6
31 Ogledalo April 2008 BIZNIS ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA JAGNJETINA I PRASETINA SA RA@NJA, PO STAROM SRPSKOM RECEPTU, NA DRVENOM UGLJU. FARBE ZA JAJA, POZNATA VINA I RAKIJE IZ OTAD@BINE I SVE [TO VAM JE POTREBNO ZA PRAZNI^NU TRPEZU

ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA … · kupus, karfiol i kelj). Glavni borci protiv raka: - beli luk, crni luk, krsta{ice (karfiol, prokelj), kupus, ... brokula, kupus, repa, celer

  • Upload
    ngophuc

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA … · kupus, karfiol i kelj). Glavni borci protiv raka: - beli luk, crni luk, krsta{ice (karfiol, prokelj), kupus, ... brokula, kupus, repa, celer

31OgledaloApril 2008

B I Z N I S

ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA JAGNJETINA I PRASETINA SA RA@NJA,

PO STAROM SRPSKOM RECEPTU, NA DRVENOM UGLJU. FARBE ZA JAJA, POZNATA

VINA I RAKIJE IZ OTAD@BINE I SVE [TO VAM JE POTREBNO ZA PRAZNI^NU TRPEZU

Page 2: ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA … · kupus, karfiol i kelj). Glavni borci protiv raka: - beli luk, crni luk, krsta{ice (karfiol, prokelj), kupus, ... brokula, kupus, repa, celer

32 Ogledalo

P O R U K E

April 2008

MALI OGLASIPonude za posao

Marketin{ki posao

Ukoliko tra`ite posao pozovite Ogledalo. Potrebni su mladi i

energi~ni ljudi za marketin{ki posao.

Posao mo`ete raditi u vremenu koje vama odgovara. Skra}eno

i puno radno vreme. Mo`ete ga obavljati od va{e ku}e.

Zainteresovani pozovite Ogledalo na: 773.744.0373

Prodaje se

Prodaje se prehrambena prodavnica, zajedno sa pekarom

u Longvudu, Floridi.

Zainteresovani pozovite telefon: 407.462.8750

PRODAJE SE Servis za kompjutere/Internet cafe. Izvrsna

lokacija, pe{a~ka zona, veoma profitabilan. Sva oprema (23

kompjutera, {tampa~i, skeneri, name{taj) uklju~eni u cenu.

Zaposleni bi voleli da ostanu i nastave sa radom.Vlasnik se

seli iz ^ikaga i pomo}i }e oko prenosa vlasni{tva i obuke.

Mogu}a prodaja i drugog servisa/cafea. Cena 85,000.

Tel. 773-370-6666.

- FACULTY OF ECONOMICS AND MANAGEMENT-

DEAN and professors

- FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY -

DEAN and professors

- FACULTY OF LAW - DEAN and professors

- DEPARTMENT OF GENERAL SECURITY - professors

- FACULTY OF PHILOLOGY- English language Professors

- FISCAL ACADEMY - DEAN and professors

- ACADEMY OF ARTS- DEAN and professors

- MUSIC PEDAGOGY DEPARTMENT-

DEAN and professors

- DRAMA- MOTION PICTURES DEPARTMENT-

DEAN and professors

Information: 773-457-8019 (cell) 773-334-2232

K O L U M N A

M a r k a L o p u { i n e

Ovde se izborna kam-

panja zale}e, pa se tako prljav

ve{ ve{a naokolo. Najprljaviji je

izgleda ministra Mla|ana

Dinki}a, jer ga radikali

progla{avaju kriminalcem broj

jedan u Vladi Srbije.

Ho}emo Ruse, ne}emo

Ruse. Vlada Srbije odlo`ila rati-

fikaciju sporazuma o gasovodu,

a posle propasti prodaje rudnika

Bor, glavni drugi kupac su Rusi. Dolaze i u

Kragujevac po fabriku automobila. Ali

nikako da do|u da nam odbrane Kosovo i

Metohiju. Samit NATO u Rumuniji je

pokazao da se kod nas na KiM lomi

ameri~ko-ruski hladni rat oko interesnih

sfera. Zato pla}amo visoku cenu.

OUN i SAD su u Hagu pomilovale

zlo~inca Haradinaja, da bi napravili od

Kosmeta mafija{ku dr`avu. Sada }e

Haradninaj, koji vlada albanskom mafijom,

koji posluje sa kriminalcima iz Unmika i

koji dr`i Metohiju, da objavi rat Ta~iju.

Nemci i Hrvati su odmah uveli vize za

Albance.

Nama cene rastu, ben-

zin je ve} preko 100 dinara. A

na{a hrana je skuplja u Srbiji

nego kad je izvezemo u

Ma|arsku. Trebalo bi da idem u

Be~ na ru~ak, jer su tamo jeftini-

ji na{e meso, sir i ajvar. Srbija

je jako siroma{na zemlja. I

mnoge na{e muke su proizvod

na{e bede. Prema podacima tima

potpredsednika vlade za primenu

Strategije za smanjenje siroma{tva, Srbija ima

6,6 odsto siroma{nih. Najve}i broj me|u

njima nema zavr{enu osnovnu {kolu, radno je

sposoban, ali nema posao. Vi{e od 600.000

ljudi, ili jedna tre}ina ukupno zaposlenih u

Srbiji radi na crno.

Danas Novak Djokovi} promovi{e

svoju knjigu. Idem da vidim novog srpskog

viteza, da mu poklonim moju knjigu NAJBO-

GATIJI SRBI SVETA, u nadi da }e biti mili-

jarder, jednog dana...

sre}no Marko Lopu{ina

BEDNA SRBIJA

PPoonnuuddee

zzaa

ppoossaaoo

FACULTIES OF SLOBOMIR P UNIVERSITY CAMPUSES IN SLOBOMIR AND DOBOJ: JOB OPPORTUNITIES:

Page 3: ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA … · kupus, karfiol i kelj). Glavni borci protiv raka: - beli luk, crni luk, krsta{ice (karfiol, prokelj), kupus, ... brokula, kupus, repa, celer

33OgledaloApril 2008

R O \ E N D A N I

Sre}an ro|endan Nadi Kapetanini, dug `ivot

pun zdravlja `eli redakcija lista sa Slavicom

Petrovi}, kao i ekipa radija Ogledalo.

Z a ^ i k a g o

SS RR EE ]] AA NN RR OO \\ EE NN DD AA NN

Sre}an 95. ro|endan

Stana Lazarevi},

uz iskrene `elje da u zdravlju

`ivi jo{ dugo po`eleli su joj njeni najbli`i, }erka

Desa i zet Drago, unuk Branislav i

snaja Dragica Sarafijanovi}.

Sre}an ro|endan Bogdanu Bo`i}u, dug `ivot

pun sre}e i zdravlja, `eli ekipa radija i redakcija

lista Ogledalo

ZA NEMA^KU I [VAJCARSKU

Sre}an 2. ro|endan

Lari Popovi}, dug `ivot i

bezbrizno detinjstvo `ele

Mama Gorana, tata Vlada,

deda Dragoslav i baba Nena iz

[vajcarske. Iskrene ~estitke i

pozdrave upu}uju i deda Mika i

baka Vesna kao i ujak

Aleksandar Zori} iz Nema~ke,

Detmolda.

Sre}an 2. ro|endan Lari Popovic `ele

baba Javorka i deda Toza iz Detmolda, Nema~ka.

Sre}an ro|endan Vesni i Simoni Momi}, Tatiani i

Branku Vukoti}u i Georgu Simi}u, `ele Zdenka, Sa{a,

Aleksandar jr. i Slavica sa redakcijom Ogledala.

SPECIJALNA ^ESTITKA ZA LAS VEGAS

Sre}an ro|endan Olgi Ivanovi}

od Slavice, Branke, Lane, Mi{e…

Za Beogra|anku u Las Vegasu specijalne

~estitke iz Beogra|anke u ^ikagu.

ZA FINEX

Du{anki Krsti}

Zdenki @ivkovi}, puno

zdravlja, sre}e i sve

najlep{e od srca `ele njeni

najbli`i suprug Sa{a

i sin Aleksandar jr,

pozdravima se pridru`uju

Slavica, Petar, Lejla, sa

[anom i Dezire.Iskrene

~estitke upu}uju majka

Dzozefina i familija iz

Australije.

Sre}an rodjendan Jeleni Pavlovi},

dug `ivot pun sre}e su po`eleli mama

Tanja i otac @ika Pavlovi}.

Iskrene ~estitke upu}uju i sestra Nata{a i brat

\or|e, koji }e sa Jelenom zajedno proslaviti

ro|endan u Valensiji.

Page 4: ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA … · kupus, karfiol i kelj). Glavni borci protiv raka: - beli luk, crni luk, krsta{ice (karfiol, prokelj), kupus, ... brokula, kupus, repa, celer
Page 5: ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA … · kupus, karfiol i kelj). Glavni borci protiv raka: - beli luk, crni luk, krsta{ice (karfiol, prokelj), kupus, ... brokula, kupus, repa, celer

35OgledaloApril 2008

HRANA KAO LEK

RAK I HRANA

POSNA JELA I KOLA^I

PITA S TIKVICAMA

Sastojci:

500 g tankih kora za pitu,

1 kg mladih zelenih tikvica,

4 glavice crnog luka, miro|ija,

biber, ulje, so.

Priprema:

Na zagrejanom ulju propr`iti sitno seckan crni luk.

Dodati olju{tene i

izrendane tikvice, pa ih

dobro upr`iti. Posoliti,

pobiberiti i dodati

miro|iju. Kore

poprskati me{avinom

ulja i vode. Naneti

tikvice, pa urolati. Pitu pe}i na umerenoj vatri

RI@OTO S LIGNJAMA

Sastojci:

500 g pirin~a, 1 kg o~i{}enih lignji, 2 glavice

crnog luka, 2 ~ena belog luka, 2 dl ulja, per{un,

sir}e, so.

Priprema:

O~i{}ene lignje ise}i na komadi}e, oprati i ocedi-

ti. U odgovara-

ju}u {erpu

sipati ulje, pa

dodati seckan

crni luk,

per{unov list i

beli luk. Sve to

upr`iti i sipati 1

litar vode, malo sir}eta i soli. Dobro prokuvati i

dodati lignje. Kad one omek{aju doliti jo{ tople

vode, i opran pirina~. Sve izme{ati i staviti u

pe}nicu da se pe~e dok pirina~ ne omek{a.

SALATA OD P[ENICE

Sastojci:

300 g p{enice, 7 ~enova belog luka, 1 limun, 1 dl

ulja, per{un, biber, kim, so.

Priprema:

P{enicu dobro o~istiti, oprati u nekoliko voda i

staviti u lonac sa hladnom vodom da se kuva. Kad

proklju~a smanjiti vatru, pa kuvati oko 4 sata na

tihoj vatri. Po potrebi dolivati vodu. Kad p{enica

omek{a, preliti je hladnom vodom i ocediti.

Dodati sitno seckani beli luk, mleveni kim, per{un,

biber i so; Preliti uljem i nacediti malo soka od

limuna. Dobro izme{ati i slu`iti.

PUNJENE BRESKVE

Sastojci:

1 kg breskvi, 50 g badema, 100 g {e}era, 5 keksa,

1 limun, belo vino.

Priprema:

Oprati breskve, ocediti i prepoloviti. Izvaditi

ko{tice i malo

izdubiti. Obarene i

samlevene bademe,

{e}er, keks i sok

od limuna pome{ati

sa malo vina i

izva|enim delom

breskvi.

P r i p r e m l j e n om

masom (sa bademima) puniti breske. Pore|ati u

nauljen pleh. Poprskati belim vinom i {e}erom.

Pe}i u pe}nici 15 minuta.

Izvaditi i staviti na tanjir, pa dr`ati na ledu do

slu`enja.

Ishrana je glavno oru`je protiv raka. Od

mutacije }elije do pojave tumora pro|e vi{e deceni-

ja. Kancer se mo`e izmoriti gla|u, u ~emu su vo}e

i povr}e od velikog zna~aja:

[tetne hemijske supstance bi trebalo da

budu “otkrivene” pre nego {to izazovu kancer,

hrana mo`e podi}i detoksikacioni sistem

organizma i tako spre~iti o{te}enje }elija,

hrana mo`e u }eliji regulisati da li }e virus

koji izaziva kancer mo}i da pretvori zdravo tkivo u

kancerogeno,

hrana mo`e uni{titi izaziva~e raka i ~ak

popraviti neka o{te}enja }elija i

hrana mo`e zaustaviti dalji rast prekancer-

skih }elija.

Sastojci iz hrane koji spre~avaju rak su, pre

svega, vitamini A i C, beta karotin i neka fenolna

jedinjenja (prokelj, beli luk, per{un, {argarepa,

kupus, karfiol i kelj).

Glavni borci protiv raka:

- beli luk, crni luk,

krsta{ice (karfiol, prokelj), kupus,

kelj, ~aj doma}i, ovas, slatki

koren (sladi}), agrumi

(limun, pomorand`a), kras-

tavac, soja, p{enica - celo

zrno, krompir, |umbir, piri-

na~ nelju{teni, dinja i povr}e

({argarepa, celer, paprika), masna riba, vo}e ({ipu-

rak, jabuka, cvekla, mu{mula).

Vo}e i povr}e - jesti dva puta dnevno, a

bolje je sirovo i to dve vrste vo}a i tri vrste povr}a,

(vitamin A, C, D i karotin). Beli i crni luk su jaka

za{tita, a beli luk je i antibiotik. Paradaiz - kuvani,

konzervirani, sos i sve`i su veoma korisni.

Zeleno lisnato

povr}e ima veliku

antikancersku mo}:

spana}, kelj, tamno

zelena salata, {argarepa,

brokula, kupus, repa,

celer i dr. imaju dosta

antioksidanasa i beta

karotina, folne kiseline i

luteina. Posebno je

dobar sok od kupusa -

spre~ava rak `eludca. Oni ne gube luteine i karatin-

ode kuvanjem i zamrzavanjem, ali toplota o{te}uje

antioksidanse, vitamin C i glutation.

Agrumi – pomoran`e, grejfrut i limun su

kompletni paketi sa svim grupama prirodnih supstan-

ci, naro~ito je dobra pomorand`a.

Mahunarke - soja uglavnom tofu sir, imaju

inzvarednu antikancersku mo}.

^aj posebno zeleni, a zatim i crni deluju

protiv kancera.

Mleko je korisno samo ako se pije obrano

i u manjim koli~inama. Ve}e koli~ine punomasnog

mleka mogu da izazovu kancer prostate.

Jogurt je dobar, posebno onaj sa acidofil-

nom kulturom.

Beta karotin je glavno oru`je protiv raka

koji se nalazi u vo}u i povr}u:

stimuli{e stvaranje imunih tela koja ubijaju

tumorske }elije,

ima direktno toksi~no dejstvo na }elije kar-

cinoma i

nagomilava se u plu}ima, jetri, bubrezima i

taj lek protiv raka je kao zaliha koja }e biti aktivi-

rana u slu~aju potrebe.

Riblje ulje i hrana iz mora sa kostima su

veoma korisni, kao i masti omega-3

P{enica celo zrno, samo mekinje od p{enice

redovno u malim koli~inama uni{tavaju polipe u

debelom crevu i spre~avaju rak. Najbolje je uzimati

p{eni~ne mekinje sa {oljom obranog mleka.

Pasulj je koristan posebno kod spre~avanja

raka dojke, a veoma je korisno i maslinovo ulje.

Hrana koja pospe{uje rak:

Priprema hrane - najopasnija je hrana sa

ro{tilja, pe~enje sa ra`nja i pr`enje (posebno zagorela

hrana), stvaraju puno kancerogenih materija.

Bolje je kuvati i pe}i. Meso ne kuvati

dugo.

Masna hrana posebno `ivotinjskog porekla

i masti omega-6 slu`e, kao gorivo za rast tumora i

slabe imuni sistem.

Crveno meso i mesne prera|evine su

mnogo opasne i

treba ih izbaciti iz

jela. Preporu~uje

se pile}e i }ure}e

meso, bez ko`ice.

Alkohol

- {to vi{e pijete

ve}e su {anse da dobijete rak. Jedno do dva pi}a na

dan nisu opasni. Najopasnije je pivo ako se pije

redovno.

So - unositi manje koli~ine soli.

Izbegavati: dimljene, ukiseljene i konz-

ervisane namirnice.

Pesticidi i ve{ta~ka |ubriva mogu izazvati

maligna oboljenja: jetre, `eludca, debelog creva i

mokra}nih kanala.

Pu{enje je posebno {tetno ako ne unosite

dovoljno vo}a i povr}a ({argarepa i zeleno lisnato

povr}e).

GDE MO@ETE NA]I O LE^ENJU RAKA

http://www.youtube.com/watch

http://www.curenaturalicancrocom/

http://www.cancerfungus.com/

http://www.curenaturalicancro.com/cancer-therapy-faq.html

http://www.healingcancernaturally.com/sodium-bicarbonate-treatment.html

http://www.cancerfungus.com/simoncini-cancer-fungus.php

P O R O D I C A

Page 6: ZA USKR[NJE PRAZNIKE SVE@A, MLADA … · kupus, karfiol i kelj). Glavni borci protiv raka: - beli luk, crni luk, krsta{ice (karfiol, prokelj), kupus, ... brokula, kupus, repa, celer

36 Ogledalo

E N I G M A T I K A

April 2008

Enigmatiku pripremio: Cvijan Hercegovac

RE[ENJE: Vodoravno: visprenost, Vaskrs, Aska i vuk, preparat, Sparta, vragolija, krstariti,

naliven, rokirati se, sinovi, svak, sivilo, ti, ic,nr, ut,ati, kitina,oteloviti se, cela, jaranik, akanti, k,

ateriranje, ito, jen, ji, akadem, postati, e, snazan, nestasan.

UKRSTENICA – SLAGALICA (TEKST)

Pravilno slozite ispunjene “plo~ice” u mre`u ukr{tenice i dobi}ete ispravno re{enu ukr{tenicu.

RE[ENJE:

1. Vaskrs, 2. apelat, 3.Sezana.

4.klavir, 5.ranica, 6.starac.

VODORAVNO i USPRAVNO:

1. Uskrs,

2. Zahtev ni`eg suda vi{em sudu,

3. Grani~ni grad u Sloveniji,

4. Muzi~ki instrument,

5. Ozleda, povreda (umanjeno),

6. Ostareo ~ovek.

Rebus - posle zatisja

RE[ENJE:

novine, red (slova) i

- novi neredi

RE[ENJE: Vodoravno - Vaskrs, agenti, srna, l, kit, pa, brkano, su, alo, anlaser,

atleta, jutra, ar, ra, jaglac, Ceca.