Z P Araling Panlipunan ang mga konsyumer at prodyuser sa pamilihan ay ang salik na nagtatakda ng estruktura

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Z P Araling Panlipunan ang mga konsyumer at prodyuser sa pamilihan ay ang salik na nagtatakda ng...

 • Republic of the Philippines Department of Education

  Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

  Araling Panlipunan Ikalawang Markahan- Modyul 7:

  MGA ISTRUKTURA NG PAMILIHAN

  Zest for Progress Zeal of Partnership

  9

  Name of Learner: ___________________________

  Grade & Section: ___________________________

  Name of School: ___________________________

 • Alamin Sa nakaraang modyul, inyong natutunan ang mga mahahalagang konsepto ng Pamilihan na nagsasabing ito ang mekanismo kung kung saan nagtatagpo ang konsyumer at prodyuser upang matugunan ang demand sa pamamagitan ng supply. Ang konsyumer na siyang tagapagbili ng mga produkto at serbisyo at ang prodyuser na nagsilbing tagapagtustos ng mga produkto at serbisyo.

  Sa pamamagitan naman ng modyul na ito, matutunghayan ang ibat ibang istruktura ng Pamilihan.

  Inaasahan ang sumusunod pagkatapos ng aralin:

  • Nasusuri ang ibat ibang istruktura ng Pamilihan

  • Naihahambing ang Pamilhang may ganap na kompetisyon sa Pamilihang may hindi ganap ang kompetisyon

  • Natutukoy ang ibat ibang anyo ng Pamilihang may hindi ganap ang kompetisyon

  Balikan

  Panuto: Basahin at unawain ang mga sumusunod na pahayag. Piliin lamang ang titik sa tamang sagot.

  1. Lahat tayo ay kinikilala bilang isang konsyumer. Ano ang tawag sa lugar kung saan tayo ay bumibili ng ating pangangailangan at kagustuhan? A. Department Store B. Pamilihan C. Talipapa D. Tiangge

  2. Bakit mahalaga ang Pamilihan sa buhay ng isang tao? A. Dahil sa marami ang pagkain dito B. Dahil nagbibigay ito ng aliw sa tao C. Dahil doon nagtatrabaho ang tao. D. Dahil doon matatagpuan ang kailangan ng tao.

  3. Alin sa sumusunod na sitwasyon ang nagpapahiwatig sa kahalagahang taglay ng isang Pamilihan sa komunidad na inyong kinabibilangan? A. May panindang bihas at isda si Aling Lina sa talipapa kung kaya bihira

  na lamang ang pagpunta ni Celia sa bayan B. Si Jose ay kumkayod araw araw para makabili ng pandesal pang almusal

  ng kanyang pamilya. C. Nag-alinlangan si Berto na magtahi ngayong araw dahil walang sinulid. D. Hindi kinaya ni Mang Tomas ang dinanas niyang gutom kahapon kaya

  siya nahimatay.

 • 4. Sa pagkakaroon ng mataas na demand, nagiging dahilan naman ito ng pagtaas ng presyo. Ano ang mahahalagang dulot nito para sa mga prodyuser? A. Mataas ang pagnanais ng mga prodyuser na magdagdag ng maraming

  supply para malaki rin ang kita. B. Mababa ang pagnanais ng mga prodyuser na magdagdag ng maraming

  supply. C. Balanse lamang ang gagawing produkto ng mga prodyuser. D. Hindi magpapalugi ang mga prodyuser.

  5. Alin sa mga sumusunod ang siyang batayan ng prodyuser sa kanilang kahandaan sa pagbebenta ng mga produkto? A. Demand B. Supply C. Presyo D. Pami

 • Tuklasin

  Gawain 1: SURI-LARAWAN!

  Sagutin ang mga tanong:

  1. Ano ano ang nakikita mo sa larawan? Saan kaya ito matatagpuan? ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

  2. Nakapunta ka na bas a lugar na ito? Ano ang ginawa mo doon? ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

  3. Mahalaga ba sa iyo ang lugar na ito?

  Aralin 7 MGA ISTRUKTURA NG PAMILIHAN

 • ______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

  4. Matatagpuan kaya sa iisang lugar ang mga nasa larawan?Ipaliwanag. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

  Suriin

  Suriin ang teksto.

  MGA ISTRUKTURA NG PAMILIHAN Ang istruktura ng Pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa sistema ng merkado kung saan ipinakita ang ugnayan ng konsyumer at prodyuser. Ito ay nahahati sa dalawang pangunahing balangkas --- ang pamilihan na may ganap na kompetisyon (Perfectly Competitive Market (PCM) at ang pamilihang may hindi ganap ang kompetisyon (Imperfectly Competitive Market (ICM). Ang dami at lawak ng kontrol ng market players o ang mga konsyumer at prodyuser sa pamilihan ay ang salik na nagtatakda ng estruktura nito.

  • Pamilihang May Ganap na Kompetisyon Ito ang estruktura ng pamilihanna kinikilala bilang modelo o ideal. Sa pamilihang ito, walang kakayahan sinuman sa bahay-kalakal at mamimili na kontrolin ang presyo, ang mga produktong ipinagbibili ay walang pagkakaiba. Dahil ditto ang mga prodyuser at konsyumer ay mapipilitang magbenta at bumili ng mga produkto at serbisyo sa itinakdang presyo sa ekwilibriyo ng pamilihan. Ang sitwasyong ito ay ipinaliwanag ng konseptp ng price taker na kung saan ang prodyuser at konsyumer ay umaayon lamang kung ano ang takbo ng presyo sa pamilihan at walang kapasidad na magtakda ng sarili nilang presyo.

 • • Pamilihang may Hindi Ganap na Kompetisyon Sa pamilihang ito, nakokontrol ng isa o iilang kompanya ang presyo ng produkto. Ang lahat ng prodyuser na bumubuo sa ganitong estruktura ay may kapangyarihang maimpluwensihan ang presyo sa pamilihan. Ibat ibang anyo na bumubuo sa Pamilihang May Hindi Ganap na Kompetisyon:

  1. Monopolyo – ito ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang

  prodyuser na gumagawa ng produkto o nagbibigay serbisyo kung kaya’t pamalit o kahalili.

  2. Monopsonyo – sa ganitong uri ng pamilihan mayroon lamang iisang mamimili ngunit maraming prodyuser ng produkto at serbisyo.

  3. Oligopolyo – ay isang uri ng estruktura ng pamilihan na may

  maliit na bilang o iilan lamang na prodyuser ang nagbebenta bg magkakatulad o magkakaugnay na produkto at serbisyo.

  4. Monopolistikong Kompetisyon (Monopolistic Competition) - sa ilalim ng ganitong uri ng estruktura ng pamilihan,

  maraming kalahok na prodyuser ang nagbebenta ng mga produkto sa pamilihan subalit marami rin ang mga konsymer.

 • Pagyamanin Gawain 2: GRAPHIC ORGANIZER

  Panuto: Punan ang graphic organizer na nasa itaas at sagutin ang mga tanong na nasa ibaba.

  1. Ano ano ang dalawang pangunahing estruktura ng Pamilihan? _____________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

  2. Magkapareha ba ang dalawang pangunahing estruktura? Tukuyin ang pagkakaiba nito. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

  3. Ibigay ang apat na uri o anyo ng Pamilihang may hindi ganap ang kompetisyon at ilarawan ito batay sa halimabawa nito. ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

  DALAWANG PANGUNAHING

  ESTRUKTURA NG PAMILIHAN

 • Isaisip Gawain 3: Magsanay tayo! Panuto: Suriin ang sumusunod na produkto sa loob ng talahanayan.Lagyan ng tsek ang kolum batay sa kani-kanilang katangian.

  MGA PRODUKTO

  Walang kapareho sa pamilihan o malapit na pamalit sa Pamilihan

  Isa lamang ang mamimili ngunit maraming prodyuser ng produkto at serbisyo

  Iilan lamang na prodyuser ang nagbebenta ng magkakatulad o magkakaugnay na produkto o serbisyo

  Maraming kalahahok na prodyuser ang nagbebenta ng mga produkto at marami rin ang mga konsyumer

  1. Tubig

  2. Sundalo

  3. Bakal

  4. shampoo

  5. Koryente

  6. Toothpaste

  7. Ginto

  8. Bombero

  9. Petrolyo

  10. sabon

  Tayahin

  Panuto: Basahin at unawain ang bawat pahayag. Piliin lamang ang titik sa tamang sagot.

  1. Isang sitwasyon na kung saan ang konsyumer ay bibilhin ang produkto o serbisyo kahit mataas ang presyo sapagkat walang pamalit na maaaring bilhan o pagkunan nito. Aling estruktura ng Pamilihan ang pinapahiwatig nito? A. Monopolyo C. Monopsonyo B. Oligopolyo D. Monopolistic Competition

  2. Ang mga prodyuser ay gumagawa ng isang uri ng produkto subalit magkakaiba ang tatak. A. Monopolistic Competition C. Monopsonyo

 • B. Oligopolyo D. Monopo 3. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ay kinikilala bilang modelo o ideal dahil walang

  sinuman sa prodyuser at konsyumer ang pwededeng kontrolin ang takbo ng pamilihan samantalang ang pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ay : A. Ang prodyuser ay gumagawa ng maraming produkto at siyang magtatakda sa presyo

  nito B. Ang lahat ng prodyuser na bumubuo sa ganitong estruktura ay may kapangyarihang

  maimpluwensihan ang presyo sa pamilihan C. Ang prodyuser at konsyumer ay kayang