48
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06) u članu 2. alineja peta mijenja se i glasi: „"Investicioni fond" je institucija kolektivnog ulaganja, čiji je jedini cilj da prikuplja novčana sredstva i da ih u skladu sa unaprijed određenom investicionom politikom ulaže u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja". Alineja 13. mijenja se i glasi: „"Povezana lica" su fizička i pravna lica koja su međusobno povezana vlasništvom na kapitalu ili upravljanjem kapitalom ili na drugi način radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica. Povezanim licima smatraju se i lica koja su međusobno povezana: a) kao članovi porodice, a članovima porodice smatraju se: 1) supružnik, roditelji, djeca, brat ili sestra tog supružnika, 2) roditelji, brat, sestra, unuk ili supružnik bilo koga od ovih lica, 3) krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojilac i usvojenik, hranilac i hranjenik, srodnik po tazbini zaključno sa prvim stepenom, 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu, b) tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom alinejom, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu, v) tako da u oba lica učešće ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom alinejom i g) na način propisan za povezana lica zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava,". U alineji 14. poslije riječi: „društvo za upravljanje" dodaju se zapeta i riječi: „zaposleni i lica u organima društva". Poslije alineje 15. dodaju se zapeta i nova alineja 16, koja glasi: „"Kvalifikovano učešće" je direktni ili indirektni udio u društvu za upravljanje, koji predstavlja 10% ili više osnovnog kapitala ili glasačkih prava ili koji omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje društvom za upravljanje u kojem postoji takav udio". Član 2. Član 12. mijenja se i glasi: „Kao fondove sa javnom ponudom Komisija može odobriti slijedeće vrste investicionih fondova: a) zatvoreni investicioni fond za ulaganje u hartije od vrijednosti koje su uvrštene na službeno berzansko tržište,

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA

Član 1.

U Zakonu o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06) u članu 2. alineja peta mijenja se i glasi:

„"Investicioni fond" je institucija kolektivnog ulaganja, čiji je jedini cilj da prikuplja novčana sredstva i da ih u skladu sa unaprijed određenom investicionom politikom ulaže u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja".

Alineja 13. mijenja se i glasi:

„"Povezana lica" su fizička i pravna lica koja su međusobno povezana vlasništvom na kapitalu ili upravljanjem kapitalom ili na drugi način radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje i rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica.

Povezanim licima smatraju se i lica koja su međusobno povezana: a) kao članovi porodice, a članovima porodice smatraju se:

1) supružnik, roditelji, djeca, brat ili sestra tog supružnika, 2) roditelji, brat, sestra, unuk ili supružnik bilo koga od ovih lica, 3) krvni srodnik u pravoj liniji i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva, usvojilac i

usvojenik, hranilac i hranjenik, srodnik po tazbini zaključno sa prvim stepenom, 4) druga lica koja sa tim licem žive u zajedničkom domaćinstvu,

b) tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom alinejom, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu,

v) tako da u oba lica učešće ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovom alinejom i

g) na način propisan za povezana lica zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava,".

U alineji 14. poslije riječi: „društvo za upravljanje" dodaju se zapeta i riječi: „zaposleni i lica u organima društva".

Poslije alineje 15. dodaju se zapeta i nova alineja 16, koja glasi:

„"Kvalifikovano učešće" je direktni ili indirektni udio u društvu za upravljanje, koji predstavlja 10% ili više osnovnog kapitala ili glasačkih prava ili koji omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje društvom za upravljanje u kojem postoji takav udio".

Član 2.

Član 12. mijenja se i glasi:

„Kao fondove sa javnom ponudom Komisija može odobriti slijedeće vrste investicionih fondova: a) zatvoreni investicioni fond za ulaganje u hartije od vrijednosti koje su uvrštene na

službeno berzansko tržište,

Page 2: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

b) zatvoreni investicioni fond za ulaganje u hartije od vrijednosti koje nisu uvrštene na službeno berzansko tržište i

v) otvoreni investicioni fond za ulaganje u hartije od vrijednosti koje su uvrštene na službeno berzansko tržište.".

Član 3.

Član 14. mijenja se i glasi:

„(1) U zavisnosti od vrste ulaganja ili tehnika upravljanja sredstvima, investicioni fondovi mogu biti:

a) akcijski fond, koji ima sredstva uložena pretežno u akcije ili u akcije i udjele akcijskih ciljnih fondova,

b) obveznički fond, koji ima sredstva pretežno uložena u obveznice ili u obveznice i udjele obvezničkih ciljnih fondova ili druge oblike listiranog duga,

v) fond novčanog tržišta, koji ima sredstva pretežno uložena u instrumente tržišta novca, novčane depozite i udjele ciljnog fonda novčanog tržišta i

g) mješoviti fond, koji ima uložena sredstva u različite vrste hartija od vrijednosti, instrumente tržišta novca, novčane depozite i udjele ciljnog fonda novčanog tržišta.

(2) Pod pretežnim ulaganjem iz stava 1. ovog člana podrazumijeva se da je najmanje 70% sredstava fonda uloženo u određenu vrstu imovine.

(3) Naziv investicionog fonda mora sadržavati oznaku iz koje je jasno vidljiva politika ulaganja i ne smije sadržavati izraze koji bi investitore mogli dovesti u zabludu.

(4) Politika ulaganja investicionog fonda sadrži: a) način sprovođenja ciljeva ulaganja, b) najveći i najmanji dio sredstava investicionog fonda koji se može ulagati u pojedine

oblike imovine, v) najveći dio sredstava koji se može držati na novčanom računu investicionog fonda i g) način izmjene investicione politike.

(5) Komisija može detaljnije urediti podjelu i opis vrsta investicionih fondova u zavisnosti od vrste ulaganja ili tehnika upravljanja sredstvima.".

Član 4.

U cijelom tekstu Zakona o investicionim fondovima riječi: „Zakon o preduzećima" i riječi: „zakon kojim se reguliše poslovanje preduzeća" u odgovarajućim padežima zamjenjuju se riječima: „zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava" u odgovarajućim padežima.

Član 5.

U članu 19. na početku stava dodaje se broj: „(1)", a poslije stava 1. dodaju se novi st. 2, 3. i 4, koji glase:

„(2) Na osnivanje društava za upravljanje primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava u dijelu koji se odnosi na akcionarska društva i društva sa ograničenom odgovornošću, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Page 3: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(3) Društvo za upravljanje može da vrši statusne promjene samo ako prethodno dobije dozvolu Komisije.

(4) Komisija bliže propisuje postupak i uslove izdavanja dozvole iz stava 3. ovog člana.".

Član 6.

U članu 20. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„(3) Društvo za upravljanje ne smije steći poslovni udio ili druga prava u društvu lica ili drugom pravnom licu na osnovu kojih bi neograničeno odgovaralo za obaveze tog društva.

(4) Društvo za upravljanje i sa njim povezana lica u smislu člana 2. alineja 13. ovog zakona nemaju pravo glasa po osnovu akcija zatvorenog investicionog fonda kojim upravlja kada skupština akcionara fonda odlučuje o:

a) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, b) promjeni investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu, v) usvajanju finansijskih izvještaja sa izvještajem nezavisnog revizora i izvještaja o

poslovanju fonda, g) promjenama i raskidu ugovora o upravljanju sa društvom, d) pokretanju ili odustajanju od pokrenutog spora, đ) izboru članova nadzornog odbora fonda i e) u drugim slučajevima u kojima se akcionaru mora isključiti pravo glasa u skladu sa

zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.".

Član 7.

U članu 22. stav 1. u prvoj rečenici broj: „200.000 KM" zamjenjuje se brojem: „250.000 KM". Poslije stava 1. dodaju se novi st. 1a, 1b, 1v. i 1g, koji glase:

„(1a) Akcije, odnosno udjeli društva za upravljanje uplaćuju se isključivo u novcu i moraju biti u cijelosti uplaćeni prije upisa osnivanja, odnosno povećanja osnovnog kapitala u sudski registar.

(1b) Društvo za upravljanje dužno je da u svom poslovanju obezbijedi da novčani dio osnovnog kapitala društva uvek bude u iznosu koji nije manji od iznosa utvrđenog stavom 1. ovog člana.

(1v) Društvo za upravljanje može novčani dio osnovnog kapitala iz stava 1b. ovog člana držati u hartijama od vrijednosti sa rokom dospijeća do jedne godine čiji je emitent Republika Srpska.

(1g) Stav 1a. ovog člana ne primjenjuje se: a) prilikom osnivanja ili povećanja osnovnog kapitala u slučaju statusnih promjena spajanja

i podjele i b) prilikom povećanja osnovnog kapitala društva za upravljanje ulogom u stvarima, čiji su

predmet akcije drugog društva za upravljanje, ako prvo društvo za takvo povećanje dobije dozvolu Komisije.".

Član 8.

Poslije člana 22. dodaju se novi čl. 22a. i 22b, koji glase:

Page 4: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

„Član 22a.

(1) Lice koje namjerava da stekne akcije, odnosno udjele društva za upravljanje na osnovu kojih bi steklo kvalifikovano učešće ili koje bi tim sticanjem prešlo kvalifikovano učešće, mora prethodno dobiti dozvolu Komisije.

(2) Komisija će dati saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća samo ako procijeni da uticaj koji bi budući kvalifikovani vlasnik mogao da ima ako stekne kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje obezbjeđuje odgovorno poslovanje društva za upravljanje i ako ocijeni da to neće sprečavati stvarno obavljanje funkcije nadzora od strane Komisije.

(3) Rješenjem kojim se dozvoljava sticanje iz stava 1. ovog člana, Komisija određuje visinu učešća u pravu glasa ili učešća u osnovnom kapitalu društva za upravljanje, za koje se izdaje dozvola, u slijedećim rasponima:

a) učešće u pravu glasa ili učešće u osnovnom kapitalu društva za upravljanje, koji je jednak ili veći od kvalifikovanog učešća, a manji je od 20%,

b) učešće u pravu glasa ili učešće u osnovnom kapitalu društva za upravljanje, koji je jednak ili veći od 20%, a manji od jedne trećine,

v) učešće u pravu glasa ili učešće u osnovnom kapitalu društva za upravljanje, koji je jednak ili veći od jedne trećine, a manji od 50%,

g) učešće u pravu glasa ili učešće u osnovnom kapitalu društva za upravljanje, koji je jednak ili veći od 50% i

d) učešće na osnovu kojeg budući kvalifikovani vlasnik postaje kontrolni član društva za upravljanje u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

(4) Kvalifikovani vlasnik mora za svako slijedeće sticanje akcija, odnosno udjela u društvu za upravljanje na osnovu kojeg bi prešao raspon, za koji mu važi izdana dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća, dobiti dozvolu za sticanje kvalifikovanog učešća.

(5) Lica koja su se sporazumjela da će djelovati zajednički kod sticanja akcija, odnosno udjela društva za upravljanje ili u vršenju upravljačkih prava iz tih akcija (u daljem tekstu: zajednički kvalifikovani vlasnik) i namjeravaju steći udio na osnovu kojeg bi zajedno stekla kvalifikovano učešće ili ako bi tim sticanjem prešla kvalifikovano učešće, moraju prije sticanja takvog udjela dobiti dozvolu za sticanje kvalifikovanog učešća.

(6) Zajednički kvalifikovani vlasnici, koji imaju važeću dozvolu za sticanje kvalifikovanog učešća, moraju, prije svakog slijedećeg sticanja akcija društva za upravljanje, na osnovu kojeg njihovo zajedničko učešće prelazi raspon za koji im važi dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća, dobiti novu dozvolu za sticanje kvalifikovanog učešća.

(7) St. 2. i 3. ovog člana shodno se primjenjuju i na zajedničke kvalifikovane vlasnike. Kod shodne primjene ovih odredaba umjesto riječi: „kvalifikovani vlasnik" koriste se riječi: „zajednički kvalifikovani vlasnik".

(8) Lice koje stekne akcije, odnosno udjele društva za upravljanje kojim dostiže ili prelazi kvalifikovano učešće suprotno odredbama ovog zakona, odnosno bez saglasnosti Komisije, nema pravo glasa po osnovu tih akcija, odnosno udjela.

Page 5: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(9) Komisija je ovlašćena da propiše postupak izdavanja dozvole i bliže uslove za određivanje kriterijuma podobnosti i pouzdanosti lica koja namjeravaju da stiču kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje.

Član 22b.

(1) Da bi se obezbijedilo odgovorno poslovanje društva za upravljanje u kojem budući kvalifikovani vlasnik namjerava da stekne kvalifikovano učešće, Komisija pri odlučivanju o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća koji je predmet zahtjeva, procjenjuje uticaj koji bi budući kvalifikovani vlasnik mogao da ima ako stekne kvalifikovano učešće i primjerenost budućeg kvalifikovanog vlasnika na osnovu slijedećih kriterijuma:

a) ugleda budućeg kvalifikovanog vlasnika, b) ugleda i iskustva lica koja će imati mogućnost da upravljaju društvom za upravljanje ili će

drukčije uticati na poslovanje društva za upravljanje, ako budući kvalifikovani vlasnik stekne kvalifikovano učešće koje je predmet zahtjeva,

v) finansijsku moć budućeg kvalifikovanog vlasnika, naročito u vezi sa vrstom poslova koje obavlja ili koje planira da radi društvo za upravljanje,

g) moguće posljedice na sposobnost društva za upravljanje i postupanje u skladu sa zahtjevima i ograničenjima određenim ovim zakonom, ako budući kvalifikovani vlasnik stekne kvalifikovano učešće koje je predmet zahtjeva.

(2) Kod procjene primjerenosti budućeg kvalifikovanog vlasnika na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka g) ovog člana, Komisija procijenjuje organizaciju, procese i sisteme unutar grupacije, čiji bi dio postalo društvo za upravljanje, ako budući kvalifikovani vlasnik stekne kvalifikovano učešće koje je predmet zahtjeva i njihov uticaj na mogućnost sprovođenja efikasnog nadzora, efikasne razmjene informacija između nadležnih organa i podjele nadležnosti i odgovornosti za nadzor između nadležnih nadzornih organa.

(3) Kod procjene podobnosti budućeg kvalifikovanog vlasnika, Komisija procjenjuje takođe da li postoje razlozi za sumnju da:

a) je bilo ili će biti u vezi sa sticanjem kvalifikovanog učešća koje je predmet zahtjeva, vršeno pranje novca ili finansiranje terorizma u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, ili je izvršen pokušaj tog djela ili

b) bi to sticanje povećalo rizik pranja novca ili finansiranja terorizma u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

(4) Ako Komisija istovremeno obrađuje dva ili više zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća u istom društvu za upravljanje, mora sve buduće kvalifikovane vlasnike tretirati ravnopravno.

(5) Komisija će dati saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća samo ako to sticanje ne sprečava obavljanje funkcije nadzora od strane Komisije.

(6) Komisija je dužna da najkasnije u roku od tri mjeseca od obavještenja o predloženom sticanju u skladu sa odredbama ovog člana donese rješenje kojim se odbija zahtjev za davanje saglasnosti na predloženo sticanje kvalifikovanog učešća iz razloga potrebe obezbjeđenja solidnog i pažljivog upravljanja društvom, ako nije uvjerena u podobnost lica iz stava 1. ovog člana.

(7) Društvo za upravljanje dužno je da najmanje jednom godišnje obavijesti Komisiju o imenima lica koja posjeduju kvalifikovano učešće i visini kvalifikovanog učešća.

Page 6: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(8) Komisija je ovlašćena na izdavanje privremene mjere i/ili izricanje sankcija protiv direktora i lica odgovornih za upravljanje i rukovođenje društvom ako procijeni da postoji vjerovatnoća da uticaj lica iz stava 1. ovog člana može biti štetan za solidno i pažljivo upravljanje društvom. Ove mjere Komisija je dužna da primijeni kako bi se otklonile opasnosti u vezi sa upravljanjem društvom i mogu obuhvatati i suspenziju prava glasa u vlasništvu tih lica.

(9) Komisija je ovlašćena da mjere iz stava 8. ovog člana preduzme i prema licima koja nisu postupila u skladu sa obavezom prethodnog obavještenja Komisije utvrđenoj odredbama ovog člana.

(10) Ako je sticalac stekao kvalifikovano učešće uprkos odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na sticanje kvalifikovanog učešća od strane Komisije, Komisija će prema tom licu izreći mjeru zabrane prava glasa ili oglasiti glasanje ništavim.".

Član 9.

U članu 24. u stavu 1. poslije riječi: „člana 23. stav 2. t. a)" dodaje se zapeta, a riječi: „i b)" zamjenjuju se riječima: „b) i v) podt. 1) i 3)".

Član 10.

Poslije člana 24. dodaje se novi član 24a, koji glasi:

„Član 24a.

(1) Društvo za upravljanje može poslove iz člana 23. stav 2. tačka v) podt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10. ovog zakona prenijeti na treće lice samo ako su ispunjeni slijedeći uslovi:

a) društvo davanjem ovlašćenja za obavljanje usluga ili poslova trećem licu povećava efikasnost poslovanja i obavljanja pojedinih poslova i tu efikasnost u svakom trenutku može dokazati Komisiji,

b) ne umanjuje se efikasnost i mogućnost nadzora Komisije nad društvom, v) društvo može, uprkos prenošenju poslova na treće lice, poslovati i upravljati

investicionim fondovima, na koje se ti poslovi odnose, u najboljem interesu investitora i investicionog fonda,

g) društvo u svakom trenutku ima uvid nad sprovođenjem pojedinih poslova investicionih fondova, koji su preneseni na treće lice,

d) društvo može, u skladu sa ugovorom o prenosu poslova na treće lice u svakom trenutku dati trećem licu daljna uputstva u odnosu na obavljanje prenesenih poslova,

đ) društvo može u svakom trenutku, ako je to u interesu investitora, otkazati ugovor kojim je dato ovlašćenje za obavljanje poslova, pri čemu otkaz ugovora stupa na snagu odmah,

e) treće lice kome je dato ovlašćenje ima dovoljno stručnog znanja i iskustva, te ispunjava organizacione i druge uslove, da može efikasno obavljati dužnosti iz ovlašćenja za obavljanje povjerenih poslova,

ž) prenošenjem poslova na treće lice ne umanjuje se efikasnost i mogućnost obavljanja depozitarnih poslova i zadataka koje ima depozitar za svaki pojedini investicioni fond,

z) depozitar može, bez obzira na prenošenje poslova, u svakom trenutku dobiti sve podatke i dokumentaciju od društva, potrebne za neometano obavljanje depozitarnih poslova,

Page 7: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

i) depozitar uvijek ima, bez obzira na prenošenje poslova, uvid nad poslovanjem investicionog fonda, za koji obavlja depozitarne poslove i

j) prospekt investicionog fonda sadrži spisak poslova koje je društvo prenijelo na treće lice.".

Član 11.

U članu 26. riječi: „uprave ili nadzornog ", zamjenjuju se riječju: „upravnog", a poslije riječi: „odbora" dodaju se zapeta i riječi: „izvršni direktori i investicioni menadžeri".

U tački v) riječ: „kažnjena" zamjenjuje se riječima: „pravosnažno osuđena za krivično djelo počinjeno s umišljajem, a koje se goni po službenoj dužnosti".

U tački ž) riječ: „povjerenici" zamjenjuje se riječju: „funkcioneri".

Član 12.

Član 27. mijenja se i glasi:

„(1) Društvo za upravljanje mora da ima upravni odbor.

(2) Upravni odbor društva za upravljanje sastoji se od najmanje pet članova.

(3) Na članove upravnog odbora društva za upravljanje shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava, ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

(4) Za izvršnog direktora može biti imenovano manje od polovine članova upravnog odbora društva za upravljanje.

(5) Članovi upravnog odbora koji nisu izvršni direktori ne smiju voditi poslove društva za upravljanje.

(6) Jedno lice ne može biti zaposleno ili biti član upravnog odbora u više društava za upravljanje.

(7) Komisija daje dozvolu za obavljanje funkcije člana upravnog odbora društva za upravljanje.

(8) St. 3, 6. i 7. ovog člana primjenjuju se i na izvršne direktore društva za upravljanje, ako isti nisu istovremeno i članovi upravnog odbora.".

Član 13.

Poslije člana 27. dodaju se novi čl. 27a, 27b, 27v, 27g, 27d, 27đ, 27e, 27ž, 27z, 27i, 27j, 27k. i 27l, koji glase:

„Član 27a.

Funkciju člana upravnog odbora društva za upravljanje ne može obavljati lice koje je u smislu člana 2. alineja 13. ovog zakona povezano sa pravnim licem u kojem društvo za upravljanje ima više od 5% glasačkih prava ili učešća u kapitalu.

Član 27b.

(1) Za člana upravnog odbora društva za upravljanje može biti imenovano lice: a) koje je odgovarajuće stručno osposobljeno i ima svojstva i iskustvo potrebno za nadzor

nad vođenjem poslova društva za upravljanje investicionim fondovima i

Page 8: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

b) za koje ne postoje smetnje iz člana 26. Zakona.

(2) Smatra se, ako se drukčije ne dokaže, da je uslov iz stava 1. tačka a) ovog člana ispunjen, ako lice ima najmanje trogodišnje iskustvo u vođenju ili nadzoru nad vođenjem poslova društva primjerene veličine i djelatnosti kao društvo za upravljanje investicionim fondovima, odnosno drugih odgovarajućih poslova.

(3) Komisija je ovlašćena da propiše uslove za obavljanje funkcije člana upravnog odbora društva za upravljanje, uključujući kriterijume obaveznog stručnog znanja i način njihovog utvrđivanja.

Član 27v.

Pored nadležnosti koje ima upravni odbor u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava, upravni odbor društva za upravljanje ima i slijedeće nadležnosti: a) daje saglasnost izvršnim direktorima na poslovnu politiku, b) daje saglasnost izvršnim direktorima na finansijski plan poslovanja, v) daje saglasnost izvršnim direktorima na organizaciju sistema interne kontrole i g) odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim zakonom.

Član 27g.

(1) Članovi upravnog odbora društva za upravljanje moraju: a) nadzirati primjerenost procedura i efikasnost rada službe interne revizije, b) razmotriti nalaze Komisije, poreske inspekcije ili drugih nadzornih organa u postupku

nadzora nad društvom za upravljanje i v) provjeriti godišnje i druge finansijske izvještaje društva za upravljanje i fondova kojim

društvo upravlja i o tome sačiniti pisani izvještaj skupštini akcionara društva za upravljanje i fondova kojim društvo upravlja.

(2) Članovi upravnog odbora društva solidarno odgovaraju društvu za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih dužnosti, osim ako dokažu da su pri ispunjavanju svojih dužnosti u nadzoru nad upravljanjem društvom postupali profesionalno, s pažnjom dobrog stručnjaka.

(3) Član upravnog odbora društva mora Komisiju neodložno obavijestiti o: a) tome da je imenovan ili da mu je prestala funkcija u organima upravljanja ili nadzora

drugih pravnih lica i b) pravnim poslovima, na osnovu kojih je posredno ili neposredno, on ili član njegove

porodice stekao akcije, odnosno poslovne udjele pravnog lica, na osnovu kojih zajedno sa članovima porodice u tom pravnom licu dostiže ili prelazi kvalifikovano učešće, odnosno da se njihov udio smanjuje ispod granice kvalifikovanog učešća.

Član 27 d.

(1) Društvo za upravljanje mora da ima najmanje dva izvršna direktora koji društvo zajednički zastupaju i predstavljaju u pravnom prometu. Nijedan izvršni direktor društva za upravljanje ne smije biti ovlašćen za samostalno zastupanje društva za ukupan obim poslova iz djelatnosti društva.

Page 9: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(2) Izvršni direktori društva za upravljanje moraju obavljati poslove u društvu s punim radnim vremenom.

(3) Najmanje jedan izvršni direktor društva za upravljanje mora da ima dovoljno znanje jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini primjereno za obavljanje dužnosti izvršnog direktora društva za upravljanje.

(4) Izvršni direktori moraju voditi poslove društva za upravljanje u Republici Srpskoj.

Član 27đ.

(1) Za izvršnog direktora društva za upravljanje može biti imenovano lice: a) koje je odgovarajuće stručno osposobljeno i ima iskustvo potrebno za vođenje poslova

društva i b) za koje ne postoje smetnje iz člana 26. ovog zakona.

(2) Smatra se, ako se drukčije ne dokaže, da je uslov iz stava 1. tačka a) ovog člana ispunjen ako lice ima najmanje trogodišnje iskustvo u vođenju poslova privrednog društva primjerene veličine i djelatnosti kao društvo za upravljanje, odnosno drugih sličnih poslova.

(3) Podatke iz stava 1. tačka b) ovog člana Komisija pribavlja od kandidata za izvršnog direktora ili iz kaznene evidencije.

(4) Komisija je ovlašćena da propiše uslove za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za upravljanje, uključujući kriterijume obaveznog stručnog znanja i način njihovog utvrđivanja.

Član 27e.

(1) Funkciju izvršnog direktora društva za upravljanje može obavljati samo lice koje za obavljanje te funkcije dobije dozvolu Komisije.

(2) Zahtjevu za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, kandidat za izvršnog direktora mora priložiti :

a) dokaze o ispunjavanju uslova iz člana 27đ. ovog zakona i b) odluku upravnog odbora društva za upravljanje o imenovanju za izvršnog direktora

društva.

(3) Komisija može odlučiti da kandidat za izvršnog direktora u postupku odlučivanja o davanju dozvole mora predstaviti program vođenja poslova društva.

(4) Komisija će izdati dozvolu za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za upravljanje ako kandidat ispunjava uslove za izvršnog direktora društva za upravljanje.

(5) Komisija će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za upravljanje ako:

a) kandidat ne ispunjava uslove iz člana 27đ. ovog zakona ili b) iz podataka s kojim raspolaže, proizilazi da bi zbog djelatnosti i poslova koje

kandidat za izvršnog direktora društva za upravljanje obavlja, odnosno zbog radnji koje je počinio, mogao ugroziti poslovanje društva za upravljanje u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima.

Page 10: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(6) Komisija može podatke, potrebne za procjenu da li postoje okolnosti iz stava 5. ovog člana, dobiti od nadležnih državnih organa.

(7) Dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za upravljanje prestaje da važi, ako licu prestane funkcija izvršnog direktora društva za upravljanje na koju se dozvola odnosi.

(8) Upravni odbor društva za upravljanje mora obavijestiti Komisiju o tome da je licu prestala funkcija izvršnog direktora društva za upravljanje u roku od pet radnih dana od prestanka funkcije.

(9) Ako dozvola za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za upravljanje prestane da važi, Komisija će donijeti rješenje kojim će utvrditi da je dozvola prestala da važi.

(10) St. 1, 2, 4, 5. i 6. ovog člana shodno se primjenjuju na izdavanje dozvole za obavljanje funkcije člana upravnog odbora.

Član 27ž.

(1) Izvršni direktori društva za upravljanje moraju obezbijediti da društvo posluje u skladu sa: a) ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, b) zakonima koji uređuju obavljanje finansijskih usluga koje obavlja društvo za upravljanje i

propisima donesenim na osnovu tih zakona i v) drugim propisima i pravilima struke.

(2) Izvršni direktori društva za upravljanje solidarno odgovaraju društvu za štetu koja je nastala kao posljedica kršenja njihovih dužnosti iz stava 1. ovog člana, osim ako dokažu da su pri ispunjavanju svojih dužnosti postupali sa pažnjom dobrog stručnjaka u upravljanju društvom i fondom.

Član 27z.

(1) Izvršni direktori društva za upravljanje moraju bez odlaganja pisanim putem obavijestiti upravni odbor društva za upravljanje:

a) ako je ugrožena likvidnost ili adekvatnost kapitala društva, b) ako su nastupili razlozi za prestanak ili oduzimanje dozvole za obavljanje poslova

upravljanja investicionim fondovima, odnosno zabrana obavljanja pojedinih poslova društva za upravljanje investicionim fondovima,

v) ako se finansijski položaj društva za upravljanje promijeni tako da društvo ne ispunjava uslove u pogledu minimalnog kapitala iz člana 22. ovog zakona,

g) o nastanku svake velike izloženosti i o razlozima neispunjavanja poslovne politike i d) o nalazima Komisije, poreske inspekcije i drugih nadzornih organa u postupku nadzora

nad društvom.

(2) Izvršni direktor društva za upravljanje mora neodložno pisanim putem obavijestiti upravni odbor društva i Komisiju o:

a) tome da je imenovan ili da mu je prestala funkcija u organima rukovođenja ili nadzora drugih pravnih lica i

Page 11: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

b) pravnim poslovima, na osnovu kojih je direktno ili indirektno, on sam ili član njegove porodice stekao akcije, odnosno poslovne udjele pravnog lica, na osnovu kojih zajedno sa članovima porodice u tom pravnom licu dostiže ili prelazi kvalifikovano učešće, odnosno da se njihov udio smanjio ispod granice kvalifikovanog učešća.

Član 27i.

(1) Komisija će oduzeti dozvolu za obavljanje funkcije izvršnog direktora društva za upravljanje ako:

a) je dozvola izdata na osnovu neistinitih podataka, b) izvršni direktori krše obaveze iz člana 27l. ovog zakona, v) izvršni direktor teže krši druge obaveze izvršnog direktora, utvrđene u propisima

ili pravilima iz člana 27ž. stav 1. ovog zakona, g) je izvršni direktor pravosnažno osuđen za krivično djelo iz člana 27đ. stav 1. tačka b) ovog

zakona, d) su nastupile okolnosti iz člana 27e. stav 7. ovog zakona.

(2) Kršenje obaveza iz stava 1. tačka v) ovog člana ima značaj težeg kršenja: a) ako je zbog tog kršenja ugrožena likvidnost ili adekvatnost kapitala društva za

upravljanje ili b) ako izvršni direktor ponovo počini prekršaj jednakog značaja kao prekršaj koji je već

počinio u periodu od prethodne tri godine.

(3) Odredbe ovog člana i čl. 27j. i 27k. ovog zakona shodno se primjenjuju na oduzimanje dozvole za obavljanje funkcije člana upravnog odbora.

Član 27 j.

(1) Rješenjem o oduzimanju dozvole Komisija može istovremeno odlučiti da se oduzimanje neće izvršiti, ako izvršni direktor u periodu koji odredi Komisija, a koji ne smije biti kraći od šest mjeseci ni duži od dvije godine od dana donošenja rješenja, ne počini nove prekršaje zbog kojih bi bilo moguće oduzeti dozvolu ili izreći opomenu.

(2) Komisija će opozvati uslovno oduzimanje dozvole i oduzeti dozvolu ako izvršni direktor u periodu iz stava 1. ovog člana počini novi prekršaj zbog kojeg je moguće oduzeti dozvolu ili izreći opomenu.

Član 27k.

Komisija će izvršnom direktoru društva za upravljanje izreći opomenu, ako krši obaveze izvršnog direktora utvrđene propisima ili pravilima iz člana 27ž. stav 1. ovog zakona, a nisu ispunjeni uslovi za oduzimanje dozvole za obavljanje funkcije izvršnog direktoru.

Član 27l.

(1) Društvo za upravljanje ne smije zaključivati poslove kupovine i prodaje, odnosno druge poslove čiji su predmet ulaganja investicionih fondova kojim upravlja to društvo sa licima sa kojima su izvršni direktori, odnosno članovi upravnog odbora društva za upravljanje i članovi

Page 12: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

njihove porodice povezana kapitalom tako da zbog te povezanosti zajedno oblikuju poslovnu politiku i zajednički djeluju s namjerom postizanja zajedničkih ciljeva, odnosno tako da jedno lice ima mogućnost upravljanja drugim ili da utiče na njega u donošenju odluka o finansiranju i poslovanju, odnosno tako da poslovne odluke ili poslovanje jednog lica mogu značajno uticati na poslovne odluke, poslovne rezultate ili poslovanje drugog lica.

(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana ne odnosi se na poslove koji su predmet ulaganja imovine investicionog fonda zaključeni na uređenom tržištu hartija od vrijednosti, pod uslovom da strane u poslu nisu znale ili nisu mogle unaprijed znati jedna za drugu.".

Član 14.

Poslije člana 28. dodaju se novi čl. 28a, 28b, 28v. i 28g, koji glase:

„Član 28a.

(1) Društvo za upravljanje obavezno je da uspostavi pouzdan sistem upravljanja koji obuhvata:

a) organizacionu strukturu sa tačno određenim stepenom odgovornosti za obavljanje pojedinih poslova,

b) pouzdane administrativne i računovodstvene postupke, podržane odgovarajućom kontrolom i zaštićenim sistemom za elektronsku obradu podataka,

v) odgovarajući sistem internih kontrola,

g) da zaposlena lica imaju odgovarajuće profesionalno znanje, stručnost i vještine neophodne za izvršavanje obaveza društva za upravljanje i

d) da raspolaže sa odgovarajućim potrebnim sredstvima i stručnim kadrom za vršenje efektivnog nadzora nad poslovanjem trećih lica koja poslove obavljaju na osnovu ugovora, naročito u odnosu na upravljanje rizikom koji proističe iz tih ugovora.

(2) Organizaciona struktura, postupci i sistemi iz stava 1. ovog člana moraju biti jasni, razumljivi i proporcionalni definisanim karakteristikama, obimu i složenosti poslova koje obavlja društvo za upravljanje.

Član 28b.

(1) Društvo za upravljanje dužno je da zaposli najmanje dva investiciona menadžera na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom.

(2) Upravni odbor društva za upravljanje donosi odluke i druge pravne akte kojima se definiše investiciona politika i investicioni cilj investicionog fonda, a investicioni menadžeri sprovode navedenu politiku, odnosno cilj i donose odgovarajuće odluke o pojedinačnim ulaganjima.

(3) Na izdavanje i oduzimanje dozvole za obavljanje poslova investicionog menadžera shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti.

Član 28v.

(1) Opšti akti društva za upravljanje su osnivački akt, pravila poslovanja i drugi opšti akti.

Page 13: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(2) Komisija daje saglasnost na opšte akte društva za upravljanje.

Član 28g.

(1) Pravilima poslovanja društva za upravljanje uređuju se naročito: a) poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja, b) međusobni odnosi društva za upravljanje i vlasnika udjela, odnosno akcionara

investicionog fonda, v) način i uslovi pod kojima članovi upravnog odbora, izvršni direktori i zaposleni u društvu

za upravljanje mogu ulagati svoja sredstva u investicione fondove kojima upravlja društvo za upravljanje,

g) administrativne i računovodstvene procedure, d) kontrolne i sigurnosne mjere za obradu podataka i njihovo čuvanje,

đ) sistem interne kontrole, e) procedure za sprečavanje sukoba interesa i mjere kojima se sprečava da društvo za

upravljanje koristi imovinu investicionog fonda za sopstveni račun, ž) mjere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih informacija i z) druga pitanja od značaja za poslovanje društva za upravljanje.

(2) Društvo za upravljanje dužno je da obavještava sve članove, odnosno akcionare investicionog fonda o izmjenama pravila poslovanja i drugih opštih akata, najkasnije 15 dana prije početka njihove primjene.

(3) Bližu sadržinu pravila poslovanja uređuje Komisija.".

Član 15.

Član 29. mijenja se i glasi:

„(1) Društvo za upravljanje podnosi Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje.

(2) Uz zahtjev iz stava 1. ovoga člana prilažu se: a) osnivački akt društva za upravljanje, b) poslovni plan za prve tri godine rada društva za upravljanje koji mora da sadržava

planirani obim investicionih fondova koje društvo za upravljanje namjerava ponuditi na tržištu, organizacionu šemu društva, te podatke o strukturi zaposlenih,

v) popis akcionara, odnosno članova društva za upravljanje, njihova imena i prezimena, adresu, odnosno firmu i sjedište, nominalni iznos akcija, odnosno udjela, te postotak akcija odnosno udjela koja pripadaju akcionarima, odnosno članovima u osnovnom kapitalu društva,

g) popis povezanih lica društva za upravljanje, d) dokaz da je zaposlilo najmanje dva investiciona menadžera, đ) dokaz o porijeklu osnivačkog kapitala koje je jasno i nesumnjivo na osnovu priloženih

dokaza i e) ostale dokumente koje propiše Komisija, a na osnovu kojih je moguće utvrditi da li je

društvo za upravljanje kvalifikovano za obavljanje poslova osnivanja i upravljanja

Page 14: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

investicionim fondovima, naročito u pogledu osoblja, tehničke opremljenosti i organizacije.

(3) Društvo za upravljanje dužno je da, u roku od 30 dana od dana prijema rješenja o izdavanju dozvole za poslovanje i rješenja o davanju saglasnosti na odluku o izboru direktora i članova upravnog odbora društva za upravljanje, podnese prijavu za upis u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija poslovnih subjekata.

(4) Društvo za upravljanje dužno je da, u roku od osam dana od dana prijema rješenja o upisu u registar poslovnih subjekata, dostavi Komisiji izvod iz upisa u registar.

(5) Društvu za upravljanje koje u roku od jedne godine od izdavanja dozvole za upravljanje fondovima ne osnuje fond, prestaje da vvži dozvola za poslovanje.

(6) Komisija daje dozvolu na promjenu dokumenata i podataka za koje je dala dozvolu.

(7) O zahtjevu za izdavanje dozvole za poslovanje Komisija je dužna da odluči u roku od dva mjeseca od dana njihovog podnošenja.

(8) Komisija će donijeti pravilnik kojim se uređuje sadržaj i postupak izdavanja dozvole za poslovanje.".

Član 16.

Poslije člana 29. dodaje se novi član 29a, koji glasi:

„Član 29a.

(1) Komisija neće izdati dozvolu za poslovanje društvu za upravljanje ukoliko ovlašćena lica društva za upravljanje ne dostave potrebne podatke o identitetu akcionara, odnosno članova bilo direktnih ili indirektnih, fizičkih ili pravnih lica koja imaju kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje, kao i o iznosima kvalifikovanog učešća.

(2) Komisija je ovlašćena da odbije zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje društvu za upravljanje ako nisu ispunjeni uslovi u pogledu podobnosti akcionara sa kvalifikovanim učešćem u kapitalu društva za upravljanje.".

Član 17.

U članu 30. tačka o) mijenja se i glasi:

„o) da izvještava Komisiju o svakoj promjeni u skladu sa odredbama ovog zakona i blagovremeno podnosi zahtjev za izdavanje odgovarajućih dozvola i saglasnosti na promjene izvršnih direktora, članova upravnog odbora društva za upravljanje i nadzornog odbora fonda, promjene u članstvu i sticanju kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje, o svakoj promjeni osnovnog kapitala, odnosa ili članstva u osnovnom kapitalu, te bilo koje promjene podataka i dokumenta u odnosu na stanje koje je odobrila Komisija".

Član 18.

Poslije člana 31. dodaju se novi čl. 31a, 31b. i 31v, koji glase:

Page 15: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

„Član 31a.

(1) Revizor društva za upravljanje, odnosno fonda, obavezan je da pred kraj revidiranja pismeno obavijesti Komisiju o činjenicama i okolnostima koje je utvrdilo u toku revizije, a koje:

a) mogu predstavljati kršenje ovog zakona, zakona kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti i drugih zakona koji uređuje poslove upravljanja investicionim fondovima, kao i propisima donesenim na osnovu tih zakona,

b) bi mogle uticati na sistem upravljanja društvom za upravljanje iz člana 28a. ovog zakona ili

v) mogu dovesti do razloga za davanje mišljenja revizora sa rezervom, negativnog mišljenja ili odbijanja davanja mišljenja.

(2) Obaveza iz stava 1. ovog člana odnosi se i na činjenice i okolnosti u vezi sa privrednim društvom koje je u odnosu bliske povezanosti sa društvom za upravljanje na osnovu kontrolnog uticaja.

(3) Revizor mora na zahtjev Komisije dostaviti i druge podatke koji su Komisiji potrebni za obavljanje nadzora nad društvom za upravljanje u skladu sa ovim zakonom.

(4) Komisija može zahtjevati od revizora iz stava 1. ovog člana da u pisanoj formi dostavi potrebna pojašnjenja, smjernice i uputstva u vezi sa izvještajem o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja društva za upravljanje, odnosno fonda.

(5) Dostavljanje podataka Komisiji u skladu sa st. 1. do 4. ovog člana nema značaj kršenja obaveze revizora na čuvanje tajnosti podataka po zakonu koji uređuje reviziju ili na osnovu ugovora.

Član 31b.

(1) Društvo za upravljanje dužno je da utvrdi adekvatna i efektivna pravila za ostvarivanja prava glasa po hartijama od vrijednosti iz portfelja fonda u isključivom interesu investicionog fonda i iste objavi na svojoj internet stranici.

(2) Pravila iz stava 1. ovog člana obuhvataju naročito mjere i postupke za: a) nadzor nad relevantnim korporativnim radnjama, b) korišćenje mehanizama zaštite interesa fonda kao akcionara u smislu zakona kojim se

uređuje poslovanje privrednih društava i drugih zakona, v) obezbjeđenje vršenja prava glasa u skladu sa investicionim ciljevima i politikama

investicionog fonda i g) sprečavanje i upravljanje rizikom koji proizilazi iz vršenja prava glasa.

(3) Bliži sadržaj i način objavljivanja pravila iz stava 1. ovog člana uređuje Komisija.

Član 31v.

(1) Društvo za upravljanje dužno je da provodi odgovarajuće postupke koji obezbjeđuju da se prigovori investitora investicionih fondova kojim društvo upravlja na odgovarajući način tretiraju.

Page 16: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(2) Društvo za upravljanje dužno je da na odgovarajući način omogući da informacije u vezi sa rješavanjem prigovora investitora budu dostupni javnosti i nadzornim organima investicionog fonda.".

Član 19.

U članu 44. u tački d) riječi: „ovlašćeno lice" zamjenjuju se riječima: „društvo za upravljanje". U tački đ) riječi: „ovlašćeno lice" zamjenjuju se riječima: „društvo za upravljanje".

Član 20. (47.)

U nazivu odjeljka 8. poslije riječi: „upravljanje" dodaju se riječi: „u upravljanju imovinom investicionog fonda".

U članu 47. dodaje se novi stav 1. koji glasi:

„(1) Upravljanje imovinom investicionog fonda iz člana 23. stav 2. tačka a) obuhvata: a) zaključivanje pravnih poslova, čiji su predmet imovina investicionog fonda, raspolaganje

imovinom investicionog fonda radi ispunjavanja obaveza iz poslova zaključenih u upravljanju imovinom investicionog fonda, prihvatanje ispunjenja obaveza druge ugovorne strane na osnovu poslova zaključenih u upravljanju imovinom investicionog fonda i ostvarivanje prava iz hartija od vrijednosti investicionog fonda ili drugih finansijskih ulaganja investicionog fonda i

b) upravljanje rizicima investicionog fonda.".

U istom članu u dosadašnjem stavu 1, koji postaje stav 2, tačka i) mijenja se i glasi:

„i) vrši transakcije između fondova kojim upravlja, te da imovinu fonda ulaže u udjele i akcije drugih fondova kojim upravlja".

Tačka k) mijenja se i glasi:

„k) da stiče udjele u otvorenom investicionom fondu kojim upravlja u iznosu većem od 20% imovine imovine fonda."

Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glase:

„(3) Izuzetno od stava 2. tačka k) ovog člana, Komisija može da odobri ulaganje društva u otvoreni fond kojim upravlja do 35% ako je to u interesu tržišta.

(4) Društvu za upravljanje nije dozvoljeno da za investicioni fond, odnosno investicione fondove kojim upravlja stiče akcije sa pravom glasa ili vrši druge aktivnosti koje bi mu omogućile ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje emitentom iz portfelja investicionog fonda, odnosno investicionih fondova kojim upravlja.

(5) Smatra se da društvo za upravljanje ima značajan uticaj na upravljanje emitentom hartija od vrijednosti iz portfelja fondova kojim upravlja ako za račun investicionih fondova kojim upravlja ima više od 25% akcija sa pravom glasa tog emitenta.".

Dosadašnji stav 2. postaje stav 6.

Page 17: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

Član 21.

Poslije člana 47. dodaje se novi član 47a, koji glasi:

„Član 47a.

(1) Društvo za upravljanje za račun investicionog fonda ne smije zaključivati poslove kupovine i prodaje, odnosno druge poslove koje su predmet ulaganja investicionog fonda, ako je druga strana u poslu:

a) samo društvo, b) lice koje je povezano sa društvom za upravljanje na način iz člana 2. alineja 13. ovog

zakona, v) depozitar koji za investicioni fond obavlja depozitarne poslove i g) lice koje je sa depozitarom u odnosu iz člana 2. alineja 13. ovog zakona.

(2) Depozitar mora prilikom zaključivanja ugovora o obavljanju depozitarnih poslova obavijestiti društvo za upravljanje o licima koja su sa njim povezana na način iz člana 2. alineja 13. ovog zakona i redovno ga obavještavati o promjenama te povezanosti.

(3) Društvo za upravljanje mora prilikom zaključivanja ugovora o obavljanju depozitarnih poslova obavijestiti depozitara o licima koja su sa njim povezana na način iz člana 2. alineja 13. ovog zakona i redovno ga obavještavati o promjenama te povezanosti.

(4) Zabrana iz stava 1. ovog člana ne važi za poslove čiji su predmet ulaganja investicionog fonda zaključena na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu hartija od vrijednosti pod uslovom da strane u transakciji sa tim nisu bile međusobno upoznate ili za to nisu mogle znati unaprijed.".

Član 22.

Član 48. mijenja se i glasi:

„(1) Društvo za upravljanje mora da u upravljanju imovinom investicionog fonda postupa u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu ovog zakona i drugim propisima koji se odnose na vršenje njihove djelatnosti, u skladu sa pravilima upravljanja, odnosno statutom i prospektom investicionog fonda, ugovorom o upravljanju zatvorenim investicionim fondom i pravilima struke, te da u svemu pazi na interese investitora investicionog fonda.

(2) Društvo za upravljanje odgovorno je akcionarima i vlasnicima udjela investicionog fonda za štetu koju, postupajući suprotno stavu 1. ovog člana, prouzrokuje imovini investicionog fonda kojim upravlja.

(3) Tužbu za naknadu štete iz stava 2. ovog člana ovlašćen je da, na zahtjev akcionara ili vlasnika udjela investicionog fonda, odnosno člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, u ime i za račun, odnosno za račun investicionog fonda podnese depozitar koji obavlja depozitarne poslove za taj investicioni fond.

(4) Ako depozitar u roku od 30 dana od prijema pisanog zahtjeva akcionara ili vlasnika udjela investicionog fonda, odnosno člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, ne podnese tužbu iz stava 3. ovog člana, tužbu u ime i za račun, odnosno za račun investicionog fonda može podnijeti svaki akcionar ili vlasnik udjela investicionog fonda ili član nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda.

Page 18: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(5) St. 3. i 4. ovog člana ne isključuju pravo vlasnika udjela investicionog fonda za naknadu štete koju mu je društvo za upravljanje prouzrokovalo kršenjem obaveza u vezi sa prodajom, izdavanjem, kupovinom ili isplatom udjela investicionog fonda, odnosno postupanjem iz člana 161. ovog zakona.

(6) Odgovornost društva za upravljanje za naknadu štete iz st. 2. i 5. ovog člana nije moguće ograničiti niti isključiti.".

Član 23.

U članu 49. u stavu 2. poslije riječi: „Republici Srpskoj" dodaju se riječi: „koja je u skladu sa zakonom kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti dobila dozvolu za obavljanje kastodi poslova".

Član 24.

U članu 50. poslije stava 1. dodaju se novi st. 1a. i 1b, koji glase:

„(1a) Društvo za upravljanje mora za račun investicionog fonda kojim upravlja sa depozitarom zaključiti ugovor o obavljanju depozitarnih poslova.

(1b) Društvo za upravljanje mora prije zaključenja ugovora za obavljanje depozitarnih poslova dobiti dozvolu Komisije za zaključenje ugovora o obavljanju depozitarnih poslova.".

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Komisija je ovlašćena da propiše sadržaj zahtjeva i uslove za izdavanje dozvole iz stava 1b. ovog člana.".

Član 25.

U članu 52. na početku stava dodaje se broj: „(1)", a poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:

„(2) Banka depozitar ne može obavljati poslove depozitara iz člana 49. stav 1. Zakona za investicione fondove kojim upravlja društvo za upravljanje sa kojim je banka depozitar direktno ili indirektno povezana u smislu člana 2. alineja 13. ovog zakona.".

Član 26.

U članu 63. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„(3) Jedno lice i sa njim povezana lica ne mogu imati više od 10% akcija zatvorenog investicionog fonda.".

Član 27.

Poslije člana 64. dodaje se novi član 64a, koji glasi:

„Član 64a.

(1) Zatvoreni investicioni fond može vršiti povećanje osnovnog kapitala pod slijedećim uslovima:

Page 19: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

a) emisijom akcija javnom ponudom,

b) emisiona cijena akcija je najmanje jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti akcija na dan objave poziva za upis i uplatu akcija, uvećana za troškove u vezi sa povećanjem osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda i

v) pravo prečeg sticanja akcija postojećim akcionarima fonda nije moguće isključiti.

(2) Na povećanje osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom ne primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava o povećanju osnovnog kapitala iz sredstava društva i o uslovnom povećanju osnovnog kapitala.

(3) Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom može smanjiti osnovni kapital u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava o smanjenju osnovnog kapitala u redovnom postupku po osnovu ostvarenog gubitka iskazanog u posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju.".

Član 28.

U članu 66. stav 1. u tački a) riječi: „neto vrijednosti imovine" zamjenjuju se riječima: „tržišne vrijednosti akcija".

U tački l) riječi: „(naknade Komisije)" brišu se.

Član 29.

U članu 67. stav 1. u nazivniku formule riječi: „neto vrijednost imovine" zamjenjuju se riječima: „tržišna vrijednost akcija fonda".

Član 30.

U članu 68. stav 1. u prvoj rečenici riječi: „neto vrijednosti imovine" zamjenjuju se riječima: „tržišne vrijednosti akcija".

Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

„(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je prosječna godišnja tržišna vrijednost akcija fonda veća od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda, kao osnovica za utvrđivanje pokazatelja ukupnih troškova fonda primjenjuje se prosječna godišnja neto vrijednost imovine fonda.".

Član 31.

Član 69. mijenja se i glasi:

„(1) Zatvoreni investicioni fond nema upravni odbor. Obaveze i ovlašćenja koja u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava u akcionarskim društvima ima upravni odbor, u zatvorenom investicionim fondovima ima društvo za upravljanje koje upravlja fondom.

(2) Društvo za upravljanje vodi poslove zatvorenog investicionog fonda i zastupa fond u svim slučajevima, osim onih za koje je u skladu sa ovim zakonom za zastupanje fonda ovlašćen nadzorni odbor fonda.

Page 20: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(3) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mora da ima najmanje pet članova.

(4) Članovi nadzornog odbora iz stava 3. ovog člana moraju da imaju odgovarajuće stručno znanje i iskustvo u oblasti upravljanja finansijskom imovinom.

(5) Za člana nadzornog odbora ne može biti imenovano lice koje: a) je vlasnik kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje ili član njegove porodice u smislu

člana 2. alineja 13. ovog zakona, b) vrši funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o

radu u: 1) društvu za upravljanje, 2) pravnom licu koje je direktno i/ili indirektno vlasnik kvalifikovanog učešća u društvu

za upravljanje , 3) depozitaru, 4) pravnom licu koje je direktno i/ili indirektno vlasnik kvalifikovanog učešća u

depozitaru, 5) pravnom licu koje je na drugi način povezano sa društvom za upravljanje.

(6) Komisija daje dozvolu za vršenje funkcije člana nadzornog odbora fonda.

(7) Postupak i bliže uslove za izdavanje dozvole iz stava 6. ovog člana uređuje Komisija.".

Član 32.

U članu 70. riječ: „Članovi" zamjenjuje se riječima: „Osim lica iz člana 69. stav 5. ovog zakona, članovi".

Član 33.

Član 73. mijenja se i glasi:

„(1) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda nadgleda sprovođenje obaveza društva za upravljanje u pogledu ostvarenja investicionih ciljeva i investicione politike, kao i poštovanja ograničenja ulaganja. U vršenju svoje funkcije, članovi nadzornog odbora mogu vršiti pregled poslovnih knjiga i dokumentacije i zahtjevati pojašnjenja od društva za upravljanje.

(2) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda nadležan je i za:

a) davanje saglasnosti za zaključenje ugovora sa licima koja fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na period duži od tri godine,

b) nadzor nad izvršavanjem ugovora iz tačke a) ovog stava, pri čemu nadzorni odbor ima pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršavanja obaveza, u kom slučaju nijedna naknada koja dospijeva poslije takvog raskida ne može prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom,

v) donošenje odluke o izboru i zaključivanje ugovora sa društvom za reviziju,

g) usvajanje kvartalnih i polugodišnjih finansijskih izvještaja fonda i razmatranje i predlaganje skupštini na usvajanje godišnjeg finansijskog izvještaja fonda i

Page 21: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

d) razmatranje i davanje saglasnosti na odluku kojom se skupštini akcionara fonda predlaže odlučivanje u vezi sa sticanjem sopstvenih akcija, smanjenjem osnovnog kapitala i restrukturiranjem fonda.

(3) U slučaju da se otkriju propusti u sprovođenju investicione politike, kao i poštovanju ograničenja ulaganja iz stava 1. ovog člana, nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda obavezan je da zahtjeva od društva za upravljanje da otkloni propuste, te da o tome obavijesti Komisiju i akcionare fonda.

(4) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda može sazvati skupštinu akcionara zatvorenog investicionog fonda odlukom donijetom dvotrećinskom većinom svih članova.

(5) Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda donosi poslovnik o radu kojim uređuje način rada i druga pitanja od značaja za rad nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda.".

Član 34.

Član 78. mijenja se i glasi:

„(1) Imovina zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom može se sastojati isključivo od: a) prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tržišta novca kojima se trguje:

1) na službenim berzanskim tržištima u Bosni i Hercegovini, 2) na najvišem segmentu službenog berzanskog tržišta države članice EU, OECD i CEFTA, 3) neuvrštenih hartija od vrijednosti / hartija od vrijednosti koje nisu uvrštene na

službeno berzansko tržište na berzanskim tržištima u Bosni i Hercegovini, samo ako se radi o fondu za ulaganje u neuvrštene hartije od vrijednosti.

b) novoemitovanih prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tržišta novca pod uslovom da:

1) je prospektom emisije prediđeno njihovo uvrštenje na službenim berzanskim tržištima u Bosni i Hercegovini ili najviši segment službenog berzanskog tržišta države članice EU, OECD i CEFTA,

2) je ulaganje na tu berzu ili najviši segment službenog berzanskog tržišta države članice EU, OECD i CEFTA, predviđeno prospektom i statutom fonda i

3) se takvo uvrštenje obezbijedi u roku od jedne godine od emisije, jer će se u protivnom hartija od vrijednosti smatrati neuvrštenom,

v) udjela ili akcija investicionih fondova kojima se trguje u Bosni i Hercegovini ili najvišem segmentu službenog berzanskog tržišta države članice EU, OECD i CEFTA pod uslovom: 1) da nivo zaštite investitora i obaveza izvještavanja i informisanja investitora u takve

fondove bude najmanje jednaka zahtjevima propisanim ovim zakonom, naročito u pogledu ograničenja ulaganja, te da su takvi investicioni fondovi ovlašćeni od strane Komisije ili odgovarajućih nadležnih organa države u koju se ulaže,

2) da je prospektom i statutom fonda predviđeno ulaganje u akcije ili udjele drugih investicionih fondova, države u koje se namjerava ulagati, kao i iznos sredstava fonda koji se može uložiti, iskazan u procentu u odnosu na neto imovinu fonda,

g) depozite kod ovlašćenih banaka u Republici Srpskoj koji dospijevaju u roku koji ne može biti duži od godinu dana i koji se mogu u svakom trenutku razročiti i

Page 22: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

d) novca na računima.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, Komisija može za investicione fondove iz člana 12. tačka b) ovog zakona propisati i druga dozvoljena ulaganja.".

Član 35.

Član 79. mijenja se i glasi:

„(1) Ulaganje imovine zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom podliježe slijedećim ograničenjima:

a) najviše 15% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca jednog emitenta,

b) lica koja čine povezana društva u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje privrednih društava i ovom zakona smatraju se jednim emitentom, pri čemu najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih društava,

v) najviše 10% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u udele ili akcije jednog ili više investicionih fondova, pod uslovom da tim fondom ne upravlja isto društvo za upravljanje, ili drugo društvo sa kojim je to društvo za upravljanje povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili direktnim ili indirektnim vlasničkim udjelom,

g) ako se imovina fonda ulaže u akcije ili udjele drugih investicionih fondova, u prospektu fonda, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu tog fonda, mora biti jasno navedena i maksimalna naknada za upravljanje na imovinu fondova u koju se namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima fonda mora biti jasno navedena maksimalna ukupna naknada za upravljanje koja je bila naplaćena tom fondu i drugom fondu u koji je taj fond uložio, izražena u procentu imovine fonda koji je uložio u udjele ili akcije drugog investicionog fonda,

d) zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom ne može biti vlasnik: 1) više od 25% akcija sa pravom glasa jednog emitenta, 2) više od 10% akcija bez prava glasa jednog emitenta, 3) više od 10% dužničkih hartija od vrijednosti emitovanih od strane jednog emitenta, 4) više od 5% udjela ili akcija pojedinog investicionog fonda, 5) više od 10% instrumenata tržišta novca jednog emitenta,

đ) najviše 20% neto vrijednosti imovine može se položiti kao depozit kod ovlašćenih banaka iz člana 78. stav 1. tačka g) ovog zakona,

e) ne mogu se vršiti ulaganja u društva sa ograničenom odgovornošću, kao ni u hartije od vrijednosti koje nisu slobodno prenosive.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, Komisija može za investicione fondove iz člana 12. tačka b) ovog zakona propisati i drugačija dozvoljena ograničenja ulaganja.".

Član 36.

Podnaslov 1.7. „Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom za ulaganje u nekretnine" i član 80. brišu se.

Podnaslovi 1.8. i 1.9. postaju podnaslovi 1.7. i 1.8.

Page 23: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

Član 37.

U članu 82. riječi: „člana 78." zamjenjuju se riječima: „člana 79.".

U članu 83. riječi: „člana 78." zamjenjuju se riječima: „člana 79.".

Član 39.

U članu 85. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4, koji glase:

„(3) Ako je sjednica skupštine zatvorenog investicionog fonda odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najranije sedam, a najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovljena sjednica skupštine).

(4) Ponovljena glavna skupština može valjano odlučivati glasovima prisutnih i predstavljenih akcionara.".

Član 40.

U članu 86. t. a) mijenja se i glasi:

„a) promjeni godišnje naknade za upravljanje,".

Tačka g) mijenja se i glasi:

„g) likvidaciji fonda i produženju trajanja fonda, ako je fond osnovan na određeno vrijeme,". Tačka d) mijenja se i glasi:

„d) statusnim promjenama iz člana 180. stav 1. ovog zakona.".

Član 41.

U članu 88. u stavu 2. zapeta i riječi: „odnosno prilikom smanjivanja vrijednosti na ime dodjele novih udjela" brišu se.

Član 42.

Član 92. mijenja se i glasi:

„(1) Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom može emitovati samo udele i ne može emitovati ni jednu drugu vrstu hartija od vrijednosti koja nosi prava na bilo koji dio imovine fonda.

(2) Udio je hartija od vrijednosti bez nominale vrijednosti čiji je emitent društvo za upravljanje koja daje slijedeća prava:

a) pravo da od društva za upravljanje zahtjeva isplatu udjela, b) pravo na isplatu dijela likvidacione mase u slučaju likvidacije otvorenog fonda i v) pravo na isplatu srazmjernog dijela neto dobiti, odnosno prinosa otvorenog fonda, ako je

tako određeno pravilima otvorenog fonda.

(3) Udio je hartija od vrijednosti koja glasi na ime.

(4) Udio se emituje kao nematerijalizovana hartija od vrijednosti, u elektronskom zapisu.

Page 24: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(5) Udio je slobodno prenosiva hartija od vrijednosti.

(6) Društvo za upravljanje može da udjele uvrsti na trgovanje na berzu ili drugo uređeno javno tržište.

(7) Komisija će propisati uslove za uvrštenje, trgovanje, obračun i poravnanje transakcija udjelima otvorenog fonda na berzi i drugom uređenom javnom tržištu.

(8) U slučaju iz stava 6. ovog člana, prodaja udjela otvorenog fonda izvan berze ili drugog uređenog javnog tržišta, te uplate i isplate i prenos vlasništva udjela izvršena na osnovu tih poslova nisu dozvoljeni.

(9) Izuzetno od stava 8. ovog člana, društvo za upravljanje, odnosno ovlašćena lica iz člana 186. stav 2. ovog zakona, koja su ovlašćena za obavljanje usluga otkupa, odnosno prodaje udjela otvorenog fonda, za račun tog otvorenog fonda vrši otkup, odnosno prodaju udjela za račun tog otvorenog fonda izvan organizovanog tržišta neposredno investitorima, odnosno vlasnicima tih otvorenih fondova.".

Član 43.

U članu 93. broj: „1.000.000 KM" zamjenjuje se brojem: „500.000 KM".

Član 44.

U članu 100. stav 1. u tački g) riječi: „ili državi članici, ili nekoj drugoj državi, pod uslovom da podliježu nadzoru i ograničenjima koje će Komisija u smislu sigurnosti investitora smatrati najmanje jednakim onim u Republici Srpskoj," brišu se.

Član 45.

U članu 104. stav 2. tačka a) podtačka 19. mijenja se i glasi:

„19) u slučaju bilo kog fonda: visinu godišnje naknade za upravljanje, kao i ukupan iznos troškova upravljanja i poslovanja koji mogu teretiti fond i opis njihovog uticaja na buduće prinose investitora,".

Tačka b) podtačka 3) i dalje u cijelom tekstu Zakona o investicionim fondovima, riječi: „uprave i nadzornog" u odgovarajućim padežima, zamjenjuju se riječju: „upravnog" u odgovarajućim padežima.

Član 46.

U članu 108. poslije stava 1. dodaje se novi stav 1a, koji glasi:

„(1a) Komisija će zatvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom odobriti prospekt za emisiju akcija novim ulozima, ako je:

a) odluka o povećanju osnovnog kapitala u skladu sa članom 64a. stav 1. ovog zakona i b) sadržina prospekta za upis i uplatu akcija u skladu sa ovim zakonom, zakonom kojim se

uređuje tržište hartija od vrijednosti i propisima donesenim u skladu sa tim zakonima.".

Page 25: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

Član 47.

U članu 109. u stavu 3. riječ: „uprave" zamjenjuje se riječima: „upravnog odbora", a poslije riječi: „društva za upravljanje" zapeta i riječi: „nadzornog odbora" brišu se.

Član 48.

U članu 115. stav 3. riječ: „Nadzorni" zamjenjuje se riječju: „Upravni".

Član 49.

U članu 141. stav 2. tačka b) u podt. 1), 2) i 4) riječ: „uprave", zamjenjuje se riječima: „upravnog odbora".

Član 50.

U članu 143. stav 1. riječi: „javnom", zamjenjuje se riječju „privatnom".

U stavu 2. riječi: „uprave i nadzornog odbora" zamjenjuju se riječima: „upravnog odbora i drugih odgovornih lica".

Član 51.

U članu 150. stav 2. u prvoj rečenici riječi: „svakog dana, u vrijeme navedeno u prospektu" zamjenjuju se riječima: „mjesečno, sa stanjem na posljednji dan u mjesecu, ako prospektom nije određen kraći vremenski period".

Stav 6. briše se.

Član 52.

Član 159. mijenja se i glasi:

„(1) Vlasnik udjela može da od društva za upravljanje bilo kada zahtijeva otkup udjela u otvorenom fondu.

(2) Društvo za upravljanje mora da otkupi udjele na zahtjev bilo kog vlasnika udjela.

(3) Zahtjev za otkup mora biti u pisanom obliku ili odgovarajućoj elektronskoj formi.

(4) Zahtjev za otkup mora da sadržava: a) firmu, sjedište i matični broj, odnosno lično ime, adresu i datum rođenja vlasnika, b) ime otvorenog fonda, te firmu i sjedište društva za upravljanje, v) izjavu vlasnika da zahtijeva isplatu udjela, g) broj udjela otvorenog fonda koji su predmet zahtjeva i d) druge podatke određene opštim aktima otvorenog fonda.

(5) Otkup udela u otvorenom investicionom fondu vrši se u skladu sa prospektom fonda i važećim propisima po cijeni koja je utvrđena za obračunski period u kojem je primljen zahtjev za otkup, umanjenoj za izlaznu naknadu, ako se ista naplaćuje.

(6) Društvo za upravljanje vlasniku plaća otkupnu vrijednost udjela, u roku od pet radnih dana od dana utvrđivanja neto vrijednosti imovine otvorenog investicionog fonda po udjelu, ako u prospektu otvorenog fonda nije određen kraći rok za isplatu.

Page 26: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(7) Otkup „in specie", odnosno otkup prenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda u vrijednosti jednakoj vrijednosti udela koji se time otkupljuju, vrši se u slučaju kada bi se prodajom imovine fonda, neophodnom za zadovoljenje zahtjeva za otkup velike vrijednosti, dovela u pitanje likvidnost fonda i na taj način u nepovoljan položaj doveli investitori u fondu.

(8) Otkup „in specie" može se vršiti samo uz prethodnu saglasnost vlasnika udjela otvorenog fonda.

(9) Detaljnije uslove, ograničenja i postupak otkupa udjela u otvorenom investicionom fondu propisuje Komisija.".

Član 53.

Poslije člana 159. dodaje se novi član 159a, koji glasi:

„Član 159a.

(1) Društvo za upravljanje dužno je da organizuje efikasan sistem za upravljanje likvidnošću koji će omogućiti procjenu likvidnosti u različitim scenarijima uključujući i stresne situacije, vodeći računa o interesima investitora u fondu.

(2) Društvo za upravljanje obavezno je da pravilno procijeni likvidnost imovine u portfelju i da svoje investicione odluke uskladi sa upravljanjem likvidnošću fonda.

(3) Društvo za upravljanje dužno je da definiše odgovarajuće limite likvidnosti koji su proporcionalni obavezama po osnovu otplate udjela i obaveza fonda.

(4) Društvo za upravljanje obavezno je da obezbijedi da rizik likvidnosti i proces upravljanja rizikom likvidnosti bude objelodanjen investitorima.".

Član 54.

Član 165. mijenja se i glasi:

„(1) Otkup i emisija udela u otvorenom investicionom fondu može se privremeno obustaviti u izuzetnim slučajevima i ako to zahtijevaju posebne okolnosti, u cilju zaštite interesa vlasnika udjela, na način, pod uslovima i u slučajevima koje propiše Komisija.

(2) Komisija može da, u interesu vlasnika udjela ili u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela, naloži privremeno obustavljanje otkupa i prodaje udjela pojedinog otvorenog fonda.

(3) Društo za upravljanje može, umjesto privremenog obustavljanja otkupa i prodaje udjela na način, pod uslovima i u slučajevima koje odredi Komisija, da uvede djelimično obustavljanje otkupa i prodaje udjela.

(4) U slučaju iz st. 1. i 3. ovog člana, društvo za upravljanje mora da svoju odluku odmah dostavi Komisiji i organima svih država članica u kojim prodaje svoje udjele, zajedno sa procjenom vremenskog trajanja obustave, odnosno djelimične obustave otkupa udjela.

(5) O svakoj obustavi društvo za upravljanje dužno je da neposrednim putem obavijesti vlasnike udela u otvorenom investicionom fondu sa privatnom ponudom, dok je kod obustave otkupa udela u otvorenom investicionom fondu sa javnom ponudom dužno da okolnosti obustave objavi

Page 27: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

na berzi, odnosno u jednim dnevnim novinama koje se redovno prodaju na cjelokupnom području Republike Srpske.

(6) Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji dostavi dokumentaciju i podatke koji su potrebni za procjenu ispunjenosti uslova, okolnosti i postupka privremene obustave otkupa udjela, odnosno privremene djelimične obustave otkupa udjela u skladu sa st. 1. i 3. ovog člana.

(7) Komisija može: a) naložiti društvu za upravljanje i banci depozitaru da privremeno obustave prodaju i otkup

udjela ako stekne nesporna saznanja ili ako postoji osnovana sumnja da se investitorima nanosi šteta zbog netačnog obračuna cijene udela u fondu ili da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavu otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela,

b) naložiti isplate udjela u otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom ako je to u javnom interesu ili interesu investitora u fondu.

(8) Komisija će detaljnije urediti: a) slučajeve, odnosno okolnosti, postupke i druge uslove iz stava 1. ovog člana, koji moraju

biti ispunjeni, odnosno koje mora ispunjavati otvoreni fond koji želi privremeno obustaviti otkup udjela i

b) slučajeve, odnosno okolnosti, postupke i druge uslove iz stava 3. ovog člana, koji moraju biti ispunjeni, odnosno koje mora ispunjavati otvoreni fond koji želi privremeno djelimično obustaviti otkup udjela.".

Član 55.

Član 176. mijenja se i glasi:

„(1) Registar udjela u otvorenom investicionom fondu vodi društvo za upravljanje ili Centralni registar hartija od vrijednosti.

(2) Evidencija o udelima kojima se trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu vodi se u Centralnom registru hartija od vrijednosti.".

Član 177. mijenja se i glasi:

„(1) Prava iz udjela u fondu stiču se upisom u registar udjela iz člana 176. ovog zakona.

(2) Na zahtjev vlasnika udjela ili njihovih zakonskih zastupnika, i na njihov trošak, društvo za upravljanje dužno je da dostavi izvod o stanju i prometu udjela u fondu u njihovom vlasništvu.

(3) Banci depozitaru i Komisiji mora se omogućiti uvid u registar udjela fonda.".

Član 57.

U članu 178. stav 1. mijenja se i glasi:

„(1) Vlasnik udela u otvorenom investicionom fondu kojim se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, ima pravo da prenese svoje udjele na drugo lice davanjem naloga za prenos čiji obrazac propisuje društvo za upravljanje, pri čemu takav prenos proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima tek po njihovom upisu u registar udjela fonda.".

Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

Page 28: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

„(5) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju na prenos udjela u otvorenom investicionom fondu kojima se trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, po osnovu poklona udjela.".

Član 58.

Naziv poglavlja IX, naziv člana 180. i član 180. mijenjaju se i glase:

„IX REORGANIZACIJA I LIKVIDACIJA INVESTICIONOG FONDA"

1. Reorganizacija i likvidacija zatvorenog investicionog fonda

Član 180.

(1) Pod reorganizacijom zatvorenih investicionih fondova u smislu ovog zakona podrazumijevaju se statusne promjene spajanja i podjele i preoblikovanje u otvoreni investicioni fond.

(2) Za statusne promjene spajanja i podjele zatvorenih investicionih fondova i preoblikovanje u otvoreni fond potrebna je dozvola Komisija.

(3) Skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda može donijeti odluku o prestanku fonda i dobrovoljnoj likvidaciji.

(4) Postupak i bliže uslove za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog člana propisuje Komisija.".

Član 59.

Poslije člana 180. dodaju se novi čl. 180a, 180b. i 180v. sa nazivima čl, koji glase:

„2. Statusne promjene zatvorenog investicionog fonda

Član 180a.

(1) Na statusne promjene spajanja i podjele iz člana 180. stav 1. ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

(2) Obaveze i ovlašćenja koja u postupku spajanja i podjele po zakonu kojim se uređuje poslovanje privrednih društava ima upravni odbor privrednog društva, u postupku spajanja i podjele zatvorenih investicionih fondova ima društvo za upravljanje.

(3) U postupku spajanja i podjele mogu učestvovati samo zatvoreni investicioni fondovi.

(4) Komisija će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za spajanje, odnosno podjelu ako utvrdi da za fondove koji nastaju spajanjem ili podjelom nije moguće izdati dozvole u skladu sa ovim zakonom.

3. Preoblikovanje zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond

Član 180b.

(1) Zatvoreni investicioni fond može se preoblikovati u otvoreni investicioni fond na osnovu odluke skupštine akcionara ako:

Page 29: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

a) akcionar zatvorenog investicionog fonda u otvorenom fondu stiče udjele koji su jednaki njegovom učešću u osnovnom kapitalu zatvorenog investicionog fonda i

b) ako je izlazna naknada određena pravilima upravljanja otvorenim fondom u skladu sa stavom 6. ovog člana.

(2) U slučaju preoblikovanja u otvoreni investicioni fond, društvo za upravljanje koje je upravljalo zatvorenim investicionim fondom mora cjelokupnu imovinu tog zatvorenog investicionog fonda, zajedno sa svim obavezama, prenijeti na otvoreni investicioni fond kojim upravlja isto društvo. Zatvoreni investicioni fond prestaje bez posebnog likvidacionog postupka, danom brisanja iz sudskog registra.

(3) U slučaju odvajanja dijela imovine zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond, srazmjerni dio imovine zatvorenog investicionog fonda prenosi se na otvoreni investicioni fond kojim upravlja isto društvo za upravljanje, a zatvoreni investicioni fond za iznos prenesene imovine smanjuje osnovni kapital i smanjenje upisuje u sudski registar.

(4) U slučaju preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u skladu sa ovim članom, društvo za upravljanje dužno je da izda vlasničke udjele u otvorenom investicionom fondu u roku od osam dana od dana upisa smanjenja osnovnog kapitala, odnosno brisanja zatvorenog investicionog fonda u sudskom registru.

(5) Na preoblikovanje zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o osnivanju otvorenog investicionog fonda.

(6) U slučaju preoblikovanja zatvorenog investicionog fonda u otvoreni investicioni fond u skladu sa ovim članom, društvo za upravljanje koje upravlja otvorenim investicionim fondom može svim vlasnicima udjela koji žele da budu isplaćeni u prvoj godini nakon preoblikovanja da obračuna izlaznu naknadu u visini koja ne može biti veća od 20% vrijednosti pojedinačne isplate, a u drugoj godini nakon preoblikovanja, izlaznu naknadu u visini koja ne može biti veća od 10% vrijednosti pojedinačne isplate. Tako obračunata izlazna naknada povećava sredstva otvorenog fonda.

4. Redovna likvidacija zatvorenog investicionog fonda

Član 180v.

(1) Skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda može donijeti odluku o prestanku fonda i dobrovoljnoj likvidaciji.

(2) Na dobrovoljnu likvidaciju zatvorenog investicionog fonda shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava.

(3) U postupku likvidacije zatvorenog investicionog fonda, društvo za upravljanje ima ovlašćenja likvidacionog upravnika.

(4) Društvo za upravljanje obavezno je da sljedećeg radnog dana nakon održavanja skupštine akcionara fonda koja je donijela odluku o likvidaciji, obavijesti Komisiju o početku likvidacije fonda.

Page 30: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(5) U roku od tri dana nakon održavanja skupštine akcionara fonda, društvo za upravljanje obavezno je da javno objavi informaciju o početku likvidacije zatvorenog investicionog fonda i da u istom roku svakog akcionara obavijesti o likvidaciji fonda.

(6) Ako društvo za upravljanje ne ispuni obaveze iz ovog člana, ispuniće ih depozitar u rokovima iz st. 4. i 5. ovog člana koji teku od dana kada je depozitar saznao ili je morao saznati za propuste društva za upravljanje.

(7) Depozitar ima pravo da od društva za upravljanje potražuje naknadu troškova koji mu nastanu zbog izvršenja obaveze iz stava 6. ovog člana.

(8) Komisija će detaljnije propisati sadržaj i način objave i obavještenja iz st. 4. i 5. ovog člana.

(9) Nakon provođenja likvidacije, društvo za upravljanje može vršiti isplatu dospjele naknade za upravljanje samo istovremeno sa isplatom srazmjernog dijela likvidacione mase akcionarima zatvorenog investicionog fonda.

(10) U provođenju likvidacije, društvo za upravljanje za račun zatvorenog investicionog fonda može da vrši samo one poslove koji su potrebni da se unovči imovina fonda.

(11) Društvo za upravljanje, pri prodaji imovine zatvorenog investicionog fonda nije dužno da primjenjuje pravila o najvišim i najnižim dozvoljenim ulaganjima iz statuta zatvorenog investicionog fonda.".

Član 60.

Naziv člana 181. mijenja se i glasi: „5. Spajanje i likvidacija otvorenih investicionih fondova".

U članu 181. stav 1. mijenja se i glasi:

„(1) Spajanje otvorenih investicionih fondova može se vršiti spajanjem uz pripajanje i spajanjem uz osnivanje.".

Poslije stava 1. dodaju se novi st. 1a, 1b, 1v, 1g. i 1d, koji glase:

„(1a) Spajanjem uz pripajanje jedan otvoreni investicioni fond prestaje da postoji bez likvidacije, prenoseći drugom otvorenom fondu cijelu svoju imovinu i obaveze u zamjenu za izdavanje vlasničkih udjela članovima otvorenog investicionog fonda prestalog pripajanjem od strane otvorenog fonda kojem se pripaja.

(1b) Spajanjem uz osnivanje dva ili više otvorenih investicionih fondova prestaju da postoje bez likvidacije, prenoseći cijelu svoju imovinu i obaveze na novi otvoreni investicioni fond u zamjenu za izdavanje vlasničkih udjela od strane novog otvorenog investicionog fonda vlasnicima udjela prestalih otvorenih investicionih fondova.

(1v) Komisija daje dozvolu za spajanje otvorenih investicionih fondova.

(1g) Društvo za upravljanje dužno je da dva mjeseca prije spajanja o tome obavijesti članove otvorenog fonda.

(1d) Komisija bliže određuje postupak spajanja otvorenih investicionih fondova. T. 3. i 4. u nazivima čl. 182. i 183. postaju t. 6. i 7.".

Page 31: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

Član 61.

Naziv poglavlja XII i član 224.mijenjaju se i glase:

„XII - NADZOR NAD DRUŠTVIMA ZA UPRAVLjANjE

1. Nadležnost Komisije

Član 224.

(1) Nadzor nad društvima za upravljanje vrši Komisija.

(2) Komisija vrši nadzor nad društvima za upravljanje u cilju provjere da li društva za upravljanje poštuju propise o upravljanju investicionim fondovima i druga pravila propisana ovim zakonom, zakonom kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti i drugim propisima kojim se uređuje poslovanje društava za upravljanje.

(3) Ako je potrebno da se ostvari svrha nadzora nad društvom za upravljanje, Komisija može da zahtijeva odgovarajuće izvještaje i informacije i da vrši pregled njihovog poslovanja:

a) od lica, koja su sa društvom za upravljanje u odnosu bliske povezanosti,

b) od lica na koja je društvo za upravljanje prenijelo dio svojih poslovnih procesa,

v) od lica koja imaju kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje i

g) od drugih lica povezanih sa društvom za upravljanje.

(4) Ako je za nadzor nad pojedinim licem iz stava 3. ovog člana nadležan drugi nadzorni organ, Komisija u saradnji sa njim vrši pregled poslovanja.

(5) Radi nadzora nad društvom za upravljanje Komisija je nadležna i odgovorna i za nadzor nad:

a) članovima upravnog odbora društva za upravljanje,

b) licima koja imaju kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje i

v) licima koja imaju dozvolu za trgovanje udjelima investicionih fondova određenih u članu 186. ovog zakona.".

Član 62.

Član 225. mijenja se i glasi:

„2. Način vršenja nadzora

Član 225.

(1) Komisija vrši nadzor nad društvima za upravljanje: a) praćenjem, prikupljanjem i provjeravanjem izvještaja i obavještenja društva za

upravljanje i drugih lica, koja su u skladu sa ovim ili drugim zakonom dužni da dostavljaju Komisiji određene izvještaje ili da je obavještavaju o pojedinim činjenicama ili okolnostima,

Page 32: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

b) vršenjem pregleda poslovanja društva za upravljanje i v) izricanjem nadzornih mjera u skladu sa ovim zakonom.

(2) Za potrebe nadzora u skladu sa ovim zakonom, Komisija može od bilo koga lica zahtijevati da joj:

a) omogući pristup do bilo kojeg dokumenta, u bilo kom obliku, ili da joj izda kopiju tog dokumenta,

b) omogući da izvrši pregled njegovog poslovanja, v) preda zapise telefonskih razgovora ili druge informacije koje ono drži.

(3) Komisija može od bilo kog lica, uključujući i lice koje učestvuje u davanju ili izvršavanju naloga ili obavlja druge poslove pri zaključivanju poslova koji su predmet nadzora Komisije, kao i od lica koje je nadređeno ili podređeno tom licu, zahtijevati da joj da sve informacije i dokumentaciju potrebnu za nadzor. Ako je to potrebno u postupku nadzora u skladu sa ovim zakonom, Komisija može to lice pozvati radi davanja izjave.".

Član 63.

Poslije člana 225. dodaju se novi čl. 225a, 225b. i 225v, koji glase:

„3. Nadzorne mjere Član

225a.

(1) Komisija može da, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom, društvu za upravljanje izrekne sljedeće nadzorne mjere:

a) dati preporuke i upozorenja, b) naložiti otklanjanje utvrđenih nedostataka, v) odrediti dodatne mjere, g) privremeno zabraniti obavljanje poslova i d) oduzeti dozvolu.

(2) Komisija može društvu za upravljanje države članice koje u Republici Srpskoj preko podružnice obavlja poslove upravljanja investicionim fondovima, pod uslovima određenim ovim zakonom, izreći mjere iz stava 1. ovog člana.

4. Naknada za nadzor

Član 225b.

(1) Za obavljanje nadzora iz člana 225. stav 1. t. a) i b) ovog zakona društvo za upravljanje plaća Komisiji naknadu za nadzor, koju određuje Komisija svojom tarifom.

(2) Tarifa se primjenjuje na osnovicu na koju društvo za upravljanje obračunava naknadu za upravljanje.

Član 225v.

(1) Ako društvo za upravljanje ne plaća naknadu u rokovima koji su određeni u tarifi Komisije, Komisija će društvu za upravljanje naložiti plaćanje.

Page 33: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(2) Pravosnažna odluka iz stava 1. ovog člana je izvršna isprava.".

Član 64.

Član 226. mijenja se i glasi:

„5. Izvještavanje

Član 226.

(1) Društvo za upravljanje mora redovno izvještavati Komisiju o sljedećim činjenicama i okolnostima:

a) promjenama podataka o društvu za upravljanje koji se upisuju u sudski registar, b) sjednicama i odlukama upravnog odbora društva za upravljanje, v) sazivanju skupštine društva i svim odlukama usvojenim na sjednici skupštine, g) razrješenju i imenovanju izvršnih direktora i članova upravnog odbora, d) sticanju, odnosno prodaji akcija i članskih udjela u pravnim licima od strane društva za

upravljanje, članova organa i zaposlenih u društvu, te od strane članova nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, kao i o drugim promjenama s obzirom na ta ulaganja,đ) prenosu obavljanja pojedinih poslova i

e) drugim činjenicama i okolnostima koje se odnose društvo za upravljanje.

(2) Upravni odbor društva za upravljanje bez odlaganja obavještava Komisiju i o sljedećim događajima:

a) ako je ugrožena likvidnost ili adekvatnost kapitala društva za upravljanje, b) ako nastupe razlozi za prestanak ili oduzimanje dozvole za obavljanje poslova

upravljanja investicionim fondovima,

v) ako je društvo za upravljanje počelo obimniju obnovu informacionog sistema i g) drugim događajima koji mogu značajno uticati na poslovanje društva za upravljanje u

skladu sa pravilima razumnog i sigurnog poslovanja.

(3) Društvo za upravljanje izvještava Komisiju u vezi sa vrstom i sadržajem ulaganja i poslovnim rezultatima i drugim podacima o poslovanju svakog investicionog fonda kojim upravlja.

(4) Društvo za upravljanje obaviještava Komisiju u vezi sa svakim otvorenim fondom kojim upravlja i o:

a) vrijednosti udjela i b) broju udjela u opticaju.

(5) Društvo za upravljanje izvještava Komisiju u vezi sa svakim zatvorenim investicionim fondom kojim upravlja o:

a) promjeni podataka koji se upisuju u sudski registar, b) sazivanju skupštine i svim odlukama usvojenim na skupštini, v) sjednicama i odlukama nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda i g) sticanju, otuđenju ili prodaji sopstvenih akcija zatvorenog investicionog fonda, te o

smanjenju osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda.".

Page 34: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

Član 65.

Poslije člana 226. dodaje se novi član 226a, koji glasi:

„Član 226a.

(1) Društvo za upravljanje mora na zahtjev Komisije i u rokovima koje ona odredi, dostaviti izvještaje i informacije o svim pitanjima potrebnim za vršenje nadzora ili vršenja drugih nadležnosti i naloga Komisije.

(2) Izvještaje i informacije iz stava 1. ovog člana Komisija može tražiti i od izvršnih direktora ili članova upravnog odbora društva za upravljanje i lica zaposlenih u društvu za upravljanje.

(3) Komisija može lica iz stava 2. ovog člana pozvati da o pitanjima iz stava 1. ovog člana u roku koji ne može biti kraći od tri dana od dana prijema poziva, dostave pisanu izjavu ili ih pozvati da o tim pitanjima daju usmenu izjavu.

(4) Komisija propisuje detaljan sadržaj, način i rokove izvještavanja iz člana 226. ovog zakona.".

Član 66.

Član 227. mijenja se i glasi:

„6. Pregled poslovanja

Član 227.

(1) Pregled poslovanja društva za upravljanje vrši jedan ili više stručnih radnika Komisije, koje je za vršenje pregleda ovlastio predsjednik Komisije (u daljem tekstu: ovlašćeno lice Komisije).

(2) Za provođenje pojedinih naloga u vezi sa pregledom poslovanja predsjednik Komisije može ovlastiti društvo za reviziju ili drugo stručno osposobljeno lice.

(3) Lica iz stava 2. ovog člana pri obavljanju pregleda poslovanja za koje ih je ovlastio predsjednik Komisije imaju jednake nadležnosti i dužnosti kao ovlašćeno lice Komisije.

(4) U slučaju iz stava 2. ovog člana troškove revizije snosi društvo za upravljanje.".

Član 67.

Poslije člana 227. dodaju se novi čl. 227a, 227b, 227v, 227g. i 227d, koji glase:

„Član 227a.

(1) Društvo za upravljanje će na zahtjev ovlašćenog lica Komisije omogućiti tom licu da izvrši pregled poslovanja u sjedištu društva za upravljanje i u drugim prostorijama u kojim društvo za upravljanje ili drugo lice po njegovom ovlašćenju obavlja poslove u vezi sa kojim Komisija vrši nadzor.

(2) Društvo za upravljanje će na zahtjev ovlašćenog lica omogućiti pregled poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, poslovne korespondencije i administrativnih ili poslovnih evidencija u obimu potrebnom za provođenje određenog nadzora.

Page 35: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(3) Društvo za upravljanje će na zahtjev ovlašćenog lica predati kompjuterske ispise ili kopije poslovnih knjiga, poslovne dokumentacije, poslovne korespondencije i administrativnih ili poslovnih evidencija.

(4) Izvršni direktori, članovi upravnog odbora i zaposleni u društvu za upravljanje će na zahtjev ovlašćenog lica predati izvještaje i informacije o svim pitanjima koja su bitna za provođenje nadzora.

(5) Ovlašćeno lice Komisije može vršiti i pregled poslovanja lica iz člana 224. stav 3. ovog zakona, ako je to potrebno radi potpunijeg pregleda poslovanja društva za upravljanje.

(6) Pregled poslovanja iz st. 1. i 2. ovog člana Komisija vrši radnim danom između 8 i 18 sati. Kada je zbog obima i prirode pregleda to potrebno, Komisija može pregled poslovanja vršiti i poslije 18 sati ili u danima koji nisu radni.

(7) Komisija vrši pregled poslovanja tako da to utiče na normalno poslovanje društva za upravljanje samo u onoj mjeri koliko je to potrebno u svrhu nadzora.

Član 227b.

(1) Zahtjev za pregled poslovanja mora biti uručen društvu za upravljanje najmanje osam dana prije početka pregleda poslovanja.

(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ovlašćeno lice Komisije može zahtjev za pregled poslovanja uručiti tek na početku pregleda poslovanja, ako je to u interesu nadzora i ako drukčije nije bilo moguće ostvariti svrhu pojedinačnog nadzora.

(3) Zahtjev za pregled poslovanja mora izričito obuhvatati poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju, poslovnu korespodenciju i administrativne odnosno poslovne evidencije koje su predmet pregleda.

(4) U slučaju iz člana 227a. stav 3. ovog zakona zahtjev za pregled poslovanja sadrži izričito koje poslovne knjige, poslovnu dokumentaciju, poslovnu korespodenciju, te administrativnu i drugu poslovnu evidenciju, koje je u elektronskom obliku ili kopijama potrebno dostaviti, te rokove za dostavljanje.

(5) Zahtjev za pregled poslovanja obuhvata takođe i pravnu pouku o posljedicama koje mogu nastupiti, ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa zahtjevom za pregled poslovanja ili ako Komisiji ne bi omogućilo da izvrši pregled poslovanja tako kako je određeno u članu 227a. ovog zakona.

(6) Komisija može u toku vršenja pregleda poslovnih knjiga dopuniti zahtjev za pregled poslovanja. Na dopunu zahtjeva shodno se primjenjuju st. 3. i 4. ovog člana.

Član 227v.

(1) Društvo za upravljanje dužno je da ovlašćenim licima Komisije obezbijedi odgovarajući prostor u kojem mogu neometano i bez prisustva drugih lica vršiti pregled poslovanja.

(2) Društvo za upravljanje obavezno je da obezbijedi da se u vrijeme kada ovlašćena lica Komisije vrše pregled poslovanja u prostoru iz člana 227a. stav 1. ovog zakona u tom prostoru

Page 36: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

budu prisutna ovlašćena lica društva za upravljanje ili drugog lica koje po ovlašćenju društva za upravljanje obavlja poslove u vezi sa kojim Komisija vrši nadzor, koja mogu da, na zahtjev ovlašćenih lica Komisije daju odgovarajuća pojašnjenja u vezi sa poslovnim knjigama, poslovnom dokumentacijom, poslovnom korespondencijom, poslovnim događajima, te administrativnim ili poslovnim evidencijama koje su predmet pregleda.

Član 227g.

(1) Društvo za upravljanje koje elektronski obrađuje podatke ili elektronski vodi poslovne knjige i druge evidencije, obavezno je da na zahtjev ovlašćenog lica Komisije obezbijedi odgovarajuća pomagala za pregled poslovnih knjiga i evidencija, te testiranje elektronski obrađenih podataka.

(2) Društvo za upravljanje mora ovlašćenom licu Komisije predati dokumentaciju koja prikazuje kompletan opis rada kompjuterskog programa. Iz dokumentacije moraju biti vidljivi podsistemi i datoteke kompjuterskog programa. Dokumentacija mora obezbijediti uvid u:

a) računarski program, b) postupke u okviru računarskog programa, v) kontrole koje obezbjeđuju pravilnu i pouzdanu obradu podataka i g) kontrole koje sprečavaju neovlašćeni pristup, dodavanje, promjenu ili brisanje

pohranjenih računarskih podataka.

(3) Svaka promjena računarskog programa iz stava 2. ovog člana mora biti dokumentovana hronološkim redom nastale promjene, zajedno sa datumom promjene. Iz dokumentacije takođe mora biti vidljiva svaka promjena oblika datoteke.

Član 227 d.

Ako ovlašćeno lice Komisije pri pregledu poslovanja ne utvrdi kršenje propisa iz člana 224. stav 2. ovog zakona, Komisija će to konstatovati svojim aktom i o tome obavijestiti nadzirano lice.".

Član 68.

Član 228. mijenja se i glasi:

„7. Nadzorne mjere

7.1. Preporuka i upozorenje

Član 228.

(1) Ako se pri provođenju nadzora utvrdi neefikasnost ili nedosljednost u poslovanju društva za upravljanje, koje nema značaj kršenja propisa iz člana 224. stav 2. ovog zakona, Komisija upravnom odboru društva za upravljanje izdaje preporuku za poboljšanje poslovanja društva za upravljanje.

(2) Ako pri provođenju nadzora utvrdi kršenje propisa iz člana 224. stav 2. ovog zakona, koje po svom značaju i obimu nema značajne posljedice, Komisija društvu za upravljanje izdaje upozorenje u kojem ukazuje na te prekršaje i određuje rok za dobrovoljno otklanjanje utvrđenih nedostataka.

Page 37: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(3) Ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa upozorenjem iz stava 2. ovog člana, Komisija će mu izdati nalog za otklanjanje nedostataka, te odrediti rok za njihovo otklanjanje i dostavljanje izvještaja Komisiji o preduzetim mjerama u smislu člana 228v. ovog zakona.

(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana,u postupku utvrđivanja otklanjanja nedostataka primjenjuju se čl. 228g. i 228d. ovog zakona.".

Član 69.

Poslije člana 228. dodaju se novi čl. 228a, 228b, 228v, 228g, 228d, 228đ, 228e, 228ž, 228z, 228i, 228j, 228k, 228l. i 228lj, koji glase:

„7.2. Otklanjanje nepravilnosti

Član 228a.

(1) Ako Komisija pri obavljanju nadzora utvrdi kršenje propisa iz člana 224. stav 2. ovog zakona, naložiće društvu za upravljanje da otkloni utvrđene nedostatke i nepravilnosti ili da nešto uradi ili da prestane da čini.

(2) U rješenju kojim se nalaže otklanjanje nedostataka Komisija određuje rok za njihovo otklanjanje.

Član 228b.

Ako Komisija utvrdi nepravilnosti u vođenju poslovnih knjiga ili administrativnih ili drugih evidencija koje društvo za upravljanje mora da vodi, ili druge značajnije nepravilnosti u poslovanju društva za upravljanje, može se društvu za upravljanje s odredbom o otklanjanju nepravilnosti naložiti takođe da o otklanjanju nepravilnosti dostavi izvještaj revizora da su utvrđene nepravilnosti otklonjene.

Član 228v.

(1) Društvo za upravljanje mora u roku određenom nalogom za otklanjanje nepravilnosti, otkloniti nepravilnosti i Komisiji dostaviti izvještaj u kojem će opisati mjere za otklanjanje nepravilnosti.

(2) Izvještaju o otklanjanju nepravilnosti potrebno je priložiti dokumente i druge dokaze iz kojih proizilazi da su utvrđene nepravilnosti otklonjene, a u slučaju iz člana 228b. ovog zakona i izvještaj revizora o otklanjanju nepravilnosti.

(3) Ako je izvještaj o otklanjanju nepravilnosti nepotpun ili iz izvještaja i priloženih dokaza ne proizilazi da su utvrđene nepravilnosti otklonjene, Komisija će društvu za upravljanje naložiti da dopuni izvještaj o otlanjanju nepravilnosti i odrediti rok za dopunu. Protiv odredbe o dopuni izvještaja o otklanjanju nepravilnosti dozvoljeno je uložiti prigovor.

Član 228g.

(1) Ako iz izvještaja o otklanjanju nepravilnosti i priloženih dokaza proizilazi da su nepravilnosti otklonjene, Komisija će donijeti odluku kojom se utvrđuje da su nepravilnosti otklonjene.

Page 38: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(2) Komisija može prije donošenja odluke o otklanjanju nepravilnosti izvršiti ponovni pregled poslovanja u obimu koji je potreban da se utvrdi da li su nepravilnosti otklonjene.

(3) Ako društvo za upravljanje prije okončanja pregleda poslovanja otkloni nepravilnosti koje su bile utvrđene u toku pregleda, Komisija će donijeti odluku iz stava 1. ovog člana o otklanjanju nepravilnosti, bez prethodnog izdavanja naloga da se otklone utvrđene nepravilnosti.

Član 228d.

Komisija je dužna da odluku o dopuni izvještaja o otklanjanju nepravilnosti ili odluku o otklanjanju nepravilnosti izda u roku od dva mjeseca po prijemu izvještaja o otklanjanju nepravilnosti, u protivnom se smatra da su nepravilnosti otklonjene.

7.3. Određivanje dodatnih mjera

Član 228đ.

(1) Komisija može da odredi dodatnu mjeru kojom će naložiti nadležnom organu društva za upravljanje da razrješi člana upravnog odbora, odnosno izvršnog direktora društva za upravljanje, ako društvo za upravljanje:

a) nije postupilo u skladu sa odlukom o otklanjanju nepravilnosti, ili b) učestalo krši dužnosti blagovremenog i pravilnog izvještavanja ili obavještavanja Komisije

ili ako na drugi način ometa provođenje nadzora.

(2) Na odluku o dodatnoj mjeri iz stava 1. ovog člana shodno se primjenjuje odredbe ovog zakona o odluci o otklanjanju nepravilnosti.

Član 228e.

Komisija će društvu za upravljanje odrediti dodatne mjere za provođenje pravila bonitetnog poslovanja, ako društvo za upravljanje: a) nije uspostavilo pouzdan sistem upravljanja u skladu sa članom 28a. ovog zakona i

propisima donesenim u skladu sa njim, b) ne zadovoljava minimalne uslove kapitala iz člana 22. ovog zakona, v) pri svom poslovanju prekoračuje ograničenja ulaganja, dozvoljene izloženosti ili druga

ograničenja utvrđena ovim zakonom i propisima donesenim u skladu sa njim i g) ne postupa u skladu sa odlukom o otklanjanju nepravilnosti.

Član 228ž.

Komisija može za provođenje bonitetnog poslovanja odrediti sljedeće dodatne mjere: a) naložiti upravnom odboru društva za upravljanje da usvoji plan mjera za obezbjeđenje

minimalnog kapitala društva za upravljanje iz člana 22. ovog zakona, b) naložiti upravnom odboru društva za upravljanje da sazove skupštinu društva za upravljanje,

te predložiti usvajanje određenih odluka: 1) odluku o povećanju osnovnog kapitala društva za upravljanje novim ulozima, 2) odluku o povećanju osnovnog kapitala društva za upravljanje iz sredstava društva, 3) odluku o pokrića gubitka,

Page 39: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

v) naložiti upravnom odboru društva za upravljanje da razrješi izvršnog direktora, odnosno izvršne direktore i imenuje novog,

g) zabraniti društvu za upravljanje: 1) obavljanje pojedinih aktivnosti i poslova u vezi sa poslovima upravljanja

investicionim fondovima, 2) zaključivanje poslova sa pojedinim akcionarima, izvršnim direktorima, članovima upravnog

odbora i društvima koji su sa društvom za upravljanje u odnosu bliske povezanosti, d) naložiti upravnom odboru društva za upravljanje da usvoji i provede mjere za

poboljšanje sistema upravljanja u skladu sa članom 28a. ovog zakona, đ) naložiti društvu za upravljanje da u daljnjem poslovanju smanji rizike značajne za njegovo

poslovanje, e) naložiti upravnom odboru društva da imenuje odgovarajuće komisije za pojedine grupe

stručnih poslova iz nadležnosti upravnog odbora i ž) naložiti društvu za upravljanje druge mjere, potrebne za provođenje bonitetnog

poslovanja.

Član 228z.

Na dodatne mjere za provođenje pravila o upravljanju rizicima shodno se primjenjuju odredbe pododjeljka 7.2. ovog zakona. Pri shodnoj primjeni se umjesto riječi: „otklanjanje nepravilnosti" upotrebljavaju riječi: „provođenje dodatnih mjera za provođenje pravila o upravljanju rizicima".

7.4. Privremena zabrana obavljanja poslova

Član 228i.

(1) Komisija može društvu za upravljanje privremeno zabraniti obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima, ako društvo za upravljanje:

a) nije organizovalo poslovanje ili ne vodi redovno svoje poslovne knjige ili poslovne knjige investicionih fondova kojim upravlja, te druge administrativne i poslovne evidencije, na način koji omogućava da se u svako doba može provjeriti da li društvo za upravljanje posluje u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima, odnosno da li društvo za upravljanje poslove upravljanja investicionim fondovima obavlja u skladu sa ovim zakonom i dugim važećim propisima,

b) nije postupilo u skladu sa nalogom za otklanjanje nepravilnosti, v) sprečava vršenje nadzora nad njegovim poslovanjem, g) krši pravila o ulaganjima investicionog fonda kojim upravlja, odnosno pravila

upravljanja imovinom investicionog fonda, zbog čega je investicionom fondu nastala ili bi mogla nastati veća šteta,

d) krši odredbe o obavještavanju javnosti i investitora zbog čega je akcionarima zatvorenih investicionih fondova i vlasnicima udjela otvorenih investicionih fondova nastala ili je mogla nastati veća šteta,

đ) prenese na treće lice obavljanje pojedinih poslova u vezi sa upravljanjem investicionim fondom u suprotnosti sa članom 24. ovog zakona.

Page 40: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(2) Komisija može u slučaju iz t. 2. do 6. stava 1. ovog člana privremeno zabraniti obavljanje poslova upravljanja samo određenim investicionim fondovima, ako povrede proizlaze iz upravljanja tim investicionim fondovima.

(3) Zabrana iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana važi do donošenja odluke kojom Komisija utvrđuje da su povrede otklonjene, odnosno do pravosnažnosti odluke o oduzimanju dozvole.

(4) Odluka iz stava 1. ovog člana dostavlja se i depozitaru.

(5) Od prijema odluke o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima do prestanka zabrane iz stava 1. ovog člana, depozitar mora obavljati one poslove upravljanja investicionim fondom koje nije moguće odložiti.

(6) Poslovima upravljanja investicionim fondovima koje nije moguće odložiti u smislu stava 5. ovog člana, smatraju se:

a) poslovi zbog kojih bi, ako ih depozitar ne obavi, na imovini fonda nastala šteta i b) administrativne usluge povezane sa poslovanjem fonda iz člana 23. tačka v) ovog zakona.

(7) Od prijema odluke o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima depozitar mora u ime i za račun otvorenog fonda obustaviti plaćanje i otkup udjela otvorenog fonda, pri čemu, u vezi sa obavještavanjem investitora i izvještavanjem Komisije, mora shodno primjenjivati pravilnik Komisije iz člana 167. ovog zakona.

(8) Od prijema odluke o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima do prestanka zabrane iz stava 1, odnosno stava 2. ovog člana, depozitar ima pravo na proviziju i ostale naknade koje u skladu sa pravilima upravljanja, odnosno statutom investicionog fonda pripadaju društvu za upravljanje.

(9) Od donošenja odluke o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima do prestanka te zabrane, Komisija će na svojoj internet stranici objaviti dispozitiv odluke o privremenoj zabrani obavljanja poslova upravljanja investicionim fondovima.

7.5. Oduzimanje dozvole

Član 228j.

(1) Komisija može društvu za upravljanje oduzeti dozvolu za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima ako:

a) društvo za upravljanje učestalo krši dužnost zaštite tajnosti podataka ili zabranu korišćenja povjerljivih informacija,

b) društvo za upravljanje krši zabranu trgovanja na osnovu internih informacija ili zabranu tržišne manipulacije u skladu sa zakonom kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti,

v) društvo za upravljanje ne ispunjava uslove u odnosu na adekvatnost kapitala, odnosno drugih uslova za poslovanje u skladu sa pravilima o upravljanju rizicima,

g) je Komisija odredila dodatnu mjeru iz člana 228đ. stav 1. ovog zakona, a nadležni organ društva za upravljanje u roku određenom za ispunjenje dodatne mjere nije razriješio člana upravnog odbora, odnosno izvršnog direktora i imenovao novog, odnosno ako ni novoimenovani članovi upravnog odbora u roku od dva mjeseca od imenovanja nisu

Page 41: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

završili otklanjanje nepravilnosti koje su bile razlog za dodatne mjere iz člana 228đ. stav 1. ovog zakona,

d) društvo za upravljanje krši odredbe o privremenoj zabrani obavljanja poslova iz člana 228i. ovog zakona,

đ) postoje razlozi za oduzimanje dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća licu koje je direktno ili indirektno kontrolno lice društva za upravljanje u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava,

e) društvo za upravljanje krši pravila o ulaganjima, odnosno o upravljanju imovinom investicionog fonda zbog čega je investicionom fondu nastala ili je mogla nastati veća šteta,

ž) društvo za upravljanje učestalo krši pravila o ulaganjima, odnosno o upravljanju imovinom investicionog fonda,

z) je društvo za upravljanje za sticanje dozvole navelo neistinite podatke, i) društvo za upravljanje ne ispunjava tehničke, organizacione, kadrovske ili druge uslove za

obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima, j) društvo za upravljanje sprečava provođenje nadzora nad njegovim poslovanjem.

(2) Komisija može u slučaju iz t. e) do j) stava 1. ovog člana, oduzeti dozvolu društvu za upravljanje za obavljanje poslova upravljanja samo određenih vrsta investicionih fondova, ako kršenja proizlaze iz upravljanja tim vrstama fondova.

(3) Kada Komisija utvrdi da postoji razlog za oduzimanje dozvole, može umjesto oduzimanja dozvole izreći društvu za upravljanje javnu opomenu, ako za to postoje olakšavajuće okolnosti.

(4) Dispozitiv odluke o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima Komisija objavljuje na svojoj internet stranici.

Član 228k.

(1) Odlukom o oduzimanju dozvole Komisija može odrediti da se oduzimanje dozvole neće izvršiti, ako društvo za upravljanje u periodu koji odredi Komisija, a koji ne može biti kraći od jedne ni duži od pet godina, ne počini novi prekršaj zbog kojeg je moguće oduzeti dozvolu.

(2) Kada Komisija izrekne uslovno oduzimanje dozvole, može odrediti da će oduzimanje dozvole biti izvršeno i ako društvo za upravljanje u određenom roku ne otkloni nepravilnosti zbog kojih je bilo izrečeno uslovno oduzimanje dozvole, odnosno ako društvo za upravljanje investicionom fondu ne nadoknadi štetu iz člana 228j. stav 1. tačka e) ovog zakona. Rok za ispunjenje tih obaveza određuje Komisija.

Član 228l.

Komisija će opozvati uslovno oduzimanje dozvole i oduzeti dozvolu ako društvo za upravljanje u uslovnom periodu počini novi prekršaj zbog kojeg je moguće oduzeti dozvolu, odnosno ako ne ispuni dodatne uslove iz člana 228k. stav 2. ovog zakona.

Član 228lj.

Odredbe poglavlja XII ovog zakona shodno se primjenjuje i na nadzor nad depozitarima investicionih fondova.".

Page 42: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

Član 70.

Član 232. mijenja se i glasi:

„(1) Novčanom kaznom u iznosu 50.000,00 do 200.000,00 KM kazniće se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1) vrši statusne promjene, a da prethodno za to nije dobilo dozvolu Komisije (član 19. stav 3. ovog zakona),

2) stekne poslovni udio ili druga prava u društvu lica ili drugom pravnom licu na osnovu kojih bi neograničeno odgovaralo za obaveze tog društva (član 20. stav 3. ovog zakona),

3) ne održava novčani dio osnovnog kapitala u skladu sa članom 22. st. 3. i 4. ovog zakona, a ne radi se o slučaju iz stava 5. istog člana,

4) započne obavljati djelatnosti vezane za upravljanje investicionim fondovima bez dozvole ili prije dobijanja dozvole Komisije (čl. 28. i 29. ovog zakona),

5) ne poštuje proceduru i dužnosti vezane uz poslovanje (član 30. ovog zakona), 6) ne obavijesti Komisiju o otvaranju poslovnice u državi članici (član 33. stav 1.), 7) ne obavijesti Komisiju o neposrednom obavljanju poslova u državi članici (član 34. stav

1.), 8) bez dozvole Komisije počne putem poslovnice obavljati poslove izvan država članica (član

36. stav 1. i 2.), 9) obavlja djelatnost i poslove koji su zabranjeni članom 47. stav 2. ovog zakona, 10) zaključuje poslove kupovine i prodaje, odnosno druge poslove koji su predmet ulaganja

investicionog fonda suprotno članu 47a. stav 1. ovog zakona, 11) troškove naknade u vezi osnivanja zatvorenog investicionog fonda zaračunava suprotno

odredbi člana 65. ovog zakona, 12) iz imovine zatvorenog investicionog fonda plaća troškove koji nisu navedeni u članu 66.

stav 1. ovog zakona, 13) pokazatelj ukupnih troškova fonda prelazi vrijednosti određene članom 68. ovog 14) zakona, 15) ulaže u imovinu izvan okvira određenih članom 78. ovog zakona, 16) ne poštuje ograničenja ulaganja određena članom 79. ovog zakona, a ne radi se o slučaju

iz čl. 81. i 84. ovog zakona, 17) ne uskladi prekoračenja ulaganja određena članom 79. ovog zakona u propisanom roku

(čl. 82., 83. i 84. ovog zakona), 18) naplaćuje naknade suprotno odredbama člana 94. ovog zakona, 19) knjiži troškove na teret otvorenog investicionog fonda koji nisu obuhvaćeni odredbom

člana 95. ovog zakona, 20) ukupni iznos svih troškova prelazi okvire određene članom 98. ovog zakona, 21) ulaže u imovinu izvan okvira određenih članom 100. ovog zakona, 22) ne poštuje ograničenja ulaganja određena članom 101. ovog zakona, 23) nudi akcije ili udjele u investicionom fondu prije nego što Komisija odobri prospekt

fonda (član 105.), 24) započne sa promotivnim aktivnostima, a nema odobrenje Komisije (član 115.), 25) postupi suprotno odredbi člana 118. ovog zakona, 26) postupi suprotno odredbi člana 119. ovog zakona, 27) postupi suprotno odredbi člana 120. ovog zakona,

Page 43: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

28) nudi udjele licima koja nisu kvalifikovani investitori (član 127. stav 2.), 29) naplati naknadu investitoru koja nije obuhvaćena članom 132. ovog zakona, 30) ulaže u imovinu izvan okvira određenih članom 136. ovog zakona, 31) ne poštuje ograničenja ulaganja određena članom 137. ovog zakona, a ne radi se o

slučaju iz člana 138. ovog zakona, 32) ne podnese prospekt na odobrenje u skladu sa odredbom člana 142. ovog zakona, 33) izmjene prospekta ne podnese na odobrenje u skladu sa odredbom člana 143. ovog

zakona, 34) ne ispunjava utvrđivanje vrijednosti imovine na način i u rokovima propisanim članom

150. ovog zakona, 35) vrši otkup udjela suprotno članu 159. ovog zakona, 36) osim ulazne i izlazne naknade naplati i druge naknade (član 162. ovog zakona), 37) ulaznu i izlaznu naknadu naplati suprotno članu 163. ovog zakona, 38) ne postupi u skladu sa članom 165. ovog zakona, 39) ne postupi u skladu sa članom 166. ovog zakona, 40) ne postupi u skladu sa članom 169. ovog zakona, 41) ne postupi u skladu sa članom 170. ovog zakona, 42) ne izvijesti vlasnika udjela o cijeni na njegov zahtjev (član 171. stav 2. ovog zakona), 43) ne dostavi izvještaje akcionarima i investitorima (član 172. ovog zakona), 44) ne dostavi izvještaje u skladu sa članom 173. ovog zakona, 45) ne dostavi izvještaje u skladu sa članom 174. ovog zakona, 46) izvještaji ne sadrže podatke u skladu sa članom 175. ovog zakona, 47) ne postupi u skladu sa članom 192. ovog zakona, 48) naplaćuje naknade suprotno članu 209. ovog zakona, 49) ulaže u imovinu izvan okvira određenih članom 212. ovog zakona, 50) ne poštuje ograničenja ulaganja i zaduživanja određena članom 213. ovog zakona, nudi

udjele u fondovima rizičnog kapitala prije nego što Komisija odobri prospekt fonda (član 217. stav 2.),

51) vodi javno promovisanje investicionog fonda rizičnog kapitala sa privatnom ponudom kojim upravlja (član 221.),

52) prikaz poslovanja investicionog fonda rizičnog kapitala ne sadrži rezultate poslovanja u skladu sa članom 223. ovog zakona,

53) ne podnosi izvještaje Komisiji u skladu sa članom 226. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 6.000,00 do 20.000,00 KM.".

Član 71.

Poslije člana 232. dodaju se novi čl. 232a, 232b. i 232v, koji glase:

„Član 232a.

(1) Novčanom kaznom u iznosu 10.000,00 do 45.000,00 KM kazniće se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1) ne obavještava Komisiju o licima koja posjeduju kvalifikovano učešće u skladu sa odredbom člana 22b. stav 7. ovog zakona,

Page 44: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

2) poslove iz člana 23. ovog zakona prenese na treće lice suprotno odredbama člana 24. ovog zakona,

3) izvršni direktori društva ne postupaju u skladu sa članom 27d. ovog zakona, 4) ne postupi u skladu sa članom 31b. ovog zakona, 5) ne postupi u skladu sa članom 31v. ovog zakona, 6) u periodu od tri mjeseca ne postupi u skladu sa odredbom člana 45. stav 3. ovog zakona, 7) ne obezbijedi da rizik likvidnosti i proces upravljanja rizikom likvidnosti bude

objelodanjen investitorima (član 159a. stav 4. ovog zakona).

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom o licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

Član 232b.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 KM kazniće se za prekršaj društvo za upravljanje ako ne obavijesti depozitara o licima povezanim s društvom u skladu sa članom 47a. stav 3. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 3. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

2.2. Prekršaji članova upravnog odbora društva za upravljanje i izvršnih direktora

Član 232v.

Novčanom kaznom u iznosu 1.000,00 do 10.000,00 KM kazniće se za prekršaj: a) član upravnog odbora društva ako ne obavještava Komisiju u skladu sa članom 27g. stav 3.

ovog zakona, b) izvršni direktor društva za upravljanje ako ne obavještava Komisiju i upravni odbor društva

za upravljanje u skladu sa članom 27z. stav 2. ovog zakona.".

T. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. i 2.6. u nazivima čl. 233, 234, 235, 236. i 237. postaju t. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. i 2.7.

Član 72.

Član 233. mijenja se i glasi:

„(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 45.000,00 KM kazniće se za prekršaj banka depozitar ako:

a) ne vodi imovinu investicionih fondova u skladu sa članom 51. ovog zakona, b) ne obavlja jedan od poslova opisanih u članu 53. stav 1. ovog zakona, v) prestane obavljati poslove banke depozitara, a da o tome nije prethodno obavijestila

Komisiju (član 57. ovog zakona), g) ne pošalje obavještenje Komisiji u skladu sa članom 58. ovog zakona, d) ne postupi u skladu sa članom 59. ovog zakona.

Page 45: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM.

Član 73.

Poslije člana 233. dodaje se novi član 233a, koji glasi:

„Član 233a.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 KM kazniće se za prekršaj banka depozitar ako društvo za upravljanje ne obavijesti o licima povezanim s depozitarom u skladu sa članom 47a. stav 2. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 3. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 5.000,00 KM.".

Član 74.

Poslije člana 235. dodaje se novi član 235a, koji glasi:

„Član 235a.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 10.000,00 KM kazniće se za prekršaj revizor društva za upravljanje, odnosno investicionog fonda ako ne obaviještava Komisiju u skladu sa članom 31a. st. 1. do 4. ovog zakona.

(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 KM.".

Član 75.

Ispred člana 238. dodaje se podnaslov 2.8. koji glasi:

„2.8. Zastarjelost

U članu 238. na početku stava dodaje se broj: „(1)", a poslije stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

„(2) Zastarjelost se prekida svakom radnjom nadležnog organa za postupak, preduzetom radi gonjenja učinioca prekršaja.

(3) Svakim prekidom zastarijevanje počinje ponovo da teče, ali bez obzira na prekide, zastarjelost u svakom slučaju nestaje kada protekne šest godina od dana kada je prekršaj počinjen.".

Page 46: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

1. Usklađivanje društva za upravljanje

Član 76.

(1) Društva za upravljanje moraju da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Društvo za upravljanje obavezno je da u roku iz stava 1. ovog člana dostavi Komisiji izvještaj o usklađivanju i priloži dokaze o usklađivanju.

(3) Ako društvo za upravljanje postupi suprotno st. 1. i 2. ovog člana Komisija može da privremeno zabrani obavljanje poslova upravljanja investicionim fondovima, odnosno oduzeti dozvolu za obavljanje poslova upravanja investicionim fondovima.

Član 77.

Smatra se da lica koja su do dana stupanja na snagu ovog zakona dobila saglasnost za obavljanje funkcije člana upravnog odbora ili izvršnog direktora društva za upravljanje, imaju dozvolu za obavljanje funkcije člana upravnog odbora, odnosno izvršnog direktora.

2. Kvalifikovani udjeli u društvu za upravljanje

Član 78.

(1) Društvo za upravljanje obavezno je da u roku od petnaest dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dostavi Komisiji obavještenje o licima koja imaju kvalifikovano učešće u društvu i visini njihovih udjela.

(2) Uz obavještenje iz stava 1. ovog člana mora se priložiti izvod iz sudskog registra, ako je društvo organizovano kao društvo sa ograničenom odgovornošću, odnosno izvještaj iz knjige akcionara, ako je organizovano kao akcionarsko društvo.

3. Usklađivanje zatvorenih investicionih fondova

Član 79.

Društva za upravljanje obavezna su da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona dostave Komisiji zahtjev za davanje dozvole za vršenje funkcije članova nadzornog odbora zatvorenih investicionih fondova kojim upravljaju sa odgovarajućim dokazima iz kojih je vidljivo da članovi nadzornog odbora ispunjavaju uslove iz člana 69. st. 4. i 5. ovog zakona.

Član 80.

(1) Društvo za upravljanje koje na dan stupanja na snagu ovog zakona upravlja zatvorenim investicionim fondom koji je nastao transformacijom privatizacionog investicionog fonda u zatvoreni investicioni fond, mora da počne sa usklađivanjem poslovanja, ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima, te najkasnije u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona u cjelosti uskladi ulaganja i izloženost prema pojedinim licima sa odredbama ovog zakona, s tim da

Page 47: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

dio imovine koji ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom izdvoji u najmanje jedan otvoreni fond.

(2) Društvo za upravljanje obavezno je da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona dostavi Komisiji plan sprovođenja aktivnosti iz stava 1. ovog člana.

(3) Društvo za upravljanje mora u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona podnijeti Komisiji zahtjev za utvrđivanje usklađenosti poslovanja zatvorenog investicionog fonda sa odredbama ovog zakona.

(4) Uz zahtjev iz stava 3. ovog člana društvo za upravljanje obavezno je da priloži izvještaj depozitara o usklađenosti ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima, u kojem moraju detaljno biti opisane moguće neusklađenosti i mišljenje revizora o usklađenosti ulaganja i izloženosti prema pojedinim licima sa odredbama ovog zakona koje se odnose na zatvorene investicione fondove.

(5) Ako Komisija iz izvještaja iz stava 4. ovog člana i ostalih podataka i dokumenata utvrdi da je društvo za upravljanje uskladilo poslovanje zatvorenog investicionog fonda sa odredbama ovog zakona, donijeće odluku kojom potvrđuje da je usklađivanje izvršeno.

(6) Ako društvo za upravljanje u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona ne podnese zahtjev za utvrđivanje usklađenosti iz stava 1. ovog člana, odnosno ako Komisija taj zahtjev odbije, Komisija će društvu za upravljanje naložiti otklanjanje nepravilnosti i odrediti dodatni rok koji ne smije biti kraći od 15 dana ni duži od dva mjeseca radi ispunjenja obaveza iz st. 1. do 4. ovog člana.

(7) Ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu sa nalogom o otklanjanju nepravilnosti iz stava 6. ovog člana, nastupa razlog za oduzimanje dozvole društvu za upravljanje za obavljanje poslova upravljanja investicionim fondom.

(8) U slučaju iz stava 7. ovog člana vrši se prinudni prenos zatvorenog investicionog fonda na upravljanje drugom društvu za upravljanje. Ukoliko to nije moguće, društvo za upravljanje obavezno je da pokrene postupak likvidacije zatvorenog investicionog fonda u skladu sa poglavljem IX ovog zakona.

(9) Zatvoreni investicioni fond iz ovog člana mora se najkasnije u roku od dvije godine od dana prijema rješenja o usklađenosti iz stava 5. ovog člana preoblikovati u otvoreni fond.

(10) Ako društvo za upravljanje ne izvrši sve aktivnosti potrebne za preoblikovanje zatvorenog investicionog fonda u otvoreni fond, te aktivnosti mora provesti depozitar u ime i za račun zatvorenog investicionog fonda.

(11) Ako depozitar ne postupi u skladu sa stavom 10. ovog člana, depozitar je obavezan da pokrene postupak likvidacije fonda.

(12) Izuzetno od stava 9. ovog člana zatvoreni investicioni fond se ne mora preoblikovati u otvoreni investicioni fond ako akcionari zatvorenog investicionog fonda na skupštini akcionara % većinom od ukupnog broja akcija donese odluku da se zatvoreni investicioni fond ne preoblikuje u otvoreni investicioni fond.

(13) Na preoblikovanje zatvorenog investicionog fonda iz stava 1. ovog člana u otvoreni investicioni fond primjenjuje se član 180b. ovog zakona.

Page 48: ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM … zakona... · 2012-11-30 · ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA Član 1. U Zakonu o investicionim

(14) Na zatvoreni investicioni fond iz stava 1. ovog člana ne primjenjuju se odredbe o povećanju osnovnog kapitala iz člana 64a. st. 1. i 2. ovog zakona.

(15) Društvo za upravljanje dužno je da udjele otvorenih fondova nastalih preoblikovanjem iz st. 1. i 9. ovog člana uvrsti na berzu ili drugo uređeno javno tržište.

(16) Izuzetno od člana 159. stav 6. Zakona, društvo za upravljanje može za otvoreni investicioni fond koji je nastao preoblikovanjem u skladu sa odredbama ovog člana u prvoj godini nakon preoblikovanja utvrditi drugačiju dinamiku otkupa udjela, ali najmanje dva puta godišnje.

Član 81.

(1) Komisija može da produži rok iz člana 80. stav 3. ovog zakona u slučaju poremećaja na tržištu i drugim okolnostima na osnovu kriterijuma propisanih aktima Komisije.Komisija će uskladiti svoje opšte akte sa ovim zakonom u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(2) Komisija će donijeti opšte akte kojima uređuje postupak i bliže uslove za reorganizaciju investicionih fondova u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 83.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske".