of 234 /234
Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɟɤɨɥɨɲɤɢɯ ɚɤɰɢɨɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɥɨɤɚɥɧɢɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɚ ɭɩɪɚɜʂɚʃɚ ɨɬɩɚɞɨɦ ɭ ɩɟɬ ɪɟɝɢɨɧɚ ɋɪɛɢʁɟ ȿɥɟɧɚ ȳɚɧɤɨɜɢʄ ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɚɜɢʄɟɜɢʄ Ȼɟɨɝɪɚɞ ɦɚʁ

Z Z h l i Z ^ h f m i l j ] b h g Z K j [ b · Z Z h l i Z ^ h f m i l j ] b h g Z K j [ b ... g _ g _

  • Upload
    others

  • View
    59

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

2

..............4

1.1 ..................4 1.2 ........5 1.3 ......7 1.3.1 13 1.3.2 ........13

..........15 1.3.4 ..........15 1.4

....22 ....................................................................22

......23

2 ..........30 .........31

2.1.1 SWOT .........................................................................................................33 6

- 8 - 2

49 2.2.1

- .................53 2.2.2

...............................55 66

2.3.1 ....68

..................................................................70

7 8 3

3 .......................................................................................85

86 3.1.1 .................................86 3.1.2 ........................................................................................................89 3.1.3 .....89

..........................................90 91

3.2.1 .................................92 3.2.2 ...93

...95 .107

3.3 ..............................115

3

4 ............................................................................112

......113 4 ..............114

................................................................................115

.....115 4.2 4.2.1 SWOT .....119

..120 121

.121

..................................................................................................126 ...126

.................................................................................................129 ....135

136 ....139

5 ...........145

.146

........147 ....................................................................................148

.......150 5.2 .......150

E .151 ..........152

5.2 .....154 ..........................156

..........................................................158 5.3.2 ..........................................................................158

..............................160 .....162

.168 .......169

6 ...........172 6. O

- .....177 - ...184

................185 6.2.1 ..191 6.2.2 .......216

.....................217 7 ...............................................................................................220

4

...................................................223 1

:

( ; ; ; , ,

)

( - ; )

( , ,

; ) /

( , ).

1.4

( ),

5

, (acquis communitaire) .

( ): ( - ,

, ;

, ), ,

( ), » « » «, , ,

( ), , ( ) , ( ) ,

, , ,

, ,

.

- ( )

, .

, ( ). , ,

: , , , ,

, , ,

, . , ,

, , ,

( ) , .

1.2

( , ,

, , ).

6

: ( . ) (

, ) ( ) ( , ) ( ).

,

, .

( ) , .

( , ), ( , , , , , ), , ,

.

7

1.3

2003. ,

, , , .

2010. .

, , , ,

. 2011

, (

),

2

3

4

5

6

8

.1 .

(t)

1.

2009. / 230.252 59.914

-2027. a

.

2.

,

2007.

/ 266.193 86.749

. . . , .

.

3.

/ 510.522 192.226

2010. .

4.

200.843 46.826

2010.

5.

/ 138.178 54.927

.

6.

111.067 33.771

, - , ,

9

, , .

7.

2007. / 193.368 67.512

.

,

8.

2007.

2010.

,

211.026 74.305

. ,

. 2010.

.

9.

.

/ 397.249 85.036

 

.

10.

,

1421.997 796.318

11.

,

382.340 88.075

,

.

12.

250.772 63.660

10

SADE CTGH .

13.

90.979 9.300

 

14.

/ 179.013 37.700

15.

/ 319.188 86.653

16.

/ 160.087 44.117

17.

,

378.668 91.516

18.

/ 116.189 19.452

19.

,

271.465 31.819

11

20.

100.133 21.617

 

21.

/ 296.761 57.077

22.

263.740 54.595

23.

363.851 91.374

24.

/ 98.250 18.044

.

25.

229.596

49.968

26.

234.018 55.889

.

12

, . (

) ,

).

(

, ,

) .

(5 10 ) - , ,

( ) .

( 200.000 500.000 )

, , .

, ,

, , , ( ) , ,

, , , ( )

( , , , ,

, ).

:

( )

.

13

1.3.1

-

-

1.3.2

14

-

15

1.3.3

(RORO) 3

.

1.3.4

. -

, . ( 1.4 :

( ); ; ( ); ,

; , ; ( ) ; ; ; ; ,

. / .

,

1.4

16

1.5

1.6

( )

; .

HDPE

17

1.7 (HDPE)

. 1.8

. ( ) ,

, 1.9. ,

.

1.8

18

1.9 ( ) ( )

, .

. , .

( ) .

( ). 1.10

, 1.11

19

1.10 e

( ) , 1.12.

, 1.13. ,

, , ,

.

20

, 1.14.

1.12 ( )

1.13 ( )

21

1.14

( 2,4 ) ,

. ,

. ( ) , ,

/ .

1.15 ( )

0.15m

0.7m

0.5m x m/s

0.6m x m/s

0.3m x m/s

+ 1m

22

( ) :

( )

, ( )

, .

1.4

1.2

)

( ) 5.000.000

( ) 10.000.000

( ) 15.000.000

( ) 10 3 50.000 50.000

(2 x 40 3) 250.000 500.000

(2 x 40 3) 350.000 650.000

(2 x 40 3) 125.000 500.000

75.000

( ) 120.000

1.5 , ,

, , , , .

, , , , , .

:

, . ,

23

,

( )

,

,

.

1.6

24

25

26

27

28

29

30

2

31

2.1

,

-

-

(UNEP) GRID Arendala. UNEP

%

-

]

-

32

1. 2.

3.

4. 5. 6. 7. SW O T 8.

9. -

10. 11. 11.1.

11.2.

33

11.2.7

2.1.2 SW O T

.

. SWOT (Strenghts ,

Weaknesses , Opportunities , Threats ). ,

. SWOT .

:

( ) ( , , , ,

. ( 1500

, , , ) ( ,

34

( , , ,

, , )

.

:

( ,

)

,

.

35

- :

( ).

: U . .

. , .

36

.

.

, . . .

. , .

. 130 . .

, . .

UNEP/UNOPS .

.

. 20.

. .

. .

. .

,

, . . .

( ).

.

, : 2005. , 2006.

2006. 2007.

37

, 2007.

2010.

2010.

38

-

-

39

2005.

2006.

» 2006.

40

2007.

2007.

2008.

2010.

2010.

41

-

2001.

3

%

.

42

%

%

%

2.1.4 -

43

2004.

2004.

2005.

44

2005.

2005.

45

2005.

2003.

2005.

2005.

2005.

46

2005.

-

2001.

47

48

49

2.2

- 2004

.

a

, :

1.

2.

3.

4.

5.

6. 7. .

                                                                                                                               

,

1. 2. 3.

50

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12. 13. 14.

15.

16.

 

a

-

I

51

1 1.1.5.

2 2.1.

3.2. 3.3

4.1. ,

( , , , , ) 4.2. 4.3. , 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. -

5.1. 5.2. ,

, ,

6.1. 6.2. ( ,

)

7.1. ( , )

8.1 ( ) 8.2. 8.3.

-

-

9.2. 9.2.1.

9.3

10.1. , ,

11.1.

52

11.1.2

12.1. 12.2.

O T 13.1. 13.2.

I I

14. 14.1.

14.2. 14.3.

15. 15.1.

15.2. -

16.

16.1. ,

16.3.

17 17.1.

17.

17.2. 17.3. 17.4.

17.5. 17.6. 17.7.

17.7. 17.7. 17.7.3 17.7.4 17.7.7 (POPs . 17.7.8 17.7.9 17.7.10 17.7.11 17.7.12 17.7.14

17.7.15

-

18.2.

53

19.1. 19.2.

20. -

20.1.

21. 21.1.

22.1.

22.1.1. 22.1.2. 22.1.3.

23. ..................................................................................................................

23.1.

23.2. 24.

2.2.1

-

-

m3, m3

l, 74.250

-

1. 2.

54

a

, 2006.

-

-

1.

2.

-3/2010-II, 07.04.2010. a

3.

-89/2010-I

-72/2006- I

415-2/2010-I

-

, -15/2010- I

55

-137/2010 I

:

m3.

je

m3,

2.2.2

56

-

57

2011.

1.014.650

2012.

2010

58

2012.

2011.

59

2012.

,

2011.

60

2011 2013.

2011.

61

2011.

2013.

2012.

2013.

62

2013.

-

2012.

,

2012.

63

2013.

.

64

2015.

2012.

2013.

2013.

2013.

300 000

65

-

300 000

66

). ,

: , , , , , ,

, .

1. 2. 2.1. , 2.2. , 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3.

3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. , , 4.4 4.5. , 4.6. 5.

5

67

68

2.3.1

-

69

70

--

-2015.

2.3.2

71

72

2.

73

.2

74

2.

75

1.

2.

O

76

2.

77

.

1.

2. .

).

78

,

,

,

,

.

2.3.

79

80

81

82

83

-

84

-

--

-

-

-

85

a

3.

86

3.1

, -

.

-

3.1.1.

-

:

-

-

- )

-

- -,

87

-

:

-

- ( ,

- II-

-

-

-

-

-

-

88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- .

89

3.1.2

.

.

06-62/15/2009-01. .

- ,

.

-

3.1.3

-

-

90

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 2010.

.

1.

PWW O

2. 1,1 m3

: PWW

3.

91

:

1.

2. ,

3.

4. ;

5.

6.

7.

.

3.2

, ,

:

-

-

92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ,

93

kmkm. 51

.

(-

. .336 .024 .

.066

1.

2.

94

3. . 06.04.2006.

. 4. .

ha

5.

(

(

01.02.2005. .

6.

7.

(

8. 1973.

. .2003.

. 9.

10.

95

11.

12.

.

13.

, .

3.2.3

Por Werner&Weber WW

.

WW , , , ,

, WW

.,

-

-

-

96

-

-

- PWW

%.

- PWW

- PWW

. 2007. 2010. 378 . K

( PWW . - 12.378 kg - 74.268 kg - 321.828 kg - 3.861.936 kg.

- l l

- l, 240 l l

l l

.

.

97

40 %.

m 8 m . 2

-

1. ....4,61 m 1. . m 2. ...6,92 m 3. .....8,57 m 3. m 4. .6,25 m 5. j 10,22 m 6. .15,18 m

98

.

- m m 5 m -

( -

m

- m

m - m

m - m

m - m m -

10 m - - m -

, m

- m -

m - m - -

m -

m -

m - m 2 m - m

m

99

- m m

- m m - m -

-

m - m m - m

m - m

(

- m - m

20 m - - m - m -

- m

- m

- m

100

- m

- m

- m

- m

- m

-

- m

- 15 m

- m

- m

- m

- m

- m

- m

- m

- m

- m

- m

- m

- m

101

- m

- a m

- , m

- m

- m

- m

- m

- m

- m

- 10 m

- m

- m

- m

- m

- m

,

.

102

m m, 16.000 m , 19.200 m3

.305, 306

m

.

103

,

: . t

OPW W

.

104

PW W

-.

06/8/3/2007-04.05.2007. 31.03.2009 PWW .

i .

3.4 PWW

m ,

1.

3.

5.

105

6. 7.

.

%

1 190 18

2 150 13,9

3 91,5 8,5

4 32 2,9

5 82 7,6

6 23 2,1

7 41 3,8

8 84 7,8

9 55 5,1

10

157 14,6

11 171 15,9

1076,5 100

,

m⇡.

106

-

- PWW

PWW

-

-

-

(

100 t (13.555 m

OO

O

107

1.

2011. PWW

2.

2011. .

3.

2011. 100.000

108

1.

-

-

2010. PWW

2.

PWW

PWW

2011.

3.

PWW

PWW

PWW

2020.

109

4.

PWW

2013. 100.000.00 PWW

5.

7.

-

(

-

2.

- -

-PWW

-

-

110

PW W

A

1.

-

-

PWW

2011. PWW

2

% : 50 %

PWW

2012. PWW

111

3.

PWW

2014. PWW

4. PWW

PWW

PWW

1

---

-

2010.

9.136.533

1.500.000

112

2

-

- (37

2 -

2010.

403.000

3

2010.

3272.367

400.000

4

- - - -

2010.

2612.908

200.000

113

- -

5.

-

- -

2010.

2.219.893

200.000

6.

- - - - - -

2010.

2.104.293

300.000

.

1.

-

-

-

-

-

- - -

114

-

-

.

1. -

-

-

PWW 2015. PWW

115

3.3

PWW

,

(

, ,

116

117

,

,

,

.

o o

o

o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o

118

o o o

o o o o o o

o o o o o o o

o o o o

- o o

4.1.1

:

119

- ,

-

-

, ;

- ;

- , ;

- .

4.1.2

:

- ;

- , , , , , ,

; -

.

4.1.3

, :

- : 1,1 3 5 3 ,

, ;

- ;

- ; - ;

120

- ; - - - - -

4.2

2008.

( )

(SDC). (United Nations NDP) .

2008. ,

, , , .

, ,

2. , ,

3. , , 4. , ,

5. , ,

6. ,

121

7. , ,

8. , , 9. , ,

10. , ,

11. , ,

12. , ,

, ,

, ,

, , 16. , ,

17 , 18. , , 19. , 20. , , 21. , ,

, ,

23. , ,

.

je 31.7.2009. j O ,

)

SWOT

o SWOT

o o

o o

122

o

SWOT

o SWOT

o -

SWOT - -

o

SWOT

o SWOT

o o

o SWOT

o

o

o

SWOT o

o

123

o

SWOT o o

o o o - o

o o o - o

4.2.1 SW O T

124

-

( ,

, , ) ,

, , .

125

,

( ). 2014.

.

, .

, 2014.

.

3.1. (

) 3.2.

3.3.

3.4.

. 1. 2. 3.

126

4. 5. a 6. 7.

1.

2.

3.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

4.3.

,

4.3.1

2009-2014.

127

-

15.

xhange 2 (2008

-2014.

128

4.1

1. ................................... .........ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1.1. .................. E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 1.2. E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D .

2. .... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1. ... E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 2.2. ......................................... E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 2.3. ............................................ E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D .

2.3.1 ....................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.2 .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.3 ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 2.3.4 ................................... Error! Bookmark not defined.

129

2.3.5 ........................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.6 .................................... Error! Bookmark not defined.

2.4. ............................................................ E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 3. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

3.1. ................................ E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 3.1.1 ............................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2 .................................................. Error! Bookmark not defined. 3.1.3 .............. Error! Bookmark not defined. 3.1.4 ...................... Error! Bookmark not defined. 3.1.5 Error! Bookmark not defined.

3.2. , E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 3.2.1 Error! Bookmark not defined. 3.2.2 Serbian Water Quality Index (SWQI) ....................... Error! Bookmark not defined. 3.2.3 ........................................... Error! Bookmark not defined. 3.2.4 ........................... Error! Bookmark not defined. 3.2.5 Error! Bookmark not defined. 3.2.6 .... Error! Bookmark not defined. 3.2.7 Error! Bookmark not defined.

3.3. .............................. E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 3.3.1 Error! Bookmark not defined. 3.3.2 - ............................. Error! Bookmark not defined. 3.3.3 Error! Bookmark not defined.

3.4. ......................................... E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 3.4.1 ...................................................... Error! Bookmark not defined. 3.4.2 ............................................ Error! Bookmark not defined. 3.4.3

................................................. Error! Bookmark not defined. 3.4.4 ...... Error! Bookmark not defined. 3.4.5 ................................ Error! Bookmark not defined.

4. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

4.1. , , E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 4.1.1 SWOT .......................................................... Error! Bookmark not defined.

4.2. , , E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 4.2.1 SWOT .......................................................... Error! Bookmark not defined.

5. ............................. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 6. .................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 7. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 8. ................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

8.1. E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 8.2. E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 8.3. ........................................... E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D . 8.4. E RR O R! B O O K M A R K N O T D E F IN E D .

130

   

 

4. .

-

131

-

-

-

-

SCOBS

-

-

132

5.

1. 2. 3. 4. 5.

1)

2) 3)

1. 2. 3.

1) 2) 3) 4)

1) 2) 3) 4)

133

     

                                   

 

.  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 -­

 

134

4.3.4

1.1.1. 2022.

1.1.1.1.

2012-2016

15 000 + 5 000 + 100

82%

2012-2022

135

1.1.1.2.

2012-2016

1.

1.1.2.1.

2012- 2014

1.1.2.2

2013 -2015

1.1.3. :

1.1.3.1.

2014 - 2016

20 000

25%

1.1.3.2. 2013

136

1.2.1. :

1.2.1.1.

2013

1.2.1.2.

2012

1.2.1.3.

2012-2016

137

1.2.2. :

1.2.2.1.

2012-2013

1.2.2.2. 2012 - 2013

138

4.1.1.1

2012-2016

4.1.1.2.

-

2014

4.1.2

4.1.2.1.

2012-2016 22 500

4.1.2.2.

2013-2016

139

4.2.1.1.

2012

4.2.1.3.

2013

4

4.2.2.1.

2012-2016

5000000

140

4.3.1.1.

2013-2016

12.000.000

4.3.1.2.

2013

4.3.2.3.

2013

4.3.2.4.

2014

141

4.4

1.1.1. 2022.

.

1.1.3.

1.2.2.

142

4.5

143

6.

6

144

1)

5 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5

2)

5 5.6

3)

5 5.7

4)

5 5.7

5)

6 7

6) 7.5 7) 7.15 8) 7.19 9) 7.19 10)

6 7

11)

7.8

12) 7.3 13)

-

7 7.6 11

14)

7

15) 8 16) 9 17)

10

18)

3 5.7

19) 7 11

20)

145

146

147

148

149

150

151

.

152

.

153

5.1

.

154

O

( 6.

m3 l m3

.

155

-

.000 kg

-

5 h

,

.

156

.

-

-

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

-

.

157

1

2

3

4 5 m3 e

5

6

7

5.1.4

- ,

5.2

782 km⇢⇢ 99

1.935 067

67.002

.

158

.

/06, 2/08

19/08, 26/08, 7/

,

,

, , .

2020

je

E

1.

2.

.

159

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 11.

12.

13.

5.2.2

, -18/31

III-01-351-178/2008 07.07.2008

.

km ha

.

160

ri m m ,

21,3

m , O km

km km

m.

,

2 m

m

. m 29.128 m .

t 150 m

l.

l l .

.

78 %.

V-38-13/2009,

.

161

. ,

, ,

.

( = 0,341 t/m3 i = 0,293 t/m3.

55 t 12 t

t

m3

m m2,

.

162

(%)

1.

14,1

2.

4,8

3.

3,5

4.

4,5

5.

3,5

6.

19,9

7.

36,8

8.

6,9

9.

6,0

.

163

1. -

2.

-

-

-

- - -

4.

6.

7.

8.

9.

10.

6 -

11.

8-

12.

.

164

-

5.3

29.07.2010.

30.08.2010. III-501-

1.

.

165

2. 3. 4. 5 6.

1.

1.1. 2. 2.1. 2.2. 3. 4.

4.1. 4.1.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 5.

6.

7.

8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10.

.

166

11. 12. 13. 14. 15. 16.

.

-­ (" ", 18/2005) -­ , 7/2007) -­ 16/2006) -­ 7/2009) -­

17/2008) -­

7/2009) -­

-­ -­ a

-­ 2010 2019.

-­ (

-­ - . 11/10) -­

-­ e

.

167

-­ 5.3.2

2020.

-2019. 29/10).

.

168

5.2

(km2) (m3 )

782 67.002 14.607 2.86 29.128

227 18.994 7.392 8.000

486 40.987 9.614 2.66 56.220

1.495 126.983 31.613 93.348

5.3

e (t) 2020. (t)

67.002 16.384 23.265

18.994 3.988 5.663

40.987 10.015 14.221

126.983 30.387 43.149

.

169

5.3.3

O

782 km .002

.

.

170

O

km

-

.

171

. km2,

5.3.4

, -18/31

III-01-351-

178/2008 .

t , 150 m3

.

300 m ha

m3. m3

,

.

172

.

(2002 )

(kg/ )

1.661 498.300

( +Mo ) 17.333 5.199.900

18.994 5.698.200

.

173

- -

:

1.

5. PCB 6. o

7. e 8.

-

.

174

- . - - - -

1.

4. 5.

.

m m m

ha 27 ar m2

ha

.

175

m3 10

l 58 (1.100 l) 64 (900 l)

l - l 700 l 4.500

- -

1 3

1 -

-7m

m

10 m m

t

.

176

5.5

m3

40.987 56.220 m3

m3 %, 8 ,

kg 1.000 kg

O

,

, , N .

m3 m3

m3 t m3 t

.

177

o

,

.

178

,

2003

.

179

.

5.5

m3 t m3 t m3 t

38,72 1,94 271,07 13,55 1200,47 60,02

0,86 0,28 6,05 1,94 26,80 8,57

7,90 0,83 55,33 5,81 245,05 25,73

7,90 0,83 55,33 5,81 245,05 25,73

0,92 0,14 6,45 0,98 28,55 4,34

1,44 0,28 10,05 1,96 44,51 8,68

0,60 0,28 4,17 1,96 18,47 8,68

58,35 4,57 408,46 32,01 1.808,90 141,76

.

.

180

:

-

-

--

.

m m

.

.

181

.

182

6.1 O

, - - . -

- -

--

--

-REC),

- - A - MSP

A SDC

- 1. 2. 3. 4. - 5. 6. 7. 8.

.

183

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18.

19. 20. 21.

22. 23. 24. 25. 26.

-­ -­ -­

-­ -­ -­

-­ -­

.

184

-­ -­

-­ -­

-­ -­

-­ -­ -­ -­ -­

- -­

.

185

-

.

186

6 -

.

187

- - -

-

-

- -

- - -

188

189

-

- -

-

-

- - - -

-

-

- -

-

-

190

( " off side " ),

- -

-

- -

-

-

191

-

192

-

-

-

-

193

-

-

- -

--

-

-

-

-

-

--

-

-

194

-

(Miteco

.

I . I.1. I.2. I I . II.1. II II II II II II II II

II.11

195

V V V V V V V V V V V V V V V V

196

V V V V V V V I VI VI VI V I I

- - -

V I I I

I

I I

I I I

I V

V

197

V I

V I I

V I I I

I X

-2021.

1.1.

2011.

1.2.

1.3.

.

2.1.

2017.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4

198

5

.

6

7.1.

.

7.2.

7.3.

8.

9

10

11

12.

13.1. .

13.2

13.3

13.4

100 .

199

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

.

7.

                                                                                                                                                                                   200

6.2.1

1.1

1.1. 1.2 1.3

2011. -

1.2

1.1. 2011. -

1.3

1.1. 2011.

-

-

-

                                                                                                                                                                                   201

1.4

1.1 2011-2012. -

-

1.5

1.1. 2012- 2021.

1.6

1.1 2011- 2012.

1.7 1.1. 2011-

                                                                                                                                                                                   202

-

1.2. 2012.

1.8

1.1. 1.2

2012.

1.9

1.1. 2.1.

2012.

- -

1.10

1.1 1.2. 3 5 6 7 9 11 12

2011- 2012.

-

-

-

-

                                                                                                                                                                                   203

13.1 -

1.11

-

1 3 7 13.1

2012.

-

- -

-

-

- -

1.12

1 13.4

2011. -

1.13

1 13.4.

2011.

1.14 1 2011.

                                                                                                                                                                                   204

1.15

1 2011.

1.16

1 2012.

-

1.17

1 13.4

2011- 2012.

1.18

1 2 3

2011- 2012.

                                                                                                                                                                                   205

-

-

-

1.19

1 2011.

-

1.20 1

9

2011-2012.

-­ -­

                                                                                                                                                                                   206

-­ .

-­ -­

-

-­ -­

-

2.1 1 2011- 2021.

-

                                                                                                                                                                                   207

2.1 13.1

-

2.2.

1 9

2012.

-

2.3

-

1 2.1

2012- 2021.

VI

- -

2.4

1 2.1

2012- 2021.

- -

2.5

1 2.1

2011.

2.6

13.4 2013.

2.7

2.1. 2012- 2013.

                                                                                                                                                                                   208

2.8

1 2.1

2012.

2.9

1 2.1

2.1 2012.

                                                                                                                                                                                   209

2.1. 2012.

-

1 2.1

2012.

-

1 2012.

1 2012.

1 2012.

                                                                                                                                                                                   210

--

3 ( -) 3

3 -140 ,

120

3, 3

                                                                                                                                                                                   211

),

3.1

1 4 10

2012.

-

-

3.2

1 2011-

-

4 2.1

2012.

-

- 3.3.

1 4 2.1

2011- 2012.

-

-

                                                                                                                                                                                   212

3.4 1 2.1

2011-2012.

3.5

3 2012.

-­ - -

-­ .

                                                                                                                                                                                     213

4.1

1 3 7 9 13.1

2012.

- -

-

4.2

1 3

2012- 2013.

4.3

1 3 13.1

2012- 2021

                                                                                                                                                                                     214

4.4. 1 3 13.1

2012- 2021.

4.5.

1 3 13.1

2013- 2021.

4.6

1 3 13.1

2014.

4.7. 3.4 2013.

4.8.

3.4. 2012.

.

                                                                                                                                                                                     215

-­ - 2021.

-­ - 2021.

-­ - 2021.

-

                                                                                                                                                                                     216

,

-­ -­

-

5.1

3 12 13.1

2009.

6.1

1 5

2012.

-

                                                                                                                                                                                     217

13.1

-

-

-

-

7.1.

1 6 13.1

2012.

                                                                                                                                                                                     218

7.1.

11 2012.

-

7.2.

11 13.1 2012.

--

                                                                                                                                                                                     219

8.1

7 13.1

2012.

8 2011.

1.

2.

3.

                                                                                                                                                                                     220

8 2011.

8 2011.

-

11.1 4 9 10

2011. -

                                                                                                                                                                                     221

11.2

4 9 10

2011.

-

2010.

o

                                                                                                                                                                                     222

o ;

o

o

o

o

o

o

223

13.1 1 2012.

- - - - -

13.2 3.4 2012.

13.3 3 7

2012.

13.4

3 2012.

13.5

13 2012.

13.6.

1-14 2014.

224

14.1

1 2011-2021.

14.2 1 2011-2021.

14.3 1 2011-

2021.

14.4

1 2011-

2021.

225

15.1

1 2012.

15.2 1 2012.

-­ -­ - -­ -­ -­ -­ -­ -­ -­ -­ -­

226

16.1 1 2014.

-­ -­ -­ .

6.2.2

o

o

average incremental cost (AIC) o

o

.

( )

1.

1.300.000

2. 1.248.990

3.

250.000

4. 400.000

5. 330.000

6. 3.568.000

7. 42.000

8. 165.000

228

9. 32.000

10. 1.100.000

11. 100.000

12. 670.000

13. 950.000

14. 40.000

15. 400.000

16. 4.800.000

17. 54.000

15.449.990

229

o je 2011.

230

12

231

-

-

,

232

233

,

234

1.

2. , 2010.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. .

12.

13.

14. 10.

15. 10.

16.

17. , 2007/2011.