of 11 /11
FAKULTET ZA KULTURU U ZAGREBU POSLOVNIK O RADU SPORTSKOG CENTRA FAKULTETA ZA KULTURU U ZAGREBU Zagreb, travanj 1994 .god.

Zagreb, travanj 1994 .god. - unizg.hr · 2014-04-09 · trija i psihodijagnostika); 1 tabelarno su prikazane u posebnom prilogu koji je sastavni dio ovog Poslovnika. U okviru Centra

 • Author
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Zagreb, travanj 1994 .god. - unizg.hr · 2014-04-09 · trija i psihodijagnostika); 1 tabelarno su...

 • FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

  POSLOVNIK

  O RADU SPORTSKOG DIJAGNOSTIČKOG CENTRA FAKULTETA

  ZA F IZIČKU KULTURU SVEUČILISTA U ZAGREBU

  Zagreb, travanj 1994 .god.

 • Na temelju članka 114. Zakona o visokim učilištima (N.N.br. 96/93.), članka 188. Statuta Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, uz pribavljena mišljenje Povjerenstva dekana, donosim

  POSLOVNIK

  O RADU ŠPORTSKOG DIJAGNOSTIČKOG CENTRA FAKULTETA ZA FIZIČK I KULTURU SVEUČI LIŠ TA U ZAGREBU

  Članak l. ~

  Ovim Poslovnikom uredjuje se organizacija način rada i poslovanja Športskog dijagnostičkog centra Fakulteta za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Centar).

  Članak 2.

  Centar se organrzrra i djeluje kao uža organizacijska jedinica u okviru l ns ti tuta za kineziologiju Fakulteta.

  Centar u svom ·radu i poslovanju ima odgovarajući stupanj samostalnosti, a njegova djelatnost zasniva se na kriterijima samofinanciranja.

  Sredstva Centra vode se na izdvojenoj - prelaznoj kartici Centra, od-nosno na posebnim karticama motorike odnosno funkcionalne dijagnostike u okviru zajedničkog žiro - računa Fakulteta.

  Članak 3.

  Članovi Centra su svi znanstveni i nastavni djelatnici Fakulteta, asisten-ti, znan s tveni novaci, kao i i zabrani vanjski suradnici Centra.

  Članak 4.

  Centar kao organizacijska jedinica Fakulteta sa značajnim znanstvenim i stručnim potencijalom, primjerenim prostornim . uvjetima i odgovarajućom tehničkom opremom, provodi za potrebe vrhunskih i ostalih športaša, športskih klubova i saveza, Hrvatskog olimpijskog odbora, kao i drugih korisnika, povremeno i permanentno dijagnosticiranje i kontrolu zdrav-stvenog statusa, motoričkih i funkcionalnih spbsobnosti športaša, rekre-ativaca i drugih korisnika usluga, svih uzr asnih kategorija.

  Članak 5.

  Ukupne usluge koje Centar pruža svojim korisnicima mogu se grupirati u dvije osnovne skupine, i to:

  - dijagnostika bazičnih i specifičnih motoričkih sposobnosti, - funckionalna dijagnostika (antropometrija, dinamometrija, spiroergome-

  trija i psihodijagnostika);

  1 tabelarno su prikazane u posebnom prilogu koji je sastavni dio ovog Poslovnika.

  U okviru Centra mogu se takodjer obavljati i razni drugi poslovi za potrebe korisnika (savjetodavne usluge, analize programa i sl.).

 • 2/,

  Članak 6.

  Radom Centra u svakodne vnom operativnom izvrše nju poslova neposred -no rukovodi koordinira voditelj Centra.

  Članak 7.

  Za voditelja Centra može biti izabrana osoba koja, pored uvjeta utvrdje-nih Zakonom, ispunjava i posebne uvjete predvidjene Pravilnikom o unutarnoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Fakultetu za fi -zičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu (radno mjesto 5.4.) .

  Uz obvezno ispunjavanje spomenutih uvjeta za voditelja Centra bira se, u pravilu, osoba koja ima završen studij sedmog (VII/l) stupnja u području fizičke kulture .

  Članak 8.

  Voditelj Centra bira se kroz postupak 11 internog oglašavanja - natj ečaja 11 , na vrijeme od četiri godine. Voditelja Centra postavlja dekan Fakulteta. Kandidati za voditelje Centra dužni su u postupku kandidiranja ponuditi svoj program rada i razvoja Centra za razdoblje za koje se vrši i zbor.

  Članak 9.

  U obavljanju svojih poslova voditelj Centra:

  koordinira i uskladjuje ukupni rad Centra i sve aktivnosti u postup-ku provodjenja testiranja športaša, športaša - rekreativaca i ostalih korisnika usluga Centra;

  - skrbi o ukupnoj animaciji i i obradi tržišta, kao i izradi prigodnog propagandnog materijala za bolje upoznavanje športske i šire javnosti s uslugama koje Centar pruža;

  skrbi" o .nabavci i održavanju opreme, športskih rekvizita, uredjaja i . instrumentarija, kao i o nabavci potrošnog materijala neophodnog za provodjenje testiranja motoričkih sposobnosti korisnika usluga;

  prilagodjava rad Centra zahtjevima i potrebama korisnika usluga;

  uskladjuje, s ostalim korisnicima, termine korištenja laborator ijske, znanstvene i tehničke opreme Fakulteta, koju zajednički koriste i druge organizacijske jedinice Fakulteta;

  obavlja i sve ·druge poslove koji po prirodi stvari spadaju u nadlež-nost voditelja Centra.

  Članak 10 .

  Voditelj Centra po svojoj funkciji ujedno je i neposredni koordinator svih aktivnosti koje se u Ce ntru provode na planu motoričkih testi r a -nja · športaša, športaša - rekreativaca i drugih korisnika usluga.

  Neposredno vodjenje svih aktivnosti u Centru vezanih za antropološka . - medicinska testiranja, u funkciji koordinatora, obavlja posebna osoba, kojoj su ti poslovi povjereni odlukom dekana.

 • 3/

  Osoba kojoj je u funkciji koordinatora povjereno- vodjenje aktivnosti veza-nih za antropološko-medicinska testiranja, posebnu brigu vodi o nabavci i održavanju opreme, uredjaja i instrumentarija, ·kao i o nabavci potrošnog materijala neophodnog za provodjenje testova funckionalne dijagnostike-.

  Članak ll.

  Ukupni rad u Centru obavlja se timski.

  O formiranju stručnog tima, t.j. o izboru osoba koje će sudjelovati u provodjenju pojedinih testiranja odlučuje neposredno voditelj Centra u dogovoru s koordinatorom zaduženim za antropološko-medicinska testi -ranja, nakon što s korisnikom usluge utvrdi točan opseg i vrstu tra-ženih usluga i vrijeme testiranja.

  Članak 12.

  Cjelokupni rad i poslovanje Centra odvija se u skladu s usvojenim godiš-njim programom rada Centra.

  Godišnji program rada Centra s financijskim pokazateljima, kao i plan nabavke opreme i instrumentarija za potrebe Centra, na prijedlog voditelja Centra donosi dekan Fakulteta.

  Članak 13.

  Godišnji program rada Centra i plan nabavke opreme donosi se u pravilu koncem tekuće godine za slijedeću godin~.

  U skladu s usvojenim godišnjim programom rada Centra, voditelj Centra u sporazumu s koordinatorom antropološko-medicinskih testiranja za svaku akciju programa, kao i za akcije koje nisu obuhvaćene tim progra-mom, posebno utvrdjuje plan prihoda i rashoda.

  Po završetku poslovne godine, a najkasnije do 28.02. tekuće godine , vodi-telj Centra podnosi godišnje izvješće o radu i poslovanju Centra, s pro-gramskim i financijskim pokazateljima.

  l zvješće o radu Centra usvaja dekan Fakulteta.

  Članak 14.

  Sredstva za rad Centra osiguravaju se:

  putem naknade koju plaćaju korisnici za usluge Centra; iz namjenskih sredstava koja se Centru doznače iz proračuna ili drugih izvora sredstava (sredstva za nabavku opreme Centra sl.), iz drugih izvora u skladu s Zakonom.

  Č lanak 15 .

  Glavniru prihoda Centar redovno ostvaruje testiranjem vrhunskih, per-spektivnih i ostalih športaša i članova nacionalnih športskih selekcija.

  Izvršenju usluga testiranja može se pristupiti, u pravilu, tek po zaključenju ugovora sa zainteresiranim korisnikom, odnosno po ispo-stavljenoj pismenoj narudžbi i po izvršenoj uplati predvidjene naknade, ili osiguranju odgovarajućeg instrumenta plaćanja (akceptni nalog ili obračunski ček).

 • 4/

  Plaćanje usluga Centra obavlja se po predračunu kojeg ispostavlja Odjel za financijsko- računovodstvene poslove Fakulteta, na osnovi zaključenog ugovora, odnosno na osnovi ispostavljene narudžbenice.

  Članak 16.

  Odjel za financijsko-računovodstvene poslove obvezan je redovito, i to . u pravilu u roku od tri dana po izvršenoj uplati, izvještavati koordi-natora motorike odnosno funkcionalne dijagnostike o pristiglim uplatama i o stanju financijskih sredstava na njihovim karticama, odnosno na pre-laznoj kartici Centra.

  Zbirno izvješće o izvršenim uplatama i isplatama za odredjeno vremensko razdoblje {mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ... ) koordinatorima testi-ranja dostavlja se, u pravilu, u roku od tjedari ·dana od podnošenja zahtjev;

  Članak 17.

  Cijene usluga Centra formiraju se na temelju stvarnih materijalnih troš-kova (pripadajućih režija, utroška odredjenih supstanci i drugog po-trošnog materijala ... ), utvrdjenog doprinosa Fakultetu, te važeće sat-nice i ukupno potrebnog broja sati rada svih osoba angažiranih u pro-vodjenju akcije testiranja.

  Pojedinačne cijene svih usluga Centra iskazane . su tabelarno u prilogu ovog Poslovnika (članak 5. Poslovnika).

  Cijenik usluga za svaku uslugu pojedinačno mora obvezno sadržavati:

  točan naziv testa potrebno vrijeme za izvršenje testa potreban broj izvršitelja

  - . potreban instrumentarija (oprema i rekviziti) opis testa ukupna cije na testa (s posebno iskazanom cijenom potrošnog materi-jala i visinom naknade koja pripada neposrednim izvršiteljima testi -ranja) .

  Članak 18.

  U predvidjenom doprinosu iz članka 17. ovog Poslovnika, koji se upla-ćuje Fakultetu, od svake akcije posebno i to u visini 30 % od ostvarenog bruto prihoda, osigurava se:

  paušalna naknada u visini 15% na ime pokrivanja režija (struja, gri -janje, voda, telefon, i dr.), kao i naknada za korištenje opreme, uredjaja i instrumentarija Fakulteta, u provodjenju dijagnostičkih postupaka;

  paušalna naknada u visini S%. na ime troškov·a "obrade podataka, prijepisa, financijsko - računovodstvenih, pravnih i drugih sličnih usluga, koj e Fakultet ne posredno pruža Centru;

  naknada u visini od 1 O% za plaćanje odgovarajućeg doprinosa nadlež-nom Ministarstvu.

 • ,. , •

  5/

  Članak 19.

  lznimno, u opravdanim slučajevima (postojeći ugovori o dugoročnoj surad-nji, posebno iskazan interes Fakulteta kod testiranja vrhunskih športaša i članova reprezentacije Hrvatske, vojaka, časnika i dočasnika Hrvatske vojske, invalida domovinskog rata i dr.), testiranje u Centru može se provesti i prije nego što naručitelj izvrši uplatu predvidjene naknade, odnosno i prije nego osigura odgovarajući instrument p l aćanja, ali se u tom slučaju testiranje ne može provesti ukoliko korisnik nije s Fakultetom zaključio ugovor ili bar dostavio odgovarajuću narudžbenicu.

  U slučajevima navedenim u točki 1. ovog članka, ukupno utvrdjena nakna-da za pokrivanje troškova testiranja moće se Uf!lanjiti i do 20% s tim, da se i u okviru tako utvrdjene beneficirane cijene moraju osigurati u punom iznosu sredstva za nabavku potrošnog materijala (membrane, laktati, pu -feri . .. ), kao i za pokrivanje ostalih direktnih troškova i izdataka vezanih za provodjenje takvog testiranja.

  Odluku o provodjenju odredjenih testiranja na nacm predvidjen u stavku 1. i 2. ovog članka, donosi neposredno dekan Fakulteta, uz pribavljena mišljenje voditelja Centra i koordinatora antropološko- medicinskih testi-ranja.

  Članak 2·0.

  Iz sredstava Centra ostvarenih od svake akcije posebno, _ nakon što se izdvoje predvidjena sredstva doprinosa Fakultetu, osiguravaju se sred-stva potrebna za isplatu honorara:

  voditelju Centra u visini 5%, donositelju posla u visini 1 do 5%.

  Osnovica za obračun naknade voditelja Centra; kao i donositelja posla, čini br-u:to! prihod ostvaren od svake pojedine akcije Centra.

  Članak 21.

  U ulozi donositelja posla može se pojaviti jedna ili više osoba (djelatnici Fakulteta, kao i druge osobe).

  O visini honor.ara koji pripada donositelju-ima pgsla, u svakom konkretnom slučaju, na prijedlog voditelja Centra, odlučuje neposredno dekan Fakultet imajući u vidu stvarni angažman dotične osobe prilikom sklapanja odre-djenog posla .

  Članak 22.

  U slučaju ;sklapanja posebno povoljnih aranžmana (postizanje više cijene testiranja od minimalnih cij e na predvidjenil) cje nikom usluga Centra i dr.), donosi telju posla može biti priznat i veći honorar od iznosa pred-vidjenog u članku 20. stavak l. ovog Poslovnika (viši od 5%), a preostala više ostvarena sredstva doznačit će se u cijelosti namjenski Fakultetu u vidu plaćenog doprinosa za tekuće održavanje i servisiranje opreme i instrumentarija koja se koristi u provodjenju dijagnostičkih postupaka.

  Članak 23.

  Ako se donositelju posla, s obzirom na manji angažman u konkretnoj akciji, · isplaćuje i proporcionalno manji honorar od maksimalnog iznosa

 • 6/

  predvidjenog u članku 20. stavak 1. (manji od 5%), odnosno ako je odredjeni posao skloplj e n bez posrednika - donositelja, neiskorištena sredstva s te pozicije doznačit će se takodjer Fakultetu u vidu povećanog doprinosa za tekuć·e održavanje i servisiranje opreme i instrumentarija koja se koriste u radu Centra.

  Članak 24.

  Predvidjeni honorar "donositelju posla" ne isplaćuje se u slučaju kada se radi o testiranju športaša, vojaka, časnika i dočasnika Hrvatske vojske i drugih korisnika usluga, čije se testiranje provodi po odre-djenom automatizmu na osnovi unaprijed dogovorenih i usvojenih programa testiranja (testiranje vrhunskih športaša članova športskih reprezentac-cija H rvatske i sl.).

  Članak 25.

  Sredstva ostvarena redovnom djelatnošću Centra, nakon što se u predvi -djenom postotku izdvoje sredstva doprinosa Fakultetu, kao i sredstva za isplatu honorara voditelju Centra i donositelju posla, rasporedjuju : se u globaii..J, ovisno o vrsti i broju provedenih testiranja, na segment motorike, odnosno funkcion a lne dijagwstike.

  U okviru tako rasporedjenih sredstava svakom ·segmentu osiguravaju se posebno sredstva potrebna za nabavku potrošnog materijala, kao i sred-stva za isplatu honorara pojedincima koji su neposredno sudjelovali u provodjenjih odredjenih t es tira n ja.

  Navedena sredstva vod e s e na izdvojenim karticama motorike, odnosno funkcionalne dijagn ostike, i s njima raspolažu koordinatori tih segmenata.

  Članak 26.

  Odluku o globalnoj raspodj e li sredstava iz članka 25. ovog Poslovnika, na segment motoričkih, odnosno antropološko--medicinskih testiranja, na prijedlog voditelja Centra i koordinatora antropološko-medicinskih testiranja, donosi n eposredno d e kan Fakulteta.

  Dekan Fakulteta donosi neposredno, na prijedlog pojedinog koordinatora i odluku o svim isplatama honorara pojedincima koji su na bilo koji način sudjelova li u provodjenju u provodjenju odred jenog testi ran ja.

  Članak 27.

  Rad u Centru na poslovima funkcionalne i motoričke dijagnostike, bez obzira da li je obavlje n u okviru ili izvan redovnog radnog vremena djelatnika, u principu se tre tira kao rad izvan redovnih radnih obveza djelatnika i za tako obavlj e ne poslove djelatnicima Fakulteta pripada i posebna naknada sukladno krit e rijima raspodjele utvrdjenim ovim Po-slvonikom.

  lznimno, djelatnicima Fakulteta koji su na odgovarajuće poslove u Cen-tru rasporedjeni u skladu s važećim aktom o sistematizciji radnih mjesta i koji te poslove obavljaju u okviru svog radnog vremena, za obavljene poslove u Centru ne isplaćuje se posebna naknada, osim ako su isti poslovi obavljeni izvan redovnog radnog vreme:na tih djelatnika.

 • Poslovi obavljeni u okviru Centra za koje je djelatniku isplaćena po-sebna naknada, rie iskazuju se u izvješću o radu tog djelatnika, niti se isti poslovi i tako ostvareni sati rada uzima'ju u obračun prilikom go-dišnje valorizacije ukupnog rada dotičnog djelatnika.

  Članak 28.

  Sredstva za tekuće održavanje i serv1s1-ranje opr:eme i intrumentarija, koja se koriste i u radu Centra, osiguravaju se iz sredstava doprinosa kojeg Centar. redovno od svake akcije doznačuje Fakultetu (članak 18. stavak l., · alineja 1., te članak 22. i 23. Poslovnika).

  Sredstva za nabavku nove opreme za potrebe Centra osiguravaju se u pravilu iz posebnih sredstava doznačenih Fakultetu za te namjene, od strane Ministarstva znanosti, Hrvatskog olimpijskog odbora, ili druge institucije, kao i iz drugih izvora (donacije, sponzorstva i sl.).

  Članak 29.

  Obradu, stručnu analizu i interpretaciju dobivenih rezultata testiranja obavlja ekspertna grupa - tim, koju, za svaki slučaj pojedinačno, imenuje voditelj Dijagnostičkog centra u dogovoru s koordiQatorom antropološko-medicinskih testi ran ja.

  Članak 30.

  Jedan primjer'ak analize i interpretacije rezultata dobivenih testiranjem u pisanoj formi Centar dostavlja korisniku, najkasnije u roku od 3 dana po završenom testiranju, a jedan primjerak analize pohranj-uje se u arhivi Fakulteta~

  Fakultet je obvezan osigurati potpunu tajnost podataka dobivenih testi -r;anjem i nije ih ovlašten priopćiti trećima bez znanja i odobrenja

  ko risnika usluga.

  Č-lanak 31:

  Sve ugovore i druge . radnje u pravnom prometu s trećima kojima se stvaraju odredjene materijalno-financijske obveze za Centar, potpisuje isključivo dekan Fakulteta, uz obvezan supotpis voditelja Centra, odnosno koordinatora antropološko-medicinskih testiranja, kada se radi o odgovarajućim narudžbama, isplatama i sl., koje se odnose isključivo na taj segment dijagnostike.

  Članak 32.

  Administrativno tehničke poslove za potrebe motorike obavlja referent u Zavodu za kineziologiju športa, a za potrebe funkcionalne dijagnostike suradnik-tehničar u Zavodu za kineziološku antropologiju.

  Suradnik tehničar u Zavodu za kineziološku antropologiju za potrebe funkcionalne dijagnostike obavlja i odredjena laboratorijska mjerenja.

  Financijsko-računovodstvene poslove Centra (evidencija svih uplata i isplata vezanih uz rad Centra, priprema financijskih izvješ_ća za potrebe Centra, isplata autorskih honorara i drugih računa Centra dr.)

 • •• ,. j

  · ..

  i. ,oba,,tlja l . .• ,j!;!

  ' ! .

  ! ':' ! ~ . : ;. . l .

  l. lj r' 4. !! i' 1 ' .. r

  Ugovore, ·odluke, i druge urudžbiranja i dostave za

  .t ~ . -; [· •l· ;: ! ··1:1'• . ! ' ' l l. .. . . l ' l t~

  l

  opće i pojedinačne akte, poslove fotokopiranja, potrebe Centra obay·lja Tajništvo Fakulteta .

  Djelatnici Tajništva i drugih slt.izbi Fakulteta obvezni su sve poslove za potrebe Centra obavljati a žurno, uredno i kvalitetno.

  Članak 33.

  Sva ostala pitanja u svezi s radom Centra regulirat će se, po po t rebi, posebnim odlukama koje će naknadno donijeti dekan Fakulteta.

  Članak 34.

  Ovaj Pos.lovnik stupa na snagu danom donošenja.

  Broj: t?/~ /~J-:f)AJ 1-Zag reb l $1·Dr 1Y-

  -it·.

  Milanovi ć

 • CJENIK USLUGA šPORTSKOG DIJAGNOSTičKOG CENTRA FAKULTETA

  I, KRITERIJI RASPODJELE PRIHODA ŠDC

  1. UP (po ugovoru,narudžbi); Broj ispitanika x cijena 2. RASPODJELA UKUPNOG PRIHODA

  - 10% doprinos Ministarstvu _ 20% doprinos Fakultetu (financije, režije, oprema,prijepis)

  - 5% voditelj soc-a - 1 do 5% donositelj posla

  36-40%

  3. 60% ZA RAS:rODJELU NA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU MOTORI KU - Funkcionalna dijagnostika (prema cjeniku) - Motorika (prema cjeniku)

  Il. CJENIK TESTOVA MOTORIKE

  1. CIJENA TESTOVA BAZičNE MOTORIKE 1 i~tanik (vrijeme pripreme, testiranje, obrada i interpretacija) = 1 sat

  2. CIJENA TESTOVA SPECIJALNE MOTORIKE 1 ispitanik (vrijeme pripreme, testira-nja,obrade i interpretacije) = 1 ,S sati

  3. CIJENA TESTOVA - ANALIZA NATJECANJA (Ovisno o vrsti sporta i vremena trajanja; - Posebno se ugovara)

  4. CIJENA TESTOVA - ANALIZA IGRE (Ovisno o vrsti igre i vremenu t~ajanja; Posebno se · u9ovara)

  ' Voditelj SDC:

  A---c~ Prof. dr. Boris Volčanšek

  po ispitaniku:

  20 DE M

  30 DE M

  od 30 do 150 DEM

  Od 150 do 450 DE

 • FAKULTET ZA FIZICKU KULTURU ŠPORTSKI DIJAGNOSTICKI CENTAR ZACR EB, Horvaćanski zavoj 1 S.

  Zagreb, 25.4.1994.

  CJENIK TESTOVA l POSTUPAKA MEDICINSKOG SEGMENTA

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  Zdravstvena i sportska anamneza (razgovor ili upitnik o osobnom l obiteljskom zdravstvenom stanju l sprotskoj aktivnosti).

  Fizikalni liječnički pregled (pregled ciljanih organskih sistema i mjerenja arterijskog krvnog tlaka).

  EKG u mirovanju

  Utvrdjivanje somatometrijskog statusa: a) mala antropometrija b) velika antropometrija e) mjerenje postotka baiastne mase (udio

  masnog tkiva) d) utvrdjivanje somatotipa

  Mala spriometrija (VK, FEV , Tiffneau) (mjerenje veličine i protok~ dišnog sustava) Astrandov test l procjena ae.robnog kapaciteta na biciklergometru

  Bruceov test (EKG pri testu progresivnog opterećenja na pokretnom sagu s indirektnom procjenom aero b nog kapaciteta)

  Mjerenje maksimalnog primitka kisika direktnim resplracijskim postupkom (utvrdjivanJe aerobnog kapaciteta kompjuterizlranim instrumentom Jaeger Echos-sprint u testu progresivnog opterećenja)

  Mjerenje maksimalnog primitka kisika l anaerobnog praga (odredjlvanje koncentracije mliječne kiseline u krvi u tijeku progresivnog testa opterećenja)

  1 O. Mjerenje anaerobnog praga u situaclo.nim uvjetima (postupak u bazenu ili na atletskoj stazi prema dogovoru, najmanje 10 analiza ·

  11. Mjerenje maksimalne koncentracije mliječne kiseline u krvi nakon supramaksimalnih situacionlh optere-ćenja (jedan od postupaka za procjenu anaerobnih energetskih sposobnosti, najmanje lO ana'liza)

  Mjerenja Izvan Fakulteta u Zagrebu zaračunavaju se s dodatnih 1 O% na osnovnu cijenu, a izvan Zagreba naručilac snosi l sve troškove puta l boravka ekipe.

  Koordinator antropološko-medicinskih testiranja:

  DEM

  2.0

  2.0

  8.0

  1. o 4.0

  3.0 3.0

  3.0

  5.0

  30.0

  64.0

  94.0

  1 analiza 7.0

  l analiza 7. 0