27
ZADATAK 1 U cilju dobivanja osnovnog saznanja o poduzeću, treba prikupiti opće podatke koji karakteriziraju izabrano poduzeće. To su slijedeći podaci: 1 Točan (puni) naziv poduzeća - tvrtka. 2 Skraćeni naziv i simbol 3. Sjedište poduzeća i pojedinih njegovih dijelova (adresa: ulica, mjesto) 4. Osnivatelj poduzeća, godina osnivanja, vlasništvo i vlasnički udjeli. 5 Djelatnost poduzeća (iz akta o registraciji). 6 Osnovna organizacijska struktura poduzeća (za dionička društva: skupština, nadzorni odbor, uprava, glavne organizacijske jedinice) Posebno prikupi podatke o nadzornom odboru i upravi poduzeća A Podaci o nadzornom odboru: 1 Postoji li u poduzeću nadzorni odbor? 2. Koji je broj članova nadzornog odbora? 3. Čiji su predstavnici članovi nadzornog odbora (sastav nadzornog odbora)? 4 Na koje su vrijeme izabrani članovi nadzornog odbora? 5 Kako se često sastaju članovi nadzornog odbora? 6. Vodi li se zapisnik sa sjednica nadzornog odbora? 7. Ocjenjuje li se rad nadzornog odbora? Ako jest, tko to čini? 8. Postoji li poslovnik o radu nadzornog odbora? B. Podaci o upravi: 1. Je li formirana uprava? 2. Ako je formirana uprava, od koliko se članova sastoji? 3. Jesu li članovi uprave zaduženi za određene poslovne funkcije i koje? 4. Ako nije formirana uprava, tko je na čelu poduzeća? 5. Ima li direktor poduzeća svoje pomoćnike? Ako ima, koje? 6. Je li formiran kolegij direktora? Ako je formiran, koji ga direktori čine? 7. Postoji li poslovnik o radu uprave, ili ako nema uprave, kolegija? 7. Podaci i poslovanju Prikupi podatke o kretanju proizvodnje/prometa za razdoblje 2000.-2004. godina i to po mogućnosti naturalno i vrijednosno. Isto tako prikupi podatke o kretanju prihoda i rashoda u istom razdoblju.

ZADATAK 1 - EFSTmoj.efst.hr/nastava/125/7_zadaci__SM.doc · Web viewIz ocjena utjecaja pojedinih elemenata dimenzija okoline izračunajte prosječnu ocjenu svake izabrane dimenzije

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

ZADATAK 1

U cilju dobivanja osnovnog saznanja o poduzeću, treba prikupiti opće podatke koji karakteriziraju izabrano poduzeće. To su slijedeći podaci:

1 Točan (puni) naziv poduzeća - tvrtka.2 Skraćeni naziv i simbol3. Sjedište poduzeća i pojedinih njegovih dijelova (adresa: ulica, mjesto)4. Osnivatelj poduzeća, godina osnivanja, vlasništvo i vlasnički udjeli.5 Djelatnost poduzeća (iz akta o registraciji).6 Osnovna organizacijska struktura poduzeća (za dionička društva: skupština, nadzorni odbor,

uprava, glavne organizacijske jedinice)Posebno prikupi podatke o nadzornom odboru i upravi poduzeća

A Podaci o nadzornom odboru:

1 Postoji li u poduzeću nadzorni odbor?2. Koji je broj članova nadzornog odbora?3. Čiji su predstavnici članovi nadzornog odbora (sastav nadzornog odbora)?4 Na koje su vrijeme izabrani članovi nadzornog odbora?5 Kako se često sastaju članovi nadzornog odbora?6. Vodi li se zapisnik sa sjednica nadzornog odbora?7. Ocjenjuje li se rad nadzornog odbora? Ako jest, tko to čini?8. Postoji li poslovnik o radu nadzornog odbora?

B. Podaci o upravi:

1. Je li formirana uprava?2. Ako je formirana uprava, od koliko se članova sastoji?3. Jesu li članovi uprave zaduženi za određene poslovne funkcije i koje?4. Ako nije formirana uprava, tko je na čelu poduzeća?5. Ima li direktor poduzeća svoje pomoćnike? Ako ima, koje?6. Je li formiran kolegij direktora? Ako je formiran, koji ga direktori čine?7. Postoji li poslovnik o radu uprave, ili ako nema uprave, kolegija?

7. Podaci i poslovanjuPrikupi podatke o kretanju proizvodnje/prometa za razdoblje 2000.-2004. godina i to po mogućnosti naturalno i vrijednosno.Isto tako prikupi podatke o kretanju prihoda i rashoda u istom razdoblju.Iz bilance prikaži kretanje aktive ukupno i njezinih glavnih stavaka u istom razdoblju.

Podaci se prikazuju opisno, grafički ili u apsolutnim i relativnim brojevima.

ZADATAK 2

Izradite analizu opće eksterne okoline izabranog poduzeća na slijedeći način:

1. Iz slijedeće tabele najprije utvrdite koje su to dimenzije opće ili socijalne okoline važne za poduzeće koje ste izabrali.

1. Prirodna ili fizička okolina- prirodni uvjeti - reljef, odnosno konfiguracija zemljišta,- ekološki uvjeti - zahtjevi i ograničenja,- raspoloživa prirodna bogatstva - sirovine, gorivo, energija, voda i drugi resursi.

2. Ekonomska okolina- tržišni faktori - vezani uz tržište proizvoda i usluga, te nabavno tržište,- financijski faktori - vezani uz financijsko tržište i izvore kapitala,- ekonomski faktori - vezani uz ostvarenje ciljeva poduzeća i željenih performansi,- faktori ekonomske politike - vezani uz utjecaj mjera monetarno-kreditne i fiskalne politike, te efekte vanjsko -

trgovinskog poslovanja,3. Znanstveno-tehnološka okolina

- tehnički faktori - lokacija, način opskrbe sirovinama, vodom i energijom,- tehnološki faktori - utjecaj tehnologije i suvremenih znanstvenih dostignuća.- tehno-ekonomski faktori - ekonomski parametri (cijena i troškova) u vezi s transferom i mogućom primjenom

odgovarajuće tehnologije.4 Političko-pravna okolina

- politički odnosi - putem političkih odluka, stavova i interesa, posebno onih odluka koje se odnose na mogućuintervenciju države, bilo da je riječ o otvaranju povoljnih mogućnosti ili, pak, o nametanju odgovarajućihograničenja za poduzeće,

- pravna regulativa - vezana uz donošenje odgovarajućih zakonskih akata, kao i njihovo praćenje od straneodgovarajućih institucija,

5. Socijalno-kulturna okolina- kulturne karakteristike - kao utjecaj povezan sa sustavom vrijednosti i prihvaćenim kulturnim obrascima ponašanja.

počevši od ponašanja pojedinaca, preko različitih socijalnih grupa, pa sve do poduzeća kao sociotehničkog sustava,- socijalni trendovi - kao utjecaj povezan s politikom zapošljavanja, politikom plaća i socijalnom politikom,

6. Demografska okolina- demografski faktori - raspoloživost ljudskog potencijala, stupanj njegove obrazovanosti, stručnosti i osposobljenosti- povijesni faktori - tradicija i tradicionalne radne vještine

2. Nakon što ste selektirali dimenzije okoline relevantne za vaše izbrano poduzeće izvršite opis elemenata svake od tih dimenzija. Na primjer, konfiguracija zemljišta na kojemu je locirana robna kuća omogućava izgradnju adekvatnog parkira lisnog prostora i drugih pratećih sadržaja što može povoljno utjecati na obujam prodaje.

3. Pošto je opisan svaki relevantan element izabranih dimenzija okoline treba utvrditi predstavlja li on za izabrano poduzeće priliku ili prijetnju. U tu svrhu treba oblikovati tabelu koja prikazuje stvarno stanje izabranog poduzeća. U takvoj tabeli elemente pojedinih dimenzija označite sa + (prilika) i sa - (prijetnja).

DIMENZIJA OPĆE OKOLINE Prilika Prijetnja

ZADATAK 3

Izvršite ocjenu skeniranja faktora eksterne okoline izabranog poduzeća, i to na slijedeći način:

1. Na temelju podataka iz tabele u zadatku 2 izvršite najprije ocjenu utjecaja korespondirajućih strategijskih faktora na poslovanje poduzeća, i to tako da:

a) faktorima koje ste označili kao prilika dodijelite prema njihovom utjecaju naposlovanje poduzeća ocjene od 0 do 5b) faktorima koje ste označili kao prijetnju dodijelite prema njihovom utjecaju naposlovanje poduzeća ocjene od -5 do 0

Pri ocjenjivanju utjecaja korespondirajućih strategijskih faktora koristite se slijedećom skalom ocjena:

Skala ocjena utjecaja

0 - nema utjecaja1 - neznatan utjecaj2 - mali utjecaj3 - značajan utjecaj4 - veliki utjecaj5 - presudan utjecaj

2. Iz ocjena utjecaja pojedinih elemenata dimenzija okoline izračunajte prosječnu ocjenu svake izabrane dimenzije i to tako da zbrojite ocjene elemenata i podijelite s brojem tih elemenata.

3. Nakon što ste ocijenili utjecaj korespondirajućih strategijskih faktora na poslovanje poduzeća na isti način izvršite ocjenu njihove važnosti za poduzeće koristeći skalu ocjena od 0 do 10, i to tako da najprije ocijenite elemente dimenzija okoline a potom izračunate prosječne ocjene za svaku izabranu dimenziju.

Pri ocjenjivanju utjecaja korespondirajućih strategijskih faktora koristite se slijedećom skalom ocjena:

Skala ocjena važnosti

0 - nema važnosti1 - gotovo neznatna važnost2 - neznatna važnost3 - mala važnost4 - nešto veća ali ne značajna važnost5 - značajna važnost6 - više nego značajna važnost7 - gotovo velika važnost8 - velika važnost9 - vrlo velika važnost10- presudna važnost

4. Izradite prikaz rezultata skeniranja okoline putem slijedeće tabele:

Područje Utjecaj faktora

Važnost faktora

Prilike (+) Prijetnje (-)

Ukupno:

ZADATAK 4

Izradite analizu poslovne okoline izabranog poduzeća na slijedeći način:

1. Iz slijedeće tabele najprije utvrdite koje su to dimenzije poslovne okoline poduzeća koje ste izabrali

1. Dobavljači- popis dobavljača, njihove ključne značajke i strategijska opredjeljenja

2. Kupci-potrošači- popis kupaca, njihove preferencije, navike i motivi

3. Konkurenti- identificiranje najznačajnijih konkurenata, njihovih ciljeva, strategija i pravaca djelovanja

4. Dioničari- identificiranje (grupa) dioničara i njihovih udjela

5. Sindikati- u koje su sindikate učlanjeni zaposleni i koliko (%) ih je izvan sindikata

6. Kreditori- glavni kreditor i visina kredita

7. Vladine (državne) organizacije- imaju li neke vladine (državne) institucije i koje direktnih ingerencija nad poduzećem

8. Društvene organizacije (zajednice)- imaju li neke društvene organizacije i koje direktnih ingerencija nad poduzećem

9. Strukovna udruženja- imaju li neka strukovna udruženja i koja direktnih ingerencija nad poduzećem

2. Nakon što ste selektirali dimenzije poslovne okoline relevantne za vaše izabrano poduzeće izvršite opis elemenata svake od tih dimenzija.

3. Pošto je opisan svaki relevantan element izabranih dimenzija okoline treba utvrditi predstavlja li on za izabrano poduzeće priliku ili prijetnju. U tu svrhu treba oblikovati tabelu koja prikazuje stvarno stanje izabranog poduzeća. U takvoj tabeli elemente pojedinih dimenzija označite sa + (prilika) i sa - (prijetnja).

DIMENZIJA POSLOVE OKOLINE Prilika Prijetnja

ZADATAK 5

Izvršite analizu zainteresiranih za poduzeće.Analiza zainteresiranih za poduzeće u prvi plan stavlja one subjekte od aktivnosti kojih ovisi opstanak i razvitak poduzeća. Stoga je Vaš zadatak utvrditi:

1. subjekte zainteresirane za poduzeće (Stakeholders) - kupci, dobavljači, konkurenti, vlasnici,dioničari, kreditori, partneri, te različite institucije i interesne grupe

2. pretpostavke zainteresiranih za poduzeće i akcije koje oni poduzimaju ili namjeravajupoduzeti:

- utvrditi koje su to podupiruće pretpostavke koje mogu dovesti do odgovarajućih strategijskih povoljnih prilika,

- utvrditi opiruće pretpostavke koje mogu imati za posljedicu nastanak nepovoljnih strategijskih prijetnji za poduzeće.

3. ocijeniti važnost pretpostavki i procijeniti vjerojatnost njihovog ostvarenja a prema slijedećoj skali

Skala vrijednosti:a) Važnost pretpostavke: b) Izvjesnost pretpostavke:

0 - vrlo nevažna pretpostavka9 - vrlo važna pretpostavka

0 - vrlo neizvjesna pretpostavka9 - vrlo izvjesna pretpostavka

4. izraditi tabelarni prikaz svih analiziranih pretpostavki a prema slijedećoj tabeli (vidi tabelu 83. str 571):

Identifikacija i klasifikacija zainteresiranih

Zainteresirani za poduzeće Važnije pretpostavke Procjena

važnosti Izvjesnost

PODUPIRUĆE:

OPIRUĆE:

5. izraditi grafički prikaz svih analiziranih pretpostavki, a prema slijedećoj slici (vidi sliku 97, str. 573):

PretpostavkeZainteresirani podupiruće opiruće

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 12 3 4 5 6 7 8 9abc

ZADATAK 6

Izradite analizi i procjenu tehnologije, i to na slijedeći način:1. Najprije podijelite cjelokupno poslovanje izabranog poduzeća na odgovarajuće tehnološki zaokružene strategijske cjeline, te za svaku tu cjelinu utvrdite prilike i prijetnje po osnovu tehnologije koju upotrebljava izabrano poduzeće, tehnologije koju upotrebljavaju konkurenti i nove tehnologije "na vidiku", a prema slijedećoj matrici:

Tehnologija koju upotrebljava

izabrano poduzeće

Tehnologija koju upotrebljavaju

konkurenti

Nove tehnologije "na vidiku"

Prilike

Prijetnje

2 Nakon definiranja tehnoloških cjelina izvršite procjenu tehnologije pomoću matrice Visoka

Važnost tehnologije

Niska ,

Visok (vodeći) Nizak (oponašajući)Položaj tehnologije

Legenda:Kvadrant A:Označava jak položaj kojega bi trebalo agresivno podržavati zbog održavanjakonkurentske prednosti.

Kvadrant B:Potrebno je angažirati sredstva da bi se unapredila tehnologija.Investirati u druga područja (nabavka neke dodatne tehnologije).Održavati takvo stanje, ali nekakvom obrambenom strategijom.

Kvadrant C:Poduzeće ima visok položaj, ali u nevažećoj i zastarjeloj tehnologiji.

Kvadrant D:Poduzeće ima slab položaj i nevažnu tehnologiju te treba izvršiti preorijentaciju ililikvidaciju.

ZADATAK 7

Analizirajte strukturu konkurencije na slijedeći način:

1. Najprije ispitajte deset ključnih faktora:1. potencijalna stopa rasta,2. prijetnja ulaska novih poduzeća,3. intenzitet rivalstva, odnosno suparništva,4. pritisak zamjenskih proizvoda ili supstituta,5. zavisnost od dopunskih ili komplementarnih proizvoda,6. snaga cjenkanja kupaca,7. snaga cjenkanja dobavljača,8. stupanj tehnološke ovisnosti,9. postotak primjene inovacija,10. razina sposobnosti managementa

2. Vrednovanje svakog faktora provodite putem odgovarajuće tabele (vidi str. 575).

A B

C D

ZADATAK 8

Analizirajte i procijenite ranjivosti izabranog poduzeća na slijedeći način:

1 evidentirajte podupiruće elemente,2 identificirajte prijetnje koje mogu razoriti podupiruće elemente.3 procijenite implikacije ili posljedice ako se potencijalna prijetnja ostvari i to tako da

- rangirate utjecaj prijetnji i- procijenite vjerojatnosti da će se prijetnja materijalizirati.

4. ocijenite sposobnosti poduzeća da adekvatno reagira na uočene prijetnje

Rezultate procjene ranjivosti prikažite pomoću slijedeće tabele:

Kategorijapodupiranja

Potencijalne prijetnje i njihove posljedice Utjecaj Vjerojatnost Reakcija Procjena* ranjivostiPrijetnja Posljedica

(vidi tabelu 81. str . 569)

* Procjena ranjivosti se dobije kao sjecište vrijednosti ordinate (Utjecaj x Vjerojatnost) i apscise (Reakcija) iz donje matrice (vidi sliku 96, str. 570):

Visok 109 I II87 BEZ OPASNO6 ZAŠTITE543 III IV21 RANJIVO SPREMNO

Nizak 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Niska Visoka

Sposobnost uzvraćanja (reagiranja)

(U matricu se unose ponderirana vrijednosti ordinate (Utjecaj x Vjerojatnost) i prosječna vrijednost apscise (Reakcija) iz gornje tablice).

Legenda:I Kvadrant: Poduzeće je skoro bez zaštite, potrebna je bez odgode puna pozornost, hitno treba odstraniti prijetnje, učiniti korak za poboljšanje sposobnosti

II Kvadrant: Prijetnje su opasne, ali poduzeće ima sposobnost reagiranja (uzvraćanja) U slučaju materijalizacije prijetnji poduzeće ne smije biti nespremno - ono mora uvijek nastojati razviti jasne planove za prijetnje koje će se vjerojatno pojaviti

III Kvadrant: Poduzeće lako obuzdava poznate prijetnje, ali ukoliko dođe do promjena koje su potpuno nove i nepoznate poduzeću ono postaje ranjivo zbog niske sposobnosti uzvraćanja, pa stoga ono mora stalno pratiti i unapređivati svoju obrambenu snagu

IV Kvadrant Poduzeće je spremno baviti se pojedinim prijetnjama i ne treba posebno pratiti kontrolu sposobnosti

ZADATAK 9

Analizirajte prilike i prijetnje za izabrano poduzeće koristeći podatke iz zadatka 2, i to tako da:

1. Najprije analizirajte prilike i to s aspekta vjerojatnosti uspjeha i potencijalne atraktivnosti, a prema slijedećoj matrici:

Potencijalna atraktivnost

Vjerojatnost uspjehaVisoka Niska

Visoka

Niska

2. Zatim analizirajte prijetnje i to s aspekta vjerojatnosti događaja i intenziteta prijetnji, a prema slijedećoj matrici:

Vjerojatnost događaja

Visoka Niska

Visok

Nizak

3. Sintezom matrice prilika i matrice prijetnji izradite matricu prilika i prijetnji, te odredite poziciju izabranog poduzeća u toj matrici:

Intenzitet prijetnji

Razina prilika

Visoka

Niska

Razina prijetnjiNiska Visoka

IDEALNA POZICIJA

SUMNJIVA POZICIJA

ZRELA POZICIJA

TEŠKA POZICIJA

Legenda:Matrica prilika se sastoji od sljedećih koordinata:- "potencijalne atraktivnosti", koja se mjeri iznosom profita koji bi se ostvario i- "vjerojatnosti uspjeha", koja nastaje kao rezultat iskorištenih prilika.

Matricu prijetnji sačinjavaju sljedeće koordinate:- "intenzitet prijetnji", koji predstavlja veličinu gubitaka do kojih bi došlo ako bi se

prijetnje ostvarile i- "vjerojatnosti događaja", kao vjerojatnost materijaliziranja prijetnji.

Matrica prilika i prijetnji temelji se na koordinatama "razina prilika" i "razina prijetnji", a njezina polja opisuju moguće pozicije poduzeća s obzirom na intenzitet prilika i prijetnji

ZADATAK 10

Analizirajte organizacijsku strukturu poduzeća i to tako da:1. Izradite organizacijsku shemu vašeg poduzeća u kojoj se vide sve organizacijske jedinice i sva radna mjesta s predviđenim i stvarnim kvalifikacijama i izvršiteljima U tu se svrhu mogu koristiti "kućice" slijedećeg tipa:

Predviđena Stvarnakvalifikacija kvalifikacija

Naziv radnog mjesta

Predviđeni Stvarnibroj izvršitelja broj izvršitelja

Opišite tip organizacijske strukture dotičnog poduzeća, te iznesite vaš kritički osvrt na postojeću organizacijsku strukturu, a na temelju odgovora na slijedeća pitanja

Lista okvirnih pitanja:

1. Koji je tip organizacijske strukture poduzeća?2. Koje su to glavne organizacijske jedinice od kojih je oblikovana organizacijska struktura?3. Omogućavaju li te jedinice ostvarivanje svih funkcijskih strategija?4. Jesu li formirani centri odgovornosti i koji?5. Ako su formirani centri odgovornosti kakvi su odnosi uspostavljeni između njih?6. Kako je organizirana uprava poduzeća?7. Koliko je razina managementa u organizacijskoj strukturi poduzeća?8. Je li raspon kontrole primjeren tipu djelatnosti i uvjetima djelovanja poduzeća?9. Je li postojeći tip organizacijske strukture primjeren postojećoj strategiji poduzeća?

-Ako je primjeren, koje su mu prednosti, a koje slabosti i što bi trebalo učiniti da se prednostijoš više afirmiraju, a slabosti minimaliziraju/eliminiraju?

-Ako nije primjeren, koji bi to drugi tip bio primjereniji i zašto?

2. Ocijenite sukladnosti identificiranog tipa organizacijske strukture i strategije odnosno ciljevapoduzeća.

3. Konstatirajte prednosti/slabosti.

ZADATAK 11

Analizirajte organizacijsku kulturu poduzeća i to tako da:1. Najprije identificirate tip organizacijske kulture koristeći se slijedećim okvirnim pitanjima:

Lista okvirnih pitanja:

1. Kako se postavljaju ciljevi poduzeća - autokratski, participativno?2. Je li odlučivanje centralizirano ili decentralizirano?3. Jesu li ovlasti managementa koncentrirane u vrhu ili su distribuirane po svim razinamamanagementa?4. Jesu li te ovlasti određene usko ili široko?5. Vrši li se odabir ljudstva na temelju prijateljstva ili na temelju radne uspješnosti?6. Obavlja li se obuka zaposlenih?

- Ako se obavlja obuka zaposlenih da lije ona specijalistička ili gencralistička?7. Koji stil vodstva dominira - autokratski, konzultativan ili participativan?8. Kakav je dominantno tok informacija - prema dole, prema gore, horizontalno, dijagonalno?9. Tko dominantno provodi kontrolu rada - nadređeni, sami zaposleni (autokontrola)?10. Koriste li se prilikom kontrole rada jednokriterijalne ili višekriterijalne metode?11. Je li postojeći tip organizacijske kulture primjeren postojećoj strategiji poduzeća?

-Ako je primjeren, koje su mu prednosti, a koje slabosti i što bi trebalo učiniti da se prednostijoš više afirmiraju, a slabosti minimaliziraju/eliminiraju?

-Ako nije primjeren, koji bi to drugi tip bio primjereniji i zašto?

2. Ocijenite sukladnosti identificiranog tipa organizacijske kulture i strategije odnosno ciljeva poduzeća.3. Konstatirajte prednosti/slabosti

ZADATAK 12

Analizirajte fizičke resurse i to na slijedeći način:

1. Identificirajte fizičke resurse poduzeća koristeći bilancu, podatke knjigovodstva imovine i druge podatke služeći se slijedećim pitanjima:

Lista okvirnih pitanja:

1 Kojim fizičkim resursima poduzeće raspolaže?2 Koji je obujam tih resursa (vrijednost m2 površine, broj strojeva i sl.)?3. Koja je vrijednosna struktura fizičkih resursa?4. U kom su stupnju raspoloživi fizički resursi?5 Koliki je stupanj prikladnosti fizičkih resursa - tehničko-tehnološke-ekonomske (otpisanost)?6 Koliki je stupanj tehničke opremljenosti rada?7 Koliki je stupanj iskorištenja fizičkih resursa (po glavnim vrstama)?8 Je li lociranost fizičkih resursa prikladna?9. Jesu li postojeći fizički resursi primjeren postojećoj strategiji poduzeća? - Ako su primjereni, koje su im prednosti, a koje slabosti i što bi trebalo učiniti da se prednosti

još više afirmiraju, a slabosti minimaliziraju/eliminiraju?

2. Ocijenite sukladnosti identificiranih resursa i strategije odnosno ciljeva poduzeća.

3. Konstatirajte prednosti/slabosti.

ZADATAK 13

Analizirajte financijske resurse izabranog poduzeća koristeći podatke iz bilance i izvješća odobitku/gubitku za razdoblje 2000.-2004. godina, i to na slijedeći način:1. Najprije identificirajte financijske resurse poduzeća koristeći pitanja iz slijedeće tabele:

Lista okvirnih pitanja:

1. Koji je odnos dugoročnih obveza i ukupnog dugoročnog kapitala (Gearing)?2. Koji je stupanj zaduženosti poduzeća? (ukupne obveze/ukupna aktiva)?3. Koji je odnos duga i glavnice (ukupne obveze/vlasnička glavnica)?4. Koji je odnos pokrića kamata (operativni dobitak/troškovi kamata)?5. Koji su izvori kapitala (interni, posudbe, dodatni dionički kapital)?6. Kako se vrši alokacija kapitala općenito, a kako u slučaju SBU u poduzeću?7. Kakva je likvidnost poduzeća (tekući odnos, brzi odnos, zalihe prema neto radnom kapitalu)?8. Kakva je izdašnost od prodaje (obrtaj zaliha, obrtaj dugotrajne imovine, obrtaj tekuće imovine,

obrtaj neto potraživanja)?10. Kakva je profitabilnost poslovanja (bruto, neto i operativna profitna marža, ROI, ROA,

ROCE)?11. Kako se vrši upravljanje dividendama?

2. Ocijenite sukladnosti identificiranih resursa i strategije odnosno ciljeva poduzeća.3. Konstatirajte prednosti/slabosti.

ZADATAK 14

Analizirajte ljudske resurse u izabranom poduzeću i to na slijedeći način:1. Identificirajte ljudske resurse izabranog poduzeća koristeći se pitanjima iz slijedeće tabele:

Lista okvirnih pitanja:

1. Kako se vrši regrutiranje i selekcija zaposlenika?2. Kojim zaposlenicima poduzeće raspolaže (brojna, kvalifikacijska, profesionalna, dobna i

spolna struktura zaposlenika)?3. Koji je stupanj kvalificiranosti poslova?4. Kakva je raspoređenost zaposlenika po poslovnim funkcijama?5. Kakva je raspoređenost zaposlenika po tipovima procesa?6. Kakva je raspoređenost zaposlenika po temeljnim grupama poslova (managerski, kreativni,repetitivni, rutinski)?7. Provodili se obuka i razvoj zaposlenika (kako i na koji način)?8. Kako se vrši ocjenjivanje performansi zaposlenika i njihova učinka?9. Postoje li stimulativni sistemi plaćanja i koji?10. Postoji li razvijen sistem promocije zaposlenika i koji?

2 Ocijenite sukladnosti identificiranih resursa i strategije odnosno ciljeva poduzeća.3 Konstatirajte prednosti/slabosti.

ZADATAK 15

Analizirajte informacijske resurse i to na slijedeći način:1. Identificirajte informacijske resurse izabranog poduzeća koristeći podatke u slijedećoj tabeli:

Lista okvirnih pitanja:

1. Raspolaže li poduzeće informacijama o općoj okolini (prirodnoj, ekonomskoj, socijalnoj, tehnološkoj) 2. Raspolaže li poduzeće informacijama o poslovnoj okolini (kupcima, dobavljačima, konkurentima, kreditorima i drugima)?3. Raspolaže li poduzeće informacijama o internoj okolini (organizacijskoj strukturi, organizacijskim resursima i organizacijskoj kulturi)?4. Raspolaže li poduzeće informacijama o vlastitim tekućim problemima i mogućnostima?5. Raspolaže li poduzeće informacijama o prošlim događajima?6. Raspolaže li poduzeće informacijama o rizicima i ograničenjima postojeće strategije?7. Raspolaže li poduzeće informacijama o relevantnoj budućnosti?8. Postoji li organiziran informacijski sustav?9. Koje se informatičke tehnologije primjenjuju?

2. Ocijenite sukladnosti identificiranih resursa i strategije odnosno ciljeva poduzeća.

3. Konstatirajte prednosti/slabosti.

ZADATAK 16

Izradite BCG matricu za odabrano poduzeće.U tu svrhu treba:1. utvrditi strategijske poslovne jedinice ili strategijske poslovne cjeline.

Strategijska poslovna jedinica je dio poduzeća (pogon, tvornica, robna kuća. prodavaonica islično) koja ima jasno definiran asortiman s kojim istupa na tržište.Strategijska poslovna cjelina predstavlja proizvod, grupu proizvoda ili proizvodnu liniju kojaima svoje tržište.

2. za svaku strategijsku poslovnu jedinicu ili strategijsku poslovnu cjelinu utvrditi kretanje obujma prodaje (fizički i/ili vrijednosno), te izračunajte stope rasta, a prema slijedećoj tabeli:

Tabelu 1: Kretanje prodaje strategijske poslovne jedinice (cjeline) "X" u razdoblju 1999.-2004.

Proizvod/usluga 1999. 2000. 2001. 2002.1996.

2003. 2004.Kol. Kn Kol. Kn Kol. Kn Kol. Kn Kol. Kn Kol. Kn

Proizvod "A" Prizvod "B" itd.Ukupno:Stopa rasla:Prosječna stopa rasta.

3. utvrditi ukupni obujam prodaje (fizički i/ili vrijednosno) svih aktera na dotičnom tržištu (poželjno za isto razdoblje kao i za strategijsku poslovnu jedinicu (cjelinu)), a prema slijedećoj tabeli:

Tabela 2: Kretanje obujma prodaje u razdoblja 1999.-2004.

Poduzeće 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.q kn % q kn % q kn % q kn % q kn % q kn %

Poduzeće "A" Poduzeće "B" itd.Ukupno:Prosječni udio našeg poduzeća:

4. Utvrdite tržišni udio našeg poduzeća i još jednog ili dva važnija konkurenta, i to tako da tržišni udio našeg glavnog konkurenta podijelite sa našim tržišnim udjelom, zatim tržišnim udjelom još jednog ili dva značajnija konkurenta. Sve te podatke imate u tabeli 2.

5. Odredite veličinu promjera kruga i to iz omjera obujma prodaje onih aktera koji će biti prikazani u BCG matrici. Npr. ako je obujam prodaje naše SPJ 500 kuna a glavnog konkurenta 1000 kuna tada bi promjer našeg kruga moga biti 1 cm, a tog konkurenta 2

cm.

6. Nacrtaj BCG matricu.

7. Objasnite položaj izabranih aktera u BCG matrici.

ZADATAK 17

Izradite GE matricu za odabrano poduzeće. U tu svrhu treba:

1. Identificirati strategijske poslovne cjelineU tom kontekstu to mogu biti organizacijske jedinice, proizvodi i li skupina sličnih proizvoda, te misaona kategorija neke djelatnosti korporacije. Pri tom treba voditi računa o tome da je SPC poslovni entitet koji se može nadzirati, da ima stvarne i potencijalne konkurente, te da ima jasno određeno tržište.

2. Identificirati skup industrija i industrijskih segmenata kojemu naše poduzeće pripada.Industrija se sastoji od poduzeća (strategijskih poslovnih cjelina - SPC) koja međusobnodijele i tehnologije i kupce, i to kako s aspekta ponude tako i s aspekta potražnje.

3. Analizirati postojeći portfelj poduzeća i oblikovati portfelj matrice. U tom smislu treba

3.1. procijeniti industrijsku privlačnost, a prema slijedećem modelu:

Činitelji industrijske privlačnosti Važnost Ocjena

važnostiUkupna ocjena

Ukupno: 1,00

3.2. procijeniti poslovnu snagu, a prema slijedećem modelu:

Činitelji poslovne snage Važnost Ocjena

važnostiUkupna ocjena

Ukupno: 1,00

3.3. pozicionirati strategijske poslovne cjeline u portfelj matrici, a na temelju vrijednosti iz gornjih tablica. Pri tom vodite računa o slijedećem:

• Položajna točka svake SPC je prikazana kao središte kruga,• Veličina kruga je razmjerna veličini industrije u kojoj se SPJ natječe,• Veličina industrije uglavnom se izražava veličinom ukupno ostvarene prodaje svih

poduzeća unutar industrije.• Odsječak kruga prikazuje apsolutni tržišni udio SPJ u industriji.

4. Utvrditi izbor prioriteta za angažiranje i dezangažiranje resursa prema poljima matrice.

5. Analizirati i oblikovati matricu očekivanog budućeg portfelja:

5.1. definirati vremensko obzorje (obično 5 godina),5.2. prognozirati potencijalne promjene svakog od činitelja koji određuje privlačnost industrije,5.3. izračunati buduću privlačnost industrije (model kao i u točki 3.1.),5.4. izračunati buduću poslovnu snagu SPC (model kao i u točki 3.2.),5.5. izraditi GE matricu očekivanog budućeg portfelja i to s aspekta inercijske projekcije i s

aspekta promjene činitelja.

6. Analizirati usklađenosti portfelja i pripremu za strategijsko odlučivanje.

ZADATAK 18

Izradite ADL matricu za odabrano poduzeće. U tu svrhu treba:

1. Oblikovati ADL matricu, i to na slijedeći način:

1.1. Definirati strategijske centre poduzeća (poslovne cjeline koje nude jednu vrstuproizvoda/usluge na razmjerno homogenom vanjskom tržištu)

1.2. Identificirati faze u industrijskoj evoluciji za svaki centar

1.3. Ocijeniti konkurentni položaj strategijskog centra, prema slijedećem postupku:1. identifikacija činitelja konkurentnosti2. određivanje relativne važnosti činitelja3. ocjenjivanje konkurentnog položaja na temelju svih činitelja4. dobivanje sveukupne ocjene SC

1.4. Prikazivanje položaja strategijskog centra na ADL matrici:• SC se locira u jedno od 24 polja u ADL matrici, a na temelju prethodno izvršenih

analiza.• Položajna točka svakog SC na matrici prikazuje se kao središte kruga veličina

kojega je razmjerna veličini industrije kojoj pripada• Veličina industrije izražava se veličinom ukupno ostvarene industrijske prodaje• Odsječkom kruga prikazuje se apsolutni tržišni udio SC.

2. Strategijski izbor na ADL matrici, koji se provodi na slijedeći način:

2.1. Utvrđivanje raspoloživih mogućnosti pozicioniranja SC

2.2. Odabir posebnog strategijskog pomaka

2.3. Odabir generičkih poslovnih strategija

3. Usklađivanje strategijskog odlučivanja

3.1. Utvrđivanje idealnog portfelja

3.2. Izbor željenog portfelja:

a) u skladu s investicijskim zahtjevimab) u skladu s profitabilnošću i cash flow

ZADATAK 19

Temeljem proučene literature koja se odnosi na implementaciju i kontrolu implementirane strategije (str 255-444), te prethodno izvršenih analiza formulirajte svoje prijedloge, kojima bi trebalo dati odgovore na slijedeća pitanja:

1. Jesu li postojeća organizacijska struktura, postojeća organizacijska kultura i postojeći organizacijski resursi (fizički, ljudski, financijski, informacijski) adekvatni izabranoj strategiji? Ukoliko nisu, definirajte svoje prijedloge u pogledu svakog od njih.

2. Jesu li postojeće operacijske strategije adekvatne korporacijskoj odnosno poslovnimstrategijama? Dajte ocjenu svake od njih kako slijedi:

1. Strategija marketinga• segmentacija tržišta• dizajniranje marketing mixa• pozicioniranje proizvoda

2. Strategija R&D• proizvod i proizvodnja• istraživanja• konkurentski stav

• vremensko usklađivanje (timing)

3. Strategija proizvodnje• koncepti proizvodnje

• tehnološka osnova4. Financijska strategija

• struktura kapitala,• akvizicija (stjecanje, nabavka) kapitala,• alokacija kapitala,

• upravljanje dividendama

5. Strategija ljudskih resursa• kvaliteta performanci• regrutiranje• promocija• plaćanje

3. Je li postojeći sustav kontrole ostvarivanja strategije adekvatan i kakav sustav predlažete?

Opišite njegove komponente i razine?

4. Koji su instrumenti stimulacije strategijskog managementa u poduzeću koje ste izabrali, te jesu li garancija ostvarenja izabrane strategije? Ako jesu, opišite u čemu se oni sastoje, ako nisu, predložite rješenja.

5. Na temelju rezultata do kojih ste došli u zadatku 15. i onih u točki 1. zadatka 19. predložite rješenje strategijskog informacijskog sustava.