of 15 /15
Republic of the Philippines Department of Education Regional Office IX, Zamboanga Peninsula Araling Panlipunan Ikalawang Markahan - Modyul 8: Ugnayan ng Pamilihan at Pamahalaan Zest for Progress Zeal of Partnership 9 Name of Learner: ___________________________ Grade & Section: ___________________________ Name of School: ___________________________

Z P Araling Panlipunan · 8. Ano ang nagpapaliwanag kung bakit mahal ang bulaklak na rosas sa tuwing sasapit ang Araw ng mga Puso? A. Dahil sa okasyon, tumataas ang demand ng mga

 • Author
  others

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Z P Araling Panlipunan · 8. Ano ang nagpapaliwanag kung bakit mahal ang bulaklak na rosas sa...

 • Republic of the Philippines Department of Education

  Regional Office IX, Zamboanga Peninsula

  Araling Panlipunan Ikalawang Markahan - Modyul 8:

  Ugnayan ng Pamilihan at Pamahalaan

  Zest for Progress Zeal of Partnership

  9

  Name of Learner: ___________________________

  Grade & Section: ___________________________

  Name of School: ___________________________

 • Alamin Ang pinakatiyak na layunin ng modyul na ito ay matutuhan mo

  bilang mag-aaral ang mahahalagang ideya o konsepto tungkol sa ugnayan ng pamilihan at pamahalaan. Mula sa mga inihandang gawain at teksto, inaasahang magagabayan ka sa pagsagot ng katanungan na kung ano ang ugnayan sa pagitan ng pamilihan at pamahalaan at ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing pangkabuhayan.

  Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang sumusunod na kaalaman:

  • Napahahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing pangkabuhayan. (AP9MYK-IIj-13)

  Balikan Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong at bilugan ang titik ng

  pinakatamang sagot.

  1. Ano ang tawag sa lugar kung saan ang mga konsyumer at prodyuser ay nagtatagpo at nagkakaroon ng palitan sa pamamagitan ng itinakdang presyo ng mga produkto? A. Pamilihan C. Department store B. Pamahalaan D. Shopping centres

  2. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong estruktura ng pamilihan dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng konsyumer. Ang sumusunod ay katangian ng estrukturang ito maliban sa A. May kakaibang produkto B. Malayang kalakalan sa bilihan C. Maraming prodyuser at konsyumer D. Malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksiyon

  3. Ang pamilihan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang prodyuser ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa pamilihan. Paano nakatutulong ang ganap na kompetisyon sa pamilihan? A. Nakakakuha ng malaking tubo ng mga prodyuser B. Napapababa ng prodyuser ang kalidad ng kanilang produkto C. Hindi nakakahikayat sa mga prodyuser na magpasok ng produkto D. Sumisigla ang kompetisyon sa pamilihan dahil marami ang

  konsyumer at prodyuser

 • 4. Kung iyong susuriin ang dalawang dayagram ng estruktura ng pamilihan sa ibaba, alin sa dalawang ito ang sa tingin mo ay may kakayahan na itakda ang presyo sa pamilihan?

  A. Monopsonyo, sapagkat iisa lamang ang konsyumer B. Monopolyo, sapagkat walang pamalit ang mga produkto C. Pareho lamang sapagkat ang mga katangian ng dalawang

  estrukturang ito ay kabilang sa hindi ganap na kompetisyon D. Wala ni isa man sa dalawang anyo ng pamilihan sapagkat ang

  pagbili naman ng produkto at serbisyo ay nasa desisyon pa rin ng konsyumer

  5. Dahil sa Intellectual Property Rights, hindi makapasok ang ibang nais

  na maging bahagi ng industriya na kaparehas sa hanay ng produkto at serbisyong nililikha ng mga monopolista. Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa pumoprotekta sa mga imbentor at kanilang mga imbensyon?

  A. Patent B. Goodwill C. Copyright D. Trademark

  6. Batay sa World Intellectual Property Organization, ang copyright ay tumutukoy sa karapatang pagmamay-ari ng isang tao na maaaring kabilang ang mga akdang pampanitikan (literary works) o akdang pansining (artistic works). Alin sa mga sumusunod ang hindi halimbawa ng copyright?

  A. Portraits, murals at paintings B. Dissertations at research papers C. Fashion design at fashion house D. Computer programs at databases

  7. Sa ilalim ng estrukturang oligopolyo, may kakayahan ang prodyuser na maimpluwensiyahan o madiktahan ang presyo na umiiral sa pamilihan. Alin sa sumusunod na larawan ang hindi maituturing na kabilang sa estrukturang oligopolyo? A. C.

 • B. D.

  8. Ano ang nagpapaliwanag kung bakit mahal ang bulaklak na rosas sa tuwing sasapit ang Araw ng mga Puso? A. Dahil sa okasyon, tumataas ang demand ng mga konsyumer sa

  rosas. B. Dahil maraming prodyuser ng rosas sa pamilihan na siyang

  nagbibigay sa mga konsyumer na pumili ng dekalidad na rosas. C. Tanggap ng mga konsyumer ang pagtaas ng presyo ng rosas dahil

  kasiyahang natatamo nila sa pagbibigay ng rosas. D. Dahil sa tuwing sasapit ang Araw ng mga Puso, maraming rosas

  ang ibinabagsak sa pamilihan mula iba’t ibang lugar sa bansa.

  9. Mayroong sari-sari store si Jonathan at marami siyang nakatabing de lata na nabili niya lamang nang mura. Makalipas ang ilang araw, tumaas ang presyo nito. Ano ang maaaring gawin ni Jonathan? A. Hindi ibebenta para sa personal na konsumo. B. Ibebenta ayon sa bagong presyo nito sa pamilihan. C. Ibebenta ng mas mura kaysa sa kasulukuyang presyo. D. Hindi pa rin ibebenta sa pag-aakalang tataas pa ang presyo nito.

  10. Ang pagpasok sa negosyo ay malaking pakikipagsapalaran. Maliban sa pagtutuunan ng masusing pag-aaral ang pamamalakad nito, anong hakbang ang maaaring gawin upang maging matagumpay ang negosyo? A. Pagpapalabas ng malaking pera ng asawa upang gawing puhunan. B. Pagtayo ng negosyo ng walang sapat na kaalaman sa

  pamamahala. C. Paghingi ng payo sa mga eksperto upang maging matatag ang

  negosyo. D. Pangungutang sa bangko upang gawing kapital sa kabila ng

  napakataas na interes.

  Tuklasin

  Ayon kay Nicholas Gregory Mankiw sa kanyang aklat na Principles of Economics, bagama’t ang pamilihan ay isang organisadong sistemang pang-

  Aralin 8 UGNAYAN NG PAMILIHAN AT PAMAHALAAN

 • ekonomiya, may mga pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o market failure. Ang halimbawa ng mga ito ay ang paglaganap ng externalities gaya ng polusyon at pagkakaroon ng monopoly na nagdudulot ng pagkawala ng kompetisyon. Maliban sa pagtatakda ng buwis at pagbibigay ng subsidy, nagtatalaga ang pamahalaan ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Upang mapatatag ang presyo sa pamilihan ipinapatupad ang price stabilization program at maiwasan ang mataas na inflation. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng pamilihan ay nahahati sa dalawang uri: ang price ceiling at price floor. Price Ceiling

  Ø Ito ay kilala rin sa katawagan bilang maximum price policy o ang pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng isang prodyuser ang kanyang produkto.

  Mahigpit na binabantayan ang mga produkto na kabilang sa mga pangunahing pangangailangan gaya ng bigas, asukal, kape, harina, tinapay, at itlog na minamarkahan ng pamahalaan ng tinatawag na suggested retail price. Samantala, sa panahong nakararanas o katatapos pa lamang ng kalamidad ng bansa, ang pamahalaan ay mahigpit na nagpapatupad ng price freeze o pagbabawal sa pagpapataas ng presyo sa pamilihan upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng mataas na presyo ng kanilang mga produkto. Itinatakda ito kapag ang equilibrium price ay masyadong mataas sa pananaw ng mga konsyumer. Ang price ceiling ay itinatakda na mas mababa sa equilibrium price. Ipinatutupad ito ng pamahalaan sa pangunguna ng Department of Trade and Industry (DTI), sa tulong ng mga lokal na pamahalaan upang masigurong ang galaw ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan ay naaayon sa batas. Ayon sa graph sa itaas, Php20 ang ekwilibriyong presyo. Subalit, ang presyong ito ay maaaring mataas sa tingin ng mga konsyumer. Dahil dito, ang pamahalaan ay makikialam sa pamamagitan ng pagpapataw ng Php15 bilang price ceiling ng mga prodyuser. Dahil ang presyong Php15 ay higit na mababa kaysa sa ekwilibriyong presyo na Php20, inaasahang magdudulot ito ng pagtaas ng quantity demanded na umabot sa 90 na dami. Price Floor

 • Ø Ito ay kilala rin bilang price support at minimum price policy na tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo.

  Itinatakda ito na mas mataas sa equilibrium price at isinasagawa ng pamahalaan upang matulungan ang mga prodyuser. Kabilang sa sistemang ito ang pagkakaloob ng tinatawag na price support sa sektor ng agrikultura at ang batas naman na nauukol sa pagtatakda ng minimum wage. Halimbawa: Kung masyadong magiging mababa ang equilibrium price ng mga produktong palay sa pamilihan, ang mga magsasaka ay maaaring mawalan ng interes na magtanim dahil maliit naman ang kanilang kikitain mula rito. Kung magaganap ang sitwasyong ito, magdudulot ito ng kakulangan sa supply. Kung kaya ang pamahalaan ay magtatakda ng price support/price floor o ang pinakamababang presyo kung saan maaaring bilhin ang kanilang ani. Batay sa graph sa itaas, ang ekwilibriyong presyo na Php25 ay mas mababa sa itinalagang price floor na Php50. Magdudulot ito ng pagtaas ng quantity supplied at magbubunga ng kalabisan (surplus) sa pamilihan. Kapag may kalabisan, maaaring bumaba ang presyo at dami ng supply patungo sa ekwilibriyong presyo. Sa kabilang dako, ipinatutupad ng pamahalaan ang minimum wage law o batas sa pinakamababang suweldo sa sektor ng paggawa upang makaiwas ang mga manggagawa na makatanggap ng mababang suweldo. Ang pakarang ito ay naaayon sa Republic Act 602 o Minimum Wage Law of the Philippines na nag-uutos sa mga employer na bigyan ng hindi bababa sa minimum wage ang isang manggagawa.

  Suriin

  Upang masukat ang iyong pag-unawa tungkol sa mahahalagang ideya o konsepto tungkol sa ugnayan ng pamilihan at pamahalaan at ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing pangkabuhayan, sasagutin mo ang sumusunod na pamprosesong tanong.

 • 1. Bakit mahalaga ang pamahalaan sa isang bansa? 2. Paano nagkakaroon ng bahagi ang pamahalaan sa pamilihan? 3. Ano ang pagkakatulad na dalawang konsepto sa itaas? Paano naman

  sila nagkakaiba? 4. Paano ito nakatutulong sa mga konsyumer o prodyuser?

  Pagyamanin Sa bahaging ito ng aralin ay palalawakin at pagtitibayin mo ang mga nabuo mong kaalaman ukol sa ugnayan ng pamilihan at pamahalaan at ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa regulasyon ng mga gawaing pangkabuhayan.

  Panuto: Kompletuhin ang mga katawagan at konseptong tinutukoy ng

  sumusunod na pangungusap. Isulat ang mga tamang letra sa kahon upang mabuo and salita o mga salita.

  P A

  1. Institusyon na ang pangunahing tungkulin ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan.

  N E R

  2. Tawag sa taong bumibili ng tapos na produkto o serbisyo, gumagawa ng plano hinggil sa dami at uri ng produkto at ng kaniyang demand.

  R C T R

  3. Patakarang ipinapatupad ng pamahalaan upang makontrol ang sobrang pagbaba o labis na pagtaas ng presyo ng mga produkto sa pamilihan.

  P F R Z

  4. Patakarang ipinasusunod ng pamahalaan na nagbabawal sa pagtataas ng presyo ng mga produkto sa pamilihan sa panahon ng kalamidad.

  I M U W

  Mahalaga ba ang papel ng pamahalaan sa

  pamilihan? Price

  Floor

  Price

  Ceiling

 • 5. Pinakamababang suweldo sa sektor ng paggawa na nakadepende sa ekonomiya ng isang rehiyon.

  S P L

  6. Isang sitwasyon kung saan mas malaki ang dami ng produkto na isinusuplay kaysa sa dami ng demand.

  H G E

  7. Isang sitwasyon kung saan mas malaki ang dami ng demand kaysa sa dami ng produkto na nais i-supply.

  Gawain Panuto: Batay sa iyong nakalap na kaalaman sa tekstong binasa, sagutin ang

  sumusunod na pahayag o katanungan na nasa ibaba sa pamamagitan ng pagpili ng mga kasagutan na matatagpuan sa circles of facts.

  1. Isang organisadong sistemang pang-ekonomiya kung saan nagtatagpo ang konsyumer at nagbibili o prodyuser upang magkaroon ng palitan.

  2. Ang patakarang ipinapatupad ng pamahalaan upang mapatatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan.

  3. Ito ay tumutukoy sa pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng isang negosyante ang kaniyang produkto.

  4. Ang tawag sa patakarang ipinasusunod ng pamahalaan na nagbabawal sa pagtataas ng presyo ng mga produkto sa pamilihan sa panahon ng emergency gaya ng lamang ng kalamidad (bagyo, lindol, at iba pa).

  5. Isang ahensiya ng pamahalaan na ang tungkulin ay palawigin ang sistema ng kalakalan at indusgtriya sa bansa.

  6. Ang tawag sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at serbisyo sa pamilihan.

  Price Ceiling

  Price Stabilization

  Price Floor

  Minimum wage

  RA 602

  Pamahalaan

  DTI

  Pamilihan

  Price Freeze

  Ekwilibriyong presyo

 • 7. Ito ay ipinatutupad ng pamahalaan bilang pinakamababang suweldo sa sektor ng paggawa na nakadepende sa ekonomiya ng isang rehiyon.

  8. Batas na nag-uutos sa mga employer na bigyan ng hindi bababa sa minimum wage ang isang manggagawa.

  9. Tawag sa pinagkasunduang presyo ng konsyumer at prodyuser. 10. Isang institusyon na ang pangunahing tungkulin ay paglingkuran at

  pangalagaan ang sambayanan.

  Isaisip Sa bahaging ito ng aralin ay palalawakin at pagtitibayin mo bilang mag-aaral ang mga nabuo mong kaalaman ukol sa ugnayan ng pamilihan at pamahalaan. Kinakailangan ang mas malalim na pagtatalakay sa kahalagahan ng pamilihan upang maihanda ang iyong sarili sa pagsasabuhay ng iyong mga natutuhan. Panuto: Basahing mabuti at unawain ang balita sa ibaba. Punan ng

  mahahalagang konsepto ang tri-radial cycle chart na nasa ibaba at sagutin ang mga pamprosesong tanong.

  “ … Price Freeze, Ipinatupad sa Calamity Areas … ” Iniutos ng Department of Trade and Industry (DTI) ang 60-day price freeze sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Sa isang pahayag na ipinaskil sa official website nito, sinabi ng DTI na dahil sa pinsalang idinulot ng bagyong “Glenda” ay hindi maaaring magtaas ang retailers ng presyo ng agricultural at non-agricultural necessities. Kabilang sa agricultural necessities ang bigas, mais, cooking oil, isda, itlog baboy, manok, karne, sariwang gatas, gulay, prutas, root crops at asukal. Itinututing naming non-agricultural necessities ang canned marine products, evaporated/condensed/powdered milk, kape, sabong panlaba, noodles, tinapay, asin kandila at bottled water. Samantala, naka-freeze din ang presyo ng Liquefied Petroleum Gas (LPG) at kerosene sa loob ng 15 araw. Ang mga lalabag ay pagmumultahin ng Php5,000 hanggang Php1,000,000 at/o pagkakakulong ng isa hanggang sampung taon. – Mary Rose A. Hogaza

 • Pamprosesong Tanong: 1. Patungkol saan ang balita? 2. Ano ang pangunahing dahilan kung bakit ipinatupad ang prize freeze? 3. Makatwiran ba ang isinasaad ng balita? Bakit? 4. Maglista ng mga pahayag mula sa balita na siyang nagpapakita ng

  kapangyarihan ng pamahalaan. 5. Bilang isang konsyumer, paano nakatulong sa iyo ang balita?

  Tayahin Upang lubos na masukat ang iyong kaalaman tungkol sa paksang tinalakay, sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Panuto: Basahing mabuti ang bawat tanong at bilugan ang titik ng

  pinakatamang sagot.

  1. Anong patakaran ang ipinasusunod ng pamahalaan na nagbabawal sa pagtataas ng presyo ng mga produkto sa pamilihan sa panahon ng kalamidad gaya ng bagyo at lindol? A. Price Floor C. Price Freeze B. Price Ceiling D. Price Stabilization

  2. Ang patakarang ito ay ipinapatupad ng pamahalaan upang mapatatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan. A. Price Floor C. Price Freeze

  B. Price Ceiling D. Price Stabilization

  3. Kung ang presyo ng isang pangunahing produkto ay labis na mataas at hindi na makatarungan para sa mga konsyumer dahil sa pang-

  Mga Uri ng mga Produktong Kabilang

  Mga Kaukulang Parusa sa Paglabag

  Price Freeze

  Kahulugan/ Layunin ng Pagpapatupad

 • aabuso, gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang matugunan ito. Nakikialam ang pamahalaan sa pagpepresyo sa pamilihan. Ano ang tawag sa patakaran ng pagtatakda ng pinakamataas na presyo ng mga produkto o serbisyo? A. Floor Prices C. Price Support B. Price Ceiling D. Market Clearing Price

  4. Ang presyong mababa sa ekwilibriyo ay ipinatupad ng pamahalaan upang mabigyang-proteksiyon ang mga mamimili. Gamit ang graph sa ibaba, ano ang magiging epekto sa pamilihan kung ang pamahalaan ay magpapatupad ng price ceiling na Php1?

  A. Sa pagpapatupad ng price ceiling, ang pamilihan ay makararanas ng ekwilibriyo.

  B. Walang mangyayaring shortage at surplus sa pamilihan sapagkat mabisa ang polisiya ng pamahalaan.

  C. Ang pagpapatupad ng price ceiling ay makapagdudulot ng disekwilibriyo sa pamilihan. Ito ay lilikha ng surplus na 6 yunit ng produkto.

  D. Ang pagpapatupad ng price ceiling ay makapagdudulot ng disekwilibriyo sa pamilihan. Ito ay lilikha ng shortage na 12 yunit ng produkto.

  5. Ano ang nais ipakita ng tsart sa ibaba para sa konsyumer at prodyuser

  sa pagtatakda ng price control/price support ng pamahalaan?

  Nais ng pamahalaan na: A. Matamo ang layunin ng ekwilibriyo B. Kotrolin ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan C. Tulungan ang konsyumer at maliit na prodyuser D. Maipakita ng pamahalaan ang kanilang pagtupad sa tungkulin

 • 6. Malaki ang papel ng pamahalaan upang mapanatili ang katatagan ng

  presyo sa pamilihan. Alin sa sumusunod ang nagpapaliwanag nito? A. Panghuhuli sa illegal vendors na nagkalat sa paligid B. Pagtataguyod ng mga batas sa pangangalaga sa karapatan ng mga

  konsyumer C. Patuloy na panghihikayat sa mga maliliit na negosyante na

  palawakin pa ang negosyo D. Pagtatakda ng price ceiling at price floor upang magkaroon ng gabay

  sa presyo ng mga bilihin

  7. Ang graph sa ibaba ay nagpapakita ng Php20 ekwilibriyong presyo na maaaring mataas sa tingin ng mga konsyumer. Nagpataw ang pamahalaan ng Php15 bilang price ceiling ng mga prodyuser. Ano ang maaaring idudulot ng price ceiling sa quantity demanded?

  A. Ang price ceiling ay lilikha ng ekwilibriyong presyo na Php20 na umabot sa 60 na dami.

  B. Ang price ceiling ay magdudulot ng pagtaas ng quantity demanded na umabot sa 90 na dami.

  B. Ang price ceiling ay magdudulot ng pagbaba ng quantity demanded na umabot sa 30 na dami.

  D. Hindi maaapektuhan ng price ceiling ang quantity demanded sapagkat sapat na ang ekwilibriyong presyo sa pamilihan.

  8. Lahat tayo ay kinikilala bilang mga konsyumer na may mga

  pangangailangan subalit hindi lahat ay may kakayahang maging prodyuser o gumawa ng mga produkto o serbisyo na tutugon sa ating mga pangangailangan. Ano ang tawag sa lugar kung saan ang mga konsyumer at prodyuser ay nagtatagpo at nagkakaroon ng palitan sa pamamagitan ng itinakdang presyo ng mga produkto? A. Pamilihan C. Department store B. Pamahalaan D. Shopping centres

  9. Mahigpit na binabantayan ng Department of Trade and Industry (DTI) ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa pamilihan. Alin sa mga sumusunod na produkto ang maituturing na pangunahing pangangailangan ng tao? A. Bigas, itlog, at tinapay C. Smartphone, laptop, at kompyuter B. Tsinelas, sapatos, at bags D. Internet, WiFi, at mobile data router

 • 10. Kapag may kalabisan, maaaring bumaba ang presyo at dami ng supply patungo sa ekwilibriyong presyo. Subalit dahil may pinaiiral na price floor, hindi maaaring ibaba ang presyo dahil ito ang itinakda ng batas. Batay sa pahayag, ano ang maidudulot ng price floor sa pamilihan? A. Walang epekto ang price floor sa pamilihan. B. Ang price floor ay magdudulot ng kalabisan o surplus. C. Ang price floor ay magdudulot ng ekwilibriyong presyo. D. Ang price floor ay magdudulot ng kakulangan o shortage.

  Karagdagang Gawain

  Katulong ang iyong magulang o kahit sino sa iyong bahay, ikaw ay bubuo ng isang comic strip na maaaring ilagay sa kartolina, manila paper, o illustration board na nagpapakita ng mga sitwasyon kung kalian at bakit nakikialam ang pamahalaan sa takbo ng pamilihan. Upang magawa mo nang maayos, gawing gabay ang sumusunod na pamprosesong tanong. Pamprosesong Tanong:

  1. Ano ang mensaheng nais ipahiwatig ng nabuong comic strip? 2. Paano ka nakabuo ng ideya o konsepto para makagawa ng comic

  strip? 3. Mula sa gawain, ano ang iyong naging pangkalahatang impresyon

  tungkol sa ugnayan ng pamahalaan sa pamilihan?

  Susi sa Pagwawasto Balikan Pagyamanin: Gawain: Tayahin: 1. A 1. Pamahalan 1. Pamilihan 1. C 2. A 2. Konsyumer 2. Price Stabilization 2. D 3. D 3. Price Control 3. Price Ceiling 3. B 4. D 4. Price Freeze 4. Price Freeze 4. D 5. A 5. Minimum Wage 5. DTI 5. C 6. C 6. Surplus 6. Price Floor 6. D 7. B 7. Shortage 7. Minimum Wage 7. B 8. A 8. RA 602 8. A 9. B 9. Ekwilibriyong presyo 9. A 10. C 10. Pamahalaan 10. B

  Sanggunian: Ekonomiks: Modyul para sa Mag-aaral sa Araling Panlipunan 9 pp. 219-233

 • Region IX: Zamboanga Peninsula Hymn – Our Eden Land

  Here the trees and flowers bloom Here the breezes gently Blow, Here the birds sing Merrily, The liberty forever Stays, Here the Badjaos roam the seas Here the Samals live in peace Here the Tausogs thrive so free With the Yakans in unity

  Gallant men And Ladies fair Linger with love and care Golden beams of sunrise and sunset Are visions you’ll never forget Oh! That’s Region IX

  Hardworking people Abound, Every valleys and Dale Zamboangueños, Tagalogs, Bicolanos, Cebuanos, Ilocanos, Subanons, Boholanos, Ilongos, All of them are proud and true Region IX our Eden Land

  Region IX Our.. Eden... Land...

  The Footprints Prayer Trees by Joyce Kilmer One night I had a dream. I dreamed that I was walking along the beach with the LORD.

  In the beach, there were two (2) sets of footprints – one belong to me and the other to the LORD.

  Then, later, after a long walk, I noticed only one set of footprints.

  “And I ask the LORD. Why? Why? Why did you leave me when I am sad and helpless?”

  And the LORD replied “My son, My son, I have never left you. There was only one (1) set of footprints in the sand, because it was then that I CARRIED YOU!

  I think that I shall never see A poem lovely as a tree. A tree whose hungry mouth is prest Against the earth’s sweet flowing breast; A tree that looks at God all day, And lifts her leafy arms to pray; A tree that may in Summer wear A nest of robins in her hair; Upon whose bosom snow has lain; Who intimately lives with rain. Poems are made by fools like me, But only God can make a tree.

 • 1