ку и$ лана 6. став .%в%г $ак%на*

4) ак% 3%миси&и не д%стави на ен $атев сисак лиа у складу са%дредбама лана 72. став 2. %в%г $ак%на*

) ак% ред%вн% не %бнав-а&у %датке и$ сиска лиа и не ува&у га ускладу са %дредбама лана 72. став 4. %в%г $ак%на*

6) ак% не у%$на лиа са сиска са %баве$%м уваа ривилег%ваниин1%рмаи&а у складу са %дредбама лана 72. став . %в%г $ак%на*

Page 83: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 83/87

7) ак% делатн%ст %ргани$%ваа трг%вине арти&ама %д вредн%сти и1инанси&ским дериватима %бав-а бе$ д%$в%ле $а рад бер$е, %дн%сн% д%$в%ле$а рад %ргани$ат%ра ванбер$анск%г тр+ита (лан 76. став 4)*

) ак% у равн%м р%мету к%ристи на$ив бер$а или %ргани$ат%рванбер$анск%г тр+ита р%тивн% лану 4. %в%г $ак%на*

) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани маниулаи&е(лан 7)*

0) ак% %стуа р%тивн% %дредбама %в%г $ак%на % $абрани иреанеистинити ин1%рмаи&а (лан )*

) ак% делатн%сти бр%керск%8дилерск%г друтва %бав-а бе$ д%$в%ле $а%бав-ае ти делатн%сти (лан 2. став )*

2) ак% у равн%м р%мету на$иве бр%керск%8дилерск% друтв%, бр%кер,инвестии%ни саветник или %рт1%ли% менаFер или реи и$веден%г $наеак%ристи р%тивн% лану 24. %в%г $ак%на*

) ак% делатн%ст каст%ди банке %бав-а бе$ д%$в%ле $а %бав-ае теделатн%сти (лан 0. став )*

4) ак% у равн%м р%мету на$ив каст%ди банка к%ристи р%тивн% лану

2. став . %в%г $ак%на*) ак% сур%тн% %дредбама %в%г $ак%на %бав-а %сл%ве и$ лана 7.%в%г $ак%на*

6) ак% 3%миси&и не %м%гу5и да и$ври над$%р над %сл%ваем (лан 220.став . така 6).

Gа раде и$ става . %в%г лана $а ривредни ресту ка$ни5е се и%дг%в%рн% лие равн%г лиа н%ван%м ка$н%м %д 0.000 д% 200.000 динара.

B$ ка$ну $а ривредне рестуе и$ става . %в%г лана м%+е се и$ре5и$атитна мера $абране вреа %дређени ду+н%сти %дг%в%рн%м лиу утра&ау %д &едне д% ет г%дина и $атитна мера &авн%г %б&ав-иваа ресуде.

!лан 2

9%ван%м ка$н%м %д 0.000 д% 0.000 динара ка$ни5е се $а рекра&1и$ик% лие $а раде и$ лана 24. %в%г $ак%на.

9%ван%м ка$н%м %д 00.000 д% 00.000 динара ка$ни5е се $а рекра&реду$етник $а раде и$ лана 24. %в%г $ак%на.

!лан 26

9%ван%м ка$н%м у висини %д 0E д% 00E висине укуне н%миналне,%дн%сн% укуне киг%в%дствене вредн%сти арти&а %д вредн%сти, ка$ни5е се'

) и$давала к%&и не дематери&али$у&е арти&е %д вредн%сти у р%кур%исан%м лан%м 26. став . %в%г $ак%на*

2) равна лиа и$ лана 26. став 7. %в%г $ак%на к%&а не д%ставе

ентралн%м регистру %датке и$ кига или регистара аки&а и други арти&а %двредн%сти к%&а в%де $а друга лиа и не %днесу $атев $а уис ти арти&а %двредн%сти у та& регистар у р%ку р%исан%м лан%м 26. став 7. %в%г $ак%на*

) аки%нарск% друтв% к%&е не д%стави ентралн%м регистру %датке и$киге аки%нара и не %днесе $атев $а уис ти аки&а у та& регистар у р%кур%исан%м лан%м 26. став . %в%г $ак%на*

4) и$давала ду+ники арти&а %д вредн%сти к%&и не д%стави ентралн%мрегистру %датке % $ак%нитим има%има и арти&ама %д вредн%сти у и%в%мвласнитву и не %днесу $атев $а уис ти арти&а %д вредн%сти у та& регистару р%ку р%исан%м лан%м 26. став%м . %в%г $ак%на*

) и$давала к%&и не %днесе %ргани$ат%ру тр+ита $атев $а ук-уиваеарти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите у р%ку р%исан%м лан%м 26.став . %в%г $ак%на*

Page 84: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 84/87

6) и$давала аки&а и$дати д% дана %етка римене %в%г $ак%на к%&и не%стуи на наин и у р%ку р%исаним лан%м 262. став 2. %в%г $ак%на*

7) аки%нарска друтва к%&а не ускладе св%&е %сл%вае у р%кур%исан%м лан%м 262. став . %в%г $ак%на.

Gа раде и$ става . %в%г лана $а ривредни ресту ка$ни5е се и%дг%в%рн% лие равн%г лиа н%ван%м ка$н%м %д 0.000 д% 200.000 динара.

B$ ка$ну $а ривредни ресту и$ става . %в%г лана м%+е се и$ре5и$атитна мера $абране вреа %дређени ду+н%сти %дг%в%рн%м лиу утра&ау %д &едне д% ет г%дина и $атитна мера &авн%г %б&ав-иваа ресуде.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

!лан 27

3%миси&а $а арти&е %д вредн%сти к%&а %бав-а %сл%ве у складу саGак%н%м % тр+иту арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената("Слу+бени лист СР:", бр%& 6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04,4/0, /0 и 0/0) настав-а да %бав-а %сл%ве у складу са %вим $ак%н%м.

3%миси&а &е ду+на да се %ргани$у&е и св%&е %те акте усклади са %вим$ак%н%м у р%ку %д ет месеи %д дана ег%в%г стуаа на снагу, а д%д%н%еа ти аката на %дг%вара&у5и наин римеива5е се акти д%нети на%сн%ву Gак%на % тр+иту арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената ("Слу+бени лист СР:", бр%& 6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр.7/0, /04, 4/0, /0 и 0/0).

A%$в%ле, рееа, мере и друге %длуке к%&е &е д%нела 3%миси&а у складу саGак%н%м % тр+иту арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената("Слу+бени лист СР:", бр%& 6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04,4/0, /0 и 0/0), дан%м стуаа на снагу %в%г $ак%на %ста&у на сна$и.

П%стуи к%&и су ред 3%миси&%м $а%ети д% дана %етка римене %в%г$ак%на, %к%на5е се у складу са Gак%н%м % тр+иту арти&а %д вредн%сти идруги 1инанси&ски инструмената ("Слу+бени лист СР:", бр%& 6/02 и"Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04, 4/0, /0 и 0/0).

!лан%ви 3%миси&е и$абрани у складу са р%исима к%&и су ва+или д% данастуаа на снагу %в%г $ак%на настав-а&у да вре св%&у 1унки&у д% и$б%ран%ви лан%ва, к%&и 5е бити и$врен на&касни&е д% 0. сетембра 2006. г%дине.

Bк%лик% у р%ку и$ става . %в%г лана 9ар%дна скутина не и$абере н%велан%ве 3%миси&е, %ст%&е5и лан%ви 3%миси&е настав-а&у да вре св%&у1унки&у д% и$б%ра н%ви лан%ва, са %вла5еима утврђеним %вим $ак%н%м.

Прилик%м рв%г и$б%ра редседника и лан%ва 3%миси&е у смислу ст. . и6. %в%г лана, редседник се бира на ет г%дина, &едан лан на етири г%дине, &едан лан на три г%дине, &едан лан на две г%дине и &едан лан на &едну г%дину.

 Hк% редседнику, %дн%сн% лану 3%миси&е рестане 1унки&а ре истекамандата, н%ви редседник, %дн%сн% лан 3%миси&е бира се на ери%д д% истекамандата редседника, %дн%сн% лана к%ме &е 1унки&а рестала.

!лан 2

<р%керск%8дилерска друтва %сн%вана д% дана стуаа на снагу %в%г$ак%на настав-а&у да раде у складу са %вим $ак%н%м и ду+на су да се%ргани$у&у и да св%& равни статус, %те акте и %сл%вае ускладе са %вим$ак%н%м на&касни&е у р%ку %д ест месеи %д дана ег%в%г стуаа на снагу.

Dи$ика и равна лиа к%&а су д% дана стуаа на снагу %в%г $ак%настекла аки&е, %дн%сн% уделе у бр%керск%8дилерск%м друтву нема&у %баве$уусклађиваа са %дредбама %в%г $ак%на к%&е се %дн%се на стиаеквали1ик%ван%г уе5а.

Page 85: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 85/87

Cиа и$ става 2. %в%г лана у слуа&у да-ег стиаа аки&а бр%керск%8дилерск%г друтва ду+на су да %стуа&у у складу са %дредбама %в%г $ак%нак%&е се %дн%се на стиае квали1ик%ван%г уе5а.

!лан 2

ентрални регистар к%&и &е %сн%ван Gак%н%м % тр+иту арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената ("Слу+бени лист СР:", бр%&6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04, 4/0, /0 и 0/0)настав-а да ради у складу са р%исима % к%&има &е %сн%ван и ду+ан &е да се%ргани$у&е и св%&е %те акте и %сл%вае усклади са %вим $ак%н%м на&касни&еу р%ку %д ест месеи %д дана ег%в%г стуаа на снагу.

Рееа, мере и друге %длуке к%&е &е д%не% ентрални регистар у складуса Gак%н%м % тр+иту арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&скиинструмената ("Слу+бени лист СР:", бр%& 6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр.7/0, /04, 4/0, /0 и 0/0), дан%м стуаа на снагу %в%г $ак%на %ста&уна сна$и.

!лан 260

<ер$а к%&а &е %сл%вала у складу са Gак%н%м % тр+иту арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената ("Слу+бени лист СР:", бр%&6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04, 4/0, /0 и 0/0)настав-а да ради у складу са %вим $ак%н%м и ду+на &е да се %ргани$у&е и св%&е%те акте и %сл%вае усклади са %вим $ак%н%м на&касни&е у р%ку %д естмесеи %д дана ег%в%г стуаа на снагу.

<ер$а &е ду+на да висину %сн%вн%г каитала усклади са %дредб%м лана0. %в%г $ак%на у р%ку %д две г%дине %д дана стуаа на снагу %в%г $ак%на.

<ер$а к%&а &е %сл%вала у складу са Gак%н%м % тр+иту арти&а %двредн%сти и други 1инанси&ски инструмената ("Слу+бени лист СР:", бр%&

6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04, 4/0, /0 и 0/0) ду+на &еда %ргани$у&е ванбер$анск% тр+ите у р%ку %д ест месеи %д дана стуаа наснагу %в%г $ак%на, а у складу са %дредбама к%&е регулиу ванбер$анск%тр+ите.

Прилик%м усклађиваа и$ става . %в%г лана бер$а нема %баве$уула5иваа д%датн%г %сн%вн%г каитала $а %ргани$ат%ра ванбер$анск%гтр+ита р%исан%г лан%м . %в%г $ак%на.

9а %сн%ву д%кументаи&е к%&у бер$а %дн%си у складу са став%м . %в%глана, 3%миси&а 5е бер$и и$дати д%$в%лу $а рад %ргани$ат%ра ванбер$анск%гтр+ита.

3%миси&а 5е бер$и и$дати д%$в%лу $а рад %ргани$ат%ра ванбер$анск%гтр+ита у р%ку к%&и не сме бити ду+и %д дана %д дана %дн%еа $атева

и$ става 6. %в%г лана.<ер$и к%&а не %стуи на наин р%исан у %дредбама ст. . и 2. %в%г

лана, 3%миси&а 5е %ду$ети д%$в%лу $а рад и %крену5е %стуак енеликвидаи&е.

Рееа, мере и друге %длуке к%&е &е д%нела бер$а у складу са Gак%н%м %тр+иту арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената ("Слу+бенилист СР:", бр%& 6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04, 4/0, /0 и0/0), дан%м стуаа на снагу %в%г $ак%на %ста&у на сна$и.

 Hки%нари к%&и су д% дана стуаа на снагу %в%г $ак%на стекли аки&ебер$е, нема&у %баве$у усклађиваа са %дредбама %в%г $ак%на к%&е се %дн%се настиае квали1ик%ван%г уе5а.

Cиа и$ става . %в%г лана у слуа&у да-ег стиаа аки&а бер$е ду+насу да %стуа&у у складу са %дредбама %в%г $ак%на к%&е се %дн%се на стиаеквали1ик%ван%г уе5а.

Page 86: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 86/87

!лан 26

?атери&али$%ване арти&е %д вредн%сти и$дате д% дана стуаа на снагу%в%г $ак%на, и$давала &е ду+ан да дематери&али$у&е на&касни&е у р%ку %д естмесеи %д дана стуаа на снагу %в%г $ак%на, а и$дате матери&али$%ване

арти&е, %дн%сн% %тврде к%&е се дематери&али$у&у ду+ан &е да %нити и %гласинева+е5им.

#длуку % дематери&али$аи&и арти&а %д вредн%сти д%н%си надле+ни%рган у равн%м лиу 8 и$дава%у и д%став-а &е ентралн%м регистру рек%лана ентралн%г регистра.

#длуку и$ става 2. %в%г лана и$давала &е ду+ан да %б&ави на&касни&е ур%ку %д дана %д дана ен%г д%н%еа, и т% у на&мае два дневна листа к%&асе дистрибуира&у на ел%& терит%ри&и Реублике.

#длук%м и$ става 2. %в%г лана и$давала &е ду+ан да све има%ематери&али$%вани арти&а %д вредн%сти %$%ве да те арти&е реда&уентралн%м регистру 8 ради $амене $а дематери&али$%ване арти&е %двредн%сти и да утврди р%к $а ту $амену, к%&и не м%+е бити кра5и %д 0, ни ду+и

%д 0 дана %д дана %б&ав-иваа те %длуке.Aан%м %б&ав-иваа %длуке и$ става 2. %в%г лана, арти&е %д вредн%сти

на к%&е се %длука %дн%си реста&у да ва+е ка% арти&е %д вредн%сти и стиусв%&ств% легитимаи%ни исрава $а %стваривае рава на $амену.

<ли+и %стуак $амене матери&али$%вани арти&а %д вредн%сти $адематери&али$%ване арти&е %д вредн%сти утврђу&е ентрални регистар уравилима %сл%ваа.

Правна лиа к%&а в%де киге или регистре аки&а и други арти&а %двредн%сти $а раун други лиа ду+на су да у р%ку %д ест месеи %д данастуаа на снагу %в%г $ак%на д%ставе ентралн%м регистру %датке и$ тикига, %дн%сн% регистара к%&и се %дн%се на $ак%ните има%е и арти&е %двредн%сти у и%в%м власнитву к%&е су и$дате, а к%&е нису %вуене, %дн%сн%к%&има ни&е истека% р%к д%се5а и да %днесу $атев $а уис ти арти&а %двредн%сти у та& регистар.

 Hки%нарска друтва су ду+на да у р%ку %д ест месеи %д дана стуаана снагу %в%г $ак%на д%ставе ентралн%м регистру %датке и$ киге аки%нараи да %днесу $атев $а уис аки&а к%&е су и$дате, а нису %вуене, у та&регистар.

;$дава%и ду+ники арти&а %д вредн%сти ду+ни су да у р%ку %д естмесеи %д дана стуаа на снагу %в%г $ак%на, д%ставе ентралн%м регистру%датке к%&и се %дн%се на $ак%ните има%е и арти&е %д вредн%сти у и%в%мвласнитву к%&е су и$дате, а к%&е нису %вуене, %дн%сн% к%&има ни&е истека%р%к д%се5а, ка% и да %днесу $атев $а уис ти арти&а %д вредн%сти у та&

регистар.Gатев и$ ст. . и . %в%г лана и$давала %дн%си рек% бр%керск%8дилерск%г друтва или %вла5ене банке.

ентрални регистар &е ду+ан да, % и$врен%м уису у регистар, а на%сн%ву $атева и$ ст. 78. %в%г лана %бавести и$дава%а и %ргани$ат%ратр+ита на наин р%исан у %дредбама лана 4. %в%г $ак%на.

<ли+е усл%ве, наин и 1%рму д%став-аа $атева и %датака и$ %в%глана р%ису&е ентрални регистар.

B р%ку %д три дана %д ри&ема %баветеа %д ентралн%г регистра %и$врен%м уису арти&а %д вредн%сти, и$давала арти&а %д вредн%сти и$ ст.78. %в%г лана &е ду+ан да %ргани$ат%ру тр+ита %днесе $атев $аук-уивае ти арти&а %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите.

!лан 262

Page 87: Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

7/18/2019 Zakon o Trzistu Hov i Dr. Fin.instrumenata

http://slidepdf.com/reader/full/zakon-o-trzistu-hov-i-dr-fininstrumenata 87/87

;$дава%и к%&и су арти&е %д вредн%сти и$дали д% дана стуаа на снагу%в%г $ак%на, и$ври5е %баве$е и$ ти арти&а у складу са %длук%м % и%в%ми$давау.

 Hки&е к%&е су и$дате д% дана %етка римене Gак%на % тр+иту арти&а%д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената ("Слу+бени лист СР:", бр%&6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04, 4/0, /0 и 0/0), ка% иаки&е %тв%рени аки%нарски друтава и$дати &авн%м %нуд%м у складу саGак%н%м % ривредним друтвима ("Слу+бени гласник РС", бр%& 2/04) иGак%н%м % тр+иту арти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената("Слу+бени лист СР:", бр%& 6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04,4/0, /0 и 0/0) сматра&у се аки&ама и$датим &авн%м %нуд%м ии$дава%и ти аки&а су ду+ни да и ук-уе на %ргани$%ван% тр+ите у р%ку %дтри месеа %д дана %етка римене %в%г $ак%на.

 Hки%нарск% друтв% к%&е &е и$дал% аки&е и$ става 2. %в%г лана ду+н% &еда св%&е %сл%вае усклади са %вим $ак%н%м три месеа %д дана %еткаримене %в%г $ак%на.

=ласниким арти&ама %д вредн%сти $а к%&е и$давала ни&е %дне% $атев

$а ук-уее на %ргани$%ван% тр+ите, тргу&е се на &едн%м ванбер$анск%мтр+иту, на к%&е се ук-уу&у на $атев $ак%нит%г има%а.Gак%нити имала и$ става 4. %в%г лана у$ $атев $а ук-уее на

ванбер$анск% тр+ите ду+ан &е да д%стави и$в%д и$ ентралн%г регистра са%даима % власнитву на тим арти&ама %д вредн%сти.

B слуа&у да и$давала власники арти&а %д вредн%сти и$ става 4. %в%глана ук-уи %ве арти&е %д вредн%сти на %ргани$%ван% тр+ите, %ргани$ат%рванбер$анск%г тр+ита и$ става 4. %в%г лана &е ду+ан да и иск-уи саванбер$анск%г тр+ита.

!лан 26

Aан%м %етка римене %в%г $ак%на реста&е да ва+и Gак%н % тр+итуарти&а %д вредн%сти и други 1инанси&ски инструмената ("Слу+бени листСР:", бр%& 6/02 и "Слу+бени гласник РС", бр. 7/0, /04, 4/0, /0 и0/0).

!лан 264

#ва& $ак%н стуа на снагу %см%г дана %д дана %б&ав-иваа у "Слу+бен%мгласнику Реублике Срби&е", а римеива5е се %сле истека ест месеи %ддана ег%в%г стуаа на снагу.