Click here to load reader

ZAGREB 2020.- 2030. „ZAGREB - PAMETAN GRAD“

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZAGREB 2020.- 2030. „ZAGREB - PAMETAN GRAD“

NACRT PRIJEDLOGA POLITIKA GO SDP-a ZAGREB 2020.- 2030. „ZAGREB - PAMETAN GRAD“KRATAK PREGLED
Kroz naredno razdoblje od deset godina Grad Zagreb uz adekvatno upravljanje ima mogunost postati transparentan pametan grad, otvoren u razvojnoj komunikaciji prema svojim graanima, grad kvalitetnog ivljenja, grad koji e biti meka za okolne prijateljske gradove i uzor istima. Drugim rijeima, Grad Zagreb ima potencijal postati prava europska metropola. Niz mjera i aktivnosti opisanih u ovom nacrtu prijedloga politika prezentirat e se graanima Grada Zagreba putem okruglih stolova ime dajemo mogunost da svojim idejama svi zainteresirani sudjeluju u buduem razvoju Grada Zagreba i ostvarenju zajednikog cilja.
SAVJET GRADSKE ORGANIZACIJE SDP-a ZAGREB
SADRAJ UVODNA RIJE PREDSJEDNIKA GRADSKE ORGANIZACIJE SDP-A ZAGREB 6
NAŠA VIZIJA UPRAVLJANJA ZAGREBOM 7
NAŠA STRUNOST I TIM 10
1. PAMETNI LJUDI 11
1.1. OBRAZOVANJE 12 1.1.1. ZAKONODAVNI OKVIR I PEDAGOŠKI STANDARD U ŠKOLAMA GRADA ZAGREBA 12 1.1.2. ANALIZA I EVIDENCIJA STANJA I OPREMLJENOSTI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA 13 1.1.3. KAPITALNA ULAGANJA 14 1.1.4. USPOSTAVA OPTIMALNE MREE ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA 15 I. Predškolske ustanove 15 II. Osnovnoškolske i srednjoškolske ustanove s gimnazijskim programima 16 III. Srednjoškolske ustanove sa strukovnim programima 16 IV. Ueniki domovi 17 1.1.5. REFORMSKI PROCESI I PODRŠKA GRADA ZAGREBA 18 I. Ujednaavanje uvjeta rada u odgojno-obrazovnim ustanovama 18 II. Školski kurikulum 19 III. Produeni boravak 20 IV. Organizacija rada s uenicima po posebnim programima 20 V. Podizanje ope razine kvalitete upravljanja odgojno-obrazovnim sustavom 22 VI. Obrazovanje odraslih i cjeloivotno uenje 23
1.2. ZNANOST 24 1.2.1. ULAGANJE U ZNANOST 24
1.3. KULTURA 25 1.3.1. FINANCIRANJE KULTURE 25 1.3.2. KULTURNA BAŠTINA 26 1.3.3. POTPORA UMJETNICIMA 27 1.3.4. KULTURA SVIMA 28 1.3.5. TEHNOLOŠKA I DIGITALNA OPREMLJENOST 28
2. PAMETNO GOSPODARSTVO 30 2.1. TROSTRUKA UZVOJNICA PAMETNOG GRADA 31 2.2. OTVORENE INOVACIJE PAMETNOG GRADA 32 2.3. RAZVOJ DIGITALNOG PAMETNOG GRADA 32
3. PAMETNA MOBILNOST 34 3.1. UNAPRJEENJE KVALITETE JAVNOG GRADSKOG I PRIGRADSKOG PRIJEVOZA 35 3.2. PAMETNO UPRAVLJANJE PROMETOM 37 3.3. BICIKLISTIKA INFRASTRUKTURA 37 3.4. ZAGREBAKI MOSTOVI – IZGRADNJA NOVE PROMETNE INFRASTRUKTURE 38 3.5. NEDOSTATAK PARKIRNIH MJESTA I GARAA 39
4. PAMETAN OKOLIŠ 41
4.1. CIRKULARNA EKONOMIJA 42 4.1.1. GRAD TEMELJEN NA CIRKULARNOJ EKONOMIJI 42 4.1.2. IZGRADNJA KOMPOSTANA 43 4.1.3. ZBRINJAVANJE REZIDUALNOG KOMUNALNOG OTPADA 44 4.1.4. NAPLATA JAVNE USLUGE ZBRINJAVANJA KOMUNALNOG OTPADA 45 4.1.5. ZBRINJAVANJE OTPADNOG MULJA 47
4.2. ZELEN GRAD 48 4.2.1. POVEANJE ZELENIH POVRŠINA U GRADU ZAGREBU I OZELENJIVANJE LINIJSKIH PROSTORA 48 4.2.2. PRESELJENJE BOTANIKOG VRTA 50 4.2.3. PROŠIRENJE ZOOLOŠKOG VRTA 51
5. PAMETNO IVLJENJE 53
5.1. SIGURAN GRAD 54 5.1.1. SIGURNOSNA POLITIKA GRADA ZAGREBA 54
5.2. KVALITETAN IVOT U GRADU ZA SVAKOGA 55 5.2.1. UNAPRJEENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 55 5.2.2. DOSTUPNOST PITKE VODE – JAVNE ESME 56 5.2.3. GRAD OBNOVLJENIH FASADA 57 5.2.4. ZAŠTITA INDUSTRIJSKE BAŠTINE 58 5.2.5. NATKRIVANJE TRNICA 59 5.2.6. ZDRAVA PREHRANA U ZAGREBAKIM USTANOVAMA 60
5.3. ZDRAVSTVO 60 5.3.1. UNAPREENJE ORGANIZACIJE RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA 60 5.3.2. UNAPREENJE ZDRAVLJA I KVALITETE IVOTA STARIJIH OSOBA 62 5.3.3. PALIJATIVNA SKRB ZA KRONINO BOLESNE OSOBE 63
5.4. SOCIJALNA ZAŠTITA I SOCIJALNA UKLJUENOST 64 5.4.1. SOCIJALNA ZAŠTITA, MEUGENERACIJSKU SOLIDARNOST I OSOBE S INVALIDITETOM 64 5.4.1.1. POBOLJŠANJE SOCIJALNE UKLJUENOSTI OSOBA S INVALIDITETOM TE OSTALIH MARGINALIZIRANIH DRUŠTVENIH SKUPINA 64 I. Adekvatna skrb za osobe s invaliditetom 64 II. Dostupnost objektima i mobilnost osoba s invaliditetom 65 III. Integracija djece s teškoama u razvoju u redovne predškolske i školske institucije 66 IV. Poboljšanje poloaja beskunika 66 V. Poboljšanje poloaja romske nacionalne manjine 67 VI. Prevencija ovisnosti 67 VII. Poboljšanje poloaja azilanata 68 5.4.1.2. POVEANJE DOSTUPNOSTI SKRBI ZA STARIJE OSOBE I POBOLJŠANJE NJIHOVE KVALITETE IVLJENJA 69 I. Pravedniji sustav socijalnih usluga za starije graane 69 II. Osiguranje izvaninstitucijskih oblika skrbi za starije osobe 71 III. Poveanje smještajnih kapaciteta za smještaj i skrb oboljelih od Alzheimera i drugih demencija te pruanje hospicijske skrbi 71 5.4.1.3. SKRB O RATNIM VETERANIMA 72
5.5. SPORTSKI GRAD 73 5.5.1. UPRAVLJANJE SPORTSKIM OBJEKTIMA 73 5.5.2. PROVOENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI DJECE U ŠKOLSKIM SPORTSKIM DVORANAMA 74 5.5.3. SPORTSKI PROJEKTI 75
5.6. MLADI I MLADE OBITELJI – TEMELJ I SNAGA GRADA 77 5.6.1. DRUŠTVENO-POLITIKA PARTICIPACIJA MLADIH - SISTEMATIZACIJA I PRIORITIZACIJA AKTIVNOSTI MLADIH 77 5.6.2. OD DOBROG OBRAZOVANJA DO DOBROG POSLA 78 5.6.3. SOCIO-DEMOGRAFSKA PLATFORMA ZA MLADE I MLADE OBITELJI 80 5.6.4. ZDRAVLJE MLADIH 81 5.6.5. SLOBODNO VRIJEME MLADIH 83
6. PAMETNO UPRAVLJANJE I TRANSPARENTNOST 85
6.1. TRANSPARENTNOST 86 6.1.1. FINANCIJSKA TRANSPARENTNOST PLANIRANJA I IZVRŠAVANJA GRADSKOG PRORAUNA 86
6.2. MJESNA SAMOUPRAVA 87 6.2.1. PROMJENE U MJESNOJ SAMOUPRAVI 87
7. OTVOREN PAMETAN GRAD 91
7.1. SURADNJA S DRUGIM GRADOVIMA 92 7.1.1. POBOLJŠANJE SURADNJE S PRIJATELJSKIM GRADOVIMA 92 7.1.2. ŠIRENJE MEUNARODNE SURADNJE 93
7.2. SURADNJA S ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA 94 7.2.1. RAZVOJ SURADNJE S UDRUGAMA CIVILNOG DRUŠTVA I SINDIKATIMA 94
POPIS SLIKA Slika 1. Koncept rješenja za provedbu modela naplate prema stvarnoj koliini predanog komunalnog otpada mjerenoj u kilogramima .................................................................................... 47
RJENIK
Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji,
pred vama je dokument, nacrt prijedloga politika „Zagreb pametan grad“, koji je polazna osnova za raspravu i konanu izradu politika koje e obiljeiti Zagreb u ovom desetljeu. Pred svima nama je ogromna odgovornost. Nakon godina neinjenja, netransparentnog voenja Grada i propuštenih prilika pred nama je zadatak da od Zagreba napravimo moderan, uinkovit i transparentan „pametan grad“. Svjesni smo teine situacije, ali smo svjesni i mogunosti koje su pred nama. Stotine milijardi kuna u proteklom desetljeu nisu iskorišteni na pravi nain i naš grad zaostaje za veinom europskih metropola.
elimo omoguiti našim sugraanima da doista ive u metropoli koja se moe mjeriti s usporedivim europskim gradovima i da bilo gdje da dou mogu ponosno rei - Da, ja sam iz Zagreba! Grada koji prakticira najbolja mogua rješenja u svim segmentima ivota, rada i poslovanja. Grada koji ima transparentno upravljanje, koji ima odrivo, cirkularno gospodarstvo, koji pametno upravlja svojim prostorom, koji ima dobru komunalnu infrastrukturu, koji ima izvrsne obrazovne mogunosti i standarde, koji efikasno zbrinjava i gospodari otpadom, koji brine o socijalnoj ukljuenosti svih graana, koji se ponosi svojom kulturom i gdje ljudi jednostavno - dobro ive. Sve to je mogue ukoliko iskoristimo svoje potencijale i zajedno, ponemo mijenjati Zagreb.
SDP je najjaa politika opcija u Zagrebu i na nama je da pokrenemo promjene. Promjene moramo pokrenuti odmah jer vremena više nemamo.
Pridruite se promjenama i sudjelujte u izradi rješenja koja emo ponuditi sugraanima. Vrijeme promjena je jako blizu i uvjeren sam da emo biti glavni nositelji promjena u Zagrebu.
Vjerujem u vas, vjerujem u naše sugraane i vjerujem u naš Zagreb!
Gordan Maras
NAŠA VIZIJA UPRAVLJANJA ZAGREBOM
Grad Zagreb, za kakvog se zalaemo, je u centru svijeta s kojim je neraskidivo povezan, glavni je grad Hrvatske i najmlai glavni grad u Europskoj uniji, u kojem se tei transparentnom doprinosu graana društvenoj i tehnikoj inovaciji te odrivom, visoko tehnološkom i zelenom rastu. Budui da je rast urbane populacije jedan je od najvanijih mega trendova suvremenog društva, mi elimo da ovaj rast koristi graanima. Kvalitetu ivota prepoznajemo kao osnovnu društvenu dimenziju, koja osigurava slobodu pojedincu u skladu s etikim naelima. Mi elimo poveati kvalitetu ivota graana. Mudrim upravljanjem kroz participaciju graana elimo osigurati odrivi ekonomski rast i razvoj Grada. elimo stvoriti Zagreb, pametan grad (engl. Smart City)!
Što je pametan grad?
Koncept pametnog grada utkan je u politike EU. Kada grad odrava ekonomski rast kroz participaciju graana u upravljanju te ulaganjem u ljudski i socijalni kapital, kao i suvremene tehnologije, tada moemo rei da se radi o pametnom gradu. Postoje mnogi sinonimi za ovaj pojam: inteligentan grad, grad znanja, odriv grad, digitalan grad itd. Kako god ga zvali, on je zasnovan na sljedeim dimenzijama: pametni ljudi, pametna ekonomija, pametna mobilnost, pametna okolina, pametno ivljenje i pametno upravljanje. O svim ovim dimenzijama elimo progovoriti kroz ovaj Program.
Zagreb, u kakvom elimo ivjeti, jest odreen gradskom kulturom, tj. osnovnim pretpostavkama i vrijednostima, nainom na koji komuniciramo meusobno i rješavamo probleme. Povijesno gledano, naš grad prolazi kontinuiranu transformaciju zadnjih 30 godina, a identitet koji treba poprimiti u budunosti je onaj koji ga ini glavnim gradom Hrvatske kao lanice EU, što znai da je potrebno stvoriti sustav koji e osigurati povjerenje graana u upravu grada. Ovo povjerenje se stvara participacijom graana u procesima upravljanja, koja je dosada bila nedovoljna. Mi elimo da graani sudjeluju u kreiranju identiteta i svrhe grada!
Zagreb je grad u kojem je potrebno ponovo izgraditi povjerenje graana njihovim ukljuivanjem u kljune procese upravljanja gradom. Samo e tako Zagreb postati pametan grad! Naš grad jest grad pametnih ljudi, ali trenutno nije pametan. Mi emo stvoriti mehanizme i alate koji e to omoguiti!
Što moemo uiniti za Grad Zagreb?
Transformirat emo grad u novo mjesto za ivot, koje e uravnoteiti sve njegove identitete. Pomoi emo uskladiti sveuilište, gospodarstvo i lokalnu upravu u model inoviranja trostruke uzvojnice, u kojem sudjeluje i civilno društvo te mediji (etverostruka uzvojnica ). Tako e grad postati centar inovacija u kojem se stvaraju nove vrijednosti za graane. Pokrenut emo dijalog dionika na bitno znaajnijoj razini s ciljem uravnoteenja interesa i ciljeva. Ovime emo pokrenuti kontinuirani dijalog s graanima te formirati tijela kao što su savjeti graana, trustovi mozgova eksperata, savjeti mladih (onih ije vrijeme tek dolazi).
Stvorit emo grad sainjen od etiri uzvojnice spojene inovacijom i transparentnom suradnjom graana, industrije, znanja (školstvo, instituti, sveuilišta) i nas - budue lokalne uprave! Najvanije što emo uiniti jest otvoriti trajni dijalog na ove etiri razine!
Kakve promjene elimo za Grad Zagreb?
Fokus je na promjeni i boljoj budunosti za sve graane Grada Zagreba. U razgovoru s njima, kao i ostalim dionicima, utvrdit emo osnovne strateške ciljeve te ih koristiti kao alate za poboljšanje ivota u gradu. Identificirat emo mjere i konkretne aktivnosti koje e dovesti do tih ciljeva. Implementirat emo mehanizme i alate koji e nam pomoi u tom procesu. Stalno emo biti fokusirani na strateške ciljeve i teiti njihovom ostvarenju. Naše e aktivnosti biti odraz poznavanja naše pozicije, znanja, identiteta te promjena koje elimo da se dogode.
Ovaj Program upravo je zbirka naših prijedloga rješenja identificiranih problema u Gradu Zagrebu, koje emo riješiti kad doemo na vlast. Mi elimo poveati kvalitetu ivota! elimo iskoristiti trenutno neiskorištene ljudske potencijale te povratiti povjerenje graana u gradsku upravu!
Kako emo provesti promjene u Gradu Zagrebu?
Odluili smo se otvoriti prema svim vanim dionicima: graanima, gospodarstvu, Sveuilištu, školama i institutima, bez obzira na politika uvjerenja ili stranaku pripadnost, kako bismo osigurali široku platformu za razvoj Grada po uzoru na gradove kao što su Be, Kopenhagen, Barcelona, Helsinki i drugi.
Transparentnim voenjem Grada Zagreba elimo osigurati izmjene Generalnog urbanistikog plana poštujui zakone, mišljenje struke i volju graana. Naslanjajui se na recentna zbivanja vezana uz donošenje izmjena GUP-a obvezujemo se, u sluaju realizacije istih, po našem dolasku na vlast, izmijeniti ih u najkraem moguem roku.
Nizom politika opisanih u ovom dokumentu, kojeg je izradila grupa strunjaka lanova Savjeta Gradske organizacije Socijaldemokratske partije Zagreba te izvanstranakih strunjaka, dijelimo sa svim graankama i graanima Grada Zagreba našu viziju „Zagreba budunosti“ te time dajemo mogunost da ve sada svi sudjeluju u buduem razvoju Grada Zagreba i ostvarenju zajednikog cilja, a to je Zagreb – transparentan, digitalan i pametan grad. To su promjene koje emo implementirati kad doemo na vlast!
Politike su grupirane u sedam kompleksnih poglavlja. Za svaku politiku prvo smo opisali sadašnje stanje i identificirali najvanije probleme, nakon ega slijede naši prijedlozi rješenja satkani od niza mjera i aktivnosti.
Poglavlja u kojima su grupirane politike su:
1. Pametni ljudi 2. Pametno gospodarstvo 3. Pametna mobilnost 4. Pametan okoliš 5. Pametno ivljenje 6. Pametno upravljanje i transparentnost 7. Otvoren pametan grad
Uz adekvatno upravljanje Grad Zagreb ima mogunost postati transparentan, pametan i zelen grad, grad kvalitetnog ivljenja, grad koji e biti meka za okolne prijateljske gradove i uzor istima. Drugim rijeima, Grad Zagreb ima potencijal postati prava europska metropola. Mi emo to omoguiti!
Kako emo financirati promjene u Gradu Zagrebu?
Provoenje aktivnosti stvara nova znanja, no i potrebu za financiranjem. U financiranju aktivnosti vezanih uz promjene u Gradu Zagrebu posluit emo se inovativnim transparentnim modelima financiranja, po uzoru na druge pametne gradove:
• Javno financiranje: razvojni krediti, bespovratna sredstva EU i sl.
Da li je Zagreb sposoban biti ovako javno financiran sada? Kad mi preuzmemo upravljanje gradom sigurno e biti, a dokaz naše transparentnosti bit e financiranje iz EU!
• Crowdfunding
Kao transparentan proces traenja javnih donatora za dobivanje poetnoga kapitala u svrhu financiranja novih projekata, ovaj emo model financiranja koristiti kako bismo poveali mogunost participacije graana kako u financiranju tako i u odluivanju i praenju provedbe.
• Model pametne nabave
Praktina razina ukljuenosti graana u sustav nabave i financiranja ini sustav transparentnim. Uvest emo tzv. pametnu nabavu, gdje se nabavljaju optimalna rješenja, a ne definirani proizvodi ili usluge.
Donosimo nov i transparentan model financiranja javnih projekata! Ukoliko naše projekte odobri EU i financiraju graani, to postaje dokaz transparentnosti! Ukoliko naša uprava postane digitalna kao i naši graani, to je dokaz transparentnosti!
Kako e izgledati poslovni model pametnog Grada Zagreba?
Napravit emo poslovno modeliranje za pojedina strateška podruja Grada, ime emo osigurati dugoronu odrivost rezultata aktivnosti. Koristit emo moderne tehnologije u raznim segmentima gradskih politika kako bismo smanjili troškove i optereenja graana.
Pametan grad ima pametan poslovni model - na svim emo podrujima utvrditi doprinos digitalnog! Smanjit emo trošak na svim podrujima i troškovnim mjestima! Stvorit emo nova pametna radna mjesta!
NAŠA STRUNOST I TIM
Ovaj je Nacrt prijedloga politika izradila skupina strunjaka i znanstvenika okupljenih oko ideje Zagreba kao pametnog grada. To su ljudi koji su lanovi Strunih savjeta Gradske organizacije SDP-a Zagreba, ali i eksperti koji nisu lanovi stranke. injenica da smo sposobni okupiti ne samo naše lanove ve i one koji u dobroj vjeri ele kvalitetniji ivot u Gradu, govori u prilog da ovaj Program ve primjenjujemo.
Savjet Gradske organizacije SDP-a Zagreba okuplja više od dvjesto strunjaka i znanstvenika u šesnaest Strunih savjeta iz pojedinih podruja javnih politika od osobite vanosti za politiku djelatnost GO SDP-a Zagreba:
• Struni savjet za planiranje i razvoj Grada Zagreba, • Struni savjet za gospodarstvo i projekte EU, • Struni savjet za financije i poreznu politiku, • Struni savjet za meunarodnu suradnju • Struni savjet za reformu gradske uprave i mjesne samouprave, • Struni savjet za upravljanje imovinom, • Struni savjet za komunalne poslove, izgradnju i promet • Struni savjet za ekologiju, zaštitu i aktivaciju prirodnih resursa i spomenika, • Struni savjet za mlade i demografiju, • Struni savjet za suradnju sa udrugama civilnog društva, • Struni savjet za zdravstvo, • Struni savjet za znanost i inovacije, • Struni savjet za obrazovanje, • Struni savjet za ratne veterane i sigurnost • Struni savjet za sport • Struni savjet za socijalnu zaštitu, meugeneracijsku solidarnost i osobe s invaliditetom.
Na izradi Nacrta prijedloga politika sudjelovalo je 10 doktora znanosti iz razliitih podruja te brojni magistri znanosti i inenjeri, kao i iskusni menaderi iz podruja gospodarstva i javne uprave. Kao uvod u pisanje ovog Nacrta prijedloga politika obavljen je niz konzultacija i rasprava s vrlo istaknutim znanstvenicima i strunjacima iz podruja razvoja koncepta pametnog grada.
1. PAMETNI LJUDI
NACRT PRIJEDLOGA POLITIKA GO SDP-a ZAGREB 2020.- 2030. „ZAGREB - PAMETAN GRAD“ 12
1.1. OBRAZOVANJE
1.1.1. ZAKONODAVNI OKVIR I PEDAGOŠKI STANDARD U ŠKOLAMA GRADA ZAGREBA
SADAŠNJE STANJE I DEFINIRANJE PROBLEMA
Zakonodavni okvir
Obrazovanje je, prema odredbama lanka 66. Ustava Republike Hrvatske, temeljno ljudsko pravo, svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.
Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ureena je djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Prema odredbama spomenutog zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju mree osnovnih i srednjih škola, uenikih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11) kojom se utvruju sve ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na podruju za koje se mrea utvruje, sa svim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje.
Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sredstva za financiranje školskih ustanova iji je osniva Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave osiguravaju se u dravnom i proraunima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje materijalnih, financijskih i rashoda za tekue i investicijsko odravanje te kapitalnih ulaganja u podruju osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije) preneseno je s drave na upanije, Grad Zagreb i dio gradova.
Prema Mrei školskih ustanova, na podruju Zagreba je 107 osnovnih škola (30 podrunih škola), jedanaest umjetnikih osnovnih škola (dvije glazbene te šest glazbenih i tri plesne srednje škole koje ujedno provode osnovnoškolsko obrazovanje) te etiri posebne ustanove za obrazovanje osoba s invaliditetom. Srednjih škola je 66 (od ega je sedam umjetnikih srednjih škola) i 14 uenikih domova (od ega tri uenika doma u sastavu škole).
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola financiraju se iz decentraliziranih sredstava, proraunskih sredstava Grada Zagreba i drugih izvora.
Pedagoški standard u školama Grada Zagreba
Standardi školske djelatnost s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se treba (planira) pojedini standard postii, detaljno su utvreni Dravnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) i Dravnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrivanju normativa prostora i opreme graevina škola,
NACRT PRIJEDLOGA POLITIKA GO SDP-a ZAGREB 2020.- 2030. „ZAGREB - PAMETAN GRAD“ 13
graevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013.
U listopadu 2014. donesena je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva navedene Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a jedna od planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u školskim ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojeih ili novih školskih objekata, u skladu s donesenim pedagoškim standardima.
RJEŠENJE PROBLEMA KOJE PREDLAE GO SDP-A ZAGREB
Usporedo s izradom i donošenjem novih kurikularnih dokumenata trebalo je zapoeti i s osiguranjem materijalnih i infrastrukturnih uvjeta nunih za uspješnost procesa uvoenja novih kurikuluma za predtercijarno obrazovanje.
Potrebno je isplanirati i projektirati model promjena te analizirati potrebe pojedinih odgojno-obrazovnih ustanova i gradske uprave za infrastrukturnim, materijalnim i ljudskim preduvjetima za provoenje reformskih procesa i podizanje standarda obrazovanja na podruju Zagreba.
1.1.2. ANALIZA I EVIDENCIJA STANJA I OPREMLJENOSTI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA
SADAŠNJE STANJE I DEFINIRANJE PROBLEMA
Grad Zagreb ne utvruje i ne izrauje analizu svih podataka o stanju i opremljenosti u osnovnim i srednjim školama u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana standardima.
Grad Zagreb vodi razne evidencije o objektima školskih ustanova iji je osniva (javne škole, umjetnike škole i socijalne ustanove za uenike s teškoama u razvoju). Evidencije sadre podatke o nazivu škole, adresi matinih i podrunih škola, godini izgradnje, broju uenika, sportskim dvoranama, broju razrednih odjela, smjenskoj nastavi, produenom boravku, vlasništvu i druge podatke. Meutim, podatci u tim evidencijama nisu istovjetni s ostalim sustavima evidencije na dravnoj razini: podaci o broju matinih i podrunih osnovnih škola nisu istovjetni podacima iz Mree škola; podaci o broju uenika nisu istovjetni podacima iz Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilannih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih i srednjih škola te uenikih domova.
RJEŠENJE PROBLEMA KOJE PREDLAE GO SDP-A ZAGREB
Zalaemo se za provoenje sljedeih mjera:
• ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim školama te uenikim domovima sa svim elementima propisanim standardima, koja bi bila dovoljno dobra za potrebnu analizu postojeeg standarda u odgojno obrazovnim ustanovama na podruju Zagreba;
NACRT PRIJEDLOGA POLITIKA GO SDP-a ZAGREB 2020.- 2030. „ZAGREB - PAMETAN GRAD“ 14
• utvrditi i izraditi analizu svih podatka o stanju i opremljenosti u osnovnim i srednjim školama u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana standardima s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima;
• baze redovito aurirati podacima o promjenama stanja i opremljenosti škola, nakon provedenih kapitalnih i drugih ulaganja.
1.1.3. KAPITALNA ULAGANJA
SADAŠNJE STANJE I DEFINIRANJE PROBLEMA
Za veinu školskih objekata Grad Zagreb ima podatak o godini izgradnje škole i godini obnove te vlasništvu objekta (Grad Zagreb, Republika Hrvatska, Zagrebaki holding d.o.o., društveno vlasništvo, vlasništvo škole ili je postupak utvrivanja vlasništva u…