of 33 /33
Z Z vl vl áštnosti áštnosti ochorení ochorení v starobe v starobe MUDr.Hanisková Tatiana MUDr.Hanisková Tatiana Katedra geriatrie a gerontológie Katedra geriatrie a gerontológie SZU SZU Bratislava Bratislava Educational Program Educational Program for General Practitioners Taking Care of Elderly for General Practitioners Taking Care of Elderly Patients, Patients, Merck Institute of Aging And Health Merck Institute of Aging And Health

Z vl áštnosti ochorení v starobe

 • Upload
  crevan

 • View
  92

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Z vl áštnosti ochorení v starobe. MUDr.Hanisková Tatiana Katedra geriatrie a gerontológie SZU Bratislava. Educational Program for General Practitioners Taking Care of Elderly Patients, Merck Institute of Aging And Health. Somatick é starnutie. Prebieha asynchrónne - PowerPoint PPT Presentation

Text of Z vl áštnosti ochorení v starobe

Page 1: Z vl áštnosti ochorení v starobe

ZZvlvláštnosti áštnosti ochorení ochorení v starobev starobe

MUDr.Hanisková TatianaMUDr.Hanisková TatianaKatedra geriatrie a gerontológie Katedra geriatrie a gerontológie

SZUSZUBratislavaBratislavaEducational Program Educational Program

for General Practitioners Taking Care of Elderly for General Practitioners Taking Care of Elderly Patients, Patients,

Merck Institute of Aging And HealthMerck Institute of Aging And Health

Page 2: Z vl áštnosti ochorení v starobe

SomatickSomatické starnutieé starnutie

Prebieha asynchrónnePrebieha asynchrónne orgánové funkcie vo veku 75-80 rokovorgánové funkcie vo veku 75-80 rokov 35% chuťových pohárikov35% chuťových pohárikov 40% maximálna krátkodobá výkonnosť40% maximálna krátkodobá výkonnosť 40% maximálne sýtenie 02 v krvi40% maximálne sýtenie 02 v krvi 43% maximálny výdych43% maximálny výdych 90% rýchlosť nervového prevodu90% rýchlosť nervového prevodu 80% cerebrálna cirkulácia80% cerebrálna cirkulácia 84% metabolizmus84% metabolizmus Fenotyp starnutiaFenotyp starnutia

Page 3: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zmeny organizmu Zmeny organizmu súvisiace s súvisiace s „normálnym „normálnym starnutím“starnutím“ Telesná výškaTelesná výška (vekom sa znižuje-(vekom sa znižuje- nové generácie nové generácie

su vyššie, telesná výška sa znižuje v oblasti trupu, selektívne su vyššie, telesná výška sa znižuje v oblasti trupu, selektívne prežívanie ľudí s nižšou telesnou výškou a telesným povrchom)prežívanie ľudí s nižšou telesnou výškou a telesným povrchom)

Telesná hmotnosť a BMITelesná hmotnosť a BMI (vekom stúpajú, v 7.- (vekom stúpajú, v 7.-8.decéniu pokles, bezpečné pásmo BMI 27)8.decéniu pokles, bezpečné pásmo BMI 27)

Telesný povrchTelesný povrch (vekom sa zmenšuje, (vekom sa zmenšuje,o 13cm2 u o 13cm2 u mužov, o 15cm2 u žien v rozmedzí 60- 100rokov)mužov, o 15cm2 u žien v rozmedzí 60- 100rokov)

Úbytok celkovej telesnej vody (CVT) Úbytok celkovej telesnej vody (CVT) (45-70% (45-70% telesnej hmotnosti, starší jedinci na 1kg telesnej hmotnosti o telesnej hmotnosti, starší jedinci na 1kg telesnej hmotnosti o 20ml menej ECT= u 70kg jedinca cca o 1500ml menej)20ml menej ECT= u 70kg jedinca cca o 1500ml menej)

Page 4: Z vl áštnosti ochorení v starobe

KožaKoža

– zmena výrazu tváre zmena výrazu tváre (ženy vplyvom (ženy vplyvom nadobličkových androgénov virilizácia, muži nadobličkových androgénov virilizácia, muži vplyv úbytku androgénov a vplyv estrogénov z vplyv úbytku androgénov a vplyv estrogénov z tukového tkaniva) tukového tkaniva)

– koža sa stáva vráskavejšiakoža sa stáva vráskavejšia– atrofujú potné žľazyatrofujú potné žľazy– redukcia prietoku krviredukcia prietoku krvi– oploštenie dermálnych papíloploštenie dermálnych papíl– zhoršenie výživyzhoršenie výživy (epidermis nemá (epidermis nemá

cievy, ľahšie odtrhnutie od podkladu, cievy, ľahšie odtrhnutie od podkladu, spomalenie výmeny epidermálnych spomalenie výmeny epidermálnych buniek)buniek)

– zhoršenie hojenia ránzhoršenie hojenia rán

Page 5: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Pohybový systémPohybový systém

Zmenšuje sa svalová hmota, Zmenšuje sa svalová hmota, sila a vytrvalosť sila a vytrvalosť

Zmenšuje sa elasticita a Zmenšuje sa elasticita a pevnosť väzov, svalov a šliachpevnosť väzov, svalov a šliach

Strata intraartikulárne Strata intraartikulárne elasticity chrupavkyelasticity chrupavky

Zmenšuje sa obsah minerálov Zmenšuje sa obsah minerálov v kostiach- osteoporózav kostiach- osteoporóza

Page 6: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Imunitný systém I.Imunitný systém I.

Oslabenie chemotaxie Oslabenie chemotaxie

polymorfonukleárov, zníženie polymorfonukleárov, zníženie

fagocytárnej aktivity fagocytárnej aktivity

polymorfonukleárov polymorfonukleárov V starobe je oslabená činnosť V starobe je oslabená činnosť

dentritických buniek dentritických buniek prezentujúcich antigén ostatným prezentujúcich antigén ostatným imunokompetentným bunkám imunokompetentným bunkám (predovšetkým lymfocytom T)(predovšetkým lymfocytom T)..

Page 7: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Imunitný systém II.Imunitný systém II.

V strednom veku dochádza k involúcii V strednom veku dochádza k involúcii týmusu (v 50 roku života je to len 5-týmusu (v 50 roku života je to len 5-10% pôvodnej masy týmusu)10% pôvodnej masy týmusu)

Celkový počet T a B- buniek sa vekom Celkový počet T a B- buniek sa vekom v cirkulácii nemení (mení sa zloženie: v cirkulácii nemení (mení sa zloženie: počet T-helper (CD4+) narastá, počet počet T-helper (CD4+) narastá, počet T-supresorov (CD8+) klesá)T-supresorov (CD8+) klesá)

LLen cca 50% – 20% Ly dokáže en cca 50% – 20% Ly dokáže odpovedať na mitogénodpovedať na mitogén

Koncentrácia IgA a IgG je zvýšená, Koncentrácia IgA a IgG je zvýšená, IgM a IgD znížená, celková sa nemeníIgM a IgD znížená, celková sa nemení

Page 8: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Kardiovaskulárny Kardiovaskulárny systém I.systém I.

Elongácia a tortuozita artériíElongácia a tortuozita artérií Znížený srdcový výdaj počas cvičeniaZnížený srdcový výdaj počas cvičenia Zhoršenie činnosti endotelu a jeho Zhoršenie činnosti endotelu a jeho

nerovnostinerovnosti (zníženie sekrécie NO, zvýšenie (zníženie sekrécie NO, zvýšenie sekrécie endotelínov)sekrécie endotelínov)

Zväčšuje sa hrúbka intimy cievZväčšuje sa hrúbka intimy ciev Znížená odpoveď pulzovej frekvencie na Znížená odpoveď pulzovej frekvencie na

stresstres Narastá fibróza médie cievNarastá fibróza médie ciev Tendencia k systolickej a niekedz k Tendencia k systolickej a niekedz k

diastolickej hypertenziidiastolickej hypertenzii

Page 9: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Kardiovaskulárny Kardiovaskulárny systém II.systém II.

Sklerotizácia srdcových chlopníSklerotizácia srdcových chlopní Zvýšenie odporu- hypertrofia LK a Zvýšenie odporu- hypertrofia LK a

zmnoženie väzivazmnoženie väziva Zníženie poddajnosti LK Zníženie poddajnosti LK ( spomalenie ( spomalenie

jej plnenia, zvýšené úsilie LP, zväčšenie jej plnenia, zvýšené úsilie LP, zväčšenie LP)LP)

Zvýšené riziko FAZvýšené riziko FA Degenerácia prevodového systému- Degenerácia prevodového systému-

zvýšenie porúch vedeniazvýšenie porúch vedenia Zníženie citlivosti receptorov Zníženie citlivosti receptorov

sympatiku a zvýšenie produkcie sympatiku a zvýšenie produkcie katecholamínovkatecholamínov

Page 10: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Urogenitálny systémUrogenitálny systém

Zväčšuje sa počet abnormálnych Zväčšuje sa počet abnormálnych glomerulovglomerulov

Zníženie kreatinín klearensuZníženie kreatinín klearensu Intersticiálna fibrózaIntersticiálna fibróza Znížený krv.prietok obličkamiZnížený krv.prietok obličkami Znížená maximálna osmolalita močuZnížená maximálna osmolalita moču Zmenšuje sa množstvo vody a draslíka Zmenšuje sa množstvo vody a draslíka

v organizme, tendenci k strate sodíkav organizme, tendenci k strate sodíka Zvýšenie perfúzie v noci- nyktúriaZvýšenie perfúzie v noci- nyktúria Zmenšuje sa tonus močového Zmenšuje sa tonus močového

mechúra a jeho kapacitamechúra a jeho kapacita Muži BHP, ženy atrofuje vonkajšie Muži BHP, ženy atrofuje vonkajšie

ústie uretryústie uretry

Page 11: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Pľúca I.Pľúca I.

Znížená elasticita parenchýmuZnížená elasticita parenchýmu (zmenšuje sa jeho ťah, ktorý (zmenšuje sa jeho ťah, ktorý pôsobí na vonkajšiu plochu pôsobí na vonkajšiu plochu bronchiolov, ktoré nemajú chrupavku)bronchiolov, ktoré nemajú chrupavku)

V bazálnych častiach tak V bazálnych častiach tak dochádza k predčastnému dochádza k predčastnému uzáveru malých dýchacích ciest uzáveru malých dýchacích ciest ((Elastické vlákna degenerujú Elastické vlákna degenerujú /typ /typ III.kolagIII.kolagéných vlakien však narastá/a tým éných vlakien však narastá/a tým v dôsledku oslabenia ťahu parenchýmu v dôsledku oslabenia ťahu parenchýmu pôsobiaceho na vonkajší povrch malých pôsobiaceho na vonkajší povrch malých dýchacích ciest, dochádza v bazálnych dýchacích ciest, dochádza v bazálnych častiach pľúc k ich predčasnému uzáveru) častiach pľúc k ich predčasnému uzáveru)

Page 12: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Pľúca II.Pľúca II.

Pokles pa02Pokles pa02 (Príčinou poklesu je uzáver (Príčinou poklesu je uzáver malých dýchacích ciest )malých dýchacích ciest )

Znížená vitálna kapacita pľúc a Znížená vitálna kapacita pľúc a forsirovaný expiračný objemforsirovaný expiračný objem ( (Hrudník Hrudník sa v dôsledku zmien kolagénu stáva sa v dôsledku zmien kolagénu stáva rigidnejší a následkom degeneratívnych rigidnejší a následkom degeneratívnych zmien chrbtice nadobúda inspiračný tvar, zmien chrbtice nadobúda inspiračný tvar, zvýšená rigidita hrudníka a zmeny jeho zvýšená rigidita hrudníka a zmeny jeho tvaru /osteoporóza, kyfoskolióza/ zhoršujú tvaru /osteoporóza, kyfoskolióza/ zhoršujú podmienky pre prácu dýchacích svalov, podmienky pre prácu dýchacích svalov, ktorých sila ktorých sila a a výkonnosť sú znížené výkonnosť sú znížené následkom starnutia, zmena mechanických následkom starnutia, zmena mechanických vlastností hrudníka a oslabenie dýchacích vlastností hrudníka a oslabenie dýchacích svalov zhoršujú účinnosť kašla a zhoršujú svalov zhoršujú účinnosť kašla a zhoršujú možnosti kompenzačnej hyperventilácie. možnosti kompenzačnej hyperventilácie.

Page 13: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Pľúca III.Pľúca III.

Pulmonálne cievy Pulmonálne cievy (zväčšuje sa (zväčšuje sa hrúbka intimy ciev a narastá fibróza hrúbka intimy ciev a narastá fibróza médie ciev, to vedie k remodelácii médie ciev, to vedie k remodelácii cievnej steny vekom)cievnej steny vekom)

V starobe je znížená ventilačná V starobe je znížená ventilačná odpoveď na hypoxiuodpoveď na hypoxiu

Znížená aktivita cíllíZnížená aktivita cíllí Zníženie kašliaceho reflexuZníženie kašliaceho reflexu

Page 14: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Gastrointestinálny Gastrointestinálny trakttrakt

Vypadávani zubovVypadávani zubov Zhoršenie žuvacej funkcieZhoršenie žuvacej funkcie Znížená schopnosť rozlišovať chuťZnížená schopnosť rozlišovať chuť Znížená sekrécia slinných žľiazZnížená sekrécia slinných žľiaz Znížená produkcia HCLZnížená produkcia HCL Znížená sekrécia žalúdočnej a Znížená sekrécia žalúdočnej a

pankreatickej šťavy,pokles tvorby pankreatickej šťavy,pokles tvorby žlčežlče

Znížená intestinálna motilita Znížená intestinálna motilita Zmenšuje sa veľkosť pečeneZmenšuje sa veľkosť pečene

Page 15: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Endokrinný systémEndokrinný systém

Zníženie hladiny T3- Zníženie hladiny T3- trijodtyronínutrijodtyronínu

Zníženie voľného testosteronuZníženie voľného testosteronu Zvýšenie inzulínu, Zvýšenie inzulínu,

norepinefrínu, parathormónu, norepinefrínu, parathormónu, vazopresínu, vazopresínu,

Zníženie produkcie kortizolu a Zníženie produkcie kortizolu a katecholamínov po záťažikatecholamínov po záťaži

Page 16: Z vl áštnosti ochorení v starobe

SluchSluch

Morfologické zmeny- degeneratívne Morfologické zmeny- degeneratívne zmeny vnútroušných kostičiekzmeny vnútroušných kostičiek

Zvýšená obštrukcia Eustachovej Zvýšená obštrukcia Eustachovej trubicetrubice

Atrofia meatus acusticus externusAtrofia meatus acusticus externus Atrofia kochleárnych vláskových Atrofia kochleárnych vláskových

bb.bb. Strata sluchových neurónovStrata sluchových neurónov Funkčné zmeny- znížená percepcia Funkčné zmeny- znížená percepcia

vysokých frekvencií, znížené vysokých frekvencií, znížené rozlišovanie výšky tónov rozlišovanie výšky tónov

Page 17: Z vl áštnosti ochorení v starobe

ZrakZrak

Morfologické zmeny- arcus Morfologické zmeny- arcus senilis, znížená veľkosť pupily, senilis, znížená veľkosť pupily, zánik senzoric. elementov najmä zánik senzoric. elementov najmä v periférii sietnicev periférii sietnice

Funkčné zmeny- znížená Funkčné zmeny- znížená akomodácia, hyperopia, znížená akomodácia, hyperopia, znížená citlivosť na farby, zhoršená citlivosť na farby, zhoršená adaptácia na tmu a oslnenie, adaptácia na tmu a oslnenie, znížená hlboká percepcia znížená hlboká percepcia

Page 18: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Nervový systémNervový systém

Morfologické zmeny- zníženie Morfologické zmeny- zníženie hmotnosti mozgu- úbytok bb. hmotnosti mozgu- úbytok bb. (gangliových bb. A astrocytov, ukladanie (gangliových bb. A astrocytov, ukladanie pigmentu do bb.)pigmentu do bb.) je v celom CNS i vo je v celom CNS i vo vegetatívnom systéme, zníženie vegetatívnom systéme, zníženie množstva bb. kortexumnožstva bb. kortexu

Funkčné zmeny- zníženie reakčného Funkčné zmeny- zníženie reakčného času, klesá tvorba mediátorov- času, klesá tvorba mediátorov- depresie, Ach- zmätenosť po depresie, Ach- zmätenosť po podávaní anticholinergných látok, podávaní anticholinergných látok, zvýšenie citlivosti na opioidy, zvýšenie citlivosti na opioidy, benzodiazepíny a na všetky noxybenzodiazepíny a na všetky noxy

Page 19: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Starnutie psychiky I.Starnutie psychiky I.

Psychické zmenyPsychické zmeny (spomalené (spomalené psychomotor. Tempo, psychická psychomotor. Tempo, psychická únava, znížená zmyslová výkonnosť, únava, znížená zmyslová výkonnosť, ochudobnenie fantázie, úbytok ochudobnenie fantázie, úbytok schopnosti učiť sa nové, schopnosti učiť sa nové, konzervativizmus, pohodlnosť, konzervativizmus, pohodlnosť, odďaľovanie riešenia zložitých situácií, odďaľovanie riešenia zložitých situácií, strata pružnosti, spomalenie reči, strata pružnosti, spomalenie reči, zabiehajúce myslenie)zabiehajúce myslenie)

Page 20: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Starnutie psychiky II.Starnutie psychiky II.

Emočné poruchyEmočné poruchy (emočná labilita, (emočná labilita, striedanie nálad, zvýšená striedanie nálad, zvýšená sugestibilita, sklon k úzkostným a sugestibilita, sklon k úzkostným a depresívnym prejavom)depresívnym prejavom)

Povahové zmenyPovahové zmeny (snaha stáť v (snaha stáť v centre pozornosti, sporivosť- centre pozornosti, sporivosť- lakomstvo, pôžitkárstvo, rozvoj lakomstvo, pôžitkárstvo, rozvoj abuzu alkoholu, nedôvera k okoliu, abuzu alkoholu, nedôvera k okoliu, svojhľavosť, zvýraznený záujem o svojhľavosť, zvýraznený záujem o fyziologické funkcie)fyziologické funkcie)

Page 21: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Vzťah počtu diagnóz a Vzťah počtu diagnóz a vekuveku

Veková Veková skupinaskupina

30- 49 30- 49 50- 69 50- 69 70 a viac70 a viac

Počet Počet diagnózdiagnóz

2-42-4 4-64-6 7-107-10

Page 22: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zvláštnosti Zvláštnosti chorôb v starobechorôb v starobe

MultikauzalitaMultikauzalita Oligosymtomatológia Oligosymtomatológia Zámena príznakovZámena príznakov Sklon ku komplikáciám a chroniciteSklon ku komplikáciám a chronicite Vyliečenie s funkčným deficitom Vyliečenie s funkčným deficitom Fenomén reťazeniaFenomén reťazenia Výraznejší sociálny dopadVýraznejší sociálny dopad

Page 23: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Fenomén reťazeniaFenomén reťazenia

Akútna exacerbácia CHOCHP s horúčkouAkútna exacerbácia CHOCHP s horúčkou

Zhoršenie výmeny krvných plynov a Zhoršenie výmeny krvných plynov a zvýšená spotreba O2zvýšená spotreba O2

HypoxémiaHypoxémia

ICHS dekompenzácia AS cerebri ICHS dekompenzácia AS cerebri

DelíriumDelírium

Page 24: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Geriatrické problémy- Geriatrické problémy- séria Iséria I

ImmobilityImmobility InstabilityInstability IncontinenceIncontinence Intellectual impairmentIntellectual impairment InfectionInfection Impairment of vision and hearingImpairment of vision and hearing Irritable colon Irritable colon

Page 25: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Geriatrické problémy- Geriatrické problémy- séria IIséria II

Isolation /depression/Isolation /depression/ Inanition /malnutrition/Inanition /malnutrition/ ImpecunityImpecunity IatrogenesisIatrogenesis InsomniaInsomnia Immune deficiencyImmune deficiency Impotence Impotence

Page 26: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zmeny laboratorných Zmeny laboratorných parametrov súvisace parametrov súvisace

so stárnutímso stárnutím fakt,že dochádza k zmene niektorých fakt,že dochádza k zmene niektorých

laboratórnych parametrov súvisí s laboratórnych parametrov súvisí s vplyvom stárnutia na rôzne orgánové vplyvom stárnutia na rôzne orgánové systémy + interindividuálne rozdielysystémy + interindividuálne rozdiely

zaujímavé je, že niektoré laboratórne zaujímavé je, že niektoré laboratórne parametre sa s vekom menia a iné parametre sa s vekom menia a iné nienie

Page 27: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zmeny biochemických Zmeny biochemických parametrov parametrov

/vo veku /vo veku >>65 rokov/65 rokov/ Nemenia saNemenia sa bilirubínbilirubín ASTAST ALTALT GMTGMT

Menia saMenia sa ALP ALP /zvyšuje sa od 0- /zvyšuje sa od 0-

20% u mužov a 0-37% u 20% u mužov a 0-37% u žien medzi 30 a 80 žien medzi 30 a 80 rokom/ rokom/

albumín albumín /ľahký pokles//ľahký pokles/ magnézium magnézium /znižuje /znižuje

sa cca o 15% medzi 30 a sa cca o 15% medzi 30 a 80 rokom/80 rokom/

kyselina močova kyselina močova /ľahko zvýšená//ľahko zvýšená/

Page 28: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zmeny lipidov /vo veku Zmeny lipidov /vo veku >6>65 rokov/5 rokov/

Celkový cholesterolCelkový cholesterol (sa (sa zvyšuje na 30-40mg/dl vo veku zvyšuje na 30-40mg/dl vo veku nad 55 rokov u žien a 60 rokov u nad 55 rokov u žien a 60 rokov u mužov) mužov)

HDL cholesterolHDL cholesterol (sa zvyšuje (sa zvyšuje o 30% u mužov a znižuje o 30% u o 30% u mužov a znižuje o 30% u žien medzi 30 a 80 rokom)žien medzi 30 a 80 rokom)

TAG TAG (sa zvyšuje o 30 % u mužov (sa zvyšuje o 30 % u mužov a znižuje o 30% u žien medzi 30 a a znižuje o 30% u žien medzi 30 a 80 rokom)80 rokom)

Page 29: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zmeny hladiny glukózyZmeny hladiny glukózy

Stúpa hladina glykémie Stúpa hladina glykémie nalačno nalačno /po 30 roku o 2mg/dl za /po 30 roku o 2mg/dl za dekádu/dekádu/

Stúpa postprandiálna Stúpa postprandiálna glykémia po 1-hod. glykémia po 1-hod. /po 30 roku o /po 30 roku o 10mg/dl za dekádu/10mg/dl za dekádu/

Stúpa posprandiálna Stúpa posprandiálna glykémia po 2-hodglykémia po 2-hod./ po 40 roku ./ po 40 roku 100mg/dl+ vek v rokoch/ 100mg/dl+ vek v rokoch/

Page 30: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zmena renálnych Zmena renálnych funkciífunkcií

Sérový kreatinín Sérový kreatinín /sa /sa nemení/nemení/

Kreatinín klírensKreatinín klírens /pokles o 10ml/min/1,73m3 za /pokles o 10ml/min/1,73m3 za dekádu/dekádu/Kreatinín klírens=Kreatinín klírens= /140- vek v rokoch/X váha v kg/140- vek v rokoch/X váha v kg

72Xsérový kreatinín /pre ženy X 0,85/72Xsérový kreatinín /pre ženy X 0,85/

Page 31: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zmeny funkcie štítnej Zmeny funkcie štítnej žlazyžlazy

T4 /sa nemení/T4 /sa nemení/ Pokles fT3,TSH /postupný Pokles fT3,TSH /postupný

pokles vekom/ pokles vekom/

Page 32: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Hematologické zmenyHematologické zmeny

Hodnoty Hb, Htk, Er, Tr sa vekom Hodnoty Hb, Htk, Er, Tr sa vekom nemenia nemenia /anemia je definovaná ako Hb menej /anemia je definovaná ako Hb menej ako 13g/dl u mužov a menej ako 12g/dl u žien, ako 13g/dl u mužov a menej ako 12g/dl u žien, niektoré zdroje však akceptujú referenčné hodnoty niektoré zdroje však akceptujú referenčné hodnoty menej ako 11g/dl u žien a menej ako 11,5g/dl u menej ako 11g/dl u žien a menej ako 11,5g/dl u mužov/mužov/

Hodnota Le postupne klesajú Hodnota Le postupne klesajú FW stúpa FW stúpa /norma 40mm/hod. u mužov a /norma 40mm/hod. u mužov a

45mm/hod. u žien/45mm/hod. u žien/ Hodnota serového vitamínu B12 Hodnota serového vitamínu B12

postupne klesá postupne klesá /norma 150pg/ml/ v /norma 150pg/ml/ v geriatrickom veku/geriatrickom veku/

Page 33: Z vl áštnosti ochorení v starobe

Zmeny arteriálnych Zmeny arteriálnych krvných plynovkrvných plynov

ph a PaCO2 sa nemeníph a PaCO2 sa nemení PaO2 pokles PaO2 pokles /o 25% medzi 30 /o 25% medzi 30

a 80 vekom, súvisí s poklesom a 80 vekom, súvisí s poklesom elasticity plúc ako aj poklesom elasticity plúc ako aj poklesom plochy alveolov/ plochy alveolov/

PaO2 /mmHg/= 100,1- /0,325X vek v rokoch/