Základy VBA - Školení, tvorba webových stránek, SEO ?· Skripta ke školení Základy VBA vypracoval:…

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • Skripta ke kolen

  Zklady VBA

  vypracoval: Tom Herout

  e-mail: herout@helpmark.cz

  tel: 739 719 548

  2016

  mailto:herout@helpmark.cz

 • HelpMark www.helpmark.cz |email: herout@helpmark.cz | tel.: 739 719 548

  2016 Tom Herout 1

  Obsah

  TROCHA TEORIE VBA ..........................................................................................................................2

  ZPSOB ZPISU VE VBA ........................................................................................................................2 CO JE TO FUNKCE .................................................................................................................................2 CO JE TO PROCEDURA ...........................................................................................................................2

  ZKLADN STAVEBN KAMENY VBA ....................................................................................................3

  PROMNN ........................................................................................................................................3 POLE .................................................................................................................................................4 KIOVATKY (PODMNKY) ......................................................................................................................4

  IF .................................................................................................................................................4 IIf .................................................................................................................................................5 Select Case ...................................................................................................................................5

  CYKLY................................................................................................................................................5

  For ...............................................................................................................................................5 For Each .......................................................................................................................................6

  OPERACE S VBA ..................................................................................................................................7

  NATN HODNOT Z TABULEK A VKLDNO DO TABULEK .............................................................................7

  MsgBox ........................................................................................................................................7 Range(AdresaBunky) ....................................................................................................................7

  SLEDOVN UDLOST ...........................................................................................................................7

 • HelpMark www.helpmark.cz |email: herout@helpmark.cz | tel.: 739 719 548

  2016 Tom Herout 2

  Trocha teorie VBA Zkratka VBA znamen Visual Basic for Application.

  Vtinou se pouv k:

  1. Opakovn stle stejnch operac, kdy se d pi prvn operaci spustit nahrvn makra, a toto makro pomoc jazyka VBA zaznamenv operace. Kdykoli se pak d spustit a provede tot

  2. Pro prci s formuli, kdy uivatel me data vkldat do formule a a formul vytvo strukturu dat

  3. Za elem automatick tvorby graf 4. Prce se soubory 5. K vytven vlastnch funkc nad rmec funkc, kter jsou v Excelu integrovny

  Zpsob zpisu ve VBA

  1. VBA nerozliuje velikost psmen 2. Pkaz se ukonuje tm, e zanete pst na nov dek (ne stednkem). V ppad, e si

  budete chtt kd zpehlednit zalomenm na nov dek, muste pout podtrtko 3. Pouv tzv. tekovou notaci. Pedstavte si ji jako: cesko.praha

  Co je to funkce

  Funkce je kus obalenho kdu, ktermu dme nzev. Dky tomu nzvu ji meme opakovan pouvat kdykoli to budeme potebovat. Bude stait tu funkci jen zavolat a sdlit j, co po n chceme. Tomu pedvn informac obsahujc to, co po funkci chceme, se odborn k argumenty. Pi voln funkce se argumenty zapisuj do zvorek. Nkter funkce mohou pebrat vce argument. Jeden argument od druhho se uvnit zvorek oddluje pomoc stednk.

  Funkce nm vrac njakou hodnotu. Teba slo, zda je to pravda apod.

  Ukzka zavoln funkce:

  =NAZEVFUNKCE(argument-jedna; argument-dva; )

  Ukzka vytvoen funkce:

  Function NazevFunkce(argument)

  njak kd

  End Function

  Co je to procedura

  Je to tak obalen kd, kter se spust, kdy ho potebujeme, ale nevrac dnou hodnotu.

  Ukzka zpisu procedury:

  Sub Nazev()

  njak kd

  End Sub

 • HelpMark www.helpmark.cz |email: herout@helpmark.cz | tel.: 739 719 548

  2016 Tom Herout 3

  Zkladn stavebn kameny VBA

  Promnn

  Promnn se pouvaj vdy, pokud m kd pracovat s njakmi daty (teba sli) vloenmi uivatele. Pouvaj se v praxi i k mnoha dalm vcem. Napklad ke zpehlednn kdu. U VBA je teba nejprve urit druh promnn, ne ji v relu pouijete.

  Pklad:

  Dim NazevPromenne As Integer

  NazevPromenne = 1

  Platnost promnn

  Nzev Popis

  Dim Plat jen doasn po dobu, kdy se vykonv kd procedury

  Private Doasn, ale je vidt ve vce procedurch v jednom modulu

  Public Zachov si platnost i po skonen operac

  Static Je nemnn (kdy k n nco pitete, tak zstane stejn)

  Datov typy

  Nzev Popis

  Integer Men sla od -32 768 do 32 767

  Long Vt sla od -2 147 483 648 do 2 147 483 647

  Single Desetinn msta 6 mst (nap. 0,654321)

  Double Desetinn msta 12 mst

  Decimal Desetinn msta 28 mst

  Date Datum nap. 1. 1. 2001

  String Textov etzec

  Boolean Pravdivostn (pravda / nepravda)

  Variant Ostatn promnn, teba Error

 • HelpMark www.helpmark.cz |email: herout@helpmark.cz | tel.: 739 719 548

  2016 Tom Herout 4

  Pole

  Pole jsou nco podobnho, jako promnn. Rozdl je v tom, e v jednom poli me bt vce promnnch. Kad z promnnch uvnit pole m sv slo (index). Pozor, sla zanaj nulou. Tedy nap:

  Dim Pole(3) As Variant

  Pole(0) = "Mu"

  Pole(1) = "ena"

  Pole(2) = "neureno"

  MsgBox Pole(0) & " " & Pole(1) & " " & Pole(2)

  Kiovatky (podmnky)

  IF

  U nzev napovd, e se jedn o podmnku. Pokud je podmnka splnna (je pravda), tak se vykon kd umstn v podmnce. Pklad zpisu:

  If x > 0 Then

  MsgBox x "> 0"

  End If

  Me se stt ppad, kdy budeme chtt nco vykonat i v ppad, kdy podmnka platn nebude. K tomu nm slou Else. Pklad:

  If x > 0 Then

  MsgBox x "> 0"

  Else

  MsgBox x "< nebo = 0"

  End If

  Meme tak chtt ovit vce ne jen jednu podmnku. Pak pouijeme ElseIf.

  If x > 0 Then

  MsgBox x "> 0"

  ElseIf x = 0

  MsgBox x " = 0"

  Else

  MsgBox x "< 0"

  End If

  Opertory pouvan u podmnek

  Opertor Popis

  > x vt ne y

  < x men ne y

  >= x vt nebo rovno ne y

 • HelpMark www.helpmark.cz |email: herout@helpmark.cz | tel.: 739 719 548

  2016 Tom Herout 5

  x nerovn se y

  Like Porovnn etzc

  Is Porovnn promnnch odkazujc na objekty

  And Spojen podmnek, nap.: x > 0 And x < 100

  Or Bu jedno, nebo druh x > 0 Or x < 0

  IIf

  V jdru tot, co If, ale jednodu zpis. Ukzka:

  vstup = MsgBox("Chcete vstoupit?", vbYesNo, "Vstup")

  MsgBox (iif(vstup = vbYes, "Vtejte a pokraujte", "Nashledanou"))

  Select Case

  Pouv se ve stejnch situacch, jako If a Elseif. Jeho pouit je tam, kde je kiovatka s mnoha odbokami.

  Select Case promenna

  Case pondl

  MsgBox ("pondl")

  Case ter

  MsgBox ("ter ")

  Case steda

  MsgBox ("steda ")

  End Select

  Cykly

  Cykly provdj njak kd tak dlouho, dokud je to poteba. Pokud nap. chceme vypsat cel pole (vce promnnch pod jednm nzvem), meme pout cyklus.

  For

  Zde pklad:

  Dim Pole(3) As Variant

  Pole(0) = "Mu"

  Pole(1) = "ena"

  Pole(2) = "neureno"

  Dim i As Integer

  Dim ii As Integer

  Dim bunka As Variant

  ii = 1

  For i = 0 To UBound(Pole)

  bunka = "A" & ii

  Range(bunka) = Pole(i)

  ii = ii + 1

  Next i

 • HelpMark www.helpmark.cz |email: herout@helpmark.cz | tel.: 739 719 548

  2016 Tom Herout 6

  Popis pkladu: 1. dek vytv pole pojmenovan jako Pole a definuje mu ti hodnoty 2. a 4. dek vytv hodnoty v polch 5. a 7. dek vytv promnn 8. dek definuje promnnou ii, kterou pouijeme pro vytven dynamickch adres bunk 9. dek otevr cyklus, stanovuje promnnou i na hodnotu 0 a za To, vype poet opakovn, kter

  nejprve zjiuje pes funkci UBound(Pole). 10. dek vytv promnnou bunka, kter se pi kadm cyklu bude mnit

  11. dek zajist, e se pi kadm cyklu zv promnn ii 12. dek ukonuje cyklus a vrac ho na 9. dek

  For Each

  Je pmo uren k prochzen pol. M krat zpis:

  Dim Bun_hod As String

  For Each Bun In ActiveSheet.Range("A1:A5")

  Bun_hod = Bun_hod & vbNewLine & Bun.Address & " - " & Bun.Value

  Next Bun

  MsgBox Bun_hod

 • HelpMark www.helpmark.cz |email: herout@helpmark.cz | tel.: 739 719 548

  2016 Tom Herout 7

  Operace s VBA

  Natn hodnot z tabulek a vkldno do tabulek

  VBA samozejm mus umt pracovat s tabulkami Excelu, jinak by to nedvalo smysl.

  MsgBox

  Oteve okno nad Excelem a vype do nj libovolnou hodnotu, kterou chcete.