Click here to load reader

Za demokratsko i solidarno društvo PREUZMITE

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Za demokratsko i solidarno društvo PREUZMITE

 • 1

 • 1

  beograd 2014

 • Izjava ogranienja odgovornosti:Izdavanje ove publikacije omogueno je uz podrku amerikog naroda putem Amerike agencije za meunarod-ni razvoj (USAID) kroz program Graansko drutvo za budunost koji sprovodi Institut za odrive zajednice (ISC). Za sadraj ove publikacije odgovorna je Fondacija Centar za demokratiju i on ne mora nuno odraavati stavove USAID-a, Vlade Sjedinjenih Amerikih Drava ili ISC-a.

 • 20 godina Centra za demokratiju 4Dragoljub Miunovi, predsednik Upravnog odbora

  Vizija za budunost 6Nataa Vukovi, generalni sekretar

  Kako smo poeli 8Prvi projekti i nauene lekcije 10Najuspeniji projekti /1994- 2004 20Najuspeniji projekti / 2004 - 2014 31Politika edukacija 62Doprinos razvoju civilnog drutva i umreavanje 67Razvoj partnerstva 70Partneri / saradnici / donatori 71Izdavatvo 72Hronoloki pregled projekata 74

  Sadraj

 • 4

  U proteklih dvadeset godina, srpsko drutvo i drava Srbija prolazili su kroz velike bure i lomove, izazivajui politike, ekonomske i kulturne promene, nekad nazivane reforma-ma, a nekad obnovama, uvek najavljivane sa velikim nadanjima i ispraane uz velika razoarenja i sumorni zakljuak da je sve ipak ostajalo isto Ali, moda moemo da pokuamo da to sagledamo i sa druge strane Sa neskrivenim pono-som i zadovoljstvom moemo da konstatujemo da se osnivai Centra za demokratiju nisu promenili, ostali su jednako privreni demokratskim vrednostima i lepom snu o pravednom, slobodnom, humanom, obrazovanom, kulturnom, moralnom i solidarnom drutvuKada je pre dvadeset godina postalo jasno da se politike promene, kao preduslov za drutveni napredak, nee brzo dogoditi, zbog ratnog okruenja, meunarodne izolaci-je i sankcija, kada opozicione politike partije nisu uspevale same da pokrenu sav demokratski potencijal drutva, tada su nevladine organizacije poele da stvaraju mree civilnog drutva i okupljaju angaovane graane koji nisu pristajali da budu samo voajeri drutvenih zbivanja, ve su odluili da aktivno uestvuju u drutvenom ivotuGrupa takvih ljudi okupila se pre dvadeset godina da osnuje Centar za demokratiju, da pokrene drutvene debate o goruim pitanjima drutva, da angauje javnost u rasvet- ljavanju najteih nepravdi nanetih pojedincima i grupama ljudi, da alarmira krenje ljud-skih prava i guenje sloboda, da organizuje humanitarne akcije, da podstakne mirovne procese i sporazumevanje, da demonstrira tolerantni dijalog, da se suprotstavi irenju mrnje i diskriminacije, da brani dostojanstvo ovekaJedni su dolazili iz politikih partija, sa eljom da se drutveno vie angauju nego to to uski partijski interes nudi, drugi su dolazili sa univerziteta, iz naune i kulturne sfere Zajedniki motiv osnivaa Centra za demokratiju bio je da se podstakne samoodbrana drutva od autoritarne drave i nedemokratske politike vlade U toku dve decenije svog postojanja Centar za demokratiju se programski irio bavei se kljunim pitanjima, od humanitarnih akcija, pravnog statusa izbeglica, slobode medija, odnosa crkve i drave, do prava nacionalnih manjina, prava na dostojanstven rad, na rodnu ravnopravnost, podravajui borbu protiv diskriminacije osoba sa posebnim po-trebama, za zatitu starih osoba i nezbrinute dece

  20 godina Centra za demokratiju

  Dragoljub Miunovipredsednik

  Upravnog odbora

 • 5

  Polazei od uverenja da je obrazovanje jedan od naj-vanijih temelja na kome se moe graditi uspenije, pravednije i kulturnije drutvo, Centar za demokrati-ju je veliki deo svojih aktivnosti usmerio na edukaci-ju Preko hiljadu studenata pohaalo je Politeju, nau kolu za politiko obrazovanje, nekoliko stotina omla-dinskih aktivista i partijskih funkcionera pohaalo je nau kolu Perikles; nekoliko stotina odbornika loka-lnih skuptina prolo je nau obuku za vrenje lokalne vlasti; kroz brojne teajeve za samozapoljavanje, za udruivanje i pokretanje privrednih aktivnosti proao je znaajan broj korisnika Ovim aktivnostima Centar za demokratiju je edukovao graane za njihove budue politike drutvene i privredne aktivnostiPosebnu panju posvetili smo razvoju demokratske kritike javnosti Pokrenuli smo asopis Dijalog, koji je okupio mnoge vrhunske intelektualce i pokrenuo neka kljuna pitanja srpskog drutva Naalost nije mogao dugo da izlazi usled nedostataka finansijskih sredstava Drugi veliki projekat bilo je prevoenje i tampanje Svetske enciklopedije mira, koja je bila projekat Ujedi- njenih nacija u kojem je uestvovalo 400 autora iz celog sveta Pored organizovanja brojnih domaih i interna-cionalnih konferencija o aktuelnim problemima sa ko-jima se nae drutvo suoavalo, Centar za demokratiju je u zajednici sa fondacijom Fridrih Ebert pokrenuo pro-jekat Demokratski politiki forum, debate u formi okru-glog stola, na kojima je za nekoliko godina, u 70 debata, uestvovalo nekoliko stotina, najistaknutijih intelektu-

  alaca i eksperata Ove debate su redovno emitovane na televiziji B92, doprinosei javnim raspravama o aktuel-nim pitanjima O delatnosti Centra za demokratiju svedoe brojne pub-likacije koje izvetavaju o rezultatima izvrenih projekata Svi ovi rezultati ostvareni su portvovanim radom mnogih bivih i sadanjih saradnika, uz znaajnu donatorsku pomo, kako naih, tako i stranih donatora Tokom dve decenije svog rada ostvarili smo znaajnu saradnju sa mnogim drugim renomiranim nevladinim organizacija-ma u naoj zemlji i u inostranstvu, to nam je stvorilo za-vidnu reputaciju u organizacijama civilnog drutvaSa puno osnova moemo da oekujemo da e se Centar za demokratiju i u narednim decenijama dalje razvijati, na ponos njegovim osnivaima i civilnom drutvu Srbije

 • 6

  Obeleavanje dvadeset godina rada jedne nevladine organizacije u Srbiji je dobra prilika za slavlje, posebno ako se ima u vidu da u istoriji naeg drutva nije veliki broj graanskih udruenja i fondacija uspeo da opstane u tako dugom periodu Ujedno, to je i prilika da se podsetimo kako smo poeli i ta smo sve nauili na razvojnom putu nae Fondacije Listajui arhive i gledajui stare fotografije, kroz prie i komentare oivljavamo seanja na saradnju s mnogim ljudima, od kojih neki naalost vie nisu sa nama, a dali su veliki dopri-nos utemeljenju i jaanju Fondacije, poev od Desimira Toia, Sulejmana Hrnjice, Sime irkovia, urice Petrovi i drugih osnivaa i saradnika Pored potrebe da, osvrnuvi se unazad, ponovo procenimo domete naeg rada u proteklih dvadeset godina, obeleavanje jubileja vidimo i kao priliku da u ovoj godini postavimo osnove za dalji razvoj Fondacije Strateki plan razvoja (2007) postavio je pred nas zadatak da vie profiliemo nae pro-grame, da razvijamo novu programsku celinu - zatitu i promociju ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, da unapredimo odnose sa javnou i efikasnije razvijamo partnerstva sa drugim nevladinim organizacijama Najvei deo tog plana je ostvaren: nai programi se jasno fokusiraju na proces integracije Srbije u EU, unapreenje demokratskog dijalo-ga i procedura, a u oblasti zatite ekonomskih i socijalnih prava, naroito radnih prava, postigli smo visok stepen specijalizacije po kojoj se Fondacija danas jasno prepoznaje Po prisutnosti u medijima, brzom prihvatanju drutvenih mrea kao potencijala za efikasno komuniciranje naih poruka, po javnim kampanjama koje smo vodili, izmeu ostalog, pro-tiv rada na crno, za zatitu zdravlja i bezbednosti na radu, za afirmaciju aktivnog starenja i meugeneracijskog dijaloga, Fondacija je ostvarila visok stepen profesionalizacije u odno-sima s javnou i veu vidljivost svog rada Ove godine smo odluili da pripremimo novi strateki plan razvoja za naredne tri godine u nameri da sagledamo promene u okruenju u kojem delujemo, a koje obuhvataju i dru-gaiji politiki ambijent, razarajue efekte ogromne nezaposlenosti i ekonomske krize na drutvo, zapoet proces pristupnih pregovora sa EU, ali i sve sloenije uslove za rad orga-nizacija civilnog drutva Inkluzivan kao i ranije, proces stratekog planiranja ukljuio je osnivae, zaposlene, spo-ljne saradnike i prijatelje Fondacije Potvrdivi ciljeve zbog kojih je Fondacija i osnovana,

  Vizija za budunost

  Nataa Vukovigeneralni sekretar

 • 7

  prilagodili smo nau misiju promenjenim politikim, eko- nomskim i drutvenim okolnostima Imajui u vidu sadanju politiku praksu, osujeivanje nezavisnosti insti-tucija i procedura, ugroavanje nezavisnosti medija, kao i duboku drutvenu apatiju i sumnju u opravdanost i svrsi- shodnost svakog drutvenog angamana, namera nam je da u centar delovanja Fondacije jo direktnije postavimo borbu za demokratske procedure, ljudska prava, za efi-kasne, odgovorne i transparentne institucije, uz podsti-canje graana na aktivno delovanje i javni dijalogU narednom periodu nae aktivnosti bie grupisane oko tri glavne programske celine Prvo, nau central-nu strateku platformu ini javni dijalog o reformama i praenje efekata reformi u Srbiji Druga programs-ka celina odnosi se na reforme institucija u procesu pridruivanja EU gde uee Centra u Konventu OCD za praenje pristupnih pregovora vidimo kao okosnicu, uz nastavak promocije evropskih vrednosti i politika u lokalnim samoupravama i zajednicama Trea pro-gramska celina, dostojanstven rad, obuhvatie i zatitu ekonomskih i socijalnih, radnih prava, stvaranje bolje poslovne klime i unapreenje kulture rada u Srbiji, kao faktora koji treba da doprinesu veem zapoljavanju i osetnijem ekonomskom i drutvenom razvoju Stratekim planom, kao