Zakon o gospodarskih dru¥¾bah (ZGD-1) (neuradno pre¤†i¥Œ¤†eno ZAKON O GOSPODARSKIH DRU¥½BAH (ZGD-1)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zakon o gospodarskih dru¥¾bah (ZGD-1) (neuradno...

 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (neuradno prečiščeno besedilo)

 • © Urad ni list Re pub li ke Slo ve ni je, 2016. Vse pra vi ce pri dr ža ne. Brez pi sne ga do vo lje nja za lož ni ka je pre po ve da no re pro du ci ra nje, di stri bui ra nje, jav na priob­ či tev, pre de la va ali dru ga upo ra ba te ga av tor ske ga de la ali nje go vih de lov v ka kr šnem ko li ob se gu ali po stop ku, vključ no s fo to ko pi ra njem, ti ska njem ali shra ni tvi jo v elek tron ski ob li ki. Ta ko rav na nje je, ra zen v pri me rih iz 46. do 57. čle na Za ko na o av tor ski in so rod nih pra vi cah, kr ši tev av tor ske pra vi ce.

  CIP ­ Kataložni zapis o publikaciji  Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana  347.72(497.4)(094.5)  SLOVENIJA. Zakoni itd.  Zakon o gospodarskih družbah (ZGD­1) : (neuradno prečiščeno besedilo) / z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom Klemna Podobnika. ­ 1. natis. ­ Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 2016. ­ (Zbirka predpisov / Uradni list Republike Slovenije)  ISBN 978­961­204­593­7  283563008 

 • ZAKON O GOSPODARSKIH

  DRUŽBAH (ZGD-1)

  (neuradno prečiščeno besedilo)

  z uvodnimi pojasnili in stvarnim kazalom

  prof. dr. Klemna Podobnika

  LJUBLJANA 2016

  URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

 • 5

  Uvodna pojasnila k noveli ZGD-1I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Uvodno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Omejitev pravice ustanavljanja gospodarskih družb . . . . . . . . . 34 Podjetnik posameznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Družba z neomejeno odgovornostjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Delnice v nematerializirani obliki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Korporacijsko upravljanje – odgovornost, business judgment rule, zavarovanje odgovornosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora delniških družb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Zastaralni roki za zahtevke iz 263. člena zakona . . . . . . . . . . . 45 Revizijska komisija nadzornega sveta in neodvisni člani nadzornega sveta ter neizvršni člani upravnega odbora . . . . . 47 Pristojnosti nadzornega sveta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 Notranja revizija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Spremenjene procesne predpostavke – sprememba ZNVP . . . . . 59 Določanje cene novoizdanih delnic prek bookbuildinga . . . . . . . 60 Prenehanje delniške družbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Družba z omejeno odgovornostjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 Koncernske povezave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Podjetniške pogodbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Dejanski koncern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Dolžnosti razkritja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Vključitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Kazenske določbe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

  VSEBINA

 • 6

  ZAKON O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 65­3036/09 – ZGD­1­UPB3, 33­1587/11 – ZGD­1D, 91­3912/11 – ZGD­1E, 100­4260/11 – sklep US, 32­1401/12 – ZGD­1F, 57­2405/12 – ZGD­1G, 44­1696 – odločba US, 82­3035/13 – ZGD­1H, 55­2281/15 – ZGD­1I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

  I. DEL: SKUPNE DOLOČBE (1. do 70.b člen) . . . . . . . . . . . . . . . 80

  Prvo poglavje: SPLOŠNO (1. do 11. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Vsebina zakona (1. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Prenos direktiv in izvajanje uredb Evropske unije (2. člen) . . . . . 80 Pojmi (3. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Pravna osebnost (4. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pridobitev lastnosti pravne osebe (5. člen) . . . . . . . . . . . . . . 85 Dejavnost (6. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Odgovornost za obveznosti (7. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Spregled pravne osebnosti (8. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Veljavnost določb tega dela zakona (9. člen) . . . . . . . . . . . . . 87 Poslovodstvo (10. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Omejitve ustanavljanja družb in podjetnikov ter pridobitve

  statusa družbenika (10.a člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Objava podatkov in sporočil družbe, uporaba jezika (11. člen) . . . 91

  Drugo poglavje: FIRMA (12. do 28. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Pojem firme (12. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Dodatne sestavine (13. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Imena tujih držav (14. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Uporaba besede Slovenija in oznak države in samoupravnih

  lokalnih skupnosti (15. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Ime in priimek osebe (16. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Nedovoljene sestavine (17. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Izbris sestavine firme (18. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Uporaba firme (19. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Jezik firme (20. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Načelo izključnosti (21. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Nameravana firma (22. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Varstvo firme (23. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Prenos firme (24. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Prenehanje družbeništva v družbi (25. člen) . . . . . . . . . . . . . 96 Izbris imena ali priimka nekdanjega družbenika (26. člen) . . . . . 96 Firma družbe (27. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Firma družbe, katere družbenik je druga družba (28. člen) . . . . . 97

 • 7

  Tretje poglavje: SEDEŽ (29. do 31. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Pojem (29. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Določitev sedeža (30. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Podružnice (31. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

  Četrto poglavje: ZASTOPANJE (32. do 38.a člen) . . . . . . . . . . . . . 98 Zastopanje družbe (32. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Prokura (33. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Skupna prokura (34. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Obseg prokure (35. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Prenehanje prokure (36. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Prenos prokure (37. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Vpis prokure (38. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Odprava nasprotja interesov (38.a člen) . . . . . . . . . . . . . . . . 99

  Peto poglavje: POSLOVNA SKRIVNOST IN PREPOVED KONKURENCE (39. do 42. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

  Pojem poslovne skrivnosti (39. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Varstvo poslovne skrivnosti (40. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Prepoved konkurence (41. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Kršitev prepovedi konkurence (42. člen) . . . . . . . . . . . . . . . 103

  Šesto poglavje: REGISTER (43. do 49. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Predmet vpisa (43. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Register (44. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Obveščanje o registrskih podatkih (45. člen) . . . . . . . . . . . . . 104 Prijava vpisa premoženjskega vložka v register (45.a člen) . . . . . 104 Upravičenci za prijavo (46. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Prijava za prvi vpis v register (47. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Prijava spremembe za vpis v register (48. člen) . . . . . . . . . . . . 105

  Sedmo poglavje: POSTOPEK V NEPRAVDNIH ZADEVAH (50. do 52. člen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

  Zadeve, o katerih sodišče odloča v nepravdnem postopku (50. člen) . . . . . . .