38
Na osnovu člana 12. tačka b) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 21. jula 2010. godine, donijela je ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U članu 3. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 43/08) alineja 2) mijenja se i glasi: "2) Akreditacija je formalna potvrda (rješenje) o ispunjenosti Kriterija za akreditaciju koje propisuje Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (u daljem tekstu: Agencija), a koju nakon provedene nezavisne vanjske ocjene kvaliteta i preporuke Agencije, donosi Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministar);" Alineja 14) mijenja se i glasi: "14) Licenciranje predstavlja proces provjere ispunjenosti Standarda i normativa za osnivanje i rad visokoškolske ustanove radi dodjele dozvole (licence) za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja;" U alineji 15), iza riječi "sadržaj i struktura" dodaje se riječ "studijskih". U alineji 17) riječi "se sastoji od" zamjenjuju se riječima "može imati više". U alineji 20) iza riječi " stručno i savjetodavno tijelo u oblasti" dodaje se riječ "razvoja", a iza riječi "visokog obrazovanja" brišu se riječi "koje obavlja poslove iz domena uspostave i osiguranja kvaliteta sistema visokog obrazovanja". U alineji 23) iza riječi "Studij (studiranje) je proces" dodaju se riječi "definiran nastavnim planom i programom". Iza alineje 23) dodaje se nova alineja 24) koja glasi: "24) Studijski program predstavlja nastavni plan i program koji pokriva jednu ili više naučnih oblasti, a čija realizacija kroz nastavno-naučni/umjetnički proces vodi do jednog od tri akademska stepena u skladu sa bolonjskom deklaracijom. Konačnu odluku za usvajanje studijskog programa donosi senat visokoškolske ustanove." Dosadašnje alineje 24), 25), 26) i 27) postaju alineje 25), 26), 27) i 28).

Zakon o Izmjenama i Dopunama Zakona o Visokom Obrazovanju

Embed Size (px)

DESCRIPTION

dssd

Citation preview

 • Na osnovu lana 12. taka b) i lana 18. taka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slubene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), Skuptina Kantona Sarajevo, na sjednici odranoj 21. jula 2010. godine, donijela je

  ZAKON

  O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU

  lan 1.

  U lanu 3. Zakona o visokom obrazovanju ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj: 43/08) alineja 2) mijenja se i glasi:

  "2) Akreditacija je formalna potvrda (rjeenje) o ispunjenosti Kriterija za akreditaciju koje propisuje Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (u daljem tekstu: Agencija), a koju nakon provedene nezavisne vanjske ocjene kvaliteta i preporuke Agencije, donosi Ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Ministar);"

  Alineja 14) mijenja se i glasi:

  "14) Licenciranje predstavlja proces provjere ispunjenosti Standarda i normativa za osnivanje i rad visokokolske ustanove radi dodjele dozvole (licence) za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja;"

  U alineji 15), iza rijei "sadraj i struktura" dodaje se rije "studijskih".

  U alineji 17) rijei "se sastoji od" zamjenjuju se rijeima "moe imati vie".

  U alineji 20) iza rijei " struno i savjetodavno tijelo u oblasti" dodaje se rije "razvoja", a iza rijei "visokog obrazovanja" briu se rijei "koje obavlja poslove iz domena uspostave i osiguranja kvaliteta sistema visokog obrazovanja".

  U alineji 23) iza rijei "Studij (studiranje) je proces" dodaju se rijei "definiran nastavnim planom i programom".

  Iza alineje 23) dodaje se nova alineja 24) koja glasi:

  "24) Studijski program predstavlja nastavni plan i program koji pokriva jednu ili vie naunih oblasti, a ija realizacija kroz nastavno-nauni/umjetniki proces vodi do jednog od tri akademska stepena u skladu sa bolonjskom deklaracijom. Konanu odluku za usvajanje studijskog programa donosi senat visokokolske ustanove."

  Dosadanje alineje 24), 25), 26) i 27) postaju alineje 25), 26), 27) i 28).

 • lan 2.

  U lanu 5. stav (3), iza rijei "izraavanja i djelovanja" dodaju se rijei "u pogledu naina dranja nastave, iznoenja naunih hipoteza i naunih injenica".

  lan 3.

  U lanu 7. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

  "(4) Tijela iz stava (3) ovog lana su obavezna preduzeti sve potrebne aktivnosti u okviru utvrenih nadlenosti s ciljem spreavanja vrenja diskriminacije lanova akademske zajednice, kao i osiguranja njihovog akademskog napredovanja, te ravnopravnog sudjelovanja u realizaciji nastavnog, nauno- nastavnog, umjetnikog, umjetniko-nastavnog, nauno-istraivakog rada i stvaralatva u sva tri ciklusa studija kao i u postupku angamana na drugim organizacionim jedinicama."

  Dosadanji st. (4) i (5) postaju st. (5) i (6).

  lan 4.

  U lanu 9. u taki i) se iza rijei "osniva ili suosniva Kanton" dodaju se rijei "u sjeditu visokokolske ustanove i odjeljenima izvan podruja Kantona".

  lan 5.

  U lanu 11. iza rijei "kao struno i savjetodavno tijelo" dodaju se rijei "u oblasti razvoja", a rijei "koje obavlja poslove iz domena uspostave i osiguranja kvaliteta sistema", se briu.

  lan 6.

  U lanu 12. stav (1) rijei "obavlja naroito slijedee poslove" zamjenjuju se rijeima "ima sljedee nadlenosti".

  U stavu (1), taka "f)" brie se, a taka " g)" postaje taka "f)".

  lan 7.

  U lanu 13. u stavu (2) iza rijei "tehnikog sekretara," dodaju se rijei "koji se imenuje posebnim rjeenjem.", a rijei "koji se imenuje iz reda administrativnih uposlenika visokokolske ustanove kao javne ustanove, a koji prua administrativno - tehniku podrku u radu Savjeta." briu se.

  Stav (3) brie se.

 • lan 8.

  U lanu 15., u stavu (1), u taki c), iza rijei "ako svojim" dodaju se rijei "djelovanjem i".

  lan 9.

  U naslovu poglavlja II. Dio trei, rije "UKIDANJE" zamjenjuje se rijeima "PRESTANAK RADA".

  lan 10.

  U lanu 24. stav (1) mijenja se i glasi:

  "(1) Prilikom osnivanja visokokolske ustanove kao javne ustanove komisiju matiara, koja broji najmanje pet lanova, imenuje Vlada, a prilikom osnivanja visokokolske ustanove kao ustanove komisiju imenuje osniva. Komisija matiara imenuje se iz reda istaknutih naunih radnika i strunjaka za odgovarajue naunonastavne, odnosno umjetnikonastavne oblasti."

  lan 11.

  U lanu 25. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

  "(5) Strunu komisiju iz stava (4) ovog lana, koja broji najmanje pet lanova, obrazuje Ministarstvo iz reda istaknutih naunih radnika i strunjaka za odgovarajue naunonastavne, odnosno umjetnikonastavne oblasti, te predstavnika osnivaa visokokolske ustanove i predstavnika Ministarstva."

  Dosadanji stav (5) postaje stav (6).

  lan 12.

  U lanu 27. iza rijei "fakulteta, akademije, instituta," rije "studija" brie se, a iza rijei "upisana u registre" dodaju se rijei "kao i promjena njihovih naziva".

  lan 13.

  U lanu 28. stav (1) mjenja se i glasi: a dodaju se novi stavovi (1), (2), (3), (4) koji glase:

  "(1) Nakon proteka roka od godinu dana od donoenja rjeenja kojim se dozvoljava poetak rada visokokolskoj ustanovi, organizacionoj jedinici ili podorganizacionoj jedinici visokokolske ustanove, Ministarstvo je obavezno formirati posebnu ekspertnu komisiju koja e provjeriti da li visokokolska ustanova ispunjava uvjete za nastavak rada.

  Iza stava (1) dodaju se novi stavovi (2), (3), (4) koji glase:

 • "(2) Ministarstvo je nakon donoenja rjeenja iz stava (1) lana 25. ovog zakona obavezno kontinuirano pratiti ispunjavanje uvjeta za dalji rad visokokolske ustanove na nain da od osnivaa zatrai odnosno odobri imenovanje posebne ekspertne komisije.

  (3) Ekspertna komisija iz stava (1) ovog lana je obavezna provjeriti odnosno utvrditi da li visokokolska ustanova ispunjava uvjete za dalji rad, te na osnovu utvrenog stanja preduzeti odgovarajue mjere i aktivnosti.

  (4) U cilju otklanjanja utvrenih nedostataka koji onemoguavaju dalji rad visokokolske ustanove komisija iz stava (2) ovog lana je ovlatena provesti radnje iz nadlenosti tijela visokokolske ustanove odnosno organizacione jedinice i to dok traje proces otklanjanja utvrenih nedostataka. Nakon provedenog postupka Komisija Ministarstvu dostavlja izvjetaj sa potrebnim dokazima u cilju potvrde da su utvreni nedostaci otklonjeni."

  Dosadanji st. (2), (3) i (4) postaju st. (5), (6) i (7).

  U stavu (6) rijei "iz stava (2)" zamjenjuju se rijeima "iz stava (5).

  U stavu (7) iza rijei "ukoliko se" dodaju se rijei "utvreni nedostaci ne mogu otkloniti od strane posebne ekspertne komisije", a rijei "u roku iz stava (2) ovog lana utvreni nedostaci ne otklone." briu se.

  lan 14.

  Poglavlje III. -Akreditacija i licenciranje i lanovi 29., 30., 31., 32., 33. i 34. mjenjaju se i glase:

  "POGLAVLJE III - LICENCIRANJE I AKREDITACIJA

  lan29. (Licenciranje)

  (1) Licenciranje predstavlja proces provjere ispunjenosti Standarda i normativa za osnivanje i rad visokokolske ustanove radi dodjele dozvole (licence) za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja.

  (2) Licencu, na zahtjev visokokolske ustanove, dodjeljuje Ministarstvo nakon okonanog postupka licenciranja.

  (3) Licencom se utvruju vrsta ustanove, studijski programi, maksimalni broj studenata koji se mogu upisati na studijske programe sva tri ciklusa, kao i stepeni odnosno diplome koje visokokolska ustanova moe dodjeljivati.

  (4) Standarde i normative iz stava (1) ovog lana donosi Vlada na prijedlog Ministarstva koje u postupku utvrivanja prijedloga obavezno uzima u obzir norme kojima se odreuju minimalni standardi u oblasti visokog obrazovanja a koje utvruje Agencija.

 • (5) Visokokolska ustanova moe poeti sa radom odnosno obavljati svoju djelatnost nakon dobijanja licence.

  (6) Pravilnik kojim se precizira postupak osnivanja i licenciranja visokokolskih ustanova donosi Ministar.

  lan 30. (Akreditacija)

  (1) Akreditacija je formalna potvrda (rjeenje) o ispunjenosti Kriterija za akreditaciju koje propisuje Agencija, a koju nakon provedene nezavisne vanjske ocjene kvaliteta i preporuke agencije, donosi ministar.

  (2) U postupku akreditacije studijskog programa utvruje se da li su ispunjeni uvjeti za obavljanje nastavnog, nauno- nastavnog, umjetnikog, umjetniko-nastavnog, nauno-istraivakog rada visokokolske ustanove u skladu sa kriterijima.

  lan 31. (Zahtjev za izdavanje akreditacije)

  (1) Licencirana visokokolska ustanova podnosi zahtjev za akreditaciju Ministarstvu najkasnije do isteka roka utvrenog u lanu 61. Okvirnog zakona.

  (2) Nakon prijema zahtjeva i provjere njegove urednosti, Ministarstvo predlae Agenciji strunjake za akreditaciju sa utvrene liste strunjaka.

  lan 32. (Nezavisna Komisija eksperata)

  (1) Nezavisna komisija strunjaka koju imenuje Agencija kontaktira visokokolsku ustanovu, i preko Agencije dogovora posjetu visokokolskoj ustanovi radi provjere ispunjenosti kriterija o akreditaciji.

  (2) Komisija iz stava (1) ovog lana izrauje izvjetaj koji sadri ocjenu ispunjenosti kriterija i preporuke za unaprjeenje kvaliteta na visokokolskoj ustanovi.

  lan 33. (Postupak dodjele akreditacije)

  (1) Agencija e nakon prijema i analize izvjetaja Komisije iz lana 32. stav (1) ovog Zakona izraditi preporuku koju e sa izvjetajem iz lana 32. stav (2) ovog Zakona dostaviti Ministarstvu, a na osnovu koje ministar donosi:

  a) rjeenje o akreditaciji visokokolske ustanove, odnosno studijskog programa;

 • b) rjeenje o uslovnoj akreditaciji sa rokom za otklanjanje nedostataka koji ne moe biti dui od godinu dana;

  c) rjeenje kojim se zahtjev odbija.

  (2) Licencirana visokokolska ustanova kojoj je dodijeljena uslovna akreditacija obavezna je najkasnije do isteka roka iz take b) stava (1) ovog lana, Ministarstvu dostaviti izvjetaj sa potrebnim dokazima da su utvreni nedostaci otklonjeni u skladu sa zakonom.

  (3) Ministarstvo e, nakon analize izvjetaja iz stava (2) ovog lana, i pod uvjetom da su nedostatci otklonjeni, u roku od 15 dana donijeti rjeenje o akreditaciji visokokolske ustanove, odnosno studijskog programa.

  (4) Ukoliko se nakon isteka roka iz take b) stava (1) ovog lana, utvreni nedostaci ne otklone, Ministar je obavezan u roku od 15 dana donijeti rjeenje kojim se oduzima akreditacija visokokolskoj stanovi, odnosno studijskom programu.

  (5) Akreditacija po zahtjevu iz lana 32. stav (1) dodjeljuje se najdue na vremenski period od pet godina, nakon ega se obavezno provodi ponovni postupak akreditiranja.

  (6) Protiv rjeenja iz ovog lana nije dozvoljena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rjeenja.

  (7) Ista visokokolska ustanova ili isti osniva moe podnijeti ponovni zahtjev iz lana 31. stav (1) nakon isteka roka od najmanje dvanaest mjeseci od donoenja pravosnanog rjeenja, ukoliko je rjeenje bilo negativno.

  (8) Ministarstvo e Agenciji dostaviti Rjeenje o akreditaciji radi upisa akreditiranih visokokolskih ustanova u dravni registar akreditiranih visokokolskih ustanova.

  (9) Ministarstvo e osigurati stalnu dostupnost na svojoj web-stranici liste akreditiranih visokokolskih ustanova na podruju Kantona Sarajevo.

  (10) Pravilnik o postupku akreditacije donosi Ministar.

  lan 34. (Oduzimanje licence i akreditacije)

  (1) Ako se na temelju nadzora u skladu sa ovim Zakonom utvrdi da je visokokolska ustanova prestala ispunjavati uvjete iz licence i akreditacije, a uoeni propusti se ne mogu otkloniti bez ozbiljnih posljedica po kvalitet studija, Ministarstvo e, uz prethodno pribavljeno oitovanje Agencije rjeenjem oduzeti licencu i akreditaciju.

  (2) Ako se uoeni nedostaci mogu otkloniti Ministarstvo e utvrditi rok ne dui od dva mjeseca u kojem visokokolska ustanova mora otkloniti utvrene nedostatke.

 • (3) U sluaju ponitenja rjeenja o akreditaciji, Ministarstvo dostavlja zahtjev Agenciji za ispis date visokokolske ustanove iz dravnog registra akreditiranih visokokolskih ustanova.

  (4) Protiv rjeenja Ministarstva iz stava (1) ovog lana nije dozvoljena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema rjeenja."

  lan 15.

  U lanu 35. u stavu (5), taka e) brie se, a dosadanje take f) i g) postaju take e) i f).

  lan 16.

  U lanu 36. u stavu (3), take n) i p) briu se, a dosadanje take o), r), s), t), u), v) postaju nove take n), o), p), r), s) i t).

  lan 17.

  U lanu 41. taka g) mijenja se i glasi:

  "g) vri nostrifikaciju i ekvivalenciju odnosno priznavanje stranih visokokolskih kvalifikacija posredstvom organizacionih jedinica odnosno putem imenovanja posebne komisije a u skladu sa ovim zakonom;"

  lan 18.

  U lanu 44., u naslovu lana iza rijei "interdisciplinarnih" dodaje se veznik "i", a poslije rijei "multidisciplinarnih", rijei "i specijalistikih" briu se.

  U stavu (3) se iza rijei "interdisciplinarni", rijei "odnosno specijalistiki" briu se.

  lan 19.

  U lanu 48. stav (1) brie se, a dosadanji stav (2) postaje stav (1).

  lan 20.

  U lanu 51. stav (1) mijenja se i glasi:

  "(1) Izmjena nastavnog plana i nastavnih programa vri se po istom postupku kao i njihovo donoenje, utvreno ovim Zakonom i ne moe se primjenjivati retroaktivno u smislu utvrivanja dodatnih obaveza studentu za studijske godine koje je uspjeno okonao."

  lan 21.

  U lanu 52. u stavu (4) iza rijei "kontinuirano u skladu sa", dodaju rijei "zakonom i".

 • lan 22.

  U lanu 53., u stavu (1), rijei "koju daje referentno tijelo" briu se.

  U stavu (2) rijei "Kompletnu dokumentaciju" zamjenjuju se rijeima "Izvjetaj o izvrenoj evaluaciji".

  U stavu (2) iza rijei "uz odgovarajue obrazloenje", rijei "sa nalazom referentnog tijela" briu se.

  St. (3) i (4) briu se.

  lan 23.

  U lanu 56. u stavu (1) iza rijei "Detaljna organizacija" dodaje se veznik "i".

  U stavu (1) rijei "preporueni udbenici, prirunici i druga preporuena literatura na osnovu koje se priprema i polae ispit", briu se.

  Iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4) i (5) koji glase:

  "(3) Senat visokokolske ustanove kao ustanove, odnosno vijee organizacione jedinice visokokolske ustanove kao javne ustanove posebnom odlukom koju je duna objaviti na svojoj web-stranici prije poetka svakog ciklusa studija utvruje obavezne i preporuene udbenike i prirunike kao i drugu preporuenu literaturu na osnovu koje se priprema i polae ispit.

  (4) Izmjene i dopune odluke iz stava (1) ovog lana vri Senat visokokolske ustanove kao ustanove, odnosno vijee organizacione jedinice visokokolske ustanove kao javne ustanove.

  (5) lanu akademskog osoblja zabranjeno je od studenta zahtijevati kupovinu literature iz stava (1) ovog lana kao i posjedovanje takvog udbenika odnosno prirunika u postupku provjere znanja."

  lan 24.

  U lanu 57. u stavu (4) iza rijei "odreenom predmetu" dodaju se rijei: "odnosno do 30 sati ukupnog optereenja kada su u pitanju studijski programi medicinske grupe nauka."

  lan 25.

  U lanu 58. stav (7) mjenja se i glasi:

  "(7) Ljetni odmor traje najdue 8 sedmica."

  Iza stava (8) dodaju se novi st. (9) i (10) koji glase:

 • "(9) Visokokolske ustanove odnosno organizacione jedinice organiziraju jedan dodatni ispitni rok sa jednim ispitnim terminom u zadnjoj sedmici avgusta i prve dvije sedmice septembra.

  (10) Ispitnom terminu iz stava (9) ovog lana mogu pristupiti studenti koji su ostvarili pravo polaganja zavrnih ispita tokom ljetnog i zimskog semestra u skladu sa nastavnim programom."

  Dosadanji stav (9) postaje stav (11).

  lan 26.

  U lanu 59. stav (4) brie se.

  St. (5), (6) i (7) postaju st. (4), (5) i (6).

  U stavu (6) iza rijei "i druge visokokolske ustanove" dodaju se rijei "ili organizacione jedinice".

  U stavu (7), rijei "iz stava (6)" zamjenjuju se rijeima "iz stava (5)".

  lan 27.

  U lanu 60. u stavu (3) iza rijei "mjestu njihove realizacije" dodaju se rijei "odnosno u nastavnoj bazi organizacione jedinice."

  lan 28.

  U lanu 61. u stavu (2) rijei "dekana ili prodekana za nastavu", zamjenjuju se rijeima "dekana/direktora".

  U stavu (2) rijei "ili rukovodilac podorganizacione jedinice", zamjenjuju se rijeima "odnosno dekan/direktor uz prethodno pribavljenu saglasnost vijea."

  lan 29.

  U lanu 62. u stavu (5) iza rijei "Termini za konsultacije", dodaju se rijei "u toku sedmice".

  U stavu (5) iza rijei "kao i potrebama studenata." dodaje se nova reenica koja glasi:

  "Konsultacije mogu biti organizirane u vidu kabinetskih ili konsultacija u uionici, koritenjem e-maila i drugih vidova elektronskih komunikacija, uz obavezu da se najmanje 5 sati sedmino planira za kabinetske konsultacije."

  lan 30.

  U lanu 63. rijei "Uspjeh studenta na ispitu i drugim oblicima provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS sistemom kako slijedi:" zamjenjuju se rjeima

 • "Konaan uspjeh studenta nakon svih predvienih oblika provjere znanja, vrednuje se i ocjenjuje sistemom uporedivim sa (E)CTS skalom ocjenjivanja kako slijedi:"

  lan 31.

  U lanu 64. iz stava (7), dodaju se novi st. (8), (9) i (10) koji glase:

  "(8) Predmetni nastavnik ne moe vriti provjeru znanja na zavrnom ispitu u prisustvu samo jednog studenta.

  (9) Vijee organizacione jedinice je obavezno posebnom odlukom utvrditi sve oblike provjere znanja kao i strukturu sa skalom bodovanja iz svakog nastavnog predmeta.

  (10) Utvreni elementi vredovanja pojedinih aktivnosti odnosno propisanih oblika provjere znanja obavezno se provode kao jedinstvena cjelina."

  lan 32.

  U lanu 65. iza stava (4), dodaje se novi stav (5) koji glasi:

  "(5) Ako student za predviene aktivnosti i provjere znanja tokom semestra osvoji broj bodova koji zadovoljava kriterije za prolaznu ocjenu nije obavezan izai na zavrni ispit."

  St. (5) i (6) postaju st. (6) i (7).

  Iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:

  "(8) Zavrni ispit kao i druge nastavne aktivnosti dozvoljeno je realizirati samo u toku radnog vremena utvrenog u okviru radne sedmice i to u vremenskom terminu od 08-20 sati."

  lan 33.

  U lanu 66. u stavu (2) iza rijei " u skladu sa lanom 58. ovog Zakona" dodaju se rijei, ", osim na onim strunoumjetnikim predmetima kod kojih zbog prirode nastavnog procesa ponavljanje ispita nije mogue, a iji se popis blie ureuje aktom organizacione jedinice."

  lan 34.

  U lanu 67. st. (7) i (8) mjenjaju se i glase:

  "(7) Prilikom utvrivanja ocjene, komisija e uzimati u obzir sve verificirane rezultate rada studenta u toku nastave.

  (8) Kod prigovora studenta na ocjenu za praktini ispit iz onog predmeta ije polaganje nije mogue ponovno organizirati, komisija imenovana od strane dekana, a sastavljena od nastavnika

 • iz odgovarajue oblasti preispitat e odluku nastavnika koji je ispit ocjenjivao i to na osnovu audio/video zapisa i drugih oblika dokumentiranja polaganja ispita te donijeti konanu odluku.

  Iza stava (8) dodaje se novi stav (9) koji glasi:

  "(9) Za predmete iz stava (8) ovog lana visokokolske ustanove odnosno organizacione jedinice su dune osigurati audio/video zapis ili drugi adekvatan oblik dokumentiranja toka provjere znanja."

  Dosadanji st. (9) i (10) postaju st. (10) i (11).

  U stavu (9) rijei "Na odluku komisije", zamjenjuju se rijeima "Odluka komisije se donosi veinom glasova, a na istu".

  lan 35.

  U lanu 68. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

  "(3) Studentu koji obnavlja studijsku godinu organizaciona jedinica/visokokolska ustanova moe unutar jednog ciklusa u skladu sa svojim kapacitetima i organizacionim mogunostima dozvoliti pohaanje nastave i polaganje nastavnih predmeta iz naredne studijske godine pod uvjetom da ukupno optereenje studenata po semestru ne prelazi 30 (E)CTS studijskih bodova- kredita."

  Dosadanji stav (3) postaje stav (4).

  U stavu (3) iza rijei "stava (1)", dodaju se rijei "i (3)".

  lan 36.

  U lanu 71. stav (2), brie se.

  Dosadanji stav (3) mjenja se i glasi:

  "(2) Temu zavrnog rada mogu predloiti mentor ili student, to se detaljnije utvruje pravilima studiranja."

  Dosadanji stav (4) postaje stav (3).

  U stavu (4) rijei "dva ili vie ko - mentora ili jedan mentor", zamjenjuju se rijeima "i vie od jednog mentora".

  Stavovi (5) i (6) se briu.

  Iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi:

 • "(4) Odluku o zahtjevu kandidata za promjenu mentora odnosno teme zavrnog rada donosi nadleni organ visoko- kolske ustanove."

  lan 37.

  U lanu 72. stav (1), mjenja se i glasi:

  "(1) Postupak izbora teme, odreivanja i zamjene mentora, odbrane zavrnog rada kao i druga pitanja relevantna za predmetnu materiju preciznije e se regulisati pravilima studiranja za odgovarajue cikluse studije."

  lan 38.

  U lanu 73. rijei "primjerak uspjeno odbranjenog", zamjenjuju se rijeima "broj primjeraka", a iza rijei "Nacionalnoj i Univerzitetskoj biblioteci u Sarajevu" dodaju se rijei "radi njegove katalogizacije".

  lan 39.

  U lanu 78. u stavu (3) iza rijei "ekvivalent ispitima", dodaju se rijei "odnosno dijelu ispita".

  lan 40.

  U lanu 80. u stavu (5) rije "Licu", zamjenjuje se rijeima "Upisanom studentu".

  U stavu (5) rijei "iz lana 148.", zamjenjuju se rijeima" iz lana 147.".

  Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

  "(7) Lice koje izgubi status studenta u smislu stava (6) ovog lana moe ponovno stei status studenta na nain i pod uvjetima utvrenim statutom visokokolske ustanove."

  lan 41.

  U lanu 81. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

  "(2) Pravo upisa na drugi ciklus studija imaju kandidati sa zavrenim odgovarajuim prvim ciklusom studija, kao i kandidati koji su zavrili studij po predbolonjskim nastavnim planovima i programima pod uvjetima utvrenim pravilima studiranja."

  Dosadanji st. (2), (3), (4), (5), (6) i (7) postaju st. (3), (4), (5), (6), (7) i (8).

  U stavu (3) iza rijei "u skladu sa", dodaje se rije "jedinstvenom".

 • U stavu (4) rijei "ispunio uvjete za upis u narednu studijsku godinu", zamjenjuje se rijeima "poloio sve ispite iz te godine", a iza rijei "statutom i mogunostima" dodaju se rijei "organizacione jedinice/".

  U stavu (5) iza rijei "visokokolske ustanove, uz", rije "njegove" brie se, a nakon rijei "prethodne konsultacije" dodaje se rije "senata".

  U stavu (7) rijei "stav (6)", zamjenjuju se rijeima "stav (7)".

  Iza stava (7) dodaje se novi st. (8), (9) i (10) koji glase:

  "(8) Visokokolska ustanova kao javna ustanova putem organizacionih jedinica moe, u skladu sa rezultatima konane rang-liste i uz prethodnu saglasnost Vlade na prijedlog Ministarstva, za studijske programe koje organiziraju izvriti prijem i upis veeg broja kandidata koji su ispunili formalni uvjet za upis od broja predvienog planom upisa i to u statusu samofinasirajuih ili vanrednih studenata, uz uvjet da vijee organizacione jedinice Ministarstvu dostavi odluku kojom se potvruje da organizaciona jedinica raspolae prostornim, kadrovskim i uvjetima opremljenosti koji i nakon dodatnog upisa omoguavaju realizaciju nastavnog procesa u skladu sa ovim Zakonom i Standardima i normativima".

  (9) Na osnovu rezultata konane rang-liste i prijedloga organizacione jedinice Vlada moe na prijedlog Ministarstva utvrditi dodatni broj kandidata koji se mogu upisati na mjesta za koja se plaa kolarina i preko broja predvienog planom upisa i to za kandidate koji imaju status djece ehida, poginulih boraca i djece bez oba roditelja a koji su ispunili formalni uvjet za upis.

  (10) Kandidati su obavezni prilikom podnoenja zahtjeva za upis dostaviti dokaz o statusu lica iz stav (9) ovog lana."

  lan 42.

  U lanu 83. stav (3) mjenja se i glasi:

  "(3) Obavijest o konkursu za upis studenata u prvu studijsku godinu objavljuje visokokolska ustanova u najmanje tri dnevna lista na podruju Bosne i Hercegovine.

  Iza stava (3) dodaje se stav (4) koji glasi:

  "(4) Konkurs za upis studenata za upis u prvu studijsku godinu objavljuje se na web-stranici visokokolske ustanove/ organizacione jedinice kao i na oglasnim ploama visokokol- skih ustanova uz prethodnu saglasnost Ministarstva, i to najkasnije dva mjeseca prije poetka studijske godine."

  Dosadanji stav (4) postaje stav (5).

 • U stavu (4), iza rijei "visokokolsku ustanovu kao ustanovu,", dodaju se rijei "koji se objavljuje uz prethodnu saglasnost Ministarstva", a iza rijei "uz finansijske elemente" dodaju se rijei "obavezno sadri broj studenata u svim statusima".

  Iza stava (5) dodaje se stav (6) koji glasi:

  "(6) Pisani testovi kojima se vri provjera znanja prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija identini su za sve kandidate koji se prijavljuju za upis na isti studijski program u okviru organizacione jedinice, a provjera znanja obavezno se provodi u istom danu i u istom vremenskom terminu."

  lan 43.

  U lanu 84. iza stava (5), dodaju se novi st. (6) i (7) koji glase:

  "(6) Kandidat koji je ostvario pravo upisa u prvu godinu studija na organizacionoj jedinici na kojoj se ne polae prijemni ispit, ne moe ostvariti status studenta na organizacionoj jedinici na kojoj se polae prijemni ispit u toku prve studijske godine.

  (7) Student iz stava (6) oyog lana moe ostvariti pravo nastavka studija na drugoj organizacionoj jedinici na starijim godinama studija po principu ekvivalencije."

  lan 44.

  U lanu 85. stav (2), mijenja se i glasi:

  "(2) Za upis na pojedine studijske programe visokokolska ustanova mou utvrditi i dodatne uvjete u skladu sa Zakonom, statutom i pravilima studiranja visokokolske ustanove."

  lan 45.

  U lanu 86. rijei "treeg ciklusa studija, u skladu sa rezultatima postignutim na prethodnom, odnosno prethodnim ciklusima studija, te u skladu sa zakonom i statutom visokokolske ustanove" zamjenjuju se rijeima "trei ciklus studija, pod uvjetima utvrenim zakonom, statutom i pravilima studiranja koja donosi Senat visokokolske ustanove."

  lan 46.

  U lanu 89. u stavu (1) iza rijei "Visokokolska ustanova", dodaju se rijei "kao ustanova".

  lan 47.

  U lanu 100. u stavu (1), rijei "koji tematizira odreenu oblast i koji nikada prije nije bio publiciran" zamjenjuju se rijeima "u tampanoj ili elektronskoj formi koji:

  tematizira odreenu oblast;

 • nikada prije nije bio publiciran; je katalogiziran je putem biblioteke organizacione jedinice i visokokolske ustanove dostupan studentima

  i akademskoj zajednici."

  Stav (2) brie se.

  Dosadanji st. (3) i (4), postaju st. (2) i (3).

  U stavu (3), rijei "usvajanje izvjetaja o podobnosti teme i kandidata", zamjenjuju se rijeima "uspjeno mentorstvo u drugom i treem ciklusu studija odnosno mentorstvo ostvareno u postupku sticanja naunog stepena magistra nauka ili doktora nauka po predbolonjskom procesu."

  U stavu (4), iza rijei "Sadraj pojmova", dodaje se rije "uspjeno mentorstvo, objavljen", a iza rijei "priznata publikacija" dodaju se rijei "katalogizirana knjiga, univerzitetski udbenik".

  lan 48.

  U lanu 101. st. (1) i (2), mjenjaju se i glase:

  "(1) Senat visokokolske ustanove e najkasnije u roku od dva mjeseca od usvajanja statuta na osnovu prethodno dostavljenih prijedloga vijea organizacionih jedinica uspostaviti registar domaih i meunarodnih baza podataka.

  (2) Radovi objavljeni u domaim i meunarodnim publikacijama koje prate meunarodne baze podataka, a koje su definirane u registru iz stava (1) ovog lana smatrat e se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja."

  za stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

  "(3) Rad objavljen u publikaciji koju ne prate meunarodne baze podataka smatra se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja, pod uslovom da je recenziran od najmanje dva recenzenta o emu kandidat dostavlja dokaz prilikom predaje prijave na konkurs za izbor u zvanje."

  Dosadanji stav (3) postaje stav (4).

  Iza stava (4), dodaju se novi stavovi (5) i (6) koji glase:

  "(5) Izmjene i dopune registra iz stava (1) ovog lana provode se na nain i u postupku koji vai za njegovu uspostavu.

  (6) Radovi objavljeni do uspostave registra iz stava (1) ovog lana u skladu sa Zakonom o naunoistraivakoj djelatnosti smatrat e se relevantnim u postupku izbora u akademska zvanja."

 • lan 49.

  U lanu 102. iza rijei "izbora u zvanje." dodaju se rijei ", i koji se obavezno prilau prilikom svakog izbora u zvanje.

  lan 50.

  U lanu 103. u stavu (1), iza rijei "utvrenih ovim zakonom" dodaju se rijei "Standardima i normativima".

  Iza stava (5) dodaju se novi st. (6), (7), i (8) koji glase:

  "(6) Nastavna potreba kao osnov za raspisivanje javnog konkursa iz stava (1) ovog lana, kao i broj izvrilaca utvruje se na osnovu optimalnog prosjenog optereenja propisanog Standaradima i normativima.

  (7) Ukoliko postoji puna nastavna norma kao osnov za raspisivanje javnog konkursa za izbor akademskog osoblja, a nastavna potreba se ne moe zadovoljiti na drugi nain propisan ovim Zakonom, visokokolska ustanova je obavezna raspisati javni konkurs u skladu sa odrebama ovog Zakona.

  (8) Ukoliko postoji nastavna potreba za akademskim osobljem propisana Standardima i normativima u vidu optimalnog prosjenog optereenja, u postupku donoenja odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor akademskog osoblja ne moe se vriti umanjenje navedenog optereenja u cilju izbora veeg broja izvrilaca u odnosu na broj koji je odreen optimalnim prosjenim optereenjem."

  lan 51.

  U lanu 104. mjenja se i glasi:

  "lan 104. (Javni konkurs za izbor u zvanje, zasnivanje radnog odnosa i radni angaman)

  (1) Konkurs za izbor u zvanje lana akademskog osoblja visokokolska ustanova obavezno raspisuje i isti mora biti okonan do datuma isteka izbornog perioda prethodno izabranog lana akademskog osoblja.

  (2) Izbor u zvanja vri se javnim konkursom kojeg objavljuje organ visokokolske ustanove utvren statutom, a na osnovu odluke kojom se utvruje potreba za akademskim osobljem u skladu sa Standardima i normativima, od strane nauno-nastavnog odnosno umjetniko-nastavnog vijea organizacione jedinice, odnosno naunog vijea instituta (u daljem tekstu: vijee), odnosno senata visoke kole.

 • (3) Konkurs iz stava (2) ovog lana obavezno se raspisuje za izbor u sva zvanja. Konkurs se objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu i na web-stranici organizacione jedinice, odnosno visokokolske ustanove.

  (4) Kandidat koji se prijavljuje na konkurs za izbor u zvanje je obavezan u svojoj prijavi naznaiti jedno od zvanja za koje se prijavljuje, u suprotnom takva prijava e se smatrati neurednom i nee biti razmatrana.

  (5) Ako se na osnovu javnog konkursa iz st. (2) i (3) ovog lana ne izvri izbor u zvanje, visokokolska ustanova je obavezna prije poetka svake studijske godine blagovremeno raspisati javni konkurs za upranjeno radno mjesto.

  (6) U sluaju iz stava (5) ovog lana vijee organizacione jedinice moe donijeti odluku da u toku studijske godine za potrebe realizacije nastavno-naunog procesa, bez zasnivanja radnog odnosa, angaira lana akademskog osoblja sa druge organizacione jedinice, odnosno druge domae ili strane visokokolske ustanove, ako:

  a) se na raspisani konkurs za izbor lana akademskog osoblja nije prijavio nijedan kandidat ili po provedenom konkursu nije izabran nijedan od prijavljenih kandidata;

  b) lan akademskog osoblja koji je u radnom odnosu na matinoj organizacionoj jedinici univerziteta da ili dobije otkaz, odnosno bude suspendiran odlukom nadlenog tijela, i to dok se u konkursnom postupku ne izabere novi lan akademskog osoblja;

  c) nastupe okolnosti iz lana 121. st. (5) i (6) ovog Zakona.

  (7) Za angaman akademskog osoblja sa druge domae ili strane visokokolske ustanove organizaciona jedinica je obavezna pribaviti prethodnu pisanu saglasnost senata visokokolske ustanove ija organizaciona jedinica vri angaman.

  (8) Rukovodilac organizacione jedinice koja predlae angaman iz stavova (5) i (6) ovog lana je uz dostavljeni pisani zahtjev Senatu univerziteta obavezan dostaviti odgovarajue dokaze da predloeni lan akademskog osoblja ispunjava sve uvjete u skladu sa ovim zakonom u pogledu izvrenog izbora u zvanje.

  (9) U odluci Senata kojom se daje saglasnost za angaman lana akademskog osoblja sa druge domae ili strane visokokolske ustanove obavezno se naznaava da lan akademskog osoblja za kojeg se daje saglasnost ispunjava zakonske uvjete za angaman u pogledu izvrenog izbora u zvanje.

  (10) U cilju poticanja akademske mobilnosti organizaciona jedinica visokokolske ustanove moe u skladu sa zakonom bez raspisivanja javnog konkursa, a u cilju odravanja dijela predavanja u okviru semestra ili studijske godine angairati lana akademskog osoblja sa druge domae ili strane visokokolske ustanove, s tim da takav angaman ne moe prelaziti 50% nastavne norme utvrene standardima i normativima.

 • (11) Prije izvrenog angamana vijee organizacione jedinice je obavezno dostaviti Senatu prijedlog odluke o angamanu sa izvjetajem Komisije, koja se imenuje u skladu sa lanom 105. stav (3) ovog Zakona, u cilju pribavljanja saglasnosti Senata za angaman.

  (12) U cilju upoznavanja studenata sa odreenim naunim odnosno umjetnikim dostignuima, sa primjenom naunih rezultata u praksi, praktinim radom i drugim vidovima strunog usavravanja, ili u cilju izvoenja pojedinih specifinih predavanja, vjebi, seminara, i drugih oblika rada, organizaciona jedinica moe angairati istaknutog naunog radnika, umjetnika, odnosno strunjaka iz prakse uz obavezni primjereni nadzor predmetnog nastavnika.

  (13) Angaman lica iz stava (10) ovog lana vri se na prijedlog predmetnog nastavnika bez zasnivanja radnog odnosa i bez provoenja izbora u akademsko zvanje, i to u obimu do 30 % planiranih nastavnih sati na predmetu.

  (14) Angamanom lica iz stava (10) i (12) ovog lana ne moe se zamijeniti potreba za akademskim osobljem.

  (15) Izuzetno, uz posebnu odluku senata, lica iz stava (7) ovog lana mogu biti angairana u obimu veem od 30% a maksimalo do 50%."

  lan 52.

  U lanu 105, stav (1), rijei "iz reda nastavnika" briu se, rije "pismena" zamjenjuje se rijeju "pisana", a rije "nastavnika" se zamjenjuje rijeju "lana komisije".

  U stavu (2) rijei "iz reda nastavnika" zamjenjuju se rijeima "koji mogu biti u akademskom zvanju docent, vanredni profesor ili redovni professor", rije "pismena", zamjenjuje se rijeju "pisana", a rije "nastavnika" zamjenjuje se rijeju "lana komisije".

  U stavu (4) rijei "samostalno izvodio nastavu", zamjenjuju se rijeima " sudjelovao u realizaciji nastavnog procesa".

  lan 53.

  lan 106. mjenja se i glasi:

  "lan 106. (Obaveze strune slube, izvjetaj i prijedlog komisije)

  (1) Struna sluba organizacione jedinice obavezna je, prije dostavljanja pristiglih prijava na konkurs komisiji za izbor u zvanja, potvrditi u pisanoj formi usklaenost pristiglih prijava sa uvjetima utvrenim konkursom i naznaiti broj prijavljenih kandidata sa naznakom zvanja za koja su se kandidati prijavili.

 • (2) Pisana potvrda iz stava (1) ovog lana se dostavlja rukovodiocu organizacione jedinice prije donoenja odluke o imenovanju komisije iz stava (1) lana 105. ovog zakona i predstavlja sastavni dio izvjetaja komisije za izbor u zvanja.

  (3) Komisija iz lana 105. ovog Zakona obavezna je izvjetaj sa prijedlogom za izbor u zvanja dostaviti vijeu organizacione jedinice u skladu sa tekstom raspisanog konkursa i aktom o imenovanju komisije i to u roku od 30 dana od isteka roka za podnoenje prijava na konkurs.

  (4) Komisija iz stava (3) ovog lana utvruje prijedlog veinom glasova, s tim da svaki lan komisije ima pravo da izdvoji i obrazloi svoje miljenje."

  lan 54.

  U lanu 108. u stavu (1) rijei "utvruje prijedlog odluke o izboru u zvanja", zamjenjuju se rijeima "odluku o pitanjima izbora iz svoje nadlenosti donosi".

  St. (3), (4) i (5), mjenjaju se i glase:

  "(3) Vijee organizacione jedinice utvruje prijedlog odluke o izboru i dostavlja je Senatu na odluivanje.

  (4) U sluaju kada vijee ne utvrdi pozitivan prijedlog odluke iz stava (3) ovog lana, odluka vijea je konana i protiv nje se moe pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

  (5) Odredbe ovog lana o glasanju vijea organizacione jedinice primjenjuju se i na odluivanje odnosno glasanje komisija i radnih tijela koje imenuje vijee ukoliko ovim zakonom ili statutom odnosno posebnim aktom nije drugaije odreeno."

  lan 55.

  U lanu 111. mjenja se i glasi:

  "lan 111. (Pravo pristupa informacijama)

  Na zahtjev kandidata koji uestvuje u postupku izbora u zvanje visokokolska ustanova odnosno organizaciona jedinica e obavijestiti kandidata o fazi postupka izbora, a nakon okonanja postupka obavezna je osigurati slobodu pristupa informacijama u vezi sa postupkom izbora."

  lan 56.

  U lanu 114. stav (1) iza rijei "zakljuiti ugovor o radu", dodaju se rijei "za obavljanje poslova lana akademskog osoblja", a rije "odmah", zamjenjuje se rijeju "prije poetka naredne studijske godine". Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

 • "(2) U sluaju iz stava (1) ovog lana, visokokolska ustanova je obavezna lanu akademskog osoblja u skladu sa njegovim kvalifikacijama ponuditi novi ugovor o radu za poslove za koje se ne trai izbor u akademsko zvanje ukoliko za to postoji potreba."

  Dosadanji st. (2), (3) i (4) postaju st. (3),(4) i (5).

  Iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

  "(6) U sluaju kada asistent iz objektivnih razloga nastalih neorganiziranjem drugog ciklusa studija odnosno postdiplomskog studija po predbolonjskom nainu studiranja na fakultetima i akademijama nije mogao postii stepen drugog ciklusa (magisterij) odnosno nauni stepen magistra nauka, ima pravo ostati u tom zvanju najvie tri godine od dana donoenja ovog Zakona."

  Dosadanji st. (5) i (6) postaju st. (7) i (8).

  U stavu (6) rijei " st. (4) i (5)" se zamjenjuju rijeima "st. (5) i (7)".

  lan 57.

  U lanu 115. u stavu (5) iza rijei "nauno-istraivakog procesa", dodaju serijei "u sva tri ciklusa studija", a rijei "samo uz prethodnu pismenu saglasnost rukovodioca organizacione jedinice, odnosno rektora visokokolske ustanove", zamjenjuju se rijeima: "bez prethodnog raspisivanja javnog konkursa ukoliko:

  a) uredno ispunjava svoje zakonske obaveze iz l. 61. stav (1), l. 62 st. (4) i (5), kao i lana 115. stav (1) ovog zakona;

  b) ispunjava zakonske uvjete za angaman u pogledu izbora u zvanje i

  c) pribavi prethodno pisanu saglasnost rukovodioca organizacione jedinice, odnosno rektora visokokolske ustanove ukoliko se radi o angamanu rukovodioca organizacione jedinice."

  Iza stava (5) dodaju se novi st. (6), (7), (8), (9) i (10) koji glase:

  "(6) Angaman iz stava (5) ovog lana, kao i angaman lana akademskog osoblja u okviru organizacione jedinice odnosno visokokolske ustanove iznosi najvie 50% nastavnog optereenja u toku semestra odnosno studijske godine u odnosu na optimalno nastavno optereenje propisano Standardima i normativima.

  (7) U pisanom zahtjevu za angaman iz stava (5) ovog lana lan akademskog osoblja je obavezan naznaiti:

  a) svoje trenutno nastavno optereenje;

 • b) akademsko zvanje u koje je izabran kao i naunu/umjetniku oblast odnosno nastavni predmet za koji je biran,

  c) fond sati za koji trai saglasnost za angaman,

  d) za koji vremenski period trai saglasnost i iz kojeg nastavnog predmeta e izvoditi nastavu, kao i

  e) na kojoj organizacionoj jedinici odnosno visokokolskoj ustanovi e biti angairan.

  (8) U odluci rukovodioca organizacione jedinice kojom se daje saglasnost za angaman iz stava (5) ovog lana obavezno se naznaava da su ispunjeni svi propisani uvjeti za angaman lana akademskog osoblja.

  (9) Organizacione jedinice visokokoske ustanove su obavezne utvrditi postupak za praenje i evidentiranje redovnog i urednog ispunjavanja obaveza od strane lanova akademskog osoblja.

  (10) lanu akademskog osoblja koji uredno ne izvrava obaveze u skladu sa stavom (5) taka a) ovog lana rukovodilac organizacione ne moe dati saglasnost za angaman na drugoj organizacionoj jedinici odnosno visokokolskoj ustanovi."

  Dosadanji stav (6) postaje stav (11).

  Iza stava (11) dodaju se novi st. (12) i (13) koji glase:

  "(12) U sluaju postupanja suprotno stavu (5) ovog lana, postupak utvrivanja odgovornosti za rukovodioca organizacione jedinice pokree rektor odnosno za rektora predsjednik upravnog odbora visokokolske ustanove.

  (13) U postupku angamana lana akademskog osoblja na drugoj domaoj ili stranoj visokokolskoj ustanovi matina visokokolska ustanova zakljuuje ugovor sa visokokolskom ustanovom koja vri angaman, a u kojem se obavezno utvruje iznos naknade za angaman. Naknada za angaman se uplauje na raun matine visokokolske ustanove pri emu najmanje 20% naknade matina visokokolska ustanova zadrava za vlastite potrebe, a preostali dio isplauje angairanom lanu akademskog osoblja."

  lan 58.

  lanu 116. mijenja se i glasi:

  "lan 116. (Izbor lana akademskog osoblja)

  (1) lan akademskog osoblja se bira za naunu, odnosno umjetniku oblast ili za nastavni predmet i moe sudjelovati u realizaciji nastavnog procesa samo iz nastavnog predmeta za koji je

 • biran odnosno koji pripada naunoj/umjetnikoj oblasti za koju je izvren izbor i to u sva tri ciklusa studija.

  (2) Visokokolska ustanova je obavezna na osnovu dostavljenih prijedloga organizacionih jedinica donijeti odluku o utvrivanju naunih odnosno umjetnikih oblasti kao i predmeta koji pripadaju ovim oblastima.

  (3) Dekan je obavezan utvreni prijedlog organizacione jedinice, kao i prijedlog za kasnije izmjene i dopune odluke iz stava (2) ovog lana dostaviti senatu visokokolske ustanove.

  (4) Visokokolska ustanova je obavezna Ministarstvu dostaviti odluku iz stava (2) ovog lana i Ministarstvo kontinuirano obavjetavati o izmjenama navedene odluke.

  (5) lan akademskog osoblja koji je ispunio uvjete za prestanak radnog odnosa zbog navrenih 65 godina ivota bez obzira na godine staa osiguranja ima pravo ukoliko mu to omoguava odluka o izboru ostati u radnom odnosu do isteka studijske godine u kojoj navrava 65 godina ivota

  (6) lanu akademskog osoblja koji navrava 65 godina ivota u toku studijske godine, a kojem nije istekao izborni period visokokolska ustanova je obavezna ponuditi zakljuenje novog ugovora o radu i to do isteka te studijske godine.

  (7) lan akademskog osoblja iz stava (5) ovog lana ostaje u radnom odnosu na visokokolskoj ustanovi do navrene 70-te godine ivota, ukoliko nakon provedene konkursne procedure u skladu sa lanom 104. ovog Zakona na to mjesto nije izabran drugi nastavnik i ukoliko mu to omoguava odluka o izboru u zvanje. lan akademskog osoblja koji navri 65 godina ivota ne moe na osnovu konkursa biti biran u isto ili vie zvanje.

  (8) Procedura iz lana 104. ovog Zakona provodi se prije poetka svake studijske godine.

  (9) Nastavnik je o svojoj namjeri da ostane angairan nakon zavretka studijske godine iz stava (5) ovog lana obavezan pismeno upoznati rukovodioca organizacione jedinice najkasnije est mjeseci prije navrenih 65 godina ivota.

  (10) Zavretkom studijske godine u kojoj navrava 70 godina ivota nastavniku prestaje mogunost nastavnikog angamana po bilo kom osnovu, uz izuzetak profesora emeritusa."

  lan 59.

  U lanu 117. u stavu (3) iza rijei "inostranih visokokolskih diploma" dodaju se rijei "kao recezent rukopisa,".

 • lan 60.

  U lanu 118. u stavu (1), iza rijei "studijske godine" dodaju se rijei "a na zahtjev rukovodioca organizacione jedinice i ranije, a rijei "odgovarajui ljekarski pregled" zamjenjuju se rijeima "sistematski ljekarski pregled".

  lan 61.

  U lanu 119. u stavu (7), iza rijei "je obavezna analizirati" dodaju se rijei "a odluka rukovodioca organizacione jedinice o ocjeni rada", a rijei "isti ine" zamjenjuju se rijeju "ini".

  lan 62.

  U lanu 124. u stavu (7), rijei "lanovi univerzitetskog vijea", briu se.

  U stavu (10) iza rijei "Upravni odbor", dodaju rijei "visokokolske ustanove kao javne ustanove".

  lan 63.

  U lanu 125., u stavu (2), u taki e), iza rijei "finansijskog poslovanja" dodaju se rijei "i preduzima potrebne mjere i aktivnosti da bi se osigurala zakonitost finansijskog i ukupnog poslovanja visokokolske ustanove".

  U stavu (2), u taki h), iza rijei "odluuje o prigovoru" dodaju se rijei "odnosno albama".

  lan 64.

  U lanu 126., stav (2), u taki g), rijei: "odnosno univerzitetskog vijea", briu se.

  lan 65.

  lan 127. se brie.

  lan 66.

  U lanu 128., u stavu (3), rijei "i univerzitetskog vijea", briu se.

  Iza stava (7) dodaje se novi stav (8) koji glasi:

  "(8) Rektor je ovlaten suspendirati rukovodioca organizacione jedinice ukoliko ne izvrava zakonito i savjesno svoje obaveze utvrene zakonom, statutom ili drugim opim aktima visokokolske ustanove i o tome u roku od sedam dana od dana donoenja obrazloene odluke obavijestiti:

 • a) upravni odbor i senat visokokolske ustanove,

  b) vijee organizacione jedinice,

  c) i organ uprave koji vri nadzor nad zakonitou rada visokokolske ustanove.

  Rektor moe pokrenuti i postupak utvrivanja odgovornosti rukovodioca organizacione jedinice za poinjene povrede zakona, statuta ili drugog opeg akta."

  Dosadanji st. (8), (9) i (10) postaju st. (9), (10) i (11).

  U stavu (8) rijei "30. oktobra" se zamjenjuju rijeima "15. novembra".

  U stavu (9), rijei: "stava (8)" se zamjenju rijeima: "stava (9)".

  lan 67.

  U lanu 129., u stavu (4), rijei "mandatnog perioda na koji se bira navrilo 65 godina ivota" zamjenjuju se rijeima "roka za predaju prijava na konkurs, a koji ne moe biti dui od 15 dana od objave konkursa, navrilo 62. godine ivota".

  U stavu (7) iza rijei "rektora/direktora, glasanjem e" dodaju se rijei " na istoj sjednici". U stavu (8) rijei "od dana prijema rjeenja na potpis", zamjenjuju se rijeima "od donoenja odluke o izboru rektora", a nakon rijei "prijavljenim kandidatima" dodaju se rijei "na konkurs iz stava (1) ovog lana.".

  lan 68.

  U lanu 130., u stavu (7), rijei "lana 129." se zamjenjuju rijeima " lana 128".

  lan 69.

  U lanu 132., u stavu (1) rijei "opim aktima organizacione jedinice" zamjenjuju se rijeima "statutom visokokolske ustanove" i dodaje se nova reenica: "lan vijea fakulteta ili akademije sa pravom glasa je i lan akademskog osoblja sa navrenih 65 godina ivota, a koji se nalazi u radnom odnosu u skladu sa lanom 116. ovog Zakona."

  U stavu (2), u taki j), rijei "drugog i", briu se, a iza rijei "ciklusa studija", dodaju se rijei "odnosno naunog zvanja magistra i doktora".

  U stavu (3) za rijei "Sastav i" dodaju se rijek "izbor kao i nain rada i odluivanja", a rijei "u skladu sa Zakonom o nauno-istraivakoj djelatnosti Kantona Sarajevo", zamjenjuju se rijeima "u skladu sa odredbama ovog Zakona i statutom visokokolske ustanove u kojoj institut ima status organizacione jedinice".

 • lan 70.

  U lanu 133., iza stava (7), dodaje se novi stav (8) koji glasi:

  "(8) Rukovodilac organizacione jedinice je ovlaten suspendirati rukovodioca podorganizacione jedinice ili nekog drugog tijela podorganizacione jedinice ukoliko isti ne izvrava zakonito i savjesno svoje obaveze definirane zakonom, statutom ili drugim opim aktom visokokolske ustanove i o tome u roku od sedam dana od dana donoenja odluke obavijestiti:

  a) vijee organizacione jedinice,

  b) rektora,

  c) senat i upravni odbor visokokolske ustanove

  Rukovodilac organizacione jedinice moe pokrenuti postupak odgovornosti rukovodioca podorganizacione jedinice za poinjene povrede zakona, statuta ili drugog opeg akta visokokolske ustanove."

  Dosadanji st. (8), (9) i (10.) postaju novi stavovi (9), (10) i (11).

  U stavu (8) rijei "30. septembra", zamjenjuju se rijeima "15. oktobra".

  U stavu (9) rijei "stava (8)", zamjenjuju se rijeima "stava (9)".

  U stavu (10) se iza rijei: "Kantona Sarajevo," dodaju rijei: "ovim Zakonom".

  lan 71.

  U lanu 134., u stavu (1), rijei "tri dnevna lista", zamjenjuju se rijeima "jednom dnevnom listu".

  U stavu (2), rijei "nastavnika", zamjenjuju se rijeima "lanova akademskog osoblja", a iza rijei "punom radnom vremenu", dodaju se rijei "na tom fakultetu ili akademiji".

  U stavu (3), rijei "mandatnog perioda na koji se bira navrilo 65. godina ivota" zamjenjuju se rijeima "roka za predaju prijava na konkurs, a koji ne moe biti dui od 15 dana od objave konkursa, navrilo 62 godine ivota".

  U stavu (6) se nakon rijei "izjaviti alba" dodaju rijei "od strane prijavljenih kandidata".

  U stavu (14) rijei "u skladu sa Zakonom o nauno- istraivakoj djelatnosti Kantona Sarajevo", zamjenjuju se rijeima "u skladu sa odredbama ovog Zakona koje se odnose na izbor rukovodioca organizacione jedinice, a to e se preciznije urediti statutom visokokolske ustanove".

 • Dodaje se novi stav (15) koji glasi:

  "(15) Radni odnos u punom radnom vremenu iz stava (2) ovog lana preciznije se definira statutom visokokolske ustanove."

  lan 72.

  U lanu 135., u stavu (1), iza rijei "dekanu" dodaje se rije "/direktoru".

  U stavu (2), iza rijei "dekana/" dodaje rije "direktora" i u taki f), iza "dekana" dodaje se rije "/direktora".

  U stavu (3), iza rijei "dekana" dodaje se rije "/direktora".

  U stavu (4), iza rijei "dekan" dodaje se n'je "/direktor".

  U stavu (5), iza rijei "dekana" dodaje rije "/direktora", a rije "fakulteta" se zamjenjuje rijeima "organizacione jedinice".

  U stavu (6), rijei "visokokolske ustanove", zamjenjuju se rijeima "organizacione jedinice", a iza rijei "dekana" dodaje se rije "/direktora".

  U stavu (7), iza rijei "dekana" dodaje se rije "/direktora", a rijei "lan 134." se zamjenjuju se rijeima "lan 133".

  Stav (9) brie se.

  lan 73.

  U lanu 137, rijei "lana 136." zamjenjuju se rijeima "lana 135.".

  lan 74.

  U lanu 139, u stavu (1), rijei "iz l. 136. i 137.", zamjenjuju se rijeima "iz l. 135. i 136.". U stavu (4) iza rijei "moe biti", dodaju se rijei "izmijenjena i".

  lan 75.

  U lanu 143.,u stavu (1), rijei "lana 142." Zamjenjuju se rijeima "lana 141.", a rijei "licencirana visokokolska ustanova", zamjenjuju se rijeima " visokokolska ustanova licencirana"

 • lan 76.

  U lanu 144., u stavu (2), iza rijei " istraivako-razvojne projekte" dodaju se rijei "za uee na naunim skupovima, stvaranju vlastitih referentnih izdanja, publikacija"a iza rijei "izdvajanja sredstava" dodaju se rijei "na jedinstveni raun", te rijei ""na jedinstveni raun", briu se.

  U stavu (3) rijei "univerzitetskog vijea" briu se.

  lan 77.

  U lanu 147., u stavu (4) nakon rijei "Propis o", dodaju se rijei "sadraju i izgledu".

  lan 78.

  Iza lana 148., dodaju se novi lanovi 148a., 148b., 148c. i 148d. koji glase:

  "lan 148a. (Priznavanje inostranih visokokolskih kvalifikacija)

  (1) Nostrifikacija i ekvivalencija odnosno priznavanje inostrane visokokolske kvalifikacije (u daljem tekstu: priznavanje inostranih visokokolskih kvalifikacija) je formalno potvrivanje vrijednosti inostrane visokokolske obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja, koje je izdalo nadleno tijelo u svrhu pristupa obrazovanju ili zapoljavanju.

  (2) Struno priznavanje je priznavanje inostrane visokokolske kvalifikacije u svrhu zapoljavanja.

  (3) Akademsko priznavanje je priznavanje inostrane visokokolske kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja.

  (4) U postupku priznavanja u svrhu zapoljavanja imaocu inostrane visokokolske kvalifikacije utvruje se nivo i vrsta studija, kao i struni, akademski, odnosno nauni naziv, bez uporeivanja nastavnih planova i programa.

  (5) U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja u sistemu visokog obrazovanja imaocu inostrane visokokolske kvalifikacije utvruje se pravo na nastavak zapoetog visokog obrazovanja, odnosno pravo na ukljuivanje u nivoe visokog obrazovanja, kojim se priznaje ravnopravnost sa odgovarajuom visokokolskom kvalifikacijom na nain da se vri vrednovanje inostranog studijskog programa.

  (6) U postupku priznavanja radi nastavka obrazovanja vrednovanje se vri na osnovu podataka o inostranoj visokokolskoj ustanovi na kojoj se studijski program izvodi, sistemu obrazovanja u zemlji u kojoj je steena inostrana visokokolska kvalifikacija, nivoa i vrste postignutih znanja i vjetina, prava koja ta kvalifikacija daje u dravi u kojoj je steena i drugim okolnostima znaajnim za priznavanje.

 • (7) Jednom izvreno pozitivno vrednovanje odreenog inostranog studijskog programa vai za sve budue sluajeve kada je rije o istom studijskom programu.

  lan 148b. (Nadlenost u postupku priznavanja inostranih visokokolskih kvalifikacija)

  (1) Struno priznavanje inostranih visokokolskih kvalifikacija vri univerzitet i visoka kola.

  (2) Akademsko priznavanje vri univerzitet putem fakulteta i akademija i visoka kola.

  (3) Podnosilac zahtjeva je obavezan u svom zahtjevu naznaiti da li zahtjev za priznavanjem inostrane visokokolske kvalifikacije podnosi u svrhu zapoljavanja ili u svrhu nastavka obrazovanja.

  (3) U postupku obrade i razmatranja podnesenog zahtjeva za priznavanjem inostrane visokokolske kvalifikacije, kao i u postupku njegovog rjeavanja tijela univerziteta i visoke kole odnosno fakulteta i akademija su obavezna postupati u skladu sa odredbama Zakona o upravnom postupku ("Slubene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 2/98 i 48/99).

  (4) Postupak provoenja priznavanja inostranih visokokolskih kvalifikacija preciznije se ureuje pravilnikom kojeg donosi senat visokokolske ustanove a na koji saglasnost daje Ministarstvo.

  (5) Visokokolska ustanova moe vriti priznavanja inostranih visokokolskih kvalifikacija nakon stupanja na snagu pravilnika iz stava (4) ovog lana.

  lan 148c. (Provoenje postupka akademskog priznavanja)

  (1) Zahtjev za akademskim priznavanjem inostrane visokokolske kvalifikacije podnosi se organizacionoj jedinici odnosno fakultetu ili akademiji koja dodjeljuje iste ili odgovarajue visokokolske kvalifikacije u odnosu na stranu visokokolsku kvalifikaciju ije se priznavanje trai.

  (2) Vijee organizacione jedinice je obavezno donijeti odluku o podnesenom zahtjevu iz stava (1) ovog lana u roku od 30 dana od dana dostavljanja urednog zahtjeva, na osnovu koje rukovodilac organizacione jedinice odnosno dekan fakulteta ili akademije izdaje rjeenje.

  (3) Protiv rjeenja iz stava (2) ovog lana moe se izjaviti alba senatu visokokolske ustanove u roku od 15 dana od dana dostavljanja rjeenja.

  (4) alba se podnosi organizacionoj jedinici odnosno fakultetu ili akademiji iz stava (1) ovog lana, koja je razmatrala zahtjev u prvom stepenu. Rukovodilac organizacione jedinice odnosno dekan fakulteta ili akademije je obavezan u roku od tri dana od dana prijema albe cjelokupni predmet sa albom proslijedi senatu na rjeavanje.

 • (5) Senat visokokolske ustanove je obavezan odluku o albi donijeti u roku od 60 dana od dana zaprimanja albe.

  (6) Protiv odluke senata nije dozvoljena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

  lan 148d. (Provoenje postupka strunog priznavanja i priznavanja u sluaju

  multidisciplinamosti/interdiciplinarnosti studijskog programa)

  (1) Kada se radi o zahtjevu za strunim priznavanjem inostrane visokokolske kvalifikacije o ili kada se postupku razmatranja podnesenog zahtjeva utvrdi da se radi o multidisciplinamom/interdisciplinarnom programu za koji ne postoji odgovarajua organizaciona jedinica, odnosno fakultet ili akademija postupak priznavanja provodi univerzitet odnosno visoka kola.

  (2) Za provoenje postupka iz stava (1) ovog lana senat visokokolske ustanove imenuje posebnu komisiju sastavljenu od lanova iz naune/umjetnike oblasti odnosno disciplina koje su zastupljene u tom studijskom programu.

  (3) Komisija iz stava (2) ovog lana o provedenom postupku sainjava izvjetaj koji dostavlja senatu visokokolske ustanove na razmatranje i odluivanje.

  (4) Senat visokokolske ustanove donesi odluku na osnovu koje rektor izdaje rjeenje.

  (5) Protiv odluke senata nije dozvoljena alba, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim sudom u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

  (6) Univerzitet i visoka kola, kao i akademije i fakulteti su obavezni voditi Registar zaprimljenih i rijeenih zahtjeva za priznavanjem inostranih visokokolskih kvalifikacija.

  (7) Odluku o cijeni provoenja postupka priznavanja inostranih visokokolskih kvalifikacija na podruju Kantona donosi Vlada Kantona na prijedlog visokokolske ustanove."

  (8) U postupku priznavanja inostrane visokokolske kvalifikacije mogu se vrednovati samo elementi na osnovu kojih se stie kvalifikacija ije se priznavanje trai, a to e se preciznije urediti pravilnikom iz lana 148b. stav (4).

  (9) Organizaciona jedinica odnosno fakultet ili akademija koja vri akademsko priznavanje, inostrane visokokolske kvalifikacije nakon provedenog strunog priznavanja, podnosiocu zahtjeva moe naplatiti samo novani iznos koji predstavlja razliku izmeu cijene utvrene za akademsko priznavanje i cijene utvrene za struno priznavanje u odluci iz stava (7) ovog lana.

  lan 79.

  U lanu 149., iza stava (1). dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

 • "(2) U vrenju nadzora Ministarstvo moe u cilju utvrivanja relevantih injenica i okolnosti u svakom konkretnom sluaju zatraiti od nadlene inspekcije provoenje radnji u skladu sa zakonom i dostavljanje informacije o utvrenom stanju i preduzetim mjerama.

  (3) Nadlena Inspekcija za pitanja obrazovanja je obavezna u posljednjoj sedmici mjeseca septembra za proteklu studijsku godinu dostaviti Ministarstvu informaciju o izvrenom inspek- cijskom nadzoru, o utvrenom stanju, pojavama i problemima kao i o preduzetim mjerama, sa prijedlogom mjera i aktivnosti koje bi trebalo preduzeti za preveniranje, kao i otklanjanje utvrenog nezakonitog ponaanja. U informaciji se obavezno moraju obraditi vidovi, oblici i naini krenja zakona i drugih propisa, nedostaci u propisima i predloiti u kojem bi smislu trebalo mijenjati vaea zakonska rjeenja kao i provedbene propise."

  lan 80.

  U lanu 151. u stavu (1) iza rijei "ovog Zakona", dodaju se rijei ", provedbenih propisa, kao i akata i odluka tijela/organa visokokolskih ustanova donesenih u cilju izvrenja obaveza utvrenih ovim Zakonom".

  Iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3), (4), (5), (6), (7) i (8) koji glase:

  "(2) Kada u vrenju inspekcijskog nadzora nadlena inspekcija za oblast obrazovanja utvrdi da visokokolska ustanova ne ispunjava uvjete za rad propisane ovim Zakonom i Standardima i normativima, odredit e primjeren rok za otklanjanje utvrenih nedostataka i o tome obavijestiti osnivaa visokokolske ustanove kao ustanove, odnosno Ministarstvo ukoliko se radi o visokokolskoj ustanovi kao javnoj ustanovi.

  (3) U sluaju iz stava (2) ovog lana nadlena inspekcija moe zabraniti visokokolskoj ustanovi upis novih studenata kao i preduzimanje i provoenje drugih aktivnosti ije zakonito obavljanje je uslovljeno prethodnim otklanjanjem utvrenih nedostataka i nepravilnosti.

  (4) Ukoliko visokokolska ustanova nakon isteka utvrenog roka iz stava (2) ovog lana ne otkloni utvrene nepravilnosti nadlena inspekcija e o tome dostaviti obavijest Ministarstvu s ciljem donoenja rjeenja o zabrani daljeg rada i brisanja visokokolske ustanove iz Registra akreditiranih i licenciranih visokokolskih ustanova.

  (5) Ministarstvo e nakon pribavljenog oitovanja Agencije o utvrenim nepravilnostima kao i postupanju visokokolske ustanove dok je trajao rok za otklanjanje utvrenih nedostataka iz stava (2) ovog lana, donijeti rjeenje o zabrani daljeg rada i po slubenoj dunosti izvriti brisanje visokokolske ustanove iz Registra akreditiranih i licenciranih visokokolskih ustanova.

  (6) Kada nadlena inspekcija za oblast obrazovanja utvrdi nepravilnosti u radu visokokolske ustanove koje ne spreavaju dalji rad visokokolske ustanove, odnosno kada utvrdi da visokokolska ustanova ne postupa ili postupa nepravilno ili nepotpuno prema obavezama koje su joj odreene propisima, obavezna je prema utvrenom injeninom stanju naloiti odgovarajue upravne mjere i to:

 • a) narediti da se utvreni nedostaci i nepravilnosti otklone na nain i u roku kako je odreeno ovim Zakonom ili ukoliko takav rok nije propisan odrediti primjereni rok u skladu sa zakonom;

  b) narediti preduzimanje odgovarajuih upravnih radnji i mjera radi otklanjanja utvrenih nepravilnosti ili nedostatka koje je visokokolska ustanova obavezna preduzeti u roku i na nain kako je naloeno;

  c) narediti visokokolskoj ustanovi nalaganjem odgovarajuih upravnih mjera potpunu i pravilnu primjenu ovog Zakona, drugih propisa i akata donesenih na osnovu ovog Zakona;

  d) zabraniti preduzimanje radnji koje smatra da su u suprotnosti sa ovim Zakonom, provedbenim propisima i aktima donesenim u cilju provoenja ovog Zakona;

  e) izdati prekrajni nalog;

  f) podnijeti zahtjev za pokretanje prekrajnog postupka;

  g) podnijeti izvjetaj nadlenom organu o uinjenom krivinom djelu;

  h) preduzeti druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima ovlatena;

  (7) Inspekcija za oblast obrazovanja upravne mjere nalae rjeenjem. Protiv rjeenja inspekcije moe se izjaviti alba Ministarstvu.

  (8) alba na rjeenje iz stava (7) ovog lana ne odlae izvrenje rjeenja."

  lan 81.

  U lanu 152., alineje od 1) do 34) se mjenjuju novim alinejama koje glase:

  1) propusti preduzeti radnje iz lana 7. stav (4).;

  2) izvri osnivanje ili obavlja djelatnosti suprotno propisima iz lana 18.;

  3) pone sa radom prije pravosnanosti rjeenja iz lana 25. stav (1);

  4) vri osnivanje organizacionih ili podorganizacionih jedinica ili izmjenu njihovih naziva ili provodi statusne promjene suprotno l. 27. ili suprotno lanu 35.;

  5) vri prijem i upis studenata ili obavlja druge zabranjene aktivnosti dok traje rok utvren za otklanjanje nepravilnosti u skladu sa lanom 28. stav (6);

  6) vri statusne promjene ili otvaranje novih odjeljenja suprotno lanu 28. stav (8);

  7) ne obezbijedi finansijska sredstva i ne osigura trajno uvanje javnih isprava, dokumentacije i evidencije, arhiva i druge dokumentacije u skladu sa lanom 35. stav (7) i (8);

 • 8) stie ili upravlja ili koristi imovinu suprotno lanu 42.;

  9) organizira studij sa domaom ili inostranom visokokolskom ustanovom ili utvrdi cijenu za navedeni studij suprotno lanu 44.;

  10) izvodi studij, utvruje nastavne predmete i donosi nastavne planove i programe suprotno l. 45., 46. i 47;

  11) utvrdi cijenu za studij treeg ciklusa suprotno lanu 44 stav (7).;

  12) vri izmjene nastavnog plana i programa suprotno lanu 51.;

  13) ne uspostavi sistem kvaliteta i ne dostavi Ministarstvu Izvjetaj u skladu sa l. 52. i 53.;

  14) utvrdi cijenu studija iz lana 59. stav (5) suprotno stavu (6) lana 59;

  15) ne donese odluku iz lana 56. stav 3. ili vri njene izmjene suprotno stavu 4. lana 56.;

  16) izdaje certifikate o zavrenim neciklini vidovima obrazovanja suprotno lanu 78.;

  17) raspie odnosno objavi konkurs za upis studenata suprotno lanu 83.;

  18) provede provjeru znanja kandidata za upis u prvu godinu studija suprotno lanu 83.;

  19) dodjeljuje akademska zvanja ili vri izbor akademskog osoblja koje ne ispunjava uvjete za izbor propisane lanovima od 96. do 98.;

  20) ne zakljui ili zakljui ugovor o radu sa lanom akademskog osoblja suprotno lanu 95 stav (4).;

  21) ne utvrdi Program ili ne podnese Izvjetaj u skladu sa lanom 95. stav (6) i (7).;

  22) ne definira sadraj pojmova iz lana 100 stav (3).;

  23) u postupku izbora u akademska zvanja prihvati objavljene naune redove suprotno lanu 101.;

  24) raspie konkurs za izbor akademskog osoblja ili utvrdi nastavnu potrebu kao osnov za raspisivanje konkursa suprotno lanu 103.;

  25) ne raspie konkurs za izbor u akademska zvanja u skladu sa lanom 104. stav (3).;

  26) izvri angaman akademskog osoblja sa druge domae ili strane visokokolske ustanove suprotno lanu 104.;

 • 27) vijee ili rukovodilac organizacione jedinice ili senat visokokolske ustanove ne postupaju u rokovima iz lana. 109. ili iz lana 110.;

  28) omogui sudjelovanje u nastavnom procesu ili u izvravanju aktivnosti za koje nije zakonom ovlaten profesoru emeritusu suprotno lanu 117.;

  29) omogui sudjelovanje u nastavnom procesu akademskom osoblju koje nije izvrilo ljekarski pregled u skladu sa lanom 118.;

  30) ne izvri obavezu iz lana 121. stav (5) i (6).;

  31) izvri izbor dekana ili direktora suprotno uvjetima ili proceduri iz lana 133.;

  32) naplauje kolarinu ili utvrdi vrstu ili visinu cijene za usluge koje prua studentima suprotno lanu 137. i 138.;

  33) utvrdi broj studenata ili izvri upis studenata suprotno l. 141. i 142.;

  34) ne vodi uredano i potpuno odnosno na propisani nain dokumentaciju i evidenciju iz lana 146.;

  35) ne izvri i ne provede pojedine radnje u postupku priznavanje stranih visokokolskih kvalifikacija u propisanim rokovima ili provodi propisani postupak ili pojedine faze postupka suprotno lanu 148., 149., i 150.;

  36) utvrdi cijenu o provoenju postupka priznavanja stranih visokokolskih kvalifikacija suprotno lanu 151;

  37) ne izvri naloenu upravnu mjeru u roku i na nain kako je naloeno rjeenjem nadlene inspekcije za oblast obrazo- vanja.;

  lan 82.

  Iza lana 152., dodaje se novi lan 156. koji glasi:

  "lan 152a. (Kazne za prekraje odgovornih lica)

  Novanom kaznom u iznosu od 5.000 KM do 10.000 KM kaznie se za prekraj visokokolska ustanova, ako:

  a) ne donese ili vri izmjenu ili ne izvri objavljivanje odluke iz lana 56. stav (3) i (4).;

  b) ne provede postupak utvrivanja odgovornosti i sankcionisanja lana akdemskog osoblja koji postupa suprotno lanu 56. stav (5).;

 • c) ne osigura da akademsko osoblje linim prisustvom i angamanom u potpunosti, realizira utvreni nastavni plan i program u skladu sa lanom 61. stav (1) ili ne osigura izvravanje obaveza u skladu sa lanom 62. stav (8).;

  d) ne utvrdi metode iz lana 61. stav (4).;

  e) ne provede postupak utvrivanja odgovornosti i sankcionisanja lana akademskog osoblja za kojeg se utvrdi da nije utvrdio ili da ne provodi konsultacije u skladu sa lanom 62. stav (5).;

  f) ne preduzme potrebne radnje da sprijei provoenje provjera znanja suprotno lanu 64. stav (8) ili ne donese odluku iz lana 64. stav (9).;

  g) omogui realizaciju ili provoenje zavrnog ispita ili nastavnih aktivnosti suprotno lanu 65. stav (8).;

  h) omogui studentu upis u narednu studijsku godinu suprotno lanu 68 stav (1).;

  i) izvri prijem i upis studenta suprotno lanu 80. stav (2),;

  j) omogui sticanje statusa studenta suprotno lanu 84. stav (6) i (7).;

  k) imenuje komisiju za pripremanje prijedloga za izbor suprotno lanu 105.;

  l) ne osigura da se propisane radnje u postupku izbora akademskog osoblja provede u rokovima propisanim u l.106., 107., 108 i 109.;

  m) ne provede postupak utvrivanja odgovornosti u skladu sa lanom 112. stav (3) i (4);

  n) ne preduzme radnje i ne osigura da akademsko osoblje izvrava nastavne i druge obaveze u skladu sa lanom 115. stav (1).;

  o) dozvoli i omogui angaman lana akademskog osoblja u okviru visokokolske ustanove ili na drugoj organizacionoj jedinici ili drugoj visokokolskoj ustanovi suprotno uvjetima iz lana 115.;

  p) ne utvrdi postupak za praenje i evidentranje redovnog i urednog izvravanja obaveza u skladu sa lanom 115. stav (9).;

  r) omogui i dozvoli angaman i sudjelovanje u nastavnom procesu lanu akademskog osoblja suprotno lanu 116. stav (1)."

  lan 83.

  U lanu 153., rijei " za prekraj iz lana 152.", zamjenjuju se rijeima " za prekraj iz l. 155. i 156".

 • lan 84.

  U lanu 154.,u stavu (2) rijei "ako nisu" zamjenjuju se rijeima "u dijelu koji nije".

  Iza stava (2) dodaju se novi st. (3), (4), (5), (6) i (7) koji glase:

  "(3) Do dana integracije univerziteta kao javne ustanove primjenjuju se odredbe internih akata univerziteta odnosno fakulteta i akademija sa pravnim subjektivitetom koje se odnose na pokretanje i provoenje procedure raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja, izbor rektora, rukovodioca organizacione jedinice/direktora i upis studenata.

  (4) Odredbe ovog zakona koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta za izbor iz stava (3) ovog lana primjenjuju se zajedno sa internim aktima univerziteta kao i fakulteta odnosno akademija sa pravnim subjektivitetom.

  (5) U sluaju kolizije izmeu odredbi ovog zakona kojima su propisani uvjeti i rokovi za izbor i internih akata univerziteta odnosno fakulteta i akademija sa pravnim subjektivitetom primjenjuju se odredbe ovog Zakona.

  (6) Odredbe ovog Zakona kojima se utvruje nadlenost organizacionih jedinica integriranog univerziteta shodno se primjenjuju i na nadlenost fakulteta i akademija sa pravnim subjektivitetom.

  (7) Rokovi utvreni ovim Zakonom za usvajanje odnosno donoenje provedbenih propisa stupanjem na snagu izmjena i dopuna zakona produavaju se za taj period, ukoliko ovim izmjenama i dopunama nije predvien poseban rok."

  lan 85.

  lan 155. postaje lan 159.

  U stavu (2) rijei "15. avgusta 2010." se zamjenjuju rijeima "15. avgusta 2010.".

  lan 86.

  U lanu 156., u stavu (1), rijei "iz lana 155." zamjenjuju se rijeima "iz lana 159.".

  Stav (2) brie se.

  Dosadanji st. (3), (4) i (5) postaju st. (2), (3) i (4).

  U stavu (4) rijei "iz stava (3)" zamjenjuju se rijeima "iz stava (2).".

 • lan 87.

  U lanu 157., u stavu (1), rijei "u lanu 156. stav (4)", zamjenjuju se rijeima " u lanu 160. stav (3)".

  U stavu (2), rijei "lanu 156. stav (3) i (4) ovog Zakona", zamjenjuju se rijeima "Elaboratu o integraciji Univerziteta u Sarajevu i ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj: 37/09)."

  U stavu (2) prije naziva svih visokokolskih ustanova odnosno organizacionih jedinica dodaju se rijei "Univerzitet u Sarajevu".

  lan 88.

  U lanu 158. rijei "lanu 156. stav (4) ovog Zakona" se zamjenjuje rijeima "Elaboratu o integraciji Univerziteta u Sarajevu ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj: 37/09)"

  lan 89.

  lan 159., mijenja se i glasi:

  "lan 159. (Kliniki centar)

  "(1) Kliniki centar Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Kliniki centar), se ukljuuju u nastavni proces organizacionih jedinica visokokolske ustanove kao javne ustanove koje pripadaju grupaciji medicinskih nauka kao nastavne baze ovih fakulteta za sticanje praktinih znanja i vjetina.

  (2) Poloaj i funkcije Klinikog centra iz stava (1) ovog lana preciznije e se regulirati statutom Univerziteta kao javne ustanove.

  (3) Finansiranje nastavne, naunonastavne i naunoistra- ivake djelatnosti visokokolske ustanove kao javne ustanove koja se realizira na Klinikom centru vri se iz sredstava visokokolske ustanove."

  lan 90.

  U lanu 160., u stavu (1), rijei "u sastavu je Univerziteta kao javne ustanove", zamjenjuju se rijeima je u neposrednoj vezi sa djelatnosti visokog obrazovanja".

  St. (3), (4), (5) i (6) briu se.

  lan 91.

  U lanu 161. u stavu (1) rijei "sastavni je dio Univerziteta kao javne ustanove", zamjenjuju se rijeima "je u neposrednoj vezi sa djelatnosti visokog obrazovanja".

 • lan 92.

  lan 165., mijenja se i glasi:

  "lan 165. (Brisanje iz registra)

  "(1) Ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, na osnovu Elaborata o integraciji ("Slubene novine Kantona Sarajevo", broj: 37/09), preduzet e sve potrebne mjere i aktivnosti, te osigurati potrebna sredstva za poetak rada Univerziteta kao integrirane visokokolske ustanove.

  (2) Postojee visokokolske ustanove kao javne ustanove u sastavu Univerziteta, koje u integriranom Univerzitetu gube svojstvo pravnog lica, briu se iz Registra i sudskog registra nakon to budu izvrene sve potrebne radnje da mogu u potpunosti obavljati svoje osnovne, specifine i pratee djelatnosti, o emu konanu odluku donosi osniva na prijedlog Senata Univerziteta u Sarajevu.

  (3) Postojee visokokolske ustanove kao javne ustanove u sastavu Univerziteta, do konane integracije Univerziteta nastavljaju sa radom prema dosadanjoj registraciji, u skladu sa Zakonom i statutom."

  lan 93.

  U lanu 167., u stavu (2), iza rijei "visokokolskoj ustanovi", dodaju se rijei "odnosno organizacionoj jedinici".

  Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:

  "(7) Lica koja su zapoela postdiplomski studij za sticanje naunog stepena magistra nauka prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona, imaju pravo stei nauni stepen magistra nauka zakljuno sa 30.09.2015.godine."

  Dosadanji st. (7) i (8) postaju st. (8) i (9).

  U stavu (8) rijei "stava (7)", zamjenjuje se rijeima "stava (8)".

  Iza stava (9) dodaju se novi st. (10), (11), (12), (13), (14), (15) i (16) koji glase:

  "(10) lanovi akademskog osoblja koji su u zvanje asistenta i vieg asistenta prvi put birani u skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Slubene novine Kantona Sarajevo" broj: 9/07-Preien tekst) imaju pravo nakon isteka izbornog perioda ostati u tom zvanju, bez provoenja konkursne procedure, najvie tri odnosno etiri godine. Nakon isteka perioda od est godina nakon prvog izbora za asistenta odnosno osam godina nakon prvog izbora za vieg asistenta, status takvih lica se ureuje u skladu sa ovim Zakonom.

 • (11) Lica zateena u zvanju naslovnog docenta imaju pravo biti birana u zvanje docenta a potom i u via akademska zvanja prema odredbama ovog Zakona.

  (12) Lica zateena u zvanju predavaa zadravaju zvanje predavaa do 30.09.2012. godine.

  (13) U sluaju izmjene naziva nastavnog predmeta ili naune/umjetnike oblasti senat visokokolske ustanove je obavezan na prijedlog vijea organizacione jedinice najkasnije u roku od 30 dana za izvrene izbore u akademska zvanja prije stupanja na snagu ovog Zakona donijeti odluku o ekvivalenciji izvrenih izbora. Izvrena ekvivalencija vai do isteka izbornog perioda koji je propisan ovim Zakonom za odgovarajue akademsko zvanje. U postupku ekvivalencije izvreni izbor za nastavni predmet ne moe se zamijeniti izborom na naunu odnosno umjetniku oblast.

  U postupku provoenja ekvivalencije izvreni izbor na naunu oblast moe obuhvatititi i nastavne predmete koji prilikom donoenja odluke o izboru nisu pripadali predmetnoj naunoj/umjetnikoj oblasti za koju je izvren izbor.

  (14) Fakulteti i akademije mogu organizirati postdiplomski studij za sticanje naunog zvanja magistra zakljuno sa poetkom 2011/2012. studijske godine, a upisani studenti imaju pravo stei nauni stepen magistra nauka zakljuno sa 31.12.2016. godine.

  (15) lan akademskog osoblja koji je navrio 65. godina ivota, a koji je imenovan za mentora ili lana komisije za ocjenu i odbranu magistarskog odnosno doktorskog rada prije navrenih 65 godine ivota, ima pravo ostati mentorom odnosno lanom komisije dok kandidat ne stekne nauno zvanje magistra odnosno doktora nauka.

  (16) Izabrani lanovi akademskog osoblja do uspostave integriranog univerziteta ugovor o radu zakljuuju sa fakultetom/akademijom koji je pokrenuo postupak raspisivanja konkursa za izbor lana akademskog osoblja."

  lan 94.

  Ovlauje se Zakonodavno-pravna komisija Skuptine Kantona Sarajevo, da utvrdi preieni tekst Zakona o visokom obrazovanju.

  lan 95.

  Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slubenim novinama Kantona Sarajevo".

  Broj:01-02-19771/10 21.jula2010.godine Sarajevo Predsjedavajui Skuptine Kantona Sarajevo Dr. Denis Zvizdi, s. r.