of 24 /24
Osnove građanskoga procesnog prava za studente socijalnoga rada - I. dio - Marko Bratković, mag. iur. Zagreb, 24. siječnja 2018. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Katedra za građansko procesno pravo

za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

  • Author
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine...

Page 1: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Osnove građanskoga procesnog pravaza studente socijalnoga rada

- I. dio -

Marko Bratković, mag. iur.

Zagreb, 24. siječnja 2018.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Katedra za građansko procesno pravo

Page 2: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Sadržaj izlaganja

• Građanski sudski postupci

• Pravo na pravično suđenje

• Parnični postupak• Sud u parničnom postupku

• Pravna zaštita u parničnom postupku

• Stranke u parničnom postupku

• Pravni silogizam

• Načela parničnog postupka

• Načelo dispozicije i oficijelnosti

• Raspravno i istražno načelo

• Načelo javnosti

• Načelo socijalnosti

• Izvanparnični postupak

Page 3: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

i

sudski

kazneni

građanski

upravni

ostali

arbitraža

mirenje

Vrste postupaka

Page 4: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

parnični

redovni

posebni

obiteljski sporovi

radni sporovi

trgovački sporovi

sporovi male vrijednosti

platni nalozi

smetanje posjeda

izvanparnični

(u širem smislu)

ovršni

stečajni

izvanparnični

(u užem smislu)

Građanski sudski postupci

Page 5: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Pravo na pravično suđenje

Svatko ima pravo da o njegovim građanskim pravima i obvezama ioptužbi za kazneno djelo odluči nepristran i nezavisan sud u javnom i

pravičnom postupku i u razumnom roku.

(čl. 6., st. 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda)

Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sudpravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili

o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela.

(čl. 29., st. 1. Ustava RH)

Page 6: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

i

redovni

posebni

obiteljski sporovi

radni sporovi

trgovački sporovi

sporovi male vrijednosti

platni nalozi

smetanje posjeda

Parnični postupak• opća i redovna metoda pružanja pravne zaštite u građanskom

sudskom postupku

• za rješavanje svih sporova,

ako zakon ne propisuje drugu vrstu postupka

• sedes materiae: Zakon o parničnom postupku

neki posebni parnični postupci uređeni su i u

posebnim zakonima (Obiteljski zakon, Zakon o radu, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

Page 7: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Parnični postupak – osnovna svojstva

• dvostranački postupak

• ravnopravnost stranaka

• kognicijski postupak

• stroga pravila postupanjasud

tuženiktužitelj

tužbeni zahtjev

Page 8: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Sud u parničnom postupku sud

tuženiktužitelj

tužbeni zahtjev

Vrhovni sud

županijski sudovi

općinski sudovi

Općinski radni sud u

Zagrebu

Visoki trgovački

sud

trgovački sudovi

Visoki prekršajni

sud

prekršajni sudovi

Visoki upravni sud

upravni sudovi

Organizacijska struktura hrvatskih sudova

Page 9: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Pravna zaštita u parničnom postupku

sud

tuženiktužitelj

tužbeni zahtjev

• tužbeni zahtjev (petitum)• zahtjev tužitelja za pružanjem pravne zaštite

određenog sadržaja

• povod tužbenom zahtjevu• tvrdnja tužitelja da su njegova prava u odnosu

na tuženika ugrožena ili povrijeđena

• predmet spora, meritum• (ne)osnovanost tužbenog zahtjeva

• priroda pravne zaštite • kondemnatorni zahtjevi: činjenje, trpljenje, propuštanje• konstitutivni zahtjevi: uspostava ili promjena pravnog odnosa• deklaratorni zahtjevi: utvrđivanje postojanja prava ili pravnog

odnosa

Page 10: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

parnična sposobnostposlovna sposobnost

Tužitelj i tuženik u parničnom postupkusud

tuženiktužitelj

tužbeni zahtjev

stranačka sposobnostpravna sposobnost

materijalno pravo procesno pravo

sposobnost osobe da vlastitomvoljom stječe prava i obveze

sposobnost osobe bitinositeljem MATERIJALNIH

prava i obveza

sposobnost osobe biti nositeljem PROCESNIH

prava

sposobnost osobe da U POSTUPKU vlastitom voljom

poduzima radnje

=?

=?

Page 11: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Stranačka sposobnostsud

tuženiktužitelj

tužbeni zahtjev

stranačka sposobnostpravna sposobnost

materijalno pravo procesno pravo

sposobnost osobe bitinositeljem MATERIJALNIH

prava i obveza

fizičke i pravne osobe

sposobnost osobe biti nositeljem PROCESNIH

prava

ius standi in iudicio

imaju je sve fizičke i pravne osobe, a iznimno se može

priznati i oblicima organiziranja koji nemaju pravnu osobnost

Page 12: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

parnična sposobnostposlovna sposobnost

Parnična sposobnostsud

tuženiktužitelj

tužbeni zahtjev

materijalno pravo procesno pravo

sposobnost osobe da vlastitomvoljom stječe prava i obveze

sposobnost osobe da U POSTUPKU vlastitom voljom

poduzima radnje

imaju jesve fizičke punoljetne poslovno

sposobne osobe i sve pravne osobe

razlika poslovne i parnične sposobnosti:

- nema mogućnosti poduzimanja “šepavihprocesnih radnji” (radnji koje naknadnoodobri zakonski zastupnik)

Page 13: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Zakonski zastupnici

• imaju ih pravne osobe• uprava trgovačkog društva;

direktori; ravnatelji

Zastupnici na temelju zakona ili statuta

• imaju ih samo parnično nesposobne stranke

• roditelji i skrbnici

sud

tuženiktužitelj

tužbeni zahtjev

Page 14: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Punomoćnici u parničnom postupku

• profesionalni zastupnici – odvjetnici

• krvni srodnici stranaka u pravoj liniji, brat, sestra i bračni drug

• zaposlenici

sud

tuženiktužitelj

tužbeni zahtjev

Page 15: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Pravni silogizam

premissamaior

• pravna norma

premissaminor

• utvrđeno činjenično stanje

conclusio • izreka presude

Sud će razvesti brak ako je od prestanka bračne zajednice protekla

godina dana.

Bračna zajednica Ane i Martina Ivić

prestala je pred dvije godine.

Razvodi se brak Ane i Martina Ivić.

Page 16: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Načela parničnog postupka

načelo ustavnosti i zakonitosti

načelo dispozicije i oficijelnosti

raspravno i istražno načelo

načelo pravnog interesa

načelo javnosti

načelo saslušanja stranaka

načelo ekonomičnosti

načelo traženja istine

načelo neposrednosti

načelo usmenosti i pismenosti

načelo koncentracije postupka i jedinstva glavne rasprave

načelo pružanja pomoći neukim strankama

načelo savjesnog korištenja procesnih ovlaštenja

(pravo na suđenje u razumnom roku)

posebna načela obiteljskog prava: načelo socijalnosti

Page 17: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Načela dispozicije i oficijelnosti

pokretanje, održavanje

u tijeku i

okončanje parničnog postupka

· nemo iudex sine actore

· nemo iudex ultra et extra petita partium

- određuju tko ima inicijativu za

načelo oficioznosti

sud

načelo dispozicije

stranke

Page 18: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Raspravno i istražno načelo

prikupljanje procesnog materijala

= sve ono što je sudu potrebno za meritorno suđenje

- određuju tko ima inicijativu za

istražno načelo

sud

raspravno načelo

stranke

činjenice, dokazi, pravna pravila, pravila iskustva

U statusnim stvarima, stvarima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, osobnimodnosima i mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sud je ovlašten utvrđivati ičinjenice koje stranke nisu iznijele, a može odlučiti da se dokazuju i činjenice koje sustranke priznale u postupku.

Page 19: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Načelo javnostijavnost je isključena ex lege u postupku u kojem se odlučuje

•o statusnim stvarima (bračne stvari, paternitetski i maternitetski sporovi, stvari lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti),

•stvarima o roditeljskoj skrbi, osobnim odnosima i mjerama za zaštitu prava idobrobiti djeteta te

•uzdržavanju djeteta

javnost se može isključiti odlukom suda u mjeri u kojoj je to bezuvjetno potrebno

•radi interesa morala

•radi javnog reda ili državne sigurnosti

•radi čuvanja vojne, službene ili poslovne tajne

•radi zaštite privatnosti (privatnog života stranaka)

•radi održanja reda u sudnici

Page 20: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Načelo socijalnosti

Sud je dužan tijekom postupka osobito paziti da se zaštite prava iinteresi djece, osoba s invaliditetom, odnosno osoba koje se izdrugih razloga nisu sposobne same brinuti o sebi i o svojim pravimai interesima.

Ako sud tijekom postupka posumnja da stranka nije sposobna samase brinuti o svojim pravima i interesima i da bi je zbog toga trebalolišiti poslovne sposobnosti i imenovati joj skrbnika, izvijestit će o tome centar za socijalnu skrb radi pokretanja postupka.

Page 21: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

iizvanparnični

(u širem smislu)

ovršni

stečajni

izvanparnični

(u užem smislu)

Izvanparnični postupak

• u širem smislu svi sudski postupci različiti od parničnog postupka

• u odnosu na parnični postupak elastičniji procesni instituti prilagođeni specifičnostima stvari o kojoj se odlučuje

• mogućnost njihova pokretanja i ex officio

• uređeni brojnim posebnim propisima i općim propisom Zakonom o vanparničnom postupku iz 1934. (uz podrednu primjenu Zakona o parničnom postupku)

Page 22: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

i

izvanparnični

(u širem smislu)

ovršni stečajniizvanparnični

(u užem smislu)

npr. sporazumni razvod braka,

davanje dopuštenja za sklapanje braka,

lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti,

nadomještanje pristanka za posvojenje djeteta,

postupak za proglašenje nestale osobe umrlom

npr. ostavinskipostupak,

zemljišnoknjižnipostupak,

postupak zauređenje međa

Izvanparnični postupak

Page 23: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Razgraničenje parničnog i izvanparničnog postupka

parnični izvanparnični

kriterij: spornost stvari

rješavanje spornih stvari rješavanje nespornih stvari

ALI: uređenje međa

kriterij: stranke

dvije stranke s antagonističkim interesima

osobe čiji su interesi paralelni ili se barem ne

isključuju

kriterij: bit odlučivanja

konačno rješavanje stvari administriranje u dinamičnim pravnim

odnosima

pragmatički, legalni kriterij !

Page 24: za studente socijalnoga rada - unizg.hr1).pdf · načelo ekonomičnosti načelo traženja istine načeloneposrednosti načelo usmenosti i pismenosti načelo koncentracije postupka

Hvala na pozornosti!