of 53/53
1 SLUŽBENI LIST REPUBLIKE KOSOVA / PRIŠTINA: GODINA V / Br. 80 / 27 AVGUST 2010 ZAKON Br. 03/L-163 O RUDNICIMA I MINERALIMA Skupština Republike Kosovo; Na osnovu člana 65 (1) Ustava Republike Kosovo, Usvaja ZAKON O RUDNICIMA I MINERALIMA DEO I SVRHA, DELOKRUG I DEFINICIJE Član 1 Svrha Svrha ovog zakona je promovisanje sigurnog, ekološko prihvatljivog istraživanja, vađenja i prerade minerala putem uređivanja i nadzora lica koja su angažovana u rudarskoj industriji, radi olakšavanja i podržavanja većeg učča privatnog sektora i nadmetanja u rudarskoj industriji, kako bi se povećalo istraživanje i vadjenje minerala, kao i uredjivanje prikupljanja, rukovodjenja i arhiviranja geo-naučnih podataka u korist Republike Kosovo. Član 2 Delokrug 1. Ovaj zakon će se primenjivati nа svе аktivnоsti kоје uključuјu istrаživаnjе, vаđеnjе i/ili prеrаdu mineralnih bogatsva u Republici Kosovo. 2. Mineralna bogastva, bez obzira na njegovo poreklo, oblik ili fizičko stanje, koje se nalazi u unutrašnjosti zemljišta ili na njenoj površini na teritoriji Republike Kosovo, su svojina Republike Kosovo. Mineralni resursi, koji se iskopavaju od strane nosioca licence za korišćenje, izdate u skladu sa ovim zakonom ili koja spada u delokrugu člana 85. ovog zakona, prelaze u vlasništvo nosioca licence za korišćenje u vremenu njihovog iskopavanja i deponovanja na površini. Član 3 Definicije 1. Bilo gde da su korišćeni u ovom Zakonu, svaki od sledećih izraza imaće dole navedeno značenje, sve dok kontekst unutar kojeg se takav izraz pojavljuje jasno ne navodi na drugačije značenje: 1.1. Oblast od Posebnog Interesa/Značaja - jedna fizička/geografska oblast koja je zakonito navedena kao takva na osnovu Člana 18 ovog zakona. 1.2. Zanatsko Rudarstvo - ručno vađenje Gradjevinskih Minerala u mаlоm оbimu оd privаtnih pojedinaca, pomoću trаdiciоnаlnog аlаtа i lаkih trаktоrа ili drugih mаlih vоzilа zа prеvоz, pri čemu sе nе kоristi minirаnjе, mаšinе zа kоpаnjе, drоbilicе, prеnоsnе trаkе ili drugа tеškа mеhаnizаciја. 1.3. Licenca Zanatskog Rudarstva - Licenca koja je izdata od NKRM na osnovu Dela VII ovog Zakona.

zakon o rudnicima i mineralima

 • View
  233

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of zakon o rudnicima i mineralima

 • 1

  SLUBENI LIST REPUBLIKE KOSOVA / PRITINA: GODINA V / Br. 80 / 27 AVGUST 2010 ZAKON Br. 03/L-163

  O RUDNICIMA I MINERALIMA Skuptina Republike Kosovo; Na osnovu lana 65 (1) Ustava Republike Kosovo, Usvaja

  ZAKON O RUDNICIMA I MINERALIMA

  DEO I SVRHA, DELOKRUG I DEFINICIJE

  lan 1 Svrha

  Svrha ovog zakona je promovisanje sigurnog, ekoloko prihvatljivog istraivanja, vaenja i prerade minerala putem ureivanja i nadzora lica koja su angaovana u rudarskoj industriji, radi olakavanja i podravanja veeg uea privatnog sektora i nadmetanja u rudarskoj industriji, kako bi se povealo istraivanje i vadjenje minerala, kao i uredjivanje prikupljanja, rukovodjenja i arhiviranja geo-naunih podataka u korist Republike Kosovo.

  lan 2 Delokrug

  1. Ovaj zakon e se primenjivati n sv ktivnsti k ukljuuu istrivnj, vnj i/ili prrdu mineralnih bogatsva u Republici Kosovo. 2. Mineralna bogastva, bez obzira na njegovo poreklo, oblik ili fiziko stanje, koje se nalazi u unutranjosti zemljita ili na njenoj povrini na teritoriji Republike Kosovo, su svojina Republike Kosovo. Mineralni resursi, koji se iskopavaju od strane nosioca licence za korienje, izdate u skladu sa ovim zakonom ili koja spada u delokrugu lana 85. ovog zakona, prelaze u vlasnitvo nosioca licence za korienje u vremenu njihovog iskopavanja i deponovanja na povrini.

  lan 3 Definicije

  1. Bilo gde da su korieni u ovom Zakonu, svaki od sledeih izraza imae dole navedeno znaenje, sve dok kontekst unutar kojeg se takav izraz pojavljuje jasno ne navodi na drugaije znaenje:

  1.1. Oblast od Posebnog Interesa/Znaaja - jedna fizika/geografska oblast koja je zakonito navedena kao takva na osnovu lana 18 ovog zakona.

  1.2. Zanatsko Rudarstvo - runo vaenje Gradjevinskih Minerala u mlm bimu d privtnih pojedinaca, pomou trdicinlnog lt i lkih trktr ili drugih mlih vzil z prvz, pri emu s n kristi minirnj, min z kpnj, drbilic, prnsn trk ili drug tk mhnizci.

  1.3. Licenca Zanatskog Rudarstva - Licenca koja je izdata od NKRM na osnovu Dela VII ovog Zakona.

 • 2

  1.4. Program Zanatskog Rudarstva - koje je propisano u lanu 44 stav 3 podstav 3.8 ovog zakona.

  1.5. Mesto Zanatskog Rudarstva - oblast/podruje, koja je odredjena kao mesto (lokacija) za Zanatsko Rudarstvo u skladu sa VII Delom ovog Zakona

  1.6. Pslvn orgnizci - pslvna rgnizcia k uspstvljn i koja je trnutn rgistrvn u skldu s zknm Ksva.

  1.7. Operativna mara gotovog novca - dobijeni iznos nakon odbijanja operativnih trokova od prihoda:

  1.8. operativni trokovi - trkvi ki su plni ili koji su nstli od Vlasnika Licence radi obavljanja Rudrskih Operacija i/ili prerade dgvruih minrl psl ptk prizvdnj u Rudarskoj Oblsti; stim da ove sledee stavke i trokovi se nee ukljuiti prilikom obrauna operativnih trokova:

  - kapitalni trokovi iznad pet hiljada euro (5.000 );

  - amortizacija; i

  - finansijski rashodi/trokovi, ukljuujui kamatu, naplate i sline takse; i

  1.9. Prihodi - brut vrdnst svih izns ki su primljni ili ki su dspli z npltu i trb d budu plni Vlasniku Licnc k rzultt prd ili prns drugih prv u vzi s minrlim ili Minrlnim Rsursima u bil km bliku ili n bil k lkcii, izvni ili prrni; stim da, meutim, izraunavanje prihoda u nijednom sluaju ne treba da bude osnovan na cene koje su ispod od preovladajue trine cene prilikom ovakve prodaje ili ptenosa, ak i ako je takva nia cena utvrdjena u ugovoru Vlasnika Licnc.

  1.10. Komercijalni eksplozivi - svi eksplozivi, detonatori i/ili drugi hemijski ili tehniki ureaji koji nameravaju da se koriste za eksplozivne operacije u vezi sa istraivanjem, rudarenjem i kamenolomskim aktivnostima ili drugom posebnom operacijom.

  1.11. Nadleni sud - Vrhovni sud Republike Kosovo.

  1.12. Gradjevinski minerali ima znaenje koje je odreeno u stav 2 ovog lana.

  1.13. NKRM - Nezavisna komisija za rudnike i minerale, koja je opisana u Delu X ovog zakona;

  1.14. Licenca od javnog interesa - licenca koja se daje jednom javnom preduzeu ili preduzeu u drutvenom vlasnitvu, u skladu sa VIII delom ovog zakona.

  1.15. Dozvola od javnog interesa - dozvola koja se daje jednom javnom preduzeu ili preduzeu u drutvenom vlasnitvu, u skladu sa VIII delom ovog zakona.

  1.16. Procena uticaja na ivotnu sredinu - procena u cilju utvrdjivanja moguih posledica na sredinu koja se odnose na Istraivanja ili rudarstvo kao to je definisano u Zakonu br. 03/L-024 o proceni uticaja na sredinu.

  1.17. Energetski minerali - ima znaenje koje je odreeno u stav 2 ovog lana

  1.18. Istraivati ili istraivanje - aktivnosti iji je cilj utvrdjivanje postojanja, koliine i pribline vrednosti Mineralnih Resursa.

  1.19. Oblast istraivanja - oblast u kojoj se primenjuje Licenca za istraivanje.

  1.20. Licenca za istraivanje - slubeno pismeno ovlaenje izdato od NKRM-a u skladu sa Delom III ovog Zakona.

 • 3

  1.21. Istraivake Operacije/Aktivnosti - aktivnosti koje ukljuuju geoloke mape, uzimanje uzoraka tla i kamenja, iskopavanja, buenja, geofizika razmatranja i sline aktivnosti u vezi sa Istraivanjem ili neke druge svrhe.

  1.22. Program Istraivanja ima smisao koji je propisan u lanu 22 stav 1 podstav 1.5 ovog Zakona.

  1.23. Zakon o zatiti sredine - Zakon br. 03/L-025 o zatiti ivotne sredine .

  1.24. Zakon o pristupu slubenim dokumentima - Zakon Br.2003/12 od 16 Oktobra 2003, Zakon o pristupu slubenim dokumentima.

  1.25. Zakon Kosova ili primenjivi zakon znai:

  - Ustav Republike Kosova,

  - svi meunarodni sporazumi koji su zakonito zakljueni od strane jednog javnog autoriteta/organa Republike Kosova; - svi zakoni ili podzakonski akati koji su propisno proglaeni ili doneti od jednog javnog autoriteta Republike Kosova; i

  - svi meunarodni sporazumi, pravilnici, zakoni ili podzakonski pravni akti koji spadaju pod delokrug lana 145 Ustava Republike Kosova.

  1.26. Industrijski minerali - ima znaenje koje je odreeno u stav 2 ovog lana.

  1.27. Rudarska strategija - ima znaenje koja je utvrdjena u lanu 73 ovog zakona.

  1.28. Licnc - Licncu z istrivnje, Licncu za Krinje Prv Zdrvnj/Retencionu Licencu ili Rudarsku Licncu.

  1.29. blst Pkrivn Licncm - fiziku/ggrfsku blst nznnu u Licnci, u k mgu d s bvlju ktivnsti k su ovlaeene Licencom.

  1.30. Oblast Dozvole - fiziku/ggrfsku blst nznnu u Dozvolu, u k mgu d s bvlju ktivnsti k su ovlaeene Dozvolom.

  1.31. Vlasnik Licnc - lic ili lic koja su nvdn i vln Licncm.

  1.32. Mtlni Minrli - ima znaenje koje je odreeno u u stav 2 ovog lana.

  1.33. Rudnik - bilo koje mesto ili oblast/podruje gde se vadi rudno bogatstvo, ukljuujui sve zgrade, graevine, mehanizaciju, rudarko skladite, puteve ili drugi objekti koji su postavljeni na tom mestu ili podruju koji se koriste ili nameravaju da se koriste za dobijanje, eksploataciju ili preradu minerala.

  1.34. Mineral - bilo koja supstanca, bilo da je u krutom, tenom ili gasovitom obliku, koja se prirodno pojavljuje u ili na zemlji, ili u ili pod vodom, ili otpadak rude, i koja je formirana od geolokog postupka, ali iskljuujui naftu i prirodni gas.

  1.35. Minrlni rsursi - bil ki Mtlni Minrl, Industriski Minrl, Grvinski Minrl, Drgi ili Pludrgi Kmn, Enrgtski Minrl ili Vdu, ki imu ptncilnu kmrcilnu vrdnst.

  1.36. Grup minrlnih rsurs - pti nziv ki s dnsi n dnu d spcifinih grup Minrlnih Rsurs/Bogatstva k su idntifikvn u stav 2 ovog lana.

 • 4

  1.37. Minimlni trkvi istrivnj - minimlni izns ki Vlasnik Licnc prm Licnci z Obvljnj Istrivnj bvzn d ptri n ktivnsti istrivnj, k propisano u lnu 24 stav 2 podstav 2.2 vog Zakona.

  1.38. Rudrska oblst - blst z ku vi Rudarska licnc.

  1.39. Rudrska licenca - licenca koja je izdata od NKRM prema Delu V ovog Zakona. 1.40. Rudrsk operacije - sv ktivnsti prduzt u svrhu bvljnj vnj ili kspltci Minrlnih Rsurs.

  1.41. Rudrski Prgrm - im znnj k mu pripisn u lnu 31 stav 1, podstav 1.9 vog Zakona.

  1.42. Ministar - Ministar energije i rudarstva.

  1.43. Ministarstvo - Ministrastvo Energije i Rudarstva.

  1.44. Muzej - Dravni muzej kristala i minerala osnovan od strane Ministarstva, u skladu sa lanom 78. ovog zakona.

  1.45. Vlasnik dozvole - lice navedeno u dozvoli za obavljanje odredjenih aktivnosti koje su ovlaene u Dozvoli.

  1.46. Lic - fizik lic ili preduzee. 1.47. Plemenito i polu-plemenito kamenje - ima znaenje koje je odreeno u stav 2 ovog lana.

  1.48. Prerada - bilo koji postupak za vaenje rude/minerala, ukljuujui razdvajanje ili obogaenje rude koristei fizii, tehnoloki ili hemijski postupak prerade.

  1.49. Posebne operacije - znai:

  - istraivake aktivnosti koje obuhvataju; buenje, kopanje, uzimnj uzrk, ukljuuui uzimnj v kliin uzrk, geofizika merenja koja ukljuujui ispitivanja koja koriste avione ili visk npnskih lktrinih mtd, korienje mehanizacije ili opreme i bil ku pvznu ktivnst k s bvlj u cilju istrivnj, k fiziki mnj ili nruv pvrinu zmljit;

  - krinj ksplziv z ciljeve rudarskog ili mineralnih istraivanja;

  - poetak Rudarskih Aktivnosti ili Zanatskog Rudarstva;

  - rudarske aktivnosti koje obuhvataju: krinj ili rd mhnizci i prm, drug ktivnsti k m d utvrdi NKRM; i - rukvnj, sklditnj ili prrdu minrl ki buhvtu: krinj ili rd mhnizci i prm, primnu hmikli ili drugih sredstava, druge aktivnosti koje moe propisati NKRM.

  1.50. Program posebnih aktivnosti - ima smisao koji je propisan u lanu 38 stav 1, podstav 1.9 ovog Zakona.

  1.51. Dozvola - slubeno pismeno ovlaenje izdato od NKRM za obavljanje Posebnih Aktivnosti.

  1.52. vni autoritet - bil ki vldin izvrni rgn, vn tl, ministrstv, dljnj, gnciu, ili drugi tkv rgn ki bvlj izvrnu, zkndvnu, rgultrnu, vnu dministrtivnu ili sudsku funkciu. U vm kntkstu, ktm vng rgn smtr s i kt kg dnl privtn

 • 5

  rgnizci ili ustnv, k dnt shdn dbinm vlnju prm nrmtivnm ili pdnrmtivnm ktu, ili shdn prnsu vlnj d strn drugg jvng autoriteta/orgn.

  1.53. Procena resursa - dokumenat pripremljen u skladu sa evropskim standardima o rezultatima istraivanja, mineralnih resursa i mineralnih rezervi (Kodeks izvetavanja).

  1.54. Licnc o krinju prv zdrvnj - licncu ku ddlju NKRM prm Dlu IV vog Zakona.

  1.55. Znni vlsnik - lic k psdu ili kntrli pt prcnt (5%) ili vi vlsnikg intrs, dirktn ili indirktn, u prduzu.

  1.56. Sporazum o povrinskim pravima - sporazum sklopljen:

  - izmedju podnosioca zahteva, Vlasnik Licence ili Vlasnika Dozvole i tree strane koji ima zakonito rgistrvn imvinsk prv n pvrinu zmljit k t pdnsilc zhtv, Vlasnik Licnc, ili Vlasnik Dozvole prdl d kristi ili g kristi z sprvnj ktivnsti k pkriv vj Zakon i - ovlauje podnosioca zahteva, Vlasnik Licence ili Vlasnika Dozvole za obavljanje pomenutih aktivnosti.

  1.57. Preduzee znai:

  - bil k prduz, prtnrstv, zdnik ulgnj, prvn lic, udrunj, prkt, grnk, knclriu, ili drugu rgnizciu ili ustnvu (bz bzir n vlsnitv, sdit ili mst bvljnj pslvnj ili ustnvljvnj),

  - bilo koji Javni Autoritet i/ili

  - svako fiziko lice koji deluje u ime bilo kojih od gorepomenutih.

  1.58. Rasipnike prakse prakse koje nisu u skladu s dobrim praksama komercijalne mining customarily u upotrebi u EU ili zahtijeva EU ili meunarodnih standarda.

  159. Voda - voda koja se nalazi iznad ili ispod povrine Zemlje koja je

  - pogodna za punjenje boca ili za paketiranje za komercijalnu prodaju ili

  - koja se moe koristiti kao izvor termike energije ili hidroeletrinu energiju.

  2. Za potrebe ovog Zakona, Minerali su podijeljeni u sledee grupe:

  Grupa 1 - Energetski minerali. Energetski Minerali ukljuuju sve vrste vrstih Ugljovodonika, Tenih i Gasovitih Ugljovodonika, bitumenske stene i radioaktivne minerale. vrsti Ugljovodonici znai i ukljuuje lignit, mrki ugalj, ugalj, antracit i bilo koji drugi vrsti karbonizovani mineral. Teni i Gasovit Ugljovodonici znai i ukljuuje svaki organski mineral, gasovit ili tean, koji se sastoji uglavnom od ugljenika i vodonika, ali ne podrazumeva i ne ukljuuje naftu ili prirodni gas. Grupa 2 - Metalni minerali. Metalni minerali znai i ukljuuju minerale koji sadre metale, ukljuujui sledee: aluminijun, antimon, arsenik, berilijum, bizmut, bor, kadmijum, cezijum, hrom, cinobar, kobalt, bakar, galica, galijum, germanijum, zlato, hafnijum, ilmenit, indijum, gvoe, gvozdeni oksid, olovo, litijum, magnezijum, mangan, ivu, molibden, nikal, niobijum, grupu platinskih metala (MGP: rutenijum, rodijum, paladijum, osmijum, iridijum, platinu), pirit, radijum, metali retke zemlje (lantanidijum i aktinidijum), renijum, rubidijum, skandijum, selen, srebro, stroncijum, tantal, telurijum, talijum, torijum, kalaj, titanijum, volfram i njegove rude, vanadijum, vulfenitijum, itrijum, cink, i cirkon.

 • 6

  Grupa 3 - Nemetalni Minerali. Nemetalni Minerali znai i ukljuuju sve nemetalne minerale koji se koriste za industrijsku namenu u industriji. Nemetalni Minerali ukljuuju: Industrijski Minerali", oznaavaju one nemetalne minerale koji se uglavnom koriste za industrijsku primenu, ukljuujui grafite, liskun, vermikulit, feldspat, volastonit, azbest, talk, piroflit, magnezijum, brusit, fluorit, barit, zeolit, olivinte, i ultrabazine stene (optiki kvarc); 1.60. Hemijski minerali - nemetalne minerale koji se uglavnom koriste na podruju hemije, agro hemije lakova i boja, ukljuujui apatite, fosforite, sumpor, mineralne soli, bromijum, jod, bor, glaukonit, prirodne pigmente (mineralne boje). 1.61. Tehnoloki minerali - oznaavaju one nemetalne minerale koji se uglavnom koriste za tehnoloku primenu, ukljuujui caolin, glinu, bentonit, sirova kvarcna ruda (kvarc, kvarcit, kvarcni pesak), silicijumske stene (kremena, trepelet, radioalite), karbonatske stene (krenjak, traventine, krede), dolomit, gips, anhidrite, perlite itd.), i 1.62. Gradjevinski Minerali - oznaavaju sve minerale i pridruene materijale koji se obino koriste za graevinsku industriju, ukljuujui i pesak, ljunak, kre (i druge sedimentne stene), granit (i druge magmatske stene), i mermer (i druge metamorfne stene), ukljuujui glinu, lapor, gipsanu kredu, stipsu, andezit, bazalt, dunit, dijabaz, tuf, kriljavac, grafit, , peenjak, kvarcni pesak, agregati i gradjevinske stene, serpentin, periodit, dunit, diorit, diabasit, bazalt, gabro, kristalna stena, gnejset i kvarcit. Grupa 4 Drago i polu-drago kamenje. Drago i Polu-Drago Kamenje znai i ukljuuju sledee: Korund, dijamant, smaragd, rubin, safir, amazonit, aventurin, beril, krisoberil, krisokol, kordierit, dioptaset, granat, kvarcni krislali (ukljuujui ametist, citrin, kamene kristale, ahat, karneol, kalcedon, krizopras, jaspis, bezbojni prirodni opal, opalom, tigarsko oko), sodalit, topaz, turmalin i tirkiz, nefrit, rodonit i ad. Grupa 5 - Mineralna voda i Geotermalne vode. "Mineralna Voda" znai voda koja pojavljuje prirodno na ili ispod povrine zemlje koja sadri dovoljne koliine hemijskog elementa koja imaju industrijsku vrednost, ukljuujui sve vode koje imaju vie od jednog (1) grama suvog ostatka u jednom (1) litru. Geotermalna Vode su podzemne vode, obino kao izvor ili gejzir, ija je temperatura vea od srednje godinje temperature vazduha.

  3. Detaljnije definicije izraza koji se koriste u ovom Zakonu, kao i definicije drugih izraza, mogu da se uspostave u jednom podzakonskom aktu koji je zajedniki donet od Ministarstva u konsultaciji sa NKRM-om; pri mu, ipk, t dtljni dfinici i dfinici drugih izrz n mgu d naruavaju primnjivst bil k drdb ovog Zakona. 4. N nin krin u vm Zakonu, jednina obuhvata mnoinu, i mnoina obuhvata jedninu i referenca "lan" su reference na lanove ovog Zakona ako nije drugaije naznaeno 5. Zamenica "on" i pridev "njegov" primenie se jednako za bilo koji pol i ukljuie takodje referencu kompanije ili ortatva (partnerstva) ako to kontekst bude dozvoljavao. 6. Izuzev ako kontekst jasno zahteva drugaije tumaenje, bilo koje reference u ovom zakonu za druge zakone, uredbe ili podzakonske akte, ili bilo koje specifine odredbe u vezi s tim, tumaie se kao i ukljuie bilo koju i sve izmene i dopune u vezi s tim. Ako je ovaj zakon, uredba ili podnormativni akt ukinut i zamenjen sa naslednim zakonodavstvom koje ureuje isto pitanje, ova referenca tumaie kao znaenje ovog naslednog zakonodavstva i, ako je primeljivo, analogno sa odredbama u vezi s tim.

  DEO II OPTE ODREDBE

  lan 4

  Potrebna ovlaenja za istraivanje ili rudarstvo 1. Izuzev kao to je izriito utvrdjeno u stav 2 ovog lana Ovaj Zakon primenie se na sve aktivnosti koje ukljuuju istraivanje, rudarske radove i/ili preradu Mineralenih Resursa na Kosovu. Nijedno lice ne moe da obavlja aktivnosti koje obuhvataju istraivanje, eksploataciju, rudarstvo i/ili preradu jednog

 • 7

  Mineralenog Resursa ili bilo koju drugu aktivnost bez Licence ili Dozvole izdate od NKRM u skladu sa ovim zakonom. 2. Izriito je utvrdjeno da ovaj zakon ne ureuje ili ne pokriva aktivnosti koje ukljuuju i eksploataciju Mineralnih Voda ili bilo Geotermalnih Voda za zdravstvene ciljeve ili za pie.

  lan 5 Vrste licenci i dozvola

  1. NKRM moe izdati sledee Licence i Dozvole koje e se podvrgnuti ispunjavanju zahteva za izdavanje ovih Licenci i Dozvola na nain kao to je izloeno u ovom Zakonu:

  1.1. Licncu z obvljnj istrivnj, n nin prdvin u Dlu III ovog zakona; 1.2. Licncu z Krinj Prv Zdrvnj, n nin prdvin u Dlu IV ovog zakona; 1.3. Licncu z Obvljnj Rudrskih Aktivnsti, n nin prdvin u Dlu V ovog zakona;

  1.4. dzvlu z bvljnj Psbnih Aktivnsti, n nin prdvin u Dlu VI ovog zakona;

  1.5. Licncu z Obvljnj Zntskg Rudrstv, n nin prdvin u Dlu VII ovog zakona i

  1.6. Licenca ili dozvola od javnog interesa, shodno VIII delu ovog zakona.

  lan 6

  Kriterijumi o podobnosti

  1. Lice koji eli da dobije ili odrava jednu Licencu ili Dozvolu, ili da produi ili da izvri prenos jedne postojee Licence ili Dozvole, bie podoban ako je:

  1.1. lice poslovno frutvo koje ima najmanje jednog vieg tehnikog rukovodioca koji je odgovoran za svakodnevnu tehniku delatnost Poslovnog Drutva koji namerava u dobrom poverenju da bude fiziki prisutan na Kosovu; i

  1.2. ni lice niti bilo koji od izvrioca, rukovodioca, direktora ili znaajnih vlasnika u zadnjih deset (10) godina:

  1.2.1. bilo utvrdjeno od strane jednog nadlenog suda da je izvrio bilo koje krivino delo na Kosovu ili izvan Kosova, koje ukljuuje nasilje, pretnju nasiljem, korupcijonaku praksu, pranje novca, podmiivanje, ili davanje poklona ili bilo koje krivino delo koje je kanjivo sa kaznom zatvora od est (6) meseci zatvora na osnovu odgovarajueg zakona koji je na snazi za to krivino delo; 1.2.2. bio proglaen nepodoban, zbog gorepomenutih razloga, od jedne vladine ili nadlene meunarodne institucije ili organizacije koja obezbeuje fondove za opti razvoj, javne investicije i obnovu;

  1.2.3. bio potvrdjeno od strane jednog nadlenog suda da je izvrio teko krivino delo putem uee u aktivnostima jedne kriRudnikelne organizacije, definisane kao strukturirano udruenje osnovano u odredjeno vreme i koja deluje na organizovan nain za pridobijanje finansijske koristi putem obavljanja kriRudnikelnih aktivnosti ili koje se smatraju kao nezakonite u mestu gde se zbivaju;

  1.2.4. bilo utvrdjeno od strane jednog nadlenog suda da je izvrio krivino delo prevare ili delo koje je jednako prevari;

  1.2.5. bio kanjen novanom kaznom ili kaznom od jednog Javnog Autoriteta zbog namernog dostavljanja lanih podataka u jednom dokumentu ili u izjavama koje je podneo dotinom Javnom Autoritetu, izuzev ako je ova novana kazna ili kazna ponitena od jednog nadlenog suda; ili

 • 8

  1.3. Lice:

  1.3.1. nije utvrdjeno od strane jednog nadlenog suda da je u zadnje dve (2) godine bio pod steaj ili insolventan

  1.3.2. nije u postupku prestruktuiranja ili pod upravom jednog nadlenog suda;

  1.3.3. trenutno nema neki sporazum ili aranman sa svojim poveriocima za odlaganje ili smanjenje dugova zato to podnosioc prethodno nije bio u stanju da na vreme izmiri svoje dospele obaveze; 1.3.4. trenutno nije podvrgnut nekom sudskom ili administartivnom nalogu koji obustavlja ili smanjuje isplate od ili za podnosioca, injenica iz koje za podnosioca proizilazi gubitak prava u celosti ili delimino za upravljanje i/ili raspolaganja sa svojinom;

  1.3.5. nije trenutno predmet jednog sudskog ili upravnog postupka iz kojeg moe proizlaziti jedan sudski ili administrativni nalog ili presuda ili jedan sporazum opisan u podstavovima 1.3.1 1.3.4 ovog stava;

  1.3.6. od strane jednog nadlenog suda, u zadnje tri (3) godine nije utvrdjeno da je prekrio ugovor sa nekim javnim entitetom, javnim autoritetom ili javnim preduzeem na Kosovu ili bilo gde; ili

  1.3.7. nije prestupnik u plaanju i prijavi poreza, obaveza, doprinosa, isplata ili trokova koje treba da se dostave ili plate jednom javnom autoritetu ili javnom preduzeu; i

  1.4. Lice:

  1.4.1. ima finansijska sredstva i tehniki je kvalifikovan (podesan) i ima iskustvo da preduzima aktivnosti na osnovu Licence ili Dozvole na koju se zahtev odnosi i da sprovede predvidjene obaveze iz Licence ili Dozvole;

  1.4.2. poseduje osiguranje za sav rizik prema treim licima, koje vai sve dok je Licenca ili Dozvola vaea, u minimalnom razumnom iznosu propisanom od strane NKRM;

  1.4.3. nije ranije imao opozvanu ili suspendovanu Licencu ili Dozvolu od strane NKRM; izuzev ako je ova radnja proglaena nevaeom, zabranjenom ili ako je ponitena od nadlenog suda; i

  1.4.4. nije propustio da ispuni obaveze prema bilo kojoj Licenci ili Dozvoli, pod uslovom da, NKRM nije odbijo jedan zahtev na osnovu pomenutog propusta sve dok podnosilac zahteva:

  1.4.4.1. ne dobije pojedinosti o propustima i sve dok nije uspeo da popravi stanje u odredjenom roku kao to je NKRM dopustila ili

  1.4.4.2. ako propust nije popravljen i podnosioc nije ponudio da za to plati opravdanu nadoknadu, i

  1.5. Predmet licence ili dozvole za koju je podnosioc podneo zahtev:

  1.5.1. nije u sutinskoj protivurenosti sa predmetom druge Licence ili Dozvole koja je izdata jednoj treoj strani;

 • 9

  1.5.2. nije u sutinskoj protivurenosti sa predmetom jednog predhodnog zahteva koji je podnet od drugog podnosioca koji ima prednost;

  1.5.3. ne ukljuuje Mineralne Resurse, koji treba da se dodele na osnovu konkurentnog tenderskog postupka; i

  1.5.4. ne ukljuuje oblast u kojoj su pomenute aktivnosti zabranjene bilo kojim drugim zakonom koji je na snazi na Kosovu.

  1.6. nije podneo lane materijalne dokaze u svom zahtevu.

  lan 7

  Opti postupak 1. NKRM e doneti postupke i standardne obrazce za postupak podnoenja zahteva za licence i izdavanje Licence i Dozvole, kao i njeno produenje, izmenu, prenos, obustavu ili ponitenje. 2. Svaka licenca i dozvola treba da obuhvati uslove:

  2.1. usklaenosti sa specifinim zakonima, pravilima, kodeksima i standardima;

  2.2. za izvetavanje o nesreama; 2.3. o zahtevima za mere za zatitu zaposlenih, javne sigurnosti i javnog zdravstva; 2.4. o zahtevima za mere za zatitu ivotne sredine

  3. NKRM je duna da donese spisak koji odredjuje iznos takse koja se treba uplatiti za podnoenje zahteva i koji e se dostaviti zajedno za svaku vrstu zahteva. Iznos pomenutih taksi treba da bude u skladu sa najboljim medjunarodnim praksama. Svaki podnosioc treba da uplati navedeni iznos NKRM-u prilikom podnoenja zahteva. Sve pomenute takse su nepovrative. 4. NKRM duna je da potvrdi vreme i datum prijema svakog zahteva, i evidentirae ime podnosioca zahteva, njegovu odgovarajuu kontakt informaciju i vrstu zahteva. 5. NKRM je ovlaena da zahteva od podnosioca zahteva dodatne podatke koje ona smatra da su opravdane u smislu provere navedenih informacija koje su evidentirane ili koje su podnete od dotinog podnosioca zahteva i/ili u vezi sa usklaenou sa odredbama ovog Zakona. 6. NKRM duna je da odrava kompletnu i urednu arhivu o svim zahtevima u vezi sa jednom Licencom i Dozvolom i o svim odranim sastancima Odbora NKRM-a koji su odrani u vezi sa razmatranjem svih takvih zahteva; pomenuti podaci ukljuie, izmedju ostalog, sve donete odluke i razloge za donoenje tih odluka. 7. Ovi podaci treba da budu dostupni za javnost u skladu sa Zakonom o Pristupu Zvaninim Dokumentima.

  lan 8

  Ustupanje Licencne Oblasti/Podruja 1. Vlasnik Licence za bvljnj istrivnj, licnc z krinj prv zdrvnj ili licnc z bvljnj, koji eli da ustupa u celini ili deo oblasti koja je pokrivena Licencom, treba da podnese zahtev NKRM z dbinj ptvrd o ustupanju, ne manje od jednog (1) meseca pre datuma kada on eli da ustupanje stupi na snagu. 2. Zvisn d stav 4 ovog clana. NKRM je duna da izda pdnsicu zhtv ptvrdu ustupanju bil bzuslvn ili u zvisnsti d dotinih uslv ki s tiu blsti k prdmt ustupanja k NKRM m prvdn d utvrdi.

 • 10

  3. Zhtv iz vg ln mr d:

  3.1. identifikuje blst k prdmt ustupanja, k s zhtv dnsi sm n d Oblsti koja je Pokrivn Licncm, ukljuujui i pln ki sn idntifiku i d ki prdmt ustupanja i d ki biv zdrn;

  3.2. nvd dtum kd pdnsilc zhtv li d ustupanje stupi n sngu;

  3.3. sdri pdinsti ktivnstim k su prm Licnci izvrn u blsti k prdmt ustupanja; i

  3.4. bud prn sa podacima i izvtim u vzi s ktivnstim za k NKRM m prvdn d zhtva.

  4. NKRM ne izdaje sertifikat dostave ukoliko konstatuje da aplikant nije postupio u skladu sa planom zatvaranja rudnika i programom traene rehabilitacije shodno stavu 1., pod stav 1.9 lana 31. ovog zakona ili e ostaviti zonu u nesigurnom stanju i ne u skladu sa dobrim praksama mineralnog korienja i ivotne sredine. 5. Potvrda o ustupanju stupie na snagu na dan kada je izdata podnosiocu zahteva. Kada se potvrda odnosi na itavu Oblst koja je Pokrivna Licncm, Licenca e biti ponitena istog dana; u drugim sluajevima, Licenca e biti preinaena uzimajui u obzir ustupanje. 6. U sluaju jednog Ustupanja celokupne ili bilo kojeg dela Oblsti/Podruja koja je Pokrivna Licncm Vlasnik Licence bie odgovoran za sve obaveze koje su nastale kao i za sve obaveze koje proizilaze u vezi sa aktivnostima koje su obavljane od Vlasnika Licence na osnovu dotine Licence u oblasti koja je Ustupljena.

  lan 9

  Suspenzija ili Ponitavanje Licence ili Dozvole zbog Ne-Uskladjenosti

  1. Ako Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole propusti da se pridrava svoje pododobnosti prema lanu 6 ovog zakona ili da se inae pridrava materijalnim zahtevima ovog Zakona ili bilo koje Licence, Dozvole, sporazuma ili drugog instrumenta koji je donet i/ili primenjen na osnovu ovog Zakona, NKRM e dostaviti tom Vlasniku Licence ili Vlasniku Dozvole jedno pisano Navedeno obavetenje treba da:

  1.1. naznai prirodu propusta;

  1.2. mguiVlasniku Licence/Vlasniku Dozvole jedan razuman vremenski rok za isprvljnj unih prpust; ov vrmnski rok n sm d bud kri d zdst (60) dn, ali ne vei od stodvadeset (120) dana, sim k t prpust uzrkv prtnju d d d zbiljn psn situci i NKRM utvrdi da t prpust mora d bud isprvljn u to krm vrmnskm roku;

  1.3. da identifikuje mere koje Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole treba da preduzme za ispravku propusta, to moe da ukljui uplatu od strane Vlasnika Licence ili Vlasnika Dozvole jedne novane kazne ako je propust prouzrokovao jednu ozbiljnu psnu situciu;

  1.4. priloie, jedan Nalog o Suspenziji u kojem e obavestiti Vlasnika Licence ili Vlasnika Dozvole da je dotina Licenca ili Dozvola suspendovana/obustavljena sve dok Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole, u roku koji utvrdi NKRM,

  1.4.1 u potpunosti ne ispravi propust; ili

  1.4.2. ako NKRM utvrdi, da da su ispravljeni sami ozbiljni aspekti kao to je utvrdjeno od strane NKRM-a; i

  1.5. bvsti Vlasnika Licence/Vlasnika Dozvole d, k s prpust nstvi i psl roka koji je nznn u obavetenju, NKRM m prema zakonu d izrkn primeljiv kzn i/ili mr prinud k prdvi vj Zakon, ukljuuui suspnziu ili pnitvnj dtin Licnc ili Dzvl prm stav 2 ovog lnu;

 • 11

  2. Ako se utvrdi da dotini Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole je propustio da ispuni uslove ovog obavetenja u roku koji je propisan u njemu, NKRM ponitie dotinu Licencu ili Dozvolu donosei Vlasniku Licence ili Vlasnik Dozvole pisani Nalog o Ponitenju: 2.1. bvstie Vlasnika Licence ili Vlasnika Dozvole d je odgovarajua Licenca ili Dozvola

  ponitena;

  2.2. naloie Vlasniku Licence ili Vlasniku Dozvole da odmah prestane sa svim ovlaenim aktivnostima koja proizilaze iz Licence ili Dozvole;

  2.3. naloie Vlasniku Licence ili Vlasniku Dozvole d preduzme odgovarajue mere koje NKRM proceni da su neophodne kako bi se osiguralo da prestanak operacija se sprovodi na nain koji je ureen i siguran i da ostavlja mesto/lokaciju ovih operacija u stanju koje nije, i koja nee predstavljati opasnost ili rizik za ivotnu sredinu ili ljudsko, ivotinjsko ili biljno zdravlje ili ivot.

  2.4. naloie Vlasniku Licence ili Vlasniku Dozvole d odmah plati sve prispele ali neisplaene licencne naplate; i/ili

  2.5. naloie Vlasniku Licence ili Vlasniku Dozvole d plati kaznu ako NKRM smatra da je propust bio nameran ili da je prouzrokovao ozbiljnu psnu situciu.

  3. Ponitenje Licence ili Dozvole prema stava 2 ovog lanu stupa na snagu nakon to se dostavi Nalog o Ponitenju Vlasniku Licence ili Vlasniku Dozvole. 4. Bilo koja opomena ili nalog za Vlasnika Licence ili Vlasnika Dozvole prema stav 1 i 2 ovog lana treba da sadri

  4.1. pisano obrazloenje NKRM o razlozima za donoenje ove opomena ili naloga, i

  4.2. pisano obavetenje za Vlasnika Licence/Vlasnika Dozvole u vezi sa pravom na albu i sudsko razmatranje u vezi sa predmetima koji su naznaeni u opomeni ili nalogu.

  5. U sluaju Suspenzije ili Ponitavanja Licnce ili Dozvole, Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole bie odgovoran za sve obaveze koje su nastale, kao i za sve obaveze koje proizilaze u vezi sa aktivnostima koje su obavljane od Vlasnika Licence ili Vlasnika Dozvole na osnovu Licence ili Dozvole ili u skladu sa obavetenjem ili nalogom prema stava 1 i 2 ovog lana.

  lan 10 Prenos i Stavljanje Licenci i Dozvola pod Zalogom

  1. Osim k drugi prdvin u ovom lanu , nijedna Licenca ili Dozvola ne m d bud prnt, zaloena ili na bilo koji drugi nain da se stavi pod intabulacijom, bil zdnikim sprzumm ili zknskim djstvom. 2. Ako Vlasnik Licence za Istraivanje ili Rudarske Licence ili Vlasnik Dozvole li d prns dotinu Licencu ili Dozvolu, Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole i predloeni preuzima/indosar treba zajedno d dostave NKRM-u kmpltirni zhtv prdvin z tu svrhu u prpisnm obrazcu, zdn s prpisnm taksom, uz ki mr d bud priln sld:

  2.1. jedan (1) primerak dtin Licnc i/ili Dzvl, predloeni sprzum o prenosu i sv drug mtriln dkumntci k s n t dnsi;

  2.2. izv Vlasnika Licence ili Vlasnik Dozvole k sdri rzlg() z prdlni prns ili;

  2.3. infrmci pokazuje d prdlnoni preuzima biti podesan, prema primeljivim odrdbama ovog zakona, da primi dotinu Licencu ili Dozvolu ako je prdlnoni preuzima podneo zahtev za dobijanje dotine Licence ili Dozvole.

 • 12

  2.4. nnvii pdci Istraivanjima, Posebnim Operacijama i/ili za Programu Rudarstva i jednu izjavu donetu od predloenog preuzimaa da e ispuniti ovaj program koji je usvojen od NKRM; i

  2.5. izjava od predloenog preuzimaa da prihvata i da e ispuniti sve preostale obaveze tekueg Vlasnika Licence i/ili Vlasnika Dozvole koje proizilaze od Licence /ili Dozvole, na osnovu ovog Zakona od dana stupanja na snagu ovog prenosa.

  3. NKRM duan je da se sloi sa prenosom Licence ili Dozvole na osnovu zahteva u skladu sa stav 2 ovog lana, ako je na datum ovog zahteva preuzima ispunio uslove iz gorepomenutog stav 2 ovog lana i optih uslova za izdavaje dotine Licence ili Dozvole prema ovom Zakonu. 4. Nakon usvajanja transfera od NKRM-a, primalac licence ili dozvole je duan da ispunjava sve obaveze koje proizilaze iz pod stava 2.5 stava 2. ovog lana. 5. Licenca ili Dozvola moe sluiti kao kolateral za jednu zalogu radi osiguranja od bilo koje odgovornosti od Vlasnika Licence ili Vlasnika Dozvole.. Nakon stvaranja takve zaloge, zalaga i vlasnik zaloge nositelj zajedno e dostaviti obavetenje NKRM u kojem e pruiti sledee informacije:

  5.1. ime vlasnika zaloge;

  5.2. imena i adrese znaajnih vlasnika zaloge i direktora, ako oni postoje;

  5.3. slubenu registrovanu adresu vlasnika zaloge na Kosovu; i

  5.4. jedan razuman detaljan opis materijalnih uslova zaloge.

  6. Nakon dobijanja obavetenja u kojem se istie da su ispunjeni zahtevi iz stav 5 ovog lana, NKRM je duna da registuje zalogu na Licencu u Katastru Licenci/Dozvola koji e biti se drati od NKRM. 7. Zaloga na Lizencu ili Dozvolu se nee tumaiti kao odstupanje Vlasnika Licence od njegovih obaveza da ispuni rokove i uslove saglasno zaloene Licence ili Dozvole. 8. Vlasnik zaloge duan je odmah da obavesti NKRM o svim merama koje su preduzete od strane vlasnika zaloge radi izvrenja zaloge. Ako je, na osnovu ovih izvrnih mera, vlasnik zaloge dobije u posed dotinu Licencu ili Dozvolu ili jedan nalog ili presudu od suda ili arbitranog organa koji nalae zalogodavcu da izvri prenos posedadotine Licence ili Dozvole na Vlasnika Dozvole ili da na neki drugi nain nedvosmisleno podrava pravo vlasnika zaloge da dobije u posed dotinu Licencu ili Dozvolu, i o tome vlasnik zaloge e odmah obaveestiti NKRM. Ako vlasnik zaloge dobije jedan takav nalog ili presudu, onda e on dostaviti jedan takav originalan nalog ili presudu NKRM za pregled i kopiranja. NKRM e odmah vratiti origjinal vlasniku zaloge. NKRM e zatim preduzeti odgovarajue mere za izvrenje takve presude ili naloga. 9. U sluaju ako vlasnik zaloge dobije u posed dotinu Licencu ili dozvolu:

  9.1. vlasnik zaloge nema pravo da preduzme aktivnosti koje su naveden u njoj sve dok vlasnik dozvole ne prui informacije koje se trae od predloenog preuzimaa prema prema podstavovima 2.3, 2.4 i 2.5 stava 2. ovog lana;

  9.2. vlasnik zaloge moe da izvri prenos Licence ili Dozvole na treu stranu, ako vlasnik zaloge i predloeni preuzima ispunjavaju sve zahteve navedene u stav 2 ovog lana, u tom sluaju bilo kakve reference iz stav 2 ovog lana na Vlasnika Licence ili Vlasnika Dozvole podrazumevae vlasnika zaloge; i

  9.3. zalogodavcu e biti pod strogom obavezom da prua svu pomo vlasniku zaloge ili jednom predloenom preuzimau za koju vlasnik zaloge moe opravdano da zahteva da u potpunosti ispuni referentne zahteve koji su utvrdjeni u stav 2 ovog lana, - posebno - ali ne ograniavajui se na - pripremu i podnoenje jednog auriranog Istraivanja, Specijalnih Operacija i/ili Rudarskog Programa kao to je propisano u substav 2.4 od stav 2 ovog lana.

 • 13

  10. Ako zalono pravo nastaje kao rezultat dejstva zakona Kosova uopte na aktivu/imovinu Vlasnika Licence ili Dozvole, vlasnik zalonog prava moe preduzeti svaku zakonitu radnju radi izvrenja zalonog prava za koju vlasnik zalonog prava smatra potrebnim ili odgovarajuim za izvrenje zalonog prava nad aktivom/imovinom Vlasnika Licence ili Dozvole, ukljuujui i bilo koju Licencu ili Dozvolu sa kojom raspolae Vlasnik Licence ili Dozvole. U ovim sluajevima, odredbe stava 8 i 9 ovog lana e se primijeniti i reference na ovaj lan za zalogu i vlasnika zaloge smatrae se da znae, kao zalono pravo i vlasnik zalonog prava. 11. Ukoliko je jedna licenca ili dozvola predmet jednog taloga ili zaduenja, to ni na koji nain ne spreava niti utie na autoritet NKRM da ponitava ili ukida licencu ili dozvolu, u skladu sa odredbama ovog zakona i uslova za licencu ili dozvolu. Meutim, ukoliko nosilac taloga ili zaduenja (primalac zaloga) izvrava taj zalog ili zaduenje, onda on po svom izboru moe da ispunjava zahteve utvrene kod stavova 2.3 2.5 ovog lana za primaoce transfera ili da podnosi zahtev za transfer licence ili dozvole jednoj drugoj stranci u skladu sa zahtevima iz stava 2. ovog lana, pri emu se primalac zaloga smatra nosiocem licence ili dozvole u smislu ovog lana. Svi zahtevi ili operacionalni uslovi odreeni licencom ili dozvolom e se ukinuti do ispunjenja zahteva odreenih stavom 2 od primaoca zaloga; meutim, primalac zaloga je odgovoran da osigurava da se dotino mesto odrava u skladu sa primenjivim zahtevima ivotne sredine i bezbednosti.

  lan 11 Prenos kontrole

  1. Svaka predloena promena Znaajnog Vlasnika jednog Vlasnika Licence ili Vlasnika Dozvole bie predmet odobrenja od strane NKRM-a. NKRM e uskratiti svoje odobrenje na ovu promenu ako novi Znaajni Vlasnik ne zadovoljava kriterijume o podobnosti iz podstav 1.2 stav 1 od lana 6 ovog zakona ili ako ova promena prouzrokuje da Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole postaju nepodobni prema bilo kojoj drugoj odredbi lana 6 ovog zakona 2. U zahtevu za odobrenje kao to se trai ovim lanom 11, NKRM moe da zatrai podnoenje takve informacije kao NKRM moe razumno smatrati relevantnim i potrebnim.

  lan 12

  Opta Komercijalna Prava Vlasnika Licence i Vlasnik Dozvole 1. U vzi s ktivnstim k su ovlaene na osnovu Licence ili Dozvole, Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole im:

  1.1. pravo i obavezu da pslu u skldu s zakonom, dbrm kmrcilnm rudrskm prksm i sa standardima EU i medjunarodnim standardima;

  1.2. pravo da obavlja svoje poslovanje bez nerazumnog ili protivpravnog uplitanja od strane bilo koje osobe ili javnog autoriteta;

  1.3. obavezu da na Kosovu vodi kompletirane i uredne knjige rauna i finansijsku evidenciju u Evrima;

  1.4. pravo da otvori i operie sa bankarskim raunima na Kosovu i u inostranstvu;

  1.5. pravo da direktno uvozi od svojih snabdevaa svu potrebnu robu i opremu; i

  1.6. pravo da prim i zdri dbit iz instrnstv dbinu izvzm; pod uslovom da se svi ovi prihodi registruju i da se navedu u knjigama rauna i finansijskoj evidenciji kaoja se zahteva da se vodi na Kosovu prema podstav 1.3 ovog zakona.

  lan 13

  Ograniene Aktivnosti

  1. Nosilac licence ili dozvole za korienje, nee obaviti nikakvu delatnost na nekoj povrini koja se:

 • 14

  1.1. nalazi blie od dvesta (200) metara od granice sela, gradia ili grada ili drugog naseljenog mesta;

  1.2. nalazi unutar zone od stotinu (100) metara od neke kue ili nastanjene ili privremeno ne nastanjene zgrade;

  1.3. nalazi unutar etrdeset i pet (45) metara od nekog zemljita, koja je oieno ili poorano, ili na drugi nain pripremljeno za setvu poljoprivrednih useva, ili na kojoj ve rastu saeni usevi, osim kada je nosilac licence ili dozvole stekao povrinska prava za to zemljite; 1.4. koristila u toku prethodnih 12 (dvanaest) meseci za setvu ili etvu poljoprivrednih useva, osim kada je nosilac licence ili dozvole stekao povrinska prava za to zemljite;

  1.5. nalazi unutar dvesta (200) metara od nekog nasipa ili rezervoara;

  1.6. ukoliko je to mesto neke termoelektrane, dalekovoda ili reke, ili se nalazi ne dalje od stotinu i pedeset (150) metara od njih.

  1.7. k s nlzi u krugu d sdst (60) mtr d ulic, put ili utput;

  1.8. k rzrvisn z ptrb bil k lznik prug ili u krugu d sdst (60) mtr d bil k lznik prug ili bil kg zmljit rzrvisng z lzniku prugu;

  1.9. k nmnjn ka mesto za sa groblje;

  1.10. k prdstvlj mst k zknm i zvnin znn k istriski ili ncinlni spmnik,

  1.11. k d jednog privatnog ili javnog rdrm ili jedne susedne vazduhoplovne bzbdnsn zn;

  1.12. k u blsti k zknm i zvnin znn kao dravni ili optinski Prk, ili

  1.13. ako se eksploziv koristi na daljini manjoj od 500 metara od stambenih zgrada ili infrastrukturnih.

  2. Kada Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole eli da preduzima aktivnosti koje su obuhvaene u Licenci ili Dozvoli u oblasti u kojoj su te aktivnosti su zabranjene prema pargraf 1. ovog lana, dotini Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole treba da se obrati NKRM-u za izuzee od dotine zabrane. NKRM e se konsultovati sa Javnim Autoritetima i sa bilo kojim licima koji imaju legtiman interes koji su neposredno odgovorni za primenu ove zabrane. NKRM moe dozvoliti pomenuto izuzee samo ako je postignuta saglasnost izmedju dotinih Javnih Autoriteta.

  lan 14

  Izvrvnj prv Prava koja proizilaze od jedne Licence ili Dozvole izvravae se uz razumnu panju. Bil k tt pruzrkvn zknitm intrsu tr strn koja je nastala kao rezultat izvravanja ovlaenih aktivnosti na osnovu Licence ili Dozvole treba da se nadoknadi u skladu sa primenljivim odredbama Zakona o obligacionim odnosima na Kosovu.

  lan 15

  Rasipnike prakse 1. Nijedan Vlasnik Licence ili Dozvole ne sme da bude ukljuen u rasipnike prakse. 2. Ukoliko na osnovu tanih i objektivnih podataka pruanih od Inspektorata ili nekog drugog izvora, NKRM konstatuje da se nosilac licence ili dozvole angauje na nepotrebne prakse, NKRM e o toj konstataciji pismeno obavestiti nosioca licence ili dozvole. Obavetenje treba da utvrdi prirodu praksi koja

 • 15

  se osporavaju i treba da zahteva od dotinog nosioca licence ili dozvole da u roku od trideset (30) dana, ili da negira da se angauje u takvim praksama, ili da prua objanjenje zato te radnje smatra potrebnim. 3. Ukoliko NKRM nije zadovoljna dobijenim odgovorom, ili nije dobila odgovor u gore navedenom, tridesetto (30) dnevnom roku, NKRM donosi obavetenje o podbaaju, shodno lana 9, kojim nalae nosiocu dotine licence ili dozvole, da obustavi korienje tih praksi. Ovaj nalog detaljno utvruje nepotrebne prakse, za koje je dat nalog. Ukoliko nosilac licence ili dozvole ne postupa u skladu sa nalogom, NKRM e preduzeti mere utvrene stavom 2. lana 9. ovog zakona.

  lan 16

  Voenje kancelarije na Kosovu Svaki nosilac licence, svaki aplikant ili svaki nosilac dozvole, treba da ima jednu kancelariju na Kosovu, gde e se dostaviti dopisi od strane javnih autoriteta. Svaki nosilac licence ili dozvole treba da obavesti NKRM o adresi ove kancelarije i da odmah informie NKRM u vezi sa nekom izmenom ove adrese.

  lan 17

  Izvetaji, Arhiva/Evidencija i informacije Svaki Vlasnik Licence ili Vlasnik Dozvole treba da dri u kancelariji koja se trai prema lanu 16 svi arhivu i dokumentaciju k ptrbn prm ovom zakonu. Fiziki uzorci koji se zahtevaju prema ovom zakonu takoe traba da se dre u ovoj kancelariji, izuzev ako jedna odredba ovog zakona izriito dozvoljava da se ovi fiziki uzorci mogu drati u nekoj drugoj lokaciji unutar Kosova.

  ln 18

  Licnc k Pdlu Konkurentnom Pstupku Dodele 1. Osim ako je izriito drugaije propisano u stavu 8 ovog lana, bilo koja Licnc z Istrivnj ili z Rudrstvo koja se odnosi za jedan Energetski Mineral ili za jedan mineral koji se nalazi unutar oblasti/podruja koja je odreena od strane Ministra kao Oblast od Posebnog Znaaja/Interesa u skladu sa stavom 2 ovog lana e biti dodeljena i doneta jedino nakon voenja otvorenog, transparentnog i konkurentnog postupka ponude (tenderskog postupka). 2. Vlada na predlog ministra moe da odredi jednu zonu na Kosovu zonom od posebnog interesa, ukoliko:

  2.1. je dokumentovano da ta zona sadri izvore dragocenih metalnih, industrijskih minerala ili dragocene ili polu dragocene kamenje, u toj koliini i sa tim karakteristikama, da se opravdano oekuje da e privlaiti interes tri ili vie mineralnih preduzea sa iskustvom i sa odrivim finansijskim izvorima; i

  2.2. ovo opredeljenje nije u suprotnosti ili u nesaglasnosti sa pravima bilo kog nosioca licence, prema jednoj postojeoj licenci. 2.3. Vlada odreuje jednu zonu zonom od posebnog interesa, Vlada e odmah anulirati to odreivanje u sluaju nastanka dokaza, koji dokazuju da zona ne ispunjava kriterijume odreene u podstavovima 2.1. i 2.2.

  3. Konkurentni proces tendera, predvien stavom 1. ovog lana osim kako je utvreno u stavu 4. ovog lana realizovae se od strane tenderske komisije, koju ine:

  3.1. ministar za energiju i rudnike, koji je predsedavajui Komisije;

  3.2. ministar za privredu i finansija;

  3.3. ministar za trgovinu i industriju;

  3.4. ministar za ivotnu sredinu i prostorno planiranje,

  3.5. ministar za rad i socijalno staranje.

 • 16

  3.6. u sluaju izjednaenih glasova o jednom pitanju ili o jednom odreenom predlogu, ministar za energiju i rudnike ima pravo da odluuje o pitanju. Svaki od gore navedenih lanova moe, da odredi drugu osobu da slui kao njegov zastupnik na sednici ili sednicama tenderske komisije. Smatra se da tenderska komisija ima kvorum na njenim sednicama, ukoliko su prisutna najmanje tri njena lana ili njihovih zastupnika. Ministar za energiju i rudnike je odgovoran da tenderskoj komisiji obezbedi odgovarajuu zakonsku i drugu tehniku ekspertizu, kako bi se obezbedilo zakonito, pravilno i struno obavljanje tenderskog procesa. Sva odreena ili angaovana lica od strane Ministarstva za energiju i rudnike, u cilju podravanja rada tenderske komisije, obavljae svoje dunosti i funkcije u potpunom skladu sa Zakonom, i odgovaraju i dobijaju uputstva iskljuivo od tenderske komisije prilikom obavljanja ovih dunosti i funkcija. Svi javni autoriteti e, ukljuujui i NKRM, pruiti tenderskoj komisiji svu pomo, savete i informacije koje tenderska komisija moe da zatrai za uredno izvravanje tenderskog procesa.

  4. Komisija za javno nadmetanje navedena u stav 3. ovog lana nije ovlaena za javno nadmetanje/tender i dodelu bilo koje Licence koja se odnosi na jedan Energetski Mineral ako:

  4.1. dodela takve Licence (ili pravo za dobijanje takve License) je predmet drugog konkurentnog postupka nadmetanja koji se ve sprovodi, ili koji e biti sproveden, od jednog drugog organa ili javno autoriteta koji je osnovan od strane o dili u skladu sa odredbama meunarodnog sporazuma ili drugog zakona,

  4.2. takav drugi postupak javnog nadmetanja kao svoj osnovni cilj ima dodelu ugovora za izgradnju novih i znaajnih energetskih proizvodnih postrojenja i

  4.3. organ ili javni autoritet odgovoran za sprovoenje ovog postupka opravdano je utvrdio da je ukljuivanje takve Licence (ili pravo na dobijanje takve Licence) u okviru takvog postupka je neophodan kako bi se osigurao interes potencijalnih ponuaa. 4.4. ako su ovi uslovi ispunjeni, organ uli javni autoritet koji je odgovoran za dotino javno nadmetanje/tender ima iskljuivo ovlaenje za nadmetanje/tender i dodelu ove Licence (ili pravo za dobijanje takve Licenca), pod slovom, meutim, da dotini organ ili javni autoritet ne sme da ima ovlaenje za dodelu ovakve Licence (ili pravo na dobijanje takve Licence) jednom ponuaa koji ne zadovoljava primjeljive zahteve o podobnosti koje su utvrdjene u ovom zakonu, i stim, da dotine Licence moraju biti u skladu s vaeim odredbama ovog zakona.

  5. Nijedna osoba ne moe podneti jednu ponudu/tender ili da dobije jednu dotinu Licencu ako takva osoba ne ispunjava sve relevantne zahteve o podobnosti koje su osnovane prema ovom zakonu. Odgovarajui organ za javno nadmetanje, koji je odreen u skladu s stavom 3. i 4. ovog lana, moe nametnuti dodatne uslove o podobnosti, pod uslovom, meutim, da bilo koji i svi ovi dodatni zahtevi o podobnost e biti usmereni iskljuivo kako bi se osiguralo da svi ponuai imaju dovoljno financijskih sposobnosti i iskustvo za obavljanje aktivnosti koje su ovlaene od Licence. 6. Svaka Licenca koja je dodjeljena od dotinog organa za nadmetanje u skladu sa prethodnim stavovima ovog lana mora da bude u skladu s primenjivim zahtevima ovog zakona. NKRM e imati obavezu da uredno izda ove Licence u roku od trideset (30) dana nakon dodele od dotinog organa za javno nadmetanje. 7. Bez obzira na gorepomenute odredbe ovog lana, izriito se nalae da zahtevi za konkurentno nadmetanje iz stava 1. ovog lana se nee primeniti na Licence koje se odnose na Energetski Mineral ako, zbog razloga koji se neposredno odnose na potrebu da se obezbedi sigurnost u snabdevanju sa energijom na Kosovu, Vlada donosi odluku, kojom konstatuje da ima znaajnog javnog interesa da izda ovu licencu za:

  7.1. specifine poslovne organizacije koje operiu sa znaajnim energetskim postrojenjima za proizvodnju energije na Kosovu ili

  7.2. jedno odreeno trgovako drutvo koje je glavni snabdeva energetskim mineralima za ove kapacitete.

 • 17

  8. Ako Vlada donese gore navedenu odluku, NKRM e a imati pravo da izda ovu licencu odgovarajuem trgovakom drutvu. NKRM treba da osigurava da su uslovi naveden licence u skladu sa primenjivim odredbama ovog zakona. Bez obzira na druge odredbe ovog zakona, NKRM - za licence za energetske minerale, izdate na ne-konkurentan nain, shodno ovom stavu - treba da ogranii vreme trajanja i delokrug, kako bi se osigurala da se ove licence ogranie samo na potrebno trajanje i delokrug, u cilju stvaranja sigurnosti kod energetskog snabdevanja na Kosovu. 9. Ukoliko je, pre stupanja na snagu ovog zakona, NKRM na zakonit nain izdala, ne-konkurentnim procesom, jednu licencu koja e se podvrgnuti konkurentnom tenderskom procesu, prema ovom lanu, ova Licenca e i dalje biti vaea sve do isteka roka ili ako zakonito bude ukinuta u skladu s uslovima i vaeim odredbama zakona pod kojima je izdata. Bez obzira na gorepomenuto, nijedan javni autoritet ne sme da koristi svoja diskreciona ovlaenja na bilo koji nain za produenje, ili koji za posledicu ima produenje, obima ili trajanja dotine Licence.

  lan 19 Osnovni Zahtevi za Konkurentan Pstupak Dodele

  1. Ako lan 18 ovog zakona zahteva da se jedna Licenca (ili jedno pravo za dobijanje Licence) dodeli i izdaje samo nakon voenja jednog otvorenog, transparentnog i konkurentnog postupka javnog nadmetanja, ovaj postupak e biti:

  1.1. sproveden na vreme i na nain koji treba da bude u skladu sa Rudarstkom Strategijom; 1.2. proveden od odgovarajueg organa za zavno nadmetanje kao to je odreeno i u skladu sa stavovima 3. i 4. lana 18. ovog zakona;

  1.3. se sprovoditi u potpunom skladu sa proceduralnim zahtevima Zakona o Postupku za Dodelu Koncesija;

  1.4. zahtevati od ponuaa da ispunjavaju, najmanje uslove o podobnosti prema lanu 6 ovog zakona; i

  1.5. zahtevae se da ponuai podnesu ponude koje, najmanje sadre, informacije i dokumenta koji su potrebni prema lanu 22 Licencu za Istraivanje i lana 31 za Rudarsku Licencu ovog zakona.

  lan 20

  Registar za rudarske licence NKRM e se odravati Registar Licenci i Katastar za Rudarstvo koji e biti lako dostupan za javnost u skladu sa Zakonom o Pristupu Slubenim Dokumentima.

  DEO III

  LICENCE ZA ISTRAIVANJE

  lan 21 Delokrug i rokovi

  1. Licenca za Istraivanje Gradjevinskih Minerala:

  1.1. ima rok koji nije dui od dve (2) godine;

  1.2. vai za jednu oblast koja nije vea od dvestapedeset (250) hektara, i

  1.3. m d bud prdun sm dnm, ndu n dve (2) godine. 2. Licenca za istraivanje ostalih minerale:

 • 18

  2.1. ima rok koji nije dui od tri (3) godine;

  2.2. vai za jednu oblast koja nije vea od sto (100) kvadratnih kilometara; i

  2.3. izuzev ako je zabranjena prema lanu 18 stav 9. ovog zakona moe da se produi do tri (3) puta, gde svako produenje ne moe biti due od dve (2) godine, pod uslovom, da za svaki takav produetak, oblast na koju se licenca primenjuje bude smanjena za pedeset posto (50%).

  3. NKRM utvrdie gorepomenutu smanjenu oblast nakon to je uzeo u obzir predlog podnosioca. Pomenuti predlog treba da bude osnovan na rezultatima svih aktivnosti istraivanja koji su do tada obavljeni. NKRM treba razumno da pokua da odredi smanjenu oblast na nain kako bi se olakalo dalje istraivanje u oblasti istraivanja koja nije vie obuhvaena. 4. Nijedno lice, u nijednom vremenu, ne moe imati viestruke licence za istraivanje graevinskih minerala, koji se, uopte, pokrivati veu povrinu od 10 kvadratnih kilometara. 5. Nijedno lice, u nijednom vremenu, ne moe imati viestruke licence za istraivanje drugih minerala, koji uopte, pokrivaju veu povrinu od 300 kvadratnih kilometara.

  lan 22 Zahtevi

  1. Lice koje eli da preduzima istraivake aktivnosti na Kosovo moe podneti jedan popunjeni zahtev NKRM za dobijanje licence za istraivanje odgovarajue grupe mineralnih resursa unutar specifikovane zone. Zahtev se podnosi u propisanom obrazcu zajedno sa propisano naplaenom taksom, i uz to treba priloiti:

  1.1. imena i adrese Znaajnih Vlasnika i direktora podnosioca zahteva, ako postoje;

  1.2. slubeno registrovanu adresu podnosioca zahteva na Kosovu;

  1.3. jedan opis tehnikih, strunih, i rukovodeih sposobnosti osoblja koje je uglavnom odgovorno za sprovoenje Programa Istraivanja,, ukljuujui i kopije njihovih c.v., i ako se razumno zahteva od NKRM odgovarajue diplome, licence i uverenja;

  1.4. jedna ili vie mapa koje pokazuju:

  1.4.1. oblast za koju se podnosi zahtev, definisanu u koordinatama;

  1.4.2. lokaciju svake zgrade, infrastrukture, poljoprivredne aktivnosti ili vana poboljanja osobine povrine takve oblasti ili unutar jednog kilometra od omedjenja,

  1.4.3. predloeni pristup za tu oblast od podnosioca zahteva, i

  1.4.4. granice svake Optine u kojoj je obuhvaena ta oblast,

  1.5. detaljan opis Iistraivakog Programa koji je predloen od podnosioca zahteva za licencu, ukljuujui:

  1.5.1. opis Grupe Mineralnog Resursa koji je obuhvaen Licencom, zajedno sa svim izvetajima ili geolokim izvetajima ili drugim podacima;

  1.5.2. thniki pis mtdlgi istrivnj i prm k trb d bud krin;

  1.5.3. drugu odgovarajuu dokumentaciju koju NKRM moe razumno da zatrai.

  lan 23

  Kritriumi z izdvnj

 • 19

  1. Izuzev ako je drugaije propisano u lanu 18, NKRM izd Licncu z Istrivnj z drni Minrlni Rsurs i Oblst pkrivnu Licncm pdnsicu zhtvu ako:

  1.1. su ispunjeni uslovi iz lana 22 stava 1.ovog zakona;

  1.2. je Program istraivanja kojeg je predloio podnosilac zahteva zasnovan n najboljim istrivkim i rudrskim prksama i ztit klin;

  1.3. blst zmljit z ku s tri Licnc i njn prdln trnj n prmuu blst i vrmnski prid ki su rln ptrbni z bvljnj Prgrm Istrivnj kg prdli pdnsilc zhtv;

  1.4. pdnsilc zhtv:

  1.4.1. im finnsisk srdstv k su rln ptrbn z bvljnj prdlng Prgrm Istrivnj; i

  1.4.2. nije diskvalifikovan prema lanu 6ovog zakona.

  1.5. zahtev i podnosioc zahteva su u skladu sa odredbama ovog Zakona, i

  1.6. izdavanju Licence u roku od tri meseca nakon datuma primene e biti dosljedna sa primenom Strategije o Rudarstvu.

  2. U roku od tri (3) meseca nakon prijema kompletiranog zahteva od jednog podobnog/kvalifikovanog podnosioca zahteva, NKRM ili izdaje odgovarajuu Licencu ili dostavlja podnosiocu zahteva

  2.1. svoju odluku da nije donela odgovarajuu Licencu;

  2.2. pismeno obrazloenje NKRM o razlozima takve odluke; i

  2.3. pisano obavetenje u vezi sa zakonskim pravima podnosioca zahteva na albu i sudsko razmatranje u odnosu na takvu odluku.

  3. Ako je NKRM potrebno vie vremena za procenu zahteva, NKRM e, pre isteka navedenog roka od tri meseca, dostaviti podnosocu zahteva obavetenje kojim e informisati podnosoca zahteva da je NKRM potrebno vie vremena, u ovom sluaju, NKRM e imati dva (2) dodatna meseca ili da izda Licencu ili da podnosiocu zahteva dostavi odluku da nije izdao odgovarajuu Licencu zajedno s pisanim obrazloenjem i informacijom koja je utvrdjena u stav 2 ovog lana. 4. Kd dv (2) ili vi zhtv ki ispunjvu zhtv iz pragraf 1 vg ln su pdnl rzliit Lic z ddelu jedne Licnc z Istrivnje istg minrl i u ist blsti, prvnstv im pdnsilc zhtv ii zhtev prvo registrovan od NKRM.

  lan 24 Prv i Obvz ka Prizilaze iz Licnc z Istrivnje

  1. Licenca za Istraivanje daje Vlasniku Licence iskljuiva prava, - u skladu sa uslovima i odredbama Licence za Istrivanje, odredbe ovog zakona (ukljuujui bilo koji podzakonski akt koji je donet na osnovu ovog zakona), i bilo koji relevantni Sprzumm Pvrinskim Prvim ili povrinska prava koja su dodeljena Vlasniku Licence od strane NKRM - d bvlj nznn istrivk ktivnsti. 2. Vlasnik Licence za Istraivanje:

  2.1. je obavezan da zapone istraivake aktivnosti u roku od tri (3) meseca od datuma izdavanja licence izuzev ako u Licenci nije drugaije naznaeno;

  2.2. je obavezan da potroi u istraivakim aktivnostima ne manje od propisanog iznosa od strane NKRM-a (Minimalni Trokovi Istraivanja);

 • 20

  2.3. nee ukloniti bilo koji Mineralni Resurse iz podruja istraivanja, osim do mere u kojoj je NKRM posebno ovlatena za uklanjanje takvih u pisanom obliku, pod uslovom, meutim, da NKRM moe samo ovlaenjatii Vlasnik Licence da uklanja takve uzorke Mineralnih Izvora ako smatra da je to neophodno potrebno da se dozvoli Vlasniku Licence da izvri analizu ili obavlja takva ispitivanja na uzorcima; i

  2.4. nee obavljati bilo kakvu istraivaku aktivnost na bilo kojem zemljitu ili imovini bez prethodne pismene dozvole od:

  2.4.1. vlasnika dotinog zemlita, u sluaju kada je zemljite u privatnoj svojini ili imovini; ili

  2.4.2. u sluaju ako je zemljite ili imovina u javnoj svojini: lice koje ima zakonito pravo da koristi ovo zemljite ili imovinu; ili ako nijedno lice nema pravo korienja, onda javni autoritet koji je vlasnik ili koji ima glavnu administrativnu vlast nad dotinim zemljitem ili imovinom.

  3. Samo trokovi koji se neposredno odnose na dotine aktivnosti istraivanja, smatraju se kao trokovi za ispunjavanje obaveze, pod stavu 2.2 ovog lana. Kd izns ptrn n Istrivk Operacije mnji d vih Minimalnih Trokova Istraivanja, t mnjk prdstvlj dug ki dmh dspv z npltu i mr d bud pln NKRM-u od strane Vlasnika Licence. 4. Vlasnik licence za istraivanje:

  4.1. mr d vdi ptpunu i tnu dkumntciu :

  4.1.1. nprvljnim butinm; 4.1.2. prbinim slvim, s dtljnim dnvnikm rd;

  4.1.3. prnnim minrlnim rsursim;

  4.1.4. rzulttim svih ghmiskih ili gfizikih prgld;

  4.1.5. rzulttim svih nliz ili idntifikci minrl;

  4.1.6. glkm tumnju dkumntci vn prm taki 4.1.1 d 4.1.5 ovog clana;

  4.1.7. bru fizikih lic k su zpsln ili su pd ugvrm;

  4.1.8. stlim pslvim k izvri Vlasnik Licnc ili ki su izvrni u njgv im; i

  4.1.9. nprvljnim trkvim; i

  4.1.10 drugim ktivnstim k Vlasnik Licnc vri u vzi s Prgrmm Istrivnj.

  4.2. mr d sklditi i uv u dbrm stnju n Ksvu svki kljuni uzrk dbin n nin ki sn pkzu dtum i mst njgvg vnj; ti uzrci mgu d se uvju n drug drsi n Ksvu pored n k nvdn u lnu 16. ovog zakona ako je NKRM obavetena o toj adresi.

  4.3. podnee NKRM-u, u roku od dva meseca nakon zavretka svake kalendarske godine:

  4.3.1. gdinji izvt z tu klndrsku gdinu u km su pisn sv prduzt istrivk ktivnsti, nznn mst n km s nlzi sv prt dkumntci i rhiv k i fiziki uzrci d kih s dl istrivkim ktivnstim, dt prcn svih utvrnih Minrlnih Rsurs, sv t ilustrvn plnvim i skcim u dgvru rzmri; i

 • 21

  4.3.2. gdinj finnsisk izvt z tu klndrsku gdinu trkvim, nsreama i bzbdnsti n mstu izvnj rdv, k i ktivnstim rkultivci.

  4.4. nksni d 30. sptmbr svk klndrsk gdin mr d pdnsi NKRM Prgrm Istrivnj z nrdnu klndrsku gdinu.

  5. NKRM moe nametnuti administrativne kazne ili druga pravna sredstva u skladu s Delom XII ovog Zakona akojedna Licencije za Istraivanje ne bude potovala odredbe stava 2 do stava 4 ovog lana. 6. Jedan Vlasnik Licence za Istraivanje moe podneti jedan pisani zahtev NKRM-u kojim trai izuzee od jedne ili vie zahteva za voenje evidencije-uvanja i izvetavanja koja su utvrena u stava 4 ovog lana. NKRM moe odobriti takav zahev, ako, i samo u do onog stepena ako postoji dobar i uvjerljiv razloga za to. Odluka NKRM treba da bude u pisanom obliku i mora da sadri detaljno obrazloenje o razlozima NKRM za ovu odluku. NKRM donosi odluku za Vlasnika Licence za Istraivanje u roku od esdeset (60) dana nakon prijema zahteva. 7. Za vreme vnj Licence za Istrivnje i Licence za Pravo Zadravanja k i bil k licnc k psl nj izdta. NKRM e podatke pomenute u stav 4 ovog lana i one koje su primljene od Vlasnika Licence za Istraivanje drati kao poverljive, izuzev ako je javni pristup dozvoljen na specifian nain u Zakonu o Pristupu Zvaninim Dokumentima ili na osnovu jednog sudskog naloga. 8. Vlasnik Licence za Istraivanje ima pravo da zahteva i da dobije jednu Rudarsku Licencu za odgovarajui Mineralni Resurs za oblast koju pokriva Licenca ako ispunjeni zahtevi Dela V ovog zakona. 9. Tokom obavljanja ovlaenih aktivnosti iz licence za istraivanja, nosilac iste, u sluaju da otkrije kristalne strukture, ili strukture kristalnog sadraja, takvom strukturom, to je opravdano povereno nosiocu licence istraivanja, i da imaju jedinstvenu estetsku vrednost, koja je opisana u pod-zakonskom aktu usvojeno od Ministarstva, u skladu sa stavom 5 lana 78 ovog Zakona, nosilac licence za istraivanje je duan da ih prikuplja i da ih uva strukturiranje u bezbednom mestu, i da o tome obavesti muzej u pismenoj formi. Muzej e uputiti svog predstavnika na licu mesta, u kojem su ouvane ove strukture, kako bi ih preuzeo u posedu. Sve takve strukture su vlasnitvo Republike Kosova i da direktor muzeja i njegov predstavnik, e osigurati da se takve strukture preuzimaju u stalnom posedu od strane muzeja, koji e ih nakon toga snimati, registrirati i odrediti mesto, u kojem su otkrivene, datum otkrivanja i ime nosioca dotine licence za istraivanje. 10. U roku od trideset (30) dana, nakon stupanja na snagu ovog Zakona, NKRM e upoznati sve postojee nosioce licenci za istraivanja u vezi sa zahtevima, citiranim u stavu 6, takoe, bie promenjene sve postojee licence o istraivanju, radi obuhvatanja ovih zahteva, koji e biti obuhvaen u svim licencama u svim istraivanja, i zatim nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

  lan 25 Produenje Licence za Istraivanje

  1. Vlasnik Licence za istraivanje koji eli da produi takvu licencu treba da dostavi NKRM-u kompletiran zahtev za produetak, u propisanom obrascu, zajedno sa propisanom taksom, i priloice sledee:

  1.1. kopiju licence za istraivanje koja treba da se produi i bilo koje odobrenje;

  1.2. mapu koja prikazuje oblast za koju se odnosi zahtev, definisanu u koordinatama;

  1.3. detaljan opis obavljenih istraivakih aktivnosti do tog vremena;

  1.4. detaljan opis auriranog istraivakog programa. 2. NKRM moe da produi jednu Licencu za Istraivanje ako je dotini Vlasnik Licence podneo jedan zahtev u propisanom obrascu koji je propraen sa propisanom uplaenom taksom i, ako od datuma podnoenja dotinog zahteva:

 • 22

  2.1. su ispunjeni propisani uslovi iz stava 1. ovog lana ;

  2.2. obnovljeni Istraivaki Program podnosioca zahteva se zasniva a se na odgovarajuim istraivaim i rudarskom standardima kao i na standarde za i zatiti sredine;

  2.3. oblast zemljita za koju se trai produetak nije vea od oblasti koja je potrebna za sprovodjenje auriranog istraivakog programa, i da je u skladu sa odredbama lana 21 ovog zakona;

  2.4. podnosilac zahteva pokazuje da ima finansijka sredstva koja su opravdano potrebna za sprovodjenje predloenog Istraivakog Programa; 2.5. podnosioc zahteva je kvalifikovan na osnovu lana 6 ovog zakona, i

  2.6. podnosioc zahteva je inae u skladu sa odredbama ovog Zakona, i

  2.7. produenje nije zabranjeno prema stavu 9. lana 18. ovog zakona

  3. U roku od tri (3) meseca nakon prijema kompletiranog zahteva za produetak od strane kvalifikovanog podnosioca zahteva, NKRM ili e prihvatit pomenuto produenje ili e dostaviti podnosiocu

  3.1. odluku o odbijanju sledeceg zahteva,

  3.2. jedno pisano obrazloenje o razlozima za donosenje ovu odluku

  3.3. pisano obavetenje gde se obavestava vlasnik Licence o njegovim pravima na albu i sudsko razmatranje odluku.

  DEO IV LICENCA ZA KRINJE PRV ZDRVNJ

  lan 26

  Delokrug Primn i Rokovi

  1. NKRM moe da izda jednu Licencu za Pravo Zadravanja jednom Licu koji raspolae sa tekuom valjanom Licencom za Istraivanje, ako odredbe ovog Dela IV dozvoljavaju ovo izdavanje. Svaka dotina Licencom o Pravu Zadravanja e:

  1.1. ako je izdata jednom Vlasniku Licence za obavljanje Istraivanja Gradjevinskih Minerala, vi ndu jednu (1) gdinu d dn istk tkv Istraivake Licence;

  1.2. k izdt jednom Vlasniku Licence za obavljanje Istraivanja za bil kj drugi minrl, vi ndu pt (5) gdin d dn istk tkv Istraivake Licence;

  1.3. ne moe se produiti; i

  1.4. utvrdie osnove na osnovu kojih je izdata.

  2. Licencom o Pravu Zadravanja imae uticaj produenja za jedan rok jedne Licencu za Istraivanje License. Nijedna Licencom o Pravu Zadravanja se nee izdati ako je ovo izdavanje zabranjeno prema stav 9 lana 18. ovog zakona. 3. Svaka Licenca za Krinj Prv Zdrvnj k vi du d gdinu (1) dn pdl gdinjim rvizim k vri NKRM. U tku tkv gdinj rvizi, Vlasnik Licence mr d dstvi NKRM nnvi vrzi studi i prcn k su ptrbn shdn stav 2, lna 27 ovog zakona. 4. Ako, tokom pomenutog razmatranja, NKMM pismeno utvrditi uslove dotinog trita, dok su se ostali ekonomski faktori promenili do te mere da osnova licence o sadraju prava vie ne postoji, NKMM moe

 • 23

  ponititi licencu o sadraju prava devedeset (90) dana, nakon to je NKMM dostavila nosiocu licence pismeno obavetenje o nameri da licenca o prenoenju prava poniti.

  lan 27 Zahtev

  1. Vlasnik Licence za Istraivanje moe podneti NKRM-u zahtev za izdavanje Llicence za Korienje Prava Zadravanja ako:

  1.1. je identifikovao jedan Mineralni Resurs kao to je evidentirano u Proceni Resursa unutar Istraivake Oblasti koja je od potenciljano komercijalnog znaaja; i

  1.2. Mineralni Resurs ne moe biti odmah iskorien zbog nepovoljnih trinih uslova ili drugih ekonomskih faktora, koji se opravdano smatraju da su privremenog karaktera.

  2. Uz zhtv z dbinj Licnc z Krinj Prv Zdrvnj mru d budu priln studi i prcn kvlifikvnih strunjk :

  2.1. veliini, izgledima za oporavak, i komercijalni znaaj Mineralnog Resursa, i relevantnih trinih uslova, trendova i ekonomskih faktora; i

  2.2. kao i druge odgovarajuim informacije koje sa razlogom moe zatraiti NKRM u predlozima podnosioca zahteva u vezi sa Krinjm Prv Zdrvnj i razvoju Mineralnih Resursa.

  lan 28

  Kriterijumi za Izdavanje Licence 1. k NKRM zkljui d kmrciln krinj drng Minrlng Rsurs trnutn ni izvdljiv, li m d pstn u rku d pt (5) gdin, NKRM m d dbri Licnc z Krinj Prv Zdrvnj Vlasniku Licnc z bvljnj istrivnj z d blsti pkrivn istrivnjm z ki NKRM, psl knsultci s Vlasnikom Licnc z Istrivnje, prvdn vru d nphdn z iskpvnj tg Minrlng Rsurs. 2. U rku d tri (3) msc psl dbinj kmpltirng zhtv d jednog Vlasnika Licnc z Istrivnje, NKRM ili izd dtinu Licncu z Krinj Prv Zdrvnj ili dostavlja Vlasniku Licnc z Istrivnje

  2.1. odluku o odbijanju izdavanja dotine Licnce z Krinj Prv Zdrvnj; 2.2. jedno pisano obrazloenje o razlozima NKRM za ovu odluku, i

  2.3. pisano obavetenje u vezi sa zakonskim pravima Vlasnika Licence na albu i sudsko razmatranje u odnosu na takvu odluku.

  lan 29

  Prava i Obaveze 1. Licnca z Krinj Prv Zdrvnj u tku svg vnj d prv Vlasniku Licence d pdns zhtv z dbinj Rudarske Licnc z odreeni Minrlni Rsurs u Licenciranoj Oblsti (oblast koja je pkrivna licncm). Kd tkv zhtv pdnt n vrm, drdb vog Zakona k s dns n dbinj Rudarske Licnc primnjuu s k da je Vlasnik Licnc z Krinj Prv Zdrvnj bio Vlasnik Licence za Istraivanje za tu oblast. 2. NKMM moe uslovljavati izdavanje licence o sadraju prava, prihvatanjem odreenih obaveze od nosioca licence za istraivanje, kao to su:

 • 24

  2.1. obaveza za nastavak nekih odredjenih istraivakih Operacija

  2.2. obaveza o preduzimanju odgovarajuih mera za zatitu sredine. Ovi uslovi e se utvrditi u Licenci z Krinj Prv Zdrvnj.

  DEO V RUDARSKA LICENCA

  lan 30

  Rokovi i Delokrug 1. Rudarska Licenca za sve minerale, izuzev a:

  1.1. imae maksimalan rok ne vie od dvadeset i pet (25 ) godina;

  1.2. vi z blst k m d bud ptrbn z drni Mineralni Resurs; i

  1.3. moe se produiti za dodatni rok u najduem trajanju od dvadeset i pet (25 ) godina. 2. Rudarska Licenca za Energetske Minerale:

  2.1. u maksimalnom vremenskom trajanju od 30 (trideset) godina;

  2.2. vi z blst k m d bud ptrbn z drni Mineralni Resurs; i

  2.3. moe se produiti za jedan dodatni period od petnaest (15) godina.

  lan 31 Zahtevi

  1. Lic k li d iskpv ili d n drugi nin ksplti nki Minrlni Rsurs n Ksvu mr d pdns NKRM kmpltirni zhtv z izdvnj Rudarske Licnc z drni Minrlni Rsurs u drn blsti. Tkv zhtv mr d bud pdnt u prpisnm brazcu, uz uplnu prpisnu nkndu, pri mu mr d bud priln sld:

  1.1. imena i adrese znaajnih vlasnika i direktora podnosioca zahteva, ako ih ima;

  1.2. zvaninu registrovanu adresu podnosioca zahteva na Kosovu;

  1.3. opis tehnikih, strunih i rukovodeih sposobnosti osoblja koje snosi glavnu odgovornost za sprovoenje Rudarskog Programa, ukljuujui i kopje njihovih CV, ako se razumno mogu zatraiti od NKRM , zajedno sa odgovarajuim diplomama, licencama i uverenjima;

  1.4. jednu ili vie mapa koje pokazuju:

  1.4.1. oblast koja je navedena u zahtevu, definisanu pomou koordinata; 1.4.2. lokaciju svih postojeih zgrada, infrastrukturu, pljprivrdn ktivnsti ili drug znn izmn krktristik pvrin tl k su psldic ljudskg rd u t blsti ili n rstnju d dng kilmtr d njnih grnic; i

  1.4.3.predloeni pravac pristupa koji je predloen od podnosioca zahteva, i

  1.4.4. granice svake dotine optine;

  1.5. svu relevantnu katastarsku dokumentaciju propisanu od NKRM-a;

  1.6. saglasnost ivotne sredine izdate MSPP i bilo koja odobrenja od drugih javnih organa koja mogu biti zatraena prema vaeem zakonu na Kosovu;

 • 25

  1.7. sprzum(i) pvrinskim prvima, ii rok vnj ni kri d roka vnj prdln Rudrskih Licence, izmu pdnsic zhtv i svih trih strn k imu prpisn rgistrvn vlsnik prv n pvrinu tl u blsti ku pdnsilc zhtv prdl z krinj u tku sprvnj dtinih Rudrskih Operacija, ili dkz dbinju ili nusphu pstiznj sprzum s tim trim strnm pd rzumnim uslvim;

  1.8. rudarski program koji se predlae da se primeni od podnosioca zahteva treba da obuhvati:

  1.8.1. auriranu procenu Mineralih Resursa na koju se Licenca odnosi i prcnu kivng vk rudnik zsnvnu n rzulttim Istrivkih Operacija k su sprvdn prm Licnci za Istrivnje, k i drug pdtk i izvt k NKRM m d zhtva;

  1.8.2. pis rudnik i njgvg plnirnih aktivnosti za njegov rzv: sve ostale planirane razvojne aktivnosti, ako postoje;

  1.8.3. pis prdln lkci, bim i trnj Rudrskih Operacija/Aktivnsti psl tpinjnj rd rudnik i ktivnsti pvznih s tim , ukljuuui mtd, thnik i prmu ki d budu krini, prdln lkci Rudrskih Operacija/Aktivnsti, prcnu kivn gdinj prizvdnj u tku vnj licnc, i sv mrktink i gncisk rnmn, k ih im; i

  1.8.4. diskontna procena novanog priliva u tku vnj Licnc prktvng kpitl i prtivnih trkv i prihd ki utvruu finnsisku i ekonomsku drivst Rudarskog Prgrm.

  1.9. plan zatvaranja rudnika i program rehabilitacije izraen su z svki pdini sluaj od strane strunjka s dgvruim kvlifikcim i iskustvm, ukljuujui i procenu trokova za implementaciju ovog plana;

  1.10. ako se zahteva prema Strategiji o Rudarstvu Kosova i u svtlu vliin i vrdnsti Minrlng Rsurs, jedna studia scilnim implikcim prdlng Rudarskog Prgrm ka je priprmljena od strunjka s dgvruim kvlifikcim i iskustvm;

  1.11. mstv o ispunjavanju obaveza u obrazcu, ki je propisan od NKRM-a grntu rsplivst dvljnih srdstv z izvrnj, na vreme i prema potrebi pln za ztvrnj rudnik i prgrm rhbilitci, pri mu t mstv mr d bud u jednom iznsu ki dnk ili vi d prcnjnih trkv tkvg pln i prgrm, ukljuuui nprdvin trkv;

  1.12. jedan primerak licence za istraivanje i, ako je primenjiv, jedan primerak licence za ouvanje prava podnosioca zahteve na posedovanje, i

  1.13. ostalu dokumentaciju ili informacije koje NKRM moe s razlogom zatraiti.

  lan 32

  Razmatranje zahteva 1. Posle prijema jedne kompletne Rudarske Licence od jednog podobnog/kvalifikovanog podnosioca zahteva, NKRM e odmah obraditi zahtev u skladu s odredbama ovog Zakona. 2. U roku od tri (3) meseca od prijema kompletiranog zahteva za Rudarsku Licencu od jednog kvalifikovanog podnosioca, NKRM e ili izdati pomenutu Licencu ili e dostaviti podnosiocu zahteva:

  2.1. odluku NKRM o odbijanju izdavanja dotine Rudarske Licnce;

  2.2. jedno pisano obrazloenje o razlozima NKRM za ovu odluku, i

 • 26

  2.3. pisano obavetenje u vezi sa zakonskim pravima podnosioca zahteva na albu i sudsko razmatranje u odnosu na takvu odluku.

  3. Ako NKRM treba vie vremena za procenu zahteva, NKRM e, pre isteka roka od tri meseci koji je naveden u stav 2, dostaviti podnosiocu zahteva obavetenje u kojem e istog informisati da je NKRM potrebno vie vremena; u tom sluaju, NKRM e imati dodatnih mesec dana ili da izda Rudarsku Licencu ili da podnosicu zahteva dostavi odluku o odbijanju zahteva za izdavanje dotine licence zajedno sa pisanim objanjenjem i informacijom koja se zahteva prema stav 2. ovog lana.

  lan 33 Uslovi za izdavanje

  1. NKRM izdae dotinu Rudarsku Licencu ako budu ispunjeni sledei uslovi:

  1.1. zahtevi iz stav 1. lana 31 su ispunjeni;

  1.2. pdnsilc zhtv prui rzumn dkz ki ukzu n pstnj dvljnih dpzit ili rzrvi minrl ki prvdvu prdlni Rudarski Program;

  1.3. rudrski prgrm ki prdli pdnsilc zhtv je zsnvn n najboljim praksama iskoriavanja i ztite ivtn srdin i bzbu fiksn i dltvrn krinj dtinih Minrlnih Rsurs u t blsti;

  1.4. blst zmljit z k trn Licnc i prdlni rok vnj Licnc n prmuu blst i rok vnj ki su stvrn ptrbni z izvrvnj Rudarskog Prgrm kg prdli pdnsilc zhtv;

  1.5. podnosilac:

  1.5.1. pokazuje da ima finansijska sredstva koji su stvarno potrebni za izvravanje Rudarskog Programa, i

  1.5.2. je podoban/kvalifikovan na osnovu lana 6 ovog zakona;

  1.6. zahtev i podnosioc zahteva ispunjvu uslv ovog Zakona;

  1.7. izdavanje Licence u roku od est meseci nakon datuma primene e biti dosledna sa primenom Strategije o Rudarstvu;

  1.8. izdavanje nije zabranjeno prema lanu 18 ovog Zakona; 1.9. svaki Javni Autoritet od kojeg se zahteva izdavanje jedne Licence na osnovu vaeeg zakona na Kosovu, ili koji je inae izdao pomenuto odobrenje ili vremenski rok za izdavanje ovog odobrenja je istekao i Javni Autoritet nije preduzeo potrebne aktivnosti;

  1.10. sv ptrbn prv n pvrinu tl k nisu pkrivn Sporazum o Povrinskim Pravima su drugaije steena od podnosioca zahteva ili su zknit eksproprisana i preneta na podnosioca zahteva u skladu sa stav 2, ovog lana.

  2. Ako je, u skladu sa stavom 1 podstav 1.7. lana 31 ovog zakona, podnoslac zahteva pruio dokaze da je trea strana odbila ili je propustila da stupi u Sprzumu Povrinskim Prvim koji pokriva povrinska prava koja se opravdano zahtevaju od podnosoca zahteva o sprovenju njegovog Rudarskog Programa, NKRM moe da podnese jedan zahtev - u skladu sa odredbama Zakona o Eksproprijaciji - Vladi za eksproprijaciju za traena povrinska prava. Nakon zavretka postupka eksproprijacije Vlada prenosi povrinska prava na podnosioca zahteva za dobijanje licence, kada podnosilac zahteva bude uplatio trokove eksproprijacije.

 • 27

  lan 34 Prava i Obaveze Rudarske Licence

  1. Rudarska Licnc d Vlasniku Licnc kskluzivn prv - shdn uslovima i drdbm v Rudarske Licnce, drdbm ovog Zakona (ukluujui bilo koji podzakonski akt koji je propisno doney na osnovu ovlaenja ovog zakona) i bil kjem rlvntnm Sprzumu Pvrinskim Prvim u ili povrinskim pravima koja su dodeljena Vlasniku Licnc prema stava 2 lana 33 ovog zakona- d izvrv nznn Rudrsk Operacije i dgvru Istrivk ktivnsti, ukljuuui, li n grnivui s n t, prv d:

  1.1. ulazi u oblst koja je pkrivna Licncm i prduzm sv prvdn mr n pvrini tl ili ispd nj u cilju izvrvnj rudarskog prgrm ki je vln prema Licnci;

  1.2. pstvi nphdnu prmu, pstrnj i zgrd z ptrb kspltci, prvz ili prrd kspltisang minrl;

  1.3. proda ili na drugi nain prenosi prava u odnosu na vaene minerale; i

  1.4. sklditi ili dl bil ki minrl, lvinu i meuproizvode koji ekaju n mestu za obogaivanje na nin koji je prdvin u rudarskom prgrmu vlasnika licnce.

  2. Vlasnik Rudarske Licence e:

  2.1. sim k licnc drugi prdvi, mr d tpn s blvljnjm Rudrskih Operacija u rku d tri (3) msc d dn izdvnj licnc; 2.2. mr dlj d rzvi Oblst Pkrivnu Licncm i vri rudrsk ktivnsti u skldu s Rudarskim Prgrmom Vlasnika Licnce koji je dostavljhen i odobren od NKRM-a; i

  2.3. mr d zni i drv znk Oblst Pkrivnu Licncm ktivnstim n nin ki NKRM prvdn m d zhtv.

  3. Vlasnik Rudarske Licence duan je da vodi:

  3.1. kmpltnu i tnu thniku dkumntciu z sv pstupk u Rudarskoj Oblsti;

  3.2. kpi svih mp, glkih izvt, ukljuuui tumnj, nliz minrl, ftgrfi iz vzduh, dnvnik vnj rud, nliz i tstv i sv drug pdtk k dbi i skupi Vlasnik Licnc u vzi s Rudarskom Oblu;

  3.3. tnu i sistmtsku finnsisku dkumntciu svjih operacija u Rudarskoj Oblasti i drugu runvdstvnu i finnsisku dkumntciu ku NKRM sa rzlgm m d zhtv; i k Vlasnik Licnc ukljun u bil ku drugu ktivnst k ni pvzn s njgvim Rudarskim Operacijama, mr d vdi psbnu dkumntciu i knjig svih Rudarskih Operacija.

  4. Vlasnik Rudarske Licence duan je da podnese NKRM:

  4.1. u rku d tridst (30) dn d kr svkg klndrskg trms:

  4.1.1. izvt zprmini/tini minrl koji su iskpni u tku tg trms;

  4.1.2. finnsisku izjavu ka prikzu izns licencne naknade ku vlasnik licence je izraunao d treba da plti z t trms, zdn s svim infrmcim i prrunim k s n njih dns; i

  4.1.3. pisni dkz d su te licencne naknade plne u iznsu i n nin ki prpisu D IX.

 • 28

  4.2. u roku od sto dvadeset (120) dana od kraja svake kalendarske godine:

  4.2.1. jedan rvidirni finnsiski izvt ki sdri: rzim svih Rudarskih Operacija, prcizn dtlj tini, zprmini, sstvu, klsi i vrdnsti dbinih minrl, prcizn dtlj tini i zprmini uklnjn lvin i ninu n ki dln, dtljni finsiski izvt trkvim, izdcim i zpslnm sblju; k i prcnu prstlih rzrvi minrl ilustrvnu plnvim i skcim u dgvru rzmri, o nesreama i bezbednosti na n mstu dvinj rdv, i aktivnostima rekultivacije;

  4.2.2. rvidirn gdinj finnsisk izvt z tu klndrsku gdinu trkvim;

  4.2.3. jedan rvidirni gdinji finnsiski izvt ki prikzu izns naknade ki bi trbl d budu uplni z tu klndrsku gdinu, zdn s svim infrmcim i prrunim ki s n t dns, i bil ku izmnu i bnjnj k ptrbn z prvnnj tg gdinjg izvt s izvtim ki su rni pdnti stava 4, podstav 4.1 taka 4.1.1 ovog lna i

  4.2.4. jedan rvidirni gdinji finnsiski izvt ki prikzu dbit ili gubitk i finnsisk poslovanje Vlasnik Licnc n kru t klndrsk gdin.

  4.3. ne kasnije do 30. septembra svake kalendarske godine, jedan aurirani Rudarski Program za sledeu kalendarsku godinu, i

  4.4. takve dodatne izvjetaje, evidencije i druge podatke kaoje NKRM moe razumno zahtevati.

  5. Za vreme trajanja licence o korienju, NKMM odrava odnose i utvrene deklaracije u podstavu 4.2, stav 4 ovog lana, na konfidencialan nain, osim ako javni pristup u istim se zahteva po Zakonu o pristupu u slubenoj dokumentaciji ili jednog sudskog naloga. 6. Tokom obavljanja ovlaenih aktivnosti iz licence za istraivanja, nosilac iste, u sluaju da otkrije kristalne strukture, ili strukture kristalnog sadraja, takvom strukturom, to je opravdano povereno nosiocu licence istraivanja, i da imaju jedinstvenu estetsku vrednost, koja je opisana u pod-zakonskom aktu usvojeno od Ministarstva, u skladu sa stavom 5 lana 78 ovog Zakona, nosilac licence za istraivanje je duan da ih prikuplja i da ih uva strukturiranje u bezbednom mestu, i da o tome obavesti muzej u pismenoj formi. Muzej e uputiti svog predstavnika na licu mesta, u kojem su ouvane ove strukture, kako bi ih preuzeo u posedu. Sve takve strukture su vlasnitvo Republike Kosova i da direktor muzeja i njegov predstavnik, e osigurati da se takve strukture preuzimaju u stalnom posedu od strane muzeja, koji e ih nakon toga snimati, registrirati i odrediti mesto, u kojem su otkrivene, datum otkrivanja i ime nosioca dotine licence za istraivanje. 7. U roku od trideset (30) dana, nakon stupanja na snagu ovog Zakona, NKRM e upoznati sve postojee nosioce licenci za istraivanja u vezi sa zahtevima, citiranim u stavu 6, takoe, bie promenjene sve postojee licence o istraivanju, radi obuhvatanja ovih zahteva, koji e biti obuhvaen u svim licencama u svim istraivanja, i zatim nakon stupanja na snagu ovog Zakona.

  lan 35

  Presatnak Proizvodnje 1. Vlasnik Rudarske Licence mora tri (3) meseca unprd d dstvi NKRM pisn bvtnj sv nmri d prkin ili znn smnji prizvdnju. T bvtnj mr d sdri dtljn prvdnj z t prstnk ili smnjnj. 2. Vlasnik Rudarske Licence odmah e obavestiti NKRM u vezi sa prekidom ili smanjenju proizvodnje zbog razloga koji su van njegove kontrole.

  lan 36 Produetak Rudarske Licence

 • 29

  1. Vlasnik Rudarske Licence koji eli da produi vaenje dotine Licence, mora da dostavi NKRM jedan kompletirani zahtev za produenje u propisanom obrazcu, zajedno sa uplaenom naknadom/taksom, i koji treba da priloi:

  1.1. kopiju Rudarske Licence i s prdunj tri i bil ku Dzvlu z izvnj Psbnih Operacija k su s njm pvzn;

  1.2. aurirani Rudarski Program;

  1.3. aktualne verzije zahtevane dokumentacije u pod stavovima 1.8, 1.9. 1.10, i 1.11, i stava 1, lana 31 ovog Zakona, i

  1.4. svu ostalu dokumentaciju i informacije koje NKRM moe razumno da zatrai.

  2. NKRM e produiti Licencu ako je dotini Vlasnik Licence podneo zahtev, naknadu, i dokumenta koji se trae prema stav 1. ovog lana, i, ako na dan podnoenja tog zahteva

  2.1. ispunjava zahteve lana 33 ovog zakona,koji vae za jedan revidirani Rudarski Program.

  2.2. podnosilac zahteva je podoban/kvalifikovan u skladu sa lanom 6 ovog zakona,

  2.3. podnosilac zahteva je u skladu s Licencom, Ovog Zakona i bilo kojeg Sporazuma o Povrinskim Pravima ili povrinskim pravima koji su odreeni ili su dodeljeni Vlasniku Licence od jednog Javnog Autoriteta, i

  2.4. proirenje nije zabranjeno prema lanu 18 ovog zakona.

  3. U roku od tri (3) meseca posle prim kmpltirng zhtv z prdunj d pdnsic zhtv ki ispunjv uslv z pdnnj zhtv, NKRM ili dbrv t prdunj, ili dostavlja pdnsicu zhtv:

  3.1. odluku o odbijanju izdavanja dotinog produenja; 3.2. jedno pisano obrazloenje o razlozima NKRM za ovu odluku; i

  3.3. pisano obavetenje u vezi sa zakonskim pravima podnosioca zahteva na albu i sudsko razmatranje u odnosu na takvu odluku.

  4. Bil kd pr istk vg prid d tri (3) msc, prema lanu 36.3, NKRM moe u izuzetnim okolnostima vrenja svojih razumnih diskrecionih ovlaenja da produi taj rok za dodatna tri (3) meseca. U ovim sluajevima, NKRM e odmah pismenim putem obavestiti podnosioca zahteva o tom produetku i razlozima u vezi stim.

  DEO VI DOZVOLE ZA POSEBNE OPERACIJE/AKTIVNOSTI

  lan 37

  Rokovi i delokrug 1. Rokovi i delokrug svake Dozvole razumno e se utvrditi od NKRM na nain koji je neposredno racionalan u vezi sa obavljanjem Posebnih Operacija ovlaenih na osnovu takve Dozvole. 2. Lice koje je ovlaeno licencom za obavljanje jedne posebne aktivnosti, nema potrebe da podnosi zahtev za dobijanje dozvole za obavljanje posebnih pomenutih aktivnosti.

  lan 38 Zahtev

 • 30

  1. Lice koje eli da preduzima Posebne Operacije, treba da podnese NKRM-u jedan kompletirani zahtev za izdavanje Dozvole za obavljanje dotinih Posebnih Operacija. Takav zahtev treba da se dostavi u propisanom obrascu, zajedno sa uplaenim naknadam/taksama, kojem treba da se priloi sledee:

  1.1. jedan primerak licence aplikanta, na koju se odnosi posebna aktivnost;

  1.2. imn i drs Znnih Vlsnik i dirktr pdnsic zhtv, k ih im;

  1.3. zvnin rgistrvn drs pdnsic zhtv n Ksvu;

  1.4. pis thnikih, prfsinlnih i rukovodeih spsbnsti sblj k d bud dirktn dgvrn z vrnj psbnih operacija, ukljuuui kpi bigrfskih pdtk i ako se zatrai od NKRM, dgvru diplm, licnc i uvrnj;

  1.5. jedna ili vie mapa koja pokazuju:

  1.5.1. blst k nvdn u zhtvu, dfinisnu pmu krdint;

  1.5.2. lkciu bil k pst zgrd, infrstruktur, pljprivrdn ktivnsti ili drug znn izmn krktristik pvrin tl k su psldic ljudskg rd u t blsti ili n rstnju d dng kilmtr d njnih grnic;

  1.5.3. prdlni prvc pristup pdnsic zhtv t blsti; i

  1.5.4. grnic svk dotine Optine;

  1.6. svu relevantnu katastarsku dokumentaciju propisanu od NKRM-a;

  1.7. ambijentalnu saglasnost, izdato od strane MSPP, i bio koje drugo usvajanje od strane ostalih javnih autoriteta, koje se zahtevaju po zakonu Kosova;

  1.8. sporazum o povrinskim pravima, ii prid vnj ni kri d prid vnj prdln Dzvl, izmu pdnsic zhtv i svih trih strn k imu prpisn rgistrvn svojinska prv n pvrinu tl u blsti ku pdnsilc zhtv prdl z krinj u tku sprvnj Possbnih Operacija, ili dkz dbinju ili nusphu pstiznj sprzum s tim trim strnm pd rzumnim uslvim;

  1.9. program posebnih operacija ki prdl pdnsilc zhtv z vrnj tih ktivnsti, ki ukljuu:

  1.9.1. pis mst, bim i trnj prdlng Prgrm, k i mtd, thnik i prmu ka e se koristiti; i

  1.9.2. program rada i procenu trokova;

  1.10. prgrm rhbilitci ki su z svki pdini slu priprmili strunjci s dgvruim kvlifikcim i iskustvm;

  1.11. mstv/garancija o izvrenju u obrazcu prpisnm od NKRM ki grntu rsplivst dvljnih srdstv, kada i ako je potrebno, z izvrnj prgrm rhbilitci, pri mu t mstv mr d bud u iznsu ki dnk ili vi d prcnjnih trkv tkvg prgrm, ukljuuui i nprdvin trkv; i

  1.12. drugu dkumntciu ili infrmci ku moe da propie NKRM.

  lan 39

  Razmatranje Zahteva

 • 31

  1. U roku od tri (3) meseca, nakon primanja zahteva za izdavanje dozvole od strane jednog kvalifikovanog aplikanta, koji ispunjava sve zahteve, to proizilaze iz lana 38, NKMM ili e izdati ili e dozvolu dostaviti aplikantu.

  1.1. odluku NKRM o odbijanju izdavanja dotine Dozvole;

  1.2. jedno pisano obrazloenje o razlozima NKRM za ovu odluku; i

  1.3. pisano obavetenje u vezi sa zakonskim pravima podnosioca zahteva na albu i sudsko razmatranje u odnosu na takvu odluku..

  2. U bilo koje vreme pre isteka tromesenog (3) roka prema stavu l ovog lana, NKRM moe - u izuzetnim okolnostima prema svojoj slobodnoj proceni - da produi taj rok za jo jedan (1) mesec. U ovim sluajevima, NKRM e odmah pismenim putem obavestiti podnosioca zahteva o tom produetku i razlozima za to.

  lan 40

  Kriterijumi za izdavanje 1. NKRM e izdati dotinu Dozvolu ako budu ispunjeni sledei uslovi:

  1.1. uslovi iz stava 1. lana 38 ovog zakona su ispunjeni;

  1.2. program posebnih aktivnosti je baziran na najboljim praksama;

  1.3. podnosilac zahteva:

  1.3.1. ima finansijska sredstva koja su neophodna za vodjenje predloenog Programa Posebnih Operacija;

  1.3.2. je podesan/kvalifikovan prema lanu 6 ovog zakona;

  1.4. podnosilac i njegov zahtev su u saglasnosti sa ovim Zakonom;

  1.5. svaki Javni Autoritet i dbrnj ptrbn prm vm zknu na Kosovu ili izd t dbrnj, ili vrmnsk grninj prdvin z izdvnj tg dbrnj istkl, dtini Jvni Autoritet ni prduz nikkvu radnju;

  1.6. podnosilac zahteva se dogovorio u pisanom obliku da e platiti Vladi; i

  1.6.1. bilo koju kompenzaciju za eksproprijaciji koja se moe traiti kao rezultat jednog postupka eksproprijacije koji je pokrenula NKRM prema stav 2 ovog lana.

  1.6.2. bilo koje opravdane trokove koji su nastali od Vlade u vezi sa tim postupkom;

  1.7. bilo koja povrinska prava koja se ne pokrivaju od jednog Sporazuma o Povrinskim Pravima su na drugi nain steena od podnosioca zahteva ili su zakonito eksproprijisane i preneta su na podnosioca zahteva u skladu sa stav 2 ovog lana.

  2. Ako je prema stavu 1 podstav 1.8 lana 38 ovog zakona, podnosilac zahteva pruio dokaze da je trea strana odbila ili je propustila da stupi u Sprzum Pvrinskim Prvim n koji pokriva povrinska prava koja se opravdano zahtevaju od podnosioca zahteva za sprovenje njegovog Programa za Posebne Operacije, NKRM moe da podnese jedan zahtev - u skladu sa odredbama Zakona o Eksproprijaciji - Vladi za eksproprijaciju za traena povrinska prava, i Vlada e izvriti eksproprijaciju ovih prava. Nakon zavretka postupka eksproprijacije Vlada e preneti ova povrinska prava na ime podnosioca zahteva ako podnosioc zahteva izvri uplatu iznosa koji je naveden u stavu 1. podstav 1.6 ovog lana.

  lan 41

  Prava i Obaveze Posebne Dozvole

 • 32

  1. Dzvl d nsicu Vlasniku Dzvl iskljuiv prv u skladu sa uslovima i drdbm ve Dozvole, ovog Zakona (ukluujui bilo koji podzakonski akt koji je propisno doney na osnovu ovog zakona) i bilo kojeg rlvntng Sprzuma Pvrinskim Pravima, ili povrinskih prava koja su dodeljena Vlasniku Licence od strane Vlade - d izvrv nznn Psbn Operacije, ukljuuui, li n grnivui s n, prv d:

  1.1. u u Oblst Pkrivnu Dzvlm i prduzm sv prvdn mr n pvrini tl ili ispd nj u cilju izvrvnj Prgrm Psbnih Operacija ovlaene Dzvlom;

  1.2. pstvi nphdnu prmu, pstrnj i zgrd u cilju kspltci, prvz ili prrd dbing minrl;

  1.3. prd ili n drugi nin prns prv n