5
MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 1 2012/2013 ZADACI IZ PROVOĐENJA TOPLOTE-REŠENJA Zadatak 2 Međuspratna tavanica je sastavljena od drvenog poda postavljenog na gredice. Ispod gredica je masivna ploča od armiranog betona, omalterisana sa donje strane. Izračunati specifičan toplotni fluks ako su temperature interijera t i =20°C i eksterijera t e = -10°C, dok su otpori vazduha R si =0.125m 2 K/W (interijer), R se =0.167 m 2 K/W (eksterijer). Rešenje: R' T – gornja granična vrednost toplotne otpornosti R TI =R si +R 1 + R 2a + R 3 + R 4 + R se =0.125+ 0.024 0.139 + 0.04 0.139 + 0.12 2.03 + 0.015 0.70 +0.167 R TI =0.125+0.173+0.288+0.059+0.021+0.167=0.833m 2 K/W R TII =R si +R 1 + R 2b + R 3 + R 4 + R se =0.125+ 0.024 0.139 +0.198+ 0.12 2.03 + 0.015 0.70 +0.167 R TII =0.125+0.173+0.198+0.059+0.021+0.167=0.743m 2 K/W F I = 0.08 0.16 0.50 = F I = 0.42 0.84 0.50 = R' T = 2 I II TI TII 1 1 1 0.756m K / W F F 0.16 0.84 0.192 1.13 0.833 0.743 R R = = = + + + materijal d(m) λ (W/mK) R v (m 2 /kW) unutrašnji vazduh 0.125 1 drveni pod 0.024 0.139 2a gredica 0.040 0.139 2b vazduh 0.040 0.198 3 armirani beton 0.120 2.030 4 malter 0.015 0.700 spoljašnji vazduh 0.167

Zadaci Iz Provodjenja Toplote - Rešeni

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Materijali u građevinarstvu 1

Citation preview

Page 1: Zadaci Iz Provodjenja Toplote - Rešeni

MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 1 2012/2013

ZADACI IZ PROVOĐENJA TOPLOTE-REŠENJA Zadatak 2

Međuspratna tavanica je sastavljena od drvenog poda postavljenog na gredice. Ispod gredica je masivna ploča od armiranog betona, omalterisana sa donje strane. Izračunati specifičan toplotni fluks ako su temperature interijera ti=20°C i eksterijera te= -10°C, dok su otpori vazduha Rsi=0.125m2K/W (interijer), Rse=0.167 m2K/W (eksterijer).

Rešenje: R'T – gornja granična vrednost toplotne otpornosti

RTI=Rsi+R1+ R2a+ R3+ R4+ Rse=0.125+ 0.024

0.139+

0.04

0.139+

0.12

2.03+

0.015

0.70+0.167

RTI=0.125+0.173+0.288+0.059+0.021+0.167=0.833m2K/W

RTII=Rsi+R1+ R2b+ R3+ R4+ Rse=0.125+ 0.024

0.139+0.198+

0.12

2.03+

0.015

0.70+0.167

RTII=0.125+0.173+0.198+0.059+0.021+0.167=0.743m2K/W

FI= 0.08

0.160.50

=

FI= 0.42

0.840.50

=

R'T= 2

I II

TI TII

1 1 10.756m K / W

F F 0.16 0.84 0.192 1.130.833 0.743R R

= = =+

++

materijal d(m) λ (W/mK) Rv(m2/kW)

unutrašnji vazduh 0.125 1 drveni pod 0.024 0.139 2a gredica 0.040 0.139 2b vazduh 0.040 0.198 3 armirani beton 0.120 2.030 4 malter 0.015 0.700

spoljašnji vazduh 0.167

Page 2: Zadaci Iz Provodjenja Toplote - Rešeni

MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 1 2012/2013 R"T – donja granična vrednost toplotne otpornosti

R2= 2

I II

2a 2b

1 1 10.208m K / W

F F 0.16 0.84 0.556 4.240.288 0.198R R

= = =+

++

R"T= Rsi+R1+ R2+ R3+ R4+ Rse=0.125+0.173+0.208+0.059+0.021+0.167=0.753m2K/W

RT= 2T TR R 0.756 0.7530.755m K / W

2 2

′ ′′+ += =

2

T

1u 1.325W / m K

R= =

2i eq u (t t ) 1.325 (20 10) 39.8W / m= ⋅ − = ⋅ + =

Zadatak 3

Za međuspratnu konstrukciju predstavljenu na slici izračunati koeficijent prolaza toplote ''u''. Otpori vazduha su Rsi=0.125m2K/W (interijer), Rse=0.125 m2K/W (eksterijer).

materijal d(m) λ (W/mK) Rv(m2/kW)

unutrašnji vazduh 0.125 1 parket 0.008 0.21 2 cementni malter 0.025 1.40 3 mineralna vuna 0.020 0.05 4 armirani beton 0.050 2.20 5a armirani beton 0.100 2.20 5b vazduh 0.100 0.16 6 gips 0.020 0.58

spoljašnji vazduh 0.125

Page 3: Zadaci Iz Provodjenja Toplote - Rešeni

MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 1 2012/2013 Rešenje: R'T – gornja granična vrednost toplotne otpornosti

RTI=Rsi+R1+ R2+ R3+ R4+R5b+R6+Rse=0.125+ 0.008

0.21+

0.025

1.40+

0.020

0.05+

0.05

2.20+0.16+

0.02

0.58+0.125

RTI=0.125+0.038+0.0178+0.4+0.023+0.16+0.034+0.125=0.9229m2K/W

RTII=Rsi+R1+ R2+ R3+ R4+R5a+R6+Rse=0.125+0.038+0.0179+0.4+0.023+0.045+0.034+0.125=0.8079 m2K/W

FI= 0.10

0.670.15

=

FI= 0.05

0.330.15

=

R'T= 2

I II

TI TII

1 10.8815m K / W

F F 0.67 0.33

0.9229 0.8079R R

= =

++

R"T – donja granična vrednost toplotne otpornosti

R5= 2

I II

5b 5a

1 1 10.0868m K / W

F F 0.67 0.33 4.188 7.330.16 0.045R R

= = =+

++

R"T= Rsi+R1+ R2+ R3+ R4+ R5+ R6 +Rse

R"T =0.125+0.038+0.0178+0.4+0.022+0.0868+0.034+0.125=0.8486m2K/W

RT= 2T TR R 0.8815 0.84860.86505m K / W

2 2

′ ′′+ += =

2

T

1u 1.1560W / m K

R= =

Page 4: Zadaci Iz Provodjenja Toplote - Rešeni

MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 1 2012/2013 Zadatak 4

Za spoljašnji zid, šematski predstavljen na slici, sa karakteristikama datim u tabeli izračunati koeficijent prolaza toplote ''u''. U ovom spoljašnjem zidu u sloju 2 postoje toplotni mostovi koji predstavljaju slojeve maltera između blokova siporeksa. Površina siporeksa postavljena upravno na pravac provođenja toplote je 600x200mm, a debljina 100mm. Sloj maltera između siporeksa iznosi 10mm. Otpori vazduha su Rsi=0.120m2K/W (interijer), Rse=0.06 m2K/W (eksterijer).

Rešenje: R'T – gornja granična vrednost toplotne otpornosti

materijal d(m) λ (W/mK) Rv(m2/kW)

unutrašnji vazduh 0.120 1 malter 0.013 0.220 2a blok od siporeksa 0.100 0.140 2b malter 0.100 0.800 3 termička izolacija 0.048 0.019 4 sloj vazduha 0.050 0.350 5 opeka 0.102 0.840

spoljašnji vazduh 0.060

Page 5: Zadaci Iz Provodjenja Toplote - Rešeni

MATERIJALI U GRAĐEVINARSTVU 1 2012/2013

600 10

200

10

siporeks malter

malter

R"T – donja granična vrednost toplotne otpornosti