Zajedniki europski sustav azila

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Zajedniki europski sustav azila

 • Unutarnji poslovi

  Zajedniki europski

  sustav azila

 • Europe Direct je usluga koja vam omoguuje pronai odgovore na pitanja o Europskoj uniji

  Besplatni telefonski broj (*):

  00 800 6 7 8 9 10 11(*) Informacije su besplatne, kao i veina poziva (mada neke

  mree, javne govornice ili hoteli mogu naplaivati pozive).

  Vie informacija o Europskoj uniji dostupno je na internetu (http://europa.eu).

  Podaci o katalogizaciji navedeni su na kraju ove publikacije.

  Luxembourg: Ured za publikacije Europske unije, 2014.

  ISBN 978-92-79-34631-6doi:10.2837/71039

  Europska unija, 2014.Umnoavanje je doputeno uz uvjet navoenja izvora.

  Printed in BelgiumTISKANO NA PAPIRU IZBIJELJENOM BEZ KLORA (ECF)

  http://europa.eu

 • 1

  Podruje zatite i solidarnosti za najranjivije

  Zajedniki europski sustav azila (CEAS) moj je glavni prioritet od poetka mandata i od prvog dana sudjelujem u istragama. Uspostava CEAS-a povijesni je trenutak ijem su ostvarenju drave lanice EU-a i Parlament teili od 1999.

  CEAS e osigurati jednostavniji pristup postupku azila onima koji trae zatitu, omoguiti donoenje potenijih, brih i kvalitetnijih odluka o azilu te da ljudi koji se boje progona ne budu vraeni ondje gdje im je ivot u opasnosti i dat e dostojanstvene i pristojne uvjete onima koji trae azil i onima kojima je u sklopu EU-a dodijeljena meunarodna zatita.

  Proli smo naporan put. Ali jo nismo stigli do kraja. Preostaje nam ulaganje velikih napora u provedbu naeg zakonodavstva i osiguranje dobrog i ujednaenog funkcioniranja tog zajednikog sustava. Tek emo tada imati podruje zatite i solidarnosti koje zasluuje svoj naziv postignue na koje moemo biti ponosni.

  Cecilia Malmstrm, povjerenica za unutarnje poslove

  Zajedniki europski sustav azila

  Azil i EUDirektiva o postupcima azilaDirektiva o uvjetima prihvataDirektiva o kvalifikacijiDublinska uredbaUredba o Eurodacu

 • 2

  ZAJEDNIKI EUROPSKI SUSTAV AZILA (CEAS)

  AZIL se odobrava osobama koje bjee od progona ili velike opasnosti.

  Postupak podnoenja zahtjeva za azil sada je slian u cijelom EU-u (Direktiva o postupcima azila).

  Podnositelji zahtjeva za azil dobivaju materijalne uvjete za prihvat, kao to su smjetaj i hrana (Direktiva o uvjetima prihvata).

  Ukidanje negativne prvostupanjske sudske odluke.

  S podnositeljem zahtjeva za azil razgovara slubenik koji poznaje pravo EU-a, uz pomo usmenog prevoditelja, kako bi utvrdio moe li on/ona dobiti status izbjeglice ili dodatnu

  zatitu (Direktiva o kvalifikaciji i Direktiva o postupcima azila).

  Uzimaju se otisci prstiju svakog podnositelja zahtjeva i alju u bazu podataka pod nazivom Eurodac (Uredba o Eurodacu). Ti podaci slue kao pomo za utvrivanje zemlje nadlene za postupak u vezi sa zahtjevom za azil (Dublinska uredba).

  Azil se ne odobrava podnositelju zahtjeva u prvom stupnju, ali u sluaju odbijenog zahtjeva mogue je podnijeti albu sudu.

  Potvrda negativne prvostupanjske sudske odluke, nakon ega se podnositelj zahtjeva moe vratiti u zemlju podrijetla ili tranzita.

  Dodjeljuje se status izbjeglice ili dodatne zatite na temelju kojeg osoba dobiva odreena prava, kao to je mogunost dobivanja dozvole boravka, pristup tritu rada i zdravstvenoj skrbi (Direktiva o kvalifikaciji).

 • 3

  DUNOST PRUANJA ZATITE

  Azilseodobravaosobamakojebjeeodprogonailivelikeopa-snosti. Azil je temeljno pravo i davanje azila meunarodna jeobvezau skladusaenevskomkonvencijomozatiti izbjeglicaiz1951.

  Upodrujuotvorenihgranicaislobodekretanja,moramoimatizajednikipristupaziluucijelomEU-u.

  Tokovi traitelja azila nisu stalni, niti su jednako rasporeenipoEU-u.Godine2001.,primjerice,bilo je425000zahtjevauEU-27,a2006.manjeod200000.U2012.zahtjevajebilovieod330000.

  Dobivanjeazilanesmijeovisitiosrei.DravelaniceEU-aimajuzajednikuodgovornostprihvaanjatraiteljaazilanadostojan-stvennainosiguravajuidasepremanjimapostupapravednoidasenjihovsluajispitanatemeljuujednaenihstandardakakobiishodbioslianbezobziranatogdjetraiteljpodnesezahtjev.

  EU KAO PODRUJE ZATITE

  EU jeod1999. radiona stvaranjuZajednikoga europskog sustavaazila(CEAS)inapoboljanjupostojeegazakonodavnogokvira.

  SadasudogovorenanovapravilaEU-akojimaseutvrujuzajednikivisokistandardiijaasuradnjakakobiseosiguralojednakopostupa-njeprematraiteljimaazilauotvorenomipravednomsustavubezobziranatogdjesupredalizahtjev.Ukratko:

  cilj je revidirane Direktive o postupcima aziladonoenjepravedni-jih,brihikvalitetnijihodlukaoazilu.Traiteljiazilasposebnimpotrebamadobitenunupotporudabiobjasnilisvojetvrdnje,aposebnojeuvedenaveazatitamaloljetnikabezpratnjeirtavamuenja;

  revidiranom Direktivom o uvjetima prihvata traiteljima aziladiljemEU-aosiguravasepostojanjehumanihmaterijalnihuvjetaza prihvat (kao to je smjetaj) i potpuno potivanje njihovihtemeljnihprava.Njomeseosiguravaidasepritvorprimjenjujekaomjerasamokadnemadrugogizbora.

  Revidiranom Direktivom o kvalifikaciji pojanjava se osnova zaodobravanjemeunarodnezatite, zbog ega eodlukeo azilubiti bolje. Zahvaljujui toj direktivi, korisnici meunarodnezatitedobiteboljipristuppravimaimjeramaintegracije.

  Revidiranom Dublinskom uredbomjaasezatitatraiteljaazilaupostupkuutvrivanjadraveodgovornezaispitivanjezahtjevazaazil ipojanjavajupravilakojimaseureujuodnosimeudra-vama.Tomseuredbomstvarasustavranogotkrivanjaproblemaunacionalnimsustavimaazilaiprihvataiproblemiserjeavajuukorijenuprijenegotoserazvijuustvarnekrize.

  Revidiranom Uredbom o Eurodacu policiji e se omoguitipristup bazi podatakaEU-a s otiscima prstiju traitelja azila ustrogoogranienimokolnostimaradisprjeavanja,otkrivanjailiistragenajteihkaznenihdjela,kaotosuubojstvoiliterorizam.

  AZIL I EU

 • 4

  Osobama koje bjee od progona i trae meunarodnu zatitu potrebno je osigurati jednake zatitne mjere traitelji azila moraju imati pristup pravednim i uinkovitim sustavima traenja azila.

  TO JE DIREKTIVA O POSTUPCIMA AZILA

  UDirektivi o postupcima azila (1) propisuju se pravila o postupkutraenjaazila,meuostalim,kakoseprijaviti,kakoeseprijavaispiti-vati,kakvuepomodobititraiteljazila,kakosealitiihoelialbaomoguitipredmetnojosobidaostanenaodreenomteritoriju,tosemoeuinitiakopodnositeljzahtjevapobjegneitosazahtjevimakojiseponavljaju.

  Prethodna direktiva predstavljala je najnii zajedniki nazivnikizmeu drava lanica. Pravila su esto bila previe neodreena, aodstupanja su dravama lanicama omoguavala da zadre vlastitapravila,akiakosuonabilaispodosnovnihdogovorenihstandarda.

  GLAVNA POSTIGNUA

  NovaDirektivaopostupkuazila(2)punojepreciznija.Njomeseute-meljujedosljedansustavkojiosiguravauinkovitijeipravednijedono-enjeodlukaoazilu te seomoguujeda svedravelanice zahtjeveispitujunatemeljuzajednikihstandardavisokekvalitete.

  Direktivomsepropisujujasnijapravilaotomekakozatraitiazil:potrebno je uspostaviti posebna rjeenja, primjerice na grani-cama,kakobiseosiguralodasvikojitoelemoguuinkovitoibrzozatraitiazil.

  Postupci e biti bri i uinkovitiji. Obino postupak traenjaazila nee trajati dulje od est mjeseci. Donositelji odluka bite osposobljeniji, a podnositeljima zahtjeva pruat e se ranijapomokakobisenjihovzahtjevmogaotoprijepotpunopreis-pitati.Timeseulaganjimaopenitoutedjetinovacjeretrai-

  (1) DirektivaVijea2005/85/EZod1.prosinca2005.ominimalnimnormamakoje seodnosenapostupkepriznavanja iukidanja statusa izbjeglicaudra-vamalanicama.

  (2) Direktiva2013/32/EUEuropskogparlamentaiVijeaod26.lipnja2013.ozajednikim postupcima za priznavanje i oduzimanjemeunarodne zatite(preinaena)(primjenjivood21.srpnja2015.).

  teljiazilamanjevremenaprovoditiudravnimprihvatnimcen-trima,abiteimanjekrivihodluka,patakoimanjeskupihalbi.

  Svatko kome treba posebna pomo primjerice zbog dobi,invalidnosti, bolesti, spolnog odreenja, ili traumatinog isku-stvadobiteodgovarajuupotporu,kaoidovoljnovremenadaobrazloisvojzahtjev.Nacionalnevlastiedjecibezpratnjedodijelitikvalificiranogpredstavnika.

  Predmetizakojepostojimalavjerojatnostdasuutemeljenimoguserjeavatiposebnimpostupcima(ubrzanipostupak ipostu-paknagranici).Postojejasnapravilaotomekadasetipostupcimoguprimjenjivatikakobiseizbjeglodaseutemeljenipredmetirjeavaju na takavnain. Premamaloljetnoj djeci bez pratnje irtvamamuenjapostupasenaposebannain.

  Pravilaoalbamapredsudovimapunosujasnijanegoprije.PravoEU-atrenutnojeneodreeno,anacionalnisustavinejameuvi-jek dovoljan pristup sudu. Zbog toga mnogi predmeti zavrepredSudomzaljudskapravauStrasbourgu,tojeskupoistvarapravnunesigurnost.Novapravilapotpunosuusklaena s ljud-skimpravimaitrebalabiumanjitipritisaknasuduStrasbourgu.

  Dravelanicebitespremnijerjeavatineprimjerenezahtjeve,posebno ponavljajue zahtjeve istih osoba. Netko kome nijepotrebna zatita nee vie vjenomoi izbjegavati deportacijustalnimpredavanjemnovihzahtjevazaazil.

  DIREKTIVA O POSTUPCIMA AZILA

 • 5

  Traiteljima azila koji ekaju odluku o svojem zahtjevu moraju biti osigurani neki osnovni uvjeti koji im jame dostojanstveni ivotni standard.

  TO JE DIREKTIVA O UVJETIMA PRIHVATA

  Direktivomouvjetimaprihvata (1)ureuje sepristupuvjetimapri-hvatazatraiteljeaziladokekajuispitivanjesvojegzahtjeva.Njomeseosiguravadapodnositelji zahtjeva imajupristup smjetaju,hrani,zdravstvenojnjeziizaposlenjutelijenikojipsiholokojpomoi.

  Uprolostisurazliiteprakseizmeudravalanicamogledovestidoneodgovarajuerazinematerijalnihuvjetaprihvatazatraiteljeazila.

  GLAVNA POSTIGNUA

  CiljjenoveDirektiveouvjetimaprihvata(2)osiguratiboljeiusklae-nijestandardezauvjeteprihvataucijelojUniji.

  Prvisuputdonesenazajednikapodrobnapravilaopitanjupri-tvora traiteljaazilaosiguravajui timepotpunopotivanjenji-hovihtemeljnihprava.Njomeseposebno:

  propisujeiscrpanpopisosnovazapritvorkojimaesesprije-itiarbitrarnapraksaprihvataiprihvatograniitinatokraemoguevrijeme,

  ograniavapritvorra