Click here to load reader

Yunit III - · PDF fileSa yunit na ito, inaaasahang maipamamalas ng mga bata sa unang baitang ang sumusunod: ... mga aralin sa yunit na ito sa loob ng sampung linggo ng ikatlong kwarter

 • View
  314

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Yunit III - · PDF fileSa yunit na ito, inaaasahang maipamamalas ng mga bata sa unang baitang...

 • 1

  Yunit III PAGMAMAHAL SA BANSA AT PAKIKIBAHAGI

  SA PANDAIGDIGANG PAGKAKAISA

  Kabuuang Pananaw

  Bilang mamamayan, ang isang bata ay nararapat lamang matutunang mahalin ang kanyang bansa at makibahagi sa pandaigdigang pagkakaisa. Ang mga araling tatalakayin sa yunit na ito tulad ng pagkamasunurin, pagpapahalaga sa kaayusan at kapayapaan, at pagkalinga sa kapaligiran ay makatutulong upang maisakatuparan ang mga mithiing ito. Magkakaroon siya ng kamalayan na siya ay may tungkulin at may kakayanang tuparin ang mga ito. Unti-unti ay mauunawaan niya na kahit siya ay isang paslit pa lamang ay mayroon na siyang mahalagang papel tungo sa ikabubuti ng lahat. Ang mahalagang papel na ito ay nagsisimula sa kanyang pagiging kasapi ng mag-anak, sa kanyang tahanan. Maiging malaman niya sa kanyang sarili na kung ginagampanan niya ang mga tungkulin niya bilang kasapi ng pangkat na ito ay magagampanan na rin niya ang kanyang tungkulin hindi lamang bilang isang Pilipino kundi bilang mamamayan din ng pandaigdigang samahan. Sa yunit na ito, inaaasahang maipamamalas ng mga bata sa unang baitang ang sumusunod:

  naisasagawa nang palagian ang pagtulong sa pananatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan at paligid para sa mabuting kalusugan

  nagkakaroon ng kamalayan at naipamamalas ang mga gawaing nakatutulong sa pagpapanatili kalinisan ng kapaligiran

  naisasagawa ang ibat ibang paraan ng pagiging masunurin bilang kasapi ng mag-anak

  naisasagawa ang mga paraan upang makamtan at mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa tahanan Gagabayan ang mga mag-aaral sa pagtalakay at pagsasabuhay ng

  mga aralin sa yunit na ito sa loob ng sampung linggo ng ikatlong kwarter.

 • 2

  ARALIN 1: Pagiging Masunurin

  Upang maisakatuparan ang adhikaing ito, iminumungkahi ang sumusunod na tanong bilang patnubay sa pagtuturo sa araling ito. Mga patnubay na tanong: 1. Ano sa inyong palagay ang kahulugan ng pagiging masunurin? 2. Ano-ano ang kahalagahan ng pagiging masunurin sa mga magulang at sa

  iba pang nakatatanda sa tahanan? 3. Sa anong paraan mo maipakikita ang iyong pagiging masunurin sa inyong

  tahanan? ALAMIN 1. Tanungin ang mga bata kung bakit kaya maraming mata ang pinya bago

  basahin sa kanila ang Alamat ng Pinya. Ipaalala ang tamang gawi sa pakikinig.

  2. Talakayin ang kuwentong kanilang napakinggan.

  a. Bakit maraming mata ang pinya? b. Ano ang aral na iyong natutunan sa alamat na ito?

  ISAISIP

  1. Iugnay ang Alamat ng Pinya sa Munting Gamo-gamo.

  a. Ano ang katangian ng munting gamo-gamo na katulad sa katangian ni

  Pina? Bakit mo ito nasabi? b. Kung ikaw si Pina o ang munting gamo-gamo, ano ang iyong

  gagawin? Bakit?

  2. Pangkatin ang mga mag-aaral sa ____ pangkat. Tatalakayin nila ang sumusunod sa loob ng limang minuto. Ipaalala ang mga tuntunin sa pangkatang-gawain. Halimbawa: Bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magsalita. Igalang ang opinyon ng iba. Mga gabay na tanong: a. Minsan ba ay naging tulad ka ni Pina o ng munting gamu-gamo? Kung

  ang iyong sagot ay oo, ipaliwanag mo ito. Ganon din naman kung ang sagot mo ay hindi.

  b. Ano ang iyong dahilan kung bakit ito nangyari? c. Ano ang iyong natutunan matapos ang pangyayaring ito?

 • 3

  3. Matapos ang pangkatang-gawain, tumawag ng ilang mag-aaral mula sa

  mga pangkat upang ibahagi ang kanilang napag-usapan.

  4. Gabayan ang mga bata upang makagawa ng kanilang paglalahat mula sa mga ibinigay na halimbawa.

  Inaasahang paglalahat: Mahalaga ang pagsunod sa utos o bilin ng magulang. Ito ay para sa ating kabutihan at kaligtasan.

  ISAGAWA

  1. Talakayin ang mga sagotg nakalap sa pamamagitan ng tsart (semantic

  differential) sa Gawain 1.

  Mga gabay na tanong: a. Gaano kadalas ipinakikita ng iyong kamag-aral ang kanyang

  pagkamasunirin? b. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit may mga pagkakataong

  hindi niya ito naipakikita ng madalas o hindi niya ito naipakikita? Sabihin sa mga mag-aaral na muling bumalik sa kanilang pangkat

  upang mag-isip ng iba pang paraan upang maipakita ang pagiging masunurin. Bigyan diin din na maipakita nila ang mabuting maibubunga nito. Bigyan sila ng 5-7 minuto upang ito ay pag-usapan at kung sa paanong paraan nila ito ipakikita (halimbawa: role play, patula, etc.). Ipaalala na ang kanilang palabas ay tatagal lamang ng isa hanggang dalawang minuto.

  2. Talakayin ang mensahe ng bawat pangkat (Iminumungkahi na talakayin

  agad ang ipinakita ng bawat pangkat.)

  3. Bigyan ng sapat na oras ang mga mag-aaral upang sagutan ang Gawain 2, Gawain 3, at Gawain 4. Talakayin ang mga sagot.

  4. Batay sa mga gawain, gabayan ang mga mag-aaral na masabi ang

  kahalagahan ng pagiging masunurin. ISAPUSO

  1. Gabayan ang mga bata na maunawaan ang nakasulat sa TANDAAN.

  2. Bigyan ng pagkakataon ang klase na pag-isipan at pagnilayan ang

  nilalaman nito.

 • 4

  3. Hikayating isulat o iguhit nila sa kanilang kuwaderno ang isang bagay na kanilang gagawin pag-uwi nila sa kanilang tahanan upang maipakita nila ang kanilang pagiging masunurin.

  ISABUHAY

  1. Kung may oras pa, ipagawa ang gawain sa klase o gawin itong takdang-

  aralin.

  2. Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang ginagawa (Isapuso, Gawain 3) na nagpapakita ng pagiging masunurin.

  SUBUKIN 1. Pasagutan ang Gawain 1 hanggang Gawain 5 sa mga bata.

  2. Pag-usapan ang kanilang mga sagot.

  ARALIN 2: Pagpapahalaga sa Pagpapanatili sa Kaayusan

  at Kapayapaan

  Iminumungkahi ang sumusunod na tanong bilang patnubay sa pagtuturo ng araling ito.

  Mga patnubay na tanong: 1. Ano sa inyong palagay ang kahulugan ng kaayusan at kapayapaan? 2. Bakit mahalaga ang pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng

  tahanan? 3. Paano mo makakamit at mapapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa

  loob ng inyong tahanan? ALAMIN 1. Ipaalam sa mga bata na may kaibigan kang may suliranin. Itanong sa

  kanila kung maaari bang tulungan nila ang kaibigan mo. Ipaskil ang manila paper sa pisara at sabihing makinig silang mabuti sa babasahin mong liham mula sa iyong kaibigan.

 • 5

  2. Itanong ang sumusunod:

  a. Bakit ginabi sa pag-uwi ang magkapatid? b. Bakit sumama ang loob ni Rufo sa kanyang kambal? c. Ano ang nakaipit sa aklat ni Rufo? d. Ano ang nilalaman ng sulat?

  3. Sabihin sa mga mag-aaral na humanap ng kapareha at pag-usapan ang

  kanilang opinyon sa suliranin ni Rufo. Bigyan sila ng 2-3 minuto. Mga gabay na tanong:

  a. Ano ang dapat gawin ni Rufo? b. Dapat ba niyang patawarin ang kanyang kambal? Bakit?

  4. Tumawag ng ilang mag-aaral upang ibahagi sa klase ang kanilang sagot. 5. Itanong sa klase kung sila ang kapatid ni Rufo, ano ang kanilang dapat

  gawin matapos siyang patawarin? ISAISIP

  1. Iugnay ang mga sagot ng mag-aaral sa talakayan tungkol sa suliranin ni

  Rufo. Mga gabay na tanong: a. Ano ang iyong gagawin kung may nakasakit ng iyong damdamin?

  Bakit?

  Mahal kong _______ (Pangalan ng guro),

  Hindi kami nakauwi sa takdang oras kahapon. Ito po kasing

  aking kambal, nakipaglaro pa ng patintero pagkatapos ng klase.

  Hayan, pati tuloy ako ay napagalitan ng nanay. Hindi ko naman

  kasalanan iyon, hindi po ba? Kaya mula kagabi ay hindi ko na siya

  kinikibo. Kanina, narinig ko siya. Sinabi niya sa nanay ang nangyari.

  Pagkatapos, nakita ko ang sulat na inipit niya sa aking aklat. Nagso-

  sorry po siya sa akin pero masama pa rin ang aking loob.

  Patatawarin ko na po ba siya? Ano po ang aking gagawin? Sana

  po ay matulungan ninyo ako. Salamat po.

  Umaasa,

  Rufo

 • 6

  b. Kung ikaw naman ang nakasakit ng damdamin ng iba, ano naman ang iyong gagawin? Bakit?

  c. Ano ang pakiramdam kung ikaw ay tumatanggap ng kapatawaran? Kung ikaw ang nagpapatawad?

  d. Bakit mahalaga ang magpatawad? 2. Gabayan ang mga mag-aaral sa pagtalakay ng kahalagahan ng

  pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa loob ng tahanan.

  Gabay na tanong: a. Ano ang mangyayari kung lahat ng mga kasapi ng mag-anak ay

  nagkakasundo? Isulat sa pisara ang kanilang mga sagot. Halimbawa: magiging masaya ang lahat, maiiwasan ang away

  3. Batay sa kanilang mga sagot, gabayan ang mga mag-aaral upang

  maibigay nila ang kahulugan ng kaayusan at kapayapaan. Isulat ito sa pisara.

  4. Pangkatin ang klase sa _____. Sabihin sa klase na mag-isip ng mga

  paraan upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan

Search related