Click here to load reader

Zagrożenia ekologiczne

 • View
  46

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zagrożenia ekologiczne. Naszą Planetę trapi wiele problemów. Ocenia się , że każdego dnia ginie bezpowrotnie od 50 do 300 gatunków roślin i zwierząt. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Zagrożenia ekologiczne

 • Zagroenia ekologiczne

 • Nasz Planet trapi wiele problemw. Ocenia si , e kadego dnia ginie bezpowrotnie od 50 do 300 gatunkw rolin i zwierzt.

 • Najwaniejsz przyczyn wymierania gatunkw jest niszczenie ich naturalnych siedlisk spowodowane dziaalnoci czowieka i zwizanymi z tym zanieczyszczeniami powietrza, wd i gleby.

 • Problem zanieczyszczenia rodowiska ma charakter globalny

 • Zanieczyszczenia emitowane s przez:- ciepownie, - elektrownie,- przemys, - gospodarstwa domowe, - transport.

 • Coraz cieplej!!!

  Gromadzenie duej iloci dwutlenku wgla i metanu w atmosferze prowadzi do powstania tzw. efektu cieplarnianego, a w konsekwencji do ocieplenia klimatu i wzrostu poziomu wd w morzach i oceanach.

 • Energetyka, transport i przemys nie tylko zwikszaj efekt cieplarniany, ale s rdem wielu szkodliwych substancji bezporednio wpywajcych na kondycj rodowiska i zdrowie czowieka.

 • Szczeglnie zagroone s obszary miejskie i silnie uprzemysowione, gdzie czsto wystpuje zjawisko smogu czyli unoszcej si w powietrzu mieszaniny pary wodnej, sadzy pyw, niespalonej benzyny i ropy oraz tlenkw (gwnie dwutlenkw) wgla , siarki i azotu.

 • Dziura ozonowa

  Ozon, ktry jest odmian tlenu wystpuje w atmosferze przy powierzchni Ziemi, co jest zjawiskiem negatywnym oraz w grnych warstwach stratosfery, co jest zjawiskiem pozytywnym.

 • Ozon w stratosferze chroni wszystkie organizmy przed promieniowaniem ultrafioletowym docierajcym na Ziemi ze Soca. Warstw t niszcz procesy przemysowe, loty kosmiczne, freony. Nadmiar docierajcego do nas promieniowania UV osabia system odpornociowy, sprzyja nowotworom, chorobom oczu oraz zmianom genetycznym.

 • Dwutlenek siarki, tlenki azotu, wglowodory dostajc si do atmosfery osadzaj si na powierzchni ziemi i na rolinach. Jest to tzw. depozycja sucha.

 • Kwane deszcze

  Dwutlenek siarki i tlenki azotu rozpuszczaj si take w kropelkach wody w atmosferze, tworzc kwas siarkowy i kwas azotowy, a nastpnie w postaci tzw. kwanych deszczw opadaj na ziemi. Jest to depozycja mokra. Zakwaszone rodowisko niekorzystnie oddziauje na organizmy..

 • Lasy, pochaniajc zanieczyszczenia, chroni rodowisko, ale same ulegaj uszkodzeniu i gin.

 • Drzewa liciaste s mniej wraliwe na dziaanie zanieczyszcze powietrza ni drzewa iglaste, gdy licie opadaj co roku i w ten sposb s przez krtszy czas ni igy poddane dziaaniu niekorzystnych czynnikw.

 • Najbardziej zagroonym gatunkiem jest joda, ktra wygina jako gatunek lasotwrczy w Sudetach, w zachodniej czci Karpat , na lsku.

 • Znamiona klski ekologicznej ma wymieranie drzewostanw wierkowych w Sudetach, Beskidzie lskim i ywieckim. Wikszo ywych wierkw ma o poow zredukowany aparat asymilacyjny.

 • Co dzieje si z drzewami pod wpywem zanieczyszcze powietrza?

 • przebarwienie igliwia na te, a nawet brzowe,- wypuszczanie pdw zastpczych,- obumieranie korzeni i ich osabiony przyrost,- sabsza odporno pnia na zamanie, - zwisajce pdy boczne,

 • obnienie odpornoci drzew na dziaanie warunkw klimatycznych oraz szkodnikw owadzich i grzybw pasoytniczych- uszkodzenie ochronnej warstwy wosku pokrywajcej igy,- uszkodzenie aparatw szparkowych (zaburzenie transpiracji i fotosyntezy)

 • wierk jako gatunek bardzo wraliwy na zanieczyszczenia powietrza uywany jest jako bioindykator.

  Bioindykator organizm, ktrego obecno, brak lub zachowanie si wskazuje na wystpowanie okrelonego zwizku w rodowisku.

 • O zanieczyszczeniu rodowiska wskazuje liczba rocznikw igie na testowanej gazi. Jeli powietrze jest nieskaone, na gazkach wierka znajduj si igy co najmniej piciu rocznikw, a igy dziesicioletnie te nie s rzadkoci. Na terenie staego oddziaywania zanieczyszcze wierki maj tylko dwa roczniki igie.

 • Powanym problemem jest zatrucie gleby metalami cikimi, ktre kumuluj si w organizmach wszystkich ogniw acucha pokarmowego. U czowieka powoduj m.in. nowotwory, choroby nerek, amliwo koci, wady mowy, wzroku, suchu i miadyc.

 • Rwnie stosowane przez rolnikw pestycydy w celu ochrony rolin przed chwastami, owadami, grzybami czy gryzoniami powoduj nowotwory, wady rozwojowe podu, uszkodzenia wielu organw.

 • rda zanieczyszczenia wd

 • cieki komunalne, w tym gwnie detergenty pochodzce ze rodkw piorcych,- cieki przemysowe zawierajce sole metali cikich (rt, kadm, chrom, ow, mangan, mied, elazo), oleje, benzyn, smary, rop,

 • - cieki rolnicze, gwnie wypukiwane z gleb azotany i fosforany pochodzce z nawozw mineralnych stosowanych w nadmiarze oraz chemiczne rodki ochrony rolin (pestycydy).

 • Powanym niebezpieczestwem jest masowe stosowanie przez rolnikw nawozw sztucznych. Ulegaj one czciowemu wypukaniu z gleby do wd powierzchniowych, powodujc eutrofizacj, czyli przeynienie zbiornikw wodnych. W konsekwencji prowadzi to do tzw. zakwitu wody i zachwiania rwnowagi biologicznej ekosystemu.

 • Klasy czystoci wd:- I klasa wody przeznaczone do picia, do celw gospodarczych, dla przemysu spoywczego, do chowu ryb ososiowatych,- II klasa wody przeznaczone dla zwierzt gospodarskich, do chowu ryb (poza ososiowatymi), w kpieliskach, - III klasa- wody przeznaczone dla potrzeb przemysu, w rolnictwie i ogrodnictwie.

 • W Polscewody I klasy stanowi okoo 3%wody II klasy stanowi okoo20%wody III klasy stanowi okoo 34%

 • Jak przeciwdziaa zanieczyszczeniu rodowiska?

 • - ograniczanie ruchu samochodowego i przestawianie komunikacji oraz transportu na pojazdy elektryczne,- stosowanie benzyny bezoowiowej, -stosowanie filtrw oczyszczajcych gazy spalinowe,- odsiarczanie paliw,

 • - stosowanie filtrw i odpylaczy gazw przemysowych,- ograniczanie stosowania nawozw sztucznych i chemicznych rodkw ochrony rolin, - ogranicza ilo dwutlenku wgla emitowanego do atmosfery poprzez poszukiwanie i wykorzystywanie alternatywnych rde energii (woda, wiatr, energia soneczna)

 • Jak JA mog chroni rodowisko?

 • ogranicza zuycie wody,- ogranicza stosowanie aerozoli, ktre niszcz warstw ozonu,- segregowa mieci,- korzysta z koszy na mieci,- dba o ziele w najbliszym otoczeniu.

 • Formy ochrony przyrody:

  Parki Narodowe,Rezerwaty,Pomniki Przyrody

 • W Polsce istniej 23 Parki Narodowe, ktre licz 3145,5 km.* - najstarszy *** - najmniejszy**- najmodszy **** - najwikszy

 • Spis gatunkw rolin i zwierzt zagroonych wyginiciem zawiera tzw. CZERWONA KSIGA

 • Ochron przyrody zajmuje si wiele organizacji o zasigu lokalnym i oglnowiatowym.

 • S to:wiatowy Fundusz na Rzecz Dzikich Zwierzt (WWF),wiatowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN),Dyrektywa Siedliskowa Unii Europejskiej,Greenpeace.

 • Pamitajmy, ochrona zieleni to pierwszy i najwaniejszy krok do poprawy stanu rodowiska przyrodniczego.Obszary zielone to puca naszych miast i wsi. Dbajmy o nie!