za školsku godinu 2016./2017. - obrtnicka-skola- ?KOLSKI...III. DOPUNSKA I DODATNA NASTAVA 39 Dodatna nastava iz Hrvatskog jezika 40 ... IV. Uključiti roditelje i učenike u aktivnosti i događaje škole 91

 • View
  227

 • Download
  11

Embed Size (px)

Transcript

 • KOLSKIKURIKULUMzakolskugodinu2016./2017.

  Poega,rujan2016.

 • kolskikurikulumObrtnikekole,Poega

  2

  SADRAJ:

  Sadraj 2

  I.UVOD 5

  1.kolskikurikulumirazvojniplan 52.Pojanjenjepojmova 53.Povjerenstvozakvalitetu 64.PlanirealizacijaprojektaSamovrjednovanjekole 7

  II.RAZVOJNIPLANKOLE 9

  1.Misijakole 92.Vizijakole 93.Prednostiinedostatcikole 93.1.Prednostikole(jakestranekole) 93.2.Analizakljunihnedostatakakojetrebaotkloniti 103.3.Prijedlogocjenaprioritetnihpodruja 123.4.Utvreniprioritetniprojektizaiduetrogodinjerazdoblje2015.-2018. 133.5.Prioritetniprojektiza2016./17. 153.6.Godinjiplanunaprjeenjakljunihnedostatakapoprioritetnimpodrujima 173.7.KREDA/SWOTanalizazasvaprioritetnapodruja 35

  III.DOPUNSKAIDODATNANASTAVA 39

  DodatnanastavaizHrvatskogjezika 40DodatnanastavaizFizike 41DodatnanastavaizMatematike 42DodatnanastavaizEngleskogjezika 43DodatnanastavaizTZK 45Dodatnanastavazadravnonatjecanjeiztekstila 46Dodatnanastavazadravnonatjecanjeizobradedrva 47Dodatnanastavazadravnonatjecanjeizgraditeljstva 48

  IV.IZVANNASTAVNEAKTIVNOSTI 51

  Knjinino-vjeronaunaskupina 52Pripremazavjeronaunuolimpijadu 53LidranoiKazlado 54Manekenskagrupa 55PrednatjecanjezaGastro 56

  V.IZLETIIEKSKURZIJE(poludnevni,jednodnevniiviednevni),

  IZVANUIONIKA(TERENSKA)NASTAVA

  57

  IzletiiekskurzijeSAHrvatskogistranogjezika 61

  IzletiiekskurzijeSADrutveneiprirodnegrupepredmeta 62

  IzletiiekskurzijeSAugostiteljstva 65

  IzletiiekskurzijeSAobradedrva 68

  IzletiiekskurzijeSAgraditeljstva 70

  IzletiiekskurzijeSAtekstila 74

  Maturalneekskurzije 80

  StruniizletzaDanuitelja 82

 • kolskikurikulumObrtnikekole,Poega

  3

  VI.SAMOVRJEDNOVANJEKOLE-ISTRAIVANJAIPROJEKTIZAOTKLANJANJEKLJUNIH

  NEDOSTATAKA

  83

  I.Poboljatiuspjehuenika 88II.Poboljatimaterijalneuvjete 89III.Poboljatiopukulturuidisciplinuuenika 90IV.Ukljuitiroditeljeiuenikeuaktivnostiidogaajekole 91V.Poboljatiopukulturuidisciplinunastavnika 92VI.Polaznicisposebnimodgojno-obrazovnimpotrebama 93

  VII.KOLSKIPREVENTIVNIPROGRAMI(zdravstveniigraanskiodgojiobrazovanje)I

  PEDAGOKIPROJEKTIKOLE

  94

  KOLSKIPREVENTIVNIPROGRAMI 96

  Plansuradnjegradskogmuzejaikola 97PEDAGOKIPROJEKTIKOLE 98PlaniranjeiprogramiranjeradapremaBloomovojtaksonomiji 98Kolegijalnoopaanje 99Odgojno-obrazovnitretmanproduenogstrunogpostupka 100Samovrjednovanjekole 102ProvedbaianalizaupitnikaSamovrjednovanjeradanastavnikaiostalihradnikakole 103Graanskiodgojiobrazovanje 104

  NarodiiobiajiSAHJiSJ 105VolonterstvoSADiPGP 106SudjelovanjeujavnimdogaanjimalokalnihsredinaSAT 107IzradaiprodajaboinihjaslicaSAOD 108EnergetskauinkovitostSAG 109ZdravaprehranaSAU 110Elektronikonasilje 111Socijalnevjetinefeatnepoeljnoponaanje 112Eksperimentalnikurikulummodnitehniar 113

  VIII.JAVNAIKULTURNADJELATNOSTKOLEIOBILJEAVANJEZNAAJNIHDATUMA 115Obiljeavanjeznaajnihdatuma 117Olimpijskidan 118Domovinskiizaviajniodgoj 119Danzahvalnostizaplodovezemlje 119Europskidanjezika,Boi,Uskrs 120SvetiNikola 121Ukraavanjeholaiprostorakole 122Obiljeavanjeznaajnihdatumakole/Povijest 123Sveanapodjelasvjedodbiioprotajsuenicimazavrnihrazreda 124

  IX.NATJECANJA 125kolskanatjecanja 126Sportskanatjecanjaisusreti 127Dravnanatjecanja 128Lidrano 129NatjecanjaHrvatskijezik 130Engleskijezik 131Vjeronaunaolimpijada 132kolskoidravnonatjecanje"Daniodjee"(Tekstil) 133

 • kolskikurikulumObrtnikekole,Poega

  4

  X.PROFESIONALNOINFORMIRANJE 134

  XI.ZDRAVSTVENA,SOCIJALNAIEKOLOKAZATITAUENIKA 135

  XII.UENICISPOSEBNIMPOTREBAMA 137

  XIII.ELEMENTIIKRITERIJIOCJENJIVANJA 137

  XIV.IZVEDBENIPLANOVIDODATNE,DOPUNSKENASTAVEIIZVANNASTAVNIHAKTIVNOSTI 138

  IZVEDBENIPLANOVI-DODATNAIDOPUNSKANASTAVA 137

  HRVATSKIJEZIKdodatnanastavazadravnumaturu 138FIZIKAdodatnanastavazadravnumaturu 139MATEMATIKAdodatnanastavazadravnumaturu 140ENGLESKIJEZIKdodatnanastavazadravnumaturu 142TZKdodatnanastavazanatjecanje 144DRAVNONATJECANJE-TEKSTIL 145DRAVNONATJECANJEOBRADADRVA 148DRAVNONATJECANJE-GRADITELJSTVO 150

  IZVEDBENIPLANOVIIZVANNASTAVNEAKTIVNOSTI 153INAKNJININO-VJERONAUNASKUPINA 153INA-VJERONAUNAOLIMPIJADA 154INA-LIDRANO 155INA-KAZLADO 155INAPRIPREMEZANATJECANJEIZHRVATSKOGJEZIKA 156INAMANEKENSKAGRUPA 157INA-GASTRO 158

  XV.RASPOREDKONZULTACIJASNASTAVNICIMA 158

 • kolskikurikulumObrtnikekole,Poega

  5

  I.UVODNatemeljulanka26.i28.Zakonaoodgojuiobrazovanjuuosnovnojisrednjojkoli(udaljnjemtekstuZakon)NNbroj87.od25.srpnja2008.svakakolajedunaizraditikolskikurikulum.

  1.kolskikurikulumirazvojniplan

  IzZakonabitnostiokolskomkurikulumu:

  lanak28.(1)kolaradinatemeljukolskogkurikulumaigodinjegplanaiprogramarada.(2)kolskikurikulumutvrujedugoroniikratkoroniplaniprogramkolesizvannastavnimiizvankolskimaktivnostima,adonosisenatemeljunacionalnogkurikulumainastavnogplanaiprograma.(4)kolskimkurikulumomseutvruje:-aktivnost,programi/iliprojekt-ciljeviaktivnosti,programai/iliprojekta-namjenaaktivnosti,programai/iliprojekta-nositeljaktivnosti,programai/iliprojektainjihovaodgovornost-nainrealizacijeaktivnosti,programai/iliprojekta-vremenikaktivnosti,programai/iliprojekta-detaljantrokovnikaktivnosti,programai/iliprojekta-nainvrjednovanjainainkoritenjarezultatavrjednovanja

  2.Pojanjenjepojmova

  (samovrjednovanjekole,razvojniplan,kolskikurikulum,godinjiplaniprogramkole,

  povjerenstvozakvalitetu)

  Svakaustanova,patakoikola,akoelinapredovatiirazvijatise,trebanauitiprocjenjivatisvojeuspjeneineuspjenestranesamatrebanauitiocjenjivatisvojradnatemeljuargumenataidokaza.Dakle,samovrjednovanjejekadsudioniciustanove(ukolisutouenici,nastavniciiroditelji)procjenjujutoradeuspjeno,atobitrebalipopravitidabudujouspjeniji.SvestrukovnekoleuHrvatskojdunesuodkolskegodine2012./13.raditisamovrjednovanje-utvrditinedostatkeiplaniratikakoetenedostatkeotkloniti.OizvrenomsamovrjednovanjuiplanuotklanjanjanedostatakakolajedunaizvijestitiAgencijuzastrukovnoobrazovanjeprekoelektronskogizvjea.Samovrjednovanjejeusredotoenonaraspravuounapreivanjukvaliteteiuinkovitostiuenjaipouavanja.Sredinjepitanjesamovrjednovanja:Kakounaojkolipruatijoboljupodrkuuenicimaunjihovomuenjuiosobnomrazvoju?

  kolskirazvojniplanikolskikurikulumuvjetovanisuprovedbomsamoanalize,odnosnosamovrjednovanjempojedinekole,asluekaovodizaostvarivanjeeljenihciljeva,kaosredstvozaplaniranjerazvojatekaomjeradinamikerazvojakole.

 • kolskikurikulumObrtnikekole,Poega

  6

  kolskirazvojniplan(dugoroniplan)sedefiniranakondetaljnesamoanalizeiodreivanjarazvojnihprioritetazanajmanje3godine.Tojedokumentukojemkolautvrujesvojuvizijurazvoja,utvrujeprednostiinedostatke.Iztograzvojnogplanasvakekolskegodinekolaizraujedokumentkojisezovekolskikurikulum.kolskikurikulum(kratkoroniplan)jejednogodinjidokumentukojemseplanirajuaktivnostiiprojektikojiimajuzaciljotklanjatiuoenenedostatkekoleutekuojkolskojgodini,apruajasanilakorazumljivsaetakciljevaiaktivnostikojevaljapoduzimati,sadrikratkoronu(jednogodinju)strategijuunapreivanjakvalitete.Razvojniplankoleikolskikurikulumobjavljenjenanaojmrenojstranici:http://obrtnicka-skola-pozega.hr/skola/pravilnici.htmlGodinjiplaniprogramradakolejejednogodinjidokumentkoleukojemsupodatciznaajnizaradkole,planirajusesviposlovikolekaonpr.podatciouenicima(brojrazrednihodjela,brojuenika,razrednici);podatcioradnicimakole(imena,zanimanje,rasporedradanastavnika);vrijemezavrnihispitaipopravaka,planekskurzija,natjecanja,temesatarazrednika,planradanastavnikogvijea,vijeauenikairoditeljaitd.

  3.Povjerenstvozakvalitetu

  Povjerenstvozakvalitetutemeljemsamovrjednovanja,rezultataswotanalize(nastavnika,uenikairoditelja)predlaeprioritete(kljunenedostatkekolekojetrebapoboljati).UtvreniprioritetisusastavnidioRazvojnogplanakoleikolskogkurikuluma.NositeljaktivnostisamovrjednovanjakoleistvaranjarazvojnogplanakolejePovjerenstvozakvalitetuusastavu:

  AndreaDrkulec,predstavniknastavnikaipredsjednicaPovjerenstva- koordinatoricazakvalitetu

  VeraTomi-ager,predstavnicanastavnika MarkoIvanko,predstavniknastavnika DavorKrznari,predstavniknastavnika predstavnikVijearoditelja:ZapalacMarija GoranPei,naprijedlogosnivaa PredstavnikVijeauenika:AnabelaSuli,3.h Ivanajder,ravnateljica BlaaurbekBagari,pedagoginjakoordinatoricazasamovrjednovanje DadoEnglman,administratorzapodatke

  Napomena:PovjerenstvoimenujeTimovezakvalitetuzasvakopojedinopodrujesamovrjednovanjakojisvojeprijedlogeiswotanalizudostavljajuPovjerenstvuzakvalitetunaprocjenu.

 • kolskikurikulumObrtnikekole,Poega

  7

  4.PLANIREALIZACIJAPROJEKTASAMOVRJEDNOVANJEKOLE2015./16./17./18.

  REALIZACIJAAKTIVNOSTIuk.g.2015./16.ZA2016./17.SADRAJ-AKTIVNOST NOSITELJ VRIJEMEREALIZACIJE1.SAMOVRJEDNOVANJERADAKOLEzakolskikurikulumk.g.2016./17.

  Povjerenstvozakvalitetu,pedagoginja,ravnateljica

  do10.09.2016.

  1.1.Sastanakpovjerenstva,planaktivnosti

  samovrjednovanja,popotrebiimenovanjetimovaza

  kvalitetu

  Povjerenstvozakvalitetu,pedagoginja,ravnateljica

  do30.04.2016.realizirano30.5.2016.

  1.2.SWOTanalizaiupitnici(popotrebi.Koristitirezultatetrogodinjegrazvojnogplana2015./16./17./18.donesenogu2014./15.

  Povjerenstvozakvalitetui/iliimenovaniTimzakvalitetu

  do14.05.2016.realiziranodo24.6.2016.

  1.2.1.Analizakljunihnedostatakaiz2015./16.,utvrivanjeotklonjenihkljunihnedostatakau2015./16.iutvrivanjekljunihnedostatakazaiduukolskugodinu

  imenovaniTimzakvalitetu,Vijeeroditelja,Vijeeuenika

  do21.06.2016.realiziranodo24.6.2016.

  1.3.Objedinjavanjerezultataukolikosuprovedeniupitniciiswotanaliza*ocjenaprioritetnihpodruja*utvrivanjeotklonjenihinovihkljunihnedostataka

  Pedagoginja,Englman,Drkulec-imenovanitimzakvalitetu

  do28.06.2016.realiziranodo28.6.2016.

  1.4.SastanakPovjerenstvaizborprioriteta,kljunihnedostatakakojetrebarijeitizagodinjiplanunaprjeenjaodnosnouk.g.2015./16.

  Povjerenstvozakvalitetu do03.07.2016.realizirano29.6.2016.

  1.5