of 16 /16
Zaključci vanjskoga vrednovanja eksperimentalne provedbe novih strukovnih kurikuluma pogled u budućnost Maja Jukić, dipl. ing. el. ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Promocija publikacije „Novi horizonti strukovnoga obrazovanja” Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

Zaključci vanjskoga vrednovanja - ncvvo.hrci... · Preporuke (1) Na osnovi vanjskoga vrednovanja Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predlaže primjenu za sve nove

 • Author
  vokiet

 • View
  221

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zaključci vanjskoga vrednovanja - ncvvo.hrci... · Preporuke (1) Na osnovi vanjskoga vrednovanja...

 • Zakljuci vanjskoga vrednovanja

  eksperimentalne provedbe

  novih strukovnih kurikuluma

  pogled u budunost

  Maja Juki, dipl. ing. el.

  ravnateljica Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja

  Promocija publikacije

  Novi horizonti strukovnoga obrazovanja

  Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Preporuke (1)

  Na osnovi vanjskoga vrednovanja Nacionalni centar

  za vanjsko vrednovanje obrazovanja predlae

  primjenu za sve nove strukovne kurikulume i

  ukidanje dosadanjih planova i programa, ako

  su za istu kvalifikaciju/zanimanje postojali do

  sada.

  Za sve kurikulume predloene su sadrajne i tehnike

  dorade.

  Za 19 kurikuluma predloena je trajna primjena (od

  kolske godine 2017./2018. to je zakonski regulirano).

  Za ostale kurikulume iskazana je potreba znaajnije

  dorade.

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Preporuke (2)

  osigurati literaturu i podrku nastavnicima pri

  pronalaenju relevantne i aktualne strune literature u

  svim medijima

  zbog nedostatne literature za uenike i nastavnike

  osigurati vie metodikih i didaktikih edukacija kao i

  specijaliziranih edukacija za nastavnike u odreenoj

  struci

  zbog nedovoljne zastupljenosti suvremenih metoda i nemogunosti

  praenja promjena u tehnologiji i stvarnome svijetu rada

  osigurati za uenike vie praktine nastave i uenja

  radom, gdje god je to mogue i izvan kole

  zbog nedovoljne zastupljenosti praktine nastave i uenja radom

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Preporuke (3)

  prije dopusnice za izvedbu obrazovanja za odreenu

  kvalifikaciju provjeriti i potvrditi da su osigurani materijalni

  i ljudski resursi u skladu s propisanim za svaku od njih

  zbog dosadanjega stanja s prevelikim brojem izdanih dopusnica

  iako propisani uvjeti nisu provjereni niti osigurani

  osigurati racionalnu i uinkovitu mreu obrazovnih

  ustanova u dogovoru s osnivaima koja e biti usklaena

  s potrebama na tritu rada na podruju Republike

  Hrvatske

  zbog trenutne situacije kada je ta mrea potpuno neuinkovita i

  neracionalna

  osigurati dostizanje jednake kvalitete obrazovanja za

  odreenu kvalifikaciju na teritoriju Republike Hrvatske

  zbog trenutne situacije kada o potrebnoj razini kvalitete dostignua

  uenika odluuje svaki nastavnik za sebe

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Kako Nacionalni centar za vanjsko

  vrednovanje obrazovanja moe pridonijeti

  ostvarivanju kljunih ciljeva

  u strukovnome obrazovanju, predvienog

  Europskim stratekim okvirom za obrazovanje

  i osposobljavanje

  i Strategijom obrazovanja, znanosti i

  tehnologije?

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Strateki EU okvir

  Kljuni ciljevi Europskoga stratekog okvira za

  obrazovanje i osposobljavanje 2020. jesu unapreenje

  kvalitete obrazovanja i uinkovito ulaganje sredstava u

  obrazovanje.

  Centar je svjestan svoje uloge i odgovornosti u

  suradnji sa svim dionicima u sustavu za razvoj

  cjelovitoga sustava kvalitete u predtercijarnome

  obrazovanju RH, ukljuujui i strukovno obrazovanje.

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Strategija obrazovanja,

  znanosti i tehnologije

  Strukovno obrazovanje predstavlja vrlo vanusastavnicu sustava odgoja i obrazovanja u koju je

  ukljuena veina uenika na srednjokolskoj razini. (...)

  Veina programa strukovnog obrazovanja tijekom

  posljednjih dvaju desetljea nije doivjela znatnije

  promjene te trenutno vaei programi ne odraavaju

  razvoj tehnologija i trendova u struci i nisu nuno odraz

  potreba trita rada i gospodarstva (2014)

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Strategija Centra Operativni plan Program rada

  (permanentno praenje realizacije aktivnosti)

  Strateki razvoj centra

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Temeljne djelatnosti Centra

  razvoj cjelovitoga sustava osiguranja kvalitete u

  obrazovanju i njegova promidba

  praenje i vanjsko vrednovanje obrazovanja u skladu s

  novim kurikulumima

  nacionalna i meunarodna ispitivanja vanjsko

  vrednovanje ishoda uenja i uvoenje e-ispitivanja

  baze podataka Centra, poticanje na njihovo koritenje i

  provedbu razliitih analiza na osnovi njih

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Cjeloviti sustav vanjskoga vrednovanja obrazovanja

  Cjelovit sustav vanjskoga vrednovanja obrazovanja obuhvaa:

  vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova

  vanjsko vrednovanje svih sastavnica kurikuluma

  vanjsko vrednovanje ishoda uenja

  licenciranje nastavnika, strunih suradnika i ravnatelja

  certificiranje kvalifikacija

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Prijedlozi dugoronih

  prioritetnih projekata Centra Prioritetni projekti Centra (cca 50 mil. HRK):

  1. Rrazvoj cjelovitoga nacionalnog sustava vanjskoga vrednovanja

  ishoda uenja - banke zadataka (19.624.825,50 HRK)

  2. vanjsko vrednovanje odgojno-obrazovnih ustanova (12.332.342,50

  HRK)

  3. licenciranje ravnatelja vrtia, kola i akih domova (7.571.871,00 HRK)

  4. certificiranje strukovnih kvalifikacija u strukovnome obrazovanju i

  osposobljavanju (11.400.000,00 HRK)

  izraeni prijedlozi modela licenciranja ravnatelja, vanjskoga

  vrednovanja odgojno-obrazovnih ustanova i certificiranja strukovnih

  kvalifikacija

  obavljene pripremne aktivnosti za razradu prijave navedenih projekata

  kako bi bili financirani iz ESF-a

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Vanjsko vrednovanje

  odgojno-obrazovnih ustanova

  preduvjet uspjenoga vanjskog vrednovanja je

  samovrednovanje kole

  Ciljevi:

  odreivanje i promoviranje kvalitete prema definiranim

  kriterijima

  planiranje mree ustanova za strukovno obrazovanje i

  osposobljavanje

  povratna informacija o objektivnosti samovrednovanja

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Ispitna tehnologija

  Proces izrade zadataka i testova je specifino podruje

  rada koje zahtijeva kompetencije strunjaka i primjenu

  dostignua struke u podruju ispitne tehnologije.

  Centar je osposobljen za izradu i implementaciju

  instrumenata za vanjsko vrednovanje ishoda uenja

  poput banke zadataka za sve vrste ispita po pravilima i u

  skladu s posljednjim trendovima struke u stvaranju

  zadataka i ispita, ukljuujui e-ispitivanje.

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Certificiranje strukovnih kvalifikacija

  Osnovni ciljevi:

  osiguravanje kvalitete sustava strukovnoga obrazovanja

  ujednaavanje razine dostignua za svaku pojedinu

  kvalifikaciju

  vanjsko vrednovanje izlaznih kompetencija

  izraen je prijedlog Opega modela za certificiranje

  strukovnih kvalifikacija kojim su definirane

  uloge institucija i dionika

  postupak prijave

  postupak certificiranja

  izrada i provedba teorijskih i praktinih ispita za est

  kvalifikacija u idue etiri godine

  do sada izraen ispit iz zdravstvene njege za program

  medicinska sestra ope njege / medicinski tehniar ope njege

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Kontinuirano praenje i vanjsko vrednovanje

  provedbe novih strukovnih kurikuluma

  Nadamo se da emo zajedniki i u

  suradnji sa svim partnerskim

  institucijama i mi i dalje doprinositi

  kvaliteti strukovnoga obrazovanja i

  njegovome temeljnom cilju

  dostizanju strukovnih kvalifikacija

  Promocija publikacije Novi horizonti strukovnoga obrazovanja Novinarski dom 25. listopada 2017. godine

 • Budite promjena koju elite vidjeti u svijetu.

  Naa velianstvenost nije tolika u tome da popravimo svijet

  kolika je u naoj sposobnosti da promijenimo sebe.

  Mahatma Gandhi

  Hvala na pozornosti!

  [email protected]

  mailto:[email protected]