23
I S R -S = {-x | x S } . sup(-S )= - inf(S ) inf(-S )= - sup(S ) S R α> 0 αS = {αx | x S } . sup(αS )= α sup(S ) A = m n | m, n N, 0 <m<n . sup A inf A sup A =1, inf A =0 | . | R |x| = ( x, x 0 -x, x< 0 . |x + y|≤|x| + |y| x, y R (?) x, y R ||x|-|y|| ≤ |x - y|. x =1.1545454 ... x = 1143 990 n 1 · 2 · 3+2 · 3 · 4+ ··· + n · (n + 1) · (n + 2) = n(n + 1)(n + 2)(n + 3) 4 .

Zadaci za vezbanje

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zadaci za vezbanje Analize 1, kod asistenta Nikole Lelasa, Matematički fakultet, za školsku 2014/2015.

Citation preview

 • Zadaci za vebae iz Analize 1, I smer

  Nikola Lelas

  24. maj 2015

  Skup realnih brojeva

  Zadatak 1. Neka je S R neprazan skup, koji je ograniqen sa obestrane. Definiximo

  S = {x | x S} .Dokazati da je sup(S) = inf(S) i inf(S) = sup(S)Zadatak 2. Neka je S R neprazan skup koji je ograniqen odozgo i > 0 proizvoan realan broj. Definiximo

  S = {x | x S} .

  Dokazati da je sup(S) = sup(S).

  Zadatak 3. Neka je A ={mn | m,n N, 0 < m < n

  }. Nai supA i inf A.Rexee: supA = 1, inf A = 0

  Zadatak 4. Apsolutna vrednost |.| na R definisana je na sledei na-qin:

  |x| ={x, x 0x, x < 0 .

  Pokazati da je |x+ y| |x|+ |y| za sve x, y R.(?)Pokazati da za sve x, y R vai ||x| |y|| |x y|.Zadatak 5. Napisati racionalan broj x = 1.1545454 . . . u obliku raz-lomka.

  Rexee: x = 1143990

  Matematiqka indukcija

  Zadatak 6. Dokazati da za sve prirodne brojeve n vai

  1 2 3 + 2 3 4 + + n (n+ 1) (n+ 2) = n(n+ 1)(n+ 2)(n+ 3)4

  .

  1

 • Zadatak 7. Dokazati za sve prirodne brojeve n vai

  3 | 5n + 2n+1.

  Zadatak 8. Dokazati za sve prirodne brojeve n 5 vai

  2n > n2.

  Zadatak 9. Dokazati za sve prirodne brojeve n 2 vai7

  9 2628 . . . n

  3 1n3 + 1

  =2

  3

  (1 +

  1

  n(n+ 1)

  ).

  Zadatak 10. Dokazati za sve prirodne brojeve n vai

  11+

  12+ + 1

  n> 2(n+ 1 1).

  Zadatak 11 (?). Dokazati binomnu formulu :

  (a+ b)n =

  nk=0

  (n

  k

  )ankbk,

  za proizvone realne brojeve a i b i svako n N.Napomena: Koristiti identitet

  (nk

  )+(nk+1

  )=(n+1k+1

  ).

  Zadatak 12. Dokazati za sve prirodne brojeve n vai

  12 + 22 + + n2 = n(n+ 1)(2n+ 1)6

  .

  Zadatak 13. Dokazati za sve prirodne brojeve n 2 vai(1 1

  4

  )(1 1

  9

  ) . . .

  (1 1

  n2

  )=n+ 1

  2n.

  Zadatak 14 (??). Dokazati da se n kvadrata mogu isei na delove takoda se od ih moe sastaviti novi kvadrat.

  Realni nizovi

  Zadatak 15. Dokazati po definiciji da je

  1. limn n2n+2

  3n2+2n4 =13 .

  2. limn1+(1)n2

  n2= 0.

  3. limn log2

  (1 +

  1

  n+1

  )= 0.

  2

 • Zadatak 16. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limn n sinn!n2+1 .

  2. limn 2n cosnpi.

  Rexee: 1. 0, 2. 0

  Zadatak 17. Ako je q 1 realan broj, dokazati da niz (qn)nN nemagraniqnu vrednost (ni konaqnu ni beskonaqnu).

  Zadatak 18. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limn(n+1)3(n1)2(n+1)3+(n1)3 .

  2. limn(2n+1)4(n1)4(2n+1)4+(n1)4 .

  3. limn(

  2n2

  2n+3 +13n33n2+1

  ).

  4. limn(

  3n2

  2n+1 +16n31+4n2

  ).

  Rexee: 1. 12 , 2.1517 , 3. 32 , 4. 34Zadatak 19. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limn n!(n+1)!n! .

  2. limn(n+2)!+(n+1)!

  (n+3)! .

  3. limn(n+2)!+(n+1)!(n+2)!(n+1)! .

  Rexee: 1. 0, 2. 0, 3. 1

  Zadatak 20. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limn 2n12n+1 .

  2. limn 21n1

  21n+1.

  3. limn 21

  n+1+51

  n+1

  21n+5

  1n.

  Rexee: 1. 1, 2. 0, 3. 1

  3

 • Zadatak 21. Neka su a1, a2, . . . , ak proizvoni pozitivni realni bro-jevi. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  nan1 + a

  n2 + + ank = `.

  Rexee: ` = max{a1, a2, . . . , ak}Zadatak 22. Dokazati da su nizovi xn =

  n+ 1n i yn = 1n! 1(n+1)!opadajui i odrediti ihove graniqne vrednosti.

  Rexee: limn xn = limn yn = 0

  Zadatak 23. Dokazati da je niz

  an = 1 +1

  1!+

  1

  2!+

  1

  3!+ + 1

  n!

  konvergentan.

  Zadatak 24 (?). Nai graniqnu vrednost limnnn!n .

  Rexee:

  1e

  Zadatak 25. Ispitati monotonost sledeih nizova

  1. xn =101 113 . . . n+92n12. yn =

  3n+ 1 3n3. zn =

  (1 + 12

  )(1 + 14

  ). . .(1 + 12n

  )Rexee: xn i yn su opadajui, a zn je rastui

  Zadatak 26. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  (1

  1 2 +1

  2 3 + +1

  n(n+ 1)

  )= `.

  Rexee: ` = 1

  Zadatak 27. Nai sve taqke nagomilavaa sledeih nizova

  1. xn = n+ 5 cos npi3

  2. yn = 3n1n+2 sin npi2Rexee: Kako je limn xn = , sledi da niz (xn) nema taqaka nago-milavaa u R, dok mu je jedina taqka nagomilavaa u R taqka 1 .Taqke nagomilavaa niza (yn) su {3, 0, 3}.1R = R {+,}

  4

 • Zadatak 28 (?). Nai sve taqke nagomilavaa i ispitati konvergen-ciju niza

  an =

  (n+ 2

  n 2)(1)nn

  + sinnpi

  2.

  Rexee: Taqke nagomilavaa niza an su {e4, e4 + 1, e4 1}. Odatlesledi da niz nije konvergentan (ima vixe od jedne taqke nagomilavaa).

  Zadatak 29. Koristei Koxijev kriterijum konvergencije dokazati

  da niz

  an =sin 1

  2+

  sin 2

  22+ + sinn

  2n

  konvergira.

  Zadatak 30 (?). Koristei Koxijev kriterijum konvergencije doka-zati da niz

  bn =1

  ln 2+

  1

  ln 3+ + 1

  lnnne konvergira.

  Zadatak 31. Ispitati monotonost i ograniqenost niza

  an =3

  3 + 1+

  3

  32 + 2+ + 3

  3n + n.

  Rexee: Niz (an) je monotono rastui i ograniqen sa obe strane.

  Zadatak 32. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limn(

  3n6 n4 + 5 n2

  )

  2. limn(

  n2 5n+ 3n2 + 3n 5)

  3. limn(

  n2 + 2n+ 7n2 4n 5)Rexee: 1. 14 , 2. 4, 3. 3Zadatak 33. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  (1 + 3 + 5 + + (2n 1)

  n+ 1 2n+ 1

  2

  )= `.

  Rexee: ` = 32Zadatak 34. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  5

 • 1. limn2 42 . . . 2n22. limn 2+2

  2+23++2n52n+2

  Rexee: 1. 2, 2. 110

  Zadatak 35. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limn(2n+32n5

  )n2. limn n2 ln

  (n3+3n2+5n+2n3+3n2+3n+1

  )Rexee: 1. e4, 2. 2

  Zadatak 36. Odrediti sve taqke nagomilavaa niza

  xn = 1 +n

  n+ 1cos

  npi

  2.

  Rexee: {0, 1, 2}Zadatak 37. Odrediti graniqnu vrednost niza

  Sn =1

  3+

  2

  32+ + n

  3n.

  Rexee: limn Sn = 34Zadatak 38. Dat je niz

  bn =

  2 +

  2 + +

  2 (n korena).

  Dokazati da taj niz konvergira i nai mu graniqnu vrednost.

  Rexee: limn bn = 2

  Zadatak 39. Niz (an) je zadatak rekurentnom relacijom

  an+1 = an(2 an), n 1, a1 = 12.

  Dokazati da je niz (an) konvergentan i odrediti mu graniqnu vrednost.Rexee: limn an = 1

  Zadatak 40. Niz (an) je zadatak rekurentnom relacijom

  an+1 =an 1an + 3

  , n 0, a0 = 1.

  Dokazati da je niz (an) konvergentan i odrediti mu graniqnu vrednost.Rexee: limn an = 1

  6

 • Zadatak 41. Neka su an i bn nizovi takvi da je limn an = + ilimn bn = b, pri qemu je b (konaqan) realan broj. Pokazati da je tadalimn(an + bn) = +.

  Zadatak 42. Pretpostavimo da su svi qlanovi niza (an) nenegativni.Pokazati da tada vai

  limn an 0,pod uslovom da ta graniqna vrednost postoji. Dodatno, izvesti i po-

  sledicu po kojoj za svaka dva konvergentna niza (an) i (bn) za koje je

  an bn, za sve n N poqevxi od nekog,

  vai

  limn an limn bn.

  Zadatak 43. Nai primer konvergentnih nizova (an) i (bn) za kojevai

  an < bn, za sve n N poqevxi od nekog,ali ne vai

  limn an < limn bn.

  Zadatak 44 (??). Dokazati da je broj e iracionalan.

  Zadatak 45. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  1 2 + 2 3 + + n (n+ 1)n3

  .

  Rexee:

  13

  Zadatak 46. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  22 + 42 + + (2n)2(2n+ 1)(n 2)(n+ 3)

  Rexee:

  23

  Zadatak 47. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  (1p + 2p + + np

  np np+ 1

  ), p N.

  Rexee:

  12

  7

 • Zadatak 48. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  (1 + 3 + + (2n 1)

  n+ 1 2n+ 1

  2

  ).

  Rexee: 32Zadatak 49. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  12 +

  35 + . . .

  2n1n2+1

  n.

  Rexee: 22

  Zadatak 50. Izraqunati graniqnu vrednost

  limn

  1 1! + 3 2! + + (2n 1) n!(n+ 1)!

  Rexee: 2

  Graniqne vrednosti funkcija i asimptote

  Zadatak 51. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limx2 x23x+2x25x+6

  2. limx1 3x44x3+1(x1)2

  3. limx1 x41x1

  Rexee: 1. 1, 2. 6, 3. 4Zadatak 52. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limx41+2x3x2

  2. limx+x2+1x+1

  3. limxx2+1x+1

  4. limx+(

  31 x3 + x

  )5. limx

  (1 + x+ x2 1 x+ x2

  )Rexee: 1. 43 , 2. 1, 3. 1, 4. 0, 5. 1

  8

 • Zadatak 53. Izraqunati leve i desne graniqne vrednosti funkcija

  1. f1(x) =1

  x21 u taqkama 1 i 1

  2. f2(x) =1

  1+e1xu taqki 0

  3. f3(x) = arctg1

  1x u taqki 1

  4. f4(x) = [x] u taqki k, k ZRexee: 1. limx1 f1(x) = , limx1 f1(x) = , 2. limx0+ f2(x) =0, limx0 f2(x) = 1, 3. limx1 f3(x) = pi2 4. limxk+ f4(x) = k, limxk f4(x) =k 1Zadatak 54. Izraqunati sledee graniqne vrednosti (pri qemum,n, a R)

  1. limx0 sinmxsinnx

  2. limx0 cosmxcosnxx2

  3. limx0 tg xsinxsin3 x

  4. limxpi4tg 2x tg(pi4 x)

  5. limx+ sinxx

  Rexee: 1. mn , n 6= 0, 2. 12(n2 m2), 3. 12 , 4. 12 , 5. 0Zadatak 55. Izraqunati graniqnu vrednost

  limx0

  ln cos ax

  ln cos bx

  u zavisnosti od realnih parametara a i b.Rexee:

  (ab

  )2, b 6= 0Zadatak 56. Odrediti asimptote grafika sledeih funkcija

  1. f1(x) =x+1x

  2. f2(x) = x 10x3. f3(x) = x 3 + 1x2Zadatak 57. Nai asimptote grafika sledeih funkcija

  1. y = 2x23x+5x24x

  2. y = 2x1x2+x2

  9

 • 3. y = x 2 + 1x34. y =

  x2 3x+ 25. y = 3

  x2 x3

  Zadatak 58. Dokazati da ne postoji graniqna vrednost

  limx0

  sin1

  x.

  Zadatak 59. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limxaxa+xa

  x2a2 , a > 0

  2. limx89+2x53x2

  3. limx+

  x+x+x

  x+1

  4. limx1(1 x) tg pix2Rexee: 1. 1

  2a, 2. 125 , 3. 1, 4.

  2pi

  Zadatak 60. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limx0(1 2x) 1x

  2. limxpi4(tg x)tg 2x

  3. limx0(cosx)ctg2 x

  4. limx1(1 + sinpix)ctg pix

  5. limx(x2+x+1x2x1

  )xRexee: 1. e2, 2. e1, 3. e

  12 , 4. e1, 5. e2

  Zadatak 61. Izraqunati graniqnu vrednost

  limx+

  ln(1 + 3x)

  ln(1 + 2x),

  kao i graniqnu vrednost

  limx

  ln(1 + 3x)

  ln(1 + 2x).

  Rexee:

  ln 3ln 2 odnosno 0.

  10

 • Zadatak 62. U zavisnosti od pozitivnih realnih parametara a, b i cizraqunati graniqnu vrednost

  limx0

  (ax + bx + cx

  3

  ) 1x

  .

  Rexee:

  3abc

  Zadatak 63 (?). Date su funkcije

  fn(x) =1 cosx cos 2x cosnx

  x2

  za svaki prirodan broj n.

  1. Pokazati da postoji limx0 fn(x) = fn za sve n N.2. Odrediti vezu izmeu fn i fn1.

  3. Izraqunati fn.

  Rexee: fn =112n(n+ 1)(2n+ 1)

  Zadatak 64. Odrediti asimptote grafika sledeih funkcija

  1. y = 1x + 4x2

  2. y = x2x2+1

  3. y = 2x23x+5

  (x1)(x2)

  Zadatak 65. Odrediti konstante a i b tako da je

  limx

  (x2 x+ 1 ax b

  )= 0.

  Rexee: a = 1, b = 12Zadatak 66. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limx1 x2xx1

  2. limxaxbabx2a2 , a > b

  3. limx031+x2 412x

  x+x2

  Rexee: 1. 3, 2. 14aab , 3.

  12

  Zadatak 67. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  11

 • 1. limya(sin ya2 tg

  piy2a

  )2. limxpi

  2

  (2x tg x picosx

  )3. limx0

  cos(a+x)cos(ax)x

  4. limhsin(a+2h)2 sin(a+h)+sin a

  h2

  Rexee: 1. api , 2. 2, 3. 2 sin a, 4. sin aZadatak 68. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limx021+cosxsin2 x

  2. limx01+x sinxcos 2x

  tg2 x2

  3. limx0 1cosxcos 2x

  x2

  4. limx1piarccosx

  x+1

  Rexee: 1.28 , 2. 6, 3.

  32 , 4.

  12pi

  Zadatak 69. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limx0 ex2cosxx2

  2. limx0 exexsinx

  3. limx0 esin 2xesin x

  x

  Rexee: 1. 32 , 2. 2, 3. 1

  Zadatak 70. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limxpi2tg2 x

  (2 sin2 x+ 3 sinx+ 4

  sin2 x+ 6 sinx+ 2

  )2. limx0

  1cos(1cosx)x4

  3. limx+(x2(1 cos 1x

  ))4. limx+

  (cosx+ 1 cosx)Rexee: 1. 112 , 2.

  18 , 3.

  12 , 4. 0

  Zadatak 71. Izraqunati sledee graniqne vrednosti

  1. limx+(arctg x+1x+2 pi4

  )2. limx+

  (x(arctg x+1x+2 arctg xx+2

  ))12

 • 3. limx0 arcsinxarctg xx3

  Rexee: 1. 12 , 2. 12 , 3. 12Zadatak 72. Pokazati da je prava y = 2x+ 1 kosa asimptota grafikafunkcije

  y =2x4 + x3 + 1

  x3.

  Zadatak 73. Odrediti asimptote grafika sledeih krivih

  1. y = 1x24x+5

  2. y = c+ a2

  (xb)2 , a, b, c R

  3. y = x ln(e+ 1x

  )4. y = xe

  1x2

  5. y = xe2x + 1

  6. y = 2x+ arctg x2

  Neprekidnost

  Zadatak 74. Ispitati neprekidnost funkcije f(x) definisane sa

  f(x) =

  0, x < 0,

  x, 0 x < 1,x2 + 4x 2, 1 x < 3,4 x, x 3.Zadatak 75. Odrediti konstantu a tako da funkcija

  f(x) =

  {x+ 1, x 13 ax2, x > 1bude neprekidna.

  Rexee: a = 1

  Zadatak 76. Neka je

  f(x) =

  2 sinx, x pi2A sinx+B, pi2 < x < pi2cosx, x pi2 .Odrediti konstante A i B tako da funkcija f(x) bude neprekidna.Rexee: A = 1, B = 1

  13

 • Zadatak 77. Funkcija

  f(x) =x2 1x3 1nije definisana u taqki x = 1. Ispitati da li se moe dodefinisativrednost f(1) tako da dobijena funkcija bude neprekidna i u sluqajupozitivnog odgovora odrediti f(1).Rexee: Moe. f(1) = 23

  Zadatak 78. Ispitati da li se funkcije

  sinxx i

  cosxx mogu dodefinisati

  do neprekidnosti na celom skupu realnih brojeva.

  Zadatak 79. Ispitati neprekidnost funkcije g(x) definisane na sledeinaqin:

  g(x) =

  { |x|x , x 6= 00, x = 0.

  Zadatak 80. Odrediti sve taqke prekida funkcije

  y =1

  ln|x| ,

  kao i ihovu prirodu.

  Zadatak 81. Pokazati da funkcija

  f(x) =

  {1

  1+21x, x 6= 0,

  2, x = 0

  ima u taqki x = 0 prekid prve vrste.

  Zadatak 82. Ispitati da li se funkcija

  g(x) = 221

  1x

  moe dodefinisati u taqki x = 1 tako da je dobijena funkcija nepre-kidna.

  Rexee: Ne moe.

  Zadatak 83 (?). Nai sve taqke prekida funkcije f(x) definisane sa

  f(x) =

  (x+ 1) 2(

  1|x|+

  1|x|), x 6= 0,

  0, x = 0.

  Rexee: Funkcija ima prekid prve vrste u taqki x = 0.

  Zadatak 84. Dodefinisati naredne funkcije u taqki x = 0 tako dadobijene funkcije budu neprekidne

  14

 • 1. f1(x) =1+x1

  31+x1

  2. f2(x) =tg 2xx

  3. f3(x) = sinx sin1x

  4. f4(x) = (1 + x)1x

  5. f5(x) = e 1x2

  6. f6(x) =

  {1+sinx1+x , x < 0,1 + x, x > 0.

  Rexee: 1. 32 , 2. 2, 3. 0, 4. e, 5. 0, 6. 1

  Zadatak 85. Ispitati neprekidnost funkcije

  f(x) =

  {cos pix2 , |x| 1,|x 1|, |x| > 1.

  Zadatak 86. Ispitati neprekidnost funkcije

  f(x) =

  {x2, 0 x 1,2 x, 1 < x 2.

  Zadatak 87. Ispitati neprekidnost funkcije

  f(x) = x2 [x2].

  Zadatak 88. Ispitati neprekidnost sloenih funkcija f g i g fako je

  f(x) = sgnx, g(x) = 1 + x2

  f(x) = sgnx, g(x) = x(1 x2).Zadatak 89. Ispitati neprekidnost funkcije

  f(x) =

  {ex, x < 0,

  a+ x, x 0u zavisnosti od konstante a.Rexee: Funkcija je neprekidna na celom R za a = 1, inaqe u taqkix = 0 ima prekid prve vrste.

  Zadatak 90. Ispitati da li kvadrat prekidne funkcije mora i sam

  biti prekidna funkcija.

  15

 • Izvodi

  Zadatak 91. Nai izvode sledeih funkcija

  1. f1(x) =2x23x+54x2+2x3

  2. f2(x) =1+xx

  1xx

  3. f3(x) = 2x(x2 + 1)

  4. f4(x) = ln(x+x2 1)

  5. f5(x) =12 ln

  1+x1x

  6. f6(x) =arcctg(x)

  x

  Rexee: 1. f 1(x) =16x252x+1(4x2+2x3)2 , 2. f

  2(x) =

  x

  (1xx)2 , 3. f3(x) = 2

  x(x2 ln 2+

  2 ln 2), 4. f 4(x) =1x21 , 5. f

  5(x) =

  11x2 , 6. f

  6(x) = 1x(1+x2) arcctg xx2Zadatak 92. Nai izvode sledeih funkcija

  1. f1(x) = arctg1x

  2. f2(x) = ln(ln(lnx))

  3. f3(x) = (sinx)cosx

  Rexee: 1.f 1(x) = 11+x2 , 2.f 2(x) = 1x lnx ln lnx , 3.f 3(x) = sinx1+cosx(ctg2 xln sinx)

  Zadatak 93. Dokazati da je

  1. (sinx)(n) = sin(x+ npi2 ), n N

  2. (cosx)(n) = cos(x+ npi2 ), n N

  3. (lnx)(n) = (1)n1 (n1)!xn , x > 0, n N

  Zadatak 94. Nai n-ti izvod funkcije

  f1(x) = xex,

  kao i funkcije

  f2(x) = x lnx.

  Rexee: (f1(x))(n) = ex(x+ n), (f2(x))

  (n) = (1)n (n2)!xn1 , n 2

  16

 • Zadatak 95. Odrediti taqku u kojoj tangenta krive

  y = x2 3x+ 2gradi sa x-osom ugao = pi4 .Rexee: x = 2

  Zadatak 96 (?). Data je funkcija

  f(x) =

  {x2 sin 1x , za x 6= 0,0, za x = 0.

  1. Dokazati da je funkcija f(x) neprekidna.

  2. Dokazati da f(x) ima izvod u taqki x = 0 i da je on jednak nuli.

  3. Dokazati da f(x) nema drugi izvod u taqki x = 0.

  Zadatak 97 (?). Neka je f funkcija koja je definisana i dva putadiferencijabilna za sve x x0. Odrediti konstante a, b i c takve dafunkcija

  F (x) =

  {f(x), x x0,a(x x0)2 + b(x x0) + c, x > x0.bude dva puta diferencijabilna.

  Rexee: a = 12f(x0), b = f (x0), c = f(x0)

  Zadatak 98. Pokazati da funkcija

  y(x) = C1 cosx+ C2 sinx,

  pri qemu su C1 i C2 proizvone konstante, zadovoava jednaqinu

  y(x) + y(x) = 0, x R.Zadatak 99. Odrediti y(10) ako je y = e

  x

  x .

  Rexee: y(10) = ex10n=0

  (1)n(10n ) n!xn+1Zadatak 100. Pokazati da jednaqina

  x3 + 3x 6 = 0ima samo jedno realno rexee.

  Zadatak 101. Pokazati da za sve x < 0 vai

  x x3

  6< sinx.

  17

 • Zadatak 102. Dokazati da je

  arcsinx = arctgx

  1 x2

  za sve x (1, 1).Zadatak 103. Dokazati sledee nejednakosti

  1. cosx > 1 x22 , x > 02. lnx x 1, x > 03. ex > 1 + x, x 6= 0Zadatak 104. Ispitati monotonost sledeih funkcija

  1. f1(x) = x3

  2. f2(x) =2x

  1+x2

  3. f3(x) = x2ex

  Zadatak 105. Odrediti Maklorenov polinom n-tog stepena funkcije

  f(x) = (1 + x), R \ N.

  Rexee: Mn(x) = 1 + x+(2

  )x2 + + (n)xnZadatak 106. Odrediti Maklorenov polinom petog stepena funkcija

  1. f1(x) = tg x

  2. f2(x) = arctg x

  3. f3(x) = arcsinx

  Zadatak 107. Odrediti intervale monotonosti i lokalne ekstremume

  sledeih funkcija

  1. f1(x) = x3 6x2 + 9x 42. f2(x) = cos

  2 x

  3. f3(x) = x23 (x2 1) 13

  4. f4(x) = xe|x1|

  5. f5(x) = xnex, n N

  18

 • Zadatak 108. Odrediti najmau i najveu vrednost funkcije

  f(x) = 2x

  na segmentu [1, 5], kao i funkcije

  g(x) = x+1

  x

  na segmentu [ 1100 , 100].Rexee: min f = 12 , max f = 32, min g = 2, max g = 100.01

  Zadatak 109. Odrediti intervale konveksnosti i konkavnosti, kao i

  prevojne taqke sledeih funkcija

  1. f1(x) = x+ sinx

  2. f2(x) = x lnx

  3. f3(x) = xx

  4. f4(x) = x2ex

  Zadatak 110 (?). Nai n-ti izvod funkcije

  f(x) =

  {e

  1x2 , x 6= 0

  0, x = 0

  u taqki x = 0.Rexee: f (n)(0) = 0 za sve n N

  Zadatak 111 (?). Funkciju f(x) = x21 x2 aproksimirati u okolinitaqke a = 0 Tejlorovim polinomom xestog stepena i oceniti grexkuako je 0 x 12 .Rexee:

  Zadatak 112 (?). Izraqunati 31.1 sa taqnoxu na pet decimala.Rexee: 1.03228

  Zadatak 113 (?). Izraqunati ln 0.9 sa taqnoxu na qetiri decimale.Rexee: 0.1054

  Zadatak 114 (?). Napisati Maklorenov polinom funkcije ex kojiomoguava izraqunavae vrednosti te funkcije na intervalu 1 x 2 sa grexkom maom od 103.Rexee: U pitau je odgovarajui polinom stepena 10

  19

 • Zadatak 115 (?). Odrediti interval za x tako da je priblina for-mula

  cosx 1 x2

  2+x4

  24

  daje vrednost kosinusa sa grexkom maom od

  12 105.Rexee: |x| < 0.39149Zadatak 116. Odrediti lokalne ekstremume narednih funkcija

  1. f1(x) = 2x2 x4

  2. f2(x) =ln2 xx

  3. f3(x) =3(x 1)2(x+ 1)4. f4(x) = x

  3 + 3ax+ 1, a RZadatak 117. Dokazati da je za x 0 i 0 < < 1, ispueno

  x x 1 .

  Zadatak 118 (?). Od svih pravougaonika date povrxine P odreditionaj sa najmaim obimom.

  Rexee: U pitau je kvadrat date povrxine (tj. stranice jednake

  P ).

  Zadatak 119. Primenom Lopitalovih pravila izraqunati sledee gra-

  niqne vrednosti

  1. limx0 x ctg x1x2

  2. limx0 xex+x2ex+2

  x3

  3. limx0 arcsin 2x2 arcsinxx3

  4. limx0 axasin xx3

  , a > 0

  Rexee: 1. 13 , 2. 16 , 3. 1, 4. 16 ln aZadatak 120. Primenom Lopitalovih pravila izraqunati sledee gra-

  niqne vrednosti

  1. limx1(2 x)tg pix2

  2. limxpi2(tg x)sin 2x

  3. limx+ x1x

  Rexee: 1. e2pi , 2. 1, 3. 1

  20

 • Zadatak 121. Primenom Lopitalovih pravila izraqunati sledee gra-

  niqne vrednosti

  1. limxpi2

  (x

  ctg x pi2 cosx)2. limx0

  (1+x)1xe

  x

  Rexee: 1. 1, 2. e2Zadatak 122. Primenom Lopitalovih pravila izraqunati sledee gra-

  niqne vrednosti

  1. limx0 (x lnx)

  2. limx+(x sin ax

  ), a R

  3. limx+ (lnx (pi 2 arctg x))

  Rexee: 1.0, 2. a, 3. 0

  Zadatak 123 (?). Dokazati da su sve nule izvoda polinoma

  p(x) = (x+ 1)(x 1)(x 2)(x 3)

  realne i odrediti intervale u kojima se one nalaze.

  Zadatak 124. Ispitati neprekidnost i diferencijabilnost funkcije

  f(x) = e|x|

  u taqki x = 0.Rexee: Neprekidna je, ali nije diferencijabilna.

  Zadatak 125. Funkcija f(x) = |sinx| je neprekidna u taqki x = 0.Dokazati da u toj taqki ona nije diferencijabilna. Ispitati da li

  ima jox taqaka u kojima f(x) nije diferencijabilna.

  Zadatak 126. Odrediti taqku u kojoj je tangenta parabole y = x2 nor-malna na pravu 2x 6y + 5 = 0.Rexee:

  (32 , 94)Zadatak 127. Dokazati da kriva

  y =x+ 1

  x2 + 1

  ima tri prevojne taqke koje lee na jednoj pravoj.

  21

 • Zadatak 128. Iz taqke P (0,2) povuqene su tangente na krivu y =2x2 + x 1. Odrediti jednaqine odgovarajuih tangenti, kao i ihovedodirne taqke sa krivom.

  Rexee: U taqki

  (12, 1

  2

  )tangenta je y+2 = (2

  2+1)x, dok je u taqki(

  12, 1

  2

  )tangenta y + 2 = (1 22)x.

  Zadatak 129. Detano ispitati tok i skicirati grafike sledeih

  funkcija

  1. y = x2 x3

  2. y = 4x1+x2

  3. y = x2x2+1

  4. y = x23 (x2 1) 13

  5. y = x2 lnx

  6. y = x+ ex

  7. y = sin3 x+ cos3 x

  8. y = arcsin 2x1+x2

  Zadatak 130. Detano ispitati tok i skicirati grafike sledeih

  funkcija

  1. y = 2x35x2+14x6

  4x2

  2. y = logx23x+2 2

  3. y = sinx2+cosx

  4. y = x lnxx21

  5. y = xex2

  6. y = x arctg x

  7. y = xe1

  ln(x)

  8. y = ln(x+4x2)2 43x9. y = 3

  (x+ 1)2 3

  x2

  10. y = x3

  3(2+x3)2

  22

 • 11. y =(x+ 1)2 ln (x+ 1)2

  12. y = arcsin 2x

  1+x

  13. y = arctg(1 + 1x

  )14. y = arcsin 1x

  2

  1+x2 217x

  23