Zadaci iz upravljanja

 • View
  69

 • Download
  6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Rijeseni zadaci iz automatskog upravljanja

Text of Zadaci iz upravljanja

 • UNIVERZITET U BEOGRADU

  FIZIKI FAKULTET

  Doc. dr Stevan Stojadinovi

  ZBIRKA ZADATAKA

  IZ

  AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  BEOGRAD, 2008.

 • SADRAJ

  1. LAPLASOVE TRANSFORMACIJE............................................................................1

  2. PRENOSNA FUNKCIJA

  SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA........................................................18

  3. VREMENSKE I FREKVENTNE KARAKTERISTIKE

  SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA .......................................................76

  4. METOD PROSTORA STANJA..................................................................................90

  5. TANOST I STABILNOST

  SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA .....................................................115

  6. LITERATURA...........................................................................................................138

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  1

  1. LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  Laplasove transformacije zasnivaju se na integralima:

  [ ] ==0

  stdte)t(f)t(fL)s(F (1)

  [ ] dse)s(Fj2

  1)s(FL)t(fj

  j

  st1 +

  == (2)

  gde su:

  L operator direktne Laplasove transformacije 1L operator inverzne Laplasove transformacije

  s = + j kompleksna promenjiva Laplasove transformacije F(s) kompleksni lik funkcije )t(f

  f(t) original funkcije )s(F

  Integral (1) predstavlja direktnu Laplasovu transformaciju i prevodi vremensku funkciju

  f(t) u kompleksnu funkciju F(s), dok integral (2) predstavlja inverznu Laplasovu

  transformaciju i prevodi kompleksnu funkciju F(s) u vremensku funkciju f(t).

  Egzistencija integrala (1) zavisi od oblika funkcije f(t) i vrednosti . Laplasova transformacija funkcije f(t) postoji samo za o> . Veliina o naziva se apcisa apsolutne konvergencije i predstavlja minimalnu (realnu i pozitivnu) vrednost .consto == koja obezbeuje konvergenciju integrala funkcije f(t):

  0 Laplasova transformacija je:

  [ ])s(s

  e1L t +=

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  3

  4. Prostoperiodine sinusne i kosinusne funkcije

  Za sinusnu funkciju Laplasova transformacija je:

  [ ]

  220

  t)sj(t)sj(0

  sttj

  0

  sttjtjtj

  sjs1

  js1

  j21

  sje

  sje

  j21

  dtej2

  edtej2

  ej2

  ej2

  eL)tsin(L

  +=

  +=

  =

  ==

  =

  +

  Za kosinusnu funkciju Laplasova transformacija je:

  [ ] 22tjtj

  ss

  2e

  2eL)tcos(L +=

  +=

  1.2. Osobine direktne Laplasove transformacije

  1. Teorema linearnosti

  [ ] )s(Fa)s(Fa)t(fa)t(faL 22112211 +=+ , ( 21 a,a R) 2. Teorema o izvodu originala (realno diferenciranje)

  =

  +

  +

  =

  =

  n

  1k

  )1k(knnn

  n)0(fs)s(Fs)t(f

  dtdL

  )0(f)s(sF)t(fdtdL

  3. Teorema o integralu originala (realno integraljenje)

  [ ]s

  )s(Fdt)t(fL

  s

  dt)t(f

  s)s(Fdt)t(fL

  t

  0

  0

  =

  +=

  +

  4. Teorema o izvodu kompleksnog lika (kompleksno diferenciranje)

  [ ][ ] )s(F

  dsd)1()t(ftL

  )s(Fdsd)t(tfL

  n

  nnn =

  =

  5. Kompleksno integraljenje

  =

  s

  ds)s(Ft

  )t(fL

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  4

  6. Teorema kanjenja (realna translacija)

  [ ] )s(Fe)at(fL as= , a > 0 7. Teorema pomeranja (kompleksna translacija)

  [ ] )s(F)t(feL t += 8. Teorema slinosti

  [ ]

  =asF

  a1)at(fL

  9. Teorema o poetnoj vrednosti

  =

  s0t)s(sFlim)t(flim

  10. Teorema o konanoj vrednosti

  0st

  )s(sFlim)t(flim

  =

  11. Konvolucija originala

  Ako je funkcija f(t) data konvolucionim integralom

  =t

  021 d)(f)t(f)t(f

  tada je:

  [ ] )s(F)s(F)t(fL)s(F 21== 12. Parsevalova teorema

  =0

  j

  j

  2 ds)s(F)s(Fj2

  1dt)t(f

  1.3. Nalaenje inverzne Laplasove transformacije

  Inverzna Laplasova transformacija zasniva se na integralu (2). Integraljenje se vri du

  prave =)s(Re izabrane tako da se svi polovi funkcije F(s) nalaze levo od nje. U svim sluajevima od interesa u automatskom upravljanju funkcija F(s) se moe prikazati u obliku

  racionalne razlomljene funkcije:

  011n

  1nn

  n

  011m

  1mm

  m

  asa...sasabsb...sbsb

  )s(Q)s(P)s(F ++++

  +++== (4)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  5

  gde su P(s) i Q(s) polinomi po s, pri emu je stepen polinoma u brojitelju manji ili jednak

  stepenu polinoma u imenitelju )nm( . Nule polinom P(s) i Q(s) nazivaju se nule i polovi funkcije F(s). Poto su P(s) i Q(s) polinomi sa realnim koeficijentima, njihove nule, odnosno

  nule i polovi funkcije F(s) mogu biti ili realni, ili u konjugovano kompleksnim parovima.

  Tada se inverzna Laplasova transformacija moe nai razvojem funkcije F(s) u parcijalne

  razlomke (Heaviside ov razvoj) ili primenom Koijeve teoreme ostataka. U mnogim

  sluajevima inverzna Laplasova transformacija moe se nai u tablicama Laplasovih

  transformacionih parova.

  1.2.1. Metoda parcijalnih razlomaka

  Funkcija (4) moe se napisati u obloku:

  )ss()ss)(ss(A)s(P

  )s(Q)s(P)s(F

  n21 == (5)

  Mogui su sledei sluajevi:

  a) koreni su meusobno razliiti:

  Funkcija F(s) moe se tada prikazati u obliku:

  =

  =+++=n

  1k k

  k

  n

  n

  2

  2

  1

  1ss

  Kss

  Kss

  Kss

  K)s(F (6)

  gde su K1, K2, Kn konstantni koeficijenti. Mnoenjem jednaine (6) sa )ss( k i prelaenjem na graninu vrednost dobija se:

  )s(Q)s(P)ss(lim

  ssK)ss(lim k

  ss

  n

  1k k

  kk

  ss kk= = (7)

  odnosno:

  ksskk )s(Q

  )s(P)ss(K

  =

  = (8)

  Inverzna Laplasova transformacija funkcije F(s) odreuje se na taj nain to se za svaki

  lan parcijalnog razlomka (6) odredi inverzna transformacija:

  ==

  =

  =n

  1k

  tsk

  n

  1k k

  k1 keKss

  KL)t(f (9)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  6

  Ako su neki koreni kompleksni, oni se javljaju u konjugovanim parovima. Neka su

  kkk js += i kk*k1k jss ==+ . Tada se funkcija (6) moe prikazati u obliku:

  )s(Q)s(P

  ssK

  ssK

  )s(Q)ss)(ss()s(P)s(F

  1*k

  1k

  k

  k

  1*kk

  ++==+ (10)

  Za koeficijente Kk i Kk+1 dobija se:

  )s(Q2j)s(P

  )s(Q)ss()s(P

  )s(Q)s(P)ss(K

  k1k

  k

  k1*kk

  k

  sskk

  k==

  =

  = (11)

  )s(Q2j)s(P

  )s(Q)ss()s(P

  )s(Q)s(P)ss(K *

  k1k

  *k

  *k1k

  *k

  *k

  ss

  *k1k

  *k

  ==

  ==

  + (12)

  Kompleksni koeficijenti Kk i Kk+1 su konjugovani:

  kjkkkk eKjyxK

  =+= kj

  kkk*k1k eKjyxKK

  + ===

  gde je k

  kk x

  yarctg= .

  Pri nalaenju inverzne Laplasove transformacije funkcije F(s) lanovi zbira sa

  kompleksnim korenima se objedinjuju. Tada je:

  )tcos(eK2eeKeeKss

  Kss

  KL kkt

  k)t(jt

  k)t(jt

  k*k

  *k

  k

  k1 kkkkkkk +=+=

  +++

  b) koreni su viestruki

  Kada se koreni polinoma u imenitelju funkcije (5) ponavljaju, ona se moe napisati u

  obliku:

  n21 m

  nm

  2m

  1 )ss()ss()ss(A)s(P

  )s(Q)s(P)s(F == (13)

  Svaki koren sk multipliciteta mk moe se napisati u obliku:

  = +

  =+++k

  k

  k

  kk

  m

  1j1jm

  k

  kj

  k

  km1m

  k

  2km

  k

  1k

  )ss(

  Kss

  K

  )ss(K

  )ss(K (14)

  odnosno za celu funkciju F(s) dobija se:

  = +=

  = kk

  m

  1j1jm

  k

  kjn

  1k )ss(

  K)s(F (15)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  7

  Koeficijenti korena sk odreuju se tako to se jednaina (15) pomnoi sa kmk )ss( i stavi kss = : [ ] [ ] 1kss1mkkm2k3kk2k1kssmk K)ss(K)ss(K)ss(KK)s(F)ss( kkkkk =++++= ==

  Diferenciranjem ovog izraza po s, pre prelaska na graninu vrednost, i smenom kss = , dobija se:

  [ ] 2kss2mkkmkk3k2kss

  mk K)ss(K)1m()ss(K2K)s(F)ss(ds

  dk

  k

  k

  k

  k =+++=

  ==

  Za nalaenje opteg koeficijenta kjK diferenciranje treba produiti do (mk-1 )-og izvoda, a

  zatim staviti kss = . Tada je:

  k

  k

  ss

  mk1j

  1j

  kj )s(F)ss(dsd

  )!1j(1K

  =

  = , j = 1,2, mk (16)

  Sa poznatim koeficijentima Kkj, inverzna transformacija funkcije (13) postaje:

  tsjmm

  1j k

  kjn

  1k

  kkk

  et)!jm(

  K)t(f

  == = (17)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  8

  TABLICA LAPLASOVIH TRANSFORMACIONIH PAROVA

  No F(s) f(t) , t 0 1 1 )t( 2

  ns1 , ,...3,2,1n =

  !

  )1n(t 1n

  3 n)s(

  1+

  t1n

  e)1n(

  t !

  4 1n

  n

  )s(s

  ++ =

  !!!n

  0k

  k2

  kt t

  )k()kn()(ne

  5 )s)(s(

  1++

  tt ee

  6 )s)(s(

  as o++

  +

  toto e)a(e)a(

  7 2

  o

  )s(as+

  + [ ] to e1t)a( +

  8 )s)(s)(s(

  1+++ ))((

  e))((

  e))((

  e ttt

  ++

  9 2s)s(

  1+ 2

  t 1te

  +

  10 )s)(s)(s(

  as o+++

  + ))((

  e)a())((

  e)a())((

  e)a( tot

  ot

  o

  ++

  11

  s)s(as

  2o

  ++

  t2oo

  2o e)

  at

  a(

  a

  +

  12 22s

  1+ )tsin(

  1

  13 22s

  1 )t(sh

  1

  14 22s

  s+

  )tcos(

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  9

  15 22s

  s

  )t(ch

  16 22)s(

  1++ )tsin(e

  1 t

  17 22)s(

  s++

  + )tcos(e t

  18 ])s)[(s(

  122 +++ )tsin(e)(

  1)(

  e t2222

  t

  +++

  = arctg

  19 ])s)[(s(

  as22

  o

  ++++ )tsin(e

  )()a(1

  )(e)a( t

  22

  22o

  22

  to +

  ++

  ++

  = arctga

  arctgo

  20 ase )at( 21

  se as

  )at(U

  22 2

  as

  se

  )at(U)at(

  23

  +

  se as )at(Ue

  )at(

  24 2

  as

  )s(e+

  )at(Ue)at(

  )at(

  25

  )s)(s(e as

  ++

  )at(Uee)at()at(

  26

  se1 as )at(U)t(U

  27

  see bsas )bt(U)at(U

  28 2

  as

  ase)as( + )at(U)aa

  1t(

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  10

  1.1) Odrediti Laplasovu transformaciju funkcije:

  ( ) )t(Ut3sin2t2cosete)t(f t t +=

  Reenje:

  [ ] [ ] [ ] [ ]

  9s6

  4)1s(1s

  )1s(1

  9s32

  4)1s(1s

  1s1

  dsd

  t3sinL2t2coseLteL)t(fL)s(F

  22222

  t t

  ++++++=+++

  ++

  +=

  =+== (1.1.1)

  1.2) Koristei integral konvolucije odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

  )2s)(1s(

  1)s(F ++=

  Reenje:

  Prenosna funkcija se moe napisati u obliku:

  )s(F)s(F)s(F 21= (1.2.1) gde su:

  1s1)s(F1 += (1.2.2)

  2s1)s(F2 += (1.2.3)

  Tada je:

  [ ] )t(Ue)s(FL)t(f t111 == (1.2.4) [ ] )t(Ue)s(FL)t(f 2t 212 == (1.2.5)

  Koritei integral konvolucije dobija se:

  [ ] ( ) )t(Ue1edeedeed)(f)t(f)s(FL)t(f t tt0

  t

  o

  t

  0

  t2 )-(t 21

  1 ===== (1.2.6)

  1.3) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

  )1s)(5s(

  7s)s(F ++=

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  11

  Reenje:

  Primenom Heaviside ovog razvoja prenosna funkcija se moe napisati u obliku:

  1sK

  5sK

  )1s)(5s(7s)s(F 21 ++=+

  += (1.3.1)

  Koeficijenti K1 i K2 su:

  [ ] 21s7s)s(F)5s(K 5s5s1 =+

  +== == (1.3.2)

  [ ] 15s7s)s(F)1s(K 1s1s2 =

  +=+= == (1.3.3) Tada je:

  1s1

  5s2)s(F += (1.3.4)

  [ ] ( ) )t(Uee2)s(FL)t(f tt51 == (1.3.5)

  1.4) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

  )2s)(1s(s

  1s)s(F2

  +++=

  Reenje:

  2sK

  1sK

  sK

  )2s)(1s(s1s)s(F 321

  2

  ++++=+++= (1.4.1)

  [ ]21

  )2s)(1s(1s)s(sFK

  0s

  2

  0s1 =

  +++==

  == (1.4.2)

  [ ] 2)2s(s

  1s)s(F)1s(K1s

  2

  1s2 =

  ++=+=

  == (1.4.3)

  [ ]25

  )1s(s1s)s(F)2s(K

  2s

  2

  2s3 =

  ++=+=

  == (1.4.4)

  2s1

  25

  1s2

  s1

  21)s(F +++= (1.4.5)

  [ ] )t(Ue25e2

  21)s(FL)t(f t2t1

  +== (1.4.6)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  12

  1.5) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

  )2s2s(s

  2s)s(F 2 +++=

  Reenje:

  [ ][ ] )j1(sK

  )j1(sK

  sK

  )j1(s )j1(ss2s

  )2s2s(s2s)s(F 3212 +++=+

  +=+++= (1.5.1)

  [ ][ ] 1)j1(s )j1(s2sK

  0s1 =

  ++=

  = (1.5.2)

  [ ] 21

  )j1(ss2sK

  j1s2 =

  +=

  += (1.5.3)

  [ ] 21

  )j1(ss2sK

  j1s3 =

  ++=

  = (1.5.4)

  )j1(s1

  21

  )j1(s1

  21

  s1)s(F += (1.5.5)

  [ ] [ ]( ) )t(Utcose1)t(U

  2eee1

  )t(Uee21)t(U)s(FL)t(f

  tjtjt

  t

  t)j1(t)j1(1

  +

  =

  +=

  =+== (1.5.6)

  1.6) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

  )1s)(8s4s(

  7s3s)s(F 22

  +++++=

  Reenje:

  [ ][ ]1s

  K)j22(s

  K)j22(s

  K

  )1s()j22(s )j22(s7s3s

  )1s)(8s4s(7s3s)s(F

  321

  2

  2

  2

  ++++++=

  =++++++=+++

  ++= (1.6.1)

  [ ] 2jj22s

  2

  j22s1 e41j

  41

  )1s)(j22s(7s3s)s(F)j22s(K

  +=+= ==

  +++++=+= (1.6.2)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  13

  [ ] 2jj22s

  2

  j22s2 e41j

  41

  )1s)(j22s(7s3s)s(F)j22s(K

  == ==

  ++++=++= (1.6.3)

  [ ] 18s4s7s3s)s(F)1s(K

  1s2

  2

  2s3 =

  ++++=+=

  == (1.6.4)

  1s1

  j22se

  j22se

  41)s(F

  2j

  2j

  ++

  ++++=

  (1.6.5)

  [ ]

  )t(Uet2sine21)t(Ue

  2t2cose

  21

  )t(Ue2eee

  21

  )t(Ue)t(Ueeee41)s(FL)t(f

  tt2tt2

  t)

  2t2(j)

  2t2(j

  t2

  tt)j22(2jt)j22(2

  j1

  +=

  +

  +=

  =

  ++=

  =+

  +==

  ++

  +

  (1.6.6)

  1.7) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

  )2s()1s(

  s4s3)s(F 22

  +=

  Reenje:

  2sK

  1sK

  )1s(K

  )2s()1s(s4s3)s(F 2122

  112

  2

  +++=+= (1.7.1)

  [ ]31

  2ss4s3)s(F)1s(K

  1s

  2

  1s2

  11 =

  +==

  == (1.7.2)

  ( )9

  14)2s(

  )s4s3()2s)(s83(

  2ss4s3

  dsd)s(F)1s(

  dsdK

  1s2

  21s

  2

  1s

  212

  =

  ++=

  =

  +=

  =

  =

  == (1.7.3)

  [ ]922

  )1s(s4s3)s(F)2s(K

  2s2

  2

  2s2 =

  =+=

  == (1.7.4)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  14

  )2s(922

  )1s(914

  )1s(31)s(F 2 += (1.7.5)

  [ ] )t(Ue922e

  914te

  31)s(FL)t(f t2tt1

  == (1.7.6)

  1.8) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju funkcije:

  23s)1s(1)s(F +=

  Reenje:

  sK

  sK

  1sK

  )1s(K

  )1s(K

  s)1s(1)s(F 222

  21132

  123

  1123 +++++++=+= (1.8.1)

  [ ] 1s1)s(F)1s(K

  1s21s

  311 =

  =+=

  == (1.8.2)

  ( ) 2s2

  s1

  dsd)s(F)1s(

  dsdK

  1s3

  1s2

  1s

  312 =

  =

  =

  +=

  === (1.8.3)

  ( ) 3s6

  21

  s2

  dsd

  21)s(F)1s(

  dsd

  21K

  1s4

  1s3

  1s

  32

  2

  13 =

  =

  =

  +=

  === (1.8.4)

  [ ] 1)1s(

  1)s(FsK0s

  30s2

  21 =

  +== ==

  (1.8.5)

  ( ) 3)1s(

  3)1s(

  1dsd)s(Fs

  dsdK

  0s4

  0s3

  0s

  222 =

  +=

  +=

  ====

  (1.8.6)

  s3

  s1

  1s3

  )1s(2

  )1s(1)s(F 223 ++++++= (1.8.7)

  [ ] )t(U3te3te2et21)s(FL)t(f ttt21

  +++== (1.8.8)

  1.9) Primenom Laplasovih transformacija reiti diferencijalnu jednainu:

  )t(Ut)t(y9dt

  )t(dy6dt

  )t(yd 32

  2=+

  Poznato je: 0)t(y 0t == , 0dt)t(dy

  0t =+= .

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  15

  Reenje:

  Primenom direktne Laplasove transformacije diferencijalna jednaina postaje:

  [ ] 40t0t0t2 s6)s(Y9)t(y)s(sY6dt )t(dy)t(sy)s(Ys =++ +=+=+= (1.9.1) odnosno, posle smenjivanja brojnih vrednosti za poetne uslove, dobija se:

  3sK

  )3s(K

  sK

  sK

  sK

  sK

  )3s(s6

  )9s6s(s6)s(Y 222

  2114213

  312

  411

  2424 +++++==+= (1.9.2)

  gde su:

  [ ]32

  )3s(6)s(YsK

  0s20s

  411 =

  == ==

  ( )94

  )3s(12

  )3s(6

  dsd)s(Ys

  dsdK

  0s3

  0s2

  0s

  412 =

  =

  =

  ====

  ( )92

  )3s(36

  21

  )3s(12

  dsd

  21)s(Ys

  dsd

  !21K

  0s4

  0s3

  0s

  42

  2

  13 =

  =

  =

  =

  ===

  ( )818

  )3s(144

  61

  )3s(36

  dsd

  61)s(Ys

  dsd

  !31K

  0s5

  0s4

  0s

  43

  3

  14 =

  =

  =

  =

  ===

  [ ]272

  s6)s(Y)3s(K

  3s43s

  221 =

  ==

  ==

  ( )818

  s24

  s6

  dsd)s(Y)3s(

  dsdK

  3s5

  3s4

  3s

  222 =

  =

  =

  =

  ===

  Tada jednaina (1.9.2) postaje:

  3s1

  818

  )3s(1

  272

  s1

  818

  s1

  92

  s1

  94

  s1

  32)s(Y

  2234 ++++= (1.9.3)

  Primenom inverzne Laplasove transformacije dobija se reenje diferencijalne jednaine:

  )t(Ue818te

  272

  818t

  92t

  92t

  91

  )t(Ue818te

  272

  818t

  92

  !2t

  94

  !3t

  32)t(y

  t3t323

  t3t323

  ++++=

  =

  ++++=

  (1.9.4)

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  16

  1.10) Primenom Laplasovih transformacija nai zakon kretanja sistema sa slike 1.10. Poznato

  je: M = 25kg, B = 75Nsm1, K = 50Nm1, Fo = 12.5N, = 4s1, x t=0+ = 0, 10t ms2dtdx += = .

  Reenje:

  Diferencijalna jednaina kretanja sistema sa slike 1.10 je:

  tsinF)t(Kxdt

  )t(dxBdt

  )t(xdM o22

  =++ (1.10.1)

  Primenom direktne Laplasove transformacije diferencijalna jednaina (1.10.1) postaje:

  [ ]22

  o

  0t0t0t2

  sMF

  )s(XMK)t(x)s(sX

  MB

  dt)t(dx)t(sx)s(Xs

  +=

  =++

  +=+=+= (1.10.2)

  Posle smenjivanja brojnih vrednosti i poetnih uslova dobija se:

  16s34s2)s(X)2s)(1s()s(X)2s3s( 2

  22

  ++=++=++ (1.10.3)

  odnosno:

  j4sK

  j4sK

  2sK

  1sK

  )16s)(2s)(1s(34s2)s(X 43212

  2

  ++++++=++++= (1.10.4)

  Konstante K1, K2, K3 i K4 su:

  [ ]1736)s(X)1s(K

  1s1=+= =

  [ ]1021)s(X)2s(K

  2s2=+= =

  [ ]5440e)s(X)j4s(K

  j

  j4s3

  = ==

  [ ]5440e)s(X)j4s(K

  j

  j4s4

  = =+=

 • LAPLASOVE TRANSFORMACIJE

  17

  gde je: 67arctg= . Tada je:

  j4s1

  5440e

  j4s1

  5440e

  2s1

  1021

  1s1

  1736)s(X

  jj

  +++++=+

  (1.10.5)

  Primenom inverzne Laplasove transformacije dobija se:

  [ ] )t(Uee55401)t(Ue

  1021)t(Ue

  1736)t(x )t4(j)t4(jt2t + ++= (1.10.6)

  odnosno:

  )t(U)t4cos(027.0e1021e

  1736

  )t(U2

  ee13601)t(Ue

  1021)t(Ue

  1736)t(x

  t2t

  )jt4(j)t4(jt2t

  +=

  =

  ++=

  +

  (1.10.7)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  18

  2. PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  Sistem automatskog upravljanja je aktivna mrea sainjena od pasivnih i aktivnih

  komponenata razliite prirode (elektrine, mehanike, termike, pneumatske, hidrauline

  itd.). Dinamiko ponaanje pojedinih komponenata sistema automatskog upravljanja opisuje

  se integro diferencijalnim jednainama. Dinamiko ponaanje sistema sa jednom ulaznom

  promenjivom x(t) i jednom izlaznom promenjivom y(t) dato je linearnom diferencijalnom

  jednainom sa konstantnim koeficijentima:

  011n

  1n

  1nn

  n

  n011m

  1m

  1mm

  m

  m bdtdyb

  dtdxb

  dtdxba

  dtdya

  dtdya

  dtdya ++++=++++

  (1)

  Prelaskom u Laplasov domen, pod uslovom da su svi poetni uslovi nula, jednaina (1)

  postaje:

  )s(X)bsbsbsb()s(Y)asasasa( 011n

  1nn

  n011m

  1mm

  m ++++=++++ (2) Prenosna funkcija sistema je:

  )ps()ps)(ps()zs()zs)(zs(

  Kasasasa

  bsbsbsb)s(X)s(Y)s(G

  m21

  n21

  011m

  1mm

  m

  011n

  1nn

  n

  =++++

  ++++==

  (3)

  Kod fiziki ostvarljivih sistema stepen polinoma u brojitelju manji je od stepena polinoma

  u imenitelju n < m. Nule polinoma u brojitelju su nule prenosne funkcije, a nule polinoma u imenitelju su polovi prenosne funkcije.

  Prenosna funkcija linearnog sistema automatskog upravljanja obino se moe prikazati u

  obliku:

  011k

  1kk

  kD

  IP sscscsc

  1)sKs

  KK()s(X)s(Y)s(G +++++==

  (4)

  gde su:

  KP proporcionalna konstanta sistema

  KI integralna konstanta sistema

  KD diferencijalna konstanta sistema

  Vrednost koeficijenta ck 0 odreuju red sistema.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  19

  2.1. Algebra prenosnih funkcija

  Algebra prenosnih funkcija predstavlja skup pravila koja omoguavaju da se nae

  prenosna funkcija sloenog sistema automatskog upravljanja ako su poznate prenosne

  funkcije njegovih komponenata. U strukturnom blok dijagramu promenjive sistema

  predstavljene su linijskim segmentima, a funkcije prenosa izmeu pojedinih promenjivih

  blokovima (Slika 1).

  2.1.1. Pravila algebre prenosnih funkcija

  1) Redna veza

  2) Paralelna veza

  3) Povratna sprega

  4) Premetanje bloka iz direktnog kola

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  20

  5) Premetanje bloka iz povratnog kola

  6) Pomeranje povratne sprege ispred bloka

  7) Pomeranje povratne sprege iza bloka

  8) Pomeranje diskriminatora ispred bloka

  9) Pomeranje diskriminatora iza bloka

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  21

  2.2. Graf toka signala

  Graf toka signala je drugi nain predstavljanja prenosnih funkcija sloenog sistema

  automatskog upravljanja. U grafu toka signala promenjive sistema predstavljaju se vorovima

  grafa, a funkcije prenosa orijentisanim granama (Slika 2).

  2.2.1. Ekvivalentne transformacije grafa toka signala

  1) Redna veza

  2) Paralelna veza

  3) Povratna sprega

  4) Eliminacija petlje

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  22

  2.1) Odrediti signal na izlazu blok dijagrama sa slike 2.1.

  Reenje:

  Primenom principa superpozicije dobija se:

  0XX0XX0XX 213132 YYYY ====== ++= (2.1.1) Za X2 = X3 = 0 strukturni blok dijagram sa slike 2.1 postaje:

  Primenom pravila za povratnu spregu i rednu vezu signal 0XX 32Y == je:

  12121

  210XX XHHGG1

  GGY

  32 === (2.1.2)

  Za 0XX 31 == strukturni blok dijagram sa slike 2.1 postaje:

  Primenom pravila za povratnu spregu i rednu vezu signal 0XX 31Y == je:

  22121

  20XX XHHGG1

  GY

  31 === (2.1.3)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  23

  Za 0XX 21 == strukturni blok dijagram sa slike 2.1 postaje:

  Primenom pravila za povratnu spregu i rednu vezu signal 0XX 21Y == je:

  32121

  1210XX XHHGG1

  HGGY

  21 === (2.1.4)

  Izlazni signal Y je:

  2121

  3121221210XX0XX0XX HHGG1

  XHGGXGXGGYYYY213132

  ++=++= ====== (2.1.5)

  2.2) Primenom pravila algebre prenosnih funkcija uprostiti strukturni blog dijagram sa

  slike 2.2.

  Reenje:

  Primenom pravila za paralelnu vezu na blokove G4 i G5 strukturni blok dijagrama sa

  slike 2.2.1 je:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  24

  Pomeranjem diskriminatora iza bloka G1 strukturni blok dijagram sa slike 2.2.1 postaje:

  Primenom pravila za povratnu spregu strukturni blok dijagram sa slike 2.2.2 postaje:

  Primenom pravila rednu vezu i povratnu spregu strukturni blok dijagram sa slike 2.2.3

  postaje:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  25

  2.3) Primenom pravila algebre prenosnih funkcija uprostiti strukturni blog dijagram sa

  slike 2.3.

  Reenje:

  Pomeranjem povratne sprege iza bloka G3 strukturni blok dijagram sa slike 2.3 postaje:

  Korienjem pravila za rednu vezu i povratnu spregu strukturni blok dijagram sa

  slike 2.3.1 postaje:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  26

  2.4) Primenom pravila algebre prenosnih funkcija uprostiti strukturni blok dijagram sa

  slike 2.4 i odrediti prenosnu funkciju. Dobijeni rezultat analitiki proveriti.

  Reenje:

  Primenom pravila za rednu i paralelnu vezu strukturni blok dijagram sa slike 2.4 postaje:

  Pomeranjem povratne sprege iza bloka G2 strukturni blok dijagram sa slike 2.4.1 postaje:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  27

  Primenom pravila za rednu i paralelnu vezu strukturni blok dijagram sa slike 2.4.2

  postaje:

  Primenom pravila za povratnu spregu dobija se prenosna funkcija kola slike 2.4.3:

  1

  34521

  1

  21

  G1)GG)(GG1(G

  1

  G1GG

  )s(G

  +++

  += (2.4.1)

  Analitiki se dobijeni rezultat moe dobiti na sledei nain. Sa slike 2.4 se vidi da je:

  22XGY = (2.4.2)

  [ ]3341

  12 X)GG(XG1

  GX += (2.4.3)

  2522522523 X)GG1(XGGXYGXX +=+=+= (2.4.4) Iz jednaina (2.4.3) i (2.4.4) dobija se:

  XG1

  GG1

  )GG)(GG1(G1X

  1

  1

  1

  345212 +=

  +++ (2.4.5)

  Iz jednaina (2.4.2) i (2.4.5) dobija se prenosna funkcija kola sa slike 2.4:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  28

  1

  34521

  1

  21

  G1)GG)(GG1(G

  1

  G1GG

  )s(X)s(Y)s(G

  +++

  +== (2.4.6)

  2.5) Nai prenosnu funkciju sistema iji je graf toka signala dat na slici 2.5.

  Reenje:

  Koristei ekvivalentne transformacije za paralelnu vezu i povratnu spregu graf toka

  signala sa slike 2.5 postaje:

  Koristei ekvivalentne transformacije za rednu vezu i povratnu spregu graf toka signala sa

  slike 2.5.1 postaje:

  Koristei ekvivalentne transformacije za rednu vezu graf toka signala sa slike 2.5.2

  postaje:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  29

  2.6) Na slici 2.6 prikazan je strukturni blok dijagram sistema automatskog upravljanja.

  Formirati graf toka signala. Primenom Mejsonovog pravila izraunati prenosnu funkciju

  sistema.

  Reenje:

  Na slici 2.6.1 prikazan je graf toka signala za strukturni blok dijagram sa slike 2.6.

  Mejsonovo pravilo omoguava da se odredi prenosna funkcija od proizvoljnog vora X

  tipa izvora (vor tipa izvora je vor iz koga grane samo izviru) do proizvoljnog vora Y tipa

  ponora (vor tipa ponora je vor u koga grane samo poniru) i definisano je izrazom:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  30

  )s(

  )s()s(P

  )s(X)s(Y)s(G

  n

  1iii

  === (2.6.1)

  gde su:

  n broj direktnih putanja izmeu vorova od izvora do posmatranog ponora (direktna putanja

  je niz sukcesivno povezanih i u istom smeru orijentisanih grana koje spajaju navedene

  vorove i du kojih se svaki vor pojavljuje samo jedanput);

  Pi pojaanje i te direktne putanje, koje se formira kao proizvod pojaanja grana koje

  sainjavaju putanju;

  - determinanta grafa toka signala (karakteristina funkcija grafa) koja je definisana relacijom:

  ++== +j j

  3j2jk j j

  1jjk1k PPP1P)1(1 (2.6.2)

  gde su:

  j

  1jP zbir krunih pojaanja svih zatvorenih putanja grafa;

  j

  2jP zbir svih proizoda krunih pojaanja od po dve zatvorene putanje koje se meusobno

  ne dodiruju;

  j

  3jP zbir svih proizoda krunih pojaanja od po tri zatvorene putanje koje se meusobno

  ne dodiruju;

  j

  4jP , j

  5jP , - definisane su na analogan nain;

  i je koja se dobija primenom jednaine (2.6.2), ali samo za zatvorene putanje koja ne dodiruju i tu direktnu putanju;

  Graf toka signala sa slike 2.6.1 ima:

  Dve direktne putanje sa pojaanjima:

  P1 = G1G2G3 , P2 = G4;

  etiri zatvorene putanje krunih pojaanja:

  P11 = G1G5, P21 = G4G5G6G7, P31 = G2G6, P41 = G3G7;

  Putanje P11 i P41 meusobno se ne dodiruju, pa je proizvod krunih pojaanja ovih putanja:

  P12 = P11P41 = G1G3G5G7,

  Determinata grafa toka signala je:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  31

  753173627654511241312111 GGGGGGGGGGGGGG1P)PPPP(1 +=++++= Direktna putanja P1 dodiruje sve zatvorene putanje. Zato je 1 = 1. Direktna putanja P2 ne dodiruje zatvorenu putanju P31 i 2 = 1 P31 = 1 G2G6. Prenosna funkcija sistema na osnovu jednaine (2.6.1) je:

  75317362765451

  624321

  2211

  GGGGGGGGGGGGGG1)GG1(GGGG

  )s()s()s(P)s()s(P

  )s(X)s(Y)s(G

  ++=

  =+==

  (2.6.3)

  2.7) Za multivarijabilni sistem sa dva ulaza i dva izlaza iji je strukturni blok dijagram

  prikazan na slici 2.7 formirati graf toka signala i odrediti Y1(X1,X2) i Y2(X1,X2) primenom

  Mejsonovog pravila.

  Reenje:

  Na slici 2.7.1 prikazan je graf toka signala za strukturni blok dijagram sa slike 2.7.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  32

  Poto je graf linearan, funkcije Y1(X1,X2) i Y2(X1,X2) se mogu odrediti superpozicijom.

  Kruna pojaanja zatvorenih putanja su:

  P11= G1G3, P21= G4G5, P31= G4G5G6, P41= G1G2G4G7. Proizvodi krunih pojaanja od po dve krune putanje koje se ne dodiruju meusobno su:

  P12= P11P21=G1G3G4G5 i P22= P11P31=G1G3G4G5G6 Determinanta grafa toka signala je:

  65431543174216545431 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG1 +++++= Od ulaza X1 do izlaza Y1 postoji samo jedna direktna putanja 31

  11 GGP = , koja ne

  dodiruje zatvorene putanje P21 i P31 Tada je:

  65454312111 GGGGG1)PP(1 ++=+=

  Od ulaza X2 do izlaza Y1 postoji samo jedna direktna putanja 43212

  1 GGGGP = , koja dodiruje sve zatvorene putanje zatvorene putanje i 121 = . Superpozicijom se dobija da je:

  +++=

  += 2432116545431221

  211

  11

  11

  211XGGGGX)GGGGG1(GGXPXP)X,X(Y

  Od ulaza X1 do izlaza Y2 postoji samo jedna direktna putanja 7654112 GGGGGP = , koja

  dodiruje sve zatvorene putanje i 112 = . Od ulaza X2 do izlaza Y2 postoji samo jedna direktna putanja 654

  22 GGGP = , koja ne

  dodiruje zatvorenu putanju P11. Tada je:

  311122 GG1P1 +==

  Superpozicijom se dobija da je:

  ++=

  += 231654176541222

  221

  12

  12

  212X)GG1(GGGXGGGGGXPXP)X,X(Y

  Zavisnost izlaznih veliina Y1 i Y2 od ulaznih veliina X1 i X2 moe se prikazati u

  matrinom obliku:

  +

  ++

  =

  2

  1

  3165476541

  43216545431

  2

  1

  X

  X

  )GG1(GGGGGGGG

  GGGG)GGGGG1(GG

  Y

  Y (2.7.1)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  33

  2.8) Za kolo sa slike 2.8 formirati graf toka signala i primenom Mejsonovog pravila odrediti

  prenosnu funkciju.

  Reenje:

  Na osnovu slike 2.8 mogu se napisati sledee jednaine:

  )]s(U)s(U[sC)s(I 211 = (2.8.1) )]s(I)s(I[R)s(U 212 = (2.8.2)

  )]s(U)s(U[sC)s(I 322 = (2.8.3) )]s(I)s(I[R)s(U 323 = (2.8.4)

  )]s(U)s(U[sC)s(I 433 = (2.8.5) )s(RI)s(U 34 = (2.8.6)

  Na osnovu jednaina od (2.8.1) do (2.8.6) moe se formirati graf toka signala za kolo sa

  slike 2.8.

  Od )s(U1 do )s(U4 postoji samo jedna direktna putanja pojaanja:

  3331 CRsP = (2.8.7)

  Postoje ukupno 5 zatvorenih putanja istih krunih pojaanja sRC. Tada je: =

  j1j sRC5P (2.8.8)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  34

  =j

  2222j CRs6P (2.8.9)

  =j

  3333j CRsP (2.8.10)

  Na osnovu jednaina (2.8.8), (2.8.9) i (2.8.10) sledi da je:

  +++=+=j j

  2223333j2j

  j1j sRC5CRs6CRs1PPP1)s( (2.8.11)

  Ne postoji ni jedna zatvorena putanja koja se ne dodiruje se sa direktnom putanjom i 1=1 . Prenosna funkcija kola sa slike 2.8 je:

  sRC5CRs6CRs1CRs

  )s()s()s(P

  )s(U)s(U)s(G 222333

  33311

  1

  4

  +++=== (2.8.12)

  2.9) Za nelinearni sistem automatskog upravljanja koji je opisan diferencijalnom jednainom:

  )t(xdt

  )t(dx2)t(y)t(ydt

  )t(dy)t(ydt

  )t(yd 232

  2+=++

  napraviti linearni model u okolini take ravnotenog stanja )2,6()y,x( QQ = . Odrediti prenosnu funkciju linearizovanog modela.

  Reenje:

  Linearni model se dobija Tejlorovim razvojem prvog reda jednaine u okolini take

  ravnotenog stanja:

  [ ] yyfx

  xf)y,x(f)t(y),t(xf

  Q

  Q

  Q

  Q

  yyxx

  yyxxQQ

  ++

  ==

  == (2.9.1)

  Za xx)t(x Q += i yy)t(y Q += , dobija se: [ ]

  dt)t(ydy

  dt)t(dy)t(y Q

  (2.9.2) 3Q

  2Q

  3 y)t(yy3)t(y += (2.9.3) 2QQ

  2 x)t(xx2)t(x += (2.9.4) [ ] [ ]

  [ ] 2QQ

  Q3Q

  2QQ2

  2

  x)t(xx2dt

  )t(xd2

  y)t(yy)t(yy3dt

  )t(ydydt

  )t(yd

  ++=

  =+++

  (2.9.5)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  35

  odnosno:

  [ ] [ ] [ ] )t(x62dt

  )t(xd2)t(y11dt

  )t(yd2dt

  )t(yd2

  2+=++ (2.9.6)

  Primenom direktne Laplasove transformacije na jednainu (2.9.6) dobija se prenosna

  funkcija linearizovanog modela:

  11s2s62s2

  )s(X)s(Y)s(G 2 ++

  +== (2.9.7)

  2.10) Rezervoar konstantne povrine poprenog preseka A sa slike 2.10 prazni se po zakonu

  hK)t(q2 = , gde je h visina nivoa tenosti u rezervoaru, a K konstanta. Odrediti zakon promene visine nivoa tenosti u rezervoaru. Napraviti linearni model u okolini nominalne

  visine hQ. Odrediti prenosnu funkciju linearizovanog modela.

  Reenje:

  Zapremina tenosti u rezervoaru je:

  )t(hAV = (2.10.1) Zakon promene zapremine je:

  )t(hK)t(q)t(q)t(qdt

  )t(dhAdt

  )t(dV121 === (2.10.2)

  Zakon promene visine nivoa tenosti u rezervoaru je:

  )t(qA1)t(h

  AK

  dt)t(dh

  1+= (2.10.3)

  Za )t(hh)t(h Q += i ),t(qq)t(q 1Q11 += linearni model postaje: [ ] )t(q

  A1q

  A1)t(h

  h1

  A2Kh

  AK

  dt)t(hd

  1Q1Q

  Q ++= (2.10.4)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  36

  odnosno:

  [ ] )t(qA1)t(h

  h1

  A2K

  dt)t(hd

  1Q

  =+ (2.10.5)

  Primenom direktne Laplasove transformacije na jednainu (2.10.5) dobija se prenosna

  funkcija linearizovanog modela:

  Q

  1hA2

  Ks

  A1

  )s(Q)s(H)s(G

  +=

  = (2.10.6)

  2.11) Serijsko RLC kolo i analogni mehaniki sistemi, translacioni i rotacioni, prikazani su

  na slici 2.11. Napisati diferencijalne jednaine koje opisuju dinamiko ponaanje ovih

  sistema i odrediti analogne fizike promenjive i parametre.

  Reenje:

  a) Primenom Kirhofovog zakona o naponima na serijsko RLC kolo dobija se:

  ++=++= dt)t(iC1dt )t(diL)t(Ri)t(u)t(u)t(u)t(u CLR (2.11.1) Kako je

  dt)t(dq)t(i = , jednaina (2.11.1) postaje:

  )t(qC1

  dt)t(dqR

  dt)t(qdL)t(u 2

  2++= (2.11.2)

  b) Primenom zakona dinamike na translacioni mehaniki sistem dobija se:

  )t(f)t(f)t(f)t(f MBK ++= (2.11.3) gde su:

  == dt)t(vK)t(Kx)t(fK

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  37

  )t(Bvdt

  )t(dxB)t(fB ==

  dt)t(dvM

  dt)t(xdM)t(f 2

  2

  M ==

  jednaina (2.11.3) postaje:

  ++= dt)t(vK)t(Bvdt )t(dvM)t(f (2.11.4) )t(Kx

  dt)t(dxB

  dt)t(xdM)t(f 2

  2++= (2.11.5)

  Poreenjem jednaina (2.11.1) i (2.11.2) sa jednainama (2.11.4) i (2.11.5) vidi se da su

  matamatiki modeli koji opisuju dinamiko ponaanje RLC kola i analognog translacionog

  mehanikog sistema identini, i analogne fizike promenjive i parametri su:

  )t(x)t(q)t(v)t(i)t(f)t(u

  K1C

  BRML

  Na slici 2.11.1.a prikazani su simboli za masu M, elastinost K, trenje B i silu f(t), a na

  slici 2.11.1.b analogna mehanika mrea translacionog mehanikog sistema.

  c) Primenom zakona dinamike na rotacioni mehaniki sistem dobija se:

  )t(M)t(M)t(M)t(M JBK ++= (2.11.6) gde su:

  == dt)t(K)t(K)t(MK )t(B

  dt)t(dB)t(MB ==

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  38

  dt)t(dM

  dt)t(dJ)t(M 2

  2

  J==

  jednaina (2.11.6) postaje:

  ++= dt)t(K)t(Bdt )t(dJ)t(M (2.11.7) )t(K

  dt)t(dB

  dt)t(dJ)t(M 2

  2++= (2.11.8)

  Poreenjem jednaina (2.11.1) i (2.11.2) sa jednainama (2.11.7) i (2.11.8) vidi se da su

  matamatiki modeli koji opisuju dinamiko ponaanje RLC kola i analognog rotacionog

  mehanikog sistema identini, i analogne fizike promenjive i parametri su:

  )t()t(q)t()t(i

  )t(M)t(u

  K1C

  BRJL

  Na slici 2.11.2.a prikazani su simboli za moment inercije J, elastinost K, trenje B i

  moment sile M(t), a na slici 2.11.2.b analogna mehanika mrea rotacionog mehanikog

  sistema .

  Poreenjem analognih mehanikih mrea sa serijskim RLC kolom moe se izvesti

  sledee pravilo: Mehanikim elementima u paralelnoj vezi odgovaraju analogni elektrini

  elementi vezani serijski, a mehanikim elementima u serijskoj vezi odgovaraju analogni

  elektrini elementi vezani paralelno.

  2.12) Na slici 2.12 prikazan je translacioni mehaniki sistem sa dva stepena slobode.

  Koristei analogiju koja postoji izmeu elektrinih i mehanikih elemenata formirati

  mehaniku i analognu elektrinu mreu. Izraunati prenosnu funkciju sistema smatrajui da

  je x1(t) ulazna promenjiva, a x2(t) izlazna promenjiva sistema.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  39

  Reenje:

  Masa M2, opruga K2 i prigunica B2 vre isti pomeraj x2(t). Zato su ovi elementi

  mehaniki u paralelnoj vezi, a u analognoj elektrinoj mrei u serijskoj vezi. Opruga K1

  izloena je pomeraju x1(t) x2(t) i zato je mehaniki serijski elemenat, a u analognoj

  elektrinoj mrei paralelan. Masa M1 i prigunica B1 vre isti pomeraj x1(t) i ovi elementi su

  mehaniki u paralelnoj vezi, a u analognoj elektrinoj mrei u serijskoj vezi. Na slici 2.12.1

  prikazane su mehanika mrea (a) i analogna elektrina mrea (b) sistema sa slike 2.12.

  Primenom metode konturnih struja na kolo sa slike 2.12.1.b dobija se:

  )t(f)t(xK)t(xKdt

  )t(dxB

  dt)t(xd

  M 21111

  121

  2

  1 =++ (2.12.1)

  0)t(x)KK(dt

  )t(xB

  dt)t(xd

  M)t(xK 2212

  222

  2

  211 =++++ (2.12.2)

  Primenom direktne Laplasove transformacije jednaine (2.12.1) i (2.12.2) postaju:

  ( ) )s(F)s(XK)s(XKsBMs 2111112 =++ (2.12.3) ( ) 0)s(XKKsBMs)s(XK 22122211 =++++ (2.12.4)

  Iz jednaine (2.12.4) sledi da je prenosna funkcija translacionog mehanikog sistema:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  40

  21222

  1

  1

  2

  KKsBMsK

  )s(X)s(X

  )s(G +++== (2.12.5)

  2.13) Elektrina mrea diferencijalnog tipa i analogna mehanika mrea prikazane su na

  slici 2.13. Napisati diferencijalne jednaine koje opisuju dinamiko ponaanje ovih mrea,

  izvesti prenosnu funkciju sistema i odrediti analogne fizike promenjive i parametre.

  Reenje:

  a) Za elektrinu mreu sa slike 2.13.a vai:

  )t(u)t(u)t(u 2C1 += (2.13.1) )t(i)t(i)t(i 21 += (2.13.2)

  Jednaina (2.13.2) moe se napisati u obliku:

  dt)t(duC

  R)t(u

  R)t(u C

  1

  C

  2

  2 += (2.13.3)

  Iz jednaine (2.13.1) sledi da je:

  )t(u)t(u)t(u 21C = (2.13.4) Iz jednaina (2.13.3) i (2.13.4) dobija se:

  [ ]dt

  )t(u)t(udCR

  )t(u)t(uR

  )t(u 211

  21

  2

  2 += (2.13.5)

  odnosno:

  )t(uR1

  dt)t(duC)t(u

  R1

  R1

  dt)t(duC 1

  1

  12

  21

  2 +=

  ++ (2.13.6)

  Primenom direktne Laplasove transformacije jednaina (2.13.6) postaje:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  41

  )s(UR1)s(sCU)s(U

  R1

  R1)s(sCU 1

  112

  212 +=

  ++ (2.13.7)

  Prenosna funkcija elektrine mree sa slike 2.13.a je:

  21

  21

  1

  21

  2

  21

  1

  1

  2

  RRRRsC1

  sCR1RR

  R

  R1

  R1sC

  R1sC

  )s(U)s(U)s(G

  ++++=

  ++

  +== (2.13.8)

  b) Za mehaniku mreu sa slike 2.13.b. vai:

  [ ] )t(xK)t(x)t(xKdt

  )t(dxdt

  )t(dxB 2221121 =+

  (2.13.9)

  odnosno:

  ( ) )t(xKdt

  )t(dxB)t(xKKdt

  )t(dxB 1112212 +=++ (2.13.10) Primenom direktne Laplasove transformacije jednaina (2.13.10) postaje:

  ( ) ( ) )s(XKsB)s(XKKsB 11221 +=++ (2.13.11) Prenosna funkcija mehanike mree sa slike 2.13.b je:

  21

  1

  21

  1

  21

  1

  1

  2

  KKBs1

  KBs1

  KKK

  KKsBKsB

  )s(X)s(X)s(G

  ++

  ++=++

  +== (2.13.12)

  Iz jednaina (2.13.8) i (2.13.12) sledi da su analogne fizike promenjive i parametri:

  11 K

  1R

  )t(x)t(u

  22 K

  1R

  BC

  2.14) Za rotacioni mehaniki sistem sa tri stepena slobode sa slike 2.14 napisati diferencijalne

  jednaine koje opisuju dinamiko ponaanje ovog sistema. Formirati mehaniku i analognu

  elektrinu mreu. Izraunati prenosnu funkciju sistema uzimajui da je 1(t) ulazna promenjiva, a 3(t) izlazna promenjiva.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  42

  Reenje:

  Primenom zakona dinamike za rotaciono kretanje na kolo sa slike 2.14 dobijaju se

  diferencijalne jednaine koje opisuju dinamiko ponaanje sistema:

  [ ] )t(M)t()t(K 211 = (2.14.1) [ ] [ ] 0)t()t(K

  dt)t()t(dB

  dt)t(dB

  dt)t(dJ 121323212

  22

  1 =+++ (2.14.2)

  [ ] 0)t(Kdt

  )t()t(dBdt

  )t(dBdt

  )t(dJ 322333223

  2

  2 =+++ (2.14.3)

  Na slici 2.14.1 prikazana je mehanika mrea (a) i analogna elektrina mrea (b) sistem.

  Primenom metode konturnih struja na kolo sa slike 2.14.1.b dobija se:

  [ ] )s(M)s()s(K 211 = (2.14.4)

  ( )[ ] 0)s(sB)s(KBBsJs)s(K 3321311211 =++++ (2.14.5)

  ( )[ ] 0)s(KBBsJs)s(sB 31311223 =++++ (2.14.6) Reavanjem ovog sistema jednaina Kramerovim pravilom dobija se:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  43

  ( )( )

  ( )( ) ( )( )[ ]23223222131122322

  23

  313112

  1

  1

  BsKBBsJsKBBsJs)s(M

  KBBsJssB0sBKBBsJs00K)s(M

  ++++++=

  =+++

  +++

  =

  (2.14.7)

  ( ) 313

  13112

  1

  11

  3 BsK)s(M0sB00KBBsJsK

  )s(MKK=

  +++

  = (2.14.8)

  Prenosna funkcija rotacionog mehanikog sistema sa slike 2.14 je:

  ( )( ) ( )( )[ ]2322322213112 311313 BsKBBsJsKBBsJsBsK

  )s()s(

  )s(G++++++

  ==

  = (2.14.9)

  2.15) Na rotacioni mehaniki sistem na slici 2.15 dejstvuje mehaniki momenat M(t).

  Prenosni odnos reduktora odreen je brojem zubaca n1 i n2. J1 i J2 su momenti inercije

  zamajaca ija su obrtna kretanja izloena viskoznom trenju koeficijenata trenja B1 i B2.

  Koeficijenat torzione elastinosti osovine iji je ugaoni pomeraj 1(t) je K1. Izraunati prenosnu funkciju sistema smatrajui da je M(t) ulazna promenjiva sistema, a ugaoni pomeraj

  2(t) izlazna promenjiva sistema.

  Reenje:

  Diferencijalne jednaine koje opisuju dinamiko ponaanje sistema sa slike 2.15 su:

  )t(M)t(M)t(Kdt

  )t(dB

  dt)t(d

  J 1111

  121

  2

  1 =++ (2.15.1)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  44

  )t(Mdt

  )t(dB

  dt)t(d

  J 22

  222

  2

  2 =+ (2.15.2)

  gde je M1(t) otporni moment, a M2(t) pokretaki moment predat reduktoru.

  Izmeu pomeraja pre i posle redukcije postoji veza:

  )t(n)t(n 2211 = (2.15.3) odnosno:

  )t(N)t(nn)t( 22

  1

  21 == (2.15.4)

  gde je 1

  2nnN = . Oba zubanika moraju da izvre isti rad. Zato je:

  )t()t(M)t()t(M 2211 = (2.15.5) Iz jednaina (2.15.4) i (2.15.5) se dobija odnos izmeu momenata pre i posle redukcije:

  N)t(M)t(M 21 = (2.15.6)

  Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednaine postaju:

  ( ) )s(M)s(M)s(KsBJs 111112 =++ (2.15.7) ( ) )s(M)s(sBJs 22222 =+ (2.15.8)

  )s(N)s( 21 = (2.15.9)

  N)s(M)s(M 21 = (2.15.10)

  Iz ovih jednaina sledi da je prenosna funkcija sistema:

  12

  212

  2122

  2

  KN)BBN(s)JJN(sN

  )s(M)s(

  )s(G ++++== (2.15.11)

  2.16) Pneumatski sistem koji se sastoji od dovodne cevi i komore sa gasom pod pritiskom

  prikazan je na slici 2.16. Sa Pi i Po oznaene su stacionarne vrednosti pritiska gasa u ulaznoj

  cevi i komori, a sa pi(t) i po(t) male varijacije pritiska gasa u ulaznoj cevi i komori u odnosu

  na vrednosti u stracionarnom stanju. Protok gasa q(t) direktno je proporcionalan razlici

  pritisaka gasa pi(t) u dovodnoj cevi, kao ulazne promenjive, i pritiska gasa po(t) u komori, kao

  izlazne promenjive sistema. Definisati pneumatsku otpornost R prigunog prstena i

  pneumatski kapacitet C komore. Izraunati prenosnu funkciju pneumatskog ventila. Koristei

  analogiju koja postoji izmeu elektrinih i pneumatskih elemenata, za dva kaskadno vezana

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  45

  sistema sa slike 2.16, formirati analognu elektrinu mreu i izraunati funkciju prenosa

  sistema.

  Reenje:

  Pneumatska otpornost R prstena definisana je relacijom:

  )t(q)t(pR = (2.16.1)

  Pneumatski kapacitet komore definisan je relacijom:

  )t(qdt

  )t(dpC = (2.16.2) Iz definicija za otpornost prstena R i kapacitet komore C dobija se:

  )t(q)t(p)t(p

  R oi= (2.16.3)

  )t(qdt

  )t(dpC o = (2.16.4) Iz jednaina (2.16.3) i (2.16.4) sledi da je:

  )t(p)t(pdt

  )t(dpRC io

  o =+ (2.16.5) Primenom direktne Laplasove transformacije jednaina (2.16.5) postaje:

  )s(P)s(P)sRC1( io =+ (2.16.6) Prenosna funkcija pneumatskog sistema je:

  sRC11

  )s(P)s(P

  )s(Gi

  o+== (2.16.7)

  Na slici 2.16.1 prikazana je ekvivaletna elektrina mrea pnematskog sistema sa

  slike 2.16. Primenom Kirhofovog zakona o naponima na kolo sa slike 2.16.1 dobija se:

  )t(udt

  )t(duRC)t(u)t(Ri)t(u)t(u)t(u CCCCR +=+=+= (2.16.8) gde je:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  46

  dt)t(duC)t(i C= (2.16.9)

  Poreenjem jednaina (2.16.4) i (2.16.5) sa jednainama (2.16.8) i (2.16.9) vidi se da su

  matematiki modeli koji opisuju dinamiko ponaanje RC kola i analognog pneumatskog

  sistema identini, i da su analogne fizike promenjive i parametri:

  )t(q)t(i)t(p)t(u

  CCRR

  Na slici 2.16.2 prikazan je pneumatski sistem koji se sastoji od kaskadne veze dva

  pneumatska sistema sa slike 2.16.

  Analogna elektrina mrea pneumatskog sistema sa slike 2.16.2 prikazana je na

  slici 2.16.3.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  47

  Na osnovu slike 2.16.3 mogu se napisati sledee jednaine:

  )t(qR)t(p)t(p 11i = (2.16.10) )t(qR)t(p)t(p 22o = (2.16.11)

  )t(q)t(qdt

  )t(dpC 211 = (2.16.12)

  )t(qdt

  )t(dpC 2

  o2 = (2.16.13)

  Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednaine postaju:

  )s(QR)s(P)s(P 11i = (2.16.14) )s(Q)s(Q)s(PsC 211 = (2.16.15)

  )s(QR)s(P)s(P 22o = (2.16.16) )s(Q)s(PsC 2o2 = (2.16.17)

  Na osnovu jednaina od (2.16.14) do (2.16.17) moe se formirati graf toka signala za kolo

  sa slike 2.16.3.

  Od Pi(s) do Po(s) postoji samo jedna direktna putanja pojaanja:

  212121 RRCCs

  1)s(P =

  Kruna pojaanja zatvorenih putanja su:

  1111 RsC

  1)s(P = , 21

  21 RsC1)s(P = ,

  2231 RsC

  1)s(P = .

  Krune putanje P11(s) i P31(s) se meusobno ne dodiruju. Tada je:

  2121212 RRCCs

  1)s(P =

  Determinanta graf toka signala je:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  48

  21212

  21212

  111222

  21212

  222111

  RRCCsRRCCsRsCRsCRsC1

  RRCCs1

  RsC1

  RsC1

  RsC11)s(

  ++++=

  =++++=

  Direktna putanja dodiruje sve zatvorene putanje. Zbog toga je 1 = 1. Prenosna funkcija sistema sa slike 2.16.2 je:

  21212

  111222

  11

  i

  o

  RRCCsRsCRsCRsC11P

  )s(P)s(P

  )s(G ++++=== (2.16.18)

  2.17) Termiki sistem sa toplotnom izolacijom rezervoara prikazan je na slici 2.17. Smatrati

  da nema akumulirane energije u izolatoru i da se tenost u rezervoaru idealno mea, odnosno

  da su temperature tenosti u rezervoaru i tenosti na izlazu iste i da je toplotni kapacitet

  metalnog grejaa G zanemarljivo mali. Promenjive sistema su:

  1 temperatura hladne tenosti na ulazu rezervoara (oC); 2 temperatura zagrejane tenosti na izlazu rezervoara (oC); q toplotni protok koji obezbeuje greja (J/s);

  q1 toplotni protok koji je posledica uticaja hladne tenosti na ulazu rezervoara (J/s);

  q2 toplotni protok koji je posledica isticanja tople tenosti na izlazu rezervoara (J/s);

  Definisati termiku otpornost i termiki kapacitet. Formirati strukturni blok dijagram i

  izraunati prenosnu funkciju sistema, smatrajui temperaturu 1(t) i toplotni protok q(t) za ulazne promenjive, a temperaturu 2(t) za izlaznu promenjivu sistema. Toplotni protoci q1(t) i q2(t) su: )t(cn)t(q 11 = i )t(cn)t(q 22 = , gde je c specifini toplotni kapacitet tenosti, a n maseni protok tenosti.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  49

  Reenje:

  Termika otpornost R definisana je relacijom:

  )t(q)t(R = (2.17.1)

  Termiki kapacitet definisan je relacijom:

  )t(qdt

  )t(dC = (2.17.2) Iz definicije za termiku otpornost izolacije R moe se nai toplotni protok u jedinici

  vremena kroz izolaciju:

  R)t()t()t(q 12i

  = (2.17.3) Iz definicije za termiki kapacitet C moe se nai toplotni protok u jedinici vremena kroz

  tenost:

  dt)t(dC)t(q 2T

  = (2.17.4) Jednaina ravnotee toplotnog protoka tenosti u jedinici vremena je:

  )t(q)t(q)t(q)t(q)t(q Ti21 ++=+ (2.17.5) odnosno:

  dt)t(dC

  R)t()t()t(cn)t(q)t(cn 21221

  ++=+ (2.17.6) Primenom direktne Laplasove transformacije jednaina (2.17.5) postaje:

  )s()cnR1()s(RQ)cnRsRC1)(s( 12 ++=++ (2.17.7) odnosno:

  )s(cnRsRC1

  cnR1)s(QcnRsRC1

  R)s( 12 ++++++= (2.17.8)

  Na osnovu jednaine (2.17.8) moe se formirati sledei strukturni blok dijagram sistema:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  50

  2.18) Za hidraulini sistem sa slike 2.18 promenjive sistema su:

  Q stacionarna vrednost ulaznog i izlaznog protoka fluida (m3 / s)

  q1 mala varijacija protoka fluida na ulazu od vrednosti u stacionarnom stanju (m3 / s)

  q2 mala varijacija protoka fluida na izlazu od vrednosti u stacionarnom stanju (m3 / s)

  h mala varijacija nivoa fluida u odnosu na stacionarnu vrednost (m)

  Definisati hidraulinu otpornost R ventila u sluaju laminarnog strujanja fluida i hidraulini

  kapacitet C rezervoara. Izvesti prenosnu funkciju sistema. Koristei dobijene jednaine, za

  dva kaskadno povezana sistema sa slike 2.18, formirati strukturni blok dijagram i njegovom

  sukcesivnom redukcijom odrediti funkciju prenosa sistema.

  Reenje:

  Izmeu protoka fluida i nivoa fluida u rezervoaru, kod laminarnog kretanja, postoji veza:

  )t(Kh)t(q = (2.18.1) Hidraulina otpornost ventila definisana je relacijom:

  )t(q)t(h

  K1

  )t(dq)t(dhR === (2.18.2)

  Na osnovu relacije (2.18.2) sledi da je hidraulina otpornost izlaznog ventila:

  )t(q)t(hR

  2= (2.18.3)

  Hidraulini kapacitet rezervoara je:

  R)t(h)t(q)t(q)t(q

  dt)t(dhC 121 == (2.18.4)

  Primenom direktne Laplasove transformacije jednaina (2.18.4) postaje:

  )s(RQ)s(H)sRC1( 1=+ (2.18.5) Prenosna funkcija hidraulinog sistema sa slike 2.18 je:

  sRC11

  )s(QR

  )s(H

  )s(Q)s(Q)s(G

  11

  2+=== (2.18.6)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  51

  Na slici 2.18.1 prikazana je ekvivaletna elektrina mrea kola sa slike 2.18.

  Primenom Kirhofovog zakona o naponima na kolo sa slike 2.18.1 dobija se:

  )t(i)t(idt

  )t(duC 21

  C =+ (2.18.7)

  )t(i)t(u

  R2

  C= (2.18.8)

  Poreenjem jednaina (2.18.3) i (2.18.4) sa jednainama (2.18.7) i (2.18.8) vidi se da su

  matematiki modeli koji opisuju dinamiko ponaanje RC kola i analognog hidraulinog

  sistema sa slike 2.18 identini, i da su analogne fizike promenjive i parametri:

  CCRR

  )t(q)t(i

  )t(h)t(uC

  Na slici 2.18.2 prikazana je hidraulini sistem koji se sastoji od kaskadne veza dva

  hidraulina sistema sistema sa slike 2.18.

  Na osnovu definicije hidrauline otpornosti mogu se napisati sledee jednaine:

  )t(q)t(h)t(hR 211

  = (2.18.9)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  52

  )t(q)t(hR

  2

  22 = (2.18.10)

  Na osnovu definicije hidraulinog kapaciteta rezervoara mogu se napisati sledee

  jednaine:

  )t(q)t(qdt

  )t(dhC 111 = (2.18.11)

  )t(q)t(qdt

  )t(dhC 222 = (2.18.12) Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednaine postaju:

  )s(H)s(H)s(QR 211 = (2.18.13) )s(H)s(QR 222 = (2.18.14)

  )s(Q)s(Q)s(HsC 111 = (2.18.15) )s(Q)s(Q)s(HsC 222 = (2.18.16)

  Na osnovu prethodnih jednaina mogu se formirati sledei blok dijagrami koji su

  prikazani na slici 2.18.3:

  Na osnovu slike 2.18.3 moe se formirati strukturni blok dijagram sistema sa slike 2.18.4.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  53

  Premetanjem povratne sprege iza bloka 2R

  1 i diskriminatora isped bloka 1sC

  1 , dijagram

  sa slike 2.18.4. postaje:

  Korienjem pravila za rednu vezu i povratnu spregu blok dijagram sa slike 2.18.5

  postaje:

  Sa slike 2.18.7 se vidi da je prenosna funkcija sistema sa slike 2.18.2:

  21212

  212211

  2122111

  2

  RRCCsRsCRsCRsC11

  RsC)RsC1)(RsC1(1

  )s(Q)s(Q)s(G

  ++++=

  =+++== (2.18.17)

  Analogna elektrina mrea hidraulinog sistema sa slike 2.18.2. prikazana je na

  slici 2.18.8.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  54

  Primenom metode konturnih struja na kolo sa slike 2.18.8 dobija se:

  0)s(QsC

  1)s(QsC

  1sC1R)s(Q

  sC1

  2221

  111

  =

  +++ (2.18.18)

  0)s(QsC

  1R)s(QsC

  12

  22

  2=

  ++ (2.18.19)

  Iz jednaina (2.18.18) i (2.18.19) dobija se prenosna funkcija:

  21212

  212211 RRCCsRsCRsCRsC11)s(G ++++= (2.18.20)

  2.19) Na slici 2.19 prikazan je priguiva koji se koristi u sistemu regulacije. Odrediti

  funkciju prenosa sistema ako je x1(t) ulazna promenjiva, a x2(t) izlazna promenjiva sistema.

  Poznato je: A povrina klipa priguivaa, gustina fluida, K koeficijenat elastinosti opruge, R hidraulina otpornost. Promenjive sistema su: A[p2(t) p1(t)] sila pritiska koja

  deluje na klip priguivaa, q(t) maseni protok fluida.

  Reenje:

  Iz definicije za hidraulinu otpornost ventila dobija se:

  )t(q)t(p)t(p

  R 12= (2.19.1)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  55

  Iz uslova ravnotee sile koja deluje na klip priguivaa i sile napregnute opruge dobija se:

  [ ] )t(KxA)t(p)t(p 212 = (2.19.2) Maseni protok q(t) moe se izraziti preko zapreminskog protoka

  dt)t(dV)t(qV =

  jednainom:

  ==dt

  )t(dxdt

  )t(dxA)t(q)t(q 21V (2.19.3)

  Iz prethodnih jednaina dobija se:

  )t(xARK

  dt)t(dx

  dt)t(dxA

  R)t(p)t(p)t(q 22112 =

  == (2.19.4)

  Primenom direktne Laplasove transformacije jednaina (2.19.4) postaje:

  [ ] )s(XARK)s(X)s(XAs 221 = (2.19.5)

  Prenosna funkcija sistema je:

  RAKs

  s

  RAsK1

  1)s(X)s(X)s(G

  221

  2

  +=

  +== (2.19.6)

  Na osnovu jednaine (2.19.6) moe se formirati strukturni blok dijagram sistema:

  2.20) Realizacija proporcionalnog pneumatskog regulatora prikazan je na slici 2.20. Gas

  konstantnog pritiska p1 uvodi se kroz priguni prsten konstantnog pneumatskog otpora u cev

  na ijem se drugom kraju nalazi mlaznik, naspram koga se nalazi leptir sa zazorom. Posle

  prolaska gasa kroz priguni prsten dolazi do pada pritiska i izlazni pritisak p2(t) je manji od

  pritiska napajanja. U zavisnosti od rastojanja izmeu mlaznika i zazora menja se izlazni

  pritisak. Izraunati prenosnu funkciju sistema smatrajui pritisak p2(t) za izlaznu promenjivu,

  a pomeraj leptira e(t) za ulaznu promenjivu sistema. Smatrati da izmeu izlaznog pritiska

  p2(t) i pomeraja zazora vai linearna zavisnost.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  56

  Reenje:

  Kako je sistem linearan vai:

  )t(Kx)t(p2 = (2.20.1) gde je K konstanta proporcionalnosti.

  Veza izmeu pomeraja leptira x(t) i pomeraja zazora e(t) je:

  )t(eba

  b)t(x += (2.20.2) Iz jednaina (2.20.1) i (2.20.2) sledi da je:

  )t(eba

  Kb)t(p2 += (2.20.3) Primenom direktne Laplasove transformacije jednaina (2.20.3) postaje:

  )s(Eba

  Kb)s(P2 += (2.20.4) Prenosna funkcija sistema je:

  baKb

  )s(E)s(P

  )s(G 2 +== (2.20.5)

  2.21) Realizacija proporcionalnog integralno diferencijalnog pneumatskog regulatora

  prikazan je na slici 2.21. Gas konstantnog pritiska pi uvodi se kroz priguni prsten

  konstantnog pneumatskog otpora u cev na ijem se drugom kraju nalazi mlaznik, naspram

  koga se nalazi leptir sa zazorom. Posle prolaska gasa kroz priguni prsten dolazi do pada

  pritiska i izlazni pritisak po(t) je manji od pritiska napajanja. U zavisnosti od rastojanja

  izmeu mlaznika i zazora menja se izlazni pritisak. Ova promena se kroz ventil konstantnog

  pneumatskog otpora R1 prenosi na pritisak p1(t) u mehu 1 kapaciteta C1, a kroz ventil

  konstantnog pneumatskog otpora R2 prenosi na pritisak p2(t) u mehu 2 kapaciteta C2, to

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  57

  dovodi do rezultujeeg pomeraja x2(t) njihove zajednike povrine A. Ovaj pomeraj se preko

  leptira prenosi na promenu rastojanja x1(t) zazora od mlaznika. Formirati strukturni blok

  dijagram i odrediti parametre regulacije sistema uzimajui pritisak po(t) za izlaznu

  promenjivu, a pomeraj leptira e(t) za ulaznu promenjivu sistema. Smatrati da izmeu izlaznog

  pritiska po(t) i pomeraja zazora vai linearna zavisnost.

  Reenje:

  Kakoje sistem linearan vai:

  )t(Kx)t(p 1o = (2.21.1) gde je K konstanta proporcionalnosti.

  Veza izmeu pomeraja leptira i pomeraja zazora moe se nai sa slike 2.21. Za male

  pomeraje )t(x1 vai:

  )t(x)t(xb

  )t(eba

  11 ++ (2.21.2)

  )t(xa

  )t(xba

  12 + (2.21.3)

  Iz jednaina (2.21.2) i (2.21.3) sledi da je:

  )t(xba

  a)t(eba

  b)t(x 21 ++= (2.21.4) Iz definicija za otpornost ventila dobija se:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  58

  )t(q)t(p)t(pR

  1

  1o1

  = (2.21.5)

  )t(q)t(p)t(pR

  2

  2o2

  = (2.21.6)

  Iz definicije za kapacitet komore dobija se:

  )t(qdt

  )t(dpC 111 = (2.21.7)

  )t(qdt

  )t(dpC 222 = (2.21.8)

  Iz uslova ravnotee sile pritiska koja deluje na povrinu A meha [ ]A)t(p)t(p 12 i sile elastinosti meha )t(xK 2m , gde je Km koeficijenat elastinosti omotaa meha, sledi da je:

  [ ] )t(xKA)t(p)t(p 2m12 = (2.21.9) Primenom direktne Laplasove transformacije prethodne jednaine postaju:

  )s(PK1)s(X o1 = (2.21.10)

  )s(Xba

  a)s(Eba

  b)s(PK1)s(X 2o1 ++== (2.21.11)

  1

  1o1 R

  )s(P)s(P)s(Q = (2.21.12)

  2

  2o2 R

  )s(P)s(P)s(Q = (2.21.13)

  1

  1o111 R

  )s(P)s(P)s(Q)s(PsC == (2.21.14)

  odnosno:

  )s(PCsR1

  1)s(P o11

  1 += (2.21.15)

  2

  2o222 R

  )s(P)s(P)s(Q)s(PsC == (2.21.16)

  odnosno:

  )s(PCsR1

  1)s(P o22

  2 += (2.21.17)

  [ ] )s(PCsR1

  1CsR1

  1KA)s(P)s(P

  KA)s(X o

  1122m12

  m2

  ++== (2.21.18)

  Iz jednaina (2.21.11) i (2.21.18) sledi da je:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  59

  )s(P)RsC1)(RsC1(

  RsCRsCKA

  baa)s(E

  bab)s(P

  K1

  o2211

  2211

  mo ++

  ++= (2.21.19)

  odnosno:

  )s(Eba

  Kb)s(P)RsC1)(RsC1(

  RsCRsCKA

  baKa1 o

  2211

  2211

  m +=

  ++++ (2.21.20)

  Prenosna funkcija sistema je:

  )RsC1)(RsC1(RsCRsC

  KA

  baKa1

  baKb

  )s(E)s(P)s(G

  2211

  2211

  m

  o

  ++++

  +== (2.21.21)

  Na osnovu jednaine (2.21.21) moe se formirati strukturni blok dijagram sistema:

  U normalnom reimu rada sistema vai: )RsC1)(RsC1(

  RsCRsCKA

  baKa1

  2211

  2211

  m ++++ >>1, i

  jednaina (2.21.21) postaje:

  1211

  2211moRsCRsC

  )RsC1)(RsC1(aA

  bK)s(E)s(P

  )s(G ++= (2.21.22)

  Ako se R1 i R2 podese tako da je R1>>R2, tada je R1C1>>R2C2. Jednaina (2.21.22) postaje:

  +++=++ 22

  11

  22

  11

  m

  11

  2211m RsCRCRC

  1RsC

  1aA

  bKRsC

  )RsC1)(RsC1(aA

  bK)s(G (2.21.23)

  Kako je 0RCRC

  11

  22 , prenosna funkcija sistema je:

  s1KsKK

  s1s1k

  RsC1RsC1

  aAbK

  )s(G IDPI

  D11

  22m ++=

  ++=

  ++ (2.21.24)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  60

  gde su:

  aAbKk m=

  22D CR= diferencijalna vremenska konstanta sistema 11I CR= integralna vremenska konstanta sistema

  bAaKK mP = proporcionalna konstanta regulatora

  22m

  DD CRaAbKkK == diferencijalna konstanta regulatora

  11

  m

  II CR

  1aA

  bKkK == integralna konstanta regulatora

  Iz jednaine (2.21.24) sledi da pod navedenim uslovima sistem sa slike 2.21 predstavlja

  proporcionalno integralno diferencijalni regulator (PID) nultog reda.

  2.22) Realizacija diferencijalnog regulatora preko idealnih operacionih pojaavaa prikazana

  je na slici 2.22. Odrediti prenosnu funkciju sistema i parametre regulacije uzimajui napon

  u1(t) za ulaznu promenjivu, a napon u2(t) za izlaznu promenjivu sistema.

  Reenje:

  Prenosna funkcija kola sa slike 2.22 je:

  )s(U)s(U)s(G

  1

  2= (2.22.1)

  Sa slike 2.22 se vidi da je:

  R)s(U

  R2)s(U a1 = (2.22.2)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  61

  R)s(U

  )s(sCU2R

  )s(U)s(U aa

  ab += (2.22.3) Iz jednaina (2.22.2) i (2.22.3) sledi da je:

  )s(U)sRC1()s(U 1b += (2.22.4) Izlazni operacioni pojaava igra ulogu sabiraa. Izlazni napon je:

  )s(sRCU)s(U)s(U)s(U 1b12 == (2.22.5) Iz jednaine (2.22.5) sledi da je prenosna funkcija sistema:

  sKsRC)s(G D == (2.22.6) gde je RCK D = diferencijalna konstanta regulatora

  2.23) Elektronsko izvoenje proporcionalno diferencijalnog sistema prikazano je na slici

  2.23. Izraunati prenosnu funkciju i formirati strukturni blok dijagram uzimajui napon u1(t)

  za ulaznu promenjivu, a napon u2(t) za izlaznu promenjivu sistema.

  Reenje:

  Sa slike 2.23 se vidi da je:

  [ ])t(u)t(uK)t(u 312 = (2.23.1) )t(u

  dt)t(du

  RCdt)t(iC1)t(Ri)t(u 3

  32 +=+= (2.23.2)

  gde je:

  dt)t(duC)t(i 3= (2.23.3)

  Primenom direktne Laplasove transformacije jednaine (2.23.1) i (2.23.2) postaju:

  [ ])s(U)s(UK)s(U 312 = (2.23.4) ( ) )s(UsRC1)s(U 32 += (2.23.5)

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  62

  Eliminacijom napona U3(s) iz jednaina (2.23.4) i (2.23.5) dobija se:

  )s(KUsRC1K1)s(U 12 =

  ++ (2.23.6)

  Prenosna funkcija sistema sa slike 2.23 je:

  1KRCs1

  sRC11K

  K

  sRC1K1

  K)s(U)s(U)s(G

  1

  2

  ++++=

  ++== (2.23.7)

  Na osnovu jednaine (2.23.7) moe se formirati sledei strukturni blok dijagram sistema:

  2.24) Za jednosmerni motor sa optereenjem sa slike 2.24 izraunati:

  a) prenosnu funkciju )s(U)s()s(G

  s

  o= , kada se motor upravlja strujom u statoru

  b) prenosnu funkciju )s(U)s()s(G

  r

  o= , kada se motor upravlja strujom u rotoru

  Rs i Ls su otpornost i induktivnost statorskog kola, a Rr i Lr otpornost i induktivnost namotaja

  rotora. Jm i Bm su moment inercije i koeficijenat viskoznog trenja osovine rotora, a Jo i Bo

  moment inercije i koeficijenat viskoznog trenja optereenja. Sa N je oznaen prenosni odnos

  mehanikog reduktora.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  63

  Reenje:

  Pokretaki momenat motora je Mm(t) je:

  )t(Mdt

  )t(dBdt

  )t(dJ)t(M *omm2m

  2

  mm ++= (2.24.1)

  gde je )t(M*o momenat optereenja posmatran ispred mehanikog reduktora. Izmeu ugaonih

  brzina i momenata optereenja pre i posle mehanike redukcije postoji veza:

  dt)t(d

  Ndt

  )t(d om = (2.24.2)

  +==

  dt)t(dB

  dt)t(dJ

  N1)t(M

  N1)t(M oo2

  o2

  oo*o (2.24.3)

  Iz prethodnih jednaina dobija se:

  +++=

  dt)t(d

  )BNB(dt

  )t(d)JNJ(

  N1)t(M om

  2o2

  o2

  m2

  om (2.24.4)

  odnosno:

  dt)t(dB

  dt)t(dJ)t(NM)t(M o2

  o2

  m+== (2.24.5)

  gde su:

  m2

  o JNJJ += ukupan momenat inercije sveden na osovinu motora

  m2

  o BNBB += ukupno viskozno trenje svedeno na osovinu motora M(t) momenat optereenja sveden na osovinu motora

  Prema jednaini (2.24.5) sistem sa slike 2.24 moe se zameniti ekvivalentnim sistemom

  prikazanim na slici 2.24.1.

  Fluks proizveden strujom statora u prostoru izmeu namotaja statora i rotora je:

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  64

  )t(iK)t( s1= (2.24.6) Pokretaki momenat motora Mm (t) je linearno zavisi od proizvoda izmeu fluksa )t( i struje rotora )t(ir , odnosno:

  )t(i)t(iKK)t(i)t(K)t(M rs21r2m == (2.24.7) a) Ako se motor upravlja strujom statora, tada je struja rotora ir konstantna. Pokretaki

  momenat motora je tada:

  )s(IK)s(M ssm = (2.24.8) odnosno, prema jednaini (2.24.5)

  )s(NIK)s(M ss= (2.24.9) Jednaine elektrine ravnotee ulaznog kola i mehanike ravnotee izlaznog kola su:

  )s(U)s(I)RsL( ssss =+ (2.24.10) 0)s()BsJ(s)s(NIK oss =++ (2.24.11)

  Jednaina (2.24.11) izraava mehaniku ravnoteu pokretakog momenta motora i

  ekvivalentnog momenta optereenja na izlaznoj osovini motora. Prenosna funkcija sistema je:

  )1s)(1s(sK

  )BsJ)(RsL(sNK

  )s(U)s()s(G

  mess

  s

  s

  o++=++=

  = (2.24.12)

  gde su:

  )BNB(RNK

  BRNKK

  m2

  os

  s

  s

  s

  +== pojaanje sistema

  s

  se R

  L= elektrina vremenska konstanta sistema

  m2

  o

  m2

  om BNB

  JNJBJ

  ++== mehanika vremenska konstanta sistema

  b) Ako se motor upravlja strujom rotora, tada je struja statora is konstantna. Pokretaki

  momenat motora je tada:

  )s(IK)s(M remm = (2.24.13) odnosno, prema jednaini (2.24.5):

  )s(NIK)s(M rem= (2.24.14) Za razliku od sluaja kada se motor upravlja strujom statora, kod koga se prenosi samo

  uticaj od elektrinog ka mehanikom kolu, kod motora koji se upravlja strujom u rotoru,

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  65

  postoji i uticaj mehanikog kola na elektrino preko elektromotorne sile um(t) koja se, usled

  prisustva fluksa proizvedenog konstantnom strujom statora, pri obrtanju rotora indukuje u

  rotorskom namotaju. Elektromotorna sila )t(um proporcionalna je ugaonoj brzini rotora:

  )s(NsK)s(sK)s(U omemmem == (2.24.15) Jednaine ravnotee su:

  )s(U)s(NsK)s(I)RsL( romerrr =++ (2.24.16) 0)s()BsJ(s)s(NIK orem =++ (2.24.17)

  Prenosna funkcija sistema je:

  )1s2s(sK

  ]NKK)BsJ)(RsL[(sNK

  )s(U)s()s(G 222

  meemrr

  em

  r

  o

  ++=+++== (2.24.18)

  gde su:

  2meemm

  2or

  em

  2meemr

  em

  NKK)BNB(RNK

  NKKBRNK

  K

  ++=

  =+= pojaanje sistema

  2meemm

  2or

  o2

  or2

  meemr

  r

  NKK)BNB(R)BNJ(L

  NKKBRJL

  +++=+= vremenska konstanta sistema

  ]NKK)BNB(R)[JNJ(L2

  )JNJ(R)BNB(L

  )NKKBR(JL2

  JRBL

  2meemm

  2orm

  2or

  m2

  orm2

  or

  2meemrr

  rr

  ++++++=

  =++=

  koeficijenat priguenja

  2.25) Jednosmerni motor upravljan Vard Leonardovom grupom prikazan je na slici 2.25.

  Upravljaki napon us (t) prikljuen je na krajeve pobudnog kola generatora G iju osovinu

  pokree pomoni motor (nije prikazan na slici) konstantnom ugaonom brzinom . Napon na krajevima generatora ug(t) prikljuen je na krajeve rotora upravljanog strujom u rotoru.

  Napon na krajevima generatora direktno je proporcionalan struji u pobudnom kolu, tj.

  )t(iK)t(u sgg = . J i B predstavljaju ekvivalentan moment inercije i koeficijenat viskoznog trenja na izlaznoj osovini motora. Odrediti prenosnu funkciju sistema smatrajui us(t) za

  ulaznu promenjivu, a )t(o izlaznu promenjivu sistema.

 • PRENOSNA FUNKCIJA SISTEMA AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

  66

  Reenje:

  Vard Leonardova grupa je skup maina koju ine generator G, motor M i pomoni

  motor koji okree osovinu generatora konstantnom ugaonom brzinom. Jednaine elektrine

  ravnotee sistema sa slike