Click here to load reader

ZADACI – RAVNOMERNO UBRZANO · Web view ZADACI – RAVNOMERNO UBRZANO KRETANJE 1. KORIŠĆENJE OBRASCA Задатак 1. Одредити убрзање: а) ракете чија

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ZADACI – RAVNOMERNO UBRZANO · Web view ZADACI – RAVNOMERNO UBRZANO KRETANJE 1....

ZADACI – RAVNOMERNO UBRZANO KRETANJE

ZADACI – RAVNOMERNO UBRZANO KRETANJE

1. KORIŠĆENJE OBRASCA

Задатак 1.

Одредити убрзање:

а) ракете чија се брзина у току 0,001 s повећа за 0,05 m/s;

b) бициклисте чија се брзина за 5 s повећа са 18 km/h на 25 km/h.

Решење:

Поступак:

а)

b)

Задатак 2.

Убрзање воза при поласку из станице је 1 m/s2. После колико времена воз достигне брзину 75 km/h ?

 Решење:

Поступак:

Задатак 3.

Колико је убрзање воза чија се брзина смањи са 90 km/h на 45 km/h за 25 s?

Решење:

Поступак:

Знак минус указује нам да је кретање успорено.

Задатак 4.

Аутомобил, који се креће брзином 72 km/h, мора нагло да кочи. Интензитет убрзања при кочењу је 5 m/s2. После колико времена од притиска на кочницу се аутомобил заустави?

Решење:

Поступак:

(кочење)

(заустављање)

(равномерно успорено кретање)

Задатак 5.

Брзина тела на крају десете секунде од почетка кретања је 15 m/s. Колика је била брзина на крају пете секунде ако се тело кретало равномерно убрзано из мировања?

Решење:

Поступак:

(полазак из стања мировања)

Убрзање тела налазимо из формуле:

На крају 5-те секунде брзина тела је:

2. KORIŠĆENJE OBRAZACA

Задатак 1.

Колики пут пређе тело за 2 s крећући се убрзањем 0,5 m/s2 без почетне брзине?

 Решење:

Поступак:

 Према формули

имамо:

Задатак 2.

Колико је убрзање тела које за 5 s пређе пут 10 m без почетне брзине?

 Решење:

Поступак:

 

Задатак 3.

За које време тело пређе 100 m крећући се убрзањем 2 m/s2 без почетне брзине?

 Решење:

Поступак:

Задатак 4.

Аутомобил се креће са убрзањем 1,5 m/s2 и за 10 s пређе пут 195 m. Колика је брзина аутомобила на почетку, а колика на крају тог пута?

Решење:

Поступак:

Како је:

На крају пута брзина је:

Задатак 5.

Тело се креће успорено са убрзањем интензитета 1 m/s2. Наћи почетну брзину тела ако оно за 3 s пређе пут 7,5 m.

 Решење:

Поступак:

(успорење)

 За равномерно успорено кретање тела пређени пут је:

 

3. KORIŠĆENJE OBRAZACA

Задатак 1.

Почетна брзина тела које се креће успорено је 10 m/s, а интензитет убрзања 2 m/s2. Колики пут пређе тело до заустављања?

 Решење:

Поступак:

(успорење)

(заустављање)

Задатак 2.

Интензитет убрзања аутомобила при кочењу је 5 m/s2, а зауставни пут је 25 m. Колика је брзина аутомобила пре кочења?

 Решење:

Поступак:

(успорење)

(заустављање)

 

Задатак 3.

Почетна брзина бицикла је 10 km/h, а на крају пута од 100 m бицикл има брзину 15 km/h. Колико је убрзање?

 Решење:

Поступак:

 Кретање је равномерно убрзано. Ако немамо време кретања можемо да користимо формилу:

Задатак 4.

На почетку пута брзина тркача је 7 m/s, а на крају 9 m/s. Убрзање тркача је 0,5 m/s2. Колики је пут?

Решење:

Поступак:

Задатак 5.

Коликим убрзањем треба да се креће воз да би на путу од 250 m повећао своју брзину са 36 km/h на 54 km/h?

Решење:

Поступак:

Задатак 6.

Pакета почиње да се креће из мировања и након пређених 200 km достигне брзину 11 km/s. Коликим убрзањем се она креће? За које време достигне ту брзину?

Решење:

Поступак:

(из стања мировања)

(убрзано кретање)

Време за које се достигне брзина v је:

Задатак 7.

Аутобус се креће брзином 36 km/h. На ком растојању од станице возач треба да почне да кочи, ако је интензитет убрзања аутобуса при кочењу 1,2 m/s2?

Решење:

Поступак:

(заустављање)

(успорење)

4. ODREĐIVANJE SREDNJE BRZINE KOD RAVNOMERNO UBRZANOG KRETANJA

Задатак 1.

Тело се креће са сталним убрзањем. Колика је средња брзина ако су почетка и крајња, редом: а) 2 m/s и 8 m/s; b) 6 m/s и 1 m/s; c) 100 km/h и 15 m/s?

Решење:

Поступак:

a)

Средња брзина при једнакопроменљивом кретању може да се одреди из формуле:

b)

c)

Задатак 2.

Наћи крајњу брзину аутомобила ако се зна да је она 3 пута већа од почетне и да је средња брзина 20 m/s.

Решење:

Поступак:

Задатак 3.

Пoчетна брзина тела је 1 m/s. На крају пута 2 m брзина је 5 m/s. Колика је средња брзина? За које време је тело прешло тај пут?

Решење:

Поступак:

Како је:

 

Задатак 4.

Воз који полази из станице за 10 s достигне брзину 36 km/h. Колики пут је прешао за то време?

 Решење:

Поступак:

 I начин: Задатак можемо да решимо преко средње брзине

или

II начин: (преко убрзања)

Пређени пут је:

или

Задатак 5.

Аутомобил који се креће брзином 72 km/h почиње да кочи и зауставња се после 2s. Колики је пут прешао при томе?

 Решење:

Поступак:

(заустављање)

или

5. ZADACI SA GRAFIKONIMA

Задатак 1.

На основу датог графика зависности брзине од времена одредити: а) почетну брзину тела; b) убрзање; c) пут који тело пређе за прве 4s кретања.

Решење:

Поступак:

а) Ако график брзине пролази кроз координатни почетак тада је почетна брзина:

b) За убрзање тела узимамо било које 2 тачке са графика брзине (нпр: A и B)

c)

Пређени пут можемо да израчунамо уз помоћ познате формуле:

Такође пређени пут добијамо рачунањем површине троугла испод графика (шрафиран).

Задатак 2.

На основу датог графика зависности брзине од времена одредити: а) почетну брзину; b) убрзање; c) пут који тело пређе до заустављања; d) пут који тело пређе за прве 2 s.

Решење:

Поступак:

а) Почетна брзина је у пресеку графика и вертикалне осе.

b) Пут који тело пређе до заустављања једнак је површини троугла испод графика до “t” осе.

c) Пут који тело пређе за прве 2 секунде једнак је пов